Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 5/2020

LỜI NÓI ĐẦU

Với mục đích cung cấp những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban biên tập “Hải Phòng qua những trang báo” rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn đọc.

Ý kiến và thư góp ý xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ: thuvienhaiphong@gmail.com.

 

NỘI DUNG

 

I. Chính trị, chính sách

 

II. Pháp luật, an ninh, trật tự

 

III. Kinh tế, xã hôi, sản xuất, kinh doanh

 

IV.Văn hóa, thể thao, du lich

 

V. Giáo dục – đào tạo, khoa học- công nghệ

 

VI. Y tế, sức khỏe, vệ sinh - môi trường

 

VII. Giao thông  -  vận tải

 

VIII. Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng

 

 

I. CHÍNH TRỊ, CHÍNH SÁCH

 

1.1. Trường Chính trị Tô Hiệu: Thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của thành phố

Trong quá trình sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm thấy được vai trò to lớn của cán bộ và đội ngũ cán bộ. Người luôn xem “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” cũng khẳng định quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta, cần được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học và hiệu quả.

Trường Chính trị Tô Hiệu với 70 năm xây dựng và phát triển.

 nhuần tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng rất quan tâm đến công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ. Một phần quan trọng thuộc nhiệm vụ đó được giao trường Đảng của thành phố. Thành lập trong khói lửa chiến tranh, trải qua nhiều lần đổi tên, sáp nhập, Trường được vinh dự mang tên đồng chí Tô Hiệu, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng thời kỳ 1938- 1939. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Trường Chính trị Tô Hiệu với mục tiêu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở  đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ,  đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên và trưởng thành, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng thành phố Cảng văn minh, hiện đại.

Hiện nay, thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn mà Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ rõ: xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ có chất lượng cao nhằm phục vụ tiến trình xây dựng và phát triển thành phố, đặt ra đối với Trường Đảng của thành phố những trọng trách, yêu cầu, nhiệm vụ mới. Để làm được điều đó, thời gian tới, Trường cần chú trọng thực hiện tốt một số việc sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới đồng bộ và nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng cải tiến nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng rõ hơn về lý luận, sát đối tượng, phù hợp với thực tiễn; đổi mới, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, vừa nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp thành phố. Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo để mở rộng các hình thức đào tạo, đa dạng hóa nội dung chương trình, đối tượng đào tạo; thực hiện đào tạo có mục tiêu, đào tạo theo yêu cầu để bổ sung, phát triển nguồn nhân lực cho thành phố; thực hiện chiêu sinh đúng đối tượng và phù hợp với quy mô đào tạo, chú trọng đào tạo tập trung đối với cán bộ trẻ.

Trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cần chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ cơ sở; bảo đảm thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng giảm bớt lý thuyết, tăng cường thời gian thực hành kỹ năng cho học viên. Kịp thời chỉ đạo giảng viên cập nhật những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành; những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn được tổng kết; những kinh nghiệm tốt trong quá trình hoạt động của hệ thống chính trị. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ việc xác định nhu cầu đào tạo thực tế, chú trọng bồi dưỡng theo chức danh và vị trí việc làm.

Thứ hai, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, lối sống, thực sự là tấm gương sáng cho học viên noi theo. Trường cần xác định rõ việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là đòi hỏi thiết thực vì năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên là yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và khẳng định uy tín, vị thế của nhà trường.

Cùng với việc rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, mỗi giảng viên cần chú trọng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, trong sáng. Giảng viên nhà trường không chỉ truyền thụ những kiến thức lý luận mà còn là người truyền lửa, thắp sáng niềm tin của học viên với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy không có gì thuyết phục tốt hơn bằng chính tấm gương người thầy. Giảng viên phải là người có lý tưởng cao đẹp, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống. Trong giảng dạy phải thực sự tâm huyết, trong cuộc sống hằng ngày phải giản dị, gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, không vụ lợi, cửa quyền, hách dịch, quan liêu. Trong quan hệ đồng chí, học viên phải đoàn kết, trong sáng, hết lòng giúp đỡ… Có như vậy giảng viên mới thực sự được nhân dân và học viên tin yêu.

Thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ cán bộ, giảng viên; mạnh dạn tham mưu, đề xuất thành phố những chủ trương, chính sách, biện pháp lãnh đạo, quản lý.

Để nâng cao chất lượng, hoạt động nghiên cứu khoa học cần được nhận thức, đánh giá có tầm quan trọng như công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Việc lựa chọn các vấn đề nghiên cứu phải thực sự khoa học, xác định những nhiệm vụ nghiên cứu thiết thực, có tính khả thi. Nhà trường cần bám sát mục tiêu, định hướng nhiệm vụ khoa học, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của thành phố, lựa chọn vấn đề nghiên cứu vừa mang tính thời sự, vừa mang tính chiến lược, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn địa phương; chắt lọc những kết quả nghiên cứu để chủ động tư vấn cho thành phố những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhà trường cũng cần chú trọng mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, kinh nghiệm của các nước trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và trong nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý tiên tiến. Nhà trường cần tham mưu, đề xuất với thành phố những cơ chế, chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho giảng viên trong nghiên cứu khoa học và đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở.

Thứ tư, từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất - kỹ thuật tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cả trước mắt và lâu dài. Nhà trường phải chuẩn bị các điều kiện để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện đầy đủ, đồng bộ, nhất là tạo môi trường giàu tính công nghệ cho việc nghiên cứu và học tập của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên. Đầu tư phải đồng bộ  các yếu tố của cơ sở vật chất như hệ thống phòng làm việc, phòng học, giảng đường, phòng hội thảo; trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, thư viện hiện đại. Xây dựng môi trường sư phạm, cảnh quan môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp, từng bước chuẩn hóa theo yêu cầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Với bề dày 70 năm xây dựng và phát triển, với quyết tâm chính trị được hình thành từ đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức tâm huyết và trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực chuyên môn cao, nhất định Trường Chính trị Tô Hiệu của thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có những đóng góp lớn hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.

70 năm kể từ ngày thành lập (3-5-1950-3-5-2020), Trường Chính trị Tô Hiệu không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Trường khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho thành phố. Với những thành tích đạt được, trường được Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thành phố tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhất. Đó là sự ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, sự cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, lao động và học viên nhà trường trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển.

Nguyễn Thị Nghĩa (Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng)

(Nguồn: Trường Chính trị Tô Hiệu: Thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của thành phố//Nguyễn Thị Nghĩa (Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng// Báo Hải Phòng điện tử.- Ngày 2/5/2020)

 

1.2. Làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Hải Phòng phát huy mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, sáng tạo, làm nên “chiến thắng Bạch Đằng” vang dội trong phát triển kinh tế

(HPĐT)- Chiều 3-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KTXH) 4 tháng đầu năm; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2020. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đón tiếp và làm việc với Thủ tướng, về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; lãnh đạo các ngành thành phố.

Hải Phòng thực hiện thành công mục tiêu kép

Báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, khẳng định: Trong 4 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ kép là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì, phát triển các hoạt động KTXH. Tuy lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng, nhưng nhìn chung KTXH thành phố vẫn giữ được đà tăng trưởng; các chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục có mức tăng trưởng khá cao. Nhân dân thành phố phấn khởi, tin tưởng vào các biện pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy chủ động, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ban hành 3 nghị quyết và thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả cao. Nhờ vậy, Hải Phòng đạt thành công bước đầu, không có trường hợp nào bị mắc COVID-19. Đây là nền tảng quan trọng để giữ ổn định và phát triển thành phố. 

Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Hải Phòng đều duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, GRDP quý 1 tăng 14,9%, gấp 3,92 lần cả nước (3,82%), cao hơn so với một số địa phương khác. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đạt 25.927,56 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16.605,23 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ (19.761,23 tỷ đồng); thu nội địa đạt 9.344,8 tỷ đồng, tăng 10,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng tăng 16,18%;  tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 tăng 15,62% ; sản lượng hàng hóa qua cảng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng. Kết cấu hạ tầng KTXH được tập trung đầu tư, cơ sở vật chất kỹ thuật, thành phố tiếp tục được hiện đại hóa. Dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13- 5-2020), thành phố có 15 dự án lớn được khởi công, khánh thành  như: nút giao thông Nam Cầu Bính, tuyến đường 359, huyện Thủy Nguyên; dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới; chung cư HH4 Đồng Quốc Bình; tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long giai đoạn 1; công trình bãi tắm nhân tạo thuộc dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn…; tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ; cầu Dinh; cầu Quang Thanh  và nhiều dự án giao thông, khách sạn 5 sao khác… Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, lao động việc làm tiếp tục có nhiều tiến bộ. Các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội  được quan tâm thiết thực. Thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng- an ninh được giữ vững. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện.  Ban Thường vụ Thành ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp theo đúng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, bảo đảm kế hoạch tiến độ đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ: 8 tháng còn lại của năm, thành phố Hải Phòng quyết tâm rất cao, sớm khắc  phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hoàn thành mục tiêu phát triển KTXH năm 2020. Theo đó, Hải Phòng tập trung vào 6 giải pháp chủ yếu gồm: đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được hình thành để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố;  tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn tư nhân trong nước đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; cải cách thủ tục hành chính, triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ gạch, xi măng để xây dựng nhà ở đối với người có công, hộ chính sách…, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người dân phát triển KTXH; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, gắn với thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, trọng tâm là xây dựng văn kiện và đề án nhân sự đại hội bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định.

Thành phố Hải Phòng kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH, tập trung vào các lĩnh vực điều chỉnh quy hoạch để thực hiện các dự án lớn; triển khai xây dựng thành phố giáo dục quốc tế; đầu tư xây dựng các công trình giao thông; công nhận quần thể di tích lịch sử Bạch Đằng Giang là di tích cấp quốc gia đặc biệt…

Quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ Hải Phòng

Phát biểu tại cuộc làm việc, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài nguyên- Môi trường; Bộ Giáo dục- Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giao thông- Vận tải; Bộ Kế hoạch- Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng… bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước sự phát triển của Hải Phòng, đánh giá rất cao thành tích, kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của thành phố trong 4 năm qua và 4 tháng đầu năm 2020; khẳng định Hải Phòng có các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, nhiều đổi mới sáng tạo, rất quyết liệt và thực hiện mục tiêu kép thành công, chặn đứng dịch bệnh COVID-19, phát triển KTXH ở mức cao, xứng đáng là điểm sáng của cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ rất cao trước các đề xuất, kiến nghị của Hải Phòng, thể hiện rõ quan điểm tạo điều kiện để Hải Phòng phát triển không chỉ vì Hải Phòng mà còn vì cả vùng và cả nước. Nhấn mạnh vị thế đặc biệt quan trọng của Hải Phòng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương mong muốn Hải Phòng tiếp tục tập trung cao cho phát triển công nghiệp; mở rộng diện tích các khu công nghiệp; tranh thủ cơ hội thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch; bảo đảm các tiêu chí về môi trường; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù dành cho Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết (NQ) 45 của Bộ Chính trị để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố sau này.

Các ý kiến cùng đi sâu phân tích một số lĩnh vực thành phố cần quan tâm, chú ý hơn như phát triển trung tâm logistics; giữ vững chỉ tiêu thu ngân sách nội địa đề ra từ đầu năm; sớm hoàn tất các thủ tục để thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng; xây dựng đề án phát triển nhân lực chất lượng cao; quan tâm phát triển văn hóa, thể thao…

Hải Phòng phải đi đầu cả nước về phát triển kinh tế- xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả của Hải Phòng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển KTXH. Thủ tướng khẳng định, trong công tác phòng, chống dịch, Hải Phòng là địa phương đi đầu, có rất nhiều quyết sách đúng, trúng, không để dịch bệnh xâm nhập; đồng thời làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp; người dân; bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng khẳng định đây là kết quả quan trọng, nhưng không được chủ quan mà cần phải tiếp tục duy trì các giải pháp để giữ sạch địa bàn trong thời gian tới.

Thủ tướng đặc biệt hoan nghênh và ghi nhận Hải Phòng khi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có tác động lớn, phải sử dụng nhiều nguồn lực để ngăn chặn nhưng thành phố vẫn nỗ lực duy trì được tốc độ phát triển kinh tế cao nhất cả nước, cao hơn nhiều so với các tỉnh, thành phố lớn của cả nước; các lĩnh vực kinh tế đều có bước phát triển rất ấn tượng. Thủ tướng biểu dương Hải Phòng về kết quả xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; huy động nhiều nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển; triển khai nhiều dự án lớn tầm cỡ quốc gia, khu vực; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện; văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, khoa học- công nghệ… đều có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp. Đặc biệt, Hải Phòng  quan tâm phát triển kinh tế nhưng luôn chú ý giữ gìn môi trường sống cho nhân dân; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; nội bộ đoàn kết, đồng thuận. Cán bộ, đảng viên, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Thủ tướng khẳng định,  Hải Phòng có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu, chủ động vươn lên của thành phố, còn có sự quan tâm thiết thực của Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Thủ tướng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố và mong muốn Hải Phòng tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới.

 Nhấn mạnh vị thế, vai trò của Hải Phòng đối với sự phát triển của vùng và đất nước, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tập trung thực hiện tốt NQ 45 của Bộ Chính trị, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa; trở thành động lực phát triển của cả nước. Theo đó, Hải Phòng phải phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn tới năm 2025, 2030 và 2045, phấn đấu trở thành thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại 1, đô thị đặc biệt; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước; trung tâm dịch vụ logistics quốc gia; trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học- công nghệ biển của cả nước; trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc; Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế; sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và tiến tới là  thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Để đạt được mục tiêu đó, ngoài sự nỗ lực của Hải Phòng, cần có sự trợ giúp, hỗ trợ của Trung ương. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương sớm trình Chính phủ nghị quyết về các cơ chế chính sách đặc thù theo tinh thần NQ 45 của Bộ Chính trị để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo điều kiện, thời cơ cho Hải Phòng cất cánh bay cao.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng chỉ đạo Hải Phòng đặt mục tiêu cụ thể, chưa điều chỉnh các nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra từ đầu năm; tiếp tục đi đầu cả nước trong phát triển KTXH; đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, thành tích của Hải Phòng rất tốt, nhưng nhiệm vụ sắp tới còn nặng nề, trọng trách lớn lao, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố tiếp tục cố gắng, có giải pháp đúng, hành động quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Là đại biểu Quốc hội của Hải Phòng, Thủ tướng giao trọng trách này cho Hải Phòng và mong muốn với tinh thần dám nghĩ dám làm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng hãy làm nên “một chiến thắng Bạch Đằng” vang dội trong phát triển kinh tế, để Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước. Cùng với đó, phải tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Thủ tướng tin tưởng, với những nền tảng đã tạo dựng được, với sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, đồng thuận, nhất định Hải Phòng sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, xứng đáng với sự mong đợi của Trung ương và mong ước của người dân thành phố.

Về những kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng, Thủ tướng đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành Trung ương phối hợp với Hải Phòng cùng giải quyết, tháo gỡ.

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc làm việc này cũng là cuộc tiếp xúc đại biểu cử tri Hải Phòng của Thủ tướng trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14. Với trách nhiệm của mình, Thủ tướng sẽ luôn quan tâm, sâu sát, tạo điều kiện để Hải Phòng thực hiện bằng được các mục tiêu đề ra.

 Quyết tâm thực hiện kế hoạch năm 2020 ở mức cao nhất

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu nêu rõ: Mặc dù bận nhiều công việc với trọng trách là người đứng đầu Chính phủ nhưng đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn thường xuyên dành thời gian quan tâm tới sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Những thành công toàn diện của thành phố Hải Phòng trong những năm vừa qua đều gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Thủ tướng. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn đồng chí Thủ tướng dành tình cảm đặc biệt cho Hải Phòng. Ngày 3-5-2020, đồng chí Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự lễ khánh thành, khởi công một số dự án trọng điểm của thành phố và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đảng bộ, chính quyền thành phố được nghe những ý kiến phát biểu đánh giá, chỉ đạo rất sâu sắc của đồng chí Thủ tướng Chính phủ. Đây là nguồn động viên to lớn để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố tiếp  tục phấn đấu thực hiện thắng lợi  các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020. Ngay sau cuộc làm việc này, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức triển khai các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ,  quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về KTXH, QPAN năm 2020, bảo đảm không suy giảm so với kế hoạch đầu năm. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành kính chúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công./.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cho phép Hải Phòng và Quảng Ninh thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đến cầu vượt Quán Toan bằng nguồn vốn ngân sách của hai địa phương (tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.500 tỷ đồng); ủng hộ cao chủ trương đầu tư dự án Thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng do Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư; nhất trí chủ trương đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, quận Hải An (200 ha) và dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên, huyện Thủy Nguyên (319 ha); chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng… Thủ tướng cũng đồng ý với kiến nghị của thành phố về công nhận quần thể các di tích lịch sử Bạch Đằng Giang là di tích cấp quốc gia đặc biệt, tiến tới đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới; giao Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp với các bộ, ngành liên quan và thành phố Hải Phòng thực hiện. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải vào cuộc, tháo gỡ nhanh vướng mắc, khó khăn cho Hải Phòng, tạo điều kiện để thành phố phát triển mạnh mẽ.

 (Nguồn: Làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Hải Phòng phát huy mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, sáng tạo, làm nên “chiến thắng Bạch Đằng” vang dội trong phát triển kinh tế// Báo Hải Phòng điện tử.- Ngày 3/5/2020)

 

1.3. Đồng chí Trần Quang Tuấn được chuẩn y chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng

  (HPĐT)- Chiều 5-5, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn y chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Quang Tuấn, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng. Theo quyết định, đồng chí Đoàn Văn Chương, nguyên Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng được nghỉ công tác để hưởng chế độ BHXH từ ngày 1-5-2020. Đồng chí Phạm Văn Hà, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng dự. 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Quyết định đối với đồng chí Đoàn Văn Chương và Trần Quang Tuấn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chúc mừng đồng chí Đoàn Văn Chương hoàn thành tốt nhiệm vụ và đồng chí Trần Quang Tuấn được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Việc kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo góp phần bảo đảm sự phát triển của quận Hồng Bàng. Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá, thời gian qua, quận Hồng Bàng là địa phương có nhiều cách làm đổi mới, đạt thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, quận Hồng Bàng có sự phát triển mạnh mẽ, hoàn thành nhiều dự án phát triển đô thị, làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị quận; nhiều cách làm mới hiệu quả tốt trong bảo đảm an sinh xã hội; thu ngân sách đạt kết quả cao; công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả tích cực... Kết quả này gắn với vai trò của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân quận, đặc biệt đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là lãnh đạo quận Hồng Bàng. Song không nên bằng lòng kết quả đạt được nhất là trong giai đoạn phát triển tới đây, thành phố  có yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, trong đó, quận Hồng Bàng với vị trí là quận trung tâm của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Văn Thành giao nhiệm vụ, trước hết, đồng chí Trần Quang Tuấn cùng tập thể lãnh đạo Quận ủy Hồng Bàng tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, sắp xếp bộ máy; lưu ý việc lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ, thực sự tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới; lãnh đạo làm tốt công tác quản lý đất đai, quy hoạch trên địa bàn. Quận cần rà soát, đánh giá lại  những việc đã thực hiện, sắp triển khai, xây dựng Hồng Bàng phát triển lên một bước cao hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách… đáp ứng nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn tới.

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng phát biểu nhận nhiệm vụ.

 (Nguồn: Đồng chí Trần Quang Tuấn được chuẩn y chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng// Thu Thủy// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/5/2020)

 

1.4. HĐND huyện Tiên Lãng họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện

Ngày 6/5, HĐND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) khoá XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016 – 2021 kiện toàn công tác nhân sự và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lương Văn Công với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Đồng thời, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua các Tờ trình miễn nhiệm một số chức danh của UBND, HĐND huyện do chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ.

Sau khi kiện toàn công tác nhân sự, các đại biểu đã tập trung họp thông qua 3 Nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 (lần 3); điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Tiên Lãng; phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung một số công trình, dự án khởi công mới và thực hiện năm 2020 từ các nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện. (Baophapluat.vn 06/5, N.An – M.Toàn; Kinhtenongthon.vn 06/5; Daibieunhandan.vn 06/5; Đại biểu nhân dân 07/5, tr4; Pháp Luật Việt Nam 07/5, tr2)

(Nguồn: HĐND huyện Tiên Lãng họp bất thường bầu Chủ tịch UBND huyện // Báo Đại biểu nhân dân.- Ngày 7/5/2020)

 

1.5. Hải Phòng: Tân Chủ tịch UBND quận Dương Kinh là ông Đào Văn Ninh

Ngày 6/5, tại kỳ họp HĐND thứ 11 (kỳ họp bất thường) quận Dương Kinh khóa II, ông Đào Văn Ninh đã được bầu làm Chủ tịch UBND quận Dương Kinh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã nhất trí bầu ông Đào Văn Ninh, Bí thư Quận ủy quận Dương Kinh giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận; bầu ông Bùi Trọng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận giữ chức vụ Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND quận khóa II, nhiệm vụ 2016 - 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ninh cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND quận khóa II. Đồng thời, hứa trên cương vị trọng trách mới sẽ tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xây dựng quận Dương Kinh ngày một phát triển, xứng đáng là đô thị văn minh, cửa ngõ của thành phố.

(Nguồn: Hải Phòng: Tân Chủ tịch UBND quận Dương Kinh là ông Đào Văn Ninh// Phạm Nguyên // Báo Kinhtenongthon.vn.- Ngày 7/5/2020)

 

1.6. Lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng

(HPĐT)- Sáng 8- 5, tại UBND huyện Cát Hải, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức hội nghị góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa thông tin nhanh dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14. Theo đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng không tổ chức để các đại biểu trong Đoàn tiếp xúc cử tri như thường lệ. Ngày 3-5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Đoàn tham gia cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 4 tháng năm 2020. Những kiến nghị, đề xuất của thành phố được Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 9. 

Đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng trao đổi một số nội dung tại hội nghị góp ý.

Tham gia góp ý tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao việc nâng cấp Pháp lệnh Biên phòng lên thành Luật Biên phòng và mong muốn luật sớm được thông qua để bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại; góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh Biên phòng… Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến vào các nội dung như: vấn đề hợp tác quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng; công tác giáo dục pháp luật khu vực biên giới; làm rõ khái niệm nhiệm vụ biên phòng và nhiệm vụ bộ đội biên phòng; tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng…

Đại biểu Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng tham gia ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại hội nghị được Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp thu và tổng hợp để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

(Nguồn: Lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng// Tú Uyên//  Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 8/5/2020)

 

1.7. Hải Phòng: Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Cục THADS

Mới đây, Cục trưởng Cục THADS TP Hải Phòng đã có Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc An, Chấp hành viên sơ cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cục THADS.

Ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ không ngừng của đồng chí Trần Quốc An, Cục trưởng Cục THADS TP Hải Phòng Trần Hồng Quang chúc mừng đồng chí An ở cương vị mới. Tin tưởng đồng chí An sẽ đảm đương và phát huy tốt năng lực của mình, lãnh đạo Cục cũng yêu cầu đồng chí phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn lực cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chi đạo của Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Trần Quốc An bày tỏ cảm ơn đối với sự tín nhiệm của các đồng chí Lãnh đạo Cục, công chức, người lao động cơ quan và xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những năm công tác tiếp theo, góp phần vào thắng lợi chung của các cơ quan THADS thành phố.

(Nguồn: Hải Phòng: Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Cục THADS // Báo Pháp Luật Việt Nam.- Ngày 8/5/2020)

 

1.8. Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: Sơ kết Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020

Ngày 08/5, Bộ CHQS thành phố Hải phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh - Trưởng ban Chỉ đạo PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Quân khu dự và chỉ đạo.

Trong 5 năm thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các phong trào như­: "Đơn vị nuôi quân giỏi - Quản lý quân nhu tốt"; "Đơn vị quân y 5 tốt"; "Đơn vị quản lý tài chính tốt"; "Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"; "Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả"; "Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả "… Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố và các quận, huyện, sở, ngành theo quy định; kết quả thu từ tăng gia sản xuất - dịch vụ hậu cần hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, từ năm 2015- 2019 đã thu 36,3 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.056 đối tượng chính sách tại 36 xã, phường, thị trấn với trị giá 489 triệu đồng. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ CHQS thành phố làm tốt công tác tiếp nhận và thực hiện cách ly trên 2.000 công dân, không có dịch bệnh xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu, thời gian tới, Bộ CHQS thành phố cần tập trung: Quan tâm đến công tác xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và bảo đảm hậu cần cho huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của LLVT thành phố; tăng cường công tác quản lý cơ sở vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; kết hợp chặt chẽ với các phong trào của ngành Hậu cần và PTTĐ Quyết thắng; gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng khen thưởng 12 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020.

 (Nguồn: Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: Sơ kết Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020// Đức Việt// Báo Qu ân Khu3.vn.- Ngày 8 /5/2020)

 

1.9. Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động - CATP: Đề nghị xét kết nạp 27 đoàn viên ưu tú vào Đảng

Năm qua, thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, BCH Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động (PK02) - CATP đã quán triệt tới các Chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn; chỉ đạo các Chi đoàn hàng tháng nhận xét, phân loại kết quả cho từng đoàn viên và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn 28 đồng chí.

Đáng chú ý, nhờ tích cực vận động cán bộ, ĐVTN tích cực thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành Đảng viên”, năm 2019,  đơn vị có 20 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, 33 đoàn viên được Đảng uỷ cấp trên cử đi dự học lớp nhận thức về Đảng. Cùng với đó, BCH Đoàn cơ sở Phòng PK02 đã đề nghị Đảng ủy cấp trên xét kết nạp 27 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Năm 2020, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào xây dựng “Chi đoàn văn hóa, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND và Người đoàn viên văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm” trong tuổi trẻ Công an Hải Phòng, tuổi trẻ Phòng PK02 tăng cường công tác quản lý nội bộ, chấp hành điều lệnh CAND của cán bộ, đoàn viên.

(Nguồn: Đoàn cơ sở phòng cảnh sát cơ động CATP đề nghị xét kết nạp cho 27 đoàn viên ưu tú vào đảng// Báo An ninh Hải Phòng.vn.- Ngày 04/05/2020)

 

1.10. Lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng

(HPĐT)- Sáng 8- 5, tại UBND huyện Cát Hải, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức hội nghị góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa thông tin nhanh dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14. Theo đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng không tổ chức để các đại biểu trong Đoàn tiếp xúc cử tri như thường lệ. Ngày 3-5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Đoàn tham gia cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 4 tháng năm 2020. Những kiến nghị, đề xuất của thành phố được Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 9. 

Đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Tùng trao đổi một số nội dung tại hội nghị góp ý.

Tham gia góp ý tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao việc nâng cấp Pháp lệnh Biên phòng lên thành Luật Biên phòng và mong muốn luật sớm được thông qua để bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại; góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh Biên phòng… Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến vào các nội dung như: vấn đề hợp tác quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng; công tác giáo dục pháp luật khu vực biên giới; làm rõ khái niệm nhiệm vụ biên phòng và nhiệm vụ bộ đội biên phòng; tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng…

Đại biểu Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng tham gia ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại hội nghị được Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp thu và tổng hợp để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

 (Nguồn: Lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Biên phòng// Tú Uyên//Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 8/5/2020)

 

1.11. Thăm tặng quà gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Kiến Thụy

(HPĐT)- Sáng 9-5, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố thăm hỏi, tặng quà gia đình, cá nhân người có công tiêu biểu tại huyện Kiến Thụy.

Đồng chí Đặng Bá Cường thăm hỏi, động viên cụ Đặng Nam, cán bộ lão thành cách mạng.

Đoàn đến thăm cụ Đặng Nam (sinh năm 1922) ở thị trấn Núi Đối là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa 7. Hiện nay, cụ Đặng Nam là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Dương Kinh (huyện Kiến Thụy). Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Họp (sinh năm 1926) ở xã Tú Sơn, có con duy nhất là liệt sĩ Trần Thanh Hùng.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng ban Nội chính Thành ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Họp ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Đặng Bá Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự đóng góp của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mẹ Nguyễn Thị Họp và cụ Đặng Nam mạnh khỏe, trường thọ, là chỗ dựa về tinh thần của con cháu. Đồng chí Đặng Bá Cường đề nghị các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương chăm lo, có nhiều hoạt động tri ân, phụng dưỡng các gia đình chính sách trên địa bàn./.

(Nguồn: Thăm tặng quà gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Kiến Thụy// Vân Nga//Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 9/5/2020)

 

1.12. Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

  (HPĐT)- Sáng 10-5, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2020), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn tới viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố; dâng hương tại tượng đài và Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và huyện An Dương.

Đồng chí Lê Văn Thành thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đặt vòng hoa mang dòng chữ: Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”. Trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng hương,tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người con ưu tú của thành phố Cảng “Trung dũng-Quyết thắng” đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng  bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn quyết tâm phát huy trí tuệ, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, trở thành “thành phố gương mẫu của cả nước” như lời Bác Hồ căn dặn.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố đến dâng hương tại Đài tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (trong khuôn viên Cung Văn hóa-Lao động hữu nghị Việt Tiệp) và Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng (huyện An Dương). Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản, nguyên Bí thư xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ (tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và là Bí thư Thành ủy đầu tiên của thành phố Hải Phòng. Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố thành kính, thắp nén tâm hương tri ân công lao của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, mẫu mực trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

 (Nguồn: Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh // Đỗ Oanh// Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày10 /5/2020)

 

1.13. Đồng chí Đào Khánh Hà thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn quận Ngô Quyền

(HPĐT)- Ngày 11-5, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Ngô Quyền. Cùng đi có đại diện lãnh đạo địa phương.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng quà cụ Trần Xuân Giao, cán bộ tiền khởi nghĩa.

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Miện, 91 tuổi, có chồng và con trai là liệt sĩ, hiện ở số nhà 20/29F phố Đà Nẵng, phường Máy Tơ; cụ Trần Xuân Giao, 93 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, trú tại số 211 B, phố Lạch Tray.

Đồng chí Đào Khánh Hà ân cần thăm hỏi, động viên, mong mẹ Miện và cụ Giao luôn dồi dào sức khỏe, sống vui vẻ cùng con cháu, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, động viên con cháu thực hiện tốt các chính sách của Đảng, tiếp tục đóng góp xây dựng thành phố Cảng ngày càng phát triển./.

 (Nguồn: Đồng chí Đào Khánh Hà thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn quận Ngô Quyền// Đỗ Oanh // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11 /5/2020)

 

1.14. Đại tá Nguyễn Minh Quang thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại quận Đồ Sơn

(HPĐT)- Ngày 11-5, Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố thăm, tặng quà cụ Phùng Hữu Phàn, cán bộ lão thành cách mạng.

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiên, 93 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, phường Minh Đức, có 2 con là liệt sĩ; ông Phùng Hữu Phàn, 95 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, ở tổ dân phố Quý Kim 2, phường Hợp Đức, có con trai hy sinh tại mặt trận phía Nam, đồng chí Nguyễn Minh Quang khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, thành phố. Đồng chí chúc mẹ Hiên, cụ Phàn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp xây dựng, phát triển địa phương nói riêng, thành phố nói chung./.

(Nguồn: Đại tá Nguyễn Minh Quang thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại quận Đồ Sơn// Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11 /5/2020)

 

1.15. Đồng chí Cao Xuân Liên thăm, tặng quà người có công trên địa bàn quận Hải An và Hồng Bàng

(HPĐT)- Chiều 11-5, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đến thăm, tặng quà một số Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Cao Xuân Liên thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ (trú tại Tổ dân phố số 9, phường Đằng Hải, quận Hải An).

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ, 100 tuổi, trú tại tổ dân phố số 9 (phường Đằng Hải, quận Hải An) và cụ Lê Thị Bích, 95 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, ở phố Kỳ Đồng (phường Quang Trung, quận Hồng Bàng). Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Cao Xuân Liên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các cụ và gia đình trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc nói chung và sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ thành phố nói riêng. Đồng chí ân cần thăm hỏi, động viên các cụ sống vui, sống khỏe, giáo dục con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, đóng góp xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng chí Cao Xuân Liên thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng Lê Thị Bích (ở phố Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng).

Nhân dịp này, đồng chí Cao Xuân Liên tặng quà chúc mừng 2 cụ và gia đình.

 (Nguồn: Đồng chí Cao Xuân Liên thăm, tặng quà người có công trên địa bàn quận Hải An và Hồng Bàng// Tuyết Mai // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11 /5/2020)

 

1.16. Đồng chí Lê Khắc Nam thăm, tặng quà người có công trên địa bàn huyện Tiên Lãng và quận Kiến An

  (HPĐT)-Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955-13-5-2020), sáng 11-5, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố đi thăm, tặng quà gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện Tiên Lãng và quận Kiến An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. 

Đồng chí Lê Khắc Nam thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Đạt ở Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng.

Đoàn đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Đạt (sinh năm 1929, tại khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) và gia đình cụ Nguyễn Thị Văn (cán bộ tiền khởi nghĩa, sinh năm 1930, tại tổ dân phố Nam Sơn 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An).

(Nguồn: Đồng chí Lê Khắc Nam thăm, tặng quà người có công trên địa bàn huyện Tiên Lãng và quận Kiến An// Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11 /5/2020)

 

1.17. Đồng chí Lê Khắc Nam tặng quà Nguyễn Thị Văn ở Tổ dân phố Nam Sơn 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An.

Tại các gia đình tới thăm, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ân cần hỏi thăm sức khỏe các gia đình chính sách, đồng thời cho biết thành phố luôn ghi nhớ những hy sinh, đóng góp của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của đất nước. Cùng với sự phát triển về kinh tế, thành phố luôn quan tâm, tri ân đến các gia đình chính sách, mức tặng quà năm sau luôn cao hơn năm trước. Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố mong các gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực ủng hộ các phong trào của địa phương.

(Nguồn: Đồng chí Lê Khắc Nam tặng quà Nguyễn Thị Văn ở Tổ dân phố Nam Sơn 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An// Tiến Đạt// Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11/5/2020)

 

1.18. Đồng chí Phạm Văn Mợi thăm, tặng quà người có công trên địa bàn huyện An Lão

       (HPĐT)- Chiều 11-5, đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện An Lão nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố. Cùng đi có đại diện cán bộ Sở Lao động – Thương binh xã hội thành phố, lãnh đạo huyện An Lão. 

Đồng chí Phạm Văn Mợi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nuôi ở xã An Thằng, huyện An Lão.

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nuôi 91 tuổi, ở thôn Quyết Tiến 3 có 2 con là liệt sĩ trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, hiện đang sinh sống cùng người con trai út; thăm cụ Trần Vận, sinh năm 1927, cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện đang sinh sống tại thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức.

Đồng chí Phạm Văn Mợi thăm, tặng quà ông Trần Vận, lão thành cách mạng ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Đồng chí Phạm Văn Mợi bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của cụ Trần Vận và mẹ Nguyễn Thị Nuôi trong các giai đoạn cách mạng của đất nước và thành phố; phấn khởi khi thấy các cụ khỏe mạnh, được con cháu nuôi dưỡng chu đáo. Đồng chí yêu cầu huyện, xã thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống, tinh thần để các cụ luôn có cuộc sống đầm ấm cùng gia đình

 (Nguồn: Đồng chí Phạm Văn Mợi thăm, tặng quà người có công trên địa bàn huyện An Lão// Hồ Hương // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11 /5/2020)

 

1.19. Huyện Kiến Thụy: Mức độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính tăng theo từng năm

  (HPĐT)- Chiều 11-5, Đoàn công tác số 1 thuộc Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc tại UBND huyện Kiến Thụy về tình hình kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn chủ trì cuộc giám sát. 

Quang cảnh hội nghị

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố kiểm tra công tác CCHC tại Bộ phận “Một cửa” UBND xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy.

Qua kiểm tra thực tế tại bộ phận “một cửa” UBND xã Tân Trào và UBND huyện Kiến Thụy, nghe ý kiến của các ngành, địa phương, đồng chí Bùi Đức Quang ghi nhận kết quả thực hiện CCHC của huyện Kiến Thụy có nhiều chuyển biến tích cực; đồng thời cũng chỉ rõ một số hạn chế như các chỉ số CCHC xếp hạng cao song mức đạt chưa đồng đều, việc tham mưu chưa rõ nét… Đồng chí lưu ý huyện cần chú trọng công tác tập huấn tại cấp cơ sở, quan tâm chỉ đạo quyết liệt để giữ vững kết quả CCHC đạt được, nhất là bảo đảm các chỉ số CCHC thành phần; rà soát các thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp xã để có giải pháp tổng thể. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đột xuất, giám sát tại bộ phận “một cửa” để nâng cao ý thức cán bộ, chất lượng phục vụ.

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố kiểm tra công tác CCHC tại Bộ phận “Một cửa” UBND xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy.

Trong giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy, UBND huyện ban hành 116 văn bản chỉ đạo công tác CCHC, ưu tiên tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện tiếp nhận, giải quyết 18.032 hồ sơ thủ tục hành chính, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận, giải quyết 362.548 hồ sơ thủ tục hành chính cá nhân, tổ chức. 100% hồ sơ cấp xã, huyện được thụ lý, giải quyết đúng hạn… Qua đánh giá, chỉ số xếp hạng CCHC của huyện từ vị trí 9/14 quận, huyện năm 2016 lên vị trí thứ 4/14 quận huyện năm 2018, 2019. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tăng theo các năm (đạt 95,1% năm 2018), trở thành điểm sáng trong công tác cải cách tổ chức bộ máy của thành phố, được các cấp biểu dương khen thưởng.

 (Nguồn: Huyện Kiến Thụy: Mức độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính tăng theo từng năm// Vân Nga // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày11 /5/2020)

 

1.20. Quận Hải An: Quy mô kinh tế tăng 28 lần trong giai đoạn 2005-2020

(HPĐT)- Sáng 11-5, Quận ủy Hải An tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 10-5-2005 của Ban Thường vụ Thành ủy (khoá 12) và 5 năm thực hiện Kết luận số 28-KL/TU ngày 10-3-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy (khoá 13) về “Xây dựng và phát triển quận Hải An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Cao Xuân Liên chúc mừng quận Hải An trong 15 năm qua có sự bứt phá và phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của thành phố, nhất là phát triển về vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa, cảng biển, logistics. Đây là kết quả của công tác chỉ đạo thống nhất, bài bản từ quận; tổ chức triển khai sâu rộng ở các ngành, địa phương. Kết quả này cũng gắn với sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương. Đồng chí lưu ý quận Hải An cần thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong quá trình quản lý đô thị, quản lý đất đai, kiên quyết không để xảy ra vi phạm. Đồng thời, tích cực chỉnh trang đô thị và phấn đấu không còn hộ nghèo trong năm 2020.

Đánh giá về kết quả thực hiện, Bí thư Quận ủy Hải An Nguyễn Văn Tuấn khẳng định, 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 và 5 năm thực hiện Kết luận số 28, kinh tế quận Hải An có bước phát triển nhanh, bền vững và đạt tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tiếp. Nét nổi bật là cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp-dịch vụ. Trong 15 năm qua, quy mô kinh tế của quận tăng từ hơn 3 nghìn tỷ đồng lên hơn 85,8 nghìn tỷ đồng, gấp 28 lần; thu ngân sách tăng gấp 40 lần. Hải An trở thành đầu mối giao thông, trọng điểm phát triển công nghiệp-dịch vụ của thành phố, thu hút nhiều dự án đầu tư lớn… Lãnh đạo quận Hải An cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 24. Đó là cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, triển khai một số dự án còn chậm, quản lý đất đai-quy hoạch còn một số hạn chế; công tác xây dựng Đảng tại một số tổ chức, cơ sở đảng chưa đạt yêu cầu, chưa thực sự phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TU, Hải An trở thành địa phương cấp quận có hệ thống cảng biển lớn nhất cả nước và hội tụ đủ 5 loại hình giao thông.

 Đảng bộ quận Hải An xây dựng 6 chỉ tiêu, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 và Kết luận số 28, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền; huy động và sử dụng hiệu quả cao các nguồn lực, tạo sự phát triển mạnh mẽ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu ngân sách; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, giữ vững vai trò đầu mối giao thông của thành phố; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội; củng cố quốc phòng-an ninh vững chắc…/.

 (Nguồn: Quận Hải An: Quy mô kinh tế tăng 28 lần trong giai đoạn 2005-2020// Mai Lâm // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11/5/2020)

 

1.21. Đồng chí Phạm Văn Hà thăm, tặng quà gia đình chính sách quận Hồng Bàng

(HPĐT)- Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, sáng 12-5, đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hồng Bàng. Cùng đi có lãnh đạo ban ngành liên quan và quận Hồng Bàng.

Đồng chí Phạm Văn Hà thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Tam

Đồng chí Phạm Văn Hà đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Tam, sinh năm 1922, ở phường Trại Chuối, có 2 người con là liệt sĩ Phạm Văn Đức và Phạm Đức Lương, đều hy sinh mặt trận phía Nam; thăm cụ Đỗ Văn Lân, sinh năm 1925, ở số 21 Tôn Đản, phường Phan Bội Châu, là cán bộ tiền khởi nghĩa và có một con trai là liệt sĩ Đỗ Văn An, hy sinh năm 1968 ở mặt trận phía Nam.

Đồng chí Phạm Văn Hà thăm và tặng quà cụ Đỗ Văn Lân, ở phường Phan Bội Châu, cán bộ tiền khởi nghĩa

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phạm Văn Hà ân cần hỏi thăm sức khỏe; trân trọng cảm ơn sự hy sinh to lớn của gia đình với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và thành phố. Đồng chí cho biết, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Đồng chí mong muốn các thành viên trong gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Tam và cán bộ tiền khởi nghĩa Đỗ Văn Lân; đồng thời phát huy truyền thống đáng tự hào, nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống, tích cực đóng góp xây dựng thành phố.

Các gia đình cũng bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp đối với người có công; phấn khởi trước sự đổi mới, phát triển của thành phố.

(Nguồn: Đồng chí Phạm Văn Hà thăm, tặng quà gia đình chính sách quận Hồng Bàng// Thu Thủy// Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11 /5/2020)

 

1.22. Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thủy Nguyên

(HPĐT)- Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5- 1955 – 13-5-2020), sáng 12-5, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Cùng tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo huyện Thủy Nguyên.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mận.

Đoàn đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mận, sinh 1928, tại thôn Tân, xã Quảng Thanh và gia đình ông Nguyễn Ngọc Soạn, sinh 1928, tại thôn Bấc Vang, xã Dương Quan, cán bộ tiền khởi nghĩa.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương trao quà của thành phố và ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và địa phương, tích cực đóng góp xây dựng địa phương, thành phố ngày càng giàu, đẹp, văn minh./.

(Nguồn: Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thủy Nguyên// Văn Cường // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11//5/2020)

 

1.23. Đồng chí Lê Ngọc Trữ thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biêu trên địa bàn huyện An Dương

(HPĐT)- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955-13-5-2020), chiều 12-5, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính tới thăm, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện An Dương.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ tặng quà ông Nguyễn Đức Tính ở Tổ dân phố số 8, thị trấn An Dương.

Đoàn tới thăm ông Nguyễn Đức Tính, sinh năm 1924, cán bộ tiền khởi nghĩa ở Tổ dân phố số 8, thị trấn An Dương. Ông Tính tham gia cách mạng từ ngày 18-8-1945. Ông được UBND thành phố Hải Phòng công nhận Cán bộ tiền khởi nghĩa theo Quyết định số 2441 ngày 14-12-2000; và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Vạng, sinh năm 1917 ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong. Mẹ Vạng có con duy nhất là Nguyễn Trọng Giản hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Nam.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Vạng, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương.

Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Lê Ngọc Trữ vui mừng nhận thấy mặc dù tuổi cao nhưng các cụ khỏe mạnh, minh mẫn, cơ bản tự chủ được mọi sinh hoạt trong cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Vạng và cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Đức Tính luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu và gia đình.

 (Nguồn: Đồng chí Lê Ngọc Trữ thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biêu trên địa bàn huyện An Dương// Tiến Đạt// Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 12 /5/2020)

 

1.24. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dâng hương tri ân đồng chí Nguyễn Dần, cố Bí thư Thành ủy Hải Phòng

  (HPĐT)- Chiều 12-5, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đến dâng hương tri ân đồng chí Nguyễn Dần (Nguyễn Văn Dục), cố Bí thư Thành ủy Hải Phòng, tại gia đình ở thôn Minh Kha, xã Đồng Thái (huyện An Dương). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Sở Lao động-Thương binh - Xã hội và huyện An Dương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đến dâng hương tri ân đồng chí Nguyễn Dần (Nguyễn Văn Dục), cố Bí thư Thành ủy Hải Phòng, tại gia đình ở thôn Minh Kha, xã Đồng Thái (huyện An Dương).

Đồng chí Nguyễn Dần, tức Nguyễn Văn Dục (1926-2012), cán bộ lão thành cách mạng, từng tham gia phong trào Việt Minh; giữ chức Chủ tịch UBND thành phố (từ tháng 1-1983 đến tháng 6-1986) và từ tháng 7 đến tháng 10-1986, đồng chí được Trung ương Đảng chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cũng ân cần thăm hỏi và chúc các thành viên gia đình cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Dần luôn mạnh khỏe.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng chụp ảnh cùng gia đình cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Dần.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dâng hương tri ân sâu sắc sự đóng góp to lớn của cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Dần đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cũng ân cần thăm hỏi và chúc các thành viên gia đình cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Dần luôn mạnh khỏe, thành công, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, đóng góp vào sự phát triển  của thành phố.

 (Nguồn: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dâng hương tri ân đồng chí Nguyễn Dần, cố Bí thư Thành ủy Hải Phòng// Đỗ Oanh // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 12/5/2020)

 

1.25. Hải Phòng tạo sức bật từ hoàn thiện hạ tầng giao thông

Những năm gần đây, điểm sáng đáng chú ý của Hải Phòng là hạ tầng giao thông (HTGT) không ngừng được hoàn thiện, giúp bộ mặt đô thị thêm khang trang, người dân đi lại thuận tiện. Yếu tố này tạo nên sức bật lớn cho thành phố, tăng tính kết nối không chỉ giữa các quận, huyện mà còn hình thành liên kết vùng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội.

Con đường mới chạy dài thẳng tắp nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục thuộc huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tô đẹp thêm bức tranh phong cảnh tươi đẹp với hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt đang lúc trổ đòng. Lãnh đạo TP Hải Phòng từng nhận xét, đây có thể xem là một trong những tuyến đường đẹp nhất huyện Vĩnh Bảo, cũng là công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía nam thành phố, giúp nâng cao hiệu quả khai thác tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 37 đi qua địa bàn huyện. Một điểm đặc biệt hơn, tuyến đường này kết nối đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, như một lời tri ân của những người con Đất Cảng hôm nay với các bậc tiền nhân đã có nhiều công lao với đất nước.

Không chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, trên khắp địa bàn TP Hải Phòng, không khó để bắt gặp những công trình giao thông mới khánh thành. Có thể kể đến như nút giao nam cầu Bính với kết cấu 3 tầng gồm tầng hầm, tầng mặt và cầu vượt, hay cầu Hoàng Văn Thụ mang hình dáng cánh chim biển, hoàn toàn do các đơn vị trong nước thực hiện từ thiết kế đến thi công. Chia sẻ về định hướng phát triển HTGT của thành phố, ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng cho biết, các công trình giao thông ở nội đô giúp giải quyết bài toán ùn tắc, tạo thông thoáng, thuận tiện cho người dân đi lại. Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng chú trọng đầu tư những dự án kết nối với các địa phương lân cận để tăng cường liên kết vùng. Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo động lực tăng trưởng cho các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cùng với đó, các công trình cầu, đường trên tuyến kết nối Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hải Dương, Hưng Yên đã và đang được đầu tư để hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh.

Đầu tư cho HTGT luôn đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Không chỉ dành phần đáng kể nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho các dự án giao thông, Hải Phòng đã thu hút thêm nguồn lực từ các nhà đầu tư, vốn xã hội hóa của doanh nghiệp. Giao thông phát triển giúp kinh tế tăng trưởng, tăng thêm nguồn thu nội địa, từ đó tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Là địa phương đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhiều năm gần đây, một trong những yếu tố giúp thành phố có được kết quả này là các giải pháp quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công. Với những dự án giao thông, để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân, theo ông Nguyễn Đức Thọ, cần phải bảo đảm đồng thời nhiều yếu tố. Trước hết là công tác chuẩn bị đầu tư chặt chẽ, đầy đủ thủ tục, khâu khảo sát, lập dự án phải chính xác, đồng thời, lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, biện pháp thi công hợp lý, khoa học, bố trí đủ vốn trong quá trình thực hiện. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chú trọng vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận, cùng chung tay, góp sức.

Ngoài hệ thống đường bộ, Hải Phòng cũng có nhiều lợi thế trong các loại hình vận tải khác, nổi bật là hàng hải và hàng không. Cùng với cụm cảng Hải Phòng là cửa ngõ thông thương đường biển lớn nhất phía Bắc, một dự án trọng điểm về hàng hải khác đang được triển khai thực hiện là cảng Lạch Huyện. Với lợi thế của cảng nước sâu, đón tàu trọng tải lên đến 100.000 tấn, cảng Lạch Huyện sẽ giúp hàng hóa từ Việt Nam đi trực tiếp đến các nước châu Âu, châu Mỹ, không phải qua điểm trung chuyển. Về hàng không, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi không ngừng được mở rộng, nâng cấp, đạt tiêu chuẩn 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO), có thể đón được máy bay thân rộng, hiện đại nhất hiện nay như Boeing 787, Airbus 350.

Để khai thác hiệu quả, HTGT cần được phát triển đồng bộ. Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục đầu tư một số tuyến đường bộ huyết mạch, Hải Phòng cũng hướng đến khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế ở các loại hình vận tải khác. Trong đó, Cảng HKQT Cát Bi đang được nghiên cứu mở rộng quỹ đất, đáp ứng cho nhu cầu vận tải hàng không dự báo sẽ không ngừng gia tăng. Một số loại hình vận tải như đường sắt, đường thủy nội địa dù có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng đóng góp chưa tương xứng. Tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng cần được mở rộng kết nối đến cảng Đình Vũ, cảng Lạch Huyện để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa khối lượng lớn. Về đường thủy nội địa, cần khơi thông các tuyến đường thủy quốc gia như Hải Phòng-Hà Nội, nhất là khắc phục hạn chế do tĩnh không thấp ở một số cầu trên tuyến.

Tầm nhìn dài hạn cùng các giải pháp căn cơ, vừa phục vụ nhu cầu trước mắt vừa chuẩn bị cho tương lai lâu dài sẽ giúp Hải Phòng luôn giữ được nhịp tăng trưởng, hướng đến mục tiêu đi đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (Qdnd.vn 12/5,

(Nguồn: Hải Phòng tạo sức bật từ hoàn thiện hạ tầng giao thông// Mạnh Hưng//  Báo Quân đội nhân dân .- Ngày13/5/2020)

 

1.26. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: 65 năm xây dựng và phát triển, Hải Phòng ngày càng rộng dài, rực sáng

Cứ mỗi độ tháng 5, khi thành phố rợp trời hoa phượng đỏ, người Hải Phòng lại náo nức, mê say. Những cánh phượng đỏ thắm không chỉ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt đối với thành phố nơi đầu sóng mà còn gợi nhớ về một ngày đáng nhớ của mọi người dân thành phố, ngày 13- 5, Ngày giải phóng Hải Phòng. Kể từ tháng 5 - 1955 đến nay, qua 65 mùa hoa phượng, mỗi năm Hải Phòng lại có nhiều đổi mới, lại khác đi để rồi hôm nay, người Hải Phòng tự hào: Hải Phòng ơi, hôm nay đã thấy rộng dài rực sáng”... Cảm xúc ấy, niềm tự hào ấy của người dân thành phố Cảng lan tỏa muôn nơi khi được truyền đi từ đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Hải Phòng…

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

- Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, những ngày tháng 5 lịch sử này, đồng chí có cảm xúc như thế nào?

Vào mỗi dịp tháng 5 lịch sử, toàn thể người dân Hải Phòng lại bồi hồi xúc động, tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương. Và tôi cũng cùng ở tâm trạng đó.

Từ ngày 13-5-1955 đến nay, thành phố chúng ta trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng luôn vững vàng, hiên ngang vượt qua, luôn có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta trân trọng và biết ơn sự cống hiến, hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân thành phố trong suốt 65 năm qua và càng cảm nhận sâu sắc trách nhiệm to lớn của mỗi cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

- 65 năm qua, Hải Phòng ghi nhiều mốc son chói lọi. Khái quát lại, thành tựu lớn nhất của thành phố là gì, thưa đồng chí Bí thư Thành ủy?

- Trong 65 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, Hải Phòng  ghi  nhiều mốc son chói lọi, tô thắm thêm truyền thống lịch sử rất vẻ vang của vùng đất, con người Hải Phòng trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Ngay sau ngày thành phố được giải phóng, Đảng bộ, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc khôi phục kinh tế- xã hội vốn bị hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh. Bằng ý chí và nghị lực kiên cường, chỉ sau thời gian ngắn, các hoạt động kinh tế- xã hội của thành phố được khôi phục, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ, thể hiện sự ưu việt của chế độ mới.

Trong suốt 20 năm cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải Phòng vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương. Quân và dân thành phố anh dũng đập tan cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam; các đoàn tàu không số chở vũ khí phục vụ cho tiền tuyến miền Nam đều xuất phát từ Hải Phòng. Hải Phòng có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hải Phòng chính là địa phương khởi xướng một số đột phá táo bạo về cơ chế quản lý kinh tế, góp phần gợi mở cho Trung ương đề ra đường lối, chiến lược đổi mới của Đảng ta.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hải Phòng đạt được những thành tích rất quan trọng, mang nhiều dấu ấn đổi mới, đưa thành phố phát triển nhanh, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế- xã hội của cả nước.

Đô thị Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong

- Vai trò động lực phát triển của Hải Phòng được thể hiện như thế nào sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội 15 của Đảng bộ thành phố, thưa đồng chí Bí thư Thành ủy?

- Với vị trí địa kinh tế chính trị đặc biệt của mình, trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, Hải Phòng luôn được Trung ương xác định là một trong những động lực phát triển kinh tế- xã hội của miền Bắc và cả nước. Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hải Phòng đạt được những thành tựu quan trọng, đặt cơ sở, nền tảng cho thành phố bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố xác định Hải Phòng phải tăng tốc phát triển để khẳng định rõ vai trò, động lực, một cực tăng trưởng của miền Bắc và cả nước. Thực tiễn tình hình kinh tế- xã hội trong 4 năm qua là minh chứng cho việc thực hiện thành công chủ trương đó. Từ năm 2016 tới nay, Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới, với tốc độ tăng trưởng nhanh chưa từng có. Đến hết năm 2019, tức là chỉ sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của kế hoạch 5 năm (2016-2020) đã hoàn thành, trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước từ 2 đến 3 năm. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 4 năm đạt 15,1%, cao hơn mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra là 10,5%/năm. Tỷ trọng GRDP thành phố đóng góp cho cả nước tăng mạnh, từ 2,53% năm 2015 tăng lên 4,1% năm 2019 và dự kiến năm 2020 tăng lên 4,8%. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sản xuất công nghiệp, sản lượng hàng qua cảng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, xuất khẩu… đều vượt kế hoạch ở mức rất cao, liên tục chinh phục những đỉnh cao mới. Đặc biệt, nguồn lực của thành phố được tăng cường mạnh mẽ, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt mức kỷ lục, tăng gấp 4 lần so với nhiệm kỳ trước.

Trong bức tranh chung kinh tế- xã hội thành phố 4 năm qua, đáng chú ý là sự phát triển vượt bậc của những lĩnh vực trọng yếu mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra:

Thứ nhất: Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được tập trung đầu tư, hiệu quả của nguồn vốn đầu tư được phát huy, có bước phát triển mạnh mẽ. Trong 4 năm, thành phố hoàn thành xây dựng, mở rộng 69 tuyến đường; khánh thành 42 cây cầu; trải nhựa áp-phan toàn bộ 118 tuyến đường nội đô và đường tỉnh; đặc biệt đã hoàn thành đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng; cầu Bạch Đằng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, mở rộng Quốc lộ 10, cầu Hoàng Văn Thụ và hàng loạt dự án lớn khác. Hải Phòng ngày nay hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, liên hoàn, tương đối hiện đại về cả đường bộ, đường hàng không, đường biển và đường thủy nội địa, rất thuận lợi cho việc giao thương trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội không chỉ cho riêng Hải Phòng mà cho cả nước.

Thứ hai: Chủ trương “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách”  được thực hiện rất thành công, góp phần tăng thu đáng kể cho ngân sách nhà nước và tăng cường nội lực để đầu tư phát triển và phục vụ  cải thiện đời sống nhân dân thành phố. Đến năm 2019, tổng thu trên địa bàn đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20 nghìn tỷ đồng so với dự toán được giao, trong đó, thu ngân sách nội địa đã đạt 27.114 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015.

Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố được cải thiện rõ rệt, giúp cho Hải Phòng tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi dậy các tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch của thành phố phát triển. Hải Phòng đã vượt qua được giai đoạn trầm lắng,  thu hút  nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính mạnh ở cả trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố với những dự án có giá trị kinh tế xã hội rất cao. Điển hình là các tập đoàn: LG (Hàn Quốc), Vingroup, Sun Group, FLC, Geleximco… Đặc biệt, với Nhà máy ô tô VinFast có tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD, Hải Phòng trở thành nơi xuất phát của những chiếc xe ô tô mang thương hiệu Việt đầu tiên, là biểu tượng phát triển mới của công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam, là niềm tự hào của người Việt Nam. Cũng là một dấu ấn lớn khi chỉ trong hơn 4 năm, Hải Phòng thu hút, mời gọi đầu tư xây dựng một số khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế, nhiều khách sạn 5 sao, một số trung tâm thương mại lớn, mang đến tầm vóc mới cho ngành du lịch Hải Phòng – một trọng điểm du lịch của cả nước.

Thứ ba: Đô thị Hải Phòng được mở rộng, hiện đại hóa. Khu vực nội thành được cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, diện mạo đô thị chuyển biến nhanh theo hướng văn minh, hiện đại. Đồng thời, thành phố phát triển đô thị theo ba hướng đột phá, trong đó, trung tâm hành chính- chính trị mới và khu đô thị Bắc sông Cấm đã và đang hình thành, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đô thị Hải Phòng.

Hải Phòng ngày nay đã xác lập được vị trí là đô thị trung tâm của vùng Duyên hải Bắc bộ và là đô thị lớn thứ 3 cả nước.

- Để tiếp tục đưa thành phố phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 65 năm, Hải Phòng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu nào, thưa đồng chí Bí thư Thành ủy?

- Quan điểm chủ đạo xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền thành phố là quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những nhiệm vụ lớn chủ yếu của Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo sẽ được xác lập tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 tới đây. Trước mắt, trong năm 2020, chúng ta tập trung thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành ủy. Trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp, thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tràn đầy nhiệt huyết và sự sáng tạo, hết lòng vì sự phát triển của thành phố quê hương. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt các cấp theo hướng bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 15, Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố, đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố  có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Hai là, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch, quyết tâm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020, xác lập những đỉnh cao mới trong năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố; kế hoạch 5 năm 2016- 2020; làm nên một “chiến thắng Bạch Đằng Giang” mới trong phát triển kinh tế như mong muốn của đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi về thăm và làm việc tại thành phố ngày 3-5- 2020.

65 năm xây dựng và phát triển là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của thành phố. Hơn bao giờ hết, trong mỗi chúng ta, tình cảm với thành phố phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, mọi người cùng phải đoàn kết, gắn bó với nhau vì mục tiêu chung là sự phát triển của thành phố, là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của toàn thể nhân dân thành phố. Tự hào với truyền thống 65 năm, tôi tin tưởng rằng thành phố Hải Phòng chúng ta sẽ luôn đổi mới, luôn hướng về phía trước để có những hành động tiên phong, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng được cơ hội phát triển tốt đẹp của thành phố, cùng cả nước vững bước tiến lên trên con đường CNH - HĐH, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!

 (Nguồn: Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: 65 năm xây dựng và phát triển, Hải Phòng ngày càng rộng dài, rực sáng// Hồng Thanh // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 12 /5/2020)

 

1.27. Chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14: Kiến nghị sớm ban hành các cơ chế đặc thù để Hải Phòng phát triển theo định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị

  (HPĐT)- Sáng 13-5, chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng với lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, một số sở, ban, ngành và các cơ quan báo chí thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Tham gia cuộc làm việc có các đồng chí: Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; các đại biểu Quốc hội Đoàn Hải Phòng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành và các cơ quan báo chí thành phố.

Tại cuộc làm việc các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp thứ 9 kiến nghị Quốc hội, Chính phủ một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực, như: đầu tư công; bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên đất nước; việc thực hiện hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND cấp tỉnh… Đồng thời, kiến nghị Đoàn tham mưu Quốc hội và các cơ quan trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù trên nhiều lĩnh vực với thành phố Hải Phòng, từ đó đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, tăng nguồn lực đầu tư, phát triển thành phố theo định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đề ra…

Quang cảnh cuộc làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thành phố trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 và công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện phục vụ để đợt 1 của kỳ họp tại địa phương (tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 20 đến 29-5-2020) diễn ra an toàn, thành công.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của HĐND, UBND thành phố; các cơ quan thành phố và cử tri. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng nêu rõ: đợt 1 của kỳ họp thứ 9 diễn ra theo hình thức trực tuyến, do đó yêu cầu, đòi hỏi rất cao. Để kỳ họp diễn ra đạt chất lượng cao, đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng như: Công an thành phố, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; VNPT Hải Phòng… sớm xây dựng, triển khai các phương án, biện pháp, bảo đảm điều kiện tốt nhất trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Đồng chí đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan để các đại biểu Quốc hội Hải Phòng nghiên cứu, có ý kiến tại kỳ họp; với các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân, nghiên cứu kỹ tài liệu để tham gia ý kiến vào các nội dung kỳ họp và có mặt đầy đủ tại các phiên họp./.

(Nguồn: Chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14: Kiến nghị sớm ban hành các cơ chế đặc thù để Hải Phòng phát triển theo định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị// Văn Cường // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 13 /5/2020)

 

1.28. Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24

       (HPĐT)- Sáng 13-5, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng tổ công tác số 1 của Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ quận lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là địa phương được Thành ủy Hải Phòng chọn tổ chức đại hội điểm cấp quận, nên tiến độ thực hiện đại hội cấp cơ sở và đại hội cấp quận được thực hiện khẩn trương, sớm hơn so với các địa phương khác. 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến đánh giá cao và ghi nhận Quận ủy Lê Chân có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến đánh giá cao và ghi nhận Quận ủy Lê Chân có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong tổ chức đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Đồng chí nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng và sâu rộng, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, định hướng tương lai phát triển trong 5 năm tới. Vì thế, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị với chất lượng cao nhất. Về đề án nhân sự, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến đánh giá quận Lê Chân có nhiều đổi mới, chuẩn bị được đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, nhiệt huyết thực hiện nhiệm vụ được giao trong giai đoạn phát triển mới của quận và thành phố. Đồng chí lưu ý quận Lê Chân tiếp tục rà soát và chuẩn bị kỹ càng, chu đáo bao gồm cả phần nội dung và công tác khánh tiết, tuyên truyền. Đặc biệt chú ý công tác bảo đảm an ninh trật tự; tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Theo lãnh đạo Quận ủy Lê Chân, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận cơ bản hoàn tất. Đến ngày 24-3, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tổ chức đại hội thành công 82 chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó có 2 Đảng bộ bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội. Ngay sau đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ quận. Đến nay các công việc cơ bản hoàn tất bao gồm nội dung các văn kiện; nhân sự; khánh tiết, hậu cần… Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm. Đặc biệt, quận Lê Chân chú trọng phát động các phong trào thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh… Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân khẳng định sẵn sàng về mọi mặt để tiến hành đại hội.

 Đại hội Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24 dự kiến diễn ra trong 3 ngày 11, 12 và 13-6-2020./.

(Nguồn: Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24// Hồng Thanh // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 13 /5/2020)

 

1.29. Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch - Đầu tư nhiệm kỳ 2020- 2025: Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

  (HPĐT)- Sáng 13-5, Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch - Đầu tư tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan thành phố tới dự. 

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch - Đầu tư nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao. Cụ thể, Đảng bộ lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; huy động vốn đầu tư phát triển, quản lý đầu tư; đề xuất, thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định các dự án; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quản lý Nhà nước về đấu thầu; tham mưu tổng hợp về chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình Biển Đông- hải đảo; chương trình phát triển bền vững, tăng trưởng xanh; công tác quản lý và phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh; thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, doanh nghiệp… Đảng bộ cơ quan lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, ngày càng trưởng thành, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu dự đại hội cho ý kiến danh sách nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025.

Cán bộ, đảng viên Sở Kế hoạch - Đầu tư bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phấn đấu 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 5 đảng viên mới… Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển bứt phá của thành phố và đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung cao thực hiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết  108 của Chính phủ và Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; đổi mới công tác xây dựng và giao kế hoạch; thu hút và quản lý sử dụng vốn đầu tư; tham mưu, đề xuất tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp; thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước; đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp phát triển thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí./.

 (Nguồn: Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch - Đầu tư nhiệm kỳ 2020- 2025: Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao// Hồng Thanh // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 13/5/2020)

 

1.30. Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

        (HPĐT)- Chiều 13-5, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5-2020), đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dâng hương, tưởng niệm đồng chí Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng. 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dâng hương, tưởng niệm đồng chí Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và lãnh đạo một số sở, ngành thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cùng đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Tại căn nhà số 11 phố Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy cùng đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng luôn trân trọng, ghi nhớ những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Đỗ Mười đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Thành kính tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện noi gương đồng chí Đỗ Mười nỗ lực không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ, chính quyền, cùng nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng phấn đấu xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cùng đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đồng chí Lê Văn Thành ân cần thăm hỏi, trò chuyện với người thân trong gia đình cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, chia sẻ những thông tin về kết quả phát triển kinh tế- xã hội nổi bật của thành phố trong thời gian qua. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm (huyện Thủy Nguyên) đang được triển khai; tuyến đường nối từ cầu Hoàng Thụ tới khu đô thị Bắc sông Cấm, trung tâm hành chính mới của thành phố đang được thành phố khẩn trương thực hiện, trở thành một trong những tuyến đường rộng, đẹp, hiện đại của Hải Phòng. Dự kiến khi tuyến đường hoàn thành, HĐND thành phố sẽ họp, lấy ý kiến, ra nghị quyết đặt tên tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười…

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cách đây 65 năm, ngày 13-5-1955, đồng chí Đỗ Mười lãnh đạo đội quân cách mạng tiến vào tiếp quản, giải phóng Hải Phòng. Đồng chí đảm nhiệm cương vị là Bí thư Thành ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân chính (UBND thành phố hiện nay) ngay sau khi giải phóng Hải Phòng.

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng (từ 6-1991 đến 12-1997), đồng chí Đỗ Mười cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong suốt cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của mình, dù ở cương vị nào, đồng chí Đỗ Mười luôn dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.

 (Nguồn: : Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười// Đỗ Oanh //  Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 13/5/2020)

 

1.31. Đảng bộ Quân sự quận Đồ Sơn: Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm trong nhiệm kỳ 2020-2025

(HPĐT)- Trong 2 ngày 13 và 14-5, Đảng bộ Quân sự quận Đồ Sơn tổ chức Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố dự và chỉ đạo đại hội.

Đại tá Nguyễn Minh Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị, các văn kiện trình đại hội, đề ra giải pháp chủ yếu lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt từ 1,92 đến 2% dân số; 100% số đơn vị dân quân tự vệ được huấn luyện theo quy định; phối hợp triển khai xây dựng và hoàn thành trụ sở Ban Chỉ huy quân sự quận theo kế hoạch; xây dựng Đảng bộ và 3/3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ…

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 9 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn và đồng chí Hoàng Xuân Minh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn được Quận ủy Đồ Sơn chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự quận Đồ Sơn khóa 9; đồng chí Bùi Thị Hồng Vân giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự quận.

 (Nguồn: Đảng bộ Quân sự quận Đồ Sơn: Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm trong nhiệm kỳ 2020-2025// Thái Phan// Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 14 /5/2020)

 

1.32. Đảng bộ xã An Hòa, huyện An Dương: Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập đầu người đạt 75 - 80 triệu đồng/người/năm

(HPĐT)- Trong 2 ngày 12 và 13-5, Đảng bộ xã An Hòa (huyện An Dương) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2020- 2025) với sự tham dự 141 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên trong xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã An Hòa phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; tập trung huy động mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quyết tâm giữ vững xã nông thôn mới, phấn đấu xây dựng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025.  Thu nhập bình quân 1 ha canh tác đạt: 200 triệu đồng trở lên. Trong đó có 200ha đạt trên 250 triệu đồng. Bình quân thu nhập đầu người: 75 - 80 triệu đồng/ năm. 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm. Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp từ 30 - 40 đảng viên mới trở lên. HĐND và UBND xã đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã An Hòa triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được cải thiện. Tổng giá trị 3 ngành kinh tế đạt 1.853,6 tỷ đồng/1.104,8 tỷ đồng, tăng 59,6 % so với nhiệm kỳ trước. Toàn xã có 250 ha trồng rau màu,  trong đó có 100-200 ha  đạt 250 triệu đồng/năm trở lên; giá trị trên ha đất canh tác đạt trung bình trên 150 triệu đồng. Hình thành 5 vùng sản xuất rau màu (khu vực Ngọ Dương, Hà Nhuận, Phú La, Dưỡng Phú) với các loại cây trồng chủ lực của địa phương như củ đậu, su su, rau các loại. Thu nhập bình quân đầu người hết năm 2019 đạt 53,8 triệu đồng/năm tăng  85% so với Nghị quyết đại hội lần thứ 24 đề ra. Đến nay cơ bản 100% hệ thống đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa và chất cứng…

 (Nguồn: Đảng bộ xã An Hòa, huyện An Dương: Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập đầu người đạt 75 - 80 triệu đồng/người/năm// Tiến Đạt // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 14 /5/2020)

 

1.33. Đề xuất thực hiện chính sách mới để Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của cả nước về chăm sóc người có công

(HPĐT)- Chiều 14-5, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố, giai đoạn từ 1-1-2015 đến 12-2019” tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Tham gia đoàn giám sát có các đại biểu Quốc hội Đoàn Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố cùng dự họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu kết luận cuộc giám sát.

Tại cuộc giám sát, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu ban hành Luật Người có công; tổ chức bộ máy làm công tác chính sách người có công thống nhất từ trung ương đến cơ sở bảo đảm thực hiện có hiệu quả cao yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; điều chỉnh thủ tục hồ sơ liên quan đến xác nhận, công nhận người có công với cách mạng phù hợp với yêu cầu thực tiễn; xem xét mở rộng đối tượng cũng như chế độ đối với người có công… UBND thành phố quan tâm, sớm cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở theo Nghị quyết 32 của HĐND thành phố; bố trí cán bộ làm công tác Lao động, Thương binh và Xã hội ở cấp huyện, xã bảo đảm ổn định…

Thực hiện chính sách, pháp luật với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhập hình ảnh 23.571 mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố kết nối thông tin để xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Đề nghị các cơ quan trung ương, Thủ tướng Chính phủ xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 847 trường hợp; thẩm định, đề nghị xác nhận, công nhận được 6.237 người có công; đề nghị Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng 1.568 Mẹ Việt Nam anh hùng... Công tác chi trả trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp 1 lần đối với người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Trong đó, chi trả trợ cấp hằng tháng đối với hơn 160 nghìn lượt người với hơn 3 nghìn tỷ đồng; chi trả trợ cấp 1 lần đối với hơn 18 nghìn người.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo, giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với gia đình người có công với cách mạng, thành phố hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đối với 12.374 hộ, với tổng kinh phí hơn 297 tỷ đồng; hỗ trợ theo Nghị quyết 32 của HĐND thành phố với 5.221 gia đình, tổng kinh phí hơn 164 tỷ đồng… Công tác thăm hỏi, tặng quả người có công với cách mạng được quan tâm. Từ năm 2015 đến nay, thành phố có mức quà tặng cao nhất so với các tỉnh, thành phố trong cả nước và năm sau luôn cao hơn năm trước; trong đó tặng quà hơn 497 nghìn lượt trường hợp với kinh phí hơn 995 tỷ đồng… Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp vận động hơn 106 tỷ đồng; 100% các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời…

Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cố gắng, nỗ lực phối hợp các sở, ngành, UBND quận, huyện thực hiện có hiệu quả cao các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật, kết quả thực hiện công tác người có công; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng liên quan đến người có công; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm trong thực hiện chính sách; nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố ban hành chính sách mới quan tâm đến người có công trên địa bàn, để Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của cả nước về chăm sóc người có công.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn ghi nhận, tiếp thu, báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét giải quyết./.

(Nguồn: Đề xuất thực hiện chính sách mới để Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng của cả nước về chăm sóc người có công// Minh Khôi// Báo Hải Phòng.com.vn.- Ng ày 14/5/2020)

 

1.34. Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tiếp tục tham mưu đúng, trúng, sáng tạo, kịp thời, định hướng công tác tư tưởng, tuyên giáo

(HPĐT)- Sáng 15-5, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định phương hướng bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; tiếp tục tham mưu đúng, trúng, sáng tạo, kịp thời, định hướng công tác tư tưởng, tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nói chung và cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; làm tròn vai trò hạt nhân chính trị; giữ vững khối đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp thiết thực trong công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ thành phố; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả cao; xây dựng cơ quan văn hóa; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo xác định các khâu đột phá đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đổi mới công tác cán bộ, xác định đúng năng lực của từng cán bộ, là cơ sở bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ hiệu quả cao; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nôi dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng chuyên môn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đóng góp quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân thành phố đối với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; hoàn thành nhiệm vụ cơ quan thường trực tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự thống nhất cao, đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy gồm 7 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội 6 Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố; thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025./.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại đại hội.

Cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Thành ủy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng viên Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia biểu quyết giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

(Nguồn: Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tiếp tục tham mưu đúng, trúng, sáng tạo, kịp thời, định hướng công tác tư tưởng, tuyên giáo// Đỗ Oanh //  Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày15/05/2020)

 

1.35. Hải Phòng cần chú trọng phát triển ba trụ cột chiến lược

Để thực hiện thành công Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Thành phố Hải Phòng cần chú trọng phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch là ba trụ cột chiến lược của Hải Phòng từ nay đến năm 2045.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và nhân dân thành phố Hải Phòng đã thực hiện xuất sắc “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt, chủ động, với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phòng chống dịch COVID-19; vừa nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhóm đầu trong cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong Quý I năm 2020 đạt 14,9% (gấp 3,92 lần mức trung bình cả nước); tỷ lệ hộ nghèo còn 0,72%.

Để thực hiện thành công Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Thành phố Hải Phòng cần chú trọng phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch là ba trụ cột chiến lược của Hải Phòng từ nay đến năm 2045.

Cụ thể, kinh tế biển trên cơ sở tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đưa Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển, là trọng điểm phát triển kinh tế biển cả nước.

Xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố cảng quan trọng thu hút nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đến đầu tư, kinh doanh; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chọn lọc; hình thành và phát triển các khu công nghiệp sinh thái đảm bảo hài hòa giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường; có cơ chế, chính sách đột phá, tạo điều kiện cho một số lĩnh vực công nghiệp mang tính đặc thù, thế mạnh.

Định hướng phát triển du lịch - một lĩnh vực phát triển quan trọng của thành phố kết nối giữa Đồ Sơn – Cát Bà – Hạ Long, liên kết vùng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh trong phát triển du lịch, dịch vụ. Trong tương lai, Hải Phòng phải trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao tầm quốc tế với dịch vụ chất lượng cao, mua sắm, giải trí, điểm đến của du khách trên thế giới.

Hải Phòng phải là trung tâm giáo dục – đào tạo, y tế và khoa học – công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam kết hợp hài hòa với những giá trị văn hóa nhân loại tiến bộ; người Hải Phòng văn minh, thanh lịch, năng động, thông minh, tiêu biểu cho trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tăng cường phát triển đô thị và liên kết vùng, xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, hiện đại, một thành phố đáng sống gắn với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Quy hoạch không gian đô thị đi trước một bước trên cơ sở tích hợp các yêu cầu phát triển bền vững theo hướng tránh tập trung quá nhiều vào lõi đô thị. Hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành chính sang phía Bắc sông Cấm; phát triển đô thị vệ tinh có quy mô hợp lý, phù hợp với trình độ quản lý và khả năng huy động các nguồn lực xã hội với phương châm Nhà nước quy hoạch, doanh nghiệp thực hiện, người dân cùng tham gia và thụ hưởng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố gương mẫu của nước ta”.

Kết luận cũng nêu rõ cần phân kỳ phát triển thành phố một cách khoa học, theo từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch phát triển. Phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tàu điện ngầm trong thành phố. Phấn đấu đến năm 2045, Hải Phòng phải có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu Châu Á. Không chỉ trở thành đầu tàu về phát triển kinh tế, Hải Phòng cần quan tâm mạnh mẽ, tập trung nguồn lực đầu tư tương xứng các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm môi trường sống an ninh, an toàn, văn minh.

Nhiệm vụ đối với Hải Phòng trong 08 tháng còn lại của năm 2020 rất quan trọng và là một cực tăng trưởng cho phát triển của đất nước. Do vậy cần triển khai đồng bộ các biện pháp như thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phát triển doanh nghiệp, bán lẻ, dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa thúc đẩy kinh tế tư nhân, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân… cùng cả nước phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hải Phòng không được thỏa mãn với thành quả bước đầu mà cần thấy rõ nhiệm vụ nặng nề trước mắt và lâu dài để các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai tốt hơn.

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân. Phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính (phấn đấu chỉ số PCI của Hải Phòng phải thuộc nhóm dẫn đầu cả nước); xây dựng một chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ trên nền tảng chính quyền điện tử công khai, minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp.

Làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị. Chú trọng bảo vệ môi trường đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư; môi trường nước, môi trường không khí, đặc biệt là xung quanh các khu công nghiệp, bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển bền vững. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề về nhà ở đô thị; xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân trong các khu công nghiệp, nhất là nhà ở cho công nhân.

Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh trật tự. Tăng cường phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em...

Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(Nguồn: Hải Phòng cần chú trọng phát triển ba trụ cột chiến lược// Báo Tài nguyên môi tr ường.vn.- Ngày 15/5/2020)

 

1.36. Hải Phòng: Những lần mừng đón Bác

Đã hơn 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cõi trường sinh. Nhìn vào sự nghiệp núi sông Người để lại, nhìn vào những gì ta đã làm theo lời Người dạy để đất nước ngày hôm nay tiền đồ rạng rỡ, ta hiểu bao nhiêu năm qua luôn có Bác ân cần chỉ bảo, Bác mãi mãi vĩnh hằng cùng dân tộc, trường tồn cùng đất nước - Xin hãy lắng nghe từ trái tim mình, từ dào dạt cõi lòng yêu kính Bác, tình cảm và lời căn dặn của Người với Hải Phòng những lần Bác về thăm.

Bác Hồ gặp gỡ thiếu nhi trong đoàn Việt kiều ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên tại Cảng Hải Phòng năm 1960.

Thuở ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Bác theo tàu vượt sóng gió đại dương, biển gào thét và trời Tây dữ dội; lúc về nước sau Hội nghị Phôngtennơblô năm 1946 lại lần nữa đại dương đưa chân Bác, song lần này sóng yên, biển lặng; Hải Phòng mừng đón Bác. Cả non sông mong ngóng đợi Người; dù rất vội, Bác vẫn dành thời gian viết những dòng ánh sáng “Khuyên đồng bào miền bể thực hành đời sống mới, ra sức kiến thiết.”. Đáp lại lời Người, khi giặc nổ súng, ngay lập tức cả Hải Phòng sục sôi bão táp, quyết chiến đấu giữ Nhà hát thành phố tới từng hàng ghế, giữ núi Cột Cờ tới từng tấc đất, giữ đất nước tới kiệt cùng dòng máu!    

Bác đi khắp năm châu tìm đường cứu nước để trở về quê nhà cập bến non sông. Tổ quốc ba miền trăm nơi, miền nào, nơi nào Người cũng thương, cũng nhớ, nên ta hiểu Người rất nóng lòng mong đến ngày Hải Phòng được giải phóng và với Bác “300 ngày” chờ đợi dài đến hàng thế kỷ! Ta cũng hiểu vì sao ngay sáng sớm 14-5-1955, thành phố Cảng nhận được thư thăm hỏi của Người, hai tuần sau Bác lại viết bài “Sau 83 năm” in báo Nhân Dân, bởi Hải Phòng được giải phóng là mốc son lịch sử, không chỉ với Hải Phòng mà với miền Bắc, với cả đất nước vì sau hơn tám chục năm giờ đây nửa đất nước mới thật sự tự do độc lập. Nhưng thư không thể nói hết, bài đăng báo cũng chưa thể thỏa lòng, Bác vẫn không nguôi nỗi nhớ Hải Phòng, vẫn đau đáu với tình người đất Cảng nên quyết phải về với Hải Phòng. Ngày 2-6-1955, thành phố Cảng còn rạo rực không khí những ngày đầu giải phóng, tưng bừng đón Bác. Nói chuyện trước đại biểu các tầng lớp nhân dân, Bác bắt đầu bằng những lời ấm áp: “Năm 1946, tôi về thăm đồng bào, cách ít tháng sau thì bắt đầu kháng chiến. Từ lần gặp trước đến lần gặp này thấm thoát đã mười năm. Trong mười năm ấy biết bao nhiêu tình! Tuy xa cách nhau nhưng Đảng, Chính phủ và tôi luôn luôn nhớ đồng bào. Đồng bào cũng luôn luôn nhớ tôi...”. Hải Phòng sau giải phóng còn bề bộn, ngổn ngang nên Bác dặn phải đoàn kết và quyết tâm “vượt qua khó khăn, đi đến thắng lợi.”.

Buổi ban đầu, thuở đầu tiên bao giờ cũng nhớ, Bác với Hải Phòng và Hải Phòng với Bác lần đầu vào năm 1946 và hồi thành phố mới được giải phóng tháng 5-1955 là những ngày mãi đậm trong ký ức. Từ đó đến thuở Bác vào cõi trường sinh, tất cả 9 lần Người gặp gỡ các tầng lớp nhân dân và chiến sĩ Hải Phòng. Bác đến với công nhân Nhà máy Xi măng, Cảng Hải Phòng, Nhà máy cơ khí Duyên Hải; thăm đồng ruộng Kiến An, thăm làng cá Cát Bà; Bác tới trường học sinh miền Nam thương trẻ nhỏ xa nhà xa ba má, khuyên các cháu chăm ngoan gắng công học tập; Người theo tàu ra biển cùng chiến sĩ hải quân; thăm bác sĩ, người bệnh ở Bệnh viện Việt - Tiệp; đón kiều bào từ Thái Lan về nước, sẻ chia nỗi tha hương cay đắng ngọt bùi. Những lần Bác về thăm Hải Phòng, những nơi Bác đến, mãi sâu nặng tình thương yêu của Bác với nhân dân và lòng kính yêu của nhân dân với Bác, từ người già trán hằn sâu tuổi tác đến trẻ thơ tuổi hồng đời mộng mơ dài rộng đều ghi nhớ những lời Bác dạy.

Khi Mỹ mở rộng chiến tranh, ném bom ác liệt miền Bắc, Bác viết Lời kêu gọi kháng chiến, tin tưởng vào sức mạnh làm nên chiến thắng của nhân dân cả nước, trong đó có đồng bào và chiến sĩ Hải Phòng: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

...Trải 65 năm, giờ đây Hải Phòng đã mang tầm vóc mới, đã thật sự “đàng hoàng, to đẹp” như Bác hằng tin tưởng. Đến Nhà máy Xi măng những ngày này bên bát ngát dòng Bạch Đằng lịch sử lại nhớ Bác thuở nào thăm nhà máy lầm than khói bụi. Vui Cát Bà hôm nay, chen chân giữa tưng bừng phố đảo, náo nhiệt ngày truyền thống của ngành thủy sản, nhớ mãi ngày Bác với đồng bào nơi làng cá biển trời hun hút gió, vách đá lạnh, dân chài chưa đủ ấm. Khi lướt xe trên cầu vượt biển, vừa mới Đình Vũ thoáng chốc đã cảng nước sâu Lạch Huyện, đã như bay trên cáp treo Cát Hải - Phù Long, đã say lòng với con đường đẹp như mơ xuyên đảo; bỗng lại nhớ thuở con phà chật chội, vách núi cheo leo, thuyền bè chao đảo sóng, Cát Hải xa xăm, Cát Bà vời vợi… Hải Phòng giờ mang tầm vóc mới và ta biết Bác vẫn đang nhìn ta, thấy hết việc ta làm, vẫn chỉ bảo những điều ta nghĩ.

Bác ơi! Giờ về Hải Phòng, chúng con biết Bác sẽ thăm lại những nơi xưa Người từng đến để xem thay đổi thế nào. Thưa Bác, những nơi ấy giờ đã là đô thị và chúng con còn tiếp tục xây nhiều khu đô thị mới, tại những nơi xưa một thuở xóm nghèo, những nơi từng mong đợi phà, đò mỏi mắt và cả những nơi suốt nghìn năm đầm hoang bãi sú. Bác sẽ khen và dặn phải cố gắng thật nhiều, phải biết cách làm giàu hơn nữa. Vâng, chúng con biết mình vẫn còn chưa giỏi, còn bao nhiêu việc phải làm; chúng con hiểu khi có việc chưa yên, có điều trăn trở, hướng về Bác, nghĩ thật sâu những lời Bác dạy, chúng con sẽ tìm được cách trả lời, sẽ thêm sức mạnh, biết sẽ phải hành động thế nào. Bởi lời Bác chính là chân lý. 

(Nguồn:Hải Phòng: Những lần mừng đón Bác// Lưu Văn Khuê /Báo Haiphong.com.vn.- Ngày 18/05/2020)

 

1.37. Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam Tiên Lãng: Tọa đàm “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”

Sáng 19-5, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện Tiên Lãng trang trọng tổ chức chương trình tọa đàm “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”. Đến dự có các đồng chí: Đào Phú Thuỳ Dương - Bí thư Thành đoàn; Ngô Ngọc Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hi sinh cho nền độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Chương trình toạ đàm được Huyện đoàn Tiên Lãng tổ chức đúng vào dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành đoàn - Đào Phú Thuỳ Dương chia sẻ về việc học và làm theo Bác

Trong không khí trang nghiêm, đầm ấm, lắng đọng, các đại biểu đã được nghe Bí thư Thành đoàn Đào Phú Thù Dương tâm sự về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác, đặc biệt là những tình cảm thân thương cùng những kỳ vọng của vị Cha già dân tộc gửi gắm vào lớp lớp thế hệ thanh thiếu niên nhi đồng Việt Nam và những trải lòng của đồng chí trong việc học, làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiếp đó các đại biểu cũng nhau thảo luận, chia sẻ những câu chuyện hay, kỷ niệm đẹp, đầy xúc động về Bác và những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu trong việc học, làm theo Bác của đội ngũ cán bộ, ĐVTN cho đến các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện đã làm được trong suốt thời gian qua.

Các đồng chí: Đào Phú Thuỳ Dương - Bí thư Thành đoàn và Ngô Ngọc Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng trao giải thưởng “Lý Tự Trọng” cho Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quang Phục – Lưu Trọng Anh

Bí thư Thành đoàn - Đào Phú Thuỳ Dương và Bí thư Huyện đoàn Tiên Lãng tặng Giấy khen cho các Bí thư Chi đoàn thôn, khu dân cư tiêu biểu tại buổi tọa đàm

Diễn đàn đã thực sự trở thành hoạt động chính trị sâu rộng, có ý to lớn trong việc định hướng tư tưởng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ huyện nhà đi theo con đường mà Bác đã lựa chọn cho dân tộc; bồi đắp tình yêu Đảng, yêu Đoàn, yêu Chủ nghĩa xã hội. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên huyện tự nhìn nhận lại mình, nghĩ về mình, về trách nhiệm của bản thân để tự răn minh, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, học tập, lao động; sống đẹp hơn, làm nhiều việc tốt hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng mà Bác đã dành cho tuổi trẻ nước nhà.

Biểu dương 5 em thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào phòng chống dịch Covid – 19

Diễn đàn cũng là dịp để lan tỏa những việc làm tốt của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi huyện ...

 

Nhân dịp này, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quang Phục – Lưu Trọng Anh vinh dự được trao tặng giải thưởng cao quý “Lý Tự Trọng”; 21 đồng chí Bí thư Chi đoàn thôn, khu dân cư và 5 em thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào phòng chống dịch Covid – 19 được biểu dương, khen thưởng.

 (Nguồn: Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam Tiên Lãng: Tọa đàm “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”// Báo An ninh Hải Phòng.vn.- Ngày 19/5/2020

 

1.38. Huyện Thủy Nguyên: Trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19-5, Huyện ủy Thủy Nguyên trọng thể tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thành Lung đoc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già của dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Đồng thời báo công và dâng lên Bác những thành tích tiêu biểu trong những năm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đạt được.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên đã có nhiều cách làm sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong học tập, làm theo lời Bác.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, khơi bùng lên ngọn lửa và tạo động lực để xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu đã thực sự thu hút và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo cán bộ đảng viên, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Nguồn : Huyện Thủy Nguyên: Trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh// Thủy Nguyên // Báo An ninh Hải Phòng.vn.- Ngày 19/5/2020) 

 

1.39. Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HPĐT)- Sáng 19-5, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Khu bảo tàng Xi măng Việt Nam).

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu Đoàn Quốc hội Hải Phòng, lãnh đạo Công ty xi măng Vicem Hải Phòng dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu bảo tàng ngành Xi măng Việt Nam. 

Các đại biểu thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng loài người, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì phiên họp trực tuyến trù bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 tại điểm cầu Hải Phòng.

Sau khi dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu Quốc hội tiến hành phiên họp trù bị cho kỳ họp thứ 9./.

(Nguồn: Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh// Minh Khôi//BáoHải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày19/05/2020)

 

1.40. Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(HPĐT)- Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu tới dâng hương, tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở thôn Đại Độ, xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng).

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và huyện Tiên Lãng.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, cả cuộc đời cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc, tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng qua 9 lần Bác về thăm, cũng như thường xuyên gửi thư, điện thăm hỏi, khen ngợi cán bộ và bộ đội Hải Phòng trong chiến đấu dũng cảm giành nhiều thắng lợi vẻ vang, trong sản xuất, lao động giỏi. Phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, thực hiện lời dạy của Bác, Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ, với sức bật mới, diện mạo mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng luôn nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để xây dựng Hải Phòng ngày càng phát triển, trở thành “thành phố gương mẫu của cả nước” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đoàn cũng thành kính dâng hương tưởng niệm, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng- người bạn, người đồng chí thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng gương mẫu, suốt đời tận tụy phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Trước đó, tại đền thờ trong khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng làm lễ an vị pho tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, được đúc bằng đồng đỏ nguyên chất, thếp vàng toàn thân./. 

(Nguồn: Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng// Đỗ Oanh// Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày19/05/2020)

 

1.41. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng: Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù đối với Hải Phòng

Hôm nay 20-5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trả lời phỏng vấn Báo Hải Phòng chung quanh nội dung và nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp lần này.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa và các đại biểu Quốc hội Đoàn Hải Phòng khảo sát, tiếp thu ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14.

-Đề nghị đồng chí cho cử tri thành phố biết những đổi mới của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14?

-Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc vào 8 giờ ngày 20-5 và dự kiến bế mạc ngày 18-6. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Quốc hội khóa 14 có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, như đổi mới trong thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, tại kỳ họp này, trước yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Quốc hội, Quốc hội sẽ họp thành 2 đợt. Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 điểm cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố (từ ngày 20-5 đến ngày 29-5). Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 8-6 đến 19-6).

Đây là lần đầu hình thức họp trực tuyến được triển khai tại kỳ họp Quốc hội. Theo đó, các vị đại biểu Quốc hội đang công tác tại Hà Nội sẽ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội ở địa phương sẽ họp tại Phòng họp trực tuyến của Đoàn tại các địa phương; nội dung và chương trình của kỳ họp được bố trí phù hợp từng hình thức họp; việc đăng ký phát biểu và biểu quyết thông qua các nội dung được thực hiện trên Ipad của các vị đại biểu bằng hệ thống phần mềm riêng; tài liệu kỳ họp được gửi tới đại biểu qua phần mềm, sử dụng hệ thống đường truyền riêng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Đến nay, mọi điều kiện bảo đảm họp trực tuyến được Đoàn phối hợp các cơ quan chức năng của thành phố chuẩn bị chu đáo, hoàn thiện, sẽ bảo đảm đợt họp thành công tốt đẹp.

- Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng có những hoạt động gì để chuẩn bị cho kỳ họp này?

-Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chuẩn bị kỳ họp. Song, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đổi mới cách thức hoạt động để bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn gửi văn bản xin ý kiến với 8 dự án luật gồm: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi bổ sung một số điều về Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Thanh niên; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đến đầu tháng 5, khi giãn cách xã hội được nới lỏng, Đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp vào 3 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mặc dù không tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, song Đoàn nhận được nhiều ý kiến tham gia bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia tham gia vào các dự án luật. Đó là những tài liệu, căn cứ quan trọng để đại biểu tham gia thảo luận, thông qua các dự án luật tại kỳ họp.

