THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: 'KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH'

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: 'KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH'

Trang bìa

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Thư viện KHTH Hải Phòng biên soạn thư
mục chuyên đề 'Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh'
(15/5/1941 - 15/5/2011).
Thư mục chia làm 3 phần : ...


                   

MỤC LỤC.

 

 

 


STT

Nội dung

Trang

1

Lời mở đầu

1

2

Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ra đời của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

3

3

I: Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh

3

4

II: Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu niên, nhi đồng

5

5

III: Sự ra đời  của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

9

6

Phần 2: Điều lệ, hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và Công tác chăm sóc  giáo dục trẻ em Việt Nam

12

7

I: Điều lệ, hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

12

8

II: Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam

16

 

9

Phần 3: Gương sáng thiếu niên, nhi đồng

21

 

10

I: Gương thiếu niên nhi đồng trong kháng chiến

21

 

 

II: Gương thiếu niên nhi đồng thời kỳ mới

23

 

 

 

PHẦN 1:CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH.

 

I. CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP HỒ CHÍ MINH.

 

1. BÁ NGỌC. Hồ Chí Minh - chân dung đời thường / Bá Ngọc. - H. : Lao động, 1996. - 113tr ; 19cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.021821, DVN.025813

        Chỉ số phân loại: 3K5H6/ B100N

2.
Bách khoa thư Hồ Chí Minh: Tư liệu - Sơ giản / Phan Ngọc Liên, Nguyên
An biên soạn- T.1 : Hồ Chí Minh với Giáo dục - Đào tạo. - H. : Nxb Từ
điển Bách khoa, 2003. - 720tr. ; 24cm.

        Ký hiệu kho

        Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.009975

        Chỉ số phân loại: 3K5h3/ B102kh/1

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục Việt Nam/ Trần Quốc Hùng sưu tầm và biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2003. 16tr. ; 29 cm.

                Ký hiệu kho

                Kho Thiếu nhi : DTN. 009519

        Chỉ số phân loại: 3K5H6/ CH500t

 

4.
CÔBÊLEP, EPGHÊNHI. Đồng chí Hồ Chí Minh / Epghênhi Côbêlep; Nguyễn Minh
Châu, Mai Lý Quảng dịch.- Lần thứ 2.- 2000: Thanh niên, 2000. - 535tr.;
21cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.025824

        Chỉ số phân loại: 3K5H6/ C450B

 

5. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.THÀNH UỶ HẢI PHÒNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng / Đảng Cộng sản Việt Nam.Thành uỷ Hải Phòng. - Hải Phòng : NxbHải Phòng, 2000. - 297tr.; 19cm.

        Tóm tắt: Sự kiện, bài viết, bài nói, của Bác Hồ với Đảng bộ, nhân dân Hải Phòng.Cá nhân được thưởng huy hiệu của Bác

Ký hiệu kho

Kho Địa chí.

        Chỉ số phân loại: ĐC12/ Đ106c

 

6. ĐINH ĐĂNG ĐỊNH. Hồ Chí Minh : Tập ảnh về Bác / Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định. - H. : Văn hoá thông tin, 2003. - 104tr ; 24cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVV.004604

        Kho Mượn: MVV.003308, MVV.003801

        Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.009961

 

7.
Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá Thế giới /
Trần Đình Huỳnh, Hoàng Chí Bảo, Đặng Quốc Bảo, Thành Duy...biên soạn. -
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ, 2002. - 365tr.; 27cm

        Tóm
tắt: Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh; Trình
bày 11 công trình khảo luận về một số vấn đề cơ bản về tư tưởng Hồ Chí
Minh nhằm chỉ dẫn cần thiết công việc khai thác một cách khoa học các tư
liệu cơ bản về Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVV.004384

        Chỉ số phân loại: 3K5H6.6/ H450C

 

8. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG. BAN TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh/ Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Ban Tư  tưởng văn hoá Trung ương - T. 1. H.: Lao động, 2000. - 787tr ; 27cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVV.004242

        Chỉ số phân loại: 355(V)(092)/ H452Đ/1

 

9. HỒNG HÀ. Thời thanh niên của Bác Hồ / Hồng Hà. - Lần thứ 4,có bổ sung. - H. : Thanh niên, 1994. - 176tr ; 19cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.019440

        Kho Mượn: MVN.018751, MVN.019505

        Chỉ số phân loại: 3K5H6/ H455H

 

10. Kể chuyện Bác Hồ- T. 1. - H. : Giáo dục, 2001. - 276tr. ; 20cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.009296

        Chỉ số phân loại: 3K5H6/ K250

 

11. LÊ NGỌC KHÔI. Chủ Tịch Hồ Chí Minh với sách báo và thư viện.- Báo Xuất bản Việt nam.-2004.- Tháng 5.-Số 5.

        Tóm tắt: Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về việc tự học qua sách báo

        Chỉ số phân loại: 3K5h6

 

12. LÊ THÁI PHONG. Sự giản dị của Bác Hồ.-  Báo Nhân dân cuối tuần.- 2004.- Ngày 23 tháng 5.- Số 21.- Tr. 3

        Tóm tắt: Bác Hồ sống rất giản dị: Giản dị trong lối sống, giản dị trong cung cách làm việc...

        Chỉ số phân loại: 3K5H6.6

 

13. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH. Văn thơ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh : Luận đề văn chương / Nguyễn Đăng Mạnh. - H. : Giáo dục, 1994. - 188tr ; 20cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Mượn : MVN.018323

        Chỉ số phân loại: 8(075)/ NG527Đ

 

14. THU TRANG. Nguyễn Ái Quốc tại Pari (1917-1923) / Thu Trang (Công Thị Nghĩa). - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 455tr ; 19cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.025843

        Chỉ số phân loại: 3K5H6/ TH500T

 

15. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ / Thư Ngọc sưu tầm giới thiệu. - Lần thứ 2. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ,1999. - 146tr ; 19cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.023024, DVN.025819

        Kho Mượn: MVN.021617-021618

        Chỉ số phân loại: 3K5H6/ TH600N

 

16. VŨ KHIÊU. Chủ Tịch Hồ Chí Minh và văn hoá .- Báo Nhân dân.-1998.-Ngày 17-19 Tháng 5.-Tr.6

        Tóm
tắt: Chủ Tịch Hồ Chí Minh và văn hoá Phương Đông.Hồ Chí Minh và văn hoá
Phương Tây. Hồ Chí Minh,nhà văn hoá lớn của dân tộc và nhân loại.

