Cách mạng Tháng Tám bản hùng ca của dân tộc Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU


         Ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
         Đây là môt sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Từ đây, nhân dân ta thoát khỏi xích xiềng nô lệ của thực dân, phong kiến, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
         Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn mà Đảng ta đã vạch ra từ ngày đầu thành lập, đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, nhạy bén nắm bắt thời cơ, lãnh đạo nhân dân cả nước nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng Tám là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.
         Nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Thư viện KHTHTP Hải Phòng biên soạn Thư mục chuyên đề: “Cách mạng Tháng Tám bản hùng ca của dân tộc Việt Nam”.
         Bố cục Thư mục chia 4 phần:
         Phần 1: Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của nhân dân Việt Nam
         Phần 2: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.1945
         Phần 3: Những anh hùng tiêu biểu trong kháng chiến chống thực dân Pháp
         Phần 4: Cách mạng Tháng Tám qua góc nhìn của báo chí
         Trong từng phần, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái. Vì điều kiện thời gian và nguồn tài liệu còn hạn hẹp, nên việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.

THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNG
Phòng Thông tin – Tin học


 

Facebook zalo

Các tin đã đưa