Về công tác giám sát, Đoàn tập trung giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công trên địa bàn giai đoạn từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2019”; kết hợp lồng ghép 2 hình thức giám sát trực tiếp và giám sát thông qua báo cáo của địa phương, đơn vị.

Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn không tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo thông lệ tại các địa phương, mà tổ chức tiếp xúc chuyên đề về những vấn đề lớn, như đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy  viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng lãnh đạo Đoàn làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình kinh tế- xã hội 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2020 của thành phố, những kiến nghị đề xuất của thành phố. Đoàn phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng tổ chức tiếp xúc cử tri lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đoàn sáng tạo trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Thông qua các kênh tiếp nhận, Đoàn nhận 48 kiến nghị của cử tri thành phố gửi Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

Trong thời gian giữa 2 kỳ họp, công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục duy trì thường xuyên, đều đặn từ đầu năm đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp 23 lượt công dân, tiếp nhận 26 đơn thư. Các đại biểu Quốc hội thực hiện 9 buổi tiếp công dân theo lịch; xử lý và chuyển 21 đơn, thư tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

-Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chuyển tải những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng gì của cử tri thành phố Cảng đến kỳ họp, thưa đồng chí?

-Do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn không tổ chức tiếp xúc cử tri thành phố như thông lệ, song thông qua việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và tổng hợp báo cáo, Đoàn tiếp thu, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố tại kỳ họp, như: đánh giá cao việc chỉ đạo điều hành của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt, kịp thời, hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kết quả đạt được trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện nhiệm vụ “kép”, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 rất hiệu quả (thành phố là địa phương có nguy cơ cao nhưng không có ca dương tính, an toàn trong suốt thời gian cao điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp), đồng thời duy trì phát triển kinh tế (giữ vững đà tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu tiếp tục có mức tăng trưởng khá cao: Quý 1-2020, GRDP tăng 14,9%; chỉ số sản xuất tiêu dùng tăng 22,7%; thu ngân sách nội địa tăng 10,08%…).

Đoàn tiếp nhận rất nhiều ý kiến của cử tri thành phố gửi đến kỳ họp về những nội dung kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để Hải Phòng thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát và Khu công nghiệp Thủy Nguyên; điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Cát Hải và Cát Bà; dự án cải tạo quốc lộ 10 từ thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đến cầu vượt Quán Toan (Hải Phòng); cho phép Hải Phòng xây dựng đề án công nhận quần thể các di tích lịch sử Bạch Đằng Giang là di tích cấp Quốc gia đặc biệt; các giải pháp phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục duy trì các giải pháp bảo đảm kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn và thị trường, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp…

Với trách nhiệm của đại biểu trước cử tri cả nước và cử tri thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tích cực tham gia kỳ họp với trách nhiệm cao nhất, góp phần vào sự thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu của cử tri cả nước và thành phố./.

-Trân trọng cảm ơn đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Xin chúc Đoàn có nhiều đóng góp thiết thực vào sự thành công của kỳ họp.

(Nguồn: Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng: Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù đối với Hải Phòng// Văn Cường//  Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 19/05/2020)

 

1.42. Quận Hồng Bàng: Tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19-5 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 18-5, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19-5 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Trong nhiều năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ quận Hồng Bàng xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập bằng nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16-5-2016, ngày 18-5-2016, Ban thường vụ Quận ủy ban hành Quyết định số 500-QĐ/QU về xây dựng tiêu chí người Hồng Bàng “Gương mẫu, cầu  thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, đó là kết quả của quá trình nghiên cứu từ thực tiễn thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ quận; là tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 4 năm thực hiện, tiêu chí “Gương mẫu, cầu  thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” đã thấm nhuần trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn quận, góp phần đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân; đã tác động tích cực và tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao Huy hiệu Đảng tặng các Đảng viên lão thành

4 năm qua, Đảng bộ quận đã đạt nhiều kết quả nổi bật, có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Quận Hồng Bàng là nơi khởi nguồn tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần gắn với kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; là địa phương đầu tiên trong Đảng bộ thành phố ban hành Quyết định thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Chuyên đề học tập hàng năm được triển khai nghiêm túc gắn với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng. 100% các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng hướng dẫn kế hoạch và tổ chức triển khai bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng tham dự. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được hình thành và kiểm chứng bằng thực tiễn cơ sở; nhiều tập thể, cá nhân điển hình vẫn đang ngày ngày không ngừng tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các Đảng viên từ 60 đến 70 năm tuổi Đảng vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt này

Trong giai đoạn 2016-2020, đã có 38 tập thể 39 cá nhân được khen thưởng, 17 tập thể và 20 cá nhân được biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ quận. Trong những kết quả đáng trân trọng đó có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, Đảng viên; nhất là những đảng viên lão thành tuổi đã gần 90, nhỏ nhất cũng đã 60 tuổi.

Trong đợt này, Đảng bộ quận Hồng Bàng có 98 Đảng viên được Thành uỷ Hải Phòng quyết định tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng. Trong đó có 36 đồng chí Đảng viên được trao huy hiệu Đảng tại Quận ủy; 62 Đảng viên được trao huy hiệu tại Đảng bộ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, năm 2020 vừa dịp kỷ niệm tròn 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng cần phải tiếp tục được chú trọng thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng đề nghị các cấp ủy cơ sở tập trung cao, có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tập trung 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

(Nguồn: Quận Hồng Bàng: Tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19-5 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị// Hải Hậu// Báo An ninh Hải Phòng.vn.- Ngày 19/5/2020)

 

1.43. Đại hội Đảng bộ Biên phòng cửa khẩu cảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 18 và 19-5, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng ( BĐBP thành phố) đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố; Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố.

 Đại tá Đoàn Văn RỹĐại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Biên phòng cửa khẩu cảng đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành cơ bản các nội dung chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra, nổi bật là việc thực hiện tốt chức năng nhà nước về quản lý, kiểm soát XNC và cải cách thủ tục hành chính, trong đó, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 75 vụ, với 191 đối tượng, trong đó, xử phạt hành chính 67 vụ, với 179 đối tượng với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; phát mại hàng hóa thu hơn 1,5 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước. Bắt giữ, xử lý 15 vụ/17 đối tượng. Tang vật thu giữ: 81.047 lít xăng A92; 115 tấn than; 8.007.022 tấn than Ti tan; 89,3 kg pháo nổ…

Quang cảnh đại hộiQuang cảnh đại hội

Đơn vị đã giải quyết thủ tục XNC, kiểm tra, giám sát an toàn cho: 44.732 lượt tầu/ 724.992 lượt thuyền viên; giải quyết thủ tục Biên phòng điện tử cho 52.772 lượt tàu; cấp 2.108 thị thực; cấp 283.090 giấy phép các loại đăng ký quản lý 23.492 phương tiện thủy nội địa; tham mưu cho UBND thành phố, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đón tiếp nhiều lượt tàu quân sự các nước đến cảng.

CácĐại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã huy động 22 lượt phương tiện/82 CBCS cứu hộ, cứu nạn 14 vụ/ 12 phương tiện và 24 người; đặc biệt lập thành tích xuất sắc trong cứu nạn tàu Hải Hà 18 bị cháy được thành phố đánh giá cao. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan, lực lượng quản lý, quản lý chặt chẽ  1.013 lượt tàu/37.058 thuyền viên nước ngoài, 641 tàu/ 9.292 thuyền viên Việt Nam, 1.555 lượt phương tiện/ 6.482 thuyền viên nội địa…

CácCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo BĐBP thành phố

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hiệp đồng với các đơn vị, lực lượng, tích cực đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ vững vai trò chủ trì, nòng cốt của BPCK cảng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền ANQG tại cửa khẩu cảng. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tập trung các biện pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nghị quyết lãnh đạo, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, sinh hoạt đảng.

Trong đó, đơn vị tập trung vào một số chỉ tiêu cụ thể, như: nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền ANQG, TTATXH tại cửa khẩu cảng; xây dựng đơn vị VMTD, huấn luyện đảm bảo 100% nội dung; quân số, thời gian đạt 95% trở lên; phấn đấu đạt đơn vị huấn luyện khá trở lên; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức, đạo đức. Phấn đấu hàng năm: Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 100% các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, 80% hoàn thành tốt trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ...Bên cạnh đó, đơn vị cũng phấn đấu xây dựng quỹ vốn từ 1-1,2 tỷ đồng/ năm, phúc lợi 3-5 triệu đồng/người/năm; bảo đảm 98,5% quân số khỏe, 5 bếp ăn đạt "Bếp nuôi quân giỏi".

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao.

(Nguồn: Đại hội Đảng bộ Biên phòng cửa khẩu cảng, nhiệm kỳ 2020-2025// Báo An ninh Hải Phòng.vn.- Ngày 19/5/2020)

 

1.44. Công an Hải Phòng biểu dương tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác

Ngày 19/5, Công an TP Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/05/2018 của Bộ Công an và 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Công an tỉnh Phú Thọ tôn vinh các điển hình tiên tiến

Đến dự có Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an).

Tại hội nghị nhiều phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay, biện pháp mới, làm rõ thêm kết quả, thành tích mà Đảng bộ và toàn lực lượng Công an Hải Phòng đạt được trong phong trào đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của CBCS; từ đó tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, CBCS có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có lối sống giản dị, trong sạch, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, đồng thời biểu thị quyết tâm nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Giám đốc Công an TP Hải Phòng tặng giấy khen cho 45 tập thể và 229 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

(Nguồn: Công an Hải Phòng biểu dương tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác// V. Huy// Báo Cand.com.vn.- 19/5/2020)

 

1.45. Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: Nâng cao năng lực lãnh đạo, tham mưu trong công tác giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

(HPĐT)- Chiều 20-5, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng toàn thể đảng viên của đảng bộ tham dự đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định rõ mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố và của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Để thực hiện mục tiêu trên, đảng bộ tập trung khâu đột phá là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ....

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Đông Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ công chức cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tham mưu với Thành ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tại các địa phương, đơn vị phát sinh vụ việc phức tạp, đang triển khai các dự án trọng điểm. Từ đó góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các địa phương, đơn vị; tham mưu và trực tiếp tham gia các đoàn kiểm tra khi có những dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên, tổ chức Đảng; xem xét và xử lý, thi hành kỷ luật đảng viên, cán bộ, tổ chức Đảng vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cán bộ, đảng viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 7 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội 6 Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố;  thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025.

* Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đặng Đông Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

(Nguồn:  Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: Nâng cao năng lực lãnh đạo, tham mưu trong công tác giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng// Đỗ Oanh// Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 20/05/2020)

 

1.46. Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND thành phố: Phấn đấu hằng năm đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(HPĐT)- Chiều 20-5, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND thành phố tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND thành phố phấn đấu: 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; duy trì thường xuyên việc tổ chức chào cờ Tổ quốc, hát quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào tuần đầu hằng tháng; hằng năm 100% đảng viên đủ tiêu chuẩn đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc được phân loại, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hằng năm đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bồi dưỡng, kết nạp ít nhất 1 đảng viên trở lên; các tổ chức đoàn thể hằng năm được xếp loại cao…

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hà Thế Vinh được tín nhiệm tiếp tục giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND thành phố; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ 6.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND thành phố ra mắt tại đại hội.

(Nguồn: Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND thành phố: Phấn đấu hằng năm đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ// Kiều Chinh// Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 20/05/2020)

 

1.47. Đảng bộ quận Lê Chân: Chú trọng công tác nhân sự và xây dựng văn kiện đại hội

Với nhận thức sâu sắc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020–2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Lê Chân đã tập trung chỉ đạo các tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và tổ giúp việc ... triển khai tốt các nhiệm vụ được phân công với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Đến nay, các công tác chuẩn bị đại hội đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 24

Xác định công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, BTV Quận ủy Lê Chân lãnh đạo, chỉ đạo tiểu ban nhân sự xây dựng đề án nhân sự và kế hoạch triển khai việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ quận; Ban thường vụ quận ủy, Bí thư, Phó bí thư Quận ủy;  Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quận ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng phương án nhân sự các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận; Lãnh đạo Quận ủy tham gia ứng cử Đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trình BTV, Ban Chấp hành và báo cáo BTV Thành ủy ủy xem xét, cho ý kiến trước khi trình đại hội đảng bộ quận.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Quận ủy Lê Chân đã tổ chức thực hiện quy trình nhân sự 5 bước theo quy định, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Dự án đường Hồ Sen - Cầu Rào 2  một trong những công trình lớn làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị quận Lê Chân

Cùng với việc chú trọng chuẩn bị về công tác nhân sự, BTV Quận ủy Lê Chân cũng đã chỉ đạo Tiểu ban nội dung xây dựng văn kiện đại hội phải có tính khoa học, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của Trung ương cũng như của thành phố, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; làm rõ những ưu điểm, khẳng định những kết quả, thành tựu đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, mang tính xây dựng; gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi cao để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và thể hiện tầm nhìn xa hơn. Ngày 8-5-2020, BCH Đảng bộ quận đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV.

Bên cạnh công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, Đảng bộ quận Lê Chân đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tích cực giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Quận ủy cũng chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp và sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước để tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của quận trong thời gian qua.  Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020–2025 đang được thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch và dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13-6-2020.

(Nguồn: Đảng bộ quận Lê Chân: Chú trọng công tác nhân sự và xây dựng văn kiện đại hội// Thái Bình//BáoAn ninh Hải Phòng .- Ngày 20/05/2020

 

1.48. Quận ủy Lê Chân: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Sáng 22-5, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ quận. Tới dự có đồng chí Đặng Đông Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong đảng bộ quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đảng.

Phó Chủ nhiệm UBKT thành ủy  Đặng Công Anh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng tới 2 Đảng viên

Đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát được nâng lên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong các tổ chức đảng và của UBKT các cấp đã góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trong nhiệm 2015 - 2020, Quận ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ quận đã tiến hành kiểm tra 222 lượt tổ chức đảng và 486 lượt đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, các cấp ủy về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tự phê bình, tự soi, tự sửa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV (Khóa XI, XII).

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Phiệt tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua chương trình công tác hàng tháng, quý, năm; phân công các đồng chí cấp ủy viên, giao nhiệm vụ cho cấp ủy, các tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách.

Cùng với việc giám sát thường xuyên, các cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện giám sát chuyên đề, nhiệm kỳ qua, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành giám sát 434 lượt tổ chức đảng và 1.086 lượt đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Lê Chân đã thi hành kỷ luật 49 Đảng viên; cách chức 1 Đảng viên; khai trừ 5 Đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng với hình thức khiển trách.

Phó Bí thư thường trực quận ủy Phạm Văn Tân trao tặng giấy khen tới các tập thể, cá nhân

Nhiệm kỳ tới (2020 - 2025), UBKT Quận ủy tập trung vào công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đảng đưa nội dung kiểm điểm việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm trở thành một trong những nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong đảng, đặc biệt là kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với cấp ủy cơ sở đảng chỉ đạo thực hiện chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 44 Đảng viên (trong đó có 2 Đảng viên thuộc Đảng bộ quận Lê Chân). Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(Nguồn: Thái Bình// Quận ủy Lê Chân: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 22/05/2020)

 

1.49. Đảng bộ xã Hồng Thái, huyện An Dương: Phấn đấu tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 170 tỷ đồng/ năm trở lên

Trong 2 ngày 20 và 21-5, Đảng bộ xã Hồng Thái (An Dương) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020- 2025 với sự tham dự của 169 đại biểu đại diện cho hơn 300 đảng viên trong xã.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hồng Thái (huyện An Dương) lãnh đạo địa phương hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hệ thống cơ sở hạ tầng địa phương được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tổng giá trị 3 ngành kinh tế bình quân đạt 169,5 tỷ đồng/năm, tăng 21% so với chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình trồng hoa, cây cảnh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân…

Đại hội đại biểu xã Hồng Thái thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu xã Hồng Thái thành công tốt đẹp

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hồng Thái tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó chủ động tạo cơ chế thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển gắn với phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; quan tâm mở rộng diện tích lúa đặc sản, các mô hình rau gia vị, hoa, cây cảnh; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, giao thông thuỷ lợi, môi trường, xây dựng cơ bản…nhằm thực hiện thắng lợi các nhóm chỉ tiêu đề ra, phấn đấu tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 170 tỷ đồng/ năm trở lên; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13-14% trở lên; 95% số lao động địa phương có việc làm ổn định…

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện An Dương lần thứ 18. Đồng chí Nguyễn Văn Kế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025./.

(Nguồn:Đảng bộ xã Hồng Thái, huyện An Dương: Phấn đấu tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 170 tỷ đồng/ năm trở lên// Báo An ninh Hải Ph òng.- Ng ày 22/05/2020)

 

1.50. Đảng bộ xã Hồng Thái (huyện An Dương): Lãnh đạo địa phương phát triển vững mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hồng Thái, huyện An Dương đã lãnh đạo địa phương đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng để thời gian tới xã Hồng Thái bứt phá đi lên xây dựng địa phương phát triển vững mạnh về mọi mặt theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, đô thị hóa.

Quê hương đổi mới

Đồng chí Nguyễn Văn Kế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Thái, huyện An Dương cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, tập thể Đảng ủy, UBND  xã Hồng Thái đoàn kết lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ lần thứ 23 đề ra. Cơ sở hạ tầng địa phương được tăng cường, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, khai thác được tiềm năng thế mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng đạt hiệu quả cao. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, bộ mặt nông thôn nhiều đổi mới mang dáng dấp xã ven đô của huyện An Dương.

Theo đó, tổng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55 triệu/người/năm, tăng 15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng giá trị 3 ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt 169,5 tỷ đồng/năm, tăng 21% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ xã đến thôn, xóm được kiện toàn củng cố, năng lực hiệu quả được nâng lên, đoàn kết nội bộ được tăng cường, giữ vững.

Trong nhiệm kỳ qua, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ (trong ảnh lớp học tại Trường mầm non Hồng Thái) Trong nhiệm kỳ qua, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ (trong ảnh lớp học tại Trường mầm non Hồng Thái)

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng sản xuất hoa cây cảnh tập trung được nhân dân các thôn hưởng ứng cao.  Đến nay, trên địa bàn xã Hồng Thái xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới mang lại hiệu quả kinh tế cao với các sản phẩm hoa cây cảnh như: hải đường, đào, quất cảnh, cây công trình, hoa các loại, đặc biệt là làng nghề hoa hồng cổ thôn Kiều Trung đạt 560 triệu đồng /ha/năm. Đáng chú ý, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có  bước phát triển tăng trưởng khá, tạo việc làm, thu nhập cho các hộ gia đình.

Trong 5 năm qua, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM)  toàn xã làm mới được 14,5 km đường giao thông ngõ xóm, nội đồng. Xã huy động trên 16 tỷ đồng nhân dân đóng góp xây dựng các công trình NTM. Xã Hồng Thái được thành phố và huyện An Dương đầu tư trên 24 tỷ đồng xây dựng các công trình trọng điểm: tuyến đường nhựa liên thôn Kiều Đông - Tiên Sa, dãy nhà 2 tầng 8 phòng học, khu phụ trợ trường Tiểu học, dãy nhà 2 tầng 10 phòng học và khu phụ trợ trường Mầm non. Năm 2017, xã được thành phố công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Xã phấn đấu hết năm 2020 có 2 thôn (Kiều Trung) và thôn Tiên Sa đạt “Thôn NTM kiểu mẫu” và duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025.

Về xã Hồng Thái những ngày tháng 5 lịch sử này mọi người đều cảm nhận sự đổi thay nhanh chóng trên vùng đất ven đô giàu truyền thống cách mạng. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống chiếu sáng tới các khu dân cư. Khắp các nẻo đường tưng bừng rực rỡ cờ hoa, băng zôn khẩu hiệu chào mừng đại hội Đảng bộ xã đã tạo khí thế mới cho nhân dân xã nhà. 

Xây dựng xã ven đô phát triển toàn diện

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hồng Thái xác định mục tiêu khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của xã ven đô, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu xây dựng địa phương có kinh tế phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, đô thị hoá với cơ cấu kinh tế (dịch vụ thương mại, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp) phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường xanh, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng an ninh được ổn định và giữ vững, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên, Đảng bộ xã Hồng Thái tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó chủ động xây dựng các biện pháp đồng bộ nhằm giữ vững và phát triển vững chắc, tạo mọi điều kiện cơ chế thuận lợi cho sản xuất kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh gắn với phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích cho người dân.

Với sự quan tâm của địa phương, chất lượng giáo dục xã Hồng Thái ngày một nâng caoVới sự quan tâm của địa phương, chất lượng giáo dục xã Hồng Thái ngày một nâng cao

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã chú trọng mở rộng diện tích lúa đặc sản, các mô hình rau gia vị, hoa cây cảnh sản xuất gắn với thị trường. Địa phương tạo mọi điều kiện để nhân dân sản xuất nông nghiệp phát triển theo mô hình trang trại, gia trại, phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm. Trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xã tích cực huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài địa phương, khuyến khích, đẩy mạnh phát triển ngành nghề như: mộc, cơ khí, vật liệu xây dựng, vận tải, hoạt động thương mại dịch vụ ở các cụm dân cư. Đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, giao thông thuỷ lợi, môi trường, xây dựng cơ bản…Đảng bộ xã tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13-14% trở lên; Tỷ trọng dịch vụ thương mại, thủ công nghiệp chiếm trên 70%, tỷ trọng nông nghiệp chiếm dưới 30%.  Tổng giá trị 3 ngành kinh tế đạt 170 tỷ đồng hàng năm trở lên. Thu các chỉ tiêu ngân sách nhà nước đạt 100%. Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt từ 450 triệu đồng/ha/năm trở lên, trong đó một số mô hình hoa cây cảnh công nghệ cao đạt từ 600- 650 triệu trở lên. Thu nhập bình quân trên đầu người 65 triệu đồng/ người/năm trở lên.

- Trường Tiểu học, THCS đạt trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1 cấp độ 2; Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2020.

- Trạm y tế xã giữ vững chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020-2025. 100% hộ dùng điện, nước máy hợp vệ sinh. Lao động có việc làm ổn định 95%. Hộ nghèo theo tiêu chí mới còn dưới 0,7%. An ninh - quốc phòng ổn định và giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

- 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể nhân dân đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm kết nạp từ 8- 10 đảng viên mới.

(Nguồn:Đảng bộ xã Hồng Thái (huyện An Dương): Lãnh đạo địa phương phát triển vững mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa// Trung Kiên// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 22/05/2020)

 

1.51. Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm

* Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2020- 2025 có 52 đồng chí; sẽ có 350 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 

(HPĐT)- Sáng 22-5, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 thảo luận, cho ý kiến về tổng kết công tác nhân sự Đại hội 15; phương hướng công tác nhân sự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố; phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; phương án sắp xếp cán bộ gắn với công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Thành ủy…

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa 16 có 52 đồng chí

Đồng chí Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết công tác nhân sự đại hội 15; phương hướng công tác nhân sự Đại hội 16 (nhiệm kỳ 2020- 2025) của Đảng bộ thành phố. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố rất thành công trong công tác nhân sự, lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và năng lực tham gia BCH Đảng bộ thành phố và lãnh đạo các ngành, các địa phương, đơn vị. Đây là nhân tố quyết định giúp thành phố thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố với nhiều kết quả nổi bật; đưa Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực.

Trước mục tiêu, yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố những năm tới, trách nhiệm của BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa 15 là phải làm tốt công tác nhân sự Đại hội 16. Ủy viên Thành ủy khóa 16 phải là những đồng chí đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn; thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có khát vọng phát triển.

Về cơ cấu, nhân sự giới thiệu tham gia BCH Đảng bộ thành phố khóa 16 ở các địa phương, đơn vị, lĩnh vực cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, bao gồm: khối công tác Đảng, khối công tác chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các ngành tổng hợp, các ngành kinh tế, khối văn xã; nội chính;  quận, huyện, Đảng bộ khối, khối doanh nghiệp.

Trên cơ sở phương hướng được Thành ủy thông qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban nhân sự sẽ tiến hành các quy trình công tác nhân sự, xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020- 2025 trình Thành ủy xem xét, quyết định trước khi báo cáo Bộ Chính trị theo đúng quy định.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Thành ủy thảo luận và nhất trí cao thông qua phương hướng công tác nhân sự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025. Cụ thể, số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa 16 là 52 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16 là 15 đồng chí. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 16 là 11 đồng chí.

Phân bổ đại biểu dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố có nhiều điểm mới

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chánh Văn phòng Thành ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về phân bổ đại biểu dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố. Theo đó, việc phân bổ đại biểu dự đại hội có nhiều nét mới như: tăng số lượng đại biểu tại các địa bàn, lĩnh vực có đông đảng viên; có nhiều đơn vị hành chính; đặc biệt chú trọng chất lượng đại biểu, lựa chọn đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trung thành, trung thực, nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, có uy tín, trí tuệ và khả năng đóng góp vào thành công của đại hội.

Hội nghị thống nhất cao thông qua số lượng đại biểu dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố là 350 đại biểu. Trong đó có 52 đại biểu đương nhiên và 298 đại biểu phân bổ cho 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy để bầu tại đại hội. Trên cơ sở số lượng đại biểu phân bổ được Thành ủy thông qua, các đảng bộ xây dựng đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố theo đúng định hướng, tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu.

Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới

Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 trực tiếp xem xét, cho ý kiến về việc sắp xếp, bố trí đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hội nghị Thành ủy cũng nhất trí: Cùng với sắp xếp, bố trí, cần chú trọng thực hiện kịp thời chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử. Ngoài các cơ chế, chính sách theo quy định của Chính phủ và thành phố, sẽ có những chính sách động viên thiết thực khác của thành phố. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ không tái cử để có phương án sắp xếp, bố trí phù hợp, đạt sự đồng thuận cao nhất.

Trên cơ sở các quy định chặt chẽ và cụ thể Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy quyết định: Các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy (gồm cả các đồng chí đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 nhưng không đủ tuổi tái cử chức vụ lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ 2021- 2026) thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị đang công tác ngay sau đại hội. Việc sắp xếp, bố trí thực hiện theo nguyên tắc:

Đối với các đồng chí còn thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu: căn cứ tình hình, nhu cầu công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương; căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và nguyện vọng của cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp, bố trí công việc phù hợp hoặc đồng ý cho nghỉ hưu trước tuổi. Đối với các đồng chí còn thời gian công tác từ 7 tháng đến dưới 24 tháng, cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Đối với các đồng chí còn thời gian công tác dưới 7 tháng: giữ nguyên chế độ và nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Thống nhất cao phương hướng nhân sự Đại hội 16 Đảng bộ thành phố

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định: Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 có ý nghĩa to lớn, là bước chuẩn bị quan trọng của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đồng thuận, nhất trí cao phương hướng nhân sự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn. Đồng thời thống nhất số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; phương án sắp xếp, bố trí và chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới. Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhất trí phân bổ thêm 1 chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cho Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, nhưng tổng số lượng đại biểu dự đại hội không thay đổi.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành  phố đạt kết quả rất tốt đẹp, xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng đầy đủ yêu cầu, năng động, sáng tạo đưa thành phố bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra trên tất cả lĩnh vực. Niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị ngày càng sâu sắc; không khí vui mừng, phấn khởi bao trùm toàn thành phố. Vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố và cấp ủy các địa phương, các ngành ngày càng được khẳng dịnh, nâng cao, hiệu quả rõ nét. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa 15 luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao, đặc biệt luôn đoàn kết, lãnh đạo thành phố vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trở thành điểm sáng của cả nước. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố thực sự công tâm, khách quan, dân chủ. Hơn 300 cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển đều đạt sự tín nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ thành công này, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục hoàn thiện, rút ra các bài học kinh nghiệm trong xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, lựa chọn đội ngũ cán bộ tâm huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố.

(Nguồn:Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm//Hồng Thanh//Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 22/05/2020)

 

1.52. Sáng 22-5, Chi bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải tổ chức Đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng, Huyện uỷ Cát Hải.

 Đại hội Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy khóa mới

Trong 5 năm 2015-2020, Chi cục Thuế huyện Cát Hải hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Giai đoạn 2015-2017, thu ngân sách tăng bình quân từ 13-51% so với cùng kỳ. Đặc biệt giai đoạn 2018-2019, kết quả thu ngân sách tăng cao, vượt dự toán.

Trong đó, năm 2018 thu 471,5 tỷ đồng, bằng 131% dự toán pháp lệnh, tăng 65% so với cùng kỳ. Năm 2019 thu nộp ngân sách đạt 680,2 tỷ, bằng 257% dự toán pháp lệnh. Kết quả thu ngân sách ấn tượng giúp chỉ tiêu thu ngân sách Đại hội Đảng bộ huyện Cát Hải lần thứ 11 đề ra về đích trước 3 năm. Chi bộ Chi cục Thuế ngày càng vững mạnh, luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong mọi công việc được giao.

Ban Chi ủy khóa mới ra mắt đại hộiBan Chi ủy khóa mới ra mắt đại hội

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải đặt mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, công tác tham mưu, tổng hợp. Trong đó, đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như: hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh giao hàng năm từ 5% trở lên; kết nạp từ 2-4 đảng viên mới; phấn đấu 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm 100% cán bộ, đảng viên được học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; phấn đấu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội bầu Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Thăng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ.

(Nguồn:Đại hội Chi bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải, nhiệm kỳ 2020-2025// Báo An Ninh Hải Phòng.- Ngày 24/05/2020)

 

1.53.Nhân sự mới: Đồng chí Trần Quang Trung được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ

         (HPĐT)- Chiều 25-5, tại Sở Nội vụ, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Nội vụ với đồng chí Trần Quang Trung.

Theo Quyết định số 1289 của Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Trần Quang Trung, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (Sở Nội vụ) được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trao quyết định, chúc mừng đồng chí Trần Quang Trung, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Trần Quang Trung tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng chí Trần Quang Trung trên cương vị công tác mới, góp phần xây dựng tập thể Sở Nội vụ ngày càng vững mạnh toàn diện./.

(Nguồn:Nhân sự mới: Đồng chí Trần Quang Trung được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ//Minh Khôi//Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 25/05/2020)

 

1.54. Hải Phòng:Thảo luận, phân bổ đại biểu dự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành vừa chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm công tác nhân sự, cũng như trong quá trình kiện toàn nhân sự Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng công tác nhân sự và phân bổ đại biểu các đảng bộ trực thuộc Thành ủy dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương án sắp xếp cán bộ gắn với công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, Thành ủy thông qua số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là 350 đại biểu, trong đó 52 đại biểu đương nhiệm và 298 đại biểu phân bổ cho 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, Hội nghị Thành ủy lần thứ 25 có ý nghĩa to lớn, là bước chuẩn bị quan trọng của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Thời gian qua, Đảng bộ các cấp tập trung cao cho công tác đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong tháng 6 tới, 4 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy sẽ tổ chức đại hội điểm gồm: Đảng bộ huyện Kiến Thụy, quận Lê Chân, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức vào tháng 10.2020.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với Đảng bộ thành phố, đòi hỏi phải đoàn kết, tăng cường đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, thực hiện các mục tiêu cao theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, trước mục tiêu, yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong những giai đoạn tới, đòi hỏi phải xây dựng được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Khóa XVI, nhất là các cán bộ chủ chốt thành phố phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; Ủy viên Thành ủy Khóa XVI phải là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng…

Bí thư Thành ủy thống nhất với phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở báo cáo của Thành ủy và ý kiến của các đại biểu và đề nghị tổ thư ký tiếp thu, bổ sung một số ý kiến của đại biểu để hoàn thiện lại báo cáo…

(Nguồn:Hải Phòng:Thảo luận, phân bổ đại biểu dự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố// BÙI LINH// Đại biểu nhân dân.vn.-Ngày 25/5/2020)

 

1.55. Ngày làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14: Đề nghị miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

(HPĐT)- Ngày 25-5, tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận trực tuyến dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm; Luật Thanh niên (sửa đổi).

Đại biểu Mai Hồng Hải (Đoàn Hải Phòng) tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thu phí hòa giải, đối thoại tại tòa án với 3 trường hợp

Sáng 25-5, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Trình bày báo cáo giải trình về dự thảo Luật Hòa giải, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết: Dự thảo luật chỉnh lý theo hướng phần lớn trường hợp Nhà nước không thu phí hòa giải, đối thoại tại tòa án; chỉ thu chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án với 3 trường hợp: pháp nhân, cá nhân nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch; chi phí phát sinh khi tiến hành hòa giải, đối thoại trong trường hợp các bên thống nhất hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở tòa án; chi phí khi hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của tỉnh nơi tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc đặt trụ sở, trước khi hòa giải viên lập biên bản ghi nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành; chi phí phiên dịch tiếng nước ngoài.

Giải trình các ý kiến, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, về cơ bản, các đại biểu đồng tình quan điểm trước mắt chi phí hòa giải, đối thoại sẽ do Nhà nước chi trả, ngoại trừ 3 trường hợp nêu trên. Về vấn đề hòa giải viên là luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho rằng, quy định này nhằm bảo đảm chất lượng các hoà giải viên đáp ứng được yêu cầu giải quyết các vụ việc của người dân tốt hơn…

Kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, có 17 đại biểu phát biểu ý kiến, 2 đại biểu tranh luận về dự án luật. Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm

Tiếp tục chương trình làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự án nghị quyết nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế.

Dự thảo nghị quyết quy định: Kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/NQ12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị quyết số 28/2016/NQ14 ngày 11-11-2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 đến hết ngày 31-12- 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

Thảo luận trực tuyến, đa số đại biểu tán thành việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian tới. Đại biểu Nguyễn Hồng Vân (Đoàn Phú Yên) đề nghị kéo dài thời gian miễn thuế đến hết ngày 31-12-2030, tức là 10 năm. Cùng với đó, tiến hành đánh giá, kiểm kê lại đất nông nghiệp. Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho rằng, thời gian miễn chỉ nên 5 năm, sau đó cần có sự đánh giá, phân hóa, điều tiết lại việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân. Đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng đề nghị, ở những vùng đất đai khô cằn, có thể cho phép người dân chuyển đổi mục đích sử dụng như xây hồ chứa nước, làm du lịch...

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình, làm rõ một số ý kiến, đồng thời khẳng định tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh sớm dự thảo Nghị quyết.

Phát biểu thảo luận về Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đại biểu Mai Hồng Hải (Đoàn Hải Phòng) bày tỏ băn khoăn về việc ban hành nghị quyết hay sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993. Theo đại biểu Luật được bàn hành từ cách đây 27 năm, và Quốc hội 6 lần ra Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 đến nay là một trong những luật có “tuổi thọ” cao nhất mà chưa được sửa đổi, bổ sung.

Về đối tượng, phạm vi nộp thuế được sửa đổi thu hẹp theo 6 lần ban hành nghị quyếtcủa Quốc hội. Số thu theo luật còn không đáng kể: Giai đoạn 2003- 2010, thu đạt 151 tỷ đồng/năm trên số miễn 3.268 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2011- 2016, thu đạt 302 tỷ đồng trên số miễn 6.308 tỷ đồng; giai đoạn từ 2017 đến nay, thu đạt hơn 300 tỷ đồng trên số miễn 7.438 tỷ đồng/năm. Tính ra số thu chỉ còn khoảng 5%.

Theo đại biểu, điều đáng quan tâm là để được miễn, người nộp thuế phải làm thủ tục kê khai, lập hồ sơ theo đúng quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và sau này là Luật Quản lý thuế, mất nhiều thời gian. Vì vậy, nên sửa đổi theo hướng không thu thay cho miễn, hoặc điều chỉnh thu hẹp đối tượng chịu thuế.

 Về nội dung dự thảo, đại biểu đề nghị tên gọi là Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 55/2010 và Nghị quyết 28/2016… hoặc ban hành Nghị quyết để thay thế Nghị quyết 55 và Nghị quyết 28. Đồng thời sớm có kế hoạch sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993.

Đại biểu Mai Hồng Hải cũng kiến nghị cho tiến hành tổng kiểm kê và hoàn thiện hồ sơ địa chính đất nông nghiệp trên toàn quốc để phục vụ quản lý trước mắt và lâu dài.

Có cần quy định Tháng Thanh niên?

Trong phiên làm việc chiều, Quốc hội thảo luận dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, phần đông ý kiến cho rằng dự thảo luật chưa thể chế được quan điểm, đường lối của Đảng, chưa cụ thể hóa được nội dung và tinh thần của Hiến pháp; chưa tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thanh niên phát huy và cống hiến; chưa thể hiện được vai trò, sứ mệnh của thanh niên- lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc… Một số ý kiến đại biểu cho rằng, nội dung dự thảo luật còn nặng về quản lý nhà nước, chưa nêu bật được trách nhiệm của thanh niên- đối tượng tác động chính của luật.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn TP Hồ Chí Minh) bày tỏ sự băn khoăn khi xuyên suốt dự thảo luật đều nói về quyền và nghĩa vụ của thanh niên, đặc biệt tại Điều 2 và Điều 4 quy định: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên có các quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật… Như vậy, xuyên suốt 12 tháng, thanh niên đều thực hiện quyền, nghĩa vụ mà dự thảo luật quy định. Trong khi đó, Điều 9 quy định tháng 3 là tháng hành động của thanh niên. Đại biểu Nguyễn Minh Đức đặt câu hỏi, có cần thực hiện Tháng Thanh niên hay không, khi đương nhiên họ phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên?

Đại biểu Vũ Trọng Kim (Đoàn Hải Dương) cho biết, quyền và nghĩa vụ của thanh niên thể hiện rất rõ trong Hiến pháp và các luật khác, Luật Thanh niên nên chú trọng nhiều về trách nhiệm của thanh niên, chính sách để bồi dưỡng thế hệ thanh niên sau này đảm đương nhiệm vụ của đất nước cũng như phát huy thế mạnh của thanh niên. Đó không phải là chính sách mang tính ban ơn cho thanh niên, mà chính là trách nhiệm của chúng ta, phải ra được chính sách để bồi dưỡng và phát huy thanh niên. Dự thảo luật chưa làm rõ vai trò của Chính phủ trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

Hôm nay 26-5, Quốc hội tiếp tục làm việc, thảo luận về Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi)./.

(Nguồn:Ngày làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14: Đề nghị miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025//Minh Khôi//Báo Hải Phòng Điện tử  .- Ngày 25/05/2020)

 

1.56. Đại hội Đảng bộ Trại tạm giam CATP lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày (25, 26-5), Đảng bộ Trại tạm giam CATP long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Thượng tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP.

Trong nhiệm kỳ, cùng với việc làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho can phạm nhân đúng quy trình, quy định, Trại tạm giam CATP đã làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc CATP các vấn đề liên quan đến công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự như rà soát, lập danh sách phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Theo đó, đơn vị đã đề nghị giảm án cho 658 phạm nhân; trong đó có 259 phạm nhân được giảm hết thời hạn tù; tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 26 phạm nhân; đề nghị đặc xá cho 88 phạm nhân đạt yêu cầu 100%. Đồng thời chuyển 5.371 phạm nhân đi thi hành án. Hiện số can phạm nhân giam giữ tại Trại thường xuyên ở mức trên 700 can phạm nhân… Công tác xây dựng Đảng, XDLL có chuyển biến rõ nét, đoàn kết nội bộ được duy trì…

Thượng tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP chúc mừng BCH  Đảng bộ Trại tạm giam CATP khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trại tạm giam CATP phấn đấu hàng năm đạt một số chỉ tiêu: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có từ 80 – 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 5 -10 quần chúng ưu tú vào Đảng; Đảng bộ TSVM, đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đơn vị đạt danh hiệu thi đua từ “Đơn vị tiên tiến” trở lên, phấn đấu tỷ lệ khen thưởng đạt 20% trở lên. Công tác chuyên môn đạt, vượt chỉ tiêu Giám đốc CATP giao; đặc biệt không để can phạm nhân thông cung, bạo loạn, chống phá, trốn, tự sát, gây án mới trong Trại…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Bùi Trung Thành - Phó giám đốc CATP đề nghị thời gian tới Đảng bộ Trại tạm giam CATP cần: phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; coi trọng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP trong lĩnh vực quản lý tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự; nâng cao hiệu quả các mặt công tác, tăng cường các biện pháp công tác, nhất là công tác nắm tình hình diễn biến các phòng giam, tư tưởng can phạm nhân để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra tình trạng thông cung, tự sát... Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Trại tạm giam CATP khóa mới, gồm 11 đồng chí, Thượng tá Đỗ Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy Trại tạm giam CATP khóa cũ được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy đơn vị khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP gồm 7 đồng chí và 2 đại biểu dự khuyết.

(Nguồn:Đại hội Đảng bộ Trại tạm giam CATP lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025// Hồng Hải An ninh Hải Phòng.- Ngày 26/5/2020)

 

1.57. Nhân sự mới: Đồng chí Trịnh Văn Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao

(HPĐT)- Chiều 26-5, tại Sở Sở Văn hóa – Thể thao, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trao quyết định, chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Tú

Theo Quyết định số 1288 của Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Trịnh Văn Tú, Trưởng Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa – Thể thao được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao quyết định, chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Đồng thời, mong muốn đồng chí Trịnh Văn Tú tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa – Thể thao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội thành phố.      

(Nguồn:Nhân sự mới: Đồng chí Trịnh Văn Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thaoBùi Hương//Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 26/05/2020

 

1.58. Thành Đoàn Hải Phòng: Biểu dương 65 tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020

 (HPĐT)- Sáng 27-5, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố lần thứ 4, năm 2020; trao giải cuộc thi viết “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng – Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng”. Đến dự chương trình có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chụp ảnh lưu niệm với các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Tại chương trình, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo Thành Đoàn tuyên dương và trao bằng khen của Thành Đoàn tặng 48 cá nhân và 17 tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020. Liên hoan là dịp để thanh niên tiêu biểu thành phố được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phấn đấu và rèn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hình thành lối sống đẹp, tình nguyện vì cộng đồng trong giới trẻ.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam biểu dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Trong khuôn khổ Liên hoan, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức diễn đàn “Thanh niên Hải Phòng với sự nghiệp dựng xây thành phố”. Tại diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên bày tỏ quan điểm về lý tưởng sống, con đường phấn đấu rèn luyện của bản thân; đóng góp ý kiến về góp phần phát triển của thành phố.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao giải cuộc thi viết “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng - Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng”.

Các đoàn viên, thanh niên đóng góp ý kiến tham gia  diễn đàn "Thanh niên Hải Phòng với sự nghiệp xây dựng thành phố".

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức trao giải cuộc thi viết “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng-Tìm hiểu lịch sử đảng bộ thành phố Hải Phòng”. Cuộc thi được triển khai từ tháng 12-2019 đến hết ngày 10-4-2020 với hơn 15 nghìn bài dự thi, trong đó có nhiều bài viết chất lượng của các Quận, Huyện Đoàn trực thuộc.

Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Lễ báo công, dâng hương tại Đền Chủ tịch Hồ Chí Minh.         

* Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Lễ báo công, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu Bảo tàng xi măng thuộc khu đô thị Vinhomes Imperia. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Thành Đoàn và đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố đặt vòng hoa, thành kính thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ, đồng thời báo công lên Người những thành tích nổi bật mà tuổi trẻ Hải Phòng đạt được trong thời gian qua./.

(Nguồn:Thành Đoàn Hải Phòng: Biểu dương 65 tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020//Hiệp Lê//Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 27/05/2020)

 

1.59. Chuẩn bị chu đáo, bám sát tiến độ

Mặc dù phải tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng các cấp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song đến nay với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, việc tổ chức đại hội Đảng các cấp cơ bản được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sát kế hoạch tiến độ.

Các đảng viên Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.                 

Bám sát kế hoạch tiến độ

Trong những ngày cuối tháng 3 và tháng 4-2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thường trực Thành ủy, các Đảng bộ cơ sở tạm hoãn việc tổ chức đại hội, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, tại hội nghị Thành ủy lần thứ 24, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp quận, huyện theo đúng kế hoạch tiến độ.

Thực hiện Kế hoạch số 179 và Thông báo số 956 của Thành ủy, tính đến ngày 15-5, 53,5% số chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội; 8/35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành 100% đại hội cấp dưới, gồm: Đảng bộ quận Lê Chân, huyện Kiến Thụy, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam, Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp, Công ty Xăng dầu Khu vực 4, Đại học Hải Phòng, Viễn thông Hải Phòng. Dự kiến, đầu tháng 6 sẽ cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở, bám sát kế hoạch.

Đối với Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy  lựa chọn 4 đảng bộ đại hội điểm gồm: Đảng bộ quận Lê Chân, huyện Kiến Thụy, Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, trong đó 3 đảng bộ  thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Sau khi tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm các đại hội điểm, 31 đảng bộ còn lại sẽ tổ chức đại hội từ cuối tháng 6 và hoàn thành trong tháng 8.

Chuẩn bị kỹ càng

Theo đánh giá, báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, đến nay, công tác chuẩn bị đại hội của các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đều được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Về việc chuẩn bị văn kiện, các đơn vị đều hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm, dự thảo Nghị quyết đại hội và Chương trình hành động. Dự thảo báo cáo, nghị quyết được tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa nhiều lần để hoàn thiện theo đúng hướng dẫn, quy định, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Nhiệm vụ quan trọng là công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thông tư 36 của Ban Thường vụ Thành ủy. Thường trực Thành ủy giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Theo đó, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đều thực hiện rà soát, đánh giá tình hình nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát đội ngũ cán bộ trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định mới của Trung ương. Qua đó, các địa  phương, cơ quan chủ động nắm tình hình cán bộ, đảng viên, thực hiện rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, bố trí, sắp xếp cán bộ thuộc thẩm quyền gắn với công tác nhân sự đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Thường vụ các Quận ủy, Huyện ủy đặc biệt quan tâm khi xây dựng đề án  nhân sự, trong đó những người tái cử, hay tham gia ứng cử lần đầu đều phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn theo quy định, có năng lực thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đề án nhân sự bảo đảm tính kế thừa, song ưu tiên đồng chí trẻ, có triển vọng, năng lực, có đức, có tài.

Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các địa phương, đơn vị trong giai đoạn hiện nay, do đó đòi hỏi sự nghiêm túc, chủ động, chặt chẽ, toàn diện, có sự đổi mới, đáp ứng yêu cầu đề ra. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

(Nguồn:Chuẩn bị chu đáo, bám sát tiến độHoàng Minh//Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 27/05/2020)

 

1.60. Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế

Chiều 27/5, đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế.

Theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của Chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Anh Cường - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7 kể từ ngày bổ nhiệm.

Tại buổi trao quyết định bổ nhiệm, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP đã chúc mừng đồng chí Trần Anh Cường được bổ nhiệm chức vụ mới, đồng thời khẳng định, trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí Trần Anh Cường luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chúc mừng đồng chí Trần Anh Cường

Khi giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, đồng chí cùng tập thể Ban lãnh đạo bệnh viện có nhiều đổi mới trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố và các tỉnh lân cận, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, với khả năng, trình độ chuyên môn và từ kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, trên cương vị Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Trần Anh Cường tiếp tục cố gắng, cùng tập thể Ban Giám đốc Sở làm tốt công tác quản lý nhà nước về Y tế.

Tại buổi nhận quyết định bổ nhiệm, đồng chí Trần Anh Cường cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo thành phố và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Y tế. Trên cương vị mới, đồng chí xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

(Nguồn: Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế//Hồng Hải// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 27/5/2020)

 

1.61. Đại hội Trung tâm Y tế quận Kiến An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 24-5, Đảng bộ Trung tâm Y tế quận Kiến An tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước; đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm y tế quận Kiến An đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra với việc hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn, một số chỉ tiêu vượt mức đề ra.Trong đó, thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa làm tốt công tác khám và điều trị vừa làm tốt công tác y tế dự phòng. 

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020- 2025Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong 5 năm, Trung tâm Y tế đã sửa chữa, mua sắm nhiều trang thiết bị mới hiện đại, đáp ứng một phần nhu cầu điều trị như: máy nội soi tai mũi họng, máy nội soi dạ dày, lắp đặt hệ thống xử lý X-quang kỹ thuật số, mua các máy mới, hiện đại phục vụ khu xét nghiệm, gây mê, siêu âm. Nhờ vậy, chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh được nâng cao, tạo được lòng tin đối với nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Trung tâm Y tế quận Kiến An đề ra mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh trên cơ sở tiếp tục xây dựng Trung tâm Y tế có đội ngũ thầy thuốc giỏi, tâm huyết với nghề, có trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng được chiến lược phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng cụ thể về công tác y tế dự phòng trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế quận Kiến An ra mắt đại hộiBan chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế quận Kiến An ra mắt đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu ra 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế quận Kiến An nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ quận Kiến An lần thứ VI,  nhiệm kỳ 2020- 2025.

(Nguồn:Đại hội Trung tâm Y tế quận Kiến An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025//TRUNG KIÊN // Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 27/5/2020)

 

1.62. Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Lãng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 26 và 27-5, Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Lãng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo huyện Tiên Lãng.

 Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố phát biểu chỉ đạo đại hộiĐại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Tiên Lãng đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật như: Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho huyện trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị; tổ chức kết nạp và công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ 2.657 đồng chí, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", có số lượng hợp lý, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới; kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi (tăng 1,2% so với nhiệm kỳ trước); hằng năm Đảng ủy tham mưu cho huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho các đầu mối đơn vị; đã tổ chức phát động và vận động các doanh nghiệp xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh và 3 nhà cho chiến sĩ mới nhập ngũ có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 500 triệu đồng…Từ năm 2016 đến năm 2019, Đảng bộ Quân sự huyện liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025, cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là quán triệt thực hiện nghiêm túc các quan điểm chủ trương mới về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 76 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 45 về xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn toàn thành phố; phấn đấu nhiệm kỳ mới thực hiện xuất sắc vai trò tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về quốc phòng và hoàn thành các công trình, khu vực phòng thủ theo quy hoạch thế trận quân sự đã được phê duyệt; tiếp tục chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới..

Đại tá Nguyễn Minh Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Bam Chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ mới và các đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đang bộ huyện lần thứ XXIXĐại tá Nguyễn Minh Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ mới và các đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX với số phiếu tín nhiệm cao.

(Nguồn:Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Lãng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025//BáoAn ninh Hải Phòng.- Ngày 27/5/2020

 

1.63. Đại hội Trung tâm Y tế quận Kiến An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 24-5, Đảng bộ Trung tâm Y tế quận Kiến An tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước; đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm y tế quận Kiến An đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra với việc hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn, một số chỉ tiêu vượt mức đề ra.Trong đó, thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa làm tốt công tác khám và điều trị vừa làm tốt công tác y tế dự phòng. 

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020- 2025Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong 5 năm, Trung tâm Y tế đã sửa chữa, mua sắm nhiều trang thiết bị mới hiện đại, đáp ứng một phần nhu cầu điều trị như: máy nội soi tai mũi họng, máy nội soi dạ dày, lắp đặt hệ thống xử lý X-quang kỹ thuật số, mua các máy mới, hiện đại phục vụ khu xét nghiệm, gây mê, siêu âm. Nhờ vậy, chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh được nâng cao, tạo được lòng tin đối với nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Trung tâm Y tế quận Kiến An đề ra mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh trên cơ sở tiếp tục xây dựng Trung tâm Y tế có đội ngũ thầy thuốc giỏi, tâm huyết với nghề, có trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng được chiến lược phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng cụ thể về công tác y tế dự phòng trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế quận Kiến An ra mắt đại hộiBan chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế quận Kiến An ra mắt đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu ra 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế quận Kiến An nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ quận Kiến An lần thứ VI,  nhiệm kỳ 2020- 2025.

(Nguồn:Đại hội Trung tâm Y tế quận Kiến An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025//Trung Kiên// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 27/5/2020

 

.164. Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Thủy Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 25 và 26-5, Đảng bộ Quân sự huyện Thủy Nguyên đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Đào Văn Thập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Hải Phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự khóa mớiĐại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự khóa mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự huyện Thủy Nguyên đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, nổi bật là Đảng bộ Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lập quy hoạch xây dựng thế trận phòng thủ gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng; tham mưu và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo 37/37 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ sát với thực tế địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chất lượng, kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu (trong đó 80% đạt khá, giỏi); hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Quân sự huyện liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Đại tá Đào Văn Thập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự - Chính ủy Bộ CHQS thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mớiĐại tá Đào Văn Thập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự - Chính ủy Bộ CHQS thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội; trong đó tham mưu và tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện, 100% xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ; đầu tư kinh phí xây dựng hầm sở chỉ huy trong thế trận khu vực phòng thủ huyện; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm; phấn đấu không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không mất an toàn trong huấn luyện; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); phấn đấu xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV với số phiếu tín nhiệm cao.

(Nguồn:Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Thủy Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025//BáoAn ninh Hải Phòng.- Ngày 27/5/2020)

 

1.65. Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp

  (HPĐT)- Chiều 28-5, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ tham dự Đại hội. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đại biểu dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố xác định phương hướng “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố”. Đảng bộ cũng xác định khâu đột phá xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp lâu dài, tập trung khắc phục những hạn chế; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung cao công tác tham mưu lãnh đạo UBND thành phố, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cơ chế chính sách của thành phố để thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đồng thời, tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy mạnh thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảng bộ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có chất lượng toàn diện, nhạy bén, sáng tạo, giỏi về chuyên môn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cao.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2015-2020. Với những phương hướng cụ thể nhiệm kỳ 2020-2025 - giai đoạn đặt ra những yêu cầu phát triển đột phá mới của thành phố, Đảng bộ cần phát huy đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, cố gắng hơn nữa, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp, vị trí trung tâm phối hợp với các sở, ngành của thành phố, từ đó đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Đại biểu cho ý kiến về danh sách nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố gồm 13 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội 6 Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

 Quang cảnh Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

(Nguồn: Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp//Đỗ Oanh //Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 28/05/2020)

 

1.66. Thượng tá Lưu Văn Đông được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Phòng PC01

Chiều 28-5, CATP tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc CATP về công tác cán bộ trong CAND của Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - CATP. Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP dự, chỉ đạo hội nghị.

 Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP trao Quyết định, tặng hoa Thượng tá Đông

Theo Quyết định 838/QĐ-CAHP-PX01, ngày 23-4-2020 của Giám đốc CATP, Thượng tá Lưu Văn Đông được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Phòng PC01 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP phấn khởi thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chúc mừng Thượng tá Lưu Văn Đông. Phó Giám đốc nhấn mạnh việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Phòng PC01 đối với Thượng tá Đông thể hiện sự quan tâm, tín nhiệm, tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và tập thể CBCS đơn vị dành cho Thượng tá Đông trong suốt thời gian qua.

Tập thể lãnh đạo Phòng PC01 chúc mừng Thượng tá Đông

Đồng chí đề nghị phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Thượng tá Đông cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực đoàn kết cùng BCH Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng uỷ, BGĐ CATP và nhân dân tín nhiệm, giao phó...

(Nguồn:Thượng tá Lưu Văn Đông được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Phòng PC01// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 28/5/2020

 

1.67. Đại hội Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày (27 và 28-5), Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị chú trọng triển khai, bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, đặc biệt công tác điều tra các vụ án, vụ việc đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; chất lượng điều tra, xử lý không ngừng được nâng cao; công tác đấu tranh mở rộng án đạt hiệu quả tốt.

Trong 5 năm, Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP đã thụ lý, kết thúc điều tra 127/137 vụ, đối với 233/254 bị can; xác minh trả lời 30 ủy thác điều tra. Đặc biệt trong năm 2019, đơn vị đã xác lập, xóa phá thành công chuyên án trinh sát, bắt 6 đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tài sản thu hồi gồm 1.644 màn hình điện thoại, tổng trị giá trên 4,13 tỷ đồng. Các vụ án đều được xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, bỏ lọt tội phạm hay làm oan người vô tội. Cùng với đó, đơn vị đã tiếp nhận 20 đối tượng và trực tiếp bắt, vận động 40 đối tượng truy nã ra đầu thú…

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP chúc mừng BCH Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh Hồng Hải)

Nhiệm kỳ 2020-2025 và đến năm 2030, Đảng ủy Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: Xây dựng Đảng bộ, đơn vị thật sự TSVM, tăng cường sức mạnh đoàn kết, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm vững tình hình hoạt động của các loại tội phạm, từ đó đề xuất các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật trong hoạt động điều tra. Phấn đấu 100% các vụ án được xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hàng năm, 100% (3/3) Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành nhiệm vụ”; trong đó, có 2/3 Chi bộ đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đơn vị đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị tiên tiến” trở lên…

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí; Đại tá Trần Văn Bé, Bí Thư Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP khóa cũ được tín nhiệm, bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng Bộ đơn vị khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Để đạt được mục tiêu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP đề nghị thời gian tới BCH Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP cần: đề ra chương trình hành động, các kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể; tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, XDLL; quan tâm công tác nghiên cứu khoa học; chú trọng làm tốt công tác cán bộ, tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như công tác luân chuyển, tiếp nhận cán bộ cho phù hợp với từng vị trí công tác để đội ngũ CBCS đơn vị có đủ năng lực đảm nhận điều tra, xóa phá các vụ án phức tạp…

(Nguồn:Đại hội Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP, nhiệm kỳ 2020-2025//Hổng Hải// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 28/5/2020)

 

1.68. Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo Hải Phòng theo định hướng Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ chính trị

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu hoàn thành 100% các nhiệm vụ UBND thành phố giao, không có nhiệm vụ nào tồn đọng; chất lượng Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trong tốp 5 toàn quốc; cơ quan Sở trong tốp 10 về chỉ số cải cách hành chính…

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong sáng 28-5. Đến dự Đại hội có đồng chí: Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố cùng sự có mặt của các đại biểu trong Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 2015-2020 trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XII) "về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đổi mới toàn diện tư duy quản lý, chỉ đạo; xác định rõ định hướng phát triển giáo dục và đào tạo với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; với quyết tâm cao, sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ; Đảng ủy đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020  của Đảng bộ cơ quan sở GD-ĐT đã đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Sở GD-ĐT đã tham mưu với thành phố ban hành Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các cơ chế, chính sách về: chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng; hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố...

Sở đã giải quyết dứt điểm việc dôi dư 16 cán bộ quản lý và hơn 500 giáo viên trung học phổ thông, xây dựng lộ trình tuyển dụng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và triển khai tổ chức thi nâng hạng cho giáo viên các cấp học; tham mưu đổi mới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi; tham mưu bố trí kinh phí để hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường xây dựng trường chuẩn quốc gia, trong giai đoạn 2015-2020, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 128 trường trong 5 năm…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tích cực, triển khai cơ sở dữ liệu ngành, tổ chức tốt cuộc thi bài giảng Elearning, áp dụng ISO 9001-2015 trong cải cách hành chính của Sở đạt kết quả tốt. Trung tâm tin học đã thực hiện tốt vai trò bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho 14.195 lượt cán bộ giáo viên và nhân viên góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy tại các nhà trường, nhất là trong thời gian triển khai giảng dạy trực tuyến để phòng, chống đại dịch Covid-19…

Với những kết quả trên, đã góp phần tích cực và quan trọng tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo thành phố cả về quy mô và chất lượng. Quy mô giáo dục tiếp tục ổn định, vững chắc cả về cơ cấu, loại hình trường lớp các cấp học, ngành học, cơ sở vật chất được tăng cường. Chất lượng giáo dục đại trà và phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được cải thiện, giữ vững trong tốp 10 của cả nước. Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi, nhiều năm liền có học sinh giỏi đoạt Huy chương quốc tế, điểm thi vào đại học trong tốp đầu toàn quốc. Giáo dục đại học và đào tạo nghề bước đầu đáp ứng yêu cầu nhân lực. Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển giáo dục-đào tạo sát thực tiễn, hợp lòng dân và phát huy hiệu quả cao…

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò người đứng đầu, thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào mục tiêu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Các chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu 100% các phòng cơ quan Sở đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 20% tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức dạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hàng năm hoàn thành 100% các nhiệm vụ UBND thành phố giao, không có nhiệm vụ nào tồn đọng; chất lượng Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trong tốp 5 toàn quốc; cơ quan Sở trong tốp 10 về chỉ số cải cách hành

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận, đã có nhiều ý kiến trình bày trước Đại hội, thể hiện rõ tinh thần xây dựng đảng, thẳng thắn và có tính đấu tranh, thể hiện trí tuệ tham gia xây dựng Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở GD-ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

(Nguồn:Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo Hải Phòng theo định hướng Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ chính trị//Hải Hậu// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 28/5/2020)

 

1.69. Đảng bộ xã Đồng Thái (An Dương): Quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đồng Thái, huyện An Dương đã lãnh đạo địa phương đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để thời gian tới xã Đồng Thái tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, phấn đấu đưa xã phát triển theo hướng đô thị hóa văn minh, hiện đại trước năm 2030 .

Kinh tế phát triển, đời sống nâng cao

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Thái đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu  thực hiện nhiệm đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

  Cơ sở hạ tầng địa phương được đầu tư đồng bộ, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, khai thác được tiềm năng thế mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, bộ mặt nông thôn nhiều đổi mới phát triển theo hướng đô thị hóa văn minh, hiện đại. 

Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp đã khai thác có hiệu  quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nhân lực, vị trí địa lý của địa phương. Diện tích trồng hoa, cây cảnh các loại tiếp tục được mở rộng, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như đào, quất cảnh, hoa Lay ơn và các giống hoa mới chất lượng cao với tổng diện tích 65 ha.

Đã hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa với năng suất và chất lượng cao mỗi thôn làng một sản phẩm (hoa cây cảnh ở thôn Minh Kha, Văn Phong, Kiến Phong; rau màu ở thôn Bạch Mai, Hoàng Mai, tê Chử). Thu nhập từ trồng hoa cây cảnh đạt 695 triệu đồng/ha, từ tau màu đạt 278 triệu đồng/ha.

Giáo dục và đào tạo xã Đồng Thái luôn là điểm sáng của huyện An Dương Giáo dục và đào tạo xã Đồng Thái luôn là điểm sáng của huyện An Dương

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, tại địa phương đã có hàng trăm tổ lao động các ngành nghề như: mộc, nề, cơ khí, vận tải, gia công hàng thủ công nghiệp, sản xuất bao bì, đế giày… và hàng trăm cơ sở thương mại dịch vụ góp phần tạo việc làm cho người dân, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho nhân dân.

Qua đó, góp phần đưa giá trị tăng trường ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ước đạt 70 % tỷ trọng cơ cấu kinh tế địa phương. Công tác tài chính- ngân sách, hàng năm xã đều hoàn thành các chỉ tiêu thu nộp ngân sách. Tổng thu ngân sách từ năm 2015 đến hết tháng 12-2019 đạt gần 92 tỷ đồng.

Trong chương trình xây dựng NTM, xã đã về đích trước 1 năm so với dự kiến (2017).  Người dân đã tự nguyện hiến 2.475  m2 đất thổ cư, 25.134 m2 đất nông nghiệp, đóng góp trên 10 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công và vật liệu xây dựng 28 km đường ngõ xóm, nội đồng. Người dân đã đóng góp 1,2 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chiếu sáng khu dân cư.

Xã Đồng Thái vinh dự được thành phố chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.  Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Thái được Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, 3 năm liên tục được UBND TP tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; đảng bộ liên tục đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ, ngành, thành phố, huyện An Dương khen thưởng.

Đưa xã phát triển theo hướng đô thị hóa văn minh, hiện đại

Đồng chí Phạm Văn Sinh- Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thái, huyện An Dương khẳng định, Đại hội đảng bộ xã Đồng Thái lần thứ XXIV được tiến hành vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân xã hoàn thành cơ bản toàn diện các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIII đề ra, tạo tiền đề thuận lợi cho nhiệm kỳ 2020- 2025 của đảng bộ.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tiến tới xây dựng xã Đồng Thái phát triển toàn diện, bền vững theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Đồng Thái xác định mục tiêu là tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các ngành nghề, thương mại dịch vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, giáo dục- đào tạo luôn được xã Đồng Thái quan tâm Trong nhiệm kỳ qua, giáo dục- đào tạo luôn được xã Đồng Thái quan tâm

Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại theo hướng phát triển đô thị gắn với xây dựng môi trường thân thiện. Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.  Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội. Quyết tâm xây dựng Đồng Thái đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022, phấn đấu phát triển theo hướng đô thị hóa trước năm 2030.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Đảng bộ xã Đồng Thái thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa công nghệ cao, thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh. Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh dịch vụ, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Tập trung phấn đấu xây dựng hoàn thiện một số hàng mục công trình như dãy phòng học Trường tiểu học, sửa chữa khuôn viên trụ sở làm việc của UBND xã, nhà văn hóa thôn. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư Đống Mối, thôn Bạch Mai. Đặc biệt là các tuyến đường trục xã, liên xã thực hiện cải tạo nâng cấp theo tiêu chí xã NTM… 

(Nguồn:Đảng bộ xã Đồng Thái (An Dương): Quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu//Trung Kiên// Báo  An ninh Hải Phòng.- Ngày 28/5/2020)

 

1.70. Kết thúc đợt 1, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14: Kỳ họp đổi mới, thảo luận kỹ lưỡng

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 kết thúc đợt họp theo hình thức trực tuyến. Theo đánh giá của nhiều đại biểu và cử tri, nhân dân, chất lượng kỳ họp bảo đảm như họp tập trung, không khí sôi động, nghiêm túc.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tham gia vào dự án Luật PPP Quốc hội khóa 14.  

Nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo

Đợt 1, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20 đến 28-5, theo hình thức họp trực tuyến. Đây là lần đầu  trong lịch sử hơn 70 năm, Quốc hội Việt Nam chuyển sang hình thức họp, làm việc trực tuyến nhằm chủ động ứng phó trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Với hình thức họp trực tuyến, đại biểu tại điểm cầu của 63 Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện đăng ký phát biểu, tranh luận qua đường dây nóng. Đại biểu tại Hội trường Diên Hồng đăng ký phát biểu và tranh luận như các kỳ họp trước.

Trong đợt họp đầu, Quốc hội bàn và thảo luận một loạt dự án luật quan trọng, có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội đất nước, hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, như: Việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA); việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Đây đều là những hiệp định, công ước quan trọng, xuất phát từ chính lợi ích phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và cam kết mở rộng hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước ta.

Cùng với đó, trong đợt họp này, nhiều nội dung luật, nghị quyết về thúc đẩy phát triển kinh tế, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước như: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp… được Quốc hội xem xét, thảo luận ngay từ đầu kỳ họp, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cử tri, nhân dân cả nước, trong đó có thành phố Hải Phòng, theo dõi các phiên họp có chung cảm nhận: các nội dung Quốc hội đưa ra bàn thảo, các ý kiến góp ý về tình hình kinh tế- xã hội, dự thảo luật, nghị quyết tại kỳ họp này đều là những vấn đề sát sườn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, công việc, cuộc sống của cán bộ, nhân dân.

Thực tế cho thấy, các dự án hay việc sửa đổi luật đưa ra bàn thảo nhiều vấn đề về: doanh nghiệp, mức phạt xử lý vi phạm hành chính, việc đưa hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, việc quản lý cư trú, những lĩnh vực đầu tư theo hương thức PPP, quy định việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, vấn đề tăng lương cơ sở từ 1-7-2020, hay tình trạng xâm hại trẻ em… được đông đảo cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người dân quan tâm, theo dõi. Điều đó khẳng định sự đổi mới hoạt động của Quốc hội, bàn thảo những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống.

Cùng chương trình xây dựng và ban hành pháp luật, người dân và cử tri bày tỏ tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong khó khăn với những tác động tiêu cực của dịch bệnh, nhưng Đảng, Nhà nước chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2020, tại kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020; xem xét miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của các lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19, trong đó giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; xem xét chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1-7-2020…

Đánh giá về đợt họp trực tuyến, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Quốc hội hoàn thành tốt chương trình. Hình thức Quốc hội họp trực tuyến thể hiện sự đổi mới, linh hoạt trong hoạt động của Quốc hội, song vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ, công khai của kỳ họp Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu Quốc hội ở 63 điểm cầu và các đại biểu dự họp tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, tham gia đầy đủ và thảo luận sôi nổi, chất lượng cao.     

Đoàn Hải Phòng tham gia với trách nhiệm cao

Cử tri, nhân dân cả nước đánh giá cao không khí kỳ họp diễn ra dân chủ, sôi nổi, nghiêm túc. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, hình thức họp trực tuyến có nhiều lợi thế hơn so với hình thức họp tập trung như:  tiết kiệm  ngân sách; đại biểu ở địa phương không phải di chuyển nhiều; lãnh đạo địa phương, sở, ngành…có điều kiện tham gia họp, từ đó nắm bắt tinh thần làm việc của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cho biết: Đây là kỳ họp đặc biệt vì lần đầu Quốc hội họp trực tuyến nhưng chất lượng kỳ họp không khác so với họp tập trung tại hội trường. Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tham gia tích cực các nội dung của đợt họp. Có 9 lượt đại biểu Đoàn Hải Phòng “đăng đàn” phát biểu các nội dung Quốc hội thảo luận. Các đại biểu Quốc hội Hải Phòng luôn cố gắng phát huy vai trò để hoàn thành tốt trách nhiệm của đại biểu và truyền tải những ý kiến của cử tri đến Quốc hội. Hằng ngày, tùy  nội dung họp, Đoàn đều mời đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến dự  và đóng góp ý kiến.

Theo dõi các phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp và qua báo chí, cử tri Vũ Văn Quang, ở xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo) cho biết, dù các đại biểu phát biểu ở điểm cầu tại Nhà Quốc hội hay 63 tỉnh, thành phố người dân đều nghe rõ, nhìn rõ, bảo đảm thông tin thông suốt. Các đại biểu có sự tập trung cao, thẳng thắn bày tỏ quan điểm, chính kiến, tranh luận sôi nổi để bảo vệ quan điểm, bảo đảm các dự án luật được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống và vấn đề mới phát sinh.

Có thể thấy, đợt 1 (họp trực tuyến) kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 để lại nhiều dư âm tốt đẹp trong cử tri và nhân dân cả nước về sự đổi mới, thể hiện sự linh hoạt trong hoạt động của Quốc hội, song vẫn bảo đảm duy trì không khí dân chủ, công khai của kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội đánh giá kết quả họp trực tuyến cho thấy, có 98% đánh giá tốt công tác tổ chức; 97% số đại biểu đánh giá cao cách thức đăng ký phát biểu tại đợt họp trực tuyến; 95% số đại biểu đánh giá tốt và rất tốt về hệ thống đường truyền âm thanh, tín hiệu; 73% số đại biểu đề nghị duy trì cách thức tổ chức kỳ họp chia hai đợt vừa họp trực tuyến, vừa trực tiếp như kỳ họp này.

 (Nguồn: Kết thúc đợt 1, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14: Kỳ họp đổi mới, thảo luận kỹ lưỡng// Minh Khôi // Báo Hải Phòng Điện tử .com.vn .- Ngày 30/05/2020)

 

 

 II. PHÁP LUẬT, AN NINH, TRẬT TỰ

 

2.1. Làm rõ người đăng tin ‘bậy’; "Bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid bị phạt tù"

Công an TP. Hải Phòng vừa thông tin về kết quả xác minh làm rõ và định hướng xử lý đối với cá nhân đăng tin thất thiệt liên quan đến bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tiên Lãng phát hiện trên mạng xã hội Facebook có tài khoản “Hoàng Kỳ” chia sẻ một bài viết trên nhóm “Tiên Lãng 24h” với nội dung: “Thủ tướng: Chính thức xử lý hình sự 12 năm tù bệnh nhân 34 khai báo không trung thực để răn đe”.

Xác định nội dung trên là sai sự thật, vi phạm Luật An ninh mạng, cơ quan Công an huyện đã xác minh và làm rõ:  Tài khoản Facebook “Hoàng Kỳ” là của Phạm Công Kỳ (SN 1988, trú tại khu 4, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng).

Bị mời đến cơ quan Công an, Kỳ khai nhận khoảng 12h ngày 18-3, anh ta sử dụng tài khoản Facebook “Hoàng Kỳ” chia sẻ nội dung trên, và sau đó đã xóa bài viết. Phạm Công Kỳ đã thành khẩn khai báo, thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến ANTT.

Hành vi của Phạm Công Kỳ đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ- CP ngày 15-4-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện với hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự nhân phẩm cá nhân”; với mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng

 (Nguồn: Làm rõ người đăng tin ‘bậy’; "Bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid bị phạt tù"//  Báo Anninhthudo.vn.- Ngày 1/5/2020)

 

2.2. Làm rõ người đăng tin ‘bậy’; "Bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid bị phạt tù"

Công an TP. Hải Phòng vừa thông tin về kết quả xác minh làm rõ và định hướng xử lý đối với cá nhân đăng tin thất thiệt liên quan đến bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tiên Lãng phát hiện trên mạng xã hội Facebook có tài khoản “Hoàng Kỳ” chia sẻ một bài viết trên nhóm “Tiên Lãng 24h” với nội dung: “Thủ tướng: Chính thức xử lý hình sự 12 năm tù bệnh nhân 34 khai báo không trung thực để răn đe”.

Xác định nội dung trên là sai sự thật, vi phạm Luật An ninh mạng, cơ quan Công an huyện đã xác minh và làm rõ:  Tài khoản Facebook “Hoàng Kỳ” là của Phạm Công Kỳ (SN 1988, trú tại khu 4, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng).

Bị mời đến cơ quan Công an, Kỳ khai nhận khoảng 12h ngày 18-3, anh ta sử dụng tài khoản Facebook “Hoàng Kỳ” chia sẻ nội dung trên, và sau đó đã xóa bài viết. Phạm Công Kỳ đã thành khẩn khai báo, thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến ANTT.

Hành vi của Phạm Công Kỳ đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ- CP ngày 15-4-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện với hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự nhân phẩm cá nhân”; với mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng

 (Nguồn: Làm rõ người đăng tin ‘bậy’; "Bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid bị phạt tù"//  Báo Anninhthudo.vn.- Ngày 1/5/2020)

 

2.3. Phát hiện xe con đi ngược chiều 1km trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đơn vị quản lý vận hành tuyến đường phát hiện chiếc xe đi ngược chiều tại làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ Km102 về Km101 nút giao Tân Vũ.

Hình ảnh chiếc xe vi phạm đã được đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi lại và chuyển cơ quan chức năng xử lý đối với người điều khiển phương tiện

Thông tin từ Công ty quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, vào hồi 15h07 ngày 29/4, qua hệ thống quản lý giao thông thông minh, đơn vị quản lý khai thác tuyến đường phát hiện xe ô tô BKS: 15A - 57458 đi ngược chiều tại làn 1 từ Km102 về Km101 nút giao Tân Vũ hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Đến 15h12' xe ô tô BKS 15A - 57458 đi ra khỏi đường cao tốc tại nút giao Tân Vũ - Lạch Huyện. Sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã lưu video, hình ảnh xe vi phạm và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến để xử lý.

Tình trạng chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng diễn ra khá phổ biến. Gần đây, vào ngày 17/2, qua hệ thống camera giám sát của Trung tâm điều hành cao tốc, đơn vị phát hiện xe ô tô BKS: 17D 004.43 chạy ngược chiều vào làn 1 (120km/h) trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn từ Km90 - Km96 hướng Hải Phòng - Hà Nội. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến.

Theo quy định Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng.

(Nguồn: Phát hiện xe con đi ngược chiều 1km trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng // Báo Baophapluat.vn .- Ngày 2/5/2020)

 

2.4. Tình huống bất ngờ đói với nhóm thanh niên đi xe máy vào đường cao tốc

Ngày 5/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) đã lập 6 biên bản xử lý trường hợp điều khiển xe máy vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đáng chú ý là cùng với đó, Đội 2 đã bố trí cho các em ăn cơm và đón xe đưa về nhà an toàn.

Cụ thể, ngày 4/5, tổ công tác CSGT thuộc Đội 2 phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ 6 mô tô và lập biên bản hành chính xử lý các trường hợp điều khiển xe máy vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sau khi lập biên bản vi phạm, biết nhóm thanh niên vi phạm và người đi cùng không mang theo tiền, tổ công tác đã đưa về trụ sở...bố trí ăn cơm. Sau đó, tổ công tác đã đón xe khách và thanh toán tiền cho người vi phạm, người đi cùng về Hải Phòng.

Trước đó, hồi 15h07’ ngày 29/4, qua hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội 2 phát hiện xe ô tô con 5 chỗ, BKS: 15A-574.XX đi ngược chiều trên làn số 1 (sát dải phân cách giữa) hướng Hà Nội đi Hải Phòng, đoạn từ km 102 về km 101, nút giao Tân Vũ.

Đội 2 đã tra cứu thông tin chủ phương tiện và được biết chủ phương tiện là Phạm Duy L, địa chỉ Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng. Hiện tại Cục CSGT đã gửi giấy mời đến chủ xe lên làm rõ vụ việc trên.

(Nguồn: Tình huống bất ngờ đói với nhóm thanh niên đi xe máy vào đường cao tốc// Minh Anh// Báo Anninhthudo.vn.- Ngày 5/5/2020)

 

2.5. Tình huống bất ngờ đói với nhóm thanh niên đi xe máy vào đường cao tốc

Ngày 5/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) đã lập 6 biên bản xử lý trường hợp điều khiển xe máy vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đáng chú ý là cùng với đó, Đội 2 đã bố trí cho các em ăn cơm và đón xe đưa về nhà an toàn.

Cụ thể, ngày 4/5, tổ công tác CSGT thuộc Đội 2 phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ 6 mô tô và lập biên bản hành chính xử lý các trường hợp điều khiển xe máy vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sau khi lập biên bản vi phạm, biết nhóm thanh niên vi phạm và người đi cùng không mang theo tiền, tổ công tác đã đưa về trụ sở...bố trí ăn cơm. Sau đó, tổ công tác đã đón xe khách và thanh toán tiền cho người vi phạm, người đi cùng về Hải Phòng.

Trước đó, hồi 15h07’ ngày 29/4, qua hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội 2 phát hiện xe ô tô con 5 chỗ, BKS: 15A-574.XX đi ngược chiều trên làn số 1 (sát dải phân cách giữa) hướng Hà Nội đi Hải Phòng, đoạn từ km 102 về km 101, nút giao Tân Vũ.

Đội 2 đã tra cứu thông tin chủ phương tiện và được biết chủ phương tiện là Phạm Duy L, địa chỉ Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng. Hiện tại Cục CSGT đã gửi giấy mời đến chủ xe lên làm rõ vụ việc trên.

(Nguồn: Tình huống bất ngờ đói với nhóm thanh niên đi xe máy vào đường cao tốc// Minh Anh// Báo Anninhthudo.vn.- Ngày 5/5/2020)

 

2.6. Bắt tạm giam 3 tháng đối tượng cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản

(HPĐT)- Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền cho biết, đơn vị thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hà Đức Thọ, sinh năm 1983, ở phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào cuối năm 2019, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông hung hãn lột đồ, hành hung người phụ nữ trẻ trước mặt người giúp việc và cháu nhỏ khiến dư luận bất bình. Qua điều tra của cơ quan chức năng, nạn nhân là chị M.T.D, sinh năm 1993, ở phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền). Còn người đàn ông là Hà Đức Thọ. Thọ chung sống với chị D., như vợ chồng và cả hai có một con chung. Theo hình ảnh ghi lại trên clip, ngày 12-10-2019, do ghen tuông vì nghi D., có “bồ”, Thọ hành hung chị D.,. Hơn 1 giờ sau, một thanh niên được cho là “tình địch” của Thọ được đưa vào phòng. Mặc dù anh này liên tục thanh minh nhưng bị bạn của Thọ hành hung gây nhiều thương tích. Đến sáng 12-10, khi biết D. bị đánh đập, gia đình đưa chị đi cấp cứu và trình báo sự việc lên cơ quan công an./.

 (Nguồn: Bắt tạm giam 3 tháng đối tượng cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản // Văn Cường // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 7/5/2020)

 

2.7. Đạp xe đi chơi, 2 cháu bé người Lào Cai lạc xuống Đồ Sơn

Sáng 10/5, ông Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch UBND phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, lực lượng công an phường vừa phát hiện và giúp đỡ 2 cháu bé ở Văn Bàn (Lào Cai) bị lạc về đoàn tụ với gia đình. Đó là cháu Lý Văn Thanh, SN 2006 và cháu Đặng Văn Xuyên, SN 2007, cùng trú tại Tân Thượng, huyện Văn Bàn.

Trước đó, ngày 6/5, cháu Thanh và Xuyên lấy xe đạp rủ nhau đi chơi, khi đến Hà Nội ngủ lại thì bị trộm mất xe. Tuy nhiên, 2 cháu không về mà tiếp tục đi nhờ xe khách xuống Đồ Sơn ngắm biển. Ngày 8/5, sau khi đến Đồ Sơn, không có tiền 2 cháu lang thang ở khu vực khu 2, phường Vạn Hương thì được người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đã có mặt, đưa hai cháu về trụ sở Công an phường Vạn Hương cho ăn uống, ủng hộ quần áo, giày dép, xác minh và liên hệ với nhân thân để đưa 2 cháu về với gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chị Triệu Thị Vân - mẹ của Xuyên, đồng thời là cô của Thanh đã có mặt tại Công an phường Vạn Hương cảm ơn lực lượng chức năng và đón các cháu về. Theo chị Vân, gia đình không có chuyện gì, ở nhà các cháu vẫn đi học bình thường, có thể được nghỉ học do dịch Covid-19 nên các cháu đã rủ nhau đi chơi và bị lạc. Công an phường Vạn Hương đã hỗ trợ gia đình 2 cháu 1 triệu đồng để đi lại. (Nongnghiep.vn 10/5,

(Nguồn: Đạp xe đi chơi, 2 cháu bé người Lào Cai lạc xuống Đồ Sơn// Đinh Mười //Báo Nông nghiệp.vn.- Ngày 10/5/2020)

 

2.8. Hải Phòng: Khởi tố "trùm" 9x chuyên cho vay nặng lãi 10%/tháng

Sáng 10/5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Tùng (sinh 1993 tại Khu dân cư Tiền Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, vào 17h30 ngày 7/4, Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp Công an xã Tân Liên tiến hành kiểm tra đối với cơ sở cho vay lãi tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo do Phạm Xuân Tùng làm quản lý. Tại thời điểm kiểm tra có mặt Phạm Xuân Tùng, Hoàng Văn Nhân, Phạm Văn Dương và Nguyễn Văn Huấn và các tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi được cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Xuân Tùng đã khai nhận từ tháng 8/2018 đến nay Tùng đã cho 182 người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo vay tiền từ nguồn tiền 100 triệu đồng do chị Nguyễn Thị Trang Anh (sinh 1995 trú tại Khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo) vay hộ của Ngân hàng cùng số tiền 500 triệu đồng do Tùng dành dụm được. Hình thức thu lãi hàng tháng với mức lãi 3.000 đồng/triệu/ngày (10%/tháng).

Căn cứ các tài liệu thu thập được cho thấy, tổng số tiền Tùng cho khách hàng vay đến tháng 3.2020 là 2,22 tỉ đồng (Tùng ghi chép số người vay và số lãi hàng tháng bằng các sổ sách). Tổng số người vay từ tháng 8.2018 đến tháng 3.2020 là 182 người, số tiền thu lãi bất chính mà Phạm Xuân Tùng đã thu được gần 878 triệu đồng

 (Nguồn: Hải Phòng: Khởi tố "trùm" 9x chuyên cho vay nặng lãi 10%/tháng// Báo Công an nhân dân.vn.- Ngày 11/5/2020)

 

2.9. Cảnh sát biển kiểm tra, tạm giữ tàu chở 40.000 kg dầu FO vi phạm

Vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 10/5, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bến Gót (Hải Phòng) tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra 1 tàu chở dầu không số hiệu.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu gồm 2 thuyền viên do ông Nguyễn Thành Chung sinh năm 1972, trú tại Hải Phòng làm thuyền trưởng. Cả 2 thuyền viên đều không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Theo lời khai của thuyền trưởng, trên tàu hiện đang vận chuyển khoảng 40.000 kg dầu FO. Thuyền trưởng và thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ của hàng hóa.

Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đưa phương tiện về khu vực bến Gót (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

(Nguồn: Cảnh sát biển kiểm tra, tạm giữ tàu chở 40.000 kg dầu FO vi phạm// Đào L ê//  Báo Hải quan online.com.vn.- Ng ày 12/5/2020)

 

2.10. Công an Hải Phòng nổ súng trấn áp nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi nhau

Liên quan đến việc trên mạng xuất hiện đoạn clip nghi lại hình ảnh vụ hỗn loạn, có 2 tiếng nổ như súng ở trước cổng trường Đại học Hải Phòng, Công an vừa thông tin chính thức.

Trước đó, chiều tối 12/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ hỗn loạn và có 2 tiếng như tiếng súng vang lên. Sự việc xảy ra ngay trước cổng trường Đại học Hải Phòng thuộc địa bàn quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Trong nội dung đoạn clip thể hiện rõ, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc quần màu đỏ cầm vật giống súng đuổi theo những người bỏ chạy khi người đàn ông này cùng những người khác đang trấn áp một số thanh niên.

Khoảng 10 giây sau, 1 tiếng nổ khác nghi tiếng súng tiếp tục vang lên ngay tại khu vực này, khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng cùng những lời bình luận, đa số tỏ ra rất bàng hoàng.

Liên quan đến việc xuất hiện clip trên, Công an TP Hải Phòng thông tin, hồi 15h ngày 12/5, Công an quận Kiến An nhận được tin báo tại cổng trường Đại học Hải Phòng nằm trên đường Phan Đăng Lưu xuất hiện một số đối tượng tụ tập, có biểu hiện đánh nhau.

Ngay sau đó, Công an quận Kiến An cử Tổ công tác đến thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy, cầm hung khí (dao, kiếm) đang tấn công một nhóm khác trong quán nước. Để kịp thời ngăn chặn, Tổ công tác đã nổ súng trấn áp, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng và thu giữ hung khí.

Hiện, Công an quận kiến An đang điều tra, làm rõ vụ việc.

(Nguồn:Công an Hải Phòng nổ súng trấn áp nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi nhau// Báo Bảo vệ pháp luật.vn.- Ngày 13/5/2020)

 

2.11. Công an nổ súng ngăn nhóm thanh niên hỗn chiến

  (HPĐT)- Sáng 13-5, thông tin về vụ việc 2 nhóm thanh niên tụ tập ẩu đả trước cổng Trường Đại học Hải Phòng xảy ra trước đó, Công an quận Kiến An cho biết: bắt giữ 2 đối tượng liên quan, thu giữ một số hung khí. Hiện, Công an quận Kiến An đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và bắt giữ đối tượng liên quan khác. 

Khu vực cổng Trường đại học Hải Phòng nơi xảy ra vụ hỗn chiến (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào 15 giờ ngày 12-5, Công an quận Kiến An nhận được tin báo tại khu vực cổng Trường đại học Hải Phòng, ở phố Phan Đăng Lưu, có một số thanh niên tụ tập, có biểu hiện đánh nhau. Công an quận Kiến An cử tổ công tác đến thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy, cầm hung khí (dao, kiếm) đang tấn công một nhóm khác trong quán nước.

Để ngăn chặn, tổ công tác đã nổ súng trấn áp, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng và thu giữ một số hung khí liên quan đến vụ xô xát./.

 (Nguồn: Công an nổ súng ngăn nhóm thanh niên hỗn chiến // Minh Khôi//  Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 13/5/2020)

 

2.12. Công an quận Lê Chân: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng

(HPĐT)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân cho biết vừa  khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Phi Long, sinh 1974, ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng Phạm Phi Long

Trước đó, Công an quận Lê Chân nhận được đơn tố giác của người dân về việc Phạm Phi Long có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chung cư Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Cụ thể, Long nhận 70 triệu đồng để làm thủ tục mua nhà trả góp với người dân tại chung cư Đồng Quốc Bình do Tập đoàn Hoàng Huy đang xây dựng và hẹn đầu tháng 4-2020 sẽ giao nhà và thanh toán nốt tiền. Tuy nhiên sau đó Long không mua nhà và cắt luôn liên lạc với bị hại. Trong quá trình sửa và dọn nhà giúp chị gái, bị hại tìm được hợp đồng mà Long ký trước đó nên mang đến Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng hỏi và được biết không phải hợp đồng do công ty phát hành. Lúc này bị hại mới biết bị lừa và vội vàng đến Công an quận Lê Chân trình báo sự việc.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ, ngày 21-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân kết hợp với Công an quận 2, thành phố Hồ Chí Minh bắt Long tại Chung cư Sarimi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh khi Long đang chuẩn bị bỏ trốn sang nước ngoài.

Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, số tiền chiếm đoạt lớn, để mở rộng điều tra,  ngày 29-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân xác lập chuyên án 420L và giao Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công để đấu tranh.

Quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng án đến nay, cơ quan công an làm rõ: Với vẻ ngoài to cao, đẹp trai lại thêm khiếu ăn nói, Long làm quen với một phụ nữ tại Hải Phòng, tìm cách gây ấn tượng mạnh bằng cách chăm sóc chu đáo, quan tâm đến mọi người trong gia đình và bạn bè của người này.  Long tự giới thiệu có bố mẹ đang định cư tại Mỹ, thường xuyên làm việc với các quan chức Việt Nam; gia đình hiện đang sở hữu một tập đoàn kinh tế lớn có nhiều hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và có vốn đầu tư trong các tập đoàn kinh tế lớn như Vingroup, Ecoba. Tháng 9-2019, Long thuê một ê kip từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hải Phòng để làm đám cưới và đám hỏi  với người phụ nữ này  tại khách sạn Vinpearl Imperia. Đồng thời, trong quá trình chung sống, Long luôn thể hiện có quan hệ rất rộng, có phong cách là ông chủ. Lợi dụng lòng tin của mọi người, Long thông tin gia đình có cổ phần lớn trong Ecoba và  có thể mua các căn hộ chung cư Đồng Quốc Bình  với giá nội bộ. Nhiều người tin tưởng nhờ Long mua nhà hộ. Qua điều tra xác định, Phạm Phi Long lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thủ đoạn bán căn hộ tại chung cư Đồng Quốc Bình của 12 bị hại với tổng số tiền là 19, 4 tỷ đồng.

Cũng qua xác minh điều tra, cơ quan công an làm rõ Phạm Phi Long, sinh 1980, ở Ninh Thuận, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bố mẹ Long  không nghề nghiệp, gia đình vỡ nợ, đã chuyển đi nơi khác, không rõ địa chỉ, nhiều năm nay Long không gặp bố mẹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố  để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

 (Nguồn: Công an quận Lê Chân: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng // H.Thanh// Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày18 /5/2020)

 

2.13. CAH Kiến Thụy: Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp cây cảnh

Vừa qua, Cơ quan CSĐT-CAH Kiến Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thế Quý, sinh 1992 và Nguyễn Sĩ Chiến, sinh 1995, cùng trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy về hành trộm cắp tài sản cây cảnh.

 CácĐối tượng Chiến và Quý tại cơ quan Công an

Trước đó, vào ngày 12-4, tại khu vực Nghĩa trang thôn 3, xã Du Lễ, CAH Kiến Thụy phối hợp Công an xã Du Lễ bắt quả tang 2 đối tượng đi xe máy có hành vi lợi dụng sơ hở của người dân địa phương để trộm cắp một cây mẫu đơn, trị giá khoảng 6 triệu đồng. Khi bị phát hiện, cả hai đối tượng lên xe bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng phối hợp với người dân vây bắt, áp giải về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Chiến và Quý cùng tang vật vụ ánĐối tượng Chiến và Quý cùng tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận, do không có việc làm ổn định, lại ham ăn chơi, tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Phát hiện một số nhà dân trên địa bàn huyện có cây cảnh quý, cả hai bàn nhau đi ăn trộm, sau đó mang đi bán lấy tiền chia nhau.  

Hiện Cơ quan CSĐT-CAH Kiến Thụy đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

(Nguồn:CAH Kiến Thụy: Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp cây cảnh// Báo an ninh Hải Phòng.- Ngày 19/5/2020)

 

2.14. Huyện Thủy Nguyên: Cháy rừng tại núi Sơn Đào

(HPĐT)- Khoảng gần 19 giờ ngày 20-5, tại khu vực núi Sơn Đào, thuộc các xã Đông Sơn, Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) bất ngờ xảy ra đám cháy. Ngay sau khi nhận tin báo, huyện Thủy Nguyên huy động các lực lượng gồm cảnh sát PCCC Công an huyện Thủy Nguyên, Hạt kiểm lâm, các đơn vị quân đội tiểu đoàn 151, 158 Vùng 1 Hải Quân, Lữ đoàn đặc công 126 và cán bộ, dân quân các xã Đông Sơn, Thủy Đường, Hòa Bình, Thủy Sơn tiến hành ngăn cháy lan và dập lửa. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy đám cháy.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau hơn 3 tiếng nỗ lực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế.  Hậu quả, đám cháy gây thiệt hại khoảng 2ha rừng, chủ yếu thảm thực bì. 

Hiện nay, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.

(Nguồn: Huyện Thủy Nguyên: Cháy rừng tại núi Sơn Đào// Hà Minh// Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 20/5/2020)

 

2.15. Truy tìm nữ giám đốc bị tố chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

Ngày 22/5, Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm tố giác Nguyễn Thị Mai (SN 1983, HKTT: 8/28/320 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm có địa chỉ 12/30A (tầng 7, tòa nhà BIDV, đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trước đó, cơ quan CSĐT tiếp nhận 6 đơn tố giác của công dân về việc, từ tháng 3/2018 đến nay, lợi dụng kinh doanh nhập khẩu gỗ Nguyễn Thị Mai đã huy động 6 người với số tiền hơn 254 tỷ đồng và hiện Nguyễn Thị Mai vắng mặt tại địa phương.

Bên cạnh đó, qua phương tiện báo chí được biết Nguyễn Thị Mai còn nhận tiền của nhiều người ở các địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng phát thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Mai và đề nghị những cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) - Công an TP Hải Phòng để cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.

(Nguồn:Truy tìm nữ giám đốc bị tố chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng//Báo Anninhthudo.vn .- Ngày 22/5/2020)

 

2.16. Khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng tại bến xe Tiên Lãng

(HPĐT)- Chiều 26-5, Công an huyện Tiên Lãng cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng trước cổng bến xe khách Tiên Lãng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào hơn 22 giờ ngày 25-5, tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng, ở khu 7, thị trấn Tiên Lãng do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1999, ở xã Quyết Tiến dùng một khẩu súng (nghi dạng súng hoa cải) bắn Mai Văn Tuân, sinh năm 1991, xã Quyết Tiến (cùng huyện Tiên Lãng). Hậu quả, Mai Văn Tuân bị thương vùng cổ, mặt và đầu được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt- Tiệp. Sau khi nổ súng, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường./.

(Nguồn: Khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng tại bến xe Tiên Lãng//Văn Cường// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/5/2020)

 

2.17. Bộ đội Biên phòng hải Phòng: Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Mới đây, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã là việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (ĐBBP) TP Hải Phòng.

Theo báo cáo, thời gian qua, BĐBP Hải Phòng đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị trên địa bàn nghiên cứu, biên soạn hơn 20.800 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luât; cấp hơn 3.100 đầu sách pháp luật cùng 420 đĩa DVD tuyên truyền pháp luât cho cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị trong toàn lực lượng.

Từ đầu năm đến nay, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, BĐBP TP đã thu thập được 993 tin các loại, phục vụ cho công tac đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó có 5651 tin có giá trị. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đã điều tra, xác lập được 43 hồ sơ nghiệp vụ, khởi tố 17 vụ/17 đối tượng; xử phạt hành chính 297 vụ/ 557 trường hợp, thu giữ nhiều tang vật có giá trị, tổng số tiền phát mại tài sản nộp ngân sách Nhà nước là hơn 3,6 tỷ đồng....

Ghi nhận, biểu dương những kết quả nêu trên, Trung tướng Nguyễn tân Cương đề nghị BĐBP Hải Phòng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng liên quan, nắm chắc tình hình, chủ dộng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng của TP. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng cửa khẩu cảng hào bình, hữu nghị, đồng thời coi trọng thực hiện công tác dân vận, tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

(Nguồn: Bộ đội Biên phòng hải Phòng: Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu // Mạnh Toàn// Báo Pháp Luật Việt Nam.- Ngày 25/5/2020)

 

2.18. Lộ diện nữ đại gia gỗ Hải Phòng "biến mất" cùng 900 tỷ đồng

Thông tin từ CATP Hải Phòng cho biết, liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm vụ nữ đại gia đồ gỗ bỗng dưng “mất tích” cùng số tiền khoảng 900 tỷ đồng, bước đầu CATP Hải Phòng xác định đây là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1983, ở phố Lê Lai, phường Máy Chai, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm (viết tắt là Cty Mai Lâm)…

Những ngày gần đây nhiều thương nhân kinh doanh về gỗ ở Hải Phòng đã không khỏi bất ngờ khi nữ đại gia Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Cty Mai Lâm có trụ sở tại 12/30A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bỗng dưng “biến mất” cùng với số tiền khoảng 900 tỷ đồng của nhiều người đang làm ăn cùng bà này.

Bức thư nữ đại gia gỗ để lại…

Ngày 1/4/2020, sau khi biết bà M. “biến mất”, 21 doanh nghiệp, cá nhân có vốn đầu tư và đối tác của Cty Mai Lâm đã đến trụ sở công ty này tại số 12/30A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê tìm hiểu sự việc. Tại đây, ông Trần Anh Dũng, (Công ty Bảo Tín Minh Thu) đã đại diện đứng ra tổ chức một cuộc họp với hơn 20 doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư, góp vốn cùng Cty Mai Lâm. Thư ký cuộc họp này là bà Vũ Quỳnh Trang (Trợ lý Giám đốc của Cty Mai Lâm).

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư mới giật mình vì số tiền khổng lồ (khoảng 900 triệu đồng) và tiến hành kiểm kê lại số hàng Cty Mai Lâm đang làm ăn với Công ty Bảo Tín Minh Thu, Công ty Tuấn Oanh và Công ty Hoàng Huy Hùng…, đã phát hiện lượng hàng hóa (gỗ) và số tiền đầu tư chênh lệch quá lớn, không như những gì bà M. đã nói khi huy động vốn của các doanh nghiệp, cá nhân.

Thực tế kiểm tra hàng của Cty Mai Lâm, Công ty Bảo Tín Minh Thu và Công ty Tuấn Oanh đang trên đường về cảng Hải Phòng là khoảng 360 container, theo giá trị có hàng đặt cọc trên làng nghề gỗ Hà Tây và Sóc Sơn khoảng 40 tỷ đồng. Tiếp tục tìm hiểu thêm, lượng hàng bà Mai đã đặt cọc cho bên đối tác tại Trung Quốc thông qua trợ lý của mình tên A Bình (người chuyên nhập xuất hàng hóa từ châu Phi về Việt Nam), thì bà Mai mới thanh toán khoảng 40 tỷ đồng, bằng với số tiền các làng nghề đã đặt cọc cho Mai.

Theo tài liệu thu thập, Cty Mai Lâm của bà Nguyễn Thị Mai được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 25/9/2019, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị. Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, Cty Mai Lâm đã huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, cá nhân lên tới trên 900 tỷ đồng, trong đó có doanh nghiệp góp hơn 170 tỷ đồng.

Khi các đối tác của bà Mai phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra hàng nằm ở cảng Hải Phòng thì chỉ có 241 container đang nằm trên bãi (Công ty Bảo tín Minh Thu 120 container, Công ty Tuấn Oanh 71 container, còn lại là của Hoàng Huy Hùng). Số hàng này bà Mai mới chỉ trả được 23 tỷ đồng, chứ chưa thanh toán hết 100% giá trị hàng hóa.

Các nhà đầu tư té ngửa khi biết Cty Mai Lâm thông quan hàng hóa qua Công ty Quảng Bình (một doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Hải Phòng) và với số tiền huy động vốn lên tới trên 900 tỷ đồng và số tiền hàng thì chênh lệch nhau quá lớn, nhiều nhà đầu tư đều đặt câu hỏi, không biết bà Mai đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng của họ vào mục đích gì, hiện số tiền này đang ở đâu? Và số tiền này được chuyển sang nước ngoài thông qua con đường nào?

Trong khi các cá nhân, công ty là đối tác của bà Mai đang hoảng loạn vì sự “mất tích” của người này, thì họ lại càng lo lắng hơn khi bà Mai để lại bức thư trước khi “biến mất” có nội dung: “Trước tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến hai bạn của tôi nhiều lắm. Đến lúc này, thực lòng tôi phải ra đi để tìm con đường cứu vãn tình thế như hiện nay. Tôi đi nhưng lại là người có lỗi rất nhiều với các bạn. Nhiều năm nay, các bạn tin tưởng để gửi gắm vào tôi đồng tiền làm ăn, tôi cũng đã cố gắng không phụ lòng các bạn, để kiếm thật nhiều tiền cho các bạn vui, nhưng đến bây giờ thì lại làm các bạn không vui rồi…”.

Vậy những người đồng hành cùng bà được nêu tên trong bức thư có liên quan gì đến số tiền khổng lồ trên?

Điều đáng nói, trước khi bà Nguyễn Thị Mai “biến mất” vào ngày 30/3 thì trước đó một ngày, nhiều người vẫn nhìn thấy bà này đi trên chiếc xe hơi hạng sang hiệu Lexus 350, đăng ký chính chủ và là tài sản thế chấp đảm bảo tiền vay tại một Ngân hàng TMCP - Chi nhánh Duyên Hải.

Theo hợp đồng thế chấp/ cầm cố tài sản ngày 17/3/2020; được ký kết giữa bên bảo đảm là bà Nguyễn Thị Mai với bên nhận bảo đảm tại Ngân hàng TMCP - Chi nhánh Duyên Hải nói trên... Thế nhưng, đến ngày 31/3, khi bà Mai rời khỏi nhà, chiếc xe này cũng “biến mất” một cách bất thường.

Ngay sau khi nghe tin bà Mai "cao chạy xa bay", một số nhà đầu tư đã truy tìm chiếc xe, hỏi han khắp mọi nơi nhưng không thấy. Tìm hiểu thông tin từ bà Oanh (Công ty Tuấn Oanh), các nhà đầu tư được biết, chính Công ty Tuấn Oanh cũng đã cầm cố nhiều tài sản để đầu tư hợp tác với bà Mai. Còn về chiếc xe và bà Mai hiện đang ở đâu thì bà Oanh không biết.

Đến ngày 17/4, một số người bất ngờ phát hiện có người đi chiếc xe Lexus BKS 15A - 553.99 của bà Mai trên đường Hoàng Diệu. Các nhà đầu tư mới tìm hiểu về lịch trình của chiếc xe từ ngày 30/3 đến 17/4 thì phát hiện, chiếc xe này tối 30/3 đã được bà Mai bàn giao cho một người tên Thế Anh, làm việc tại một Ngân hàng TMCP trên địa bàn TP Hải Phòng.

Bảo vệ nơi trông giữ xe xác nhận, chiếc xe gửi tại bãi xe lúc 9h tối ngày 30/3 và việc bàn giao xe khi đó có 3 người, một người là của ngân hàng. Được biết, chiếc xe này đã được bà Nguyễn Thị Mai ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lê Oanh vào ngày 24/3, tại trụ sở Phòng công chứng số 2 TP Hải Phòng. Đến ngày 17/4/2020, bà Oanh đã làm thủ tục rút hồ sơ đăng ký tại Công an TP Hải Phòng và sang nhượng lại cho anh Trần Huy Cường (SN 1973) với số tiền 3,2 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, quá nửa số tiền các nhà đầu tư góp vốn cùng Cty Mai Lâm đã được chuyển ra nước ngoài, qua các tổ chức tài chính trên địa bàn TP Hải Phòng. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến khi bà Mai “biến mất”, số tiền chuyển qua nước ngoài đã lên tới trên 300 tỷ đồng.

Như vậy, ngoài bà Mai thì còn những ai đứng sau và cùng người phụ nữ này “phù phép” số tiền khủng lên đến khoảng 900 tỷ đồng của nhiều đối tác hùn vốn làm ăn với bà Mai, khiến họ có nguy cơ dẫn đến tình trạng vỡ nợ, vẫn đang là bài toán chờ lời giải của cơ quan thực thi pháp luật!

(Nguồn: Lộ diện nữ đại gia gỗ Hải Phòng "biến mất" cùng 900 tỷ đồng // Đoàn Quang// Báo Anninhthudo.vn.- Ngày 25/5/2020)

 

2.19. Đối tượng truy nã lang bạt khắp các tỉnh rồi về Hải Phòng gây án thì bị "tóm"

Ngày 26/5, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Đằng Hải tiếp nhận tin trình báo của chị Ngô Thanh Thủy (SN trú tại số 229, tổ 17, phường Đằng Hải) về việc chị bị mất trộm tại nhà một chiếc xe hiệu SH Mode có BKS 15A-587.49, bên trong cốp xe có 15 triệu đồng, một chiếc máy tính bảng và một chiếc dây chuyền.

Ngay sau khi nhận tiếp nhận được thông tin, CA phường Đằng Hải và Đội Hình sự Công an quận đã xuống hiện trường, phối hợp xác minh vụ việc.

Tiến hành rà soát, lực lượng Công an phát hiện chiếc xe của chị Thuỷ bị mất trộm đã được một đối tượng đặt cọc tại một cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái trên đường Lê Hồng Phong.

Sau khi đặt cọc chiếc xe SH Mode, đối tượng trên đã thuê một chiếc ô tô nhãn hiệu Vios BKS 15A 526.78 và đi đâu không rõ. Lực lượng công an xác định được tượng trên là Nguyễn Văn Thành (SN 1994, ĐKTT tại thôn Tân Vinh, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá). Thành đã có hai tiền án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Thành có lệnh truy nã của Công an huyện Tĩnh Gia vào ngày 19/11/2019 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần theo dấu vết của đối tượng, các lực lượng Công an quận Hải An, công an phường Đằng Hải phát hiện hắn đang có mặt tại Hà Nội.

Song khi tổ công tác đến nơi Thành đã biến mất. Không nản, các cán bộ, chiến sỹ lại tiếp tục vào cuộc, tìm dấu vết. Trong thời gian ngắn,  các trinh sát phát hiện hắn đang ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến nơi, Thành lại bốc hơi mất. Quyết tâm tìm bằng được đối tượng, các lực lượng phá án rà soát lại mối quan hệ, tìm nơi Thành có thể trú ẩn.

Đến khoảng 10h30 ngày 24/5, nhận được tin báo của người dân, lực lượng phá án xác định tên Thành đang nghỉ tại phòng số 202 Nhà nghỉ Tinh Thành, thuộc Khu đô thị Cựu Viên. Ngay lập tức, các lực lượng đã lên phương án và tóm gọn đối tượng.

Tại cơ quan Công an tên Thành khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy của chị Thuỷ tại địa chỉ nói trên, đồng thời đã bán chiếc dây chuyền cùng 15 triệu đồng tiền mặt tiêu xài, hiện chỉ giữ lại chiếc máy tính bảng để sử dụng và đang tìm cách tiêu thụ chiếc xe ô tô Vios đã thuê.

Qua đấu tranh khai thác, Thành cho biết kể từ khi có lệnh truy nã, đối tượng này đã lẩn trốn tại rất nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình và sau khi gây án tại Hải Phòng đã bị lực lượng Công an quận Hải An và Công an phường Đằng Hải tóm gọn

(Nguồn:Đối tượng truy nã lang bạt khắp các tỉnh rồi về Hải Phòng gây án thì bị "tóm"//Duy Khương// Báo PhapluatPlus.vn 26/5/2020)

 

2.20. Bắt nhóm đối tượng nổ súng bắn chủ nợ tại huyện Tiên Lãng

(HPĐT)- Sáng 27-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) cho biết: đơn vị phối hợp bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại khu vực bến xe khách Tiên Lãng. Hiện, đơn vị mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Các đối tượng Tuấn, Diệu và Thành tại cơ quan công an.

Trước đó, vào hơn 22 giờ ngày 25-5, tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng, ở khu 7, thị trấn Tiên Lãng, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm thanh niên do Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1999, ở xã Quyết Tiến cầm đầu dùng một khẩu súng (nghi dạng súng hoa cải) bắn Mai Văn Tuân, sinh năm 1991, xã Quyết Tiến (cùng huyện Tiên Lãng). Hậu quả, Mai Văn Tuân bị thương vùng cổ, mặt và đầu được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt- Tiệp. Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ sung là do: trước đó, Mai Văn Tuân cho Bùi Văn Tuấn vay tiền. Đến hạn, nhưng Tuấn chưa trả tiền, Tuân đi đòi nợ. Đang trên đường, Tuân gặp Tuấn và xảy ra xô xát. Sau đó, Tuấn về nhà lấy súng và rủ Nguyễn Xuân Diệu cùng Bùi Trung Thành, đều sinh năm 1999, ở xã Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng) cùng đi. Đến đoạn đường đối diện bến xe Tiên Lãng, phát hiện thấy Tuân, Tuấn rút súng bắn nạn nhân. Sau đó, cả 3 nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bắt xe ô tô khách rời khỏi Hải Phòng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3 giờ ngày 27-5, phát hiện các đối tượng đang ở nhà nghỉ xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định), các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự tóm gọn nhóm đối tượng trên và di lý về Hải Phòng để tiếp tục điều tra./.

(Nguồn: Bắt nhóm đối tượng nổ súng bắn chủ nợ tại huyện Tiên Lãng//Minh Khôi// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 27/5/2020)

 

2.21. Mâu thuẫn nợ nần, giang hồ đất Cảng nổ súng bắn đạn hoa cải vào đối thủ

Tối 26/5, thượng tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng), cho biết Công an huyện đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng công an TP Hải Phòng tập trung truy bắt nghi phạm nổ súng bắn đạn hoa cải khiến anh M.V.T. (SN 1991, ngụ tại thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) bị thương.

Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Tuấn (SN 1999, ngụ tại thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng).

Theo thông tin ban đầu, hồi 22 giờ 8 phút ngày 25/5, tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng, ở khu 7, thị trấn Tiên Lãng, một đối tượng đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến anh M.V.T. bị thương vào vùng cổ, mặt, đầu.

Hành sự xong, đối tượng lập tức rút khỏi hiện trường. Ngay sau đó, nạn nhân được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt - Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu.

Quá trình xác minh điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm là Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1999, ở thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn trong việc vay nợ.

(Nguồn: Mâu thuẫn nợ nần, giang hồ đất Cảng nổ súng bắn đạn hoa cải vào đối thủ// Báo Laodong.vn.- Ngày 26/5/2020)

 

2.22. Bắt tàu sang mạn 25.000 lít dầu trái phép trên vùng biển Hải Phòng

Vào lúc 23h30’ ngày 25/5, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu VENUS 08 tại khu vực neo đậu Hòn Dáu (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu VENUS 08 đang bơm chất lỏng nghi là dầu cho hai tàu vỏ sắt không có số hiệu. Qua xác minh, tàu trên do ông Nguyễn Ngọc Trường (SN 1967, quê quán xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) là thuyền trưởng.

Theo ông Trường khai nhận, tàu đang sang mạn dầu thải cho hai tàu trên với khối lượng khoảng 25.000 lít. Bên cạnh đó, hàng hóa vận chuyển trên tàu VENUS 08 là gas (có giấy tờ của hàng hóa đầy đủ) lấy từ Khu Công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi) về cảng Hải Phòng để trả hàng. Trong thời gian tàu neo đậu tại Hòn Dáu để chờ hoa tiêu dẫn đường vào cảng đã tiến hành sang mạn số dầu thải trên.

Hiện, Tổ công tác dẫn giải các tàu trên về khu vực bến Gót (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) để tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 (Nguồn: Bắt tàu sang mạn 25.000 lít dầu trái phép trên vùng biển Hải Phòng// Hoàng Dương// Báo Tiền Phòng.vn.- Ngày 27/5/2020)

 

 

III. KINH TẾ-XÃ HỘI; SẢN XUẤT KINH DOANH

3.1. Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn: Lắng nghe, thấu hiểu, hợp tác

Đại dịch COVID-19 tràn qua khiến nhiều doanh nghiệp Hải Phòng điêu đứng. Khó khăn chồng chất, khả năng trụ vững của doanh nghiệp mỗi ngày một mong manh hơn. Mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và thành phố đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, nhưng để tiếp cận được đòi hỏi cả một quá trình, trong đó cần sự lắng nghe, thấu hiểu và hợp tác chặt chẽ mới hy vọng sớm phát huy tác dụng.                                                             

Hầu hết doanh nghiệp đều khó

Đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Bùi Trung Nghĩa cho biết: Khó nhất hiện nay là các doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ khi mấy tháng đầu sau Tết lượng khách thưa thớt, còn tháng 4 hầu như dừng hoạt động hoàn toàn. Doanh thu của các doanh nghiệp này tụt giảm 20-80%, trong khi chi phí vận hành, quản lý doanh nghiệp gần như giữ nguyên, không những thế lại phát sinh chi phí phòng, chống dịch…Các doanh nghiệp vận tải đường biển, đường sông cũng ở trong tình trạng tương tự.

Theo Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An Đặng Thế Lưỡng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận đang điêu đứng vì năm 2018- 2019 đã đầu tư hàng chục tỷ đồng mua xe công-ten-nơ, phần lớn bằng nguồn vốn vay ngân hàng. Nếu hoạt động bình thường, doanh nghiệp có thể trang trải được. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nguồn thu từ sản xuất kinh doanh xuống dốc, lãi suất ngân hàng và các khoản phí thực sự khiến doanh nghiệp loay hoay mãi không thấy đường ra. Đã thế, doanh nghiệp vẫn phải lo các khoản lương để giữ chân người lao động mặc dù cho nghỉ luân phiên.

Đối với khối sản xuất, phản ánh của các doanh nghiệp sản xuất bia, may mặc xuất khẩu, sản xuất ô tô cho thấy khó cả đầu vào lẫn đầu ra. Có doanh nghiệp khó khăn đến tức thì, nhưng cũng có doanh nghiệp cho biết, từ tháng 5 trở đi, chắc chắn phải giảm quy mô sản xuất xuống một nửa vì đơn hàng cũ đã xong, nhưng không ký được đơn hàng mới khi các nước châu Âu và Mỹ vẫn đang chống chọi với bệnh dịch.

Ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng phản ánh: 100% số tour của doanh nghiệp du lịch bị hủy, các nhà hàng, khách sạn không có khách, phải đóng cửa nhưng chi phí thuê đất, thuê mặt bằng, nhà hàng và các khoản chi phí vốn rất lớn vẫn phải trang trải. Trong khi đó, hầu hết doanh nghiệp du lịch, dịch vụ của Hải Phòng còn ở quy mô nhỏ nên sức chống chịu hạn chế.

Ông Nguyễn Hữu Đạo, Phó chủ tịch Liên minh HTX và doanh nghiệp Hải Phòng thông tin, khối nuôi trồng thủy sản cũng đang loay hoay. Như trường hợp HTX thủy sản Mắt Rồng, bình thường mỗi tháng cung ứng 500 tấn cá vược ra thị trường. Do dịch bệnh, sản lượng bán ra giảm tới 70% mà chi phí vẫn phải trả đủ.  Tất cả đều mong ngóng có sự hỗ trợ của Nhà nước để vượt qua giai đoạn khó khăn, có sức để trụ vững mới hy vọng phát triển sau này.

Mong sớm được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ

Khó khăn quá nhiều nên hầu hết doanh nghiệp Hải Phòng rất vui mừng trước các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới được ban hành. Trong đó, chủ trương cắt giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, giãn thời gian nộp thuế, giảm phí; cho vay với lãi suất 0% để trả lương người lao động được doanh nghiệp quan tâm nhất. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp, còn đang thiếu sự sâu sát, hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp được tiếp cận các chính sách này.

Đơn cử như việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết (NQ) 42 của Chính phủ, một số quận, huyện sáng 10-4 mới thông báo nhưng yêu cầu trong ngày 10- 4 phải có ngay báo cáo, khiến doanh nghiệp trở tay không kịp. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng Phạm Quang Vinh, việc thống kê bảng lương mấy tháng liền cộng với rất nhiều thủ tục khác khá phức tạp, doanh nghiệp không thể thực hiện được trong 1 ngày. Nhiều doanh nghiệp khác cũng chung ý kiến như vậy.

Về chính sách giãn thời hạn nộp thuế, hầu hết doanh nghiệp đều cho rằng đây là sự hỗ trợ thiết thực với doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, việc giảm một số loại thuế, phí sẽ giúp doanh nghiệp được nhiều hơn. Cũng như vậy, các doanh nghiệp cho biết, điều kiện để được giảm lãi suất cho vay 0,5-2,5% như thông báo của ngân hàng hoàn toàn không dễ dàng. Hơn nữa, điều doanh nghiệp muốn hiện nay là giảm lãi các khoản vay cũ để vượt qua khó khăn hơn là những ưu đãi đối với các khoản vay mới. Theo ông Nguyễn Hữu Đạo, Phó chủ tịch Liên minh HTX và doanh nghiệp Hải Phòng, ngoài chính sách của Trung ương, cần có thêm các chính sách của thành phố thì doanh nghiệp nhỏ và vừa, các HTX mới có thêm cơ hội được hưởng sự hỗ trợ.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng Lê Văn Cường cho biết: thời gian qua, đã có hơn 1600 khách hàng được hưởng các chính sách cơ cấu lại nợ, giãn nợ, giảm lãi suất. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cũng là doanh nghiệp, phải gánh chịu tác động xấu từ đại dịch nên cần có sự hợp tác chặt chẽ, cùng chia sẻ của các doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, ngoài chính sách hỗ trợ về tín dụng, các doanh nghiệp rất mong mỏi được thành phố quan tâm kiến nghị giảm tiếp một số loại phí. Ngoài ra, các ngành thành phố cần tiếp tục hướng dẫn cụ thể hơn nữa để doanh nghiệp được hưởng các chính sách theo NQ 42 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp mới đây, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu các ngành, các địa phương  tiếp tục quan tâm rà soát và tham mưu đề xuất với thành phố các biện pháp  hỗ trợ doanh nghiệp. Trước hết, cần sâu sát, hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ mới được ban hành như giãn thời gian nộp thuế; cơ cấu lại nợ; giảm lãi suất ngân hàng;  hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai để hưởng các chính sách từ NQ 42… Các biện pháp phải thật linh hoạt, đồng bộ, đồng thời có sự hợp tác chặt chẽ, trên tinh thần cùng sẻ chia, cùng thấu hiểu mới mang lại hiệu quả cao, thiết thực giúp doanh nghiệp Hải Phòng vượt qua giai đoạn khó khăn để tiếp tục phát triển.

Ông Đặng Thế Phương, Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng: Giảm phí cho doanh nghiệp vận tải

Ngành vận tải bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, sản lượng sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước lại gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, về giảm lãi suất vốn vay, nhiều doanh nghiệp chỉ được giảm 0,5%, không đáng kể và không có ý nghĩa nhiều. Với những doanh nghiệp phải ngừng hoạt động thì lại càng không có tiền trả gốc, trả lãi và càng không được hưởng lợi. Còn về thuế, nhiều doanh nghiệp không có doanh thu, không phát sinh thuế nên chính sách giãn thời hạn nộp thuế chưa có tác động nhiều.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng đề nghị Chính phủ, thành phố nghiên cứu có thể giảm tiền thuê đất hàng năm cho các doanh nghiệp kho, bãi, sẽ thiết thực hơn. Về giao thông, các phương tiện vận tải hiện phải chịu 2 loại phí gồm: phí bảo trì đường bộ và phí BOT, thực chất là phí chồng phí. Với mức phí bảo trì đường bộ 1,8 triệu đồng/xe/tháng, với các doanh nghiệp có nhiều phương tiện, đây là khoản chi rất lớn, là gánh nặng. Do đó, chúng tôi đề nghị được miễn giảm phí bảo trì đường bộ trong năm 2020. Về phí BOT, hiện cũng ở mức rất cao, cần được xem xét đưa về mức hợp lý. Ngoài ra, từ ngày 1 đến cuối tháng 4, các doanh nghiệp ngừng hoạt động để thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ dù trước đó đã bỏ tiền mua vé tháng qua các trạm BOT, nếu doanh nghiệp nào nhiều xe, khoản tiền vé tháng này cũng lên tới vài trăm triệu đồng, đề nghị nên có chính sách hoàn lại một phần để doanh nghiệp đỡ thiệt thòi.

Bà Tạ Thu Thủy, Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng: Mong được hưởng hỗ trợ lãi suất

Các doanh nghiệp sản xuất bia của Hải Phòng và cả nước đều bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Trước đó, do thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, sản lượng cũng đã sụt giảm khá nhiều. Theo tính toán của Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng,  từ nay tới cuối năm, doanh thu của đơn vị giảm hàng trăm tỷ đồng; lợi nhuận sẽ rất thấp, thậm chí không có, còn thuế giảm khoảng 20 tỷ đồng. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và thành phố. Theo đó, về lãi suất ngân hàng, hiện nhiều khoản vay của chúng tôi vẫn ở mức 7%/năm trong khi theo thông báo của ngân hàng, mức lãi suất được xem xét giảm xuống còn hơn 5%. Chúng tôi rất mong muốn được xem xét hưởng hỗ trợ mức lãi suất này.

Về thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, do thời hạn triển khai của chính quyền địa phương quá gấp nên doanh nghiệp làm không kịp, bị cho là hết hạn xem xét. Chúng tôi đề nghị thành phố chỉ đạo kéo dài thời gian báo cáo để doanh nghiệp tính toán, đề xuất cụ thể, bảo đảm cho người lao động của doanh nghiệp được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư Thái Anh: Giúp đỡ xúc tiến thương mại, tiếp thị

Là doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, Công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư Thái Anh bị ảnh hưởng nặng nề. Rất nhiều lô hàng xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, EU dù đã làm xong cũng bị hủy do đại dịch, chưa kể tới việc thiếu nhỡ nguyên vật liệu nhập khẩu. Một số đơn hàng xuất khẩu bị giảm 50%. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là doanh nghiệp rất khó khăn khi tiếp cận ký kết các đơn hàng mới. Hiện, đơn hàng cuối cùng của chúng tôi kết thúc trong tháng 5, nhưng chưa có đơn hàng tiếp theo. Với một doanh nghiệp có hơn 500 lao động, đây là nỗi lo và áp lực rất lớn.

Vì vậy, chúng tôi mong muốn được thành phố tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, gia hạn thời gian báo cáo để thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 42 để doanh nghiệp hoàn chỉnh, bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động. Mặt khác, chúng tôi mong muốn được thành phố hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nước ngoài, đón bắt cơ hội phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là tranh thủ thị trường Nhật Bản, Mỹ để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

 (Nguồn: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn: Lắng nghe, thấu hiểu, hợp tác// Hồng Thanh // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/5/2020)

 

3.2. Kinh tế Hải Phòng: Vượt qua thách thức, vươn tới những đỉnh cao mới

Tháng 5, Hải Phòng náo nức chào đón nhiều sự kiện trọng đại: mừng đất nước 45 năm hoàn toàn thống nhất, non sông liền một dải; kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5; mừng thành phố phát triển vượt bậc sau 65 năm giải phóng… Và bao giờ cũng thế, Hải Phòng chào đón các sự kiện trọng đại theo cách riêng của mình, không chỉ hô hào chung chung mà bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Bởi vậy, những ngày này, khi đại dịch COVID-19 vừa tạm lắng, cả thành phố bừng lên khí thế mới, quyết tâm mới để vượt qua thách thức, vươn tới những đỉnh cao.

Công nhân Công ty Jasan (Khu công nghiệp VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng) trên dây chuyền dệt phục vụ xuất khẩu. 

Vững vàng giữa đại dịch

Đại dịch COVID-19 quét qua làm ảnh hưởng nhiều tới các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Suốt 4 tháng qua, cả thành phố vừa tập trung toàn lực cho công tác chống dịch, vừa lo duy trì sự ổn định và phát triển của sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội. Nhiệm vụ nào cũng nặng nề, khó khăn, nhất là việc ngăn chặn, kiềm chế, kiểm soát dịch COVID-19 chưa hề có tiền lệ, nhưng với bản lĩnh vững vàng, nền tảng khá vững chắc sau nhiều năm kiên trì phấn đấu, Hải Phòng tiếp tục ghi được nhiều dấu ấn đáng tự hào.

Bằng những biện pháp mạnh mẽ, quyết đoán, kịp thời, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 4 tháng qua, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thành phố vẫn diễn ra bình thường. Các nhà máy công nghiệp luôn đỏ lửa; những con tàu lớn, các chuyến hàng vẫn liên tục vào, ra các bến cảng biển Hải Phòng, phục vụ lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu cho cả miền Bắc… Nhờ thế, mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt 2 con số, lên tới gần 23% trong quý 1 và hơn 16% trong 4 tháng thật sự có nhiều ý nghĩa. Kết quả này, trong điều kiện bình thường đã là sự bứt phá, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, nhiều khu vực phải cách ly y tế thì lại càng có ý nghĩa gấp bội phần; cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. Sự tăng trưởng này không chỉ thể hiện sức mạnh, tiềm lực trong sản xuất công nghiệp của Hải Phòng mà còn là kết quả của một loạt các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo nền móng trong nhiều năm qua để có thêm nhiều sản phẩm mới,, công nghệ cao, vừa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng, vừa thực hiện tái cơ cấu theo hướng bền vững và hiệu quả cao.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Bùi Quang Hải, đóng góp cho sự tăng trưởng ấn tượng của công nghiệp Hải Phòng năm 2019 và 4 tháng năm 2020 là các dự án công lớn như: Nhà máy sản xuất ô tô VinFast, các nhà máy  của Tập đoàn LG, Nhựa Tiền Phong, Nhiệt điện  Hải Phòng…

Không chỉ công nghiệp, một loạt các ngành kinh tế quan trọng khác của Hải Phòng cũng vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng. Trong đó, sản lượng hàng qua cảng tiếp tục tăng với gần 25 triệu tấn trong quý 1, hơn 2154 lượt tàu lớn ra vào, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 4 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2019; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 30.663 tỷ đồng, tăng 2,74%; thu ngân sách nội địa tăng 12,7%... là những con số đáng tự hào. Nông nghiệp Hải Phòng vẫn xứng đáng là một trong những trụ cột lớn của nền kinh tế với sản lượng lương thực, gia súc, gia cầm, rau xanh… tiếp tục tăng cùng hoạt động của các cơ sở chế biến thực phẩm đủ làm “ấm bụng” hơn 2 triệu người dân Hải Phòng, khi mọi con đường giao thương với trong nước và quốc tế đều gặp trở ngại do đại dịch. Tất cả những yếu tố đó giúp kinh tế Hải Phòng giữ được đà tăng trưởng, GRDP tăng gần 15% trong quý 1, khẳng định sự vững vàng của thành phố, tiếp tục là điểm sáng của cả nước.

Cũng do đại dịch nên bức tranh kinh tế thành phố còn một số mảng tối,  bị “trầy da tróc vảy” như du lịch, vận tải; một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, nhưng về tổng thể, thành phố vẫn bảo đảm được các cân đối lớn. Có thể nói, nền kinh tế thành phố 4 tháng qua không chỉ ổn định mà còn tăng trưởng, với những kết quả rất rõ ràng, sắc nét, giúp thành phố có thêm tiềm lực để giải quyết và tạo chuyển biến trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh.

Kiên định các mục tiêu phát triển

Tuy có nhiều dự cảm tốt đẹp, nhưng trước mắt, thành phố vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Một số ngành kinh tế, nhiều doanh nghiệp phải có những biện pháp thật mạnh mẽ mới vực dậy được sau đại dịch, nhất là các ngành du lịch, vận tải, dịch vụ khách sạn, nhà hàng… Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn vững niềm tin, kiên định tới cùng để thực hiện các mục tiêu đề ra, tiếp tục xốc tới giành những thành quả to lớn hơn, xứng tầm vị thế của Hải Phòng hơn.

Hệ thống cáp treo Cát Hải- Phù Long tạo điểm nhấn với nhiều kỷ lục mới cho du lịch Hải Phòng và cả nước.                        

Bởi thế, ngay trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, trong không khí vui mừng, phấn khởi  kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, Ngày Quốc tế lao động 1-5, 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, cả thành phố tưng bừng với nhiều dự án, công trình lớn được khánh thành, khởi công. Trong đó, có 15 dự án lớn cấp thành phố với tổng nguồn vốn lên tới 4000- 5000 tỷ đồng, tiêu biểu là hệ thống cáp treo Cát Hải- Phù Long tạo ra điểm nhấn mới với nhiều kỷ lục mới cho du lịch Hải Phòng và cả nước; là bãi tắm nhân tạo nằm trong quần thể Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn; là tuyến đường trục đô thị  52 m thênh thang, rộng mở; là nút giao thông Nam cầu Bính quy mô lớn và hiện đại nhất từ trước tới nay cùng một loạt các dự án giao thông mới, các khách sạn 5 sao; các khu dịch vụ mới tạo nên sự kết nối liên hoàn và hiện đại, đồng bộ, mở đường cho sự bứt phá mạnh mẽ của Hải Phòng trong tương lai. Đặc biệt, dự án tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên có ý nghĩa lịch sử trọng đại, phát huy giá trị quần thể di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng, nhằm lưu giữ tới muôn đời sau những chiến tích hào hùng của cha ông, khơi gợi lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay, tạo thành sức mạnh tinh thần vô giá trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

Bên cạnh đó, các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang được thúc đẩy khẩn trương. Việc khôi phục lại các ngành kinh tế sau dịch được thành phố chuẩn bị sẵn từng đường đi nước bước, quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2020. Trong đó, việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Cụ thể là cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thu hút ngày càng nhiều hơn các nhà đầu tư lớn đến với Hải Phòng. Điều đáng chú ý là, Hải Phòng không chủ trương phát triển, phục hồi kinh tế bằng mọi giá mà gắn với tăng trưởng bền vững, bảo vệ môi trường, chuyển hướng sang nền kinh tế công nghệ cao, kinh tế số với những bước đi táo bạo, tạo được sự đồng thuận cao. Việc thu hút nhiều hơn các dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ sẽ tạo thế cân bằng cho thành phố, vươn tới mục tiêu đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

Có thể nói, những kết quả phát triển kinh tế, vượt lên mọi thách thức của đại dịch thế kỷ đang khích lệ thành phố Hải Phòng tiếp tục vươn lên với nhiều giải pháp tích cực hơn,  thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, nhìn thẳng vào khó khăn, hạn chế để tìm cách khắc phục, để đà phục hồi ngày càng mạnh mẽ, mô hình tăng trưởng ngày càng hợp lý, phù hợp với xu thế thời đại, đưa  Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ, xứng tầm đô thị lớn thứ ba của cả nước.

 (Nguồn: Kinh tế Hải Phòng: Vượt qua thách thức, vươn tới những đỉnh cao mới// Hồng Thanh// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 4/5/2020)

 

3.3. Qua chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hải Phòng: Vững niềm tin, thêm quyết tâm làm nên “chiến thắng Bạch Đằng Giang” trong phát triển kinh tế

       Dành những lời ngợi khen xứng đáng; giao trọng trách lớn cho Hải Phòng; khích lệ tinh thần “Bạch Đằng Giang” trong phát triển kinh tế; khẳng định Chính phủ sẽ song hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hải Phòng phát triển… là những ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng ngày 3-5 vừa qua. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt của Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương  dành cho Hải Phòng. Từ đó, thêm quyết tâm, thêm động lực, thêm ý chí phấn đấu thực hiện bằng được mong muốn, kỳ vọng của Trung ương đối với Hải Phòng.

Tuyến đường đô thị từ Bắc Sơn đến Nam Hải trong ngày thông xe

Chân tình, xúc động, tự hào

Thật vui mừng khi các đồng chí lãnh đạo Trung ương trong đoàn công tác của Thủ tướng dành cho Hải Phòng những lời nhận xét, đánh giá xác đáng, chân tình, khách quan về những thành quả thành phố đạt được trong thời gian qua. Trong đó, kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Hải Phòng được coi là điểm “rất sáng”. Ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đều khẳng định, giữ sạch địa bàn được như Hải Phòng, không để dịch bệnh xâm nhập là vô cùng khó khăn, trong khi đây là cửa ngõ hội nhập quốc tế lớn, trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ của cả nước. Thế nhưng Hải Phòng đã làm được cho thấy bản lĩnh, quyết tâm và các giải pháp đúng, trúng, kịp thời của thành phố. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Hải Phòng giành thắng lợi trên mặt trận phát triển kinh tế- xã hội (KTXH).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng coi sự tăng trưởng GRDP của Hải Phòng trong quý 1 là “rất đáng ngưỡng mộ” và những chỉ tiêu KTXH 4 tháng qua là “rất thuyết phục”. Đặc biệt, Hải Phòng không nợ và không có nhiệm vụ nào quá hạn, chứng tỏ mọi việc đều được quan tâm xử lý, giải quyết rất kịp thời, trách nhiệm cao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: “về Hải Phòng hôm nay, thấy lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất lớn; nội bộ đoàn kết thực sự, quyết liệt hành động, liên tục có đổi mới, sáng tạo. Đây chính là yếu tố quan trọng để Hải Phòng thành công”. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Trần Hồng Hà “ngạc nhiên” khi cơ chế, chính sách giống nhau nhưng trong khi nhiều tỉnh, thành phố khá “trầy trật” trong GPMB thì Hải Phòng lại làm rất nhanh, tiến độ thực hiện các dự án được rút ngắn đáng kể. Bộ trưởng cho rằng, đó chính là một trong những bí quyết thành công của Hải Phòng khi luôn quyết liệt, minh bạch và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ấn tượng mạnh mẽ và đánh giá rất cao khi Hải Phòng ban hành tới 3 nghị quyết dành riêng cho giáo dục, nghị quyết nào cũng mang tính đột phá, táo bạo, riêng có của Hải Phòng, thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Điều này lý giải vì sao Hải Phòng liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục; 23 năm liền có học sinh giỏi quốc tế và nhiều người tài muốn về Hải Phòng. Nhân lực giữ vai trò quyết định trong phát triển và Hải Phòng đang làm rất tốt.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, các dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Hải Phòng. Mấy năm qua, số lượng dự án của trung ương và địa phương rất nhiều và Bộ GTVT đánh giá năng lực quản lý đầu tư xây dựng của Hải Phòng rất cao, Bộ hầu như chỉ quản lý về chuyên môn. Vì thế, Hải Phòng tạo dựng được hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, trở thành ưu thế, năng lực cạnh tranh của thành phố. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chúc mừng Hải Phòng vững vàng giành thắng lợi kép trong thời gian qua và khẳng định thành phố có nhiều tiềm năng và có lợi thế cạnh tranh rất lớn cả về vị trí địa lý, hạ tầng, nhân lực, quy mô dân số… Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Hải Phòng trong 4 năm qua và 4 tháng đầu năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh các giải pháp của Hải Phòng thể hiện tầm nhìn, quyết tâm chính trị rất lớn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trên dưới đồng lòng, đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh, xứng đáng là điểm sáng của cả nước. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định, đã theo dõi sát sự phát triển của Hải Phòng và nhận thấy thành phố liên tục có nhiều đổi mới, phát triển đột phá. Đặc biệt, Hải Phòng là điểm sáng trong thu hút các nguồn lực đầu tư, đi đầu cả nước trong thu hút nguồn vốn FDI và thu hút nguồn vốn tư nhân… Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nêu rõ: Hiếm địa phương nào có nhiều di tích lịch sử văn hóa như Hải Phòng, đặc biệt mới đây là sự xuất lộ bãi cọc Cao Quỳ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa rất lớn. Đây chính là một trong những nguồn tài nguyên vô giá đang được Hải Phòng gìn giữ, phát huy, là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy Hải Phòng phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quý 1, Hải Phòng đạt tăng trưởng GRDP 14,9%, là kỷ lục, rất đáng mừng. Nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, tăng trưởng GDP của cả nước chỉ đạt 3,82% và nhiều tỉnh, thành phố lớn cũng chỉ đạt hơn 3%, thậm chí thấp hơn. Thủ tướng khẳng định: Thành phố Cảng đang bừng lên sức sống mãnh liệt. Hải Phòng đang thực sự nêu tấm gương lớn để cả nước phấn đấu, toàn quốc phải nghiên cứu cách làm của Hải Phòng cả trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KTXH. Thủ tướng dành thời gian phân tích, đánh giá từng chỉ tiêu KTXH của Hải Phòng và nhấn mạnh: Hải Phòng luôn đổi mới, sáng tạo, luôn quyết liệt, quyết tâm và nhất là khơi gợi được nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của các tầng lớp nhân dân, tạo dựng được hình ảnh thành phố Hải Phòng năng động, luôn sẵn sàng hướng về phía trước và thực hiện bằng được mục tiêu đề ra. Thủ tướng hoan nghênh cách Hải Phòng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng một cách rất riêng, ấn tượng,  vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới vừa mở “mặt trận thứ hai” thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KTXH mà mở đầu là 15 dự án, công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng nông thôn mới. Theo Thủ tướng, đã thấy rõ tại Hải Phòng một cấp ủy có sức sống, một chính quyền rất năng động, quyết liệt; niềm tin của nhân dân ngày càng lớn…

Quyết tâm làm nên “chiến thắng Bạch Đằng Giang” trên mặt trận kinh tế

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng đặt thêm nhiều kỳ vọng, mong muốn với thành phố. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, về Hải Phòng lần này, Thủ tướng muốn nghe, muốn nhìn thấy quyết tâm mới của thành phố để nhanh chóng khôi phục nền kinh tế sau đại dịch, để Hải Phòng phải là địa phương đi đầu trong thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2020 mà cụ thể là không điều chỉnh, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất nặng nề, rất thách thức bởi đại dịch gây  cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu; ở trong nước cũng rất khó khăn nhưng đây cũng chính là lúc “lửa thử vàng, gian nan thử sức” đối với Hải Phòng. Bởi thế, theo Thủ tướng, Hải Phòng không được thỏa mãn với thành quả đạt được, phải có quyết tâm mới, biện pháp đồng bộ và nếu dồn sức, có quyết sách đúng, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, cùng với kinh nghiệm, nền tảng  tạo dựng được, Hải Phòng có thể đạt được.

Nhân sự kiện phát lộ bãi cọc Cao Quỳ, Thủ tướng khích lệ tinh thần của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng, mong muốn Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc với 3 lần chiến thắng oanh liệt giặc ngoại xâm trên dòng Bạch Đằng Giang; giữ gìn vững bền, toàn vẹn biên cương bờ cõi; phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo để làm nên một “chiến thắng Bạch Đằng Giang” vang dội trong phát triển kinh tế.  Thủ tướng giao trọng trách cho Hải Phòng, yêu cầu phải giành thắng lợi, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ KTXH năm 2020; tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, phát triển công nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ, đầu tư công, thu ngân sách, thu hút các nguồn lực đầu tư; bảo đảm ASXH… tiếp tục phải đi đầu cả nước.

Không những thế, người đứng đầu Chính phủ còn đặt ra những mục tiêu dài hơi cho Hải Phòng tới năm 2025- 2030 và 2045 theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, với yêu cầu Hải Phòng phải đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa; trở thành động lực phát triển của cả nước; phấn đấu trở thành thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại 1, đô thị đặc biệt; thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistic quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học- công nghệ biển của cả nước, trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc; Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế; sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á  và tiến tới là  thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Đây cũng là mong muốn của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đối với Hải Phòng. Các ý kiến phát biểu đều cho rằng, Hải Phòng đang có đà, dư địa phát triển còn rộng lớn, tiềm năng, thế mạnh có nhiều, nếu năng động, quyết tâm, nhất định sẽ làm nên “chiến thắng Bạch Đằng Giang”.

Trên thực tế, đối phó với đại dịch, Hải Phòng phải tiêu tốn nguồn lực không nhỏ; các ngành kinh tế đang bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực,  việc thực hiện được các mục tiêu trên không dễ dàng. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để thành phố bứt phá, vượt qua và đặc biệt với những mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và của người dân thành phố thì đây chính là con đường đi lên tất yếu của Hải Phòng. Tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sẽ tổ chức triển khai các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ,  quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về KTXH, quốc phòng- an ninh năm 2020,  bảo đảm không giảm so với kế hoạch đầu năm. Đồng thời, thành phố sẽ phân kỳ thực hiện các mục tiêu được ghi trong Nghị quyết 45 tới năm 2025, 2030, 2045, đạt hiệu quả cao nhất như mong muốn của Thủ tướng.

Thật đáng mừng khi trên chặng đường đó, bên cạnh quyết tâm cao của địa phương, Hải Phòng có sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đều khẳng định, sẽ kề vai sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hải Phòng phát triển và thực hiện các mục tiêu đề ra. Càng vui hơn khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Thủ tướng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Hải Phòng cùng song hành. Các thủ tục, quy trình phải nhanh. Có những việc cụ thể do Hải Phòng đề nghị, Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành liên quan phải giải quyết ngay trong thời hạn 7 ngày, phải tăng cường phân cấp nhiều hơn cho thành phố để tạo sự chủ động thực hiện nhiệm vụ. Thủ tướng giao trách nhiệm các bộ, ngành Trung ương và Hải Phòng phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng xây dựng dự thảo nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, tạo cơ hội để Hải Phòng cất cánh bay cao hơn, xa hơn. Người đứng đầu Chính phủ cũng gợi mở các định hướng, các trụ cột phát triển của Hải Phòng mà trọng tâm là phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, du lịch dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thành phố thông minh, thành phố đáng sống… Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố cũng rất yên tâm, tin tưởng khi các đề xuất, kiến nghị của Hải Phòng đều được Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương ủng hộ cao, từ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng thiết yếu, xây dựng thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng, phát triển các khu công nghiệp, đến các việc khó, thường tốn rất nhiều thời gian, thủ tục, như: điều chỉnh quy hoạch chung phát triển Hải Phòng; điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà để thực hiện các dự án lớn; công nhận quần thể các di tích lịch sử Bạch Đằng Giang là di tích cấp quốc gia đặc biệt, tiến tới đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới…

Sau khi kiểm soát, bước đầu ngăn chặn được đại dịch COVID-19, Hải Phòng là địa phương đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thăm và làm việc. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành xúc động nêu rõ: Thành công toàn diện của thành phố Hải Phòng trong những năm vừa qua đều gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Thủ tướng. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố luôn ghi nhớ,  trân trọng biết ơn đồng chí Thủ tướng dành tình cảm đặc biệt cho thành phố Hải Phòng. Đây cũng chính là động lực để Hải Phòng tiếp tục vươn lên, thực hiện bằng được mong muốn, kỳ vọng của Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đối với Hải Phòng, xây dựng Hải Phòng ngày càng phồn thịnh, văn minh./.                                                                     

 (Nguồn: Qua chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hải Phòng: Vững niềm tin, thêm quyết tâm làm nên “chiến thắng Bạch Đằng Giang” trong phát triển kinh tế// Hồng Thanh//  Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 4/5/2020)

 

3.4. Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đủ điều kiện khánh thành Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort và Khách sạn 5 sao M'Gallery Cát Bà

(HPĐT)- Sáng 5-5, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort và Khách sạn 5 sao M'Gallery Cát Bà. Đại diện lãnh đạo các ngành thành phố; huyện Cát Hải; đại diện các doanh nghiệp chủ đầu tư cùng dự.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành kiểm tra tiến độ thi công Tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo tại Cát Bà.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao các doanh nghiệp dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vẫn tập trung tối đa nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Một phần Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo tại Cát Bà.

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ của các doanh nghiệp, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận, đánh giá cao các doanh nghiệp thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vẫn tập trung tối đa nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Nhấn mạnh đây là 2 dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng trong thu hút khách du lịch đến với Hải Phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục cố gắng đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để kịp thời tổ chức khánh thành vào dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Theo báo cáo, đến nay, dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort hoàn thành hơn 80% khối lượng tiến độ dự án.

 Đối với khách sạn M’Gallery Cát Bà, đồng chí Lê Khắc Nam yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành một số thủ tục còn thiếu như hồ sơ xả thải, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, hệ thống trạm điện. Đối với Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, đồng chí yêu cầu các sở, ngành chức năng phối hợp hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, sớm hoàn thành thủ tục giao đất mở rộng bãi tắm.

Đồng chí Lê Khắc Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành khách sạn 5 sao M'Gallery tại Cát Bà.

Để chuẩn bị các lễ khánh thành diễn ra trang trọng, thuận lợi, Phó chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành liên quan sớm xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh; bố trí, phân luồng phương tiện đảm bảo an toàn giao thông; bố trí phương tiện, trang thiết bị y tế thường trực cấp cứu phục vụ kịp thời các buổi lễ; bảo đảm vệ sinh, cảnh quan trên vịnh và tuyến đường đến các dự án; phối hợp các doanh nghiệp lên kế hoạch tổ chức lễ khánh thành, bảo đảm điều kiện về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đia điểm tổ chức.

Đối với khách sạn M’Gallery Cát Bà, đồng chí Lê Khắc Nam yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành một số thủ tục còn thiếu.

Theo báo cáo, đến nay, dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort hoàn thành hơn 80% khối lượng tiến độ dự án. Trong khi đó, dự án Khách sạn 5 sao M'Gallery Cát Bà đã hoàn thành được 99% tiến độ. Từ nay đến ngày dự kiến tổ chức lễ khánh thành (13-5), các doanh nghiệp thi công 3 ca/ngày, hoàn tất việc trang trí, lên kế hoạch tổ chức sự kiện, bảo đảm lễ khánh thành diễn ra kịp thời, trang trọng./

(Nguồn: Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đủ điều kiện khánh thành Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort và Khách sạn 5 sao M'Gallery Cát Bà// Ngọc Sơn// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày5/5/2020)

 

3.5. Quận Lê Chân, Hải Phòng khánh thành Trụ sở Khối đoàn thể quận

Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020), 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 13/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 4/5, quận Lê Chân tổ chức khánh thành Trụ sở Khối đoàn thể quận Lê Chân tại số 187 Tô Hiệu

Công trình Trụ sở Khối đoàn thể thể quận Lê Chân được thực hiện với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách quận. Công trình được xây dựng với quy mô 5 tầng nổi với diện tích 316 m2 trên tổng diện tích đất 630 m2; gồm 22 phòng làm việc, 1 hội trường 70 chỗ, 1 phòng họp 45 m2 và 1 phòng họp 34 m2.

Sau 8 tháng thi công (từ ngày 27/8/2019 đến ngày27/4/2020), công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, nhân viên khối đoàn thể quận Lê Chân bao gồm: Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Tổ chức chính trị xã hội và các phòng họp chức năng.

Công trình hoàn thiện đảm bảo tiện nghi sử dụng, phù hợp với không gian làm việc, đáp ứng việc đầu tư chiều sâu theo chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của TP Hải Phòng cũng như quận Lê Chân, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị.

Cùng ngày, quận Lê Chân đã tổ chức Lễ khánh thành Khu nhà A và Khu nhà bảo vệ của trường THCS Trần Phú (quận Lê Chân). Công trình được khởi công và xây dựng từ tháng 10/2019, đến nay đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Quy mô công trình Khu nhà A gồm 4 tầng: Tầng 1 là nhà để xe cho học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường; tầng 2 là phòng khách, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng đọc, hành lang và cầu thang; tầng 3 gồm 3 phòng học, 1 khu cầu thang và 1 khu cầu thang; tầng 4 gồm 3 phòng học, 1 khu hành lang và 1 khu cầu thang.

Quy mô khu nhà bảo vệ gồm 3 tầng: Tầng 1 gồm phòng bếp, phòng kế toán, phòng bảo vệ; tầng 2 gồm phòng truyền thống, hành lang; tầng 3 gồm phòng đoàn đội và hành lang. Công trình được đầu tư xây dựng với kết cầu hiện đại, chắc chắn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật cao.

  (Nguồn: Quận Lê Chân, Hải Phòng khánh thành Trụ sở Khối đoàn thể quận// Nguyên An // Báo Bảo vệ Pháp luật.vn  .- Ngày 04/5/2020)

 

3.6. Hải Phòng: Ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 666/LĐTBXH-TE ngày 27/02/2020 về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2020; Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 được phát động với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" triển khai từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020 trên địa bàn toàn thành phố. Mục đích của Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng chung tay cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo cơ hội để trẻ em sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với các nội dung và hình thức phù hợp điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền về Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/ND-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 13/3/2020 cùa Ủy ban nhân dân thành phố về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai doan 2020- 2025; các chính sách, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang triển khai thực hiện.

Tập trung tuyên truyền về chủ đề và các họat động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em"; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em và phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em.

Tăng cường truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (trực 24/7, miễn phí cuộc gọi); phím số 18006605 của Trung tâm Công tác xã hội thành phố (trong giờ hành chính) và đường dây tư vấn, tiếp nhận thông tin về xâm hại trẻ em của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có) để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu.

Truyền thông tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em thông qua các kênh truyền thông báo chí, mạng xã hội, các tài liệu, sản phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tăng cường vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả và đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Nguồn: // Hải Phòng: Ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em 2020 // Lao động xã hội.- Ngày 5 /5/2020)

 

3.7. Hải Phòng lọt tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

  (HPĐT)- Sáng 5-5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố báo cáo đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2019). Đây là năm thứ 15 liên tiếp VCCI và USAID công bố bộ chỉ số này. 

Bảng xếp hạng PCI năm 2019.

Với 70, 40 điểm tổng hợp, năm thứ ba liên tiếp tỉnh Quảng Ninh vươn lên vị trí dẫn đầu. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng PCI 2018 là Đồng Tháp (72,10 điểm), thứ ba là Vĩnh Long (71,30 điểm). Bắc Ninh giữ vị trí thứ tư  với 70,19 điểm... Đà Nẵng tiếp tục xếp thứ 5. Tiếp theo từ thứ 6 đến thứ 10 là Quảng Nam, Bến Tre, Long An, Hà Nội và Hải Phòng. Hải Phòng xuất sắc đạt 68,73 điểm, nằm trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu, thuộc nhóm rất tốt. Như vậy, từ vị trí thứ 16 của năm 2018, Hải Phòng tăng 6 bậc, vươn lên vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố.

Nhóm cuối bảng là Lai Châu, Đắk Nông, Bắc Kạn... nhưng theo VCCI, các tỉnh này cũng có những bứt phá so với 2019 về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp dân doanh.

Ông Đậu Anh Tuấn , Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, điểm đáng chú ý của bảng xếp hạng PCI năm nay là điểm trung vị bình quân 65 điểm, cao nhất  trong 15 năm báo cáo này được xây dựng. Khoảng cách giữa tỉnh đứng đầu và cuối ngắn lại, là dấu hiệu thay đổi chất lượng điều hành, năng động, sáng tạo cấp tỉnh. Ở một số chỉ số thành phần của PCI, 70-80% doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng với cách ứng xử của cơ quan công quyền. Niềm tin của doanh nghiệp được tiếp tục khơi dậy. Tuy nhiên, cải cách trong lĩnh vực đất đai, thuế phí, bảo hiểm xã hội... vẫn chưa như kỳ vọng. Chi phí không chính thức giảm liên tục trong 3 năm gần đây nhưng vẫn cao, khoảng 53%. Còn hơn một nửa doanh nghiệp phản ánh phải trả các chi phí không chính thức. Năm nay, lần đầu tiên báo cáo PCI 2019 phân tích về xu hướng tự động hóa và số hoá trong sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam, dự báo các tác động với lao động, việc làm.   

PCI là một chỉ số tổng hợp gồm 10 chỉ số thành phần, phản ánh lĩnh vực điều hành kinh tế có tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, gồm: chi phí gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất; tính minh bạch; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

 (Nguồn: Hải Phòng lọt tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh// Hồng Thanh// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/5/2020)

 

3.8. Những đổi mới tại các HTX kinh doanh dịch vụ điện

Hải Phòng hiện có khoảng 20 HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ điện, hầu hết đều có lợi nhuận tốt. Để duy trì hoạt động hiệu quả, các HTX đã mạnh dạn huy động vốn đầu tư nâng cấp lưới điện đồng thời chú trọng công tác an toàn lao động (ATLĐ).

Nhiều năm trước, một số HTX kinh doanh dịch vụ điện tại Hải Phòng luôn nằm trong danh sách “đơn vị hoạt động kém” của ngành điện khi HTX không đầu tư trang thiết bị, đường dây, trạm biến áp... dẫn tới điện yếu, hao tổn điện ở mức cao, chất lượng phục vụ kém khiến người sử dụng dịch vụ phàn nàn.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012, các HTX nói chung và HTX kinh doanh điện nói riêng đã kiện toàn, củng cố bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Thành viên HTX cùng góp vốn đầu tư, nâng cấp cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ, dần lấy lại niềm tin đối với người sử dụng điện.

3 đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp diễn ra trong 2 tháng đầu hè năm 2019, ở một số xã ngoại thành Hải Phòng, người dân khổ sở vì tình trạng mất điện, cắt điện luân phiên do trạm biến áp quá tải. Nhưng tại xã Lại Xuân- xã miền núi của huyện Thủy Nguyên, điện phục vụ bảo đảm 24/24 giờ, không xảy ra tình trạng quá tải, mặc dù lượng khách hàng sử dụng dịch vụ đến hơn 3.500 hộ.

Ông Ngô Văn Thắng - Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lại Xuân cho biết: Chất lượng đời sống người dân ngày càng cao, số lượng thiết bị, đồ dùng sử dụng điện trong các gia đình trên địa bàn ngày càng nhiều. Nếu HTX giữ nguyên công suất hoạt động của 9 trạm biến áp như trước đây, chắc chắn không bảo đảm đủ lượng điện phục vụ nhu cầu người dân. Từ năm 2018 đến nay, HTX đã huy động vốn đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các trạm biến áp. Hiện, số trạm biến áp do HTX quản lý lên tới 15 trạm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho bà con trong xã.

Trên địa bàn Hải Phòng hiện có khoảng 20 HTX, doanh nghiệp tham gia quản lý kinh doanh dịch vụ điện nông thôn. Thực tế, HTX nào tham gia đảm nhận dịch vụ điện, HTX đó có nguồn thu, hiệu quả hoạt động cao hơn.

Như HTX dịch vụ điện năng An Hưng (huyện An Dương), doanh thu bình quân từ dịch vụ điện đạt 12 tỷ đồng/năm, chiếm 60% doanh thu của HTX. HTX xác định lĩnh vực đầu tư mũi nhọn là nâng cao chất lượng dịch vụ điện, tuy vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi nhanh. HTX đang quản lý 12 trạm điện với tổng công suất 47.600 KVA, phục vụ điện sinh hoạt cho 3.200 hộ dân ở 9 thôn của xã An Hưng.

Để ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ điện, giảm hao tổn điện năng, HTX thường xuyên đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống đường dây truyền tải, thay mới công tơ. Cuối tháng 4/2019, HTX đầu tư 800 triệu đồng cải tạo và thay 2.000 m dây điện tiết diện lớn, thay mới 300 công tơ điện đến hạn kiểm định. Nhờ đó, tỷ lệ hao tổn điện năng giảm xuống còn 7,3%.

“Có thể thấy rõ nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai nạn lao động vẫn là do người lao động còn chủ quan trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Do vậy, để người lao động hiểu rõ vai trò quan trọng của an toàn vệ sinh lao động, HTX đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà trong đó cụ thể là không được chủ quan, nêu cao ý thức tự bảo vệ mình, thực hiện chấp hành nghiêm ngặt các quy định về quy trình an toàn vệ sinh lao động.

Xử lý nghiêm những cán bộ, công nhân cố tình vi phạm. Mấy chục năm kinh doanh dịch vụ điện nhưng HTX chưa để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động nào liên quan đến lĩnh vực này”, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lại Xuân Ngô Văn Thắng chia sẻ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà người lao động tại các HTX kinh doanh điện luôn ý thức thực hiện “4 đủ”: Đủ sức khỏe, hiểu rõ nội dung công việc trước khi thực hiện; Kiểm tra đầy đủ hiện trường, cắt điện, thử hết điện, tiếp địa, treo biển báo an toàn; Đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, dây lưng an toàn, guốc trèo khi làm việc trên cao; Đủ điều kiện an toàn, người lao động hoàn toàn có thể từ chối làm việc, nếu chưa hiểu biết và không đảm bảo các điều kiện về an toàn.

Bên cạnh đó, các HTX tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt tiêu chí “3 không” gồm: Không để xảy ra tai nạn trong sản xuất kinh doanh; không có tai nạn do giao thông; Không để xảy ra sự cố do chủ quan...

Cùng với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các HTX kinh doanh điện tại Hải Phòng đã làm tốt công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền đến người dân biết các quy định để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, không vi phạm hành lang lưới điện...

 (Nguồn: Những đổi mới tại các HTX kinh doanh dịch vụ điện // Thanh Vân //  Báo Thoibaokinhdoanh.vn  .- Ngày 5/5/2020)

 

3.9. Cảnh sát biển tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 5/5, tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp cùng Thành ủy Hải Phòng tổ chức chương trình tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hoàng Châu là một trong 6 xã và 2 thị trấn của huyện Cát Hải được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà cho bà con ngư dân. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Với tinh thần vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch đồng thời phải triển khai đồng bộ các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã và đang triển khai thăm hỏi, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn 4 tỉnh, thành gồm Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận.

Tại mỗi địa phương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng 200 suất quà, trị giá 400 triệu đồng; mỗi suất gồm 10 kg gạo, 10 khẩu trang y tế, 300.000 đồng. 

Món quà tuy không nhiều về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với bà con ngư dân 4 địa phương nơi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân do ảnh hưởng của đại dịch, nhanh chóng ổn định cuộc sống; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, thiết thực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt an ninh - quốc phòng.

  (Nguồn: // Cảnh sát biển tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 // Báo Nhân dân  .- Ngày 6 /5/2020)

 

3.10. Gần 12,4 nghìn tỷ đồng đã đến tay người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngay trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều địa phương đã tích cực chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ để tiền hỗ trợ nhanh chóng tới tay người dân. Kinh phí dành cho bốn nhóm đối tượng cơ bản là người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo đã giải ngân gần 12,4 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố, tổng số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được rà soát, xây dựng danh sách hỗ trợ là hơn 12,34 triệu đối tượng, với tổng kinh phí thực hiện gần 12.400 tỷ đồng.

Nhiều địa phương đã tiến hành chi trả tiền gói hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ vào cuối tháng tư, đầu tháng năm. Tính đến hết ngày 3/5, bảy tỉnh, thành phố là Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Long An thực hiện chi trả xong đến các đối tượng thuộc nhóm này. Các địa phương còn lại cũng đã hoàn thành chi trả trên từng địa bàn quận, huyện.

Từ ngày 1/5, đường dây nóng qua Tổng đài 111 thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chính thức tiếp nhận thông tin giải đáp những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng trong gói hỗ trợ an sinh xã hội trong dịch Covid-19. Cùng với đó, có ba số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân: 0913.049.567; 0977.976.686 và 0913.378.816.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành tám bộ nhận diện và toàn bộ hệ thống câu hỏi giải đáp về gói hỗ trợ an sinh xã hội. Tổng đài 111 tiếp nhận 24/24 giờ các phản ánh, ý kiến đóng góp của nhân dân. Với sáu đường dây điện thoại nóng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, qua năm ngày đã có 46.600 lượt điện thoại gọi đến, giải đáp hơn 12 nghìn lượt hỏi.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, tất cả các bộ ngành, địa phương hầu như không nghỉ để tập trung triển khai chuyển nhanh tiền hỗ trợ đến nhân dân và người lao động (NLĐ). 40/63 địa phương đã chi tiền hơn 20 nghìn tỷ đồng. Trong đó, bốn nhóm đối tượng cơ bản là: người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và người thuộc hộ cận nghèo đã giải ngân được 12.400 tỷ đồng. Đến ngày 15-5, công tác chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội cho bốn nhóm đối tượng này cơ bản sẽ xong.

  (Nguồn: Gần 12,4 nghìn tỷ đồng đã đến tay người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19// Xuân Anh// Báo Nhân dân.com.vn  .- Ngày5 /5/2020)

 

3.11. Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19.Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

 LĐLĐ TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 126/QĐ-LĐLĐ ngày 5.5.2020 về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Cụ thể, LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 1.217 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau: Lao động nữ đang mang thai, đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi; cả hai vợ chồng đang làm việc tại Hải Phòng và đều bị tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (được tính là một trường hợp) và bản thân người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo. Mức trợ cấp 1 lần cho mỗi trường hợp là 1 triệu đồng cùng suất quà trị giá 200.000 đồng.

Tổng kinh phí đợt hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 là gần 1,5 tỉ đồng trích từ nguồn ngân sách công đoàn thành phố. Dự kiến đến ngày 9.5, số tiền hỗ trợ được trao tận tay CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn.

  (Nguồn: Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19.Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng // Đặng Luân//  Báo Laodong.vn  .- Ngày 5/5/2020)

 

3.12. Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sai quy định: Bồi thường hơn 124 triệu đồng cho người lao động

Sáng 6/5, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng xét xử phúc thẩm vụ doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) sai quy định. Nguyên đơn là ông Bùi Quang Hiệu (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Dân Tiến, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và bị đơn là Công ty (Cty) TNHH Seething Việt Nam (KCN Đồ Sơn - Hải Phòng).

Trước đó, chiều 28/11/2019, vụ kiện này được xét xử sơ thẩm tại Toà án nhân dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng). Theo nội dung đơn khởi kiện, ông Bùi Quang Hiệu được Cty Seething nhận vào làm việc từ năm 2014. Công việc chính là công nhân Bộ phận Cơ điện với mức lương trước khi bị cho nghỉ việc là 7.704.000 đồng/tháng.

Trưa 24/6/2018, ông Hiệu cùng một đồng nghiệp sử dụng điện thoại trong giờ làm việc tăng ca để tra cứu thông tin kiểm tra vệ sinh cho máy móc và bị quản đốc bắt gặp. Nhưng thay vì lập biên bản vi phạm tại chỗ thì sau đó 3 ngày, Cty đã chỉ đạo cho bảo vệ không cho ông Hiệu vào làm việc mà không thông báo hay giải thích lý do.

Ông Hiệu làm đơn kiến nghị đến Ban Quản lý Khu kinh tế và Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng. Hai đơn vị này đã nhiều lần mời doanh nghiệp (DN) giải quyết. Đến ngày 27/11/2018, Cty cam kết đưa NLĐ trở lại làm việc nhưng chuyển đến bộ phận khác và không trả lương cho những ngày ông Hiệu không đến làm việc (từ 27/6 đến 27/11/2018). Tuy nhiên thực tế, DN vẫn không cho ông Hiệu trở lại làm việc.

Đến ngày 21/1/2019, tại cuộc họp giữa DN và người lao động (NLĐ), 2 bên thống nhất việc chấm dứt HĐLĐ với ông Hiệu, DN sẽ trả lương cho ông Hiệu đến thời điểm đó. Song, DN tiếp tục không thực hiện như nội dung đã cam kết.

Ngày 27/5/2019, ông Bùi Quang Hiệu làm đơn khởi kiện ra Toà án nhân dân quận Đồ Sơn với nguyện vọng Cty Seething thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; thanh toán toàn bộ lương và các chế độ BHXH, BHYT trong những ngày ông Hiệu không được làm việc cho đến ngày toà án đưa ra vụ xét xử; đồng thời, thực hiện đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, chốt sổ BHXH đến thời điểm toà xử án.

TAND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tuyên án: Chấp nhận nội dung đơn khởi kiện của NLĐ, buộc phía DN bồi thường theo quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 54 triệu đồng.

Nhận thấy mức bồi thường mà hội đồng xét xử đưa ra chưa thoả đáng, ông Bùi Quang Hiệu kháng cáo tới Toà án nhân dân TP.Hải Phòng.

Tại phiên tòa diễn ra sáng 6/5, sau khi DN thừa nhận vi phạm, thỏa thuận bồi thường thêm số tiền 70 triệu đồng, nguyên đơn đồng ý rút kháng cáo. Như vậy, tổng số tiền DN phải bồi thường NLĐ đến nay là hơn 124 triệu đồng.

Ông Bùi Quang Hiệu cho biết: “Mặc dù theo quy định pháp luật, số tiền mà DN phải bồi thường thêm là 96 triệu đồng. Song qua thỏa thuận, chia sẻ với tình hình DN gặp khó khăn do dịch COVID-19, tôi đồng ý rút đơn kháng cáo, hài lòng với kết quả này”.

  (Nguồn: Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sai quy định: Bồi thường hơn 124 triệu đồng cho người lao động // Mai Dung // Báo Lao động.vn .- 7/5/2020)

 

3.13. Công khai nguyên tắc bốc thăm tái định cư tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình

(HPĐT)- Chiều 7-5, tại Hội trường Trường chính trị Tô Hiệu, Sở Xây dựng thành phố phối hợp với UBND phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) tổ chức hội nghị công khai dự thảo nguyên tắc bốc thăm và xin ý kiến nhân dân về việc bố trí, sắp xếp các hộ gia đình, cá nhân về tái định cư tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình.

Người dân nhận phiếu lấy ý kiến tại Trường chính trị Tô Hiệu.

Đợt này, 661 hộ dân ở tại 14 chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình có hồ sơ pháp lý đầy đủ, được bố trí tạm cư theo quy định, bao gồm: các hộ có hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư cũ; các hộ thuộc diện bàn giao nhà ở từ các cơ quan, đơn vị tự quản sang ngành Xây dựng quản lý nhưng chưa ký hợp đồng thuê nhà; các hộ có quyết định thanh lý nhà của các cơ quan, đơn vị; các hộ sử dụng thực tế nhà ở tại chung cư cũ nhận chuyển nhượng quyền thuê hợp pháp nhà từ các hộ có hợp đồng thuê nhà gốc hoặc các hộ thuộc diện bàn giao nhà từ các cơ quan, đơn vị tự quản sang ngành Xây dựng quản lý trước ngày 9-3-2017; các hộ mua nhà hợp pháp hoặc một phần diện tích được chia tách từ các hộ có quyết định thanh lý nhà trước ngày 9-3-2017.

Người dân nhận phiếu lấy ý kiến tại Trường chính trị Tô Hiệu.

Các hộ được UBND thành phố chấp thuận cho thuê nhà đợt 1 được chia làm 3 nhóm và tổ chức bốc thăm theo từng nhóm. Theo đó, những hộ diện tích nhà ở chung cư cũ từ 32 m2 trở lên được bố trí vào các căn hộ có diện tích lớn nhất 54,89 m2. Những hộ có diện tích nhà ở chung cư cũ từ 27,5 m2 đến dưới 32 m2 được bố trí  vào căn hộ có diện tích 47,49 m2. Những hộ có diện tích nhà ở chung cư cũ dưới 27,5 m2 được bố trí vào các căn hộ còn lại diện tích từ 47,21 đến 49,13 m2.

Toàn bộ các ý kiến của các hộ sẽ được Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố ban hành nguyên tắc bốc thăm trong thời gian sớm nhất sau khi thành phố nhận bàn giao chung cư HH4./.

 (Nguồn: Công khai nguyên tắc bốc thăm tái định cư tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình// Nguyễn Dương // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/5/2020)

 

3.14. Cơ hội tăng tốc kinh tế của Hải Phòng trong những tháng tiếp theo

Hàng loạt các dự án lớn về phát triển hạ tầng du lịch, thương mại sẽ đi vào hoạt động, doanh nghiệp lớn của thế giới cũng đang chuyển nhà máy từ nước ngoài về Việt Nam chính là xu hướng phát triển kinh tế của Hải Phòng trong những tháng tiếp theo trong năm 2020.

Theo Trưởng Ban Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Mợi, hiện có trên 700 dự án đầu tư trên địa bàn; trong đó, có 376 dự án là có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động tại khu kinh tế, khu công nghiệp ở Hải Phòng.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong quý 1/2020, số lao động tại các doanh nghiệp đã giảm khoảng 24% so với cùng kỳ, từ trên 130.000 người xuống còn khoảng 97.000 người. Tuy nhiên, cũng trong quý 1, sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp vẫn tăng trưởng do duy trì nguồn nguyên liệu sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Phạm Văn Mợi phân tích trong tháng Năm và tháng Sáu, tình hình của các doanh nghiệp sẽ hết sức khó khăn do nhỡ, thiếu đơn hàng. Nếu dịch COVID-19 có chuyển biến theo hướng tích cực, tình hình kinh tế xã hội ổn định thì từ tháng Bảy trở đi, hoạt động của các doanh nghiệp sẽ ổn định và phát triển.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, từ quý 3/2020, sẽ có một số nhà đầu tư lớn của Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Đức bắt đầu triển khai dự án tại Hải Phòng. Tập đoàn LG cũng sẽ đưa dây chuyền sản xuất tủ lạnh từ nước ngoài về Việt Nam. Các dự án này sẽ đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Năm 2019, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng đạt trên 18 tỷ USD thì các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Hải Phòng đã đóng góp tới 12,6 tỷ USD. Dự kiến trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng cũng đạt 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố.

Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hải Phòng Lê Trí Vũ, thời gian tới, hàng loạt dự án lớn về du lịch, thương mại của Hải Phòng sẽ đi vào hoạt động. Cụ thể, dự án cáp treo dài 3.955m nối đảo Cát Hải và Cát Bà của Tập đoàn Sungroup đang khẩn trương hoàn thành và dự kiến sẽ khai trương vào ngày 13/5. Hệ thống cáp treo này có công suất chuyên chở khoảng 4.500 người/giờ.

Tại Cát Bà, Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo cũng đang được triển khai với ba tòa nhà 18, 19 tầng và khoảng 1.200 phòng ở đạt tiêu chuẩn năm sao. Ngoài ra, tổ hợp này cũng có tích hợp 150 dịch vụ vui chơi giải trí. Khi đi vào hoạt động, dự kiến Khu nghỉ dưỡng cao cấp của Flamingo sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động.

Ngoài Tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo, tại Cát Bà còn có khách sạn 5 sao M’Gallery cũng sẽ được khai trương vào dịp 13/5. Đây là dấu mốc lần đầu tiên Cát Bà có khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao quy mô và tầm cỡ thế giới.

Tại khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê cao 72 tầng do tập đoàn FLC là chủ đầu tư cũng sẽ được khởi công trong tháng Năm.

Tập đoàn AEON Mall của Nhật Bản đang tiếp tục hoàn thiện Trung tâm thương mại AEON Mall Hải Phòng. Công trình cao tám tầng với tổng diện tích 279.000m2. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam.

Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 mặt hàng được bày bán; trong đó, sẽ dành ưu tiên cho hàng Việt Nam chất lượng cao và các hàng hóa của Hải Phòng.

Khi đi vào hoạt động số lượng khách tới mua sắm, tham quan có thể đạt từ 13-15 triệu người/mỗi năm, giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động. Nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công để đi vào khai thác trong tháng 10/2021.

Theo ông Phạm Văn Mợi, các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên thay đổi công nghệ sản xuất. Do đó họ cần đưa đội ngũ chuyên gia vào Hải Phòng làm việc. Các doanh nghiệp trong khu kinh tế Hải Phòng đang thiếu khoảng 1.000 chuyên gia; trong đó có những người phải ở lại nước sở tại do dịch COVID-19.

Dù một số doanh nghiệp phải cho lao động dừng việc, nghỉ việc nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn phát triển ổn định hoặc chuyển hướng sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm cho người lao động. Trong thời gian tới, các dự án của tập đoàn LG tiếp tục cần nguồn nhân lực. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Regina Miracle đang chuyển hướng sản xuất từ hàng may mặc sang hàng bảo hộ. Trước thời điểm dịch bệnh, hàng hóa xuất khẩu của hai công ty trên đã chiếm khoảng 80% tổng hàng hóa xuất khẩu của Hải Phòng.

Ông Lê Trí Vũ cho rằng thành phố cần tiếp tục tập trung giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư. Đảm bảo điều kiện giao thông vận tải thông suốt phục vụ các dự án lớn. Việc giải phóng mặt bằng sẽ quyết định tiến độ triển khai dự án. Do đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai công việc liên quan đến từng sở, ngành, quận, huyện để tạo mặt bằng sạch, thuận lợi cho nhà đầu tư. Hải Phòng cũng cần hoàn thiện sớm quy hoạch không gian đô thị tại các quận, huyện, phát triển du lịch Cát Bà để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Thành ủy Hải Phòng mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết thành phố sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục liên quan đến giấy phép cho người lao động nước ngoài đến Hải Phòng làm việc. Thành phố chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, tập trung giải quyết thủ tục đầu tư cho một số khu, cụm công nghiệp.

Theo công bố mới nhất của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hải Phòng xếp vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố, đạt 68,73 điểm, tăng 4,25 điểm và tăng sáu bậc so với năm 2018.

Kết quả PCI 2019 cho thấy, Hải Phòng nhận được sự đánh giá cao của các doanh nghiệp về chỉ số đào tạo lao động khi đứng đầu cả nước với 8,24 điểm. Đây cũng là chỉ số thành phần mà các doanh nghiệp Hải Phòng có mức độ hài lòng cao từ năm 2017 trở lại đây.

  (Nguồn: Cơ hội tăng tốc kinh tế của Hải Phòng trong những tháng tiếp theo // Báo Xây dựng.com.vn .- Ngày 7/5/2020)

 

3.15. Giá thấp, hàng nghìn tấn thủy sản 'mắc kẹt'

Hàng nghìn tấn cá tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã đến lứa phải xuất bán để cải tạo ao nuôi, phục vụ cho nuôi vụ mới nhưng giá thấp, người nuôi không muốn bán.

Hàng loạt hộ dân nuôi trồng thủy sản Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên đang dở khóc dở mếu khi hàng nghìn tấn cá vược và cá trắm đen đã đến lứa phải xuất bán để cải tạo ao nuôi, phục vụ cho nuôi thủy sản vụ mới nhưng giá quá thấp, có nơi thu mua còn thấp hơn giá thành sản phẩm.

Ông Nguyễn Đức Văn - Giám đốc HTX Mắt Rồng cho biết: "Hợp tác xã có 65 hộ thành viên, nuôi thủy sản trên tổng diện tích mặt nước hơn 210 ha, hiện nay cá đang vào vụ thu hoạch, sản lượng dự kiến trên 2.000 tấn. Tuy nhiên, đợt này giá đang thấp, cá vược đang dao động từ 83.000-85.000đ/kg, cá trắm đen dao động từ 65.000-70.000đ/kg. Giá này thấp hơn nhiều so với trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19 nên nhiều người không muốn bán".

Trước đây, trung bình mỗi năm Hợp tác xã Mắt Rồng cho ra thị trường khoảng 4.500 tấn cá trắm đen và cá vược, trong đó riêng cá trắm đen chiếm đến 60% sản lượng trên thị trường miền Bắc.

Do vị thế nằm ở khu vực ngã 3 sông (sông Ruột Lợn, sông Bạch Đằng và sông Cấm), hàng năm chịu ảnh hưởng tích cực bởi thủy triều vùng cửa sông nên chất lượng nước ở đây rất phù hợp cho cá vược sinh trưởng và phát triển.

Các hộ dân ở đây từng thử nghiệm nuôi nhiều loại thủy sản khác nhau, nhưng cá vược cho sản lượng và giá trị kinh tế tốt hơn cả nên đã phát triển nuôi loại cá này thành sản phẩm chủ lực bấy lâu nay.

Và vùng Lập Lễ được xem là thủ phủ của cá vược và cá trắm đen ở Hải Phòng, việc tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã những năm gần đây luôn thuận lợi do có thị trường tiêu thụ ổn định và việc vận hành của HTX khoa học, có tính toán ký lưỡng, cân bằng cung cầu và ít bị tiểu thương ép giá.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Thủy Nguyên, hiện tại, diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện đang có là 1.466 ha, trong đó nuôi nước lợ là 781,3ha, nước ngọt là 684,2 ha. Sản lượng thủy sản nuôi rất lớn, tuy nhiên, việc tiêu thụ còn nhiều bất cập.

Việc ký kết hợp đồng liên kết, tiêu thụ các sản phẩm thuỷ sản tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện chưa có, chưa xây dựng được chợ đầu mối thuỷ sản của huyện. Do đó, một số sản phẩm thủy sản thế mạnh của huyện như cá vược, cá trắm đen tiêu thụ chậm, giá thu mua thấp hơn giá thành sản phẩm nên người nuôi không muốn bán để cải tạo ao nuôi, phục vụ cho nuôi thủy sản vụ mới.

Không chỉ ở Lập Lễ xảy ra tình trạng này mà ở nhiều nơi khác như Cát Bà, Dương Kinh… giá cả thị trường xuống thấp ảnh hưởng lớn đến người nuôi.

 Tại Cát Bà, mấy trăm hộ nuôi cá lồng trên vịnh cũng lao đao thời gian vừa qua do dịch bệnh, nhà hàng khách sạn đóng cửa, giá cả thủy sản xuống thấp, khó bán hoặc không thể bán trong khi cá càng nuôi càng lớn.

Ông Vũ Văn Thoản - nuôi cá lồng ở Bến Bèo, Cát Bà cho biết: "Hiện tại mỗi ngày trung bình mất khoảng 10 triệu tiền thức ăn cho cá. Tuy nhiên, giá quá thấp và thậm chí thời điểm giãn cách xã hội do dịch Covid-19 gia đình không thể bán được cá. Hoặc có bán giá cũng thấp, không bõ công nuôi. Cá ngày càng lớn, bán cũng lỗ mà nuôi thì càng lỗ”.

Tại quận Dương Kinh, giá tôm cũng xuống thấp gần 1 nửa so với năm 2019 nhưng các hộ dân vẫn phải bán để chuẩn bị cho vụ mới.

Ông Vũ Bá Quang, hộ nuôi tôm ở phường Tân Thành cho hay: Tôi nuôi tôm nhà bạt (tôm mùa đông) và thu hoạch, năm nay được mùa, dự kiến khoảng 10 tấn tuy nhiên giá thấp. Năm ngoài hơn 200.000đ/kg nhưng năm nay chỉ được 165.000đ/kg, nhưng vẫn phải bán do đã đến kỳ thu hoạch và chuẩn bị cho vụ nuôi tiếp theo.

“Tôi may mắn nuôi cả 2 năm nay được không bị dịch bệnh, năng suất có thể nói là đạt nhưng giá hơi thấp 1 chút. Tuy nhiên so với những hộ nuôi bên cạnh thì vẫn còn may mắn hơn. Có anh Phụng nuôi cạnh nhà tôi phải bán cách đây 1 tháng với giá chỉ 110.000đ/kg trong khi vốn bỏ ra khoảng 90.000-100.000đ/kg, lãi chỉ 20.000đ/kg”.

Theo Chi cục Thủy sản Hải Phòng, hiện tại, Hải Phòng đang có hơn 8,9 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 4 tháng đầu năm ước đạt  25,67 nghìn tấn. Vừa qua, hầu như tất cả đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá cả và lượng tiêu thụ đều giảm.

Trước thực trạng này, trong thời gian tới, ngoài việc tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, các nhân nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm do dịch bệnh Covid-19 tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng để khắc phục khó khăn. Cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có chính sách hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện việc tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời, tục hỗ trợ cơ giới hóa, chính sách khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

Mặt khác hỗ trợ thúc đẩy mô hình liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp và nông, xây dựng lòng tin và phát huy vai trò, trách nhiệm giữa các bên với nhau, tránh tình trạng bẻ kèo khi giá cả thị trường biến động để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cụ thể là doanh nghiệp đảm bảo bao tiêu cho người dân trong mọi trường hợp còn người dân đảm bảo bán cho doanh nghiệp với giá đã thống nhất trong hợp đồng bất kể giá cả điểm thu hoạch thấp hơn giá thị trường.

  (Nguồn: Giá thấp, hàng nghìn tấn thủy sản 'mắc kẹt' // Đinh Mười// Báo Nông nghiệp.vn .- Ngày 7/5/2020)

 

3.16. Hải Phòng: Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên - lao động

LĐLĐ TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 126/QĐ-LĐLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, LĐLĐ TP sẽ hỗ trợ 1.217 đoàn viên, công nhân, NLĐ bị tạm hoãn hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau: Lao động nữ đang mang thai, đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi; cả vợ chồng đang làm việc tại Hải Phòng và đều bị tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (được tính là một trường hợp) và bản thân NLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo. Mức trợ cấp 1 lần cho mỗi trường hợp là 1 triệu đồng cùng phần quà trị giá 200.000 đồng.

Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là gần 1,5 tỉ đồng được trích từ nguồn ngân sách Công đoàn TP. Dự kiến đến ngày 9-5, số tiền hỗ trợ sẽ được trao tận tay công nhân, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn

  (Nguồn: Hải Phòng: Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên - lao động//Báo Giadinh.net.vn .- Ngày 8/5/2020)

 

3.17. Nhà sách Tiền Phong Hải Phòng tặng 1000 suất quà tri ân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập

Nhà sách Tiền Phong Hải Phòng đầu tiên được thành lập vào 11/5/2005 tại địa chỉ 55 Lạch Tray – quân Ngô Quyền. Tháng 8/2017, hệ thống nhà sách Tiền Phong tiếp tục khai trương Nhà sách Tiền Phong thứ 2 tại số 268 Trần Nguyên Hãn – quận Lê Chân. Đến nay, Nhà sách Tiền Phong đã thực sự trở thành một thương hiệu uy tín và gắn liền với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của thành phố hoa phượng đỏ.

Nhà sách Tiền Phong Hải Phòng 1 và Nhà sách Tiền Phong Hải Phòng 2 đều được xậy dựng theo tiêu chuẩn nhà sách hiện đại với số vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Mỗi nhà sách phục vụ khách hàng hơn 22 ngàn mặt hàng, trong đó hơn 12 ngàn mặt hàng là sách và hơn 9 ngàn mặt hàng là các loại học cụ, văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng, đồ lưu niệm… Tất cả các mặt hàng đều có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phong phú về mẫu mã, chủng loại.

Điều đặc biệt, khi đến với Nhà sách Tiền Phong Hải Phòng tại hai địa chỉ trên, các em thiếu nhi không chỉ tìm được những cuốn sách hay, những đồ dùng học tập hữu ích, những đồ chơi trí tuệ mà còn được thỏa sức khám phá bản thân thông qua các trò chơi vận động, giải trí sáng tạo tại Khu vui chơi của mỗi nhà sách.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Nhà sách Tiền Phong và Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam dành tặng 1000 suất quà tri ân khách hàng, áp dụng với mỗi hóa đơn mua hàng trị giá từ 200k trở lên, từ 9/5 đến 11/5/2020 tại 55 Lạch Tray và 268 Ngô Quyền  - Hải Phòng.

  (Nguồn: // Nhà sách Tiền Phong Hải Phòng tặng 1000 suất quà tri ân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập// Báo Tienphong.vn  .- Ngày 8/5/2020)

 

3.18. Huyện An Dương: Khởi công xây dựng nhà hỗ trợ người nghèo theo Nghị quyết 52

(HPĐT)- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử, sáng 9-5, huyện An Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở tặng ông Vũ Đình Đoàn, hộ nghèo ở thôn Thành Công, xã Đặng Cương (huyện An Dương) thực hiện Nghị quyết số 52 của HĐND thành phố. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, huyện An Dương làm lễ khởi công xây dựng nhà ởhỗ trợ hộ nghèo năm 2020 tại xã Đặng Cương, huyện An Dương.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm kịp thời của các cấp, ngành thành phố trong bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ thiết thực giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương liên quan giám sát chặt chẽ việc cung cấp gạch, xi măng theo chính sách hỗ trợ của thành phố để công trình bảo đảm chất lượng. Lãnh đạo huyện An Dương và xã Đặng Cương tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà tảo tâm, người thân trong dòng họ chung sức ủng hộ thêm kinh phí xây dựng hoàn thiện nhà ở giúp gia đình ông Đỗ Đình Đoàn và nhiều hộ nghèo khác trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trao quà hỗ trợ hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại xã Đặng Cương, huyện An Dương.

Đây là căn nhà đầu tiên được khởi công theo cơ chế hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 52 của HĐND thành phố. Gia đình ông Đoàn được hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố số tiền 35 triệu đồng, thời hạn trả hết nợ tối đa 15 năm; thành phố hỗ trợ 5,9 tấn xi măng và 14.000 viên gạch chỉ để xây mới ngôi nhà 1 tầng kiên cố có diện tích 60 m2. Trong năm 2020, huyện An Dương có 33 hộ được hỗ trợ xây mới, 14 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết 52 của HĐND thành phố./.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, huyện An Dương kiểm tra gạch xây dựng nhà ở hỗ trợ người nghèo tại xã Đặng Cường, huyện An Dương.

  (Nguồn: Huyện An Dương: Khởi công xây dựng nhà hỗ trợ người nghèo theo Nghị quyết 52// Nguyễn Cường// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 9/5/2020)

 

3.19. Hải Phòng tìm cách ngăn chặn dịch bệnh ở tôm nuôi

Theo Sở NN-PTNT Hải Phòng, từ đầu năm đến nay, do điều kiện thời tiết, môi trường diễn biến bất lợi, làm dịch bệnh tôm nuôi phát sinh, lây lan.

Dịch bệnh xuất hiện từ ngày 14 tháng 4, gây thiệt hại kinh tế cho người dân. Bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính xảy ra tại 2 huyện, quận, tổng diện tích tôm nuôi nhiễm bệnh trên địa bàn thành phố 250,43 ha, diện tích nuôi tôm có nguy cơ nhiễm bệnh trên 503 ha tại quận Dương Kinh và huyện Tiên Lãng.

Tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tổng diện tích nuôi tôm trên địa bàn là 508,12 ha (nuôi theo hình thức thâm canh 43,15 ha; bán thâm canh 3 ha; quảng canh 461,97 ha). Tính đến ngày 21/04/2020 tổng diện tích tôm mắc bệnh là 15 ha tại 11 hộ nuôi tôm, diện tích nguy cơ 340,6 ha; ước tính thiệt hại khoảng 7,5 tỷ đồng.

Còn tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh, tính đến ngày 27/4/2020 tổng diện tích tôm bị bệnh 235,43ha, trong đó có 80,186 ha thuộc Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy và 155,24 ha của các hộ nuôi riêng lẻ.

Trước đó, tại phường Tân Thành, ngày 21/4, sau khi nhận được báo cáo về tình hình dịch bệnh ở tôm nuôi của Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Dương Kinh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế, lấy mẫu tại 24 hộ nuôi tôm gửi Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương xét nghiệm. Tại phiếu trả lời, 19 mẫu dương tính với virus gây bệnh đốm trắng; 4 mẫu dương tính với bệnh vi bào tử trên tôm (EHP); 9 mẫu dương tính với vi khuẩn vibrio parahaemolyticus.

Huyện Tiên Lãng cũng trong tình trạng tương tự, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đã kiểm tra, lấy 17 mẫu tôm tại 9 hộ nuôi ở xã Vinh Quang thì phát hiện 17/17 mẫu dương tính virus gây bệnh đốm trắng (WSSD), 3/17 mẫu dương tính với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND), 3/17 mẫu dương tính với vi khuẩn vibrio paraheamolyticus.

Theo phản ánh của người dân, ngoài các địa phương như đã nói ở trên, 1 số vùng nuôi tôm khác của Hải Phòng cũng đã có dấu hiệu dịch bệnh ở tôm nuôi như: tôm đỏ thân, bơi dạt bờ, kém ăn và chết... Theo 1 số hộ dân nuôi tôm, nguyên nhân 1 phần do nguồn nước và 1 phần do con giống.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh ở tôm nuôi, Sở NN-PTNT Hải Phòng đã kịp thời trình UBND TP sử dụng nguồn hóa chất dự phòng chống dịch thủy sản, xuất cấp cho huyện Tiên Lãng, quận Dương Kinh 8,8 tấn Chlorine 65% min và 20 tấn Sodium Chlorite 20% giúp 2 địa phương này phòng, chống dich bệnh.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Tiên Lãng, quận Dương Kinh và các huyện, quận có diện tích nuôi tôm trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi.

Cụ thể, đối với các cơ sở nhiễm bệnh, tiếp tục giám sát chặt chẽ cơ sở nuôi, hướng dẫn biện pháp khử trùng tiêu độc, tổ chức tiêu hủy ao tôm nhiễm bệnh, thu gom xác tôm chết chôn hủy theo quy định, không vận chuyển tôm nhiễm bệnh ra khỏi cơ sở.

"Tuyệt đối không xả thải nước từ cơ sở nhiễm bệnh chưa qua xử lý ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh. Tiêu độc, khử trùng toàn bộ nước trong ao nuôi, dụng cụ liên quan bằng hóa chất có trong danh mục được phép lưu hành, sử dụng trong nuôi thủy sản tại Việt Nam theo quy định của Bộ NN-PTNT như Chlorine, Sodium chlorite, BKC....", ông Phạm Văn Thép, GĐ Sở NN-PTNT Hải Phòng, cho hay.

Đối với các cơ sở nuôi ở khu vực xung quanh chưa có bệnh, phải tăng cường kiểm tra, giám sát. Yêu cầu các cơ sở khi nhập thủy sản giống về phải có giấy chứng nhận kiểm dịch và báo cáo chính quyền địa phương kế hoạch nhập  thủy sản giống. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh đối với những hộ nuôi thủy sản trên địa bàn. Hướng dẫn các hộ nuôi biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quản lý ao nuôi chặt chẽ; không lấy nước chưa qua xử lý vào ao nuôi.

Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hải Phòng, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến các hộ nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cách phát hiện và báo cáo dịch bệnh, không để dịch lây lan ra diện rộng. Khuyến cáo người dân, tuyệt đối không thả nuôi mới tôm trong vùng bị bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ NN-PTNT.

“Khi phát hiện ao nuôi thủy sản có dấu hiệu bất thường phải báo cáo chính quyền địa phương, Trạm Chăn nuôi và Thú y, các hộ nuôi xung quanh để có các biện pháp xử lý kịp thời, không xả thải nước ra ngoài kênh mương chung làm lây lan dịch bệnh. Mặt khác hướng dẫn các hộ nuôi tăng cường chăm sóc, quản lý thủy sản, môi trường nuôi, tránh hiện tượng gây sốc cho tôm.

Đối với các hộ nuôi có mật độ vi khuẩn Vibrio sp trong nước vượt ngưỡng cho phép; dùng hóa chất, chế phẩm sinh học để xử lý đáy ao định kỳ 15 ngày/lần; quản lý thức ăn hàng ngày, tránh dư thừa gây ô nhiễm ao. Thường xuyên giám sát dịch bệnh, khi phát hiện thủy sản có dấu hiệu bất thường báo ngay cho chính quyền địa phương và Chi cục Chăn nuôi và Thú y để có các biện pháp xử lý kịp thời” – ông Bùi Văn Luyện – Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hải Phòng cho biết. (Nongnghiep.vn 09/5,

  (Nguồn: Hải Phòng tìm cách ngăn chặn dịch bệnh ở tôm nuôi// Đinh Mười// Báo Nhandan.com.vn ĐT.- Ngày 11/5/2020)

 

3.20. Hội Nông dân Hải Phòng khảo sát tình hình sản xuất và đời sống nông dân sau dịch Covid-19

Hội Nông dân TP.Hải Phòng vừa tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, nắm bắt đời sống của hội viên, nông dân và thăm một số mô hình tiêu biểu trên địa bàn huyện Thủy Nguyên sau khi dịch Covid-19 cơ bản đã được khống chế.

Tuy nhiên, nông dân sản xuất trên địa bàn Hải Phòng không ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước "giải cứu" nông sản, hội viên, nông dân huyện đã chủ động tích cực sản xuất, tìm nhiều giải pháp để thích nghi, ứng phó, với hy vọng năng suất tiếp tục đạt cao, chất lượng nông sản được đảm bảo...

Ngoài chủ động sản xuất cây lúa, trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, hội viên nông dân đã mạnh dạn chuyển sang nuôi trồng các đối tượng thủy sản khác. Điển hình có thể kể đến như Hợp tác Dân Lập, xã Lập Lễ hay mô hình mắt rừng Lan viên, tại thôn Bấc Vang xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên.

Ông Đinh Khắc Vấn - Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản cá sạch Dân Lập, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên cho biết: Tổng diện tích canh tác của đơn vị là 28 hecta với mức đầu tư trên 5 tỷ/năm. Đơn vị tạo công việc cho 5 công nhân và 40 lao động trực tiếp.

Thời gian qua, Hợp tác xã Dân Lập chọn đối tượng thủy sản có thị trường tiêu thụ tốt hơn là cá trắm đen, cá vược ... Đây là những loài cá tiêu thụ mạnh ở thị trường nội địa. Hàng năm, Hợp tác xã Dân Lập xuất bán cá trắm đen 450 tấn/năm, cá vược 25 tấn/năm.

Hợp tác xã chủ yếu xuất bán cho các tiểu thương trong các chợ lớn trong và ngoài thành phố cùng các nhà hàng lớn. Hợp tác xã còn bán thủy sản nuôi trồng được cho các cơ sở chế biến để làm khô, mắm...

Trong thời gian diễn biến cao điểm của dịch Covid-19 (tháng 3 và tháng 4/2020), năng suất nuôi trồng thủy sản cá sạch được HTX Dân Lập giữ vững, tuy nhiên giá trị mặt hàng thủy sản bán ra bị giảm mạnh, ảnh hưởng đến mức thu nhập của lao động và nguồn cung quy trình sản xuất, vốn lưu thông của doanh nghiệp.

Ông Vấn cho biết thêm, tuy khó khăn nhưng Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản cá sạch Dân Lập sẽ quyết tâm giữ vững, ổn định sản xuất. Dự kiến, trung tuần tháng 5/2020, HTX sẽ ra mắt "Chi hội Nuôi trồng thủy sản cá sạch Dân Lập, xã Lập Lễ" với 50 thành viên bao gồm chi hội cá nước ngọt và nước nợ, trong đó có 100% hộ hội viên nông dân xã Lập Lễ tham gia.

Bên cạnh mô hình nêu trên, đoàn công tác của Hội Nông dân TP Hải Phòng còn thăm mô hình trồng lan rừng của anh Lê Văn Huy, trú tại thôn Bấc Vang xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên.

Vườn lan rừng của anh Huy có tổng diện tích 400m, vốn đầu tư khoảng trên 2 tỷ với 50 loại giống lan rừng đang được anh ươm trồng, chăm sóc và gây giống. Giống lan rừng chủ yếu tập trung là lan kiếm, phi điệp tím, trầm,… Hàng năm, vườn lan rừng cho thu nhập từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Anh Huy cho biết, trong thời gian dịch Covid-19diễn biến phức tạp, sản lượng tiêu thụ hoa lan ít bị ảnh hưởng. Để thích hợp với thời điểm ịch bệnh, anh chuyển sang bán lan rừng onlie trên mạng xã hội, trao đổi, giao thương hàng hóa với khách qua facbook, zalo… Tần suất bán hoa lan cho khách lẻ cho thu nhập tương đối ổn định, doanh thu tốt hơn bán buôn. Thậm chí còn không đủ nguồn lan rừng bán cho người tiêu dùng.

Tại buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên, ông Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng nhấn mạnh: Các cấp Hội cần xác định sản xuất nông nghiệp là "bà đỡ" cho nền kinh tế nên cần tập trung đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, dự tính, dự báo để bảo đảm giành thắng lợi toàn diện trong sản xuất.

Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên cần tiếp tục thực hiện tốt theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND, HĐND thành phố Hải Phòng về các chính sách phát triển nông nghiệp quy hoạch vùng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Thành phố Hải Phòng và tranh thủ chủ động các nguồn vốn để phát triển các mô hình kinh tế có tính liên kết 4 nhà, sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Theo ông Đỗ Đức Hòa, nhằm chuẩn bị tốt công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 bảo đảm hiệu quả, sát thực tế, góp phần giảm thiệt hại do bão, lụt gây ra, các cấp Hội cần kịp thời nắm bắt tình hình nông nghiệp – nông dân – nông thôn; tham mưu, đề xuất các lựa chọn phương hướng, giải pháp thích hợp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sau đợt phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  (Nguồn: Hội Nông dân Hải Phòng khảo sát tình hình sản xuất và đời sống nông dân sau dịch Covid-19// Báo Nông thôn ngày nay.- Ngày 11 /5/2020)

 

3.21. Hải Phòng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Ngày 12/5, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ, người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng, sát khuẩn tay, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

Các hoạt động: vũ trường, karaoke tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có chỉ đạo của UBND thành phố. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác được hoạt động trở lại nhưng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Riêng với cơ sở nhà hàng, quán ăn chỉ yêu cầu sát khẩu tay; sân gôn được phép phục vụ người ngoại tỉnh.

Thành phố cho phép các phương tiện vận tải hành khách hoạt động 100% tần suất với các tuyến từ Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Các phương tiện được sử dụng 100% số ghế nhưng yêu cầu hành khách bắt buộc đeo khẩu trang.

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức lưu trú, cách ly với phi công và tiếp viên theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng dịch COVID-19...

(Nguồn: Hải Phòng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng// Đặng Luân// Báo Laodong.vn.- Ngày12 /5/2020)

 

3.22. Phát huy hiệu quả những phẩm chất quý báu của con người Hải Phòng

Mới 10 năm xa Hải Phòng lên Hà Nội sinh sống, làm việc, nhưng mỗi khi trở về thăm quê hương, tôi đều vui mừng, phấn khởi, tự hào về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020, đưa Hải Phòng trở thành địa phương trong tốp đầu có tốc độ phát triển nhanh nhất, năng động nhất của cả nước.

Đại diện Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội trao quà tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam Hải Phòng

Kế thừa, phát huy có chọn lọc các nhân tố thời kỳ trước

Người Hải Phòng hôm nay có thể tự hào giới thiệu với bạn bè về những công trình thế kỷ, về diện mạo đổi thay toàn diện của thành phố, về những chính sách thu hút hiền tài và an sinh xã hội đầy nhân văn và hấp dẫn. Đặc biệt, một sinh khí mới “dân tin Đảng, Đảng vì dân” đang lan tỏa rộng khắp trong đời sống chính trị- xã hội nhờ khả năng “chèo lái” vững vàng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố do đồng chí Bí thư Thành ủy là người “thuyền trưởng”. Trong đó, phải kể tới những đổi mới, sáng tạo nổi bật, như: đổi mới tư duy, mở rộng dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy lợi ích của người dân làm mục đích hướng tới, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tạo bước đột phá về thu ngân sách nội địa, tập trung nguồn lực cho các dự án, chương trình trọng điểm, ưu tiên và thu hút mọi nguồn lực xã hội, tạo động lực cho xây dựng và phát triển nhanh và bền vững… Điều quan trọng là sự đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, tất cả hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của thành phố.

Theo tôi, để có được những thành công đó, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Sau 35 năm đổi mới, những kết quả đạt được, các nhân tố được hình thành từ các giai đoạn trước tạo nền tảng và được kế thừa, phát huy có chọn lọc trong nhiệm kỳ này. Đồng thời, thành phố luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nổi bật nhất là Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45- năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, mở ra cơ hội lớn, tạo động lực mới, rất quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố. Quan trọng là, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố phát huy được nội lực, giải phóng được tiềm năng, thế mạnh, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, nhất là giữ gìn đoàn kết nội bộ, có sự thống nhất cao trong việc quyết định các chủ trương, các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn thành phố; xác định rõ các điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển, những vấn đề mới, khó để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt ngay hiệu quả cao trên thực tế. Đặc biệt, có những quyết sách mạnh mẽ, thiết thực để cải thiện đời sống, sinh hoạt của nhân dân, ổn định lòng dân, tạo không khí tin tưởng, tự hào trong nhân dân về thành phố…

Coi trọng hiền tài

Một nguyên nhân quan trọng nữa theo tôi là lãnh đạo thành phố luôn coi “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” nên thời gian qua có sự nhìn nhận mới về  đội ngũ những người con phương xa. Họ có tiềm năng, trí tuệ, tâm huyết, khát vọng được cống hiến xây dựng thành phố quê hương và mong muốn được quan tâm, chăm lo để phát triển trở thành “hiền tài” của đất nước, của thành phố, làm rạng danh con người Hải Phòng. Nhìn nhận thực tế cho thấy, mảnh đất đầu sóng, ngọn gió này sản sinh ra những người con ưu tú, có năng lực, uy tín, vai trò quan trọng, hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh, không chỉ đang sinh sống, làm việc ở Thủ đô Hà Nội mà trên mọi miền Tổ quốc.

Nhiều người con Hải Phòng từng tham gia hoặc đang tham gia vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện hoặc các đơn vị tương đương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Khối trí thức có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, viện sĩ… Trong đó, có những giáo sư, viện sĩ đầu ngành hiện đang giữ trọng trách trong các ngành khoa học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia, quốc tế. Đội ngũ này đã và đang có những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực, có nhiều công trình nghiên cứu nổi bật. Tiêu biểu có thể kể đến, như: GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo (Đại học quốc gia Hà Nội), Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS.TS. Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Xin-ga-po), thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Trường đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Phạm Văn Đức, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam...

Hải Phòng cũng có nhiều sĩ quan, nhất là sĩ quan cấp tướng, đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí trọng yếu trong lực lượng công an, quân đội. Đội ngũ này có những đóng góp quan trong vào việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt, là đóng góp tư duy mới vào chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược an ninh quốc gia, đề xuất nhiều giải pháp kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với kinh tế trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hải Phòng còn có những doanh nhân thành đạt, tiêu biểu, như: Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai Phạm Văn Đạo, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch Công ty Hải Âu Nguyễn Văn Thêm... Ngoài ra, còn có các y bác sĩ đầu ngành hoặc các nhà báo, văn nghệ sĩ tiêu biểu đang công tác trên mặt trận tư tưởng văn hóa tuyên truyền của Đảng và Nhà nước như các NSƯT: Lê Chức, Tố Uyên, Trần Lực, Hà Vy, các nhà văn Trung Trung Đỉnh, Tôn Ái Nhân… Hải Phòng cũng còn nhiều anh tài đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Sơn La, Lai Châu... và có nhiều hoạt động hướng về quê hương.

Có thể nói, dù đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội hay bất kể nơi đâu trên mảnh đất hình chữ S thân thương này, thậm chí ở nước ngoài và ở bất cứ vị trí nào, những người con của quê hương Hải Phòng luôn phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, hào khí Đông A - hào khí Bạch Đằng Giang, mưu trí, dũng cảm, hướng ra biển lớn với tư duy dài rộng, tấm lòng cởi mở, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố Cảng xanh, văn minh hiện đại và phát triển bền vững.

Trung tướng Trần Bá Thiều (Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an Chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội)

(Nguồn: Phát huy hiệu quả những phẩm chất quý báu của con người Hải Phòng// Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 12 /5/2020)

 

3.23. Muôn cảm xúc dạt dào trong ngày kỷ niệm 65 năm giải phóng thành phố

(HPĐT)- Cách đây tròn 65 năm, ngày 13-5-1955, những tên lính Pháp cuối cùng xuống bến Nghiêng lên tàu rời khỏi Hải Phòng, đánh dấu mốc son Hải Phòng hoàn toàn được giải phóng. Từ đây, người Hải Phòng làm chủ quê hương, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Nhớ lại ngày này của 65 năm trước, người Hải Phòng không khỏi cảm động, tự hào. Muôn cảm xúc dạt dào được các tầng lớp nhân dân chia sẻ và gửi gắm hy vọng quê hương ngày càng đổi mới. Báo Hải Phòng điện tử lược ghi những lời tâm huyết của người dân đất Cảng đang sinh sống, làm việc trong và ngoài thành phố, trong nước cũng như nước ngoài hướng về Hải Phòng trong ngày đặc biệt này.

Cụ Nguyễn Đình Biểu, 97 tuổi, ở thôn 4 An Bồ, xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo)

Quê hương đổi mới thật nhiều

Trưa 13-5-1955, tôi tham gia đoàn quân tiếp quản Hải Phòng. Từ cầu Quay (cầu Tam Bạc ngày nay), qua Nhà hát thành phố, tuyến đường ngã 6 Máy Tơ… Người dân đứng dọc 2 bên đường hoan hô, hò reo với cờ, hoa trên tay chào mừng đoàn quân thắng lợi về giải phóng quê hương, vỗ tay cùng nhịp hát của các chiến sĩ. Dòng người như bất tận hòa chung niềm vui giải phóng quê hương, đất nước. Không thể diễn tả cảm xúc hạnh phúc, tự hào, vui sướng ngày quê hương, đất nước sạch bóng giặc ngoại xâm.

Nhìn lại 65 năm qua, Hải Phòng giờ đây thay đổi nhiều quá. Tôi thấy thành phố ngày nay sáng, xanh và đẹp hơn, nhiều nhà cao tầng, nhiều tuyến đường đẹp, xe cộ nườm nượp, nhất là có rất nhiều cây cầu được xây mới. Ở Vĩnh Bảo quê tôi, tuyến quốc lộ 10 được nâng cấp đẹp và hiện đại chạy đến tận cầu Nghìn, tuyến đường Lạng Am-Nhân Mục hoàn thành và đưa vào sử dụng năm ngoái tô đẹp thêm cảnh sắc quê hương, nối đến đền cụ Trạng. Cầu sông Hóa được xây dựng mới thay thế cầu phao. Vừa qua, thành phố động thổ, làm tuyến đường từ cầu Lạng Am đến đường ven biển… Với điều kiện như vậy, Vĩnh Bảo có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Không chỉ ấn tượng về sự thay đổi của quê hương, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, những năm gần đây, thành phố quan tâm nhiều tới đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chúng tôi rất xúc động khi lãnh đạo thành phố liên tục thăm hỏi, tặng quà và nhắc nhở địa phương chăm lo gia đình chính sách, người có công.

       Cụ Trần Xuân Giao, cán bộ tiền khởi nghĩa, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ở số 221 B phố Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền)

 

Tự hào khi chứng kiến thành phố vươn lên mạnh mẽ

Ngày 13-5-1955, tôi cùng đơn vị quân đội đi theo hướng từ Kiến An qua cầu Niệm về khu vực Cát Bi, tiếp quản thành  phố . Trực tiếp có mặt trong ngày lịch sử trọng đại của thành phố “đi trước, về sau”, sau này lại công tác, gắn bó với thành phố Cảng, tôi càng cảm nhận được sự đổi thay vượt bậc của quê hương.

Ngay tại phường Đồng Quốc Bình, nơi gia đình tôi sinh sống, đang thực sự “thay da đổi thịt” hằng ngày. Với cơ chế linh hoạt của thành phố, huy động nguồn vốn từ tập đoàn tư nhân, 2 tòa chung cư HH3, HH4 hiện đại hoàn thiện chỉ sau 2 năm xây dựng, sẵn sàng đón các hộ dân về an cư đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Không chỉ tại phường Đồng Quốc Bình, nhiều khu nhà tập thể cũ, xuống cấp, chật chội trên địa bàn thành phố dần được thay thế bằng các tòa chung cư mới, mang lại cuộc sống trong mơ cho nhiều gia đình. Ngoài ra, khu vực sân chơi, vườn hoa chung quanh các chung cư cũng được quan tâm, xây dựng, tạo không gian thoáng đãng, môi trường xanh, sạch, đẹp. Với hướng đi đúng, quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng cầu, đường, từ đó thu hút các tập đoàn kinh tế lớn cả trong nước và nước ngoài tới đầu tư. Kinh  tế phát triển, thành phố quan tâm hơn đến an sinh xã hội. Vài năm trở lại đây, thành phố ban hành nhiều chính sách giáo dục, y tế, hỗ trợ dành cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo… Ngoài các chế độ chính sách theo quy định của Chính phủ, tôi còn nhận được thêm nhiều hỗ trợ, quà tặng của các cấp chính quyền thành phố, gấp 3, 4 lần so với trước. Đây thực sự là nguồn động viên lớn với cá nhân tôi và gia đình, càng thêm yêu, tự hào về thành phố đang phát triển, vươn lên mạnh mẽ.

Ông Lê Công Thuận, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân):

Tự hào là người dân thành phố Hoa Phượng đỏ

“Hải Phòng bây giờ đẹp quá!” là cảm nhận chung của người thân, bạn bè của tôi có dịp đến thăm thành phố. Ngay cả tôi, gắn bó với nơi đây hơn nửa đời người, chứng kiến từng bước chuyển mình của Hải Phòng mà  không khỏi bất ngờ, choáng ngợp bởi tốc độ tăng trưởng, sự vươn lên mạnh mẽ của các công trình như hiện nay. Đáng chú ý, hòa cùng nhịp sống sôi động, trẻ trung, Hải Phòng vẫn giữ được sự thanh bình, tình hình an ninh- trật tự xã hội được bảo đảm. Điều đó thể hiện sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân với các chủ trương phát triển của thành phố. Bên cạnh sự phát triển kinh tế, tôi cũng rất vui khi các đồng chí lãnh đạo thành phố ngày càng quan tâm vấn đề an sinh xã hội. Những năm vừa qua, Hải Phòng triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt các chính sách  với người có công bằng sự tri ân, trách nhiệm và nghĩa tình. Đặc biệt  đầu năm 2020, việc thành phố thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, sẵn sàng bố trí 1 nghìn tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID- 19 càng giúp người dân yên tâm và tự hào. Trong không khí hân hoan kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, tôi mong thành phố Hoa Phượng đỏ không chỉ là điểm đến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, mà còn là sự lựa chọn đầy sức thuyết phục với mỗi du khách bốn phương, là thành phố đáng sống, niềm tự hào của người đất Cảng.

Chị Lê Thị Thơ, tổ dân phố số 8, phường Đằng Hải (quận Hải An):

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền thành phố

Với mỗi người Hải Phòng, tháng 5 về với sắc phượng đỏ rực luôn mang tới những cảm xúc xốn xang, hãnh diện trước nhiều dấu mốc lịch sử của đất nước và thành phố. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Cảng, tôi rất tự hào với truyền thống Trung dũng – Quyết thắng của quê hương. Hải Phòng “đi trước, về sau”, kiên cường trong cuộc chiến đấu giành lại độc lập, tự do cho nhân dân. Và hôm nay thành phố sôi động nhịp phát triển với rất nhiều công trình, dự án được khởi công, khánh thành.

Không chỉ quan tâm tới phát triển kinh tế, lãnh đạo thành phố có nhiều quyết sách chăm lo đời sống cho người dân thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, dành nhiều khu đất trung tâm để xây dựng công viên, khu vui chơi, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ người dân. Trong bối cảnh dịch COVDI-19 diễn biến phức tạp, thành phố có rất nhiều quyết sách quyết liệt để giữ an toàn cho người dân thành phố, đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Tôi tin tưởng, với sự quan tâm, quyết liệt, sâu sắc của lãnh đạo thành phố, thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, trở thành một địa phương đáng sống, điểm đến mơ ước của mọi người.

Lê Minh Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Venus:

Diện mạo đô thị phía Tây Bắc có nhiều đổi thay rõ nét

Trong những năm gần đây, đô thị khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố có nhiều đổi thay rõ nét. Từ những khu đất trống, bỏ không nhiều năm nay nhường chỗ cho khu đô thị, tòa nhà cao tầng hiện đại, văn minh. Năm 2019, Khu đô thị Vinhomes Imperia và tòa tháp gồm tổ hợp khách sạn và trung tâm thương mại cao nhất miền Duyên hải được khánh thành, người dân thành phố vui mừng, tự hào chào đón công trình mang đẳng cấp quốc tế nổi tiếng cả nước. Đầu tháng 5-2020, nút giao thông Nam cầu Bính hiện đại gồm nhiều tầng, có cầu vượt, hầm chui đưa vào sử dụng không chỉ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhiều năm qua ở cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố mà còn tôn thêm vẻ đẹp hiện đại cho khu vực này. Ngày 9-5 vừa qua, tại khu vực này tiếp tục động thổ 1 tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng gồm căn hộ chung cư cao cấp, nhà ở thương mại và trung tâm mua sắm... Với đà phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống cũng là vấn đề được người dân quan tâm hơn. Không gian sống hiện đại, tiện nghi, sầm uất ở khu vực này sẽ là lựa chọn tốt đối với những gia đình trẻ của thành phố Cảng trong thời gian tới.

Người dân thành phố vui mừng chứng kiến những cơ chế, chính sách về phát triển đô thị của thành phố không chỉ còn trên những bản đồ quy hoạch mà được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án cụ thể. Tôi tin tưởng sự phát triển mạnh mẽ của đô thị phía Tây – Bắc cùng với những cửa ngõ khác sẽ đem đến sự thay đổi tích cực diện mạo đô thị Hải Phòng, tiến tới trở thành đô thị hiện đại ngang tầm với các thành phố trong khu vực và quốc tế.

Cụ Lê Sỹ Mão, 86 tuổi, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền:

Làm công tác dân vận trước khi bộ đội vào tiếp quản

       Đầu tháng 5-1955, chúng tôi được lệnh vào tiếp quản Hải Phòng. Khi đó, tôi ở đơn vị trinh sát thuộc Bộ Tổng tham mưu. Đây là vinh dự đặc biệt khi lần thứ 2 tôi được tham gia tiếp quản thành phố lớn (năm 1954, tôi tham gia tiếp quản Hà Nội). Thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi vào Hải Phòng làm công tác dân vận trước ngày các đơn vị bộ đội tiến vào tiếp quản.

Thời điểm đó, do sự dụ dỗ, cưỡng ép của địch, người dân nhiều nơi đổ về Hải Phòng để di cư vào miềnNam.

Chúng tôi được phân công tuyên truyền, vận động nhân dân không di cư, ở lại xây dựng thành phố, quê hương. Song song với đó là vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, tránh dịch bệnh. Trong công tác vận động, tuyên truyền, chúng tôi cố gắng cao nhất thể hiện tinh thần của người chiến sĩ cách mạng vì nhân dân.

Trước khi vào Hải Phòng, chúng tôi được lãnh đạo các đơn vị phổ biến, chuẩn bị kỹ về tâm lý, tư tưởng, hướng dẫn từng hành vi nhỏ, cách ứng xử với người già, trẻ em, công chức, trí thức; tuyệt đối chú ý những việc không được làm để giữ gìn hình ảnh Bộ đội cụ Hồ. Chúng tôi thường đi thành tổ 3 người để hỗ trợ nhau và để tránh bị đối tượng xấu dụ dỗ, sa ngã. Do làm tốt công tác dân vận và tuyên truyền, người dân thông suốt chính sách của chính quyền cách mạng, hân hoan chào đón bộ đội tiếp quản thành phố. Sau này tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường, có dịp đi nhiều nơi, nhưng tôi chọn Hải Phòng làm quê hương thứ 2 để gắn bó với niềm tin sâu sắc rằng Hải Phòng luôn phát triển và luôn là thành phố đáng sống.

Bà Bùi Thị Kim Chi, ở phường An Biên (quận Lê Chân):

Xúc động khi được “quay về” thời khắc lịch sử

Cách đây 65 năm, khi mới 15 tuổi, tôi vinh dự được chứng kiến những khoảnh khắc bộ đội ta tiến vào Hải Phòng tiếp quản thành phố từ quân đội Pháp. Tôi còn nhớ, tối trước ngày giải phóng, mặc dù được chính quyền cách mạng tuyên truyền về việc thành phố sắp được giải phóng, song để tránh đối diện với những tên lính Pháp chuẩn bị phải rút đi, hầu như không ai ra đường, không gian im lìm. Sáng sớm hôm sau, mọi người trong gia đình tôi chuẩn bị sẵn cờ Tổ quốc, nhưng chỉ dám mở tung cửa, náo nức chạy ra ngoài khi người dân chung quanh hô báo xe chở lính Pháp vừa đi qua, bộ đội ta đang tiến vào các khu vực trung tâm của thành phố. Các biểu ngữ, tranh cổ động của chính quyền bù nhìn và thực dân Pháp đồng loạt bị gỡ bỏ. Hòa cùng dòng người mừng đón quân ta trở về dọc bờ sông Tam Bạc, người dân xếp thành hàng dài, từ người già đến trẻ nhỏ tay cầm cờ, hoa, biểu ngữ trao tặng bộ đội và các xe vũ trang đi qua.

65 năm trôi qua, tôi cảm thấy may mắn vì từng sống thời khắc lịch sử thành phố được giải phóng. Để giờ đây giữa thời bình, nhớ lại tháng ngày lịch sử đó, tôi càng thấy xúc động và tự hào. Ở tuổi 80, hằng ngày, tôi vẫn cập nhật tin tức về thành phố qua báo, đài, internet và vui mừng khi biết thành phố ngày càng phát triển vững vàng, giàu đẹp. Nhất là dịp này, kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố, nhiều công trình trọng điểm sẽ được khánh thành, khởi công xây dựng.

Ông Vũ Nhân Hoàn, Việt kiều đang sinh sống tại Stuttgart, Đức:

Tự hào quê hương ngày càng rộng dài, rực sáng

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Cảng, ký ức quê hương Hải Phòng trong tôi là thành phố của 4 cống, 5 cầu. Về Hải Phòng trong những năm gần đây, tôi đặc biệt ấn tượng với những cây cầu. Với tôi, những cây cầu hiện đại đang liên tục được xây dựng là minh chứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của thành phố quê hương. Cuối năm 2019 vừa qua, có dịp trở về, tôi thực sự ngỡ ngàng khi thăm cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện. Chúng tôi gọi đó là “cây cầu kỳ diệu” mà lớp người xa xứ chúng tôi nghĩ phải hàng chục năm nữa thành phố mới làm được. Rồi cầu Hàn, cầu Đăng rút ngắn khoảng cách giữa các vùng quê, tạo thuận lợi hơn cho thông thương, đi lại của người dân. Cầu vượt Lê Hồng Phong, cầu Rào 2, cầu Hoàng Văn Thụ bừng sáng vẻ đẹp đô thị về đêm... Tất cả cho tôi cảm nhận về một Hải Phòng rộng dài, rực sáng, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của một thành phố Cảng đầy năng động.

Tôi không có điều kiện về Hải Phòng hằng năm. Tuy nhiên rất mừng là mỗi dịp trở về thành phố Cảng, tôi lại thấy những đổi thay kỳ diệu trên mảnh đất quê hương. Mỗi dịp được trở về, những người con xa xứ như chúng tôi lại thấy bồi hồi, háo hức như trẻ thơ, mong nhìn thấy những công trình mới. Để rồi, đó sẽ là câu chuyện chúng tôi có thể kể lại đầy tự hào với đồng hương, những người bạn ở nước Đức về một quê hương Hải Phòng đang ngày càng phát triển văn minh, hiện đại./.

Nhóm phóng viên ghi

(Nguồn: Muôn cảm xúc dạt dào trong ngày kỷ niệm 65 năm giải phóng thành phố // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 13/5/2020)

 

3.24. Dự án Chung cư Đồng Quốc Bình: Người dân hân hoan bốc thăm nhận nhà mới

(HPĐT)- Chiều 13-5, tại trụ sở phường Đồng Quốc Bình, UBND quận Ngô Quyền phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, Sở Xây dựng tổ chức bốc thăm xác định vị trí căn hộ đối với các hộ dân được quay trở lại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình (đợt 1). Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp dự và chỉ đạo, trả lời giải đáp những băn khoăn của người dân về cơ chế, chính sách trước khi nhận nhà mới tại chung cư Đồng Quốc Bình. Phóng viên Báo Hải Phòng ghi lại một số hình ảnh người dân hân hoan bốc thăm nhận nhà mới.

Tòa nhà chung cư HH4 Đồng Quốc Bình (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) hoàn thiện sẵn sàng đón người dân trở về tái định cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp trả lời những băn khoăn, thắc mắc của người dân về cơ chế chính sách trước khi bốc thăm nhận nhà.

Đông đảo người dân được bốc thăm nhận nhà đợt 1 có mặt từ sớm tại trụ sở UBND phường Đồng Quốc Bình.

Chị Trần Thị Thúy Hà hân hoan: “Đợi chờ đến ngày được nhận nhà chúng tôi vui mừng lắm. Ngắm tòa nhà lớn và hiện đại người dân chúng tôi ai cũng phấn khởi. Tôi mong các khoản phí khi sử dụng tòa nhà sẽ hợp lý để chúng tôi bảo đảm cuộc sống”.

Ai cũng sẵn sàng bốc thăm nhận nhà.

Tổ công tác của Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng thực hiện công khai thông tin phiếu bốc thăm và thủ tục trước khi bốc thăm nhận nhà.

Người dân thực hiện việc bốc thăm nhận nhà mới tại chung cư Đồng Quốc Bình.

Sau bốc thăm công bố kết quả, các hộ dân được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và ký biên bản cam kết nhận căn hộ.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng trao chìa khóa căn hộ các hộ dân về tái định cư tại căn hộ mới chung cư Đồng Quốc Bình.

Ông Nguyễn Văn Bằng ở khu D19 cũ nêu ý kiến: “Đợi chờ sau hơn 2 năm, giờ được nhận nhà mới tái định cư tôi rất phấn khởi. Tôi mong Tòa nhà sớm có Ban quản trị để vận hành tòa nhà tốt, bảo đảm các nhu cầu cũng như quyền lợi của nhân dân chúng tôi sau khi trở lại tái định cư”.

Ông Đoàn Trọng Luận, 75 tuổi ở 29CT2-T2-Đ19 tập thể Đồng Quốc Bình cũ chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi hôm nay được bốc thăm căn hộ mới và được trực tiếp đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố xuống dự và chỉ đạo giải quyết các thắc mắc của người dân chúng tôi. Việc thực hiện bốc thăm minh bạch và công tâm. Tôi cùng nhiều người dân hoàn toàn tin tưởng việc nhận căn hộ mới tái định cư tại chung cư Đồng Quốc Bình bảo đảm công bằng, minh bạch”.

 (Nguồn: Dự án Chung cư Đồng Quốc Bình: Người dân hân hoan bốc thăm nhận nhà mới// Hoàng Phước // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 13 /5/2020)

 

3.25. Các hộ dân bốc thăm xác định căn hộ mới tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình: Bảo đảm công khai, công bằng và minh bạch

(HPĐT)- Chiều 13-5, tại trụ sở phường Đồng Quốc Bình, UBND quận Ngô Quyền phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, Sở Xây dựng thành phố tổ chức bốc thăm xác định vị trí căn hộ với các hộ dân được quay trở lại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình (đợt 1). Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố tới dự và chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp trả lời, làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của các hộ dân về cơ chế, thủ tục, trách nhiệm và quyền lợi.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của quận Ngô Quyền, phường Đồng Quốc Bình trong công tác phối hợp với Sở Xây dựng chuẩn bị hồ sơ để thành phố phê duyệt, bảo đảm các điều kiện tổ chức bốc thăm, sớm đưa các hộ dân về ổn định nơi ở tại chung cư HH4. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước trong cải tạo các chung cư cũ, xuống cấp. Việc thực hiện Dự án Cải tạo, xây dựng các chung cư mới tại phường Đồng Quốc Bình là nỗ lực, quyết tâm cao và cố gắng lớn của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố với mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đô thị thành phố. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức bốc thăm xác định vị trí các căn hộ đối với các hộ dân được quay trở lại chung HH4 phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng đối tượng, công bằng, công khai và minh bạch, không để xảy ra khiếu kiện. Hồ sơ của các hộ dân đủ điều kiện quay trở lại tái thuê được Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp kiểm tra, duyệt lần cuối.

 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp trả lời, làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của các hộ dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp trả lời, làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của các hộ dân về cơ chế, thủ tục, trách nhiệm và quyền lợi của các hộ khi tái định cư trở lại chung cư HH4. Theo đó, các hộ dân khi về ở có trách nhiệm nộp tiền thuê nhà, phí vận hành toà nhà theo quy định. Thành phố đang nghiên cứu thuê đơn vị chuyên nghiệp tại Hà Nội để quản lý toà nhà, bảo đảm công tác vận hành toà ổn định, hiệu quả cao. Việc bố trí căn hộ không áp dụng với trường hợp tách khẩu, chỉ giải quyết 1 hộ khẩu gốc. Về giá thuê căn hộ, trước mắt thành phố áp dụng mức giá cũ và sẽ có sự điều chỉnh phù hợp. Về đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người già yếu, khuyết tật, thành phố sẽ xem xét, trình HĐND thành phố quyết định tại kỳ họp tới. Ngay tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ sung phương án nâng hạng mức căn hộ được bố trí với các gia đình thuộc diện chính sách từ căn hộ nhóm C lên nhóm B và từ nhóm B lên nhóm A. Thành phố hỗ trợ chi phí vận chuyển đồng đều tất cả các hộ dân với mức 2 triệu đồng/hộ, miễn tiền thuê nhà 2 tháng tính từ thời điểm bốc thăm nhận căn hộ. Đơn vị quản lý tòa nhà tạo điều kiện để các hộ dân tham quan căn hộ, nghiên cứu bố trí nơi đốt vàng mã phù hợp theo nguyện vọng của người dân. Các hộ dân nhận chìa khóa và ký cam kết nhận căn hộ ngay sau khi bốc thăm.

Người dân phấn khởi vui mừng sau khi được giải đáp thắc mắc, băn khoăn về cơ chế, chính sách.

Tổ công tác của Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng thực hiện công khai thông tin phiếu bốc thăm và thủ tục trước khi bốc thăm nhận nhà.

Người dân thực hiện việc bốc thăm nhận nhà mới tại chung cư Đồng Quốc Bình.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng trao chìa khóa các hộ dân về tái định cư tại căn hộ mới chung cư Đồng Quốc Bình.

Qua đợt đầu xem xét hồ sơ, có 610 hộ dân đủ điều kiện về thủ tục được nhận căn hộ. Các căn hộ được chia thành 3 nhóm: A, B và C. Trong đó, nhóm A gồm các căn hộ có diện tích lớn nhất 54,9m2, bố trí các hộ ở tầng 1 chung cư cũ, có diện tích 28m2 và căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 có diện tích lớn hơn 40m2. Nhóm B gồm các căn hộ góc có diện tích 47,9m2, dành cho các hộ ở tầng 1 chung cư cũ có diện tích từ 25- 28m2 và căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 có diện tích từ 31- 40m2. Nhóm C gồm các căn hộ còn lại có diện tích từ 47,21 - 49,13m2, bố trí các hộ dân có căn hộ ở tầng 1 chung cư cũ có diện tích  diện tích dưới 25m2 và căn hộ từ tầng 2 đến tầng 5 có diện tích nhỏ hơn 31m2. Căn cứ trên diện tích nhà cũ, các hộ dân được chia thành 3 nhóm, bốc thăm các căn hộ được sắp xếp theo đúng tiêu chuẩn.

Qua đợt đầu xem xét hồ sơ, có 610 hộ dân đủ điều kiện về thủ tục được nhận căn hộ.

Tại hội nghị, các hộ dân thông báo nguyên tắc bố trí, sắp xếp các căn hộ; phương án bốc thăm; thể lệ bốc thăm; xin ý kiến về quy trình bốc thăm; thực hiện thủ tục bốc thăm; bốc thăm và hoàn thiện thủ tục nhận chìa khóa căn hộ.

        (Nguồn: Các hộ dân bốc thăm xác định căn hộ mới tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình: Bảo đảm công khai, công bằng và minh bạch// Ngọc Lan // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 13/5/2020)

 

3.26. Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Khánh thành nhà an sinh xã hội

Chiều 12-5, Đoàn thanh niên quận Đồ Sơn phối hợp Hội Từ thiện quận và UBND phường Ngọc Xuyên tổ chức khánh thành “Nhà an sinh xã hội” tặng gia đình ông Phạm Văn Niết - hộ nghèo thuộc TDP Ngọc Sơn, phường Ngọc Xuyên.

 Đại biểu dự lễ khánh thành Nhà an sinh xã hội tặng gia đình ông Phạm Văn Niết

Sau hơn 2 tháng tổ chức triển khai thực hiện, ngôi nhà "Nhà an sinh xã hội" với diện tích 40m2 đã hoàn thiện với tổng kinh phí gần 180 triệu đồng. Trong đó, Đoàn thanh niên - Hội Từ thiện quận vận động hỗ trợ 30 triệu đồng, UBND phường Ngọc Xuyên vận động hỗ trợ 55 triệu đồng, Ban Quản lý Quỹ vì người nghèo quận hỗ trợ 3 triệu đồng, Hội Từ thiện - Hội Chữ thập đỏ phường tặng 1 triệu, Cấp ủy - TDP Ngọc Sơn tặng 2,2 triệu đồng. Nguồn kinh phí còn lại do gia đình, dòng họ ông Phạm Văn Niết hỗ trợ.

Đây là hoạt động  thiết thực, ý nghĩa  chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955*13-5-2020), 65 năm Ngày giải phóng Đồ Sơn (15-5-1955*15-5-2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890*19-5-2020).

  (Nguồn::Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Khánh thành nhà an sinh xã hội// Báo An ninh Hải Phòng.vn.- Ngày 13/5/2020)

 

3.27. Tổ chức khánh thành chung cư HH4 Đồng Quốc Bình chu đáo, ý nghĩa

(HPĐT)- Sáng 14-5, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành Dự án xây dựng chung cư HH4, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành Dự án xây dựng chung cư HH4 Đồng Quốc Bình. 

Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, sau hơn 2 năm thi công, chung cư HH4 hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ, bảo đảm chất lượng, đón người dân về an cư trong khu nhà ở bền vững, khang trang, văn minh và hiện đại. Đồng chí yêu cầu UBND quận Ngô Quyền phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy tổ chức lễ khánh thành chu đáo, trang trọng, gọn nhẹ và tiết kiệm, lan tỏa ý nghĩa nhân văn về chủ trương, quyết tâm lớn của thành phố trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị. Các sở, ngành chức năng và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị khánh thành, bảo đảm an ninh, trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa công trình, hướng dẫn phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông chung quanh khu vực diễn ra sự kiện. Quận Ngô Quyền tăng cường vệ sinh môi trường, chú trọng công tác trang trí khánh tiết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp khánh thành chung cư HH4.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành Dự án xây dựng chung cư HH4 Đồng Quốc Bình.

Chung cư HH4 Đồng Quốc Bình được xây dựng từ tháng 3-2018, trên diện tích hơn 4.500 m2. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy và nhà thầu là Công ty CP ECOBA. Chung cư gồm 29 tầng và 1 tầng hầm chứa các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Tòa nhà có tổng số 728 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 48 đến 55 m2 với đầy đủ tiện nghi; mỗi căn hộ đều có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, bếp, được thiết kế hợp lý, thoáng mát; có 10 thang máy, trong đó có 8 thang chở người và 2 thang chở hàng. Công trình được khánh thành ngày 15-5,nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, đáp ứng mong đợi của các hộ dân đang sinh sống trong các khu chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố./.

Các hộ dân vận chuyển đồ đạc về tái định cư tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình.

 (Nguồn: Tổ chức khánh thành chung cư HH4 Đồng Quốc Bình chu đáo, ý nghĩa// Nguyễn Cường // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 14 /5/2020)

 

3.28. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao tặng Hải Phòng vật tư y tế trị giá 1 tỷ đồng

(HPĐT)- Sáng 15-5, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các ngành thành phố tiếp nhận quà tặng là vật tư y tế của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ Hải Phòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận vật tư y tế của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ thành phố trong công tác phòng, chống dịch

Theo ông Trần Huy Thư, quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam, tại Hải Phòng có 8 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia hoạt động, luôn nhận được hỗ trợ thiết thực của thành phố. Tập đoàn và các doanh nghiệp vui mừng, phấn khởi khi Hải Phòng kiểm soát, ngăn chặn tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động. Với mong muốn được sẻ chia cùng thành phố, các doanh nghiệp trong tập đoàn trao tặng thành phố Hải Phòng lô hàng khẩu trang kháng khuẩn được sản xuất theo tiêu chuẩn 870 của Bộ Y tế, trị giá 1 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại lễ tiếp nhận

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, góp phần cùng thành phố Hải Phòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, 4 tháng qua, cùng cả nước, Hải Phòng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, giữ sạch địa bàn, vừa phát triển kinh tế-xã hội với mức tăng trưởng GRDP quý 1 đạt 14,9%, cao nhất cả nước. Tuy vậy, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài rất lớn. Thành phố Hải Phòng luôn cảnh giác và quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh. Ngoài nguồn lực của thành phố và người dân, nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp rất quan trọng, góp phần cùng thành phố  kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, giữ môi trường an toàn giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bảo đảm hiệu quả cao.

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tại lễ tiếp nhận

 (Nguồn: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao tặng Hải Phòng vật tư y tế trị giá 1 tỷ đồng// Hồng Thanh // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 15 /5/2020)

 

3.29. Hải Phòng: Ứng dụng công nghệ phun thuốc trừ sâu

Hội ND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng vừa phối hợp HTX dịch vụ nông nghiệp xã ứng dụng công nghệ sử dụng máy bay phun thuốc trừ sâu cho lúa chiêm xuân. Với loại thiết bị mới nêu trên, trên diện tích 1ha lúa khảo nghiệm tại khu Đồn Dưới, xã Vinh Quang, 10kg cả thuốc và nước phun được cho 1ha trong vòng 8 phút, giá thuê máy bay cho một sào phun là 15.000 đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng cho biết, nếu sử dụng cách phun thủ công, chi phí là 25.000 đồng/sào. Còn với thiết bị nêu trên, bước đầu thí nghiệm cho thấy tiết kiệm nước đến 90%, giá thuê máy bay cho một sào phun là 15.000 đồng, tiết kiệm được khoảng 40% chi phí. Đặc biệt, sử dụng thiết bị này có thể phun trên diện tích rộng, địa hình phức tạp, với hệ thống phun sương hạt mịn và an toàn cho người sử dụng. Bà con nông dân rất phấn khởi, vừa tiết kiệm được chi phí lại không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời gian tới, Hội ND huyện tiếp tục tuyên truyền vận động các xã lân cận áp dụng thiết bị bay điều khiển từ xa phun thuốc trừ sâu cho lúa. 

