CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 1945 – 1946 (VĂN KIỆN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC)