Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về việc thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư; về tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học được Nhà nước đầu tư; về không gian đọc, phòng đọc cơ sở; về điều kiện thành lập thư viện; về trình tự, thủ tục đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện; về liên thông thư viện trong Luật Thư viện. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định gồm có 3 chương, 33 Điều. Bố cục như sau:

Chương I. Quy định chung: gồm 02 điều (Điều 1 và Điều 2)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II. Quy định cụ thể: gồm 28 điều được chia thành 06 mục:

Mục 1. Thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư: có 02 điều (Điều 3 và Điều 4)

Điều 3. Tiêu chí xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư

Điều 4. Thẩm quyền xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư

Mục 2. Tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt: có 04 điều (từ Điều 5 đến Điều 8)

Điều 5. Tài liệu cổ

Điều 6. Tài liệu quý hiếm có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học

Điều 7. Bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học

Điều 8. Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học trong thư viện công lập

Mục 3. Không gian đọc, phòng đọc cơ sở: có 02 điều (Điều 9 và Điều 10)

Điều 9. Tiêu chí xác định không gian đọc, phòng đọc cơ sở

Điều 10. Hoạt động của không gian đọc, phòng đọc cơ sở

Mục 4. Điều kiện thành lập thư viện: có 11 điều (Điều 11 đến Điều 21)

Điều 11. Điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp tỉnh 4

Điều 12. Điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp huyện

Điều 13. Điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp xã

Điều 14. Điều kiện thành lập thư viện chuyên ngành

Điều 15. Điều kiện thành lập thư viện lực lượng vũ trang

Điều 16. Điều kiện thành lập thư viện đại học

Điều 17. Điều kiện thành lập thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

Điều 18. Điều kiện thành lập thư viện cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác

Điều 19. Điều kiện thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Điều 20. Điều kiện thành lập thư viện cộng đồng

Điều 21. Điều kiện thành lập thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Mục 5. Trình tự, thủ tục đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện: có 02 điều (Điều 22 và Điều 23)

Điều 22. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động thư viện

Điều 23. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện

Mục 6. Liên thông thư viện: có 06 điều (từ Điều 24 đến Điều 29)

Điều 24. Nguyên tắc liên thông thư viện

Điều 25. Hợp tác trong thu thập, bổ sung và sử dụng tài nguyên thông tin

Điều 26. Chia sẻ kết quả xử lý chuyên môn, nghiệp vụ biên mục và sản phẩm thông tin thư viện

Điều 27. Liên kết triển khai dịch vụ liên thư viện

Điều 28. Xây dựng mục lục liên hợp

Điều 29. Cơ chế liên thông thư viện

Điều 30. Phương thức liên thông thư viện

Chương III. Điều khoản thi hành: gồm 03 điều (từ Điều 31 và Điều 33)

Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 32. Hiệu lực thi hành

Điều 33. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2020. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Thư viện một cách đồng bộ.

Toàn văn Nghị định có thể xem ở đây.

VTV

Facebook zalo

Các tin đã đưa