TẾ HẢI PHÒNG (1955 - 2055) - CHẶNG ĐƯỜNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ TẦM NHÌN

                          Kinh tế Hải Phòng ( 1955 – 2055 ) - Chặng đường , định hướng và tầm nhìn