CÁCH MẠNG THÁNG TÁM CUỘC ĐỔI ĐỜI CỦA DÂN TỘC

LỜI NÓI ĐẦU

    Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam châu Á được thành lập, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Từ đây, nhân dân ta thoát khỏi xích xiềng nô lệ của thực dân, phong kiến, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
    Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn mà Đảng ta đã vạch ra từ ngày đầu thành lập, đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, nhạy bén nắm bắt thời cơ, lãnh đạo nhân dân cả nước nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.
    Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Thư viện KHTHTP Hải Phòng biên soạn Thư mục toàn văn chuyên đề: “CÁCH MẠNG THÁNG TÁM CUỘC ĐỔI ĐỜI CỦA DÂN TỘC” 700 trang tập hợp tài liệu có tại Thư viện KHTH Hải Phòng và những bài viết được đăng tải trên các trang báo điện tử và báo viết của Trung ương và địa phương.
    Thư mục được chia 4 phần
         Phần I: Một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, tháng Tám 1945
         Phần II: Cách mạng tháng Tám 1945 – Toàn cảnh
         Phần III: Tuyên ngôn độc lập – Tầm vóc và ý nghĩa
         Phần IV: Cách mạng tháng Tám qua những trang hồi ức
         Phần V: Tài liệu sách về cách mạng tháng Tám

    Mặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng trong sưu tầm, biên soạn do thời gian có hạn cùng với sự hiểu biết hạn chế nên Thư mục chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Bạn đọc muốn xem chi tiết thư mục có thể đến Thư
viện liên hệ trực tiếp, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc
để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Hải Phòng, tháng 8 năm 2015
THƯ VIỆN KHTH TP. HẢI PHÒNG


Facebook zalo

Các tin đã đưa