VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

 

          Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ mốc son lịch sử này, gần 80 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, chiến đấu kiên cường, dũng cảm giữ vững nền tự do và độc lập; giành được những thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

          Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023). Nhằm góp phần khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong hơn bảy thập niên qua, Thư viện KHTH Hải Phòng trân trọng giới thiệu cuốn sách “Việt Nam trên đường phát triển” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản. Cuốn sách tập hợp các bài viết được sắp xếp theo chủ đề từ lịch sử đến hiện tại, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Tác giả các bài viết trong cuốn sách là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng nhiều nhà khoa học có uy tín.

          Phần Mở đầu: “Việt Nam - đất nước, con người, lịch sử và văn hóa” .

          Phần thứ nhất: “Lịch sử sang trang mới với thế và lực mới”, giới thiệu quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay.Tập trung nêu bật những thành tựu đạt được trong 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Trong đó, có các bài viết đặc sắc của các tác giả: GS. Đặng Xuân Kỳ, PGS.TS Nguyễn Tri Thư, Hoàng Tùng, Trần Nhâm. Vương Đình Huệ…

         Phần thứ hai: “Tiềm năng phát triển” giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh cần tập trung khai thác để đẩy mạnh phát triển đất nước trong thời gian tới. Từ những thành tựu đã đạt được trong gần 30 năm đổi mới, các tác giả phân tích những tiềm năng, thế mạnh cần tập trung khai thác để đẩy mạnh phát triển đất nước trong thời gian tới. Từ “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân” cho đến “Phát huy vai trò của các đầu tàu kinh tế của các doanh nghiệp thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương”; “Phát huy thế mạnh từ hội nhập quốc tế”; “Phát huy vai trò động lực phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước”...

Thư viên KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu./.

Việt Nam trên đường phát triển / Đặng Xuân Kỳ, Nguyễn Tri Thư, Hoàng Tùng.... - H. : Chính trị quốc gia, 2015. -. - 329tr. : ảnh màu ; 28cm

Ký hiệu kho

Kho mượn: MVV.007370

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa