Thư mục thông báo sách mới - Tháng 8/2010

TNG LOẠI


 


1. Danh ngôn Hồ Chí Minh / Chí Thắng, Kim Dung tuyển chọn. - In lần 2. - H. : Thanh niên, 2009. - 175tr. ; 19cm


Tóm tắt: Tuyển chọn hơn 500 lời dạy của Bác Hồ rút ra từ những bài nói và viết của Người về các vấn đề: vai trò của con người, ý nghĩa việc xây dựng con người, đoàn kết, lòng yêu nước, lối sống...


Ký hiệu môn loại: 089/D107NG


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035932-35933


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034657


 


TRIT HỌC


 


1. Những bài học giản dị / Trần Việt Quỳnh tuyển soạn. - H. : Lao động, 2010. - 207tr. ; 20cm


Tóm tắt: Thông qua một số câu chuyện, đưa ra những bài học trong cuộc sống và công việc, giúp mọi người đạt được nhiều hạnh phúc và thành công


Ký hiệu môn loại: 158/NH556B


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035880-35881


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034630


 


CHÍNH TRỊ XÃ HỘI


 


1. 315 mẫu hợp đồng và soạn thảo văn bản / Văn Dương tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Lao động, 2009. - 461tr. ; 27cm


Tóm tắt: Chỉ dẫn pháp luật hợp đồng và các mẫu hợp đồng mới nhất về nhà ở, xây dựng, đất đai, kinh doanh, lao động, dân sự...


Ký hiệu môn loại: 346.59702/B100TR


SĐKCB Kho Mượn: MVV.005482


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006208


 


2. Bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 240tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nội dung Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam


Ký hiệu môn loại: 345.597/B450L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035824-35825


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034602


 


3. Bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 252tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nội dung Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và các thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm....


Ký hiệu môn loại: 347.597/B450L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035820-35821


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034600


 


4. Ca dao. - H. : Khoa học xã hội, 2009


Q.5. - 2009. - 218 tr.. - ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Văn hóa


Ký hiệu môn loại: 398.809597/C100D


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035792-35793


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034584


 


5. Ca dao. - H. : Khoa học xã hội, 2009


Q.6. - 2009. - 351 tr.. - ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Văn hóa


Ký hiệu môn loại: 398.809597/C100D


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035794-35795


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034585


6. Ca dao. - H. : Khoa học xã hội, 2009


Q.7. - 2009. - 126 tr.. - ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Văn hóa


Ký hiệu môn loại: 398.809597/C100D


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035796-35797


SĐKCB Kho Đọc:DVN.034586


 


7. Ca dao. - H. : Khoa học xã hội, 2009


Q.8. - 2009. - 249 tr.. - ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Văn hóa


Ký hiệu môn loại: 398.809597/C100D


SĐKCB Kho Mượn:MVN.035798-35799


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034587


8. Ca dao. - H. : Khoa học xã hội, 2009


Q.9. - 2009. - 232 tr.. - ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Văn hóa


Ký hiệu môn loại: 398.809597/C100D


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035800-35801


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034588


 


9. Các luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động


xã hội, 2008. - 199tr. ; 19cm


Tóm tắt: Toàn văn luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội số 17/2008/QH12


ban hành ngày 03-6-2008 và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành


Ký hiệu môn loại: 342.597/C101L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035854-35855


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034617


 


10. Các quy định pháp luật về mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. - H. : Nxb. Trường đại học kinh tế quốc dân, 2007. - 81tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 343.59709/C101Q


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035832-35833


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034606


11. Các văn bản pháp luật kinh doanh bất động sản về đất đai và đền bù khi thu hồi đất. - H. : Thống kê, 2009. - 572tr. ; 21cm


Tóm tắt: Các văn bản pháp luật kinh doanh bất động sản về đất đai: Luật đất đai năm 2003, luật số 38/2009/QH12, 34/2009/QH12...


