THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2017

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 – 2017

 

XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ

1/. Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 599tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban Đối ngoại Trung ương

Tóm tắt: Tổng kết hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân trong tình hình mới; điện mừng Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam của các đảng cộng sản, đảng công nhân, đảng cánh tả, đảng cấm quyền,... của nhiều đảng, cá nhân và tổ chức quốc tế từ khắp các châu lục

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/B105B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039084

2/. Chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất. - H. : Lao động - xã hội, 2016. - 226tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tóm tắt: Giới thiệu một số chính sách, văn bản pháp luật về phát triển ngành thủy sản

Ký hiệu môn loại: 343.59707/CH312-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039082

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043251-43252

3/. DOÃN CHÍNH. Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác - Ph.Ăngghen - V,I.Lênin / B.s: Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 624tr. ; 24cm

Tóm tắt: Phân tích quá trình ra đời, những nội dung chính và ý nghĩa quan trọng về quan điểm triết học hiện đại trong 12 tác phẩm của C.Mác, Ph. Ăngghen và 6 tác phẩm của V.I.Lênin

Ký hiệu môn loại: 335.411/V121Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007765

4/. Hướng dẫn bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp. - H. : Lao động - xã hội, 2016. - 179tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tóm tắt: Thông tin chung về bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp; đánh giá về sự phát triển của trẻ em, bảo vệ trẻ em và các tình huống khẩn cấp

Ký hiệu môn loại: 362.709597/H561D

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039083

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043253-43254

5/. Khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam - Sự bình yên của cuộc sống. - H. : Lao động - xã hội, 2016. - 163tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tóm tắt: Thực trạng, nguyên nhân và hậu quả do bom, mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam. Cách nhận biết, phòng tránh bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh và cách sơ cứu, cấp cứu đối với nạn nhân bom mìn. Khắc phục hậu quả mom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vì sự bình yên của cuộc sống

Ký hiệu môn loại: 363.3409597/KH113P

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039081

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043249-43250

6/. Lễ hội Việt Nam / Vũ Thụy An b.s. - H. : Thanh niên, 2015. - 418tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu các lễ hội dân gian ở miền Bắc: Lễ hội đền Hùng Vương, hội Lim,... ở miền Trung: lễ hội cầu ngư ở Phan Thiết, hội đua voi Tây Nguyên,... và ở miền Nam: lễ hội chùa Bà, hội chùa Ông Bổn...

Ký hiệu môn loại: 394.269597/L250H

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005212-5217

7/. Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Ss : Tuyển chọn từ Tạp chí Lịch sử quân sự. Sách tham khảo / Đinh Xuân Lâm, Ngô Văn Minh, Trần Công Trục,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 479tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về quá trình khai phá, xãc lập, thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phản ánh quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Ký hiệu môn loại: 320.1509597/QU100T

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005219-5221

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039072-39075

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043234-43237

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036616-36619

 

KỸ THUẬT

1/. DAISAKU IKEDA. Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống đạo đức và giáo dục : Sách tham khảo / Daisaku Ikeda, René Simard, Guy Bourgeault ; Biên dịch và hiệu đính: Trần Quang Tuệ,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 331tr. ; 24cm

Tóm tắt: Những kiến thức, những giải pháp và những hiểu biết sâu rộng về sức khỏe và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lý riêng của các chuyên gia về ý nghĩa cuộc sống; đồng thời khám phá những vấn đề về đạo đức và những tác động của nó đối với con người

Ký hiệu môn loại: 613/Đ452T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVV.007766

 

 

NGHỆ THUẬT

1/. TẤT THẮNG. Cảm hứng sáng tạo : Tiểu luận công trình - đề tài nhánh của các công trình - đề tài cấp viện, cấp thành phố, cấp bộ, cấp Nhà nước / Tất Thắng. - H. : Sân khấu, 2016. - 1031tr. ; 31cm

Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ các tiểu luận công trình, đề tài nghiên cứu của tác giả về: Chức năng giáo huấn của văn học, sân khấu; sự sáng tạo nghệ thuật; nghệ thuật tuồng, kịch và sự đổi mới từ góc độ thể loại...

Ký hiệu môn loại: 792/C104H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039079

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043247

 

 

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

1/. ANH NGỌC. Ngàn dặm và một bước. Sông Mê Kông bốn mặt : Thơ. Trường ca / Anh Ngọc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 339tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/NG105D

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039050

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043176-43177

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036573-36574

2/. BÀN TÀI ĐOÀN. Muối của cụ Hồ. Tuyển tập Bàn Tài Đoàn : Thơ. Văn / Bàn Tài Đoàn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 914tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/M515C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039053

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043184-43186

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036580-36581

3/. CAO TIẾN LÊ. Cây sau sau lá đỏ. Ở trần. Trung tướng giữa đời thường : Tập truyện ngắn. Tiểu thuyết / Cao Tiến Lê. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 475tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/C126-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039070

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043228-43230

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036612-36613

4/. CHU CẨM PHONG. Nhật ký Chu Cẩm Phong : Truyện ký / Chu Cẩm Phong. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 863tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NH124K

