CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TỪ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ĐẾN LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

 

          Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là mốc vàng lịch sử, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tuyên bố trước quốc dân đồng bào ta và toàn thế giới: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập, sự thật đã thành một nước tự do và độc lập”.

          Tuy nhiên, Cách mạng tháng Tám thành công chưa bao lâu, nước ta đã đứng trước những khó khăn chồng chất khi phải đương đầu với hậu quả của nạn đói, nạn dốt, thiên tai, kinh tế kiệt quệ, thù trong, giặc ngoài. Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng lên kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến”, đây là văn kiện hùng hồn đánh dấu mốc son lịch sử của nước nhà sau bản Tuyên ngôn độc lập.

          Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9/1945-02/9/2023) Thư viện KHTH thành phố trân trọng giới thiệu cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Cuốn sách tập hợp có chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ xoay quanh chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, trình bày khái quát những diễn biến chính của đất nước từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến cuối năm 1946 và một số hồi ức của những người học trò – những cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đó.

          Cuốn sách gồm 333 trang, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản với 3 phần chính:

          Phần mở đầu: Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vững tay chèo lái đưa cách mạng Việt Nam qua khỏi tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc”: Những chủ trương và đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương sau 15 năm thành lập cùng với Bác Hồ trở thành những nhân tố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời lãnh đạo Cách mạng và Nhân dân Việt Nam vượt qua mọi thách thức, đứng vững trước bão táp, phong ba của các cường quốc ngoại xâm, giành lấy quyền tự quyết của dân tộc đối với một quốc gia độc lập.

          Phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp kiến quốc và chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm, bài viết và bài phát biểu của Bác Hồ từ ngày 02/9/1945 – 20/12/1946: Tuyên ngôn độc lập, Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Lời kêu gọi quốc dân; Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp “Tuần lễ vàng”…

          Phần thứ hai: Trong bão táp cách mạng càng sáng đẹp tên Người Hồ Chí Minh: Giới thiệu một số hồi ký viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm 1945-1946. “Những năm tháng không thể nào quên” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; “Những ngày đầu ở Bắc bộ Phủ” của Nguyễn Thiệu; “ Tháng Tám cờ bay” của vũ Đình Huỳnh; “Mùa xuân năm 1946” của Vũ Kỳ…

          Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn độc lập đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” với những nội dung thể hiện tính bước ngoặt lịch sử đối với dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Trong đó, Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Công hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là tiếng gọi của non sông đất nước, là mệnh lệnh hiệu triệu toàn dân tộc đứng lên tiến công giành độc lập và tự do cho Tổ quốc.

          Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng trân trọng giới thiệu./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. -. - 333tr. ; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.030068

Kho Mượn: MVN.029547-48

Facebook zalo

Các tin đã đưa