Trưng bày sách báo chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021)

Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt to lớn trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là mốc son tiếp nối trang sử hào hùng của dân tộc, đánh dấu thắng lợi của gần một thế kỷ ngoan cường chống thực dân và phong kiến. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 02 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-SVHTT Hải Phòng về Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) Thư viện KHTH thành phố trưng bày sách báo giới thiệu đến bạn đọc những tài liệu về đường lối chỉ đạo của Đảng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng thời kỳ 1930 - 1945; diễn biến của Cách mạng Tháng Tám trong cả nước nói chung và ở Hải Phòng nói riêng.Nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm sách tại Phòng Phục vụ bạn đọc, tầng 2 Thư viện KHTH thành phố từ ngày 30.8.2021 đến hết ngày 5.9.2021.

Facebook zalo

Các tin đã đưa