        Chỉ số phân loại: 3K5H4

 

II. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THIẾU NIÊN, NHI  ĐỒNG.

 

1.
Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh : Một số tư liệu và mẩu chuyện
về Bác Hồ với thiếu nhi/ Hoàng Giai sưu tầm, biên soạn. - In lần thứ 2,
có sửa chữa bổ sung. - H. : Văn hóa thông tin, 2006. - 223tr.; 19cm

Ký hiệu kho:

Kho Luân Chuyển: DPVN.014712-014718

Chỉ số phân loại: 959.704092/ A103Y

 

2.
Bác Hồ ở Tân Trào / Nguyễn Lương Bằng,Võ Nguyên Giáp,Hoàng Văn Thái....
- Tuyên Quang : Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang, 1995. - 199tr ;
19cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.019446, DVN.025809

Kho Mượn: MVN.018758-018759

3.
Bác Hồ với sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ trẻ / Đặng Xuân Ký, Nguyễn Ngọc
Ninh, Thành Duy, .... - H. : Thanh niên, 1985. - 164tr ; 19cm.

Sách được xuất bản với sự hợp tác của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tóm
tắt: Tập kỷ yếu hội thảo khoa học chủ tịch hồ Chí Minh và vấn đề bồi
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, gồm 16 bài nghiên cứu về các vấn đề
quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng về thanh niên, nội dung,
phương pháp bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.004387

 

4. Bác Hồ với thiếu nhi / Bìa và minh họa: Trần Lương. - H. : Kim Đồng, 1977.- 35tr.: minh họa; 21cm

Tóm
tắt: Những hồi ức về chủ tịch Hồ Chí Minh và tấm lòng của Bác với các
cháu thiếu nhi của một số người đã từng được sống gần Bác.

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.001711

Chỉ số phân loại: ĐV13/ B101H

 

5.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng / Nguyễn Thế
Phấn chủ biên, Trịnh Gia Ban, Đức Vượng, Trần Văn Hải. - Hải Phòng : NXB
Hải Phòng, 1985. - 199tr. ; 19cm

Tóm tắt: Các bài nói chuyện, thư của Bác Hồ gửi Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng.

Ký hiệu kho

Kho Địa chí.

Chỉ số phân loại: ĐC12/ CH 500t

 

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục Việt Nam / Trần Quốc Hùng sưu tầm và biên soạn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 167tr.; 29 cm

                Kho Thiếu nhi:

                Kho Đọc DTN 009519

Chỉ số phân loại: 3K5H6/ CH500t

 

7. Chuyện Bác Hồ trồng người / Nguyễn Hữu Đảng tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 1999.- 413tr ; 19cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.025822, DVN.030042

Chỉ số phân loại: 3K5H6/ CH527

 

8. ĐOÀN NAM ĐÀN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên / Đoàn Nam Đàn. - H. : Chính trị quốc gia,2002. - 271tr ; 19cm

Tóm
tắt: Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về
giáo dục thanh niên, vận dụng tư tưởng giáo dục thanh niên của người
trong điều kiện hiện nay.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.008535-008536, DVN.026514-26515

Kho Mượn: MVN.024115

Chỉ số phân loại: 3K5H4+373(V)/ T550T

 

9. Hỏi - đáp về thời thanh niên của Bác Hồ / Nguyễn Hương Mai b.s.. - H. : Thanh niên, 2008. - 150 tr. ; 21 cm

Tóm tắt: Những câu hỏi đáp về tuổi trẻ, hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ.

Ký hiệu kho:

Kho Luân Chuyển: DPVN.020520-020523

Chỉ số phân loại: 959.7031092/ H428Đ

 

10. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chủ Tịch bàn về giáo dục / Hồ Chí Minh. - H. : Giáo dục, 1962. - 271tr : 1 ảnh ; 19cm Phụ lục: Tr.243-271

Tóm
tắt: Những bài nói chuyện, bài viết, thư từ..của Hồ Chủ Tịch bàn về vấn
đề giáo dục: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo dục tư tưởng đạo đức cho
cán bộ, nhân dân, phổ cập văn hoá, chính trị, kỹ thuật trong nhân dân và
thế hệ trẻ.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.000943-944

Kho Mượn: MVN.000076

Chỉ số phân loại: 37/ H450CH

 

11. HỒNG HÀ. Thời thanh niên của Bác Hồ / Hồng Hà. - Lần thứ 4,có bổ sung. - H. : Thanh niên, 1994.- 176tr.;19cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.019440

Kho Mượn: MVN.018751, MVN.019505

Chỉ số phân loại: 3K5H6/ H455H

 

12. Làm theo lời Bác Hồ dạy. - H. : Kim Đồng, 1970. - 74tr ; 13cm

Tóm
tắt: Gồm lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài nói chuyện,
các bức thư, lời huấn thị của Bác gửi các cháu thiếu niên nhi đồng, các
cán bộ, giáo viên nhân dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, khai giảng năm
học... về vấn đề giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ  cách mạng cho đời sau.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.003841

Kho Mượn: MVN.000799

Chỉ số phân loại: 3K5H3/ L104TH

13. NGUYỄN ANH SƠN. Công tác tổ chức và giáo dục đội nhi đồng Hồ Chí Minh / Nguyễn Anh Sơn. - H. : Kim Đồng, 1979. - 99tr ; 20cm

Tóm
tắt: Lịch sử Đội nhi đồng, ý nghĩa việc tổ chức đội nhi đồng Hồ Chí
Minh; Nội dung, phương pháp hoạt động và sinh hoạt của đội nhi đồng.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.011085

Chỉ số phân loại: 3KPV/ NG527A

 

14.
NGUYỆT TÚ. Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ = Uncle Hồ with children and
women / Nguyệt Tú ; Lady Borton dịch. - H. : Thanh niên, 2008. - 119tr. ;
21cm. - (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh).

