Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của chủ tịch Hồ Chí Minh

NGHỆ THUẬT TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người luôn thể hiện sự độc lập về tư duy lý luận, thấu hiểu tình hình thế giới và thực tiễn của đất nước, tầm nhìn chiến lược và sự sáng suốt của các quyết sách chính trị cũng như khả năng giải quyết tài tình mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, giữa mục tiêu lý tưởng lâu dài và những mục tiêu cụ thể. Bởi vậy, trong các cuộc trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ thế chủ động, thể hiện rõ lập trường, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề: từ trong nước nước đến quốc tế, từ chính sách đối nội đến chính sách đối ngoại, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến an ninh, quốc phòng...

Trong những cuộc tiếp xúc, trả lời phỏng vấn, các câu trả lời của Người đều ngắn ngọn dễ hiểu, súc tích, đi thẳng vào nội dung câu hỏi; kể cả những câu hỏi có tính nhạy cảm, Người cũng không hề né tránh mà luôn khéo léo, linh hoạt trong cách xử lý.

Cuốn sách bao gồm các bài viết, trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập (gồm 15 tập).

Để hiểu thêm về cuốn sách mời bạn đọc đến với Thư viện KHTH TP Hải Phòng!

Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ B.s.: Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Thị Kim Huế.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 439tr. ; 24cm.

Kho Đọc: DVV.009111

Kho Mượn: MVV.009254 - 55

Facebook zalo

Các tin đã đưa