Bốn chị em họ Tạ

Ở trang Trình Xuyên, huyện Tiên Minh (nay thuộc xã Tiên Minh, huyên Tiên Lãng) có ba chị em họ Tạ là Tạ Huy Thâu, Tạ Ả Ráng và Tạ Đoan Dung. Cả ba chị em xin phép cha mẹ ra đi đánh giặc cứu nước. Ba chị em họ Tạ đã tập hợp được một đội quân gồm cả nam lẫn nữ khá đông, kéo về Mê Linh tụ nghĩa.


Sau khi đánh đuổi được Tô Định, ba chị em họ Tạ được Trưng Vương cho về quê hương làm ăn và tham gia phòng giữ ven biển. Nhưng khi Mã Viên đem quân sang xâm lược nước ta, cả ba chị em họ Tạ lại lên đường tham gia đánh giặc. Khi thất bại, ba chị em họ Tạ rút quân về quê hương với ý định mưu tính sự nghiệp lâu dài, nhưng công việc không thành.


Ba chị em mất ở trang Mỹ Lộc, huyện Tiên Minh. Tương truyền mộ của ba chị em họ Tạ nay vẫn còn ở thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng.


Để tưởng nhớ công lao của ba chị em họ Tạ, nhân dân Trình Xuyên đã lập miếu thờ.


(Theo thần phả thôn Trình Xuyên)

Facebook zalo

Các tin đã đưa