BÙI VIỆN (1839-1878) NHÀ CANH TÂN CÓ TẦM NHÌN VỀ BIỂN

                                                                          Bùi Viện ( 1839 – 1878 ) Nhà Canh Tân Có Tầm Nhìn Về Biển