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039051

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043178-43180

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036575-36577

5/. CHU THƠM. Tác phẩm chọn lọc / Chu Thơm. - H. : Sân khấu, 2016. - 531tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.92224/T101P

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039080

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043248

6/. DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ. Chỗ đứng. Hoa rừng. Nhật ký chiến trường và thơ : Truyện ngắn. Truyện và ký / Dương Thị Xuân Quý. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 502tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/CH450Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039067

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043219-43221

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036606-36607

7/. ĐOÀN VĂN CỪ. Tuyển tập Đoàn Vă Cừ / Đoàn Văn Cừ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 271tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039059

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043200-43201

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036591-36592

8/. ĐỖ CHU. Phù sa. Mảnh vườn xưa hoang vắng : Tập truyện / Đỗ Chu. - H : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 375tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/PH500-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039042

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043156-43157

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036557-36558

9/. HUỲNH VĂN NGHỆ. Thơ Đồng Nai. Bên bờ sông xanh. Quê hương rừng thẳm sông dài : Thơ. Ký. Tự truyện / Huỳnh Văn Nghệ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 399tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/TH460Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039043

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043158-43160

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036559-36560

10/. HỮU MAI. Cao điểm cuối cùng : Tiểu thuyết / Hữu Mai. - H : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 467tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/C108Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039062

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043207-43209

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036597-36598

11/. HỮU THỈNH. Tiếng hát trong rừng. Đường tới thành phố. Thư mùa đông. Trường ca biển : Tập thơ. Trường ca / Hữu Thỉnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 447tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/T306H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039044

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043161-43163

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036561-36562

12/. KHUẤT QUANG THỤY. Đỉnh cao hoang vắng : Tiểu thuyết / Khuất Quang Thụy. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 376tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922334/Đ312C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039087

Số ĐKCB Kho Lưu: LVN.031099

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043263-43266

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036633-36636

13/. KIỀU VƯỢNG. Hoài niệm những dòng sông / Kiều Vượng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 316tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9223/H404N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039089

Số ĐKCB Kho Lưu: LVN.031101

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043271-43274

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036641-36644

14/. KIM LÂN. Tuyển tập Kim Lân / Kim Lân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 678tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039048

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043171-43172

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036569-36570

15/. LÂM THỊ MỸ DẠ. Trái tim sinh nở. Bài thơ không năm tháng. Đề tặng một giấc mơ : Thơ / Lâm Thị Mỹ Dạ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 423tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/TR103T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039040

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043152-43153

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036553-36554

16/. LÊ ANH XUÂN. Tiếng gà gáy. Hoa dừa. Nguyễn Văn Trỗi : Thơ. Trường ca / Lê Anh Xuân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 443tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/T306G

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005205-5206

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039057

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043195-43196

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036588

17/. LÊ DỤC TÔN. Những ngày đầu / Lê Dục Tôn. - H : Văn hoá dân tộc, 2015. - 471tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NH556N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039077

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043240-43242

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036620-36621

18/. LÊ MINH KHUÊ. Cao điểm mùa hạ. Một chiều xa thành phố. Những ngôi sao xa xôi : Tập truyện ngắn / Lê Minh Khuê. - H : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 695tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/C108Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039071

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043231-43233

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036614-36615

19/. LÊ NGỌC TRÀ. Lý luận và văn học. Thách thức của sáng tạo, thách thức của văn hóa : Lý luận văn học / Lê Ngọc Trà. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 578tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.92209/L600L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039065

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043215-43216

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036603-36604

20/. LÊ VĨNH HÒA. Tuyển tập Lê Vĩnh Hòa / Lê Vĩnh Hòa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 383tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039060

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043202-43203

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036593-36594

21/. LÝ VĂN SÂM. Toàn tập Lý Văn Sâm. - H. : Nxb. Hội nhà văn

T.1. - 2015. - 723tr.

Ký hiệu môn loại: 895.922334/T406T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039045

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043164-43165

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036563-36564

22/. MAI QUỐC LIÊN. Tạp luận. Phê bình và tranh luận văn học / Mai Quốc Liên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 811tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9228009/T109L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039047

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043169-43170

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036567-36568

23/. NGHIÊM THANH. Đường đời tối sáng : Tản văn / Nghiêm Thanh. - H. : Văn học, 2016. - 184tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/Đ561Đ

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039078

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043243-43246

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036622-36624

24/. NGỌC ANH. Ký ức thành cổ : Tập truyện và ký / Ngọc Anh b.s. - H. : Thanh niên, 2015. - 332tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 895.922803/K600Ư

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005222-5223

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039076

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043238-43239

25/. NGỌC BÁI. Những con đường đất đã qua. Đồng vọng ngõ phố xưa. Khoảng lặng... : Thơ. Trường ca / Ngọc Bái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 359tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/NH556C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039064

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043213-43214

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036601-36602

26/. NGUYỄN KIÊN. Trong làng. Vụ mùa chưa gặt. Trái cam trong lòng tay : Tập truyện. Tập truyện ngắn / Nguyễn Kiên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 1107tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/TR431L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039068

