Nguyễn Trung Thành (1009 - ?)

Nguyễn Trung Thành người trang Cam Lộ, huyện Giáp Sơn nay thuộc địa bàn phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Ông sinh ngày 2 tháng 2 năm 1009.


Thuở thiếu thời, Nguyễn Trung Thành là người hiếu hạnh, ham học, có khí tiết. Khi làm quan trải thăng đến chức Gián Nghị đại phu. Sau do có công lớn trong sự nghiệp đánh Tống bình Chiêm, được giữ chức Bình chương quân quốc trọng sự (hàm Tể tướng). Trong trận Chàng Sơn, Nguyễn Trung Thành hy sinh tại trận. Vua Lý thương tiếc cho lập đền thờ tại quê hương Cam Lộ. Ở đình Cam Lộ có bức đại tự ghi mấy chữ: Lưỡng phiên phạt Tống bình Chiêm (nghĩa là: Hai phen đánh Tống dẹp Chiêm) và đôi câu đối


Chàng Sơn chính khí tồn thiên địa


Cam Lộ linh từ quán cổ kim


Tạm dịch:


Chàng Sơn chính khí lưu trời đất


Cam Lộ đền thiêng suốt cổ kim


Các thôn Bạch Mai, Hoàng Mai, Lương Quán, Tề Chử, Vật Cách Thượng, Vật Cách Hạ, Xích Thổ huyện An Hải cũng thờ Nguyễn Trung  Thành làm thành hoàng và thường gọi ông một cách tôn kính là Đức thánh Cam Lộ, vì ông có công lớn với dân vùng này.


An Dương huyện thần tích Tư liệu điền dã

Facebook zalo

Các tin đã đưa