Ký hiệu môn loại: 346.59704/C101V


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035938-35939


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034660


 


12. ĐỖ QUANG HƯNG. Công hội đỏ Việt Nam / Đỗ Quang Hưng. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động, 2004. - 469tr. ; 19cm


Tóm tắt: Quốc tế công hội đỏ giai đoạn mới của phong trào công nhân thế giới, sự nảy sinh phong trào công hội đỏ Việt Nam và công hôi đỏ trong những ngày cách mạng đầu tiên


Ký hiệu môn loại: 331.809597/C455H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035937


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034659


 


13. Hỏi - đáp về luật quốc tịch Việt Nam trình tự thủ tục đăng ký và quản lý hộ tịch : Các văn bản hướng dẫn. - H. : Lao động, 2009. - 80tr. ; 19cm


Tóm tắt: Toàn văn Luật Quốc tịch Việt Nam và trình tự, thủ tục đăng ký và quản lý hộ tịch


Ký hiệu môn loại: 342.59708/H428Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035900-35901


SĐKCB Kho Đọc :DVN.034641


 


14. QUC HOÀI. Tình báo Mỹ vén màn bí mật / B.s: Lê Quốc Hoài, Trinh Huyền. - H. : Thời đại, 2009. - 250tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về tình báo Mỹ (CIA) như bộ máy, tổ chức, chức năng, cơ cấu hoạt động... từ khi hình thành tới nay


Ký hiệu môn loại: 327.1273/T312B


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035864-35865


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034622


 


15. Luật dân quân tự vệ. - H. : Lao động xã hội, 2010. - 51tr. ; 19cm


Tóm tắt: Những quy định pháp luật về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ


Ký hiệu môn loại: 344.59705/L504D


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035908-35909


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034645


 


16. Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh niên, 2009. - 238tr. ; 19cm. - (Tủ sách nâng cao pháp luật)


Tóm tắt: Nội dung và một số văn bản hướng dẫn thi hành luật hôn nhân gia đình


Ký hiệu môn loại: 346.59701/L504H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035818-35819


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034599


 


17. Luật khám bệnh, chữa bệnh. - H. : Lao động xã hội, 2010. - 70tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nội dung Luật khám bệnh, chữa bệnh. Quyền và nghĩa vụ của người bệnh, các quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh


Ký hiệu môn loại: 344.59704/L504KH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035814-35815


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034597


 


18. Luật lý lịch tư pháp. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 38tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nội dung cơ bản của luật số 28/2009/QH12 Luật Lý lịch tư pháp


Ký hiệu môn loại: 347.597/L504L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035924-35925


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034653


 


19. Luật người cao tuổi. - H. : Lao động xã hội, 2010. - 27tr ; 19cm


Tóm tắt: Nội dung cơ bản của Luật người cao tuổi được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2010


Ký hiệu môn loại: 342.59708/L504NG


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035930-35931


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034656


 


20. Luật nhà ở và các nghị quyết, nghị định về giao dịch nhà ở : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 213tr. ; 19cm


Tóm tắt: Những qui định chung về luật nhà ở: sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lí việc sử dụng nhà ở, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về nhà ở... và các điều khoản thi hành


Ký hiệu môn loại: 346.59704/L504NH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035856-35857


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034618


 


21. Luật quản lý sử dụng tài sản, luật trưng mua trưng dụng tài sản : Và nghị định hướng dẫn. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 99tr. ; 19cm


Tóm tắt: Toàn văn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03- 06-2009 của Chính phủ - quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản


Ký hiệu môn loại: 343.597/L504QU


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035906-35907


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034644


 


22. Luật thi hành án dân sự, án phí, lệ phí tòa án và nghị định hướng dẫn. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 191tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nội dung luật thi hành án dân sự, thủ tục thi hành án dân sự, pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án...


Ký hiệu môn loại: 347.597/L504TH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035816-35817


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034598


 


23. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 55tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nội dung cơ bản của luật số 35/2009/QH12. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước


Ký hiệu môn loại: 342.597/L504TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035926-35927


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034654


 


24. Mô hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. - H. : Lao động, 2010. - 155tr. ; 19cm


ĐTTS ghi: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh


Tóm tắt: Một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; các chương trình hành động và một số mô hình hoạt động tiêu biểu của thanh niên


Ký hiệu môn loại: 363.7/M450H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035836-35837


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034608


25. Những mối tình nổi tiếng trong truyền thuyết và lịch sử Việt Nam / Hà Phạm tuyển, soạn. - H. : Lao động, 2009. - 154tr. ; 20cm


Tóm tắt: Những câu chuyện tình yêu nổi tiếng trong truyền thuyết, trong lịch sử Việt Nam


Ký hiệu môn loại: 398.209597/NH556M


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035935-35936


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034658


 


26. Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010. - 138tr. ; 19cm. - (Tủ sách nâng cao pháp luật)


Tóm tắt: Toàn văn Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL - UBTVQH10 ngày 25/07/2001 và một số văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác kiểm dịch thực vật nội địa, quy định về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, quy định về quản lí sản xuất và chứng nhận rau an toàn, ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật...


