Phạm Văn - Phạm Minh (Tức Hoàng Triều - Hoàng Bá)

Phạm Văn và Phạm Minh là anh em sinh đôi, con ông Pham Hòa và bà Trần Thị Diệu, người trang Điều Yêu Hạ, huyện An Dương, nay là thôn Kiều Yêu Hà, xã Hồng Thái, huyện An Hải, Hải Phòng. Gia đình ông Phạm Hòa vốn giàu có, là hào trưởng một vùng, tính hiền hậu nhưng quá 40 tuổi mới sinh được hai trai. Ông bà hết lòng dạy dỗ, hai con đều thông minh, chăm chỉ. Năm 18 tuổi, hai anh em về kinh đô Phong Châu theo học. Nhân dịp vua Hùng thứ 18 mở hội kén rể cầu hiền, Cao Sơn gặp anh em Phạm Minh, Phạm Văn đang say sưa bàn luận về thế công, thế thủ trong một trận đánh đã được vẽ thành bản đồ trên mặt đất. Cao Sơn lấy làm lạ về cơ mưu của hai người nên nhận họ làm con nuôi. Lúc ấy Cao Sơn đã được phong chức tước cao sang nên mới đổi tên họ của con nuôi theo dòng quý tộc. Phạm Văn đổi là Hoàng Triều, Phạm Minh đổi thành Hoàng Bá. Sau Hoàng Triều được ban chức Tuần Kiểm úy, Phạm Bá được ban chức Phòng Nhung úy theo cha nuôi đi đánh dẹp, lập nhiều công.


Khi Thục Phán đem đại binh tấn công Lạc Việt, bộ binh chia làm 5 mũi, tiến theo đường Minh Linh, Bố Chính; đường Quỳnh Mai, Hoàng Tùng, đường Thuận Châu, Mộc Châu, Mai Châu, đường Sầm Châu, Luân Châu, Mã Châu. Còn thủy quân thì họp ở cửa bể Hội Thống thuộc Hoan Châu (nay là Nghệ An). Hùng Duệ Vương lo sợ ủy cho Tản Viên sơn thánh làm Nhạc phủ tổng thống ngũ đạo đại tướng quân, chỉ huy các doanh thủy bộ chống giặc. Sơn thánh vâng mệnh, sai Cao Sơn đem quân, thuyền chiểm giữ các cửa bể, Quý Minh đem kỵ binh chặn giặc ở châu Bố Chính, Lục Lang đem đội quân cung nỏ giữ Mai Sơn, Hùng Tuấn dẫn đội chiến xa đánh địch ở Hoàng Tùng, Lương Tuyên đem quân đi châu Mã.


Hoàng Triều, Hoàng Bá xin theo cha nuôi đi đánh dẹp. Ba cha con xuôi dòng tiến quân, tiện đường hai anh em xin dừng lại Điều Yêu Hạ nghỉ ngơi, tuyển được 40 trai tráng của trang này. Cao Sơn thấy ở đây xung yếu bèn đặt một đồn binh. Sau đó kéo quân đi đến cửa Lục thì gặp địch. Hai bên đánh nhau mấy trận, quân ta đều thắng; nhưng địch cậy đông đem thuyền vây thủy trại của ta. Nhân quân bộ do đại tướng Cao Lỗ đã đến phối hợp, Hoàng Triều, Hoàng Bá xin Cao Sơn cho đem quân phá vây. Ngài vui vẻ đồng ý. Hoàng Triều đâm chết lực sĩ của địch là Hùng Cự. Hoàng Bá nhảy xuống thuyền của tên Sầm Thúc chém y rớt xuống sông. Cao Sơn chỉ huy các mũi quân thủy, Cao Lỗ chỉ huy quân bộ hợp sức. Quân Thục đại bại phải rút về nước.


Cao Sơn về đồn binh ở trại Hoa Khê (nay thuộc phường Đồng Hòa, quận Kiến An) khao thưởng, rồi lại cùng hai con nuôi về Điều Yêu Hạ mở tiệc mời dân làng. Khi về triều, vua ban cho Cao Sơn là Tiết Chế Võ Định công, Hoàng Triều là Hữu đô lang tướng, Hoàng Bá là Tả đô lang tướng. Các ông lại xin cho dân Điều Yêu Hạ được miễn thuế. Dân nhớ ơn, làm đền thờ Cao Sơn, Hoàng triều, Hoàng Bá được thờ phụ...


(- An Dương huyện thần tích


 - Tư liệu điền dã ở Kiều Hạ, Mỹ Khê, Trữ Khê)

Facebook zalo

Các tin đã đưa