Sách mới

 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 – 2017   TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. JOHNSON, OMAR. Theo chân Steve Jobs : Học cách bộc lộ ý tưởng, khai mờ sáng tạo và trở nên đột phá / Omar Johnson...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 7 – 2017   KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. TRƯƠNG ÁI. Thư viện tri thức dành cho học sinh - Những câu chuyện li kì, thần bí / Trương Ái ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2015. - 208tr. : tranh m...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2017   XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ 1/. Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 599tr. ; 21cm ĐTTS ghi: Ban Đối ngoại Trung ương Tóm tắt: Tổng kết hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 – 2017 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. ĐỨC ANH. 10 vạn câu hỏi vì sao? / Đức Anh s.t, tuyển chọn. - H. : Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2013. - 207tr. ; 21cm Tóm tắt: Giới thiệu những câu hỏi vì sao về thực vật, công nghệ thông tin,...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4 – 2017 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. CARSON, SHELLEY. Your creative brain : seven steps to maximize imagination, productivity, and innovation in your life / Shelley Carson. - 1st ed. - San Francisco, CA : Jpssey-Bass, 2010. - xiii, 370p. ; 24cm T...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 – 2017   KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. ALLEN, DEBBIE. Chuyên gia được trả lương cao = The highly paid expert : Biến đam mê và kỹ năng thành tài sản khi trở thành chuyên gia / Debbie Allen ; Ngọc Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2016. - 295tr...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 02 – 2017

   THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2 – 2017 TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. CATHCART, THOMAS. Heidegger và con hà mã bước qua cổng Thiên đường / Thomas Cathcart, Daniel Klein ; Hà Gia Hân dịch. - H. : Tri thức, 2016. - 250tr. ; 21cm Dịch từ...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 01 – 2017

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 01 – 2017 KHOA HỌC NÓI CHUNG 1/. TASSI, LAURA. 10 vạn câu hỏi vì sao / Laura Tassi ; Bích Nguyệt dịch. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 188tr. : ảnh màu ; 29cm Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về địa lý, thám hiểm, động vật, thực vật, khoa học...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2016

  THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 – 2016   TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGICH HỌC 1/. HỒ THÀNH QUỐC. Đạo làm quan : Sách tham khảo / Hồ Thành Quốc ; Người dịch: Trần Khang, Lê Cự Lộc. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 907tr. ; 24cm Tóm tắt: Trình bày về những vấn đề: Làm quan như thế nào,bản lĩnh cầm quyền; tăng cường tu...
 • THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2016

   THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12 – 2016 CHỦ NGHĨA VÔ THẦN, TÔN GIÁO 1/. THÍCH NHẤT HẠNH. Gieo trồng hạnh phúc / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2015. - 323tr. ; 21cm Tóm tắt: Giới thiệu những bài thực tập chánh niệm, các bài thiền của thiền sư Thích Nhất...