Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online)


Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online)VJOL (Vietnam Journals Online)
một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh
vực khoa học. Mục tiêu của VJOL là quảng bá các tạp chí khoa học tham
gia VJOL cũng như những công trình nghiên cứu mà các tạp chí chuyển tải
tới đông đảo bạn đọc hơn.
Các tạp chí được lựa chọn tham gia VJOL theo các tiêu chí sau:

1. Nội dung của tạp chí mang tính khoa học và bao gồm các nghiên cứu gốc (ngoài các nội dung khác)

2. Nội dung tạp chí phải được phản biện chuyên gia và có quy trình kiểm soát chất lượng

3. Tạp chí có khả năng cung cấp toàn bộ nội dung lên VJOL (mục lục, tóm tắt, toàn văn dưới định dạng PDF).

4. Tạp chí được xuất bản tại Việt Nam.

VJOL
cung cấp thông tin về từng tạp chí thành viên, bao gồm cả mục đích và
phạm vi, thông tin liên hệ và các thông tin chung khác. VJOL cũng cung
cấp mục lục và tóm tắt (nếu có) của các bài viết trong những tạp chí
này. Nhiều bài viết khác được cung cấp toàn văn.

Địa chỉ truy cập: http://www.vjol.info

Facebook zalo

Các tin đã đưa