Ký hiệu môn loại: 344.59704/PH109L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035886-35887


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034633


 


27. Pháp lệnh dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh niên, 2010. - 151tr. ; 19cm. - (Tủ sách nâng cao pháp luật)


Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Pháp lệnh dân số và một số văn bản hướng dẫn thi hành


Ký hiệu môn loại: 344.59704/PH109L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035826-35827


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034603


 


28. Phụ nữ tui 40 / Nguyễn Thị Lan Anh b.s.. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2009. - 296tr. ; 19cm


Tóm tắt: Đặc điểm tâm sinh lý, phương pháp làm đẹp, những mẹo vặt trong cuộc sống hang ngày cho phụ nữ tuổi 40


Ký hiệu môn loại: 305.4/PH500N


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035842-35843


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034611


 


29. Quản lý và phòng bệnh dại ở động vật. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010. - 131tr. ;


19cm. - (Tủ sách nâng cao pháp luật)


Tóm tắt: Các văn bản quy định việc quản lý, kiểm tra, phòng bệnh dại ở động vật và hướng dẫn phòng bệnh dại ở động vật


Ký hiệu môn loại: 344.59704/QU105L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035830-35831


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034605


 


30. QUNG VĂN. 101 lễ hội Hà Nội / Quảng Văn. - H. : Lao động, 2010. - 155tr. ; 21cm


Tóm tắt: Giới thiệu 101 lễ hội đặc trưng nhất cho văn hóa cổ truyền Hà Nội qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như: Lễ hội làng Khê Thượng, Lễ hội vật cầu làng Động Phí, Làng Nghè...


Ký hiệu môn loại: 394.26959731/M458TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035942-35943


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034663


 


31. Tìm hiểu các quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. - H. : Lao động, 2010. - 101tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nghị định của chính phủ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2008 về luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp


Ký hiệu môn loại: 344.59702/T310H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035904-35905


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034643


32. Tìm hiểu Luật đất đai và các nghị định hướng dẫn về giá đất, đền bù, tái định cư khi thu hồi đất. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 524tr. ; 21cm


Tóm tắt: Nội dung Luật đất đai năm 2003 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009 và các nghị định hướng dẫn về giá đất, đền bù, tái định cư khi thu hồi đất


Ký hiệu môn loại: 346.59704/T310H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035848-35849


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034614


 


33. Tìm hiểu luật giáo dục và một số quy định có liên quan : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. - H. : Lao động, 2010. - 135tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nội dung của Luật giáo dục đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và một số thông tư củaBộ giáo dục đào tạo


 


Ký hiệu môn loại: 344.597/L504GI


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035910-35911


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034646


 


34. Tìm hiểu nội dung của luật bảo hiểm xã hội về bảo vệ xã hội tự nguyện. - H. : Lao động, 2010. - 75tr. ; 19cm


Tóm tắt: Nghị định Chính phủ số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm tự nguyện và thông tư số 02/2008 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của bô luật


Ký hiệu môn loại: 344.59702/T310H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035834-35835


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034607


 


35. Tìm hiểu pháp lệnh công an xã và quy chế tạm giữ, tạm giam theo thủ tục hành chính. - H. : Lao


động xã hội, 2009. - 59tr. ; 19cm


Tóm tắt: Pháp lệnh công an xã, pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi bổ sung năm 2007,2008, Nghị định số 162/2004/NĐ-Cp ngày 07-9-2004 của Chính phủ ban hành quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính...


