Vũ Minh - Nguyễn Ngọc Thanh

Vũ Minh Nguyễn Ngọc Thanh là người trang Hoàng Lâu, huyện An Dương (nay thuộc xã Hồng Phong, huyện An Hải). Tổ năm đời Vũ Minh là Vũ Liệt, vốn là hào trưởng thôn Hoàng Lâu, huyện Hiệp Sơn, nhận thấy khu đất bồi ven song đối ngạn mới cùng người anh con ông cậu ruột là Nguyễn Chí đem người nhà đến khai khẩn, lập thành một ấp trù phú dùng đặt tên ấp nguyên quán của mình. Vũ Liệt sinh Vũ Thành, Vũ Thành sinh Vũ Chính, Vũ Chính sinh Vũ Châu, 4 đời nối tiếp mở mang đất Hoàng Lâu, An Dương Vũ Châu lấy con gái họ Trần ở trang Lương Quy sinh ra Vũ Minh. Vũ Minh thông minh, hiếu học sớm nổi danh khắp vùng. Niên hiệu Thiên Thuận thứ hai (1129) đời Lý Thần Tông, giặc Chân Lạp vào xâm phạm bờ cõi phía Nam. Vũ Minh xin tòng chinh, được nhà vua cho làm tả nội vũ vệ theo Lý tướng công đi dẹp giặc. Nhân có người anh thứ là Nguyễn Ngọc Thanh, dòng dõi của Nguyễn Chí, có sức khỏe, tài năng hơn người, Vũ Minh đem theo để giúp đỡ. Lý tướng công sai Vũ Minh, Nguyễn Ngọc Thanh đem 30 thuyền và một ngàn thủy quân đi trước đến Nghệ An, đại quân của Lý tướng quân đi sau. Khi quân ta tiến đánh, quân Chân Lạp thua to bị chết, bị bắt sống rất nhiều. Trận này hai anh em Vũ Minh lập công lớn. Vũ Minh được ban chức tham sự, Nguyễn Ngọc Thanh được ban chức Hỏa đầu Ngự long quân. Hai ông đem số tiền vua thưởng tặng lại dân quê mình. Làm quan tại triều, hai ông giữ chức đạo thanh cần liêm chính dốc lòng trung trinh phò vua giúp scc. Đến năm thứ hai niên hiệu Hy Minh đời Lý Anh Tông, có Thân Lợi tự nhận là con Lý Nhân Tông, nổi loạn chiếm cứ vùng Thái Nguyên. Vũ Minh được cử làm Tán dực đem quân theo Thái úy Đỗ Anh Vũ đánh giặc. Sau khi giặc tan, vua cho Vũ Minh thwang chức phó đô Hỏa đầu. Tại chức một năm, ông xin về an dưỡng tại quê. Vua ưng cho, ông cùng Nguyễn Ngọc Thanh trở về trang Hoàng Lâu, An Dương. Ít lâu sau, Vũ Minh không ốm đau mà mất, còn Nguyễn Ngọc Thanh từ khi Vũ Minh mất đau đớn buồn phiền, sinh ra chứng cuồng rồi cũng qua đời.


Thần tích xã Hoàng Lâu, An Dương

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa