Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XII.

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XII

            Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ thành phố được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đất nước vừa đi qua thế kỷ XX đầy biến động, đang bước vào thế kỷ XXI với nhiều cơ hội và thách thức. Đại hội XII  đã đánh giá chặng đường 10 năm đổi mới, thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Đại hội cũng đã đề ra phuơng hướng nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo nhằm tiếp tục đổi mới, động viên mọi nguồn lực để phát huy lợi thế thành phố Cảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Hải Phòng phát triển nhanh bền vững.

            Cuốn sách “ Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XII ( năm 2001 – 2005) do Thành ủy Hải Phòng phát hành năm 2001 giới thiệu toàn văn văn kiện đại hội. Văn kiện gồm 3 phần:

            Phần 1: Tiếp tục đổi mới, động viên mọi nguồn lực, phát huy lợi thế thành phố Cảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững.

            Phần 2: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy khóa XI, Nhiệm kỳ 1996 – 2000

            Phần 3: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 ( lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Lịch sử phong trào công nhân xi măng Hải Phòng / Đảng CSVN. BCH Đảng bộ nhà máy xi măng Hải Phòng. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1991. -. - 174tr ;

Kho Địa chí: DC. 001199

Facebook zalo

Các tin đã đưa