Cuốn sách “Lịch sử Phong trào công nhân Xi măng Hải Phòng”

Cuốn sách “Lịch sử Phong trào công nhân Xi măng Hải Phòng”

Ngày 25 – 12  - 1899, trên vùng đất ngã ba sông Cấm và kênh đào Hạ Lý, nhà máy Xi măng lớn đầu tiên ở Đông Dương được khởi công xây dựng. Đội ngũ công nhân Xi măng Hải Phòng ra đời  -  một lực lượng đáng kể tham gia vào quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam.

Ra đời và lớn lên trên thành phố Hải Phòng, nơi có khá nhiều cơ sở công nghiệp lớn, có hải cảng giao lưu quốc tế và sớm được sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Xi măng luôn luôn là một trong những lực lượng tiểu biểu cho tinh thần cách mạng của đội ngũ công nhân thành phố Cảng và giai cấp công nhân Việt Nam.

Cuốn sách  “Lịch sử Phong trào công nhân Xi măng Hải Phòng” tập 1 giới thiệu quá trình ra đời và phát triển của phong trào công nhân Xi măng Hải Phòng  giai đoạn 1899 – 1955. Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Sự ra đời phát triển của nhà máy và quá trình hình thành đội ngũ công nhân Xi măng Hải Phòng

Chương 2:  Phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy những năm trước khi thành lập Đảng.

Chương 3:  Những cao trào đấu tranh của công nhân dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 1945)

Chương 4: Tham gia giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống Pháp ( 1945 – 1955)

Thư viện KTTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu !

Lịch sử phong trào công nhân xi măng Hải Phòng/ Đảng CSVN. BCH Đảng bộ nhà máy xi măng Hải Phòng. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1991. -. - 174tr ;

Kho Địa chí: DC. 001061

Facebook zalo

Các tin đã đưa