Ký hiệu môn loại: 344.59705/T310H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035884-35885


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034632


 


36. Tìm hiu: Luật cán bộ, công chức. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 47tr. ; 19cm


Tóm tắt: Toàn văn luật cán bộ công chức: Những quy định chung, nghĩa vụ và quyền hạn của cán bộ, công chức. Cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện


Ký hiệu môn loại: 342.597/T310H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035882-35883


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034631


 


37. Tìm hiu: Luật thuế thu nhập cá nhânvà nghị định hướng dẫn. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 96tr. ; 19cm


Tóm tắt: Giới thiệu luật thu nhập cá nhân của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009


Ký hiệu môn loại: 343.59706/T310H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035928-35929


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034655


 


38. Tinh hoa Tôn Tử bimh pháp ứng dụng trong cuộc sống / Vương Cao Lệ ch.b. ; Nguyễn Đức Lân dịch. - H. : Văn học, 2010. - 349tr. ; 21cm


Tóm tắt: Giới thiệu về 13 thiên trong binh pháp Tôn Tử cũng như ứng dụng binh pháp Tôn Tử vào các lĩnh vực của cuộc sống


 


Ký hiệu môn loại: 355.4/T312H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035844-35845


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034612


 


39. TRN THANH SƠN. Gương học tập của 100 danh nhân - Bác học đoạt giải nobel / Trần Thanh Sơn, Trần Nhật Minh tổng hợp. - H. : Văn hóa thông tin, 2009. - 251tr. ; 19cm


Tóm tắt: Giới thiệu gương học tập với những phẩm chất như: chăm chỉ khổ luyện, sáng tạo cái mới, kiên trì say mê, quyết chí từ nhỏ... của 100 danh nhân và bác học đoạt giải Nobel


Ký hiệu môn loại: 371.3028/G561H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035866-35867


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034623


 


 


Y HỌC


 


1. ĐĂNG VINH. Sức khỏe là vốn quý nhất / Đăng Vinh, Phương Thúy s.t., b.s.. - H. : Thể dục thể thao, 2010. - 225tr. ; 19cm


Tóm tắt: Một số biện pháp giữ gìn, chăm sóc và tăng cường sức khỏe: ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ, luyện tập và dưỡng sinh đúng đúng cách...


Ký hiệu môn loại: 613/S-552KH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035912-35913


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034647


 


KỸ THUẬT


 


1. HOÀ NHÂN. Tứ thư lãng đạo. - H. : Quân đội nhân dân, 2009


Q.1: Đức thư - ngôn thư/ Hoà Nhân. - 2009. - 1075tr.


Tóm tắt: Một số sách lược dành cho các nhà lãnh đạo, quản lí: đức thư, ngôn thư, lễ thư, trị thư


Ký hiệu môn loại: 658.4/T550TH


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034589


 


2. HOÀ NHÂN. Tứ thư lãng đạo. - H. : Quân đội nhân dân, 2009


Q.2: Lễ thư - trị thư/ Hoà Nhân. - 2009. - 959tr.


Tóm tắt: Một số sách lược dành cho nhà quản lí: đức thư, ngôn thư, lễ thư, trị thư


Ký hiệu môn loại: 658.4/T550TH


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034590


 


NGHỆ THUẬT


 


1. HI PHONG. Học chơi bóng bàn / Hải Phong b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2009. - 174tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản , kỹ thuật giao đấu và thuật luyện tập thi đấu bóng bàn...


Ký hiệu môn loại: 796.34/H419CH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035850-35851


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034615


 


2. Một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam / Thùy Chi b.s.. - H. : Lao động, 2009. - 177tr. ; 21cm


Tóm tắt: Giới thiệu về một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở Việt Nam như: nhã nhạc cung đình Huế, múa cung đình Huế, ca nhạc trong lễ hội Rija, hát Xéc Bùa, hạn khuống giao duyên, nói lý và hát lý của đồng bào Cơ Tu...


Ký hiệu môn loại: 700.9597/M458-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035810-35811


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034595


 


NGHIÊN CỨU VĂN HỌC


 


1. BO NINH. Chuyện xưa kết đi, được chưa? / Bảo Ninh. - H. : Văn học, 2009. - 226tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527X


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035788-35789


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034582


 


2. Chuyện tui chúng mình / Thu Quyên b.s.. - H. : Lao động, 2010. - 175tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035876-35877


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034628


 


3. ĐÀO PHONG LƯU. Mã tóc xoăn (Hay hậu số đỏ & giông tố) / Đào Phong Lưu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2009. - 251tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/M100T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035840-35841


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034610


 


4. ĐÌNH KÍNH. Biển trổ hoa vàng : Tiểu thuyết / Đình Kính. - H. : Văn học, 2010. - 163tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/B305TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035918-35919


