Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội

LỜI NÓI ĐẦU:

    Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Đảng ra đời trong thời kỳ phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam phát triển sôi nổi trong những năm 20 của thế kỷ XX và đang có dấu hiệu của cao trào mới.
    Tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lênin và được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi đúng quỹ đạo của thời đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Suốt chặng đường dài lịch sử, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua bao gian nan, thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
    Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã tiến hành mười một Đại hội toàn quốc. Mỗi Đại hội đều đánh dấu một bước tiến của nhân dân ta trên con đường Độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.
    Nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thư viện KHTH Hải Phòng biên soạn cuốn thư mục toàn văn “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội”.
    Thư mục chia thành hai chương:
         Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam
         Chương II: Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội
    Trong từng phần, tài liệu được sắp xếp theo trật tự thời gian . Vì điều kiện thời gian và nguồn tài liệu còn hạn hẹp, nên việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Bạn đọc muốn xem chi tiết thư mục có thể đến Thư viện liên hệ trực tiếp, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.
THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNG
Phòng Di sản Văn hóa Thành văn Hải Phòng
Facebook zalo

Các tin đã đưa