THIÊN SỬ VÀNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

THIÊN SỬ VÀNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

"Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của Chủ nghĩa Mác - Lê nin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định sẽ thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công" (Hồ Chí Minh) Chiến tranh đã lùi xa gần 2/3 thế kỉ, nhưng dư âm 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non của quân và dân Việt Nam vẫn lấp lánh sáng ngời, là biểu tượng cho sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; là kết quả của sự nỗ lực, bền bỉ đấu tranh của toàn quân, toàn đân dưới ngọn cờ lãnh đạo thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hơn 200 bức ảnh tư liệu quý giá cùng bài viết và lời bình ngắn gọn, cô đọng, súc tích, cuốn sách đã tái hiện một cách trung thực và sinh động sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" cũng như sự thay da đổi thịt của Điện Biên.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại.Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ  mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2022) Thư viện KHTH thành phố trân trọng giới thiệu cuốn sách “Thiên sử vàng Điện Biên Phủ”

 Thiên sử vàng Điện Biên Phủ: Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2019).-H.: Nxb. Thông tấn, 2018.- 190tr.; 25cm

Ký hiệu kho

Kho Mượn: MVV.008135

Facebook zalo

Các tin đã đưa