 SĐKCB Kho Đọc:DVN.034650


5. ĐỖ KIM CUÔNG. Một nửa đại đội : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - H. : Văn học, 2009. - 229tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 895.922334/M458N


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035802-35803


SĐKCB Kho Đọc:DVN.034591


 


6. ĐỖ NHẬT MINH. Quán trần gian : Truyện ngắn / Đỗ Nhật Minh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2009. - 231tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/QU105TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035870-35871


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034625


 


7. ĐỖ TIẾN THỤY. Người đàn bà đợi mưa : Tập truyện ngắn / Đỗ Tiến Thụy. - H. : Văn học, 2010. - 252tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035958


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034671


 


8. GIDE, ANDRE. Bọn làm bạc giả / Andre Gide ; Phùng Văn Tửu dịch, giới thiệu. - H. : Văn học, 2008. - 502tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 843/B430L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035957


 


9. Gió hoang : Tập truyện ngắn / Bùi Thị Như Lan, Trần Kim Trắc, Lê Anh Minh,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 195tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/GI-400H


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035878-35879


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034629


 


10/ HÀ KHÁNH LINH. Người kinh đô cũ : Tiểu thuyết / Hà Khánh Linh. - H. : Văn học, 2010. - 271tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558K


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035862-35863


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034621


11. Mùa trăng khuyết : Tập truyện ngắn / Đỗ Thị Hiền Hòa, Lê Đình Trường, Trần Quốc Cường,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 183tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/M501TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035920-35921


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034651


 


12. Ngôi nhà vắng giữa bến sông : Tập truyện ngắn / Nguyễn Kiên, Nguyễn Bội Nhiên, Ngô Ngọc Bội,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 187tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 859.9223/NG452NH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035896-35897


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034639


 


13. NGUYỄN ĐÌNH LẠP. Ngoại ô / Nguyến Đình Lạp. - H. : Văn học, 2009. - 307tr. ; 21cm


ĐTTS ghi: Phóng sự Việt Nam 1932-1945


Ký hiệu môn loại: 895.922332


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035804-35805


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034592


 


14. NGUYỄN TUÂN. Tàn đèn dầu lạc / Nguyễn Tuân. - H. : Văn học, 2009. - 287tr. ; 21cm


ĐTTS ghi: Phóng sự Việt Nam 1932-1945


Ký hiệu môn loại: 895.922332/T105Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035858-35859


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034619


 


15. Người đàn bà sợ mưa : Tập truyện ngắn / Hữu Ước, Sỹ Hồng, Hoàng Ngọc Hà,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 181tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG558Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035898-35899


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034640


 


16. Những cuộc phiêu lưu của người dơi. - H. : Văn học, 2009


T.1. - 2009. - 722tr.


Ký hiệu môn loại: 808.83/NH556C


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035888-35889


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034634


 


17. Những cuộc phiêu lưu của người dơi. - H. : Văn học, 2009


T.2. - 2009. - 670tr.


Ký hiệu môn loại: 808.83/NH556C


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035890-35891


18. Những người mang đôi mắt buồn : Tập truyện ngắn / Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Xuân Hưng, Thăng Sắc,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 187tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556NG


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035860-35861


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034635


 


19. Những người mang đôi mắt buồn : Tập truyện ngắn / Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Xuân Hưng, Thăng Sắc,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 187tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556NG


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034620


 


19. Ông già phù thủy : Tập truyện ngắn / Dạ Ngân, Hoàng Minh Tường, Nguyễn Khắc Yên,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2009. - 199tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/Ô-455GI


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035916-35917


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034649


 


20. PHẠM THUẬN THÀNH. Ngày nghỉ cuối tuần : Tập truyện ngắn / Phạm Thuận Thành. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 295tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG112NGH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035808-35809


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034594


 


21. PHẠM VĂN CHUYỂN. Hương đất : Tiểu thuyết / Phạm Văn Chuyển. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 255tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/H561Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035852-35853


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034616


 


22. PHAN CUNG VIỆT. Lệ biển : Tập truyện ngắn / Phan Cung Việt. - H. : Văn học, 2010. - 163tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/L250B


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035940-35941


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034661-34662


 


23. THÀNH THẾ VỸ. Đôi tròng : Tiểu thuyết / Thành Thế Vỹ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 471tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ452TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035790-35791


