QUY CHẾ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNBỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO


DU LỊCH

               Số:
77/2008/QĐ-BVHTTDL

                           ---------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

           Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ
MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

    BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

    Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng
12 năm 2000;

    Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày
25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

    Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

    QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này
Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi
hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 115/VHTT/QĐ
ngày 29 tháng 8 năm 1979 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành
Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện xã.

    Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ
Thư viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

           Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND
các tỉnh, thành
phố trực thuộc TW;

- TAND tối cao, VKSND tối cao;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Các Sở VHTTDL;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Lưu: VT, Vụ TV,Vụ TCCB, Đ.(350).


          BỘ TRƯỞNG

 

 

       Hoàng Tuấn Anh

 

 

 

QUY CHẾ MẪU

VỀ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ban hành kèm
theo Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

    Chương 1.

    NHỮNG
QUY ĐỊNH CHUNG

    Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh và đối tượng áp dụng

    Quy
chế này quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn (sau
đây gọi chung là thư viện cấp xã) đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư
số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn
chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

    Điều 2. Vị trí, chức
năng

    Thư
viện cấp xã là đơn vị sự nghiệp văn hoá do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
thuộc huyện, quận, thành phố (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã)
thành lập và trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; có chức năng xây dựng và tổ chức
việc sử dụng chung vốn tài liệu phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội của địa phương; xây dựng, hình thành thói quen đọc sách, báo
trong nhân dân.

    Điều 3. Đối tượng phục
vụ

    Đối
tượng phục vụ của thư viện cấp xã là các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm
việc, lao động, học tập trên địa bàn.

    Chương 2.

    TỔ
CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CẤP XÃ

    Điều 4. Tiêu chuẩn thư
viện và đăng ký hoạt động thư viện

    Thư
viện cấp xã phải đảm bảo tiêu chuẩn và thực hiện đăng ký hoạt động với Phòng
Văn hóa và Thông tin theo quy định tại Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16
tháng 9 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiện
thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

    Điều 5. Tên gọi và địa
chỉ

    Thư
viện + tên xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thành phố; địa chỉ.

    Điều 6. Cán bộ thư viện

    Tùy
theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, thư viện cấp xã có một cán bộ chuyên
trách hoặc kiêm nhiệm đã tốt nghiệp trung học phổ thông và được bồi dưỡng về
chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

    Điều 7. Nhiệm vụ của
thư viện

    1.
Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương và kế hoạch
công tác của Uỷ ban nhân dân cấp xã, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ
chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

    2.
Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng vốn tài liệu
thư viện, tổ chức các hình thức phục vụ đọc tại chỗ, cho mượn về nhà, mở cửa
thư viện theo ngày, giờ nhất định phù hợp với điều kiện lao động và sinh hoạt của
nhân dân địa phương.

    3.
Xây dựng vốn tài liệu mang tính chất tổng hợp phù hợp với trình độ và nhu cầu của
nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa
phương.

    Tăng
cường vốn tài liệu thông qua việc tiếp nhận sách, báo luân chuyển từ thư viện tỉnh,
huyện, sách, báo do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, biếu, tặng hoặc
trao đổi với các thư viện, phòng đọc sách khác trên địa bàn.

    4.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sách báo
để thu hút người dân đến sử dụng thư viện; tổ chức các đợt vận động đọc sách,
báo, xây dựng phong trào đọc, hình thành thói quen đọc sách, báo của nhân dân địa
phương.

    5.
Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới tủ sách, phòng đọc sách ở cơ sở.

    6.
Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm, báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động
của thư viện với Uỷ ban nhân dân cấp xã và thư viện cấp huyện.

    Điều 8. Quan hệ công tác

    Trong
quan hệ công tác, thư viện cấp xã:

    1.
Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, cán bộ và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp
xã.

    2.
Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của thư viện cấp huyện trên cùng địa
bàn.

    3.
Có mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội trên
địa bàn.

    Điều 9. Tài chính của
thư viện

    1.
Nguồn tài chính:

    a)
Nguồn ngân sách Nhà nước được cân đối từ ngân sách của địa phương, đảm bảo cho
thư viện hoạt động, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt
động chuyên môn theo kế hoạch hàng năm đã được giao.

    b)
Các khoản thu khác như từ các hoạt động cung ứng dịch vụ thư viện, phí làm thẻ
thư viện, viện trợ, quà biếu tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
theo quy định của pháp luật.

    2.
Nội dung chi:

    a)
Bổ sung vốn tài liệu đảm bảo số bản sách, số tên ấn phẩm định kỳ theo quy định
và tổ chức các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đã
được Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt;

    b)
Trả lương và các chế độ, chính sách khác cho cán bộ thư viện theo quy định của
pháp luật.

    c)
Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động
sự nghiệp;

    d)
Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

    Chương 4.

    TRÁCH
NHIỆM THI HÀNH

    Điều 10. Trách nhiệm
thi hành

    1.
Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của thư viện cấp xã trên địa bàn theo Quy chế mẫu này và tổ chức thực hiện
sau khi được ban hành.

    2.
Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã xây
dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện cấp xã trên địa bàn.

                                                                               
BỘ TRƯỞNG

 

 

                                                                                 
Hoàng Tuấn Anh

Facebook zalo

Các tin đã đưa