Ký hiệu kho:

Kho Luân Chuyển: DPVN.017530-017533

Chỉ số phân loại: 355.4346/ B101H

 

15. Những lời Bác Hồ dạy thanh niên,thiếu niên và học sinh. - H. : Thanh niên, 1989. - 47tr ; 18cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.017867-017868

Chỉ số phân loại: 3K5H3/ NH556

 

16. PHẠM QUANG HUÂN. Hồ Chí Minh với vấn đề phương pháp dạy học/ Tạp chí dạy và học ngày nay.-2003.- Tháng 10.-Số 12.-Tr.3,4,5

Chỉ số phân loại: 3K5H4

 

17.
THANH VÂN. Sự trưởng thành của tuổi trẻ và thanh niên dưới sự chăm sóc
của Bác Hồ.- H:Thanh niên, 2004.- tháng 4.-Số 7.-Tr.8, 9

Chỉ số phân loại: 3K5H6

 

18. Thơ Bác Hồ gửi các cháu thiếu nhi. - H. : Kim đồng, 1970. - 10tr ; 22cm

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.000434-000435

Chỉ số phân loại: 3K5H.3/ TH460B

 

19. TRẦN HẬU QUỲ. Bác Hồ với vấn đề cải cách giáo dục Tin học ngân hàng.-2004.-tháng 3.-Số 3.-Tr.55

Chỉ số phân loại: 3K5.H6

 

20. TRẦN QUY NHƠN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò thanh niên trong cách mạng Việt Nam / TS. Trần Quy Nhơn. - H. :  Báo Thanh niên, 2003. - 259tr ; 19cm

Tóm
tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò thanh niên trong cách mạng Việt
Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò
thanh niên trong sự nghiệp xây dựng đất nước (1975-1986)...

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: MVN.024649

Chỉ số phân loại: 3K5H6/ TR121QU

.

21.
TRẦN THỊ QUY NHƠN. Chủ Tịch Hồ chí Minh và niềm tin vững chắc vào thế
hệ trẻ.- Báo Thanh niên.-2003.- Ngày 7.- Tháng 11.-Số 311.-Tr.6

Chỉ số phân loại: 3K5H4

 

22.
TRẦN VĂN MIỀU. Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau :
Hỏi - đáp / Trần Văn Miều, Nguyễn Việt Hùng. - H. : Thanh niên, 2010. -
391tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh)

Tóm
tắt: 192 câu hỏi đáp về thân thế - sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 'bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau'. Đảng
CSVN vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.034759

                Kho Mượn: MVN.036148

Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450CH

 

23.
VIỆT ANH. Những câu thơ Bác dạy thanh niên đã ra đời như thế / Việt
Anh, Võ Thành.- Tiền phong.- 2006. - ngày 21.- tháng 3 .- Số 57.- Tr. 7

Tóm
tắt: Buổi giao lưu gặp gỡ của các cựu TNXP liên đội 312 và 3 đoàn viên
TNCS Hải Phòng tại huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn và lai lịch câu nói của
Bác Hồ với họ năm 1951: 'Không có việc gì khó/chỉ sợ lòng không bền...'

Chỉ số phân loại: 3KTV.12+3K5H3/ NH556C,NH556C

 

24.
Việt Nam đẹp nhất tên người : 115 ca khúc về Bác Hồ / Nhạc sĩ Nguyền
Thuỵ Kha sưu tầm, tuyển chọn. Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2005. - 260tr ;
20cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.029315

Kho Mượn: MVN.026716-026717

Chỉ số phân loại: 781.91+78(V)2+3K5H6.8/ V308n

 

III. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH.

 

1. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ đại hội đến đại hội. - H. : Thanh niên, 2007. - 138tr. ; 19cm . Tr.32 -33

Tóm tắt: Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ 2  từ ngày 25 10 đến ngày 4 11 1956  đã công bố nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng đổi tên Đội Thiếu niên Việt Nam thành  Đội Thiêu niên Tiền phong Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

        Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.015880

        Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.012363

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406TH

 

2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ đại hội đến đại hội. - H. : Thanh niên, 2007. - 138tr. ; 19cm . Tr.42- 54

Tóm tắt: Tháng 2 năm 1970 Ban Chấp hành TW Đảng ra nghị quyết về việc Đoàn, Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu.

        Ký hiệu kho:

        Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.015880

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406TH

 

3. Gương liệt sĩ.- H: Kim Đồng,1984.- 114tr.;19cm

Tóm tắt: Giới thiệu về gương liệt sĩ  dũng cảm bảo vệ tổ quốc, Kim Đồng, một trong những đội viên đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh

Kho Thiếu nhi

MTN 0044732

Ký hiệu môn loại:959.7

 

4. LÊ QUỐC SỬ. Chuyện kể về Lý Tự Trọng / Lê Quốc Sử. - H. : Kim đồng, 2009. - 130tr. ; 19cm. - (Tủ sách gương liệt sĩ) tr.36 -52

                Tóm tắt: Nhóm Thiếu niên Cộng sản Tiền phong Việt Nam đầu tiên gồm tám em  được thành lập  tại Quảng Châu  - Trung Quốc.

                Kho Thiếu nhi:

                MTN. 017588

Chỉ số phân loại: 959.7/CH527K

 

5.
Nghiệp vụ công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh / Trương Ðình
Bảng, Phong Nhã, Quang An,... Bìa của Tôn Ðức Lượng. - H. : Kim Ðồng,
1980. - 189tr ; 18cm

        Tóm
tắt: Lịch sử truyền thống đội, lễ trao cờ, lễ trào cờ, đại hội và những
chương trình sinh hoạt, trò chơi của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh.

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.011645

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ NGH307v       

6. NGUYỄN ANH SƠN. Công tác tổ chức và giáo dục đội nhi đồng Hồ Chí Minh / Nguyễn Anh Sơn. - H. : Kim Đồng, 1979. - 99tr ; 20cm.

Tóm
tắt: Lịch sử Đội nhi đồng, ý nghĩa việc tổ chức đội nhi đồng Hồ Chí
Minh; Nội dung, phương pháp hoạt động và sinh hoạt của đội nhi đồng.

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.011085

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ NG527A

7. Người phụ trách thiếu nhi cần biết. - H. : Thanh niên, 2001. - 234tr ; 19cm .- tr.7 tr.12

Tóm tắt:  Lich  sử ra đời và  phát triển của  Đội TNTP Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

        Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.009174

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ NG558

8.
Những nghị quyết cơ bản dẫn đế thắng lợi cách mạng Tháng Tám: (Nghị
quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Sáu, Bảy, Tám 1939 1941).- H: Sự
thật.1983.- 201tr.;19cm.

Tóm tắt: Nội dung nghị quyết Trung ương lần thứ 8 nêu rõ về  thành lập Mặt  trận Việt Minh trong đó có đoàn thể Nhi đồng cứu vong đoànnnn là đoàn thể cứu quốc của trẻ em từ 10,11 đến 15,16 tuổi.

Kí hiệu kho:

Kho Mượn: MVN 012518

Chỉ số phân loại: 3KV1 6

 

9. Rèn luyện theo chương  trình
đội viên / B.s: Quang An, Ðào Dân, Phong Nhã (ch.b), ...; Bìa: Tôn Ðức
Lượng ;Minh hoạ: Thy Ngọc. - H. : Kim Đồng, 1981. - 164tr : minh họa ;
19cm.

        Tóm tắt: Các chương  trình
rèn luyện cho đội viên đội nhi đồng và thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh: Về nghi thức, điều lệ, lịch sử Đội, giáo dục lòng yêu nước, yêu
Bác Hồ, về học tập, lao động, sức khỏe và Ðoàn thanh niên cộng sản.

        Ký hiệu kho:

        Kho Thiếu Nhi Đọc:

        DTN.003032, DTN.003081

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ R203L

 

10 .
Sổ tay đội viên Thiếu niên tiền phong / Trần Quang An, Nguyễn Trọng
Can, Mạnh Chuẩn,.... - H. : Kim Ðồng,1964. - 223tr. : ảnh, hình vẽ ;
13cm

        Tóm
tắt: Những hiểu biết cơ bản về Ðội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh :
nhiệm vụ đội viên, khẩu hiệu, khăn quàng, nghi thức đội ; Giới thiệu chi
tiết truyền thống vẻ vang của đội ; Quá trình rèn luyện của người đội
viên; Vài nét khái quát về Ðội thiếu niên ở các nước  xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.001992

        Chỉ số phân loại: 3KTP/ S430

11.Sổ tay đội viên.- H: Kim Đồng, 2009.- 87tr,;19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.Các nghi thức, và tiêu chuẩn thi đua của Đội.

                Kho Thiếu nhi

                Sách góp năm 2011.

.

12. Sự ra đời của đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.- Báo Nhi đồng.- năm 2011.- số 25.- Tr.5.

Tóm
tắt: Tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương ra quyết định
thành lập Mặt trận Việt Minh trong đó có cả Hội nhi đồng cứu quốc. Ngày
15/5/1941 Hội nhi đồng cứu quốc được thành lập.

               

 

PHẦN 2: ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG  TÁC CHĂM SÓC BẢO VỆ TRẺ EM VIỆT NAM.

 

I.  ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI  THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

 

1. Chương trình đội viên. - H. : Kim đồng, 1980. - 51tr ; 19cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVV.011644

Chỉ số phân loại: 3KPV/ CH561TR

 

2. Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. - H. : Thanh niên, 2001. - 62tr ; 13cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.009177

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ Đ309

 

3.
Điều lệ và nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và đội nhi
đồng Hồ Chí Minh. - H. : Kim Đồng, 1971. - 37tr. : minh họa ; 13cm.

        Tóm
tắt: Điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: tên, mục đích, đội
viên, tổ chức đội, sinh hoạt đội, khen thưởng và kỷ luật, quỹ đội. Nghi
thức đội, huy hiệu, khăn quàng, cờ, cách chào, cách hô khẩu hiệu, lễ kết
nạp đội viên, cấp hiệu chỉ huy.

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.004351

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ Đ309L

 

4. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ đại hội đến đại hội. - H. : Thanh niên, 2007. - 138tr. ; 19cm.- tr.20.

Tóm tắt:  Sau năm 1951 phong trào công tác Trần Quốc  Toản
được mở rộng phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc. Các đội thiếu niên du
kích thành phố Huế, thiếu niên du kích Đình Bảng và 35 thiếu niên trong
toàn quốc đã được nhận những huân chương cao quý của Chính phủ.

Ký hiệu kho:

                Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.015880

                Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.012363

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406TH.

 

5. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ đại hội đến đại hội. - H. : Thanh niên, 2007. - 138tr. ; 19cm.- tr82 87.

Tóm tắt: Phong trào  thanh thiếu nhi Việt Nam thực hiện cuộc hành quân

Theo bước chân những người anh hùngggg và  cuộc hành quân theo chân Bácccc trong những năm 1983 1985.

Ký hiệu kho:

                Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.015880

                Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.012363

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406TH

 

6. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ đại hội đến đại hội. - H. : Thanh niên, 2007. - 138tr. ; 19cm.- tr.97 98.

Tóm tắt: Thực hiện nghị quyết  của
Trung ương Đoàn về công tác thiếu niên nhi đồng, phong trào thanh thiếu
nhi đã chuyển theo hướng mang tính xã hội. Hoạt động Đội  trong nhà trường được duy trì, kiện toàn các ủy ban thiếu niên nhi đồng, ban hành quy chế Hội.

Ký hiệu kho:

                Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.015880

                Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.012363

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406TH

 

7.
Món quà từ Hợp Đức : Tập truyện ký về công tác Trần Quốc Toản / Phong
Thu, Quang Huy, Viết Linh, Trần Thiên Hương. - H. : Kim Đồng, 1978. -
75tr : hình vẽ ; 19cm

        Tóm
tắt: Những hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong
công tác Trần Quốc Toản thời gian chống mỹ cứu nước: Chăm sóc các gia
đình thương binh, liệt sĩ, gia đình bộ đội.

        

        Chỉ số phân loại: ĐV13/ M430QU

 

8. Nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. - H. : Thanh niên, 2002. - 103tr ; 13cm

        Ký hiệu kho:

        Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.009176

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ NGH300

 

9. Nghiệp vụ công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh / Trương  Đình Bảng, Tôn Đức Lượng. - H. : Kim Đồng, 1980. - 189tr ; 18cm

        Tóm tắt: Lịch sử truyền thống đội, lễ trao cờ, lễ trào cờ, đại hội và những chương  trình sinh hoạt, trò chơi của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.011645

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ NGH307v

 

10. Người phụ trách thiếu nhi cần biết. - H. : Thanh niên, 2001. - 234tr ; 19cm

        Ký hiệu kho:

        Thiếu Nhi Đọc: DTN.009174

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ NG558

 

11. PANÔVA, N. Công tác tổ chức và giáo dục nhi đồng tháng Mười / N. Panôva ; Trương Đình Bảng dịch- T.2. - H. : Thanh niên, 1962. - 71tr ; 19cm

Tóm tắt: Kinh nghiệm công tác của đội nhi đồng tháng Mười. Sinh hoạt 'sao', sử dụng trò chơi, hội đồng đôi phụ trách.

                Kho Thiếu nhi

                MTN 003134

Chỉ số phân loại: 3KTP2/ P100N

 

12.
Rèn luyện theo chương trình đội viên / B.s: Quang An, Đào Dân, Phong
Nhã (ch.b), ...; Bìa: Tôn Đức Lượng; Minh hoạ: Thy Ngọc. - H. : Kim
Đồng, 1981. - 164tr : minh họa ; 19cm

        Tóm
tắt: Các chương trình rèn luyện cho đội viên đội nhi đồng và thiếu niên
tiền phong Hồ Chí Minh: Về nghi thức, điều lệ, lịch sử Đội, giáo dục
lòng yêu nýớc, yêu Bác Hồ, về học tập, lao động, sức khỏe và Đoàn thanh
niên cộng sản.

        Ký hiệu kho:

        Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.003032, DTN.003081

        Chỉ số phân loại: 3KPV/ R203L

 

13. Sổ tay đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. - H. : Kim Đồng, 1976. - 259tr: minh họa ; 19cm

        Tóm
tắt: Mục đích, khẩu hiệu, lời hứa và nhiệm vụ đội viên thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh; 5 điều Bác Hồ dạy; Tổ quốc Việt Nam thống nhất xã hội
chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.008537

        Chỉ số phân loại: 3KPV(083)/ S450T

 

14.
Sổ tay đội viên Thiếu niên tiền phong/ Trần Quang An, Nguyễn Trọng Can,
Mạnh Chuẩn,.... - H.: Kim Đồng, 1964. - 223tr.: ảnh, hình vẽ ; 13cm.

        Tóm
tắt: Những hiểu biết cơ bản về Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh :
nhiệm vụ đội viên, khẩu hiệu, khăn quàng, nghi thức đội ; Giới thiệu chi
tiết truyền thống vẻ vang của đội ; Quá trình rèn luyện của người đội
viên; Vài nét khái quát về Đội thiếu niên ở các nước xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.001992

        Chỉ số phân loại: 3KTP/ S430T

 

15.
Tiến bước lên đoàn: Dành cho các bạn đội viên lớn đang phấn đấu, rèn
luyện trở thành đoàn viên/Phùng Trí Nhuân, Văn Tùng, Nguyễn Đào.- H: Kim
Đồng, 1982.- 59tr.;18cm.

Tóm tắt: Lịch sử truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Sứ mênh lịch sử của thanh niên.

                Kho Thiếu nhi

                MTN: 003999

Chỉ số phân loại: 3KPV/T305

 

17.
TRẦN QUANG ĐỨC. Kỹ năng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ
Chí Minh/Trần Quang Đức.- H: Thanh niên,2003.- 103tr.;19cm.

Tóm
tắt: Mục đích, nhiệm vụ và chức năng của tổ chức Đội. Những hiểu biết
về thiếu niên, nhi đồng. Kỹ năng phụ trách Đội: kỹ năng diễn thuyết, kỹ
năng tổ chứcccc

                Kho Thiếu nhi:

                MTN 009586

                Chỉ số phân loại:324

 

18.VĂN TÙNG. Đội thiếu niên du kích thành Huế/Văn Tùng.- H: Kim Đồng, 1998.- 235tr.;19cm.

                Kho Thiếu nhi

                DTN 007397

                Chỉ  số phân loại: 324

 

19. XUÂN SÁCH. Đội du kích thiếu niên Đình Bảng/Xuân Sách. - H:Kim Đồng, 1997.- 192tr.;25 cm. T1.

                Tóm tắt: Truyện viết về hoạt động của Đội du kích Đình Bảng đã chiến đấu dũng cảm trong kháng chiến chống Pháp.

                Kho Thiếu nhi:

                DTN: 007473

                Chỉ số phân loại: 895.9223

 

20. . XUÂN SÁCH. Đội du kích thiếu niên Đình Bảng/Xuân Sách. - H:Kim Đồng, 1997.- 192tr.;25 cm. T1.

                Tóm tắt: Truyện viết về hoạt động của Đội du kích Đình Bảng đã chiến đấu dũng cảm trong kháng chiến chống Pháp.

                Kho Thiếu nhi:

                MTN: 009430

                Chỉ số phân loại: 895.9223

 

21. PHẠM THẮNG. Đội thiếu niên tình báo Bát Sát/ Phạm Thắng.- H: Kim Đồng,2000.- 192tr.; 15cm.

                Tóm tắt: Truyền thống vẻ vang yêu nước, mưu trí dũng cảm của thiếu nhi Hà Nội  trong kháng chiến.

                Kho Thiếu nhi:

                MTN. 009441

                Chỉ số phân loại: 895.9223

 

21. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ thi đua học tập và tham gia kháng chiến ( 1946 1954). - Báo Nhi Đồng.- năm 2011.- số 29.- tr.3

                Tóm tắt: Các phong trào của thiếu nhi Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp: chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm và Phong trào Trần Quốc Toản.

 

II.CÔNG TÁC CHĂM SÓC  BẢO VỆ TRẺ  EM VIỆT NAM.

 

1. An toàn khi ra đường : Sách kiến thức dành cho lứa tuổi nhi đồng / Vũ Bội Tuyền dịch. - H. : Kim đồng, 2004. - 32 tr ; 17 cm

Kho Thiếu nhi

Chỉ số phân loại: ĐV23/ A-105t

 

2. An toàn khi vui chơi : Sách kiến thức dành cho lứa tuổi nhi đồng / Vũ Bội Tuyền dịch. - H. : Kim đồng, 2004. - 32 tr ; 17 cm

Chỉ số phân loại: ĐV23/ A-105t

 

3. Bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em : Tài liệu tham khảo / Nhiều tác giả. - H. : Nxb. Phụ nữ, 1987. - 161tr ;19cm

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: MVN.016975-016976

Chỉ số phân loại: 327.6/ B108

 

4.
Chủ tịch nước ký lệnh công bố luật bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em.-
Tạp chí Sinh hoạt chi bộ.-2004.-Tháng 8 Số 185 Tr.30-36

Chỉ số phân loại: 34(V)7

 

6.
Để em được mọi người tiếp nhận : Sách kiến thức dành cho lứa tuổi nhi
đồng / Vũ Bội Tuyền dịch. - H. : Kim Đồng, 2004. - 32 tr ; 17 cm

Chỉ số phân loại: ĐV25/ Đ250e

 

7. ĐỖ HỒNG NGỌC. Bệnh ở tuổi học trò / Đỗ Hồng Ngọc. - Tp.HCM : Nxb. Tp.HCM, 1989. - 195tr ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.021052-021053

Chỉ số phân loại: 610.6/ Đ450H

 

8.
LÊ HỒNG SƠN. UNICEF công bố Báo cáo tình hình trẻ em thế giới: Việt nam
là tấm gương sáng về những cam kết dành cho trẻ em. Gia đình & xã
hội. - 2005. - Ngày 17 tháng 12. - Số 201. - Tr. 9

Tóm
tắt: Những thành tích của nước ta trong việc bảo vệ quyền trẻ em được
quỹ nhi đồng liên hiệp quốc ghi nhận; Tình hình đời sống trẻ em trên thế
giới vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Chỉ số phân loại: 341.14/ L250H

 

9. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 39tr ; 19cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.029497-29498

Kho Mượn: MVN.026893

Chỉ số phân loại: 34(V)7/ L504b

 

 

10.
LƯU QUANG THUỴ. Chữa bệnh trẻ em bằng phương pháp dân gian / Lưu Quang
Thuỵ, Lưu Thiếu Lâm; Đỗ Lan Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 1998. - 159tr ;
19cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.022411

Kho Mượn: MVN.021161-021162

Chỉ số phân loại: 618N.4/ L566Q

 

11.
MA-CA-REN-CÔ , A.. Cuốn sách của những người làm cho mẹ / A.
Ma-Ca-ren-Cô ; Phan Thị Miến, Đỗ Đức Hiểu dịch. - H. : Văn học, 2003. -
199 tr ; 19 cm.

Tóm tắt: Trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái; giới thiệu nền giáo dục của Liên Xô

Chỉ số phân loại: 371.018/ M100C

 

12.
MONTESSORI, MARIA. Sổ tay giáo dục trẻ em / Maria Montessori ; Tiêu
Vịnh Tiệp, Nguyễn Hồng Lân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trường Đại học
Sư phạm, 2004. - 225tr. ; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.010166

Chỉ số phân loại: 372N/ M430T

 

13. Một số điểm mới trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em(2004).- Báo Biên phòng.-2004.-Ngày 13 Tháng 9.- Số 38.-Tr.8

Chỉ số phân loại: 34(V)7

 

14. Muốn con thành học trò giỏi / Thiên Giang biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2002. - 85 tr ; 19 cm

                Ký hiệu kho

                Kho Thiếu nhi

Chỉ số phân loại: 371.018.1/ M517c

 

 

15. NGUYỄN ÁNH TUYẾT.Khi con đến tuổi dậy thì /Nguyễn ánh Tuyết. - H. : Phụ nữ, 1997.-173tr; 19cm

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.007126

Chỉ số phân loại: 156.3/ KH300C

 

16.
NGUYỄN MỘNG HƯNG. Tri thức bách khoa cho em / Nguyễn Mộng Hưng chủ
biên, Nguyễn Mười biên khảo, Nguyễn Đình Noãn, Đức Thuận hiệu đính- T.2.
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1997. - 247tr ; 19cm. - (Tủ sách kiến thức
khoa học)

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.007177

Chỉ số phân loại: ĐV24/ NG527M

 

17.
NGUYỄN THỊ NHẤT. Tâm lý trẻ em / Nguyễn Thị Nhất,Nguyễn Khắc Viện. -
Lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. trẻ, 1997. - 154tr ; 19cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.021725-21726

Kho Mượn: MVN.020668-020669

Chỉ số phân loại: 156.3/ NG527T

 

18.
NGUYỄN VĂN THÔNG. Toà án và quyền trẻ em = The Court and Children''s
rghts / Nguyễn Văn Thông. - H.: Chính trị quốc gia, 1998. - 128tr ; 19cm

Đầu trang tên sách ghi: Toà án nhân dân tối cao. Trường cán bộ toà án

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.022461-22462

Kho Mượn: MVN.021198-021199

Chỉ số phân loại: 34(V)401/ NG527V

 

19.
NGUYỄN VIẾT LỂNH. Những điểm mới trong dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em(sửa đổi)Người đại biểu.-2004.-Ngày 3 tháng 5.-Tr.7

Chỉ số phân loại: 34(V)

 

20.
Những câu chuyện hình thành thói quen tốt cho trẻ : Quyển sách đầu tiên
cho bé. - H. : Kim đồng, 2010. - 71tr. ; 16cm. - (Bé học điều hay)

Tóm tắt: Những câu chuyện nhỏ có nội dung đơn giản giúp các bé hiểu bài học về việc hình thành thói quen tốt

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi Mượn: MTN.017959-017960

Chỉ số phân loại: 372.21/ NH556C

 

21. Những điều cần biết về quyền trẻ em/Giao thông vận tải.-2001.-Ngày 30 Tháng 10.-Số 61.-Tr.5

Chỉ số phân loại: 371(V)

 

22. Những trò chơi vui nhộn / Trần Hồng Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2003. - 39tr. ; 20cm

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.009413

Chỉ số phân loại: 372.6/ NH556

 

23. Nói chuyện giới tính với con trẻ / Phan Lê Đông Phương dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2004. - 193tr ; 18cm

Tóm tắt: Những nghiên cứu, phương pháp trao đổi về vấn đề giới tính giữa cha mẹ và con trẻ.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.028813

Chỉ số phân loại: 371.018.6/ N428ch

 

24. PHẠM NĂNG CƯỜNG. Sổ tay vệ sinh học đường / Phạm Năng Cường. - H. : Nxb. Hà Nội, 1986. - 55tr ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: MVN.016122-016123

Chỉ số phân loại: 618N.2/ PH104N

 

25. PHẠM VĨNH THÔNG. Trò chơi vận động rèn luyện của trẻ / Phạm Vĩnh Thông. - H. : Văn hoá dân tộc, 2003. - 211tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi Đọc: DTN.009708

Chỉ số phân loại: 392.671+371.014/ TR400CH

 

26. POROT, MAURICE. Trẻ em và quan hệ gia đình / Maurice PoRot ; Bác sỹ Vũ Thị Chín dịch. - H. : Thế giới,2004. - 206tr. ; 19cm

Tóm
tắt: Giải thích những xung đột cảm xúc dẫn đến các hành vi tốt hay xấu
của trẻ em tuỳ theo mối quan hệ và nhân cách, tình cảm của từng thành
viên trong gia đình với nhau

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.028230-28231

Kho Mượn: MVN.025615-025616

Chỉ số phân loại: 371.018+159/ P400R

 

27.TRẦN AÍ HOA. Trẻ chơi để khôn lớn / Trần Aí Hoa. - H. : Phụ nữ, 2003. - 96 tr ; 19 cm

Tóm
tắt: Thu thập các kết quả nghiên cứu về tâm lý trẻ em mẫu giáo trong và
ngoài nước để giúp các bậc cha mẹ hiểu về con mình hơn để có phương
pháp dạy con hiệu quả hơn.

