LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua “Luật phòng, chống bạo lực gia đình” gồm 06 chương, 56 điều, quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Phần thứ nhất: LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023).

Phần thứ hai. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Phần thứ ba. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Phần thứ tư. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỪA KẾ, DI CHÚC

Phần thứ năm. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO VỆ TRẺ EM

Phần thứ sáu. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Phần thứ bảy. TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

Phần thứ tám. HỆ THỐNG CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023

Luật phòng chống bạo lực gia đình (Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023). - H. : Hồng Đức, 2023. - 398tr. ; 27cm

Ký hiệu kho

-Kho Đọc: DVV.009537

-Kho Mượn: MVV.009880

Facebook zalo

Các tin đã đưa