Văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển

Văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển

LỜI GIỚI THIỆU

         Dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời về văn hóa và văn hiến, kết tinh thành hệ giá trị chân – thiện – mỹ như một hệ giá trị phổ quát của văn hóa, của mọi dân tộc trong quốc gia – dân tộc mình và trong cộng đồng nhân loại. Các giá trị văn hóa truyền thống đó kết tinh lại trong quan niệm, tư tưởng, triết lý, trong đạo đức và cách thức ứng xử, phản ánh diện mạo tinh thần, tâm hồn và tình cảm của cả một dân tộc, có trong các sản phẩm vật thể và phi vật thể của văn hóa. Đây là di sản tinh thần rất quan trọng mà các thế hệ người Việt Nam từ xa xưa – tổ tiên, ông cha chúng ta đã sáng tạo ra, đã để lại cho đời sau.
Văn hóa Việt Nam trong quá trình xây dựng để trở thành một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cần phải bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm sống động những gì đặc sắc, ưu tú nhất của văn hóa dân tộc, tạo ra xung lực mạnh mẽ để phát triển chính dân tộc mình, đóng góp xứng đáng vào đời sống văn hóa nhân loại, tham gia quá trình hội nhập quốc tế với sự tự biểu hiện, tự khẳng định giá trị, bản sắc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
         Để giúp bạn đọc có tài liệu nghiên cứu về văn hóa và các phong tục tập quán của các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam, Phòng Mượn sách - Báo tạp chí Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng biên soạn, giới thiệu Thư mục “Văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển”.
         Nội dung gồm 2 phần:
         Phần I: Văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại
         Phần II: Việt Nam Phong tục, tập quán
         Tìm hiểu kho tàng văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục của người Việt Nam là việc không hề đơn giản. Do thời gian và nguồn tài liệu biên soạn có hạn nên thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Thư viện rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc gần xa.
    Xin trân trọng cảm ơn./.
PHÒNG MƯỢN SÁCH – BÁO TẠP CHÍ
THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNG

Facebook zalo

Các tin đã đưa