SĐKCB Kho Đọc:DVN.034583


 


24. THU HÀ. Tiếng lòng con gửi mẹ / Thu Hà b.s.. - H. : Lao động, 2010. - 107tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.9228/T306L


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035872-35873


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034626


 


25. Thương cánh hoa sim : Tập truyện ngắn / Phan Thanh, Nguyễn Đức Thiện, Phạm Văn Thúy,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 203tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.92234/TH561C


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035922-35923


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034652


26. TRẦN HUY QUANG. Nước mắt đỏ và những chuyện khác : Tiểu thuyết, truyện ngắn / Trần Huy Quang. - H. : Văn học, 2009. - 258tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/N557M


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035786-35787


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034581


 


27. VIGAN, DELPHINE DE. Nâu và tôi / Delphine De Vigan ; Trần Kim Thanh dịch. - H. : Văn học, 2009. - 186tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 843/N125V


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035868-35869


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034624


 


28. VŨ BẰNG. Cai / Vũ Bằng. - H. : Văn học, 2009. - 264tr. ; 21cm


ĐTTS ghi: Phóng sự Việt Nam 1932-1945


Ký hiệu môn loại: 895.922332/C103


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035806-35807


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034593


 


29. VŨ HOÀNG NAM. Hành trình của giọt nước : Tập truyện thiếu nhi / Vũ Hoàng Nam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2010. - 86tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/H107TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035902-35903


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034642


 


30. VŨ QUANG VINH. Mối tình của hoa hậu làng tôi : Truyện và tiểu thuyết / Vũ Quang Vinh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2009. - 362tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 895.9223/M452T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035892-35893


 SĐKCB Kho Đọc: DVN.034636


 


31. XUÂN DIỆN. Tựu trường / Xuân Diện b.s.. - H. : Lao động, 2010. - 171tr. ; 20cm


Ký hiệu môn loại: 895.9224/T566TR


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035874-35875


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034627


 


LỊCH SỬ


 


1. Bộ thông sử thế giới vạn năm. - H. : Văn hóa thông tin, 2000


T.1. - 2000. - 1267tr.


Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lịch sử, nhân vật, trận chiến của nhiều quốc gia trên thế giới bằng tranh ảnh và lời văn


Ký hiệu môn loại: 909/B450TH


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006209


 


2. Bộ thông sử thế giới vạn năm. - H. : Văn hóa thông tin, 2000


T.2A. - 2004. - 1316tr.


Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lịch sử, nhân vật, trận chiến của nhiều quốc gia trên thế giới bằng tranh ảnh và lời văn


Ký hiệu môn loại: 909/B450TH


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006210


 


3. Bộ thông sử thế giới vạn năm. - H. : Văn hóa thông tin, 2000


T.2B. - 2004. - 2497tr.


Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lịch sử, nhân vật, trận chiến của nhiều quốc gia trên thế giới bằng tranh ảnh và lời văn


Ký hiệu môn loại: 909/B450TH


SĐKCB Kho Đọc: DVV.006211


 


4. DUY PHI. Đệ nhất phi tần : Tiểu thuyết lịch sử / Duy Phi. - H. : Văn học, 2009. - 270tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 959.7026/Đ250NH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035846-35847


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034613


 


5. ĐINH CÔNG VĨ. Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam / Đinh Công Vĩ. - In lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Phụ nữ, 2009. - 549tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những câu chuyện tình cảm của vua chúa trong hoàng tộc Việt Nam từ thời Hùng Vương, thời An Dương Vương... đến những mối tình thời Ngô, Thời Đinh, Thời Lê..


Ký hiệu môn loại: 959.7/CH527T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035944-35946


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034664


 


3. LÊ THÁI DŨNG. Những điều thú vị về các vua triều Lý / Lê Thái Dũng. - H. : Lao động, 2009. - 207tr. ; 21cm


Tóm tắt: Những câu chuyện lịch sử, những giai thoại dân gian, truyền kỳ về các vua Lý


Ký hiệu môn loại: 959.7023/NH556Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035895


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034638


 


7. Người Pháp ở Đông Dương : Qua lời kể của Garnier trong chuyến thám hiểm 3 vùng Nam kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ / Nguyễn Cảnh Dương s.t.. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 191tr. ; 19cm


