Kinh tế Hải Phòng ( 1955 – 2055 ) - Chặng đường , định hướng và tầm nhìn

Kinh tế Hải Phòng ( 1955 – 2055 ) - Chặng đường , định hướng và tầm nhìn