Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 10/2023 (Số 130)