Chỉ số phân loại: 372/ TR121A

 

28.
VIỆT NAM(CHXHCN). Pháp luật về quyền trẻ em ở Việt nam / Cộng hoà XHCN
Việt nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 1994. - 242tr ; 19cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.019044

Kho Mượn: MVN.018387

Chỉ số phân loại: 34(V)/ V308N

 

29. VŨ NAM. Toàn dân bảo vệ chăm sóc trẻ em. Nơi lỗi đau được sẻ chia(Gia đình và xã hội.-2003.-Ngày 2 tháng12.-Số144.-Tr.8,9

Chỉ số phân loại: 610.5

 

30.
VŨ NGỌC BÌNH. Tư pháp với người chưa thành niên và quyền trẻ em =
Jnvenile Justice and the rights the child / Vũ Ngọc Bình. - H : Chính
trị quốc gia, 1996. - 116tr ; 19cm

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: MVN.019690

Chỉ số phân loại: 371.9:34/ V500N

 

31. XUÂN TỬU. Tấm lòng người mẹ : Kinh nghiệm giáo dục thiếu nhi / Xuân Tửu, Lê Vân, Đại Ngọc. - H. : Kim

Đồng, 1973. - 39tr ; 19cm

Tóm tắt: Kinh nghiệm giáo dục trẻ em trong sinh hoạt và học tập của bậc làm cha mẹ

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.005827

Chỉ số phân loại: 371.018/ T120L

 

 

Phần 3: GƯƠNG SÁNG THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG .

 

I. GƯƠNG  ĐỘI THIẾU NIÊN TRONG THỜI KHÁNG CHIẾN.

1.Gương liệt sĩ .- H: Kim Đồng, 1984.- 114tr.; 19cm.- tr.70 71

Tóm tắt: Giới thiệu về  thiếu niên anh hùng Lê Văn Tám trong kháng chiến chống Pháp.

Kho Thiếu nhi

MTN 0044732

Chỉ số phân loại: 959.7

 

2.Gương liệt sĩ .- H: Kim Đồng, 1984.- 114tr.; 19cm.- tr 84- 85

Tóm tắt: Giới thiệu về thiếu niên anh hùng  Nguyễn Tỳ của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Kho Thiếu nhi

MTN 0044732

Chỉ số phân loại: 959.7

 

3.Gương liệt sĩ .- H: Kim Đồng, 1984.- 114tr.; 19cm.- tr101 -103

Tóm tắt: Giới thiệu về liệt sĩ  thiếu niên Trần Hoàng Na, tỉnh Cần Thơ, thiếu niên được tặng danh hiệu Lá cờ đầu đánh Mỹ của miền Tây Nam Bộộộộ

Kho Thiếu nhi

MTN 0044732

Chỉ số phân loại: 959.7

 

4.Gương liệt sĩ .- H: Kim Đồng, 1984.- 114tr.; 19cm.- tr108  -109

Tóm tắt: Giới thiệu về liệt sĩ Trần Văn Học tỉnh Bình Định.

Kho Thiếu nhi

MTN 0044732

Ký hiệu môn loại:959.7

 

5. Lê Quốc Sử. Chuyện kể về Lý Tự Trọng/Lê Quốc Sử.- H: Kim Đồng, 2009.- 130tr.; 19cm.- (Tủ sách gương liệt sĩ)

Tóm tắt: Cuộc đời hoạt động của anh hùng thiếu niên Lý Tự Trọng

Kho Thiếu nhi

MTN: 017588

Chỉ số phân loại: 959.7

 

6. Lê Quốc Sử. Chuyện kể về Lý Tự Trọng/Lê Quốc Sử.- H: Kim Đồng, 2009.- 130tr.; 19cm.- (Tủ sách gương liệt sĩ).- tr.36   tr.52

                Tóm tắt: Giới thiệu về tám  em thiếu niên cộng sản tiền phong Việt Nam đầu tiên được Bác Hồ đưa sang Quảng Châu  đào tạo.

Kho Thiếu nhi

MTN: 017588

Chỉ số phân loại:  959.7

7. LÊ VÂN. Anh Dương Văn Nội/Lê Vân, Nguyễn Bích.- H: Kim Đồng,1973.- 36tr.;13 tr.

Tóm tắt: Truyện liệt sĩ Dương Văn Nội, anh hùng thiếu niên nhỏ tuổi  trong kháng chiến chống Pháp.

Kho Thiếu nhi:

DTN. 00844

Chỉ số phân loại : 959.7

 

8.
NGUYỄN ĐÌNH THỐNG. Võ Thị Sáu con người và huyền thoại/Nguyễn Đình
Thông.- H: Kim Đồng, 2002.- 87tr.; 17cm (Tủ sách danh nhân lịch sử Việt Nam )

Tóm tắt: Truyện  về thiếu nữ anh hùng  Võ Thị Sáu, người con của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kho Thiếu nhi:

DTN. 009337

Chỉ số phân loại: 959.7

 

9. Người thanh niên yêu nước Lý Tự Trọng.- Báo Nhi đồng.- 2011.- số 7.- tr.3

Tóm tắt: Giới thiệu về Lý Tự  Trọng một  trong tám thiếu niên cộng sản Việt Nam đầu tiên được Bác Hồ đưa sang Quảng Châu đào tạo bồi dưỡng.

Kho Thiếu nhi

 

10. Những anh hùng tuổi trẻ.- TP Hồ Chí Minh:Nxb Trẻ, 1999.- 147tr.;19cm. tr.66 tr.68

Tóm tắt: Giới thiệu về Kơ Pa Kơ Lơng 15 tuổi đã đánh 30 trận, diệt 88 tên địchhhh

Kho thiếu nhi

DTN 009556

Chỉ số phân loại: 959.7

11. Những anh hùng tuổi trẻ.- TP Hồ Chí Minh:Nxb Trẻ, 1999.- 147tr.;19cm. tr.88 tr.89

Tóm tắt: Giới thiệu gương liệt sĩ Quách Thị Trang  thành phố Sài Gòn 15 tuổi đã hi sinh cho độc lập, tự do của  dân tộc.

Kho thiếu nhi

DTN 009556

Chỉ số phân loại: 959.7

 

12. Những anh hùng tuổi trẻ.- TP Hồ Chí Minh:Nxb Trẻ, 1999.- 147tr.;19cm. tr136 145

Tóm tắt: Giới thiệu về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Chẩm.

Kho thiếu nhi

DTN 009556

Chỉ số phân loại: 959.7

 

 

13. VÂN TÙNG. Đội thiếu niên du kích Thành Huế/Vân Tùng.- H: Kim Đồng,1981.- 164tr.; 18cm.

Tóm tắt: Truyện về  hoạt động  của đội thiếu niên du kích  trong nội thành thành phố Huế trong kháng chiến.

Kho Thiếu nhi:

DTN 002790

Chỉ số phân loại: 959.7

 

 

14. XUÂN SÁCH. Phạm Ngọc Đa./Xuân Sách.- H: Kim Đồng, 1998.- 192tr; 15cm.

Tóm
tắt: Giới thiệu về thiếu niên anh hùng Phạm Ngọc Đa, người con của
huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng đã dũng cảm hi sinh trong  kháng chiến chống Pháp.

                Kho Thiếu nhi:

                DTN 008284

                Chỉ số phân loại: 959.7

 

II.GƯƠNG THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TRONG THỜI KỲ MỚI.

 

1. Bộ sưu tập ý tưởng.- Báo Thiếu niên Tiền phong.- năm 2011.-  số 10+12.- tr.6

Tóm tắt: Giới thiệu về  thành tích học tập và sáng tạo của em Phạm Bá Duy, người đạt giải nhất đại giải nhất mô hình Chiếc cầu bay chống kẹt xe  tại cuộc thi  >>>Ý tưởng trẻ thơơơơ do Honda Việt Nam tổ chức.

 

2. 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010.- Báo Thiếu niên Tiền Phong.- năm 2011.- số 26.- tr.3

Tóm tắt: Giới thiệu về em Hồ Thị Hiếu Hiền  - đã đạt giải nhất cuộc thi Viết thư  quốc tế UPU 39, là người nhỏ tuổi nhất trong danh sách  10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010.

 

2. NGUYỄN NGỌC.Đức Huy với Bàn tính và số học trí tuệệệệ/Nguyễn Ngọc.- Báo Thiếu niên Tiền phong.- năm 2011.- số 14.- tr.10

Tóm tắt: Giới thiệu về bạn Đức Huy học sinh lớp 6D trường  Chuyên Hà Nội Amsterdam với giải Nhất quốc gia và giải Tư quốc tế về Bàn tính và số học trí tuệệệệ.

 

4. NGUYỄN NGỌC. Mong ước đội viên/Nguyễn Ngọc.- Báo Thiếu niên Tiền Phong.- năm 2011.- số 22.- tr.2

Tóm tắt: Cuộc trò chuyện của Báo Thiếu niên  với
bạn Nguyễn Hà Khoa Ngọc, đại biểu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2010,
đội viên xuất sắc của trường THCS Chu Văn An, Hà Nội.

 

5. NGUYỄN NGỌC. Tuổi nhỏ chí lớn/Nguyễn Ngọc, Hoàng Anh.- Báo Thiếu niên Tiền phong.- năm 10.- tr.10.

Tóm
tắt: Trò chuyện với Trần Ngọc Diễm Huyền(Lớp 5N, TH Nam Thành Công, Hà
Nội) đã vinh dự là Đại biểu nhỏ tuổi nhất tham gia Đại hội thi đua yêu
nước toàn quốc lần thứ VIII.

 

7. NGUYỄN NGỌC CHÂN.Thư gửi bạn nhỏ Nhật Bản/ Nguyễn Ngọc Chân.- Báo Thiếu niên Tiền Phong.- năm 2011.- số 26.- tr.12

Tóm
tắt: Bức thư của em Nguyễn Ngọc Chân trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà
Nội chia sẻ tình cảm với các bạn Nhật Bản bị động đất sóng thần xảy ra
tháng 3 vừa qua.

 

8.THANH XUÂN. Liên đội  trưởng đa tài/Thanh Xuân.- Báo Nhi Đồng.- năm 2011.- số 5.- tr.5

Tóm tắt: Giới thiệu về  về thành tích học tập và hoạt động đội của bạn Võ Ngọc Khánh Thư trường tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, thành  phố Đà Nẵng).

 

9. THU HÀ. Chàng Cối  xay giành học bổng Cam rít./Thu Hà.- Báo Nhi Đồng.- năm 2011.- số 13+14.-tr.7

Tóm tắt: Giới thiệu về về thành tích, kinh nghiệm học tập tiếng Anh và  tài năng vẽ tranh  của em Tống Anh Đoàn học sinh lớp 3C trường THDL Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

 

10.11tuổi trở thành tài năng trẻ Piano Việt Nam.- Báo Thiếu niên Tiền Phong.- năm 2011.- số 19.- tr.14

Tóm tắt: Giới thiệu về  bạn Bùi Vũ Nguyệt Minh -  người được công nhận tài năng trẻ Piano Việt Nam khi mới 11 tuổi vào tháng 1/2011.

 

10.NGỌC QUẢ. Hoa thơm đồng nội/ Ngọc Quả.- Hải Phòng: Nxb Hải Phòng, 1998.- 70tr.; 21cm.

                Tóm tắt: Gương  Bùi
Thu Nội, học sinh lớp 10 trường Phổ thông Trung học Toàn Thắng (Tiên
Lãng, Hải Phòng) đã dũng cảm hi sinh thân mình cứu bốn bạn nhỏ khỏi chết
đuối.

                Kho Thiếu nhi

               

11. NGUYỄN NGỌC CHÂN.Chuyện về Chuyên gia nhặt.- Báo Thiếu niên Tiền phong.- năm 2011.- số 18.- tr.10

Tóm
tắt: Tấm gương học tập và làm theo lời Bác dạy nhặt được của rơi trả
người đánh mấtttt của bạn Lương Triều Dương, lớp 7H, trường  THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội.

Facebook zalo

Các tin đã đưa