Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 09/2023 (Số 129)