Tìm hiểu cách mạng Tháng Tám Hải Phòng- Kiến An

“ Tìm hiểu Cách mạng Tháng Tám Hải Phòng – Kiến An” Cách mạng tháng Tám 1945 thành công đã đập tan xiếng xích nô lệ hơn 80 năm thống trị của thực dân Pháp, đánh đổ ách áp bức của phát xít Nhật và chế độ phong kiến, thiết lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ở Hải Phòng – Kiến An, Cách mạng tháng Tám diễn ra sôi nổi mang nhiều nét đặc trưng của thành phố Cảng, có công nghiệp tập trung và vùng nông thôn rộng. Cuốn sách “Tìm hiểu Cách mạng tháng Tám ở Hải Phòng - Kiến An” tập hợp các bài viết nhằm tập trung phản ánh, làm nổi bật tính phong phú, đa dạng ở những địa phương, cơ sở điển hình, đi sâu vào những nét đặc trung cơ bản trong quá trình vận động và diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Tám ở địa bàn Hải Phòng – Kiến An, bước đầu làm rõ một số vấn đề cơ sở khoa học về hình thái vận động khởi nghĩa, về phương thức giành chính quyền, về tổ chức, xây dựng căn cứ và cơ sở cách mạng...”

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! Tìm hiểu cách mạng tháng tám ở Hải Phòng - Kiến An. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1986. -. - 114tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC. 002763

Facebook zalo

Các tin đã đưa