Ký hiệu môn loại: 959.703/NG558PH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035822-35823


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034601


 


8. Những con số đầu tiên trong lịch sử Việt Nam / Phạm Hà tuyển soạn. - H. : Lao động, 2009. - 123tr. ; 20cm


Tóm tắt: Những sự kiện lịch sử đầu tiên diễn ra trên mọi lĩnh vực: triều đại đầu tiên, vị nữ vương đầu tiên, bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên, trường đại học đầu tiên


Ký hiệu môn loại: 959.7/NH556C


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035838-35839


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034609


 


9. Những nghi án nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / Việt Hà b.s.. - H. : Lao động, 2009. - 229tr. ; 20cm


Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu về các nhân vật lịch sử và các vụ án: vụ án Thái sư Lê Văn Thịnh, Nguyễn Trãi, Lệ Chi Viên...


Ký hiệu môn loại: 959.7/NH556NGH


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035914-35915


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034648


 


10. PHAN THÚC TRỰC. Quốc sử di biên / Phan Thúc Trực. - H. : Văn hóa thông tin, 2009. - 459tr. ; 21cm


ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội. Viện Sử học


Ký hiệu môn loại: 959.7029/Q514-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035950


SĐKCB Kho Đọc:DVN.034667


 


 


11. TÔN HỒNG QUÂN. Bốn người vợ của Mao Trạch Đông / Tôn Hồng Quân, Lương Tú Hà ; Võ Toán biên dịch. - H. : Lao động, 2009. - 339tr. ; 19cm


Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời bốn người vợ của Chủ tịch nước Trung Quốc Mao Trạch Đông và ảnh hưởng của họ đối với sự nghiệp chính trị của ông


Ký hiệu môn loại: 951.05/B454NG


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035812-35813


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034596


 


12. TRN ĐÌNH BA. Gương sáng nữ Việt / Trần Đình Ba. - H. : Lao động, 2009. - 258tr. ; 21cm


Tóm tắt: Chân dung về các thần nữ trong lịch sử Việt Nam trên các lĩnh vực


Ký hiệu môn loại: 959.7/G561-S


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035894


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034637


 


ĐỊA LÝ


 


1. Hà Nội 36+ góc nhìn / Nguyễn Thanh Bình tuyển. - H. : Thanh niên, 2009. - 413tr. ; 21cm


Đầu trang bìa ghi: Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội


Tóm tắt: Tập hợp những bài viết thể hiện góc nhìn của các văn nghệ sĩ , các nhà khoa học, nhà báo, các nghệ nhân về Hà Nội


Ký hiệu môn loại: 915.9731/H100N


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035949


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034666


 


2. Hà Nội 36 góc nhìn / Nguyễn Thanh Bình tuyển. - H. : Thanh niên, 2009. - 422tr. ; 21cm


Đầu trang bìa ghi: Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội


Tóm tắt: Tập hợp những bài viết thể hiện góc nhìn của các văn nghệ sĩ , các nhà khoa học, nhà báo, các nghệ nhân về Hà Nội


Ký hiệu môn loại: 915.9731/H100N


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035947-35948


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034665


 


3. Sổ tay du lịch 3 miền : Miền Bắc / B.s.: Thanh Bình, Hồng Yến. - H. : Lao động, 2009. - 466tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 915.97003/S450T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035953-35954


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034669


 


4. Sổ tay du lịch 3 miền : Miền Nam / B.s.: Thanh Bình. Hồng Yến. - H. : Lao động, 2009. - 338tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 915.97003/S450T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035951-35952


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034668


 


5. Sổ tay du lịch 3 miền : Miền Trung / B.s.: Thanh Bình, Hồng Yến. - H. : Lao động, 2009. - 367tr. ; 21cm


Ký hiệu môn loại: 915.97003/S-450T


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035955-35956


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034670


 


6. THÙY CHI. Những địa danh đẹp ở Việt Nam / Thùy Chi b.s.. - H. : Lao động, 2009. - 327tr. ; 21cm


Tóm tắt: Giới thiệu những địa danh đẹp và nổi tiếng ở Việt Nam


Ký hiệu môn loại: 915.97/NH556Đ


SĐKCB Kho Mượn: MVN.035828-35829


SĐKCB Kho Đọc: DVN.034604

Facebook zalo

Các tin đã đưa