Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 01/2024 (Số 133)