Sĩ Quyền

Quê hương Sĩ Quyền ở phương Bắc. Ông là một người hào kiệt, có tài thao lược, nhưng muốn tránh nạn binh đao thời ấy nên rời quê tới trang Đồng Lý xin ghi tên vào sổ làng để lấy chỗ kiếm kế sinh nhai.


Giữa lúc ấy có vị quan lang họ Lỗ ở châu Hoan (Nghệ An) chống nhau với quân Tô Định đã rút về trang Đồng Lý, lấy nơi này làm căn cứ. Họ Lỗ cho mời Sĩ Quyền đến bàn chuyện đánh giặc. Sĩ Quyền vui vẻ nhận lời giúp vị quan lang họ Lỗ đánh Tô Định. Từ đó Sĩ Quyền trở thành vị Chánh tướng đọa quân chống quân giặc ở Đồng Lý. Ông ra sức chiêu mộ nhân dân, tập hợp lực lượng để giữ đất, giữ làng. Ông bố trí lực lượng, canh phòng nơi đóng quân ngày đêm cẩn mật.


Một hôm, Tô Định cho binh mã đến vây hãm đồn Đồng Lý và gây tội ác với nhân dân trong vùng. Sĩ Quyền đã dũng cảm xông vào trận giết được hơn một trăm quân lính của Tô Định. Nhưng do quân giặc quá đông, Sĩ Quyền bị giặc bắt và giết hại ngay trên quê hương mới của ông.


Sau khi đánh tan quân Tô Định, giành lại giang sơn Trưng Trắc lên làm vua. Quan địa phương và dân làng Đồng Lý tâu việc Sĩ Quyền đánh giặc lên triều đình. Trưng Vương thấy Sĩ Quyền có công với nước, truyền cho dân làng lập một ngôi đền thờ ông tại nền nhà cũ và ban tên hiệu đẹp, lại phong là: 'Thiên trấn thượng đẳng phúc thần đại vương'.


Tương truyền, bãi sông làng Đồng Lý (nay là xã Mỹ Đồng) gần địa phận làng Thái Lai là phần mộ của Sĩ Quyền. Nhân dân địa phương gọi nơi ấy là xứ Đống mả bến.


(Theo: Thần phả thông Đồng Lý, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên)

Facebook zalo

Các tin đã đưa