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043222-43224

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036608-36609

27/. NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT. Canh bạc. Cha tôi và hai người đàn bà. Trăng trên đất khách : Kịch bản phim / Nguyễn Thị Hồng Ngát. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 271tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.9222/C107B

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039063

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043210-43212

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036599-36600

28/. NGUYỄN XUÂN SANH. Tiếng hát quê ta. Sáng thơ. Nghe bước xuân về... : Tập thơ / Nguyễn Xuân Sanh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 615tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/T306H

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039046

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043166-43168

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036565-36566

29/. NHỊ CA. Từ cuộc đời vào tác phẩm. Dọc đường văn học. Gương mặt còn lại: Nguyễn Thi : Lý luận phê bình. Chân dung văn học / Nhị Ca. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 1010tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.92209/T550C

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039069

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043225-43227

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036610-36611

30/. PHÙ THĂNG. Phá vây. Con nuôi trung đoàn : Tiểu thuyết. Truyện / Phù Thăng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 887tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/PH100V

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039039

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043149-43151

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036551-36552

31/. PHÙNG QUÁN. Tuổi thơ dữ dội. Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo. Vượt Côn Đảo : Tiểu thuyết. Trường ca / Phùng Quán. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 1010tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/T515T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039058 Số ĐKCB:

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043197-43199

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036589-36590

32/. THANH HẢI. Tuyển thơ Thanh Hải / Thanh Hải. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 439tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039054

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043187-43189

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036582-36583

33/. THANH THẢO. Dạ, tôi là Sáu Dân : Trường ca / Thanh Thảo. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 72tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 895.9221/D100T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039088

Số ĐKCB Kho Lưu: LVN.031100

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043267-43270

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036637-36640

34/. TRẦN ĐĂNG. Một lần tới Thủ đô. Trận Phố Ràng. Một cuộc chuẩn bị : Truyện ngắn / Trần Đăng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 278tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/M458L

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039041

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043154-43155

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036555-36556

35/. TRẦN MAI NINH. Tuyển tập thơ văn Trần Mai Ninh / Trần Mai Ninh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 280tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039052

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043181-43183

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036578-36579

36/. TRIỆU BÔN. Mầm sống. Cơn co giật của đất : Tập truyện. Tiểu thuyết / Triệu Bôn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 431tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/M120-S

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039056

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043192-43194

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036586-36587

37/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Lạc rừng : Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 235tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/L101R

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005207-5208

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039066

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043217-43218

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036605

38/. VŨ BẰNG. Thương nhớ mười hai. Tuyển tập Vũ Bằng : Ký / Vũ Bằng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 1115tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922334/TH561N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039049

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043173-43175

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036571-36572

39/. VŨ BẰNG. Tuyển tập Vũ Bằng. - H. : Nxb. Hội nhà văn

P.2. - 2015. - 1127tr.

Ký hiệu môn loại: 895.922334/T527T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039055

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043190-43191

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036584-36585

40/. XUÂN HOÀNG. Miền Trung. Hương đất biển. Từ tiếng võng làng Sen : Thơ / Xuân Hoàng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 277tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)

Ký hiệu môn loại: 895.922134/M305T

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039061

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043204-43206

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036595-36596

 

LỊCH SỬ

1/. LÊ VĂN THẢO. Ở R - Chuyện kể sau 50 năm / Lê Văn Thảo. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 220tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 959.7043/Ơ-460R

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039085

Số ĐKCB Kho Lưu: LVN.031097

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043255-43258

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036625-36628

2/. Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bàihọc lịch sử (19-12-1946 - 19-12-2016) / Trần Đại Quang, Ngô Xuân Lịch, Lê Đức Hạnh,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 831tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Tuyên giáo Trung ương. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết, báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học phản ánh toàn diện sự kiện toàn quốc kháng chiến - cuộc tổng giao chiến đầu tiên của chiến tranh cách mạng Việt Nam, thể hiện sự lãnh đạo tài tình, chỉ đạo khởi đầu chiến tranh xuất sắc của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, để lại nhiều kinh nghiệm quý giá

Ký hiệu môn loại: 959.7041/T406Q

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005209

3/. TÔ ĐỨC CHIÊU. Sét nổ cầu vồng / Tô Đức Chiêu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 336tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 959.7043/S207N

Số ĐKCB Kho Đọc: DVN.039086

Số ĐKCB Kho Lưu: LVN.031098

Số ĐKCB Kho Mượn: MVN.043259-43262

Số ĐKCB Kho Luân Chuyển: DPVN.036629-36632

4/. Từ điển bách khoa địa danh Hải phòng / B.s: Ngô Đăng Lợi (ch.b), Hoàng Thị Châu, Nguyễn Lai.... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1998. - 624 : ảnh ; 27cm

ĐTTS ghi: Hội đồng Lịch sử thành phố Hải Phòng. Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt: Giới thiệu tri thức tương đối toàn diện về các lĩnh vực của thành phố Hải Phòng được trình bày một cách có hệ thống và khoa học

Ký hiệu môn loại: 915.9735003/T550Đ

Số ĐKCB Kho Địa Chí: DC.005210-5211 

Facebook zalo

Các tin đã đưa