(Nguồn: Hải Phòng: Ứng dụng công nghệ phun thuốc trừ sâu// Báo Nông Thôn Ngày Nay.- Ngày 16/5/2020)

 

3.30. Những chung cư mới và ước mơ đổi đời cho người dân

Những ngày qua, gia đình bà Trần Thị Thanh Hà luôn trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc, ngỡ như trong mơ mà lại là hiện thực. Sau hơn 2 năm tạm di dời, đúng vào những ngày tháng 5 lịch sử này- dấu mốc quan trọng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, gia đình bà được quay lại nhận căn hộ số 1728 tại chung cư mới HH4 Đồng Quốc Bình. Trong niềm vui tột độ, bà Hà thốt lên “ngoài sức tưởng tượng”. Đây cũng là tâm trạng chung của hơn 600 hộ dân được dọn vào chung cư mới đợt này và ước mơ của hàng nghìn hộ dân khác mấy chục năm sống trong những khu chung cư cũ xuống cấp cũng sẽ nhanh chóng hiện hữu trong một thời gian ngắn nữa.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình mới dọn về căn hộ số 2112 chung cư HH4 Đồng Quốc Bình.

Niềm vui đong đầy

Vui mừng, phấn khởi, gia đình bà Hà không thể chờ đợi lâu hơn được nữa và là những người đầu tiên dọn đến nơi ở mới. Trong căn hộ còn thơm mùi sơn mới, đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, bà Hà chia sẻ: “Gia đình không còn mong ước gì hơn”. Cũng được nhận nhà mới trong đợt này, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan mừng vui khôn xiết: “Người dân chúng tôi thực sự đổi đời. Ước mơ cả đời được sống trong căn hộ mới, nay nhờ sự quan tâm của thành phố trở thành hiện thực”. Bà Bùi Thị Lân sinh sống 30 năm ở khu nhà cũ nát Đồng Quốc Bình, nay được nhận nhà mới cảm động tới phát khóc. Bà Lê Thị Thúy được nhận căn hộ số 1620 cho biết: từ khi được phường thông báo mang giấy tờ tới nhận nhà, bà vui từ lúc ấy trở đi, cảm thấy xúc động, nôn nao khó tả. Và khi được tận mắt chứng kiến nơi gia đình bà sẽ được sinh sống, bà vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Từ căn nhà cũ nát, xuống cấp, xập xệ, thậm chí nguy hiểm, nay gia đình bà và nhiều hộ dân khác đã có nơi ở mới khang trang, hiện đại, thuận tiện mọi bề, càng cảm thấy biết ơn vô hạn trước sự quan tâm thiết thực, cụ thể của thành phố, hết lòng chăm lo cho cuộc sống người dân.

Niềm vui càng đong đầy hơn nữa khi đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp gặp gỡ người dân trước khi bốc thăm nhận nhà. Vui biết bao khi trước mắt, thành phố vẫn áp dụng mức giá thuê căn hộ cũ và sẽ có sự điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới; đồng thời miễn tiền thuê nhà 2 tháng kể từ khi bốc thăm nhận căn hộ. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ chi phí vận chuyển đối với tất cả hộ dân, với mức 2 triệu đồng/hộ. Một số gia đình chính sách được xem xét bố trí từ căn hộ nhóm C lên nhóm B hoặc từ nhóm B lên nhóm A để có nơi ở thuận tiện hơn, phù hợp hơn. Việc bố trí căn hộ được bốc thăm công khai, công bằng, hợp lý nên người dân rất tin tưởng, đồng tình. Có thể nói, thành phố áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách, mang lại nhiều lợi ích nhất cho người dân.

Quyết đoán, bản lĩnh, dũng cảm đi đầu

Hơn 4 năm qua, kể từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, Hải Phòng rất quyết liệt trong triển khai xây dựng lại chung cư cũ. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong nhiệm kỳ này để chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách. Nói là làm, mặc dù gặp rất nhiều rào cản, khó khăn, Hải Phòng vẫn vượt qua nhờ tinh thần quyết đoán, bản lĩnh, dũng cảm đi đầu.

Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, 43/43 hộ dân chung cư U19 Lam Sơn (quận Lê Chân) được mời trở lại nhận nhà mới trong niềm phấn khởi vô hạn; 103 hộ dân trước đây sinh sống tại các lô chung cư U1,U2,U3 phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền cũ nát, nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào, nay được trở về sinh sống tại 2 tòa chung cư mới với tên N1, N2.  Tại phường Đồng Quốc Bình, hiện thành phố xây dựng 4 tòa chung cư nhiều tầng với 2486 căn hộ, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nơi ở mới khang trang, hiện đại cho 1833 hộ dân đang sinh sống tại đây. Riêng tòa chung cư HH4 Đồng Quốc Bình có tổng diện tích mặt sàn 55.000 m2, với 29 tầng và 728 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 47,21 - 54,89 m2. Tòa nhà được thiết kế hiện đại, thực sự là điểm nhấn về kiến trúc không gian đô thị, góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố. Người dân di chuyển bằng cầu thang máy; các căn hộ có đầy đủ hệ thống điều hòa và bình nóng- lạnh; tại tầng 1 có hệ thống dịch vụ hoàn chỉnh và tiện lợi. Đơn vị quản lý và vận hành tòa nhà là doanh nghiệp chuyên nghiệp, từng quản lý nhiều tòa nhà tại Hà Nội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, thành phố sẽ phá bỏ 178 chung cư cũ xuống cấp trong tổng số 205 chung cư và xây dựng 18 chung cư mới cao hơn 20 tầng, với gần 8000 căn hộ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024. Như vậy, không chỉ có hơn 800 hộ dân được nhận nhà mới, mà hàng nghìn hộ dân khác, trong đó chủ yếu là lao động nghèo, gia đình chính sách mấy chục năm liền sống tạm bợ trong khu nhà chung cư xập xệ, mái dột, tường bong tróc, ngập lụt sẽ lần lượt được hân hoan trở về nhà mới với điều kiện sống có thể ví là “sự đổi đời”, khác xa ngày trước…

Điều đáng nói, trong khi cả nước mới đạt được tỷ lệ 3% chung cư cũ được cải tạo, xây dựng lại; trong khi nhiều tỉnh, thành phố, kể cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vẫn loay hoay với cơ chế, chính sách, tìm nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng, các khu nhà được xây dựng lại rất hiếm hoi, thì Hải Phòng lại làm được, làm tốt. Đó là do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất quyết liệt, quyết tâm và trong bối cảnh cơ chế, chính sách chung còn nhiều vướng mắc, rất khó thực hiện, thành phố tìm ra cách làm riêng mang lại hiệu quả cao. Cụ thể, vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách, mời gọi được nhiều doanh nghiệp có tiềm lực, có khả năng, có tâm huyết đầu tư xây dựng lại chung cư cũ như: Tập đoàn Hoàng Huy, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng… Đổi lại, các nhà đầu tư được sử dụng quỹ đất BT để thu hồi vốn. Đây cũng là công việc hết sức khó khăn do vướng nhiều quy định, nhưng Hải Phòng tháo gỡ được với sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, đúng quy định của pháp luật, từng bước hoàn trả quỹ đất BT để nhà đầu tư yên tâm xây dựng lại chung cư cũ.

Như vậy, Hải Phòng thực hiện xây dựng lại các chung cư cũ bằng chính nội lực thành phố với tâm huyết, trách nhiệm cao, thể hiện rõ nét nhất tinh thần năng động sáng tạo, chủ động đi trước, dám nghĩ, dám làm, với tinh thần nhân văn cao cả, tất cả vì sự phát triển của thành phố, vì cuộc sống của nhân dân được Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt, kiên quyết trong hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố. Đây cũng chính là một trong những bước đi quan trọng để Hải Phòng xây dựng, chỉnh trang, cải tạo đô thị theo đúng tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng tầm đô thị lớn thứ ba của cả nước và vươn tới đô thị thông minh, hiện đại, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á./.

Rất đáng ghi nhận khi các chung cư mới được xây dựng của Hải Phòng bảo đảm được các yếu tố về quy hoạch, mỹ quan đô thị và đặc biệt là điều kiện sống cho nhân dân. Các tòa chung cư mới đều khang trang, hiện đại, mật độ xây dựng thấp và dành nhiều đất cho không gian sinh hoạt chung của cộng đồng như: công viên cây xanh, giao thông, khu đỗ đậu xe, khu thể thao, dịch vụ… Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Ngay từ đầu, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của thành phố là không áp dụng cơ chế BT tại chỗ. Như thế, nhà đầu tư sẽ tuân thủ quy định, dành nhiều diện tích cho không gian sống thoáng đãng của cư dân, đáp ứng được yêu cầu chỉnh trang đô thị, làm người dân hài lòng.

Ông Đoàn Trọng Luận (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền): Hơn cả những gì người dân mong đợi

Cách đây không lâu, khu đất trên đường Lạch Tray, nơi xây dựng chung cư mới HH4 Đồng Quốc Bình hiện nay còn là những dãy nhà tập thể cũ nát, lụp xụp. Phía sát mặt đường là các hàng quán, ki- ốt kinh doanh với bàn ghế, ô bạt lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè. Khu vực đất lưu không giữa các dãy nhà tập thể là những “điểm đen” về tình trạng tập kết rác thải, mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Vậy mà chỉ sau hơn 2 năm, diện mạo khu phố hoàn toàn đổi mới. Các toà chung cư cao tầng hiện đại “mọc lên” tạo điểm nhấn nổi bật về cảnh quan, kiến trúc đô thị trên tuyến phố Lạch Tray. Đặc biệt, chung quanh các tòa chung cư là công viên cây xanh rộng rãi, thoáng mát với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Không chỉ người dân sống trong chung cư mới mà người dân ở khu vực chung quanh đều được thụ hưởng không gian sống xanh, nhất là người già và trẻ em có nơi vui chơi, rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Đây là điều rất tuyệt vời, hơn cả những gì người dân mong đợi.

Bà Phan Thị Việt (ở căn hộ số 321, chung cư HH4 Đồng Quốc Bình): Ưu đãi đặc biệt đối với gia đình chính sách

Gia đình tôi sống ở chung cư cũ Đ1 phường Đồng Quốc Bình hơn 34 năm. Là một trong những hộ dân được chuyển về căn hộ mới tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình đợt này, thực sự không thể nào diễn tả hết niềm vui, phấn khởi của cả gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ có được nơi ở tốt như thế này. Căn hộ mới rộng rãi, rất đẹp, tiện nghi và thoáng mát.

Đặc biệt, điều khiến gia đình tôi bất ngờ và xúc động hơn cả đó là sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt của lãnh đạo thành phố dành cho các gia đình chính sách khi bốc thăm xác định vị trí căn hộ mới. Căn cứ diện tích căn hộ cũ rộng 32 m2 tại tầng 3, chung cư cũ Đ1, gia đình tôi thuộc trường hợp bốc thăm căn hộ nhóm B có diện tích 47,49 m2. Tuy nhiên, ngay tại hội nghị bốc thăm, Chủ tịch UBND thành phố bổ sung phương án, ưu tiên nâng một mức đối với hộ gia đình chính sách. Vậy là từ nhóm B, gia đình tôi được bốc thăm căn hộ nhóm A, diện tích 54,47 m2. Đây là niềm động viên rất lớn đối với gia đình. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đến các gia đình chính sách. Chuyển về ở mới, gia đình sẽ chấp hành nghiêm nội quy tòa nhà, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, có ý thức bảo vệ tài sản chung, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp.

Bà Nguyễn Thị Nhạn (ở căn hộ tầng 1, nhà A3, Khu tập thể Vạn Mỹ): Mong thành phố sớm cải tạo khu chung cư cũ Vạn Mỹ

Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết sau 2 năm tạm cư, những ngày qua, người dân sống trong các chung cư cũ của phường Đồng Quốc Bình được trở về căn hộ mới tại chung cư HH4 trong niềm hân hoan, vui sướng. Bản thân tôi cũng cảm thấy vui lây. Là hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Vạn Mỹ, tôi hiểu rất rõ những bất tiện, khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày của người dân khi ở trong những căn hộ chung cư cũ, xuống cấp nghiêm trọng.

Tôi cũng được biết, thành phố có kế hoạch cải tạo tiếp một số chung cư xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Hải Phòng, trong đó, có khu chung cư Vạn Mỹ. Gia đình tôi và những hộ dân đang sinh sống tại đây đang mong mỏi từng ngày thành phố sớm triển khai để những người dân thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở có được nơi ở mới vững chãi hơn, có điều kiện cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời, góp phần chỉnh trang đô thị Hải Phòng theo hướng văn minh, hiện đại.

 (Nguồn: Những chung cư mới và ước mơ đổi đời cho người dân// Hồng Thanh // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 16 /5/2020)

 

3.31. Công đoàn Cảng Hải Phòng "Sẻ chia ấm lòng" với người lao động

Ngày 15/5, nhân dịp Tháng Công nhân 2020 Công đoàn và chuyên môn Cảng Hải Phòng đã phối hợp tổ chức chương trình Gặp mặt, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có chủ đề "Sẻ chia ấm lòng". Tới dự Chương trình gặp mặt có đồng chí Lê Phan Linh -  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Đồng chí Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng cho biết, đối với Tháng Công nhân năm 2020, Công đoàn và chuyên môn Cảng Hải Phòng xác định tập trung các hoạt động, các nguồn lực vào công tác chăm lo quyền lợi, phúc lợi cho NLĐ; biểu dương, tôn vinh CNLĐ tiêu biểu xuất sắc; thực hiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt tập trung vào nhóm đối tượng là CNLĐ trực tiếp, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của  Công đoàn Cảng Hải Phòng đã nghiên cứu tổ chức nhiều nội dung hoạt động hết sức ý nghĩa cho đoàn viên, NLĐ nhân Tháng Công nhân rất phù hợp với thực tế của đơn vị và các quy định của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí động viên những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; đề nghị với lãnh đạo Cảng, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa cho những đối tượng này, rà soát, phân loại những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để đề ra những nhóm giải pháp có tính bền vững hơn, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới "vươn ra biển lớn" của Cảng Hải Phòng.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã trao những phần quà hỗ trợ CNLĐ khó khăn của Cảng Hải Phòng và trao bằng khen cho 2 tập thể thuộc Cảng Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19; đã đến thăm, động viên gia đình CNLĐ Cảng Chùa Vẽ thuộc Cảng Hải Phòng bị tử vong do tai nạn lao động.  (Laodong.vn Linh Chu; Lao động 18/5, tr5)

Gần 500 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện

Gần 500 CNVCLĐ đăng kí tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng yêu thương - Đẩy lùi COVID-19" do Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức, sáng 17.5.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương – Đẩy lùi COVID-19” được tổ chức tại Trường đại học Hàng Hải Việt Nam. Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương – Đẩy lùi COVID-19” do LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức, anh Nguyễn Xuân Đức – đoàn viên Viettel Hải Phòng mạnh dạn đăng kí tham gia hiến máu. “Lần đầu hiến máu cũng có chút lo lắng nhưng bù lại tôi cảm thấy rất vui vì góp phần nhỏ vào thành công của chương trình. Tôi cũng mong muốn những hoạt động này được các cấp công đoàn duy trì triển khai và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu khi đủ điều kiện sức khỏe” – anh Đức phấn khởi.

Lần thứ 5 hiến máu, chị Trần Thị Mai Xuân – đoàn viên Trường mầm non Sao Sáng 4 (LĐLĐ quận Ngô Quyền) chia sẻ: “Chương trình hiến máu được tổ chức trong thời điểm dịch COVID-19 nên càng trở nên ý nghĩa, giúp các bệnh viện có đủ lượng máu điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân. Tôi cũng rất vui khi thấy chương trình thu hút đông đảo không chỉ đoànviên công nhân và cả nhân dân trên địa bàn tham gia, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng”.

Theo bà Bùi Thị Ngọc – PCT Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến công tác vận động, tiếp nhận và dự trữ máu phục vụ điều trị, cấp cứu người bệnh. Trước thực trạng đó, Liên đoàn Lao động thành phố phát động và chỉ đạo các cấp công đoàn  vận động CNVCLĐ trên địa bàn tham gia hiến máu tại địa phương với số lượng hàng nghìn người tham gia. Điển hình như tại LĐLĐ quận Hồng Bàng, LĐLĐ huyện Tiên Lãng…

Tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương – Đẩy lùi COVID-19” hôm nay, Ban tổ chức nhận được đăng kí của gần 500 CNVCLĐ, trong số đó có những đoàn viên công đoàn hơn 10 lần tham gia hiến máu. Kết thúc chương trình, ban tổ chức nhận được 413 đơn vị máu.

Đây là niềm vui lớn với tổ chức Công đoàn, tạo động lực để các cấp công đoàn tiếp tục triển khai, nhân rộng hoạt động nghĩa tình, vì cộng đồng xã hội, góp phần vào phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn Hải Phòng. 

  (Nguồn: Công đoàn Cảng Hải Phòng "Sẻ chia ấm lòng" với người lao động// Mai Dung// Báo Laodong.vn.- Ngày 17 /5/2020)

 

3.32. Hội LHPN quận Lê Chân: Ra mắt công trình Tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản

Chiều 18-5, Hội LHPN quận Lê Chân phối hợp với Hội LHPN phường Hồ Nam tổ chức chương trình ra mắt công trình Tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản trên địa bàn phường.

Theo đó, Hội LHPN phường Hồ Nam đã xây dựng Tuyến đường hoa dài 500m xung quanh tuyến mương Hồ lâm tường thuộc địa bàn phường.

Các cây hoa được trồng cẩn thận và chăm sóc kỹ càng

Tại đây, 25 bồn hoa với 200 cây dừa cạn và lan rủ được trồng dưới gốc các hàng liễu dọc tuyến mương, không chỉ giúp cảnh quan môi trường được khang trang, sạch đẹp mà còn giúp cho không khí được trong lành, hạn chế mức độ ô nhiễm, dịch bệnh trong mùa mưa, ẩm ướt.

Chị em hội viên phụ nữ phường Hồ Nam cẩn thận trồng hoa vào bồn

Bên cạnh đó, sự vào cuộc của các cấp Hội phụ nữ phối hợp với việc xã hội hóa của chính quyền và các tầng lớp nhân dân cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh, từ đó đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành công trình tuyến đường hoa

Việc xây dựng công trình Tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản trên địa bàn phường Hồ Nam là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

  (Nguồn: Hội LHPN quận Lê Chân: Ra mắt công trình Tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản// Thái Bình //  Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 19 /5/2020)

 

3.33. Hội Phụ nữ Phòng An ninh đối nội CATP : Thăm, tặng quà em Phạm Thị Phương Nhã, ở xã Tân Viên, huyện An Lão bị bệnh tim bẩm sinh

Nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, sáng 19-5, Hội Phụ nữ Phòng An ninh đối nội CATP Hải Phòng tổ chức đến thăm, tặng quà em Phạm Thị Phương Nhã, sinh 2020, ở thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão, bị bệnh tim bẩm sinh.

Được biết, em Phạm Thị Phương Nhã vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, thân thể yếu ớt, sức khỏe kém, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, không có tiền để đưa em đi chữa bệnh.

       Hội Phụ nữ CATP, Hội Phụ nữ Phòng an ninh đối nội CAHP trao kinh phí hỗ trợ em Phạm Thị Phương Nhã

Cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của em Nhã, Hội viên HPN Phòng An ninh đối nội CATP và các tấm lòng hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ gia đình em Nhã số tiền 6,6 triệu đồng để hỗ trợ việc mổ tim cho em.

Thượng tá Lã Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng PA02 trao kinh phí hỗ trợ tặng gia đình cháu  Phạm Thị Phương Nhã

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ CATP đã trao tặng 3 triệu đồng hỗ trợ gia đình để mổ tim cho em Phạm Thị Phương Nhã.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội Phụ nữ CATP, Hội Phụ nữ Phòng an ninh đối nội CAHP, giúp đỡ trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật kịp thời, bảo toàn sự sống, phục hồi sức khoẻ, nhanh chóng hoà nhập với gia đình và cộng đồng.

 (Nguồn: Hội Phụ nữ Phòng An ninh đối nội CATP : Thăm, tặng quà em Phạm Thị Phương Nhã, ở xã Tân Viên, huyện An Lão bị bệnh tim bẩm sinh //Thái Bình  //Báo An ninh Hải Phòng vn.- Ngày 19/5/2020)

 

3.34. Kết nối ngân hàng –doanh nghiệp tại Hải Phòng: Bảo đảm chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sát nhu cầu thực tế

(HPĐT)– Sáng 21-5, tại trụ sở Vietcombank chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp UBND thành phố tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại Hải Phòng nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch COVID-19. Các đồng chí, Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí: Lê Văn Cường, Giám đốc NHNN chi nhánh Hải Phòng; Hà Thu Giang, Phó vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế NHNN Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng các tổ chức tín dụng (TCTD), hiệp hội doanh nghiệp và 55 đại diện doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí, Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc NHNN Việt Nam; Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Chủ động chia lửa cùng doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định, trước tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN chủ động nắm bắt tình hình ngay khi Việt Nam bắt đầu có dịch. Đồng thời nhanh chóng triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ DN và người dân.

Đồng chí, Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, NHNN kịp thời xây dựng khuôn khổ pháp lý bằng việc ban hành Thông tư 01 và Chỉ thị 02 vào đầu tháng 3-2020 để các TCTD triển khai việc gia hạn các khoản nợ gốc và lãi đến hạn, miễn giảm lãi, phí và tiếp tục cho vay mới đối với những dự án, DN cần vốn để duy trì và phục hồi trong thời điểm cao trào chống dịch. NHNN cũng chỉ đạo NAPAS và CIC miễn, giảm phí chuyển mạch, giảm mức thu dịch vụ thông tin tín dụng trên quy mô lớn giúp giảm chi phí giao dịch với khách hàng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. NHNN cũng chủ động đề xuất Chính phủ cho vay tái cấp vốn 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% để Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay trả lương người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch. Đặc biệt từ ngày 13-5, NHNN giảm đồng loạt các mức lãi suất điều hành, trong đó tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng  của TCTD đối với các lĩnh vực ưu tiên từ 5,5%/năm xuống 5%/năm. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, NHNN đưa ra các quyết định giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ cộng đồng DN, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Tại Hải Phòng, theo báo cáo của Giám đốc NHNN chi nhánh Hải Phòng Lê Văn Cường, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân do tác động của dịch COVID-19, NHNN chi nhánh Hải Phòng thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp, các hiệp hội trên địa bàn liên quan đến Thông tư 01 của NHNN. Từ tháng 3 đến nay, NHNN chi nhánh Hải Phòng tiếp nhận và giải quyết 9/9 kiến nghị của 8 doanh nghiệp tập trung chủ yếu liên quan đến xem xét miễn, giảm lãi suất; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và cấp tín dụng mới cho DN… Đến nay, các chi nhánh TCTD trên địa bàn thành phố cơ cấu lại thời hạn  trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với 1239 khách hàng với đư nợ cơ cấu là 1919 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay với 2037 khách hàng, số tiền lãi được miễn, giảm là 12 tỷ đồng (mức lãi suất giảm từ 0,2-2%/năm); cho vay mới áp dụng lãi suất ưu đãi với 1997 khách hàng, doanh số cho vay lũy  kế từ ngày 23-1-2020 là 10.566 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Thái, Giám đốc ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng phát biểu.

Đề nghị kéo dài thời gian áp dụng và giữ ổn định mức lãi suất cho vay hỗ trợ

Những giải pháp của ngành ngân hàng góp phần thiết thực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa tình trạng giải thể, phá sản, bảo đảm giải quyết việc làm hỗ trợ lao động. Cộng đồng DN Hải Phòng đánh giá cao, trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ khó khăn của ngân hàng trong thời gian qua.

Ông Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường phát biểu.

Tuy nhiên, theo ý kiến các doanh nghiệp tại hội nghị, thực tế trên địa bàn thành phố chưa có nhiều DN tiếp cận được các gói hỗ trợ ưu đãi của ngân hàng. Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ như miễn giảm lãi vay, cơ cấu nợ, cho vay ưu đãi… chỉ thực hiện trong thời gian ngắn, mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu, khó khăn của DN do tác động của dịch COVID-19.

Do đó, các DN đề nghị NHNN Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng tăng hạn mức cho vay với các DN, trong đó ưu tiên vay vốn với các DN sản xuất. Đồng thời, xem xét kéo dài thời gian cho vay ưu đãi đối với DN đến khi nền kinh tế thực sự phục hồi; giữ nguyên mức lãi suất cho vay ưu đãi hiện nay đối với DN; cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay trung, dài hạn từ 12 đến 24 tháng; tiếp tục giảm lãi suất với các khoản vay mới và khoản vay hiện hữu từ 1-2%, nhất là đối với các khoản vay trước khi xảy ra dịch bệnh để tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong việc trả các khoản vay của DN do doanh thu bị giảm mạnh. Xem xét lại các điều kiện vay vốn theo hướng phù hợp với tình hình thực tế của các DN trong điều kiện bối cảnh dịch bệnh. Bên cạnh đó, xem xét hỗ trợ các ngân hàng có thêm nguồn vốn để hỗ trợ thêm nhiều lượt khách hàng, doanh nghiệp hơn nữa; có cơ chế hỗ trợ đối với các ngân hàng để ngân hàng yên tâm hỗ trợ DN.

Bà Đào Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng nêu ý kiến tại hội nghị.

Tiếp tục hỗ trợ theo hướng cụ thể, sát với điều kiện của từng DN 

Phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở thông tin nhanh kết quả phòng, chống dịch và tình hình kinh tế -xã hội thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành khẳng định, Hải Phòng khẩn trương, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do dịch gây ra. Đồng chí ghi nhận sự hỗ trợ, chung tay của ngành ngân hàng cùng thành phố trong triển khai các giải pháp này. Tuy nhiên, qua thống kê, số lượng DN trên địa bàn thành phố bị tác động của dịch COVID-19 rất lớn. Do đó, đồng chí đề nghị NHNN cụ thể hơn nữa các chính sách, giải pháp hỗ DN theo từng nhóm ngành nghề, lĩnh vực; chỉ đạo các ngân hàng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị cơ cấu lại nợ, vay vốn, tạo điều kiện lợi nhất cho DN thực hiện các thủ tục giãn, hoãn, vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh. Về phía thành phố, sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho DN. Trong đó, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với NHNN chi nhánh Hải Phòng và các TCTD trên địa bàn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ DN. NHNN chi nhánh Hải Phòng tăng cường giám sát việc triển khai hỗ trợ tín dụng các DN trên địa bàn theo quy định tại Thông tư 01 của NHNN Việt Nam. Các hiệp hội DN trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tập hợp kiến nghị của DN, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Lắng nghe những ý kiến của đại diện ngân hàng, DN cũng như các sở, ban, ngành thành phố, Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng dành thời gian giải đáp nhanh một số kiến nghị, đề xuất từ phía DN, hiệp hội. Để các giải pháp của ngành Ngân hàng được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả cao, Phó thống đốc yêu cầu NHNN chi nhánh Hải Phòng, các TCTD trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ DN theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN theo hướng chia sẻ tối đa khó khăn với người dân, DN, chủ động cân đối vốn để đầu tư các dự án hiệu quả, có khả năng phục hồi ngay. Trong đó, cần sát sao hơn trong triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ khách hàng; xử lý nghiêm các lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ triển khai chậm, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm; kịp thời phản ánh với NHNN về các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách của ngành ngân hàng trong quá trình triển khai của TCTD.

Trên cơ sở ý kiến, kiến của các các DN tại hội nghị, NHNN tiếp thu, tập hợp lại cùng với các DN ở các địa phương khác, NHNN xem xét đề xuất chỉnh sửa các Thông tư về chính sách, cơ chế hỗ trợ DN theo hướng phù hợp với DN, người dân hơn, bảo đảm chính sách hỗ trợ sớm lan tỏa, tạo hiệu quả thiết thực./.

Đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng dự hội nghị.

Theo báo cáo của Vụ tín dụng các ngành kinh tế NHNN Việt Nam, đến nay các TCTD trong cả nước cơ cấu lại thời hạn trả nợ hơn 215 nghìn khách hàng với dư nợ 130 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất 260 nghìn khách hàng với dư nợ 1,08 triệu tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số luỹ kế từ 23-1 đến nay đạt 630.000 tỷ đồng với 182 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5-2,5% so với trước dịch.

(Nguồn: Kết nối ngân hàng –doanh nghiệp tại Hải Phòng: Bảo đảm chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sát nhu cầu thực tế//Minh Châm Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 21/5/2020)

 

3.35. Người lao động tự do: Tham gia bảo hiểm tự nguyện để khi về già có lương hưu

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1506/ KHLT-BHXH-BĐVN ngày 15/5/2020 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam, ngày 23/5/2020, BHXH tp. Hải Phòng và Bưu điện Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, cùng với cả nước thực hiện tháng ra quân tuyên truyền, vận động người lao động tự do mua bảo hiểm tự nguyện, ở Hải Phòng, hai đơn vị BHXH và Bưu điện Hải Phòng cũng ra quân để thực hiện tuyên truyền, vận động trực tiếp tới người nông dân và người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; những rủi ro khi không tham gia BH tự nguyện, từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân để chủ động, tích cực tham gia mua bảo hiểm tự nguyện, đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Theo bà Nguyễn Thị Lộc, Quyền Giám đốc BHXH Hải Phòng tâm sự: Khi về già, hầu hết dễ bị ốm đau, khả năng lao động kiếm tiền ít đi, thậm chí không còn khả năng kiếm tiền nên tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Do vậy, khi còn trẻ, sức khỏe, còn kiếm ra tiền, cùng với với mức đóng bảo hiểm tự nguyện thấp hoặc theo khả năng tài chính, mọi người lao động tự do cần nên mua bảo hiểm cho mình. Đó là tích lũy tài chính để có lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu và chữa bệnh khi về già.

Với thông điệp: Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội; Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân; Bảo hiểm xã hội tự nguyện do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện là chế độ hưu trí ưu việt của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người tham gia;Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và chăm sóc sức khỏe khi về già; Hãy tham gia bảo hiểm xã hội ngay hôm nay, vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình; Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì cuộc sống an lành, vì hạnh phúc tương lai; Bảo hiểm xã hội giảm nỗi lo tài chính khi về già; Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do. Được biết từ thông điệp đến nhận thức của người dân, hiện nay, đến hết tháng 4/2020, số tham gia BHXH tự nguyện là 15.020 người, đạt tỷ lệ 47% so với kế hoạch tháng, Thu BHXH tự nguyện: 29.421 triệu đồng.

Sau lễ ra quân, Bưu điện và BHXH Hải Phòng bảo đảm phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện dự kiến phát triển tối thiểu trong tháng đạt 50 người/quận, huyện; phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong 6 tháng đầu năm. 

(Nguồn: Người lao động tự do: Tham gia bảo hiểm tự nguyện để khi về già có lương hưu //Vũ Trang//BáoThoibaokinhdoanh.vn .- Ngày 25/5/2020)

 

3.36. Khai mạc phiên chợ giá “0 đồng” tại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng

 Sáng 24/5, tại khu công nghiệp Nomure, Thành đoàn thành phố Hải Phòng phối hợp hỗ trợ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức khai mạc phiên chợ giá “0 đồng” và khám chữa bệnh miễn phí cho con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng hưởng ứng Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoạt động này cũng nhằm chia sẻ với công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh: “Với chương trình phiên chợ giá “0” đồng” chúng tôi mong muốn đồng hành cùng người lao động, sẻ chia giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chương trình còn tặng quà và khám bệnh miễn phí cho con em công nhân lao động. Đó là hoạt động ý nghĩa nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6”.

Phiên chợ có 20 gian hàng đến từ các doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở, trong đó có 15 gian hàng “0 đồng”; 6 gian hàng có mức giá hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động thấp nhất là 30% với hơn 70 mặt hàng thiết yếu. Khu vực khám chữa bệnh dự kiến khám cho 600 con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết: “Ban tổ chức trao trên 350 suất quà và trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 290 triệu đồng với 34 suất trợ cấp, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, những phiên chợ bán hàng giá “0 đồng” sẽ được duy trì, các tổ chức Công đoàn sẽ chăm lo tích cực hơn nữa đời sống công nhân lao động và cả con em người lao động”.

Tại lễ khai mạc, ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Đặng Đức Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và đại diện các doanh nghiệp: Bệnh viện Quốc tế Green, Công ty TNHH T&M Forwarding, Công ty CP Giầy Thống Nhất, Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc… đã trao hàng trăm suất quà cho con công nhân lao động .

Ông Nguyễn Quang Diện, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hải Phòng chia sẻ: “Đối với Ban Thường vụ Thành đoàn, chăm lo cho thanh niên công nhân nói chung và thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng là việc làm hết sức nhân văn, ý nghĩa và có tính lan tỏa sâu rộng. Việc này được Thành đoàn Hải Phòng duy trì và triển khai từ lúc bắt đầu có Chỉ thỉ giãn cách xã hội đến thời điểm bây giờ.

Tổng kinh phí được Ban Thường vụ Thành đoàn và tuổi trẻ thành phố trao tặng đến những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là hơn 5 tỷ đồng. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục rà soát từ cơ sở các trường hợp thanh niên thuê nhà trọ gặp khó khăn để hỗ trợ. Chúng tôi đánh giá đây là việc làm thiết thực, góp phần tạo động lực cho các bạn trẻ vững tâm hơn để ổn định cuộc sống.

Thời gian tới chúng tôi tiếp tục vận động các Mạnh Thường Quân, các doanh nghiệp tổ chức nhiều hơn nữa những phiên chợ “0 đồng” để nhân dân thành phố Hải Phòng yên tâm và sớm ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhung, công nhân Khu công nghiệp Numora là một trong những công nhân lao động được trao tặng quà, vui mừng cho biết: “Tôi rất cảm ơn Ban Chấp hành Công đoàn khu công nghiệp và Ban tổ chức đã trao tặng những món quà ý nghĩa đối với đời sống công nhân. Tôi rất vui mừng đón nhận”.

Hai mẹ con chị Lê Thị Thương, công nhân Công ty Quốc tế Thời trang Việt Nam sau khi nhận được quà tặng từ chương trình Phiên chợ giá “0 đồng” đã gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức đã hỗ chợ cho gia đình chị

(Nguồn: Khai mạc phiên chợ giá “0 đồng” tại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng// Báo Lao động.- Ngày 25/5/2020)

 

3.37. Công ty Điện lực Hải Phòng: Bảo đảm cấp điện ổn định mùa nắng nóng

          (HPĐT)- Những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng bất thường, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới gần 40 độ C khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị chống nóng của người dân tăng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho công suất phụ tải của hệ thống điện thành phố tăng cao đột biến. Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, trong các ngày 20 và 21-5, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố lần lượt là 21,3 triệu Kwh và 22,9 triệu kwh, tăng 29% so với ngày bình thường. Người dân sử dụng nhiều, hết công suất các thiết bị điện lạnh, nhất là vào các giờ cao điểm từ 11 giờ đến 13 giờ và 22 giờ đến 24 giờ.

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng vận động người dân hạn chế sử dụng thiết bị điện công suât lớn vào giờ cao điểm.                      

Dự báo trước tình hình sử dụng điện trong mùa nắng nóng tăng cao, Công ty Điện lực Hải Phòng chủ động xây dựng phương án cấp điện và kế hoạch chống quá tải. Từ đầu năm đến nay, công ty thực hiện nâng công suất và hoán đổi hàng chục trạm biến áp; chống quá tải, cải tạo nguồn điện, đường dây chuyên tải điện trung áp và hạ áp tất cả các trạm và đường dây, với mục tiêu không để xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên trong những dịp cao điểm. Để xử lý sự cố, ổn định cấp điện phục vụ nhân dân trong những ngày nắng nóng, công ty tăng cường công tác kiểm tra các điểm tiếp xúc, mối nối trên đường dây trung và hạ thế, thường xuyên đo, theo dõi công suất tại các trạm biến áp phân phối vào thời điểm trưa, chiều và tối để có biện pháp khắc phục, xử lý. Ngoài lực lượng trực vận hành 24/24 giờ, công ty còn bố trí lực lượng trực tại các đội kinh doanh bán điện, kịp thời xử lý sự cố, nhanh chóng cấp điện trở lại cho khách hàng.

Công ty Điện lực Hải Phòng cũng lưu ý người dân nên hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện công suất lớn, nhất là vào giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực quá tải cho lưới điện thành phố; bảo đảm cung cấp điện ổn định cho tất cả các khu vực, nhất là trong thời điểm nắng nóng.

(Nguồn: Công ty Điện lực Hải Phòng: Bảo đảm cấp điện ổn định mùa nắng nóng// Hiệp Lê Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 25/5/2020)

3.38. Khen thưởng các đơn vị đấu tranh với đường dây buôn lậu quặng đồng nguyên khai qua Cảng Hải Phòng

(HPĐT)- Sáng 25-5, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố biểu dương, khen thưởng các đơn vị triệt phá đường dây, ổ nhóm buôn lậu quặng đồng nguyên khai qua Cảng Hải Phòng. Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố trao thưởng, tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia phá án. 

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành trao hoa, 50 triệu đồng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời đề nghị: Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh hoạt động trinh sát, đấu tranh hiệu quả cao với tội phạm trên. Qua đó, tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng trong cạnh giữa các doanh nghiệp, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố biểu dương các lực lượng tham gia phá án.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 16-5, tại bãi cảng của Công ty Hà Hưng Hải, phường Đông Hải 2 (quận Hải An), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03- Công an thành phố) phối hợp Đoàn trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), Cảnh sát biển Vùng 1 và Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phát hiện bắt giữ lô hàng gồm 30 container với gần 600 tấn hàng là quặng đồng nguyên khai (là mặt hàng cấm xuất khẩu), trị giá 10 tỷ đồng do Công ty TNHH Ngọc Thiên, ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) mở tờ khai hải quan. Hiện, vụ việc được Phòng PC03 phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố phát biểu giao nhiệm vụ cho ban chuyên án.

Lãnh đạo Phòng PC03 báo cáo sơ bộ kết quả chuyên án.

(Nguồn: Khen thưởng các đơn vị đấu tranh với đường dây buôn lậu quặng đồng nguyên khai qua Cảng Hải Phòng//Văn Cường Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 25/5/2020)

 

3.39. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người thuê, mua nhà ở tại các chung cư mới: Phù hợp, đúng quy định pháp luật

    (HPĐT)- Sáng 25-5, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo về tình hình xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố đối với người thuê, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố. Cùng dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, việc cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ là chủ trương lớn của thành phố thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố đối với người thuê, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới xây dựng là vấn đề mới phát sinh. Do đó, các ngành chức năng cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lý sử dụng tốt các chung cư, tạo điều kiện thuận lợi và công bằng với các trường hợp thụ hưởng. Việc xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ phải phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan rà soát lại các căn cứ pháp lý, lưu ý rõ tính chất văn bản, quy trình xây dựng văn bản, đồng thời, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền trước khi trình UBND thành phố; Sở Tư pháp chủ động hướng dẫn Sở Xây dựng thực hiện đúng các trình tự, quy trình văn bản, xác định cụ thể các trường hợp thụ hưởng chính sách trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước… Bên cạnh đó, cần xác định lộ trình, tiến độ, nguồn lực thực hiện chính sách và cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm triển khai chính sách.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 205 chung cư cũ. Qua đánh giá và kiểm định, thành phố dự kiến cần thiết phải phá dỡ 178 chung cư cũ để xây dựng lại, đồng thời cải tạo nâng cấp sửa chữa 27 chung cư cũ còn lại.

(Nguồn: Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người thuê, mua nhà ở tại các chung cư mới: Phù hợp, đúng quy định pháp luật//Nguyễn Cường Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 25/5/2020)

3.40. Tiếp nhận 2 kiến nghị liên quan đến đất đai của người dân

(HPĐT)- Sáng 26-5, tại trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên – Môi trường và một số địa phương liên quan.

Các hộ dân ở phường Thành Tô trình bày kiến nghị trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Trong buổi tiếp công dân, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến nghe kiến nghị của ông Lê Đình Khiêm, Lê Đăng Liệu ở tổ 10, khu tập thể Thành Tô, phường Thành Tô (quận Hải An) về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 43 hộ gia đình là cựu cán bộ, sĩ quan Hải quân ở các tổ dân phố số 6, 9, 10 phường Thành Tô; ông Đồng Duy Nhiên, ở số 8D mặt bằng 4, đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng) kiến nghị về việc hỗ trợ đền bù khi thu hồi đất phục vụ dự án thi công nút giao Nam cầu Bính chưa thỏa đáng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xem xét cụ thể, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của người dân./.

(Nguồn: Tiếp nhận 2 kiến nghị liên quan đến đất đai của người dân//Minh Tuấn// Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 26/5/2020)

 

3.41. Giao ban công tác dư luận xã hội quý 2

(HPĐT)- Sáng 26-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức giao ban Công tác dư luận xã hội quý 2-2020. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị: đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục nắm chắc thông tin, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố cũng như những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm, từ đó chủ động nắm bắt tình hình trọng tâm dư luận xã hội: việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới… Đồng thời, tiếp tục quan tâm các vấn đề dân sinh như: quản lý đất đai; trật tự xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng liên quan tới các dự án trọng điểm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội…

Tháng 4 và 5- 2020, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cung cấp, báo cáo phản ánh nhiều thông tin kịp thời, có hiệu quả cao về tình hình dư luận xã hội. Theo đó, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Dư luận trong thành phố quan tâm đến các công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; lựa chọn nhân sự để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bảo đảm quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội; an sinh xã hội; giáo dục và đào tạo và bảo vệ tài nguyên khoáng sản…/.

(Nguồn: Giao ban công tác dư luận xã hội quý 2//Tú Uyên// Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 26/5/2020

3.42. Giải quyết dứt điểm ranh giới hành chính giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương tại Nông trường Quý Cao

(HPĐT)- Chiều 26 -5, tại Hải Phòng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyên-Môi trường) chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 28-4-2020 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, tại khu vực nông trường Quý Cao. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Nội vụ.

Hội nghị thực hiện Nghị quyết Chính phủ về phân định ranh giới Hải Phòng - Hải Dương ở khu vực nông trường Qúy Cao.

Về phía thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo sở, ngành liên quan, huyện Tiên Lãng dự. Về phía tỉnh Hải Dương có lãnh đạo các Sở Nội vụ, Tài nguyên và Môi trưởng; lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ và UBND các xã giáp ranh với thành phố Hải Phòng.

Theo Nghị quyết 59/NQ-CP, đường địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao, giáp ranh giữa các xã Vĩnh Lập (huyện Thanh Hà), An Thanh, Quang Trung, Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ) thuộc tỉnh Hải Dương với các xã Đại Thắng, Tiên Cường (huyện Tiên Lãng) thuộc thành phố Hải Phòng được lấy theo tim các con sông Mía, Mè, sông Cầu Xe và sông Thái Bình. Cụ thể điểm khởi đầu là giao điểm giữa sông Mía và sông Mè chạy theo hướng Tây Nam đi giữa sông Mía đến ngã ba giữa sông Mía, sông Cầu Xe và sông Thái Bình, đi tiếp giữa sông Cầu Xe đến ngã ba giữa sông Cầu Xe và kênh Lều Vịt, chuyển hướng Nam - Đông Nam đi giữa kênh Lều Vịt đến kênh đào, chuyển hướng Đông - Đông Nam đi giữa kênh đào cắt qua bờ đắp, rồi tiếp tục đi giữa kênh đào đến giữa sông Mè. Theo đường địa giới mới, có 7 hộ dân và hơn 8 ha đất trước đây thuộc tỉnh Hải Dương nay thuộc thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý ViệtNamthông tin nội dung nghị quyết và kế hoạch thực hiện nghị quyết. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1-6, Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức việc cắm mốc giới trên thực địa; hoàn thành việc cắm mốc trước ngày 30-6. Trước ngày 15-7 hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa giới hành chính, bàn giao thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương quản lý.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trân trọng cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương khẩn trương, quyết liệt để tháo gỡ những vướng mắc về địa giới hành chính giữa hai địa phương tồn tại hàng chục năm nay, tạo điều kiện với các địa phương trong quản lý nhà nước. Phó chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên-Môi trương căn cứ kế hoạch của Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết, cụ thể, bảo đảm việc cắm mốc giới trên thực địa hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. UBND huyện Tiên Lãng làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về việc xác định lại địa giới hành chính, ưu tiên, quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các hộ gia đình được chuyển từ tỉnh Hải Dương về huyện Tiên Lãng, nhất là thủ tục về hộ khẩu, nhà đất, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh. 

(Nguồn: Giải quyết dứt điểm ranh giới hành chính giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương tại Nông trường Quý Cao//Thu Thủy// Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 26/5/2020

 

3.43. Thu ngân sách nội địa quý 2 và cả năm 2020: Thực hiện đồng bộ các giải pháp

          Theo Cục Thuế Hải Phòng, từ tháng 4-2020, tác động của dịch bệnh COVID-19 tới công tác thu ngân sách nội địa ngày càng rõ ràng, nguồn thu bị sụt giảm. Tuy nhiên, ngành Thuế đang quyết tâm rất cao, tìm các giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2020  ở mức cao nhất.

Nhà máy sản xuất ô tô VinFast tạm dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng tới công tác thu ngân sách.          

Xác định rõ các khoản hụt thu

4 tháng đầu năm, số thu ngân sách nội địa của thành phố chỉ đạt 8461 tỷ đồng, bằng 27,4% dự toán pháp lệnh, 25,6% dự toán phấn đấu cả năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng thấp nhất trong cùng kỳ nhiều năm qua (thường tăng 15-22%). Nguyên nhân do tháng 4 số thu chỉ đạt 1536 tỷ đồng, trong khi nếu tính bình quân theo dự toán, mỗi tháng phải thu gần 3000 tỷ đồng mới đạt yêu cầu. Tính bình quân chung 4 tháng, mới đạt 2100 tỷ đồng/tháng, còn hụt nhiều so với mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, số thu từ Nhà máy sản xuất ô tô VinFast vốn được kỳ vọng rất lớn trong năm 2020 với tổng số thu khoảng 6700 tỷ đồng, thì do dịch COVID-19 nhà máy phải tạm đóng cửa từ đầu tháng 4, làm sụt giảm hàng nghìn tỷ đồng trong số thu ngân sách nội địa.

Mặt khác, theo Cục Thuế Hải Phòng, số thu ngân sách tại các khu vực cũng khá thất thường: khu vực doanh nghiệp trung ương đạt 34,7% dự toán, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2019; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuy đạt 33% dự toán nhưng lại chỉ bằng 71,8% so với cùng kỳ năm trước. Thuế thu nhập cá nhân đạt 34,4% dự toán nhưng cũng chỉ tăng trưởng 1,8%. Chỉ có khoản thu tiền sử dụng đất đạt 33,2% dự toán năm và tăng trưởng 23,3%. Một số khoản thu khác tuy đạt tỷ lệ cao nhưng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu, như: thu tiền bán nhà đạt 41% dự toán, thu hoạt động xổ số đạt 44,8%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 36,9%... Một số khoản thu quan trọng như thu thuế ngoài quốc doanh mới đạt 22,2% dự toán…

Trong tháng 4, có 318 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế. Tính chung 4 tháng, toàn ngành Thuế quản lý 20.155 doanh nghiệp, giảm 105 doanh nghiệp so với cuối năm 2019, cũng là những yếu tố tác động tới kết quả thu ngân sách.

Áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp

Mặc dù kết quả thu ngân sách nội địa 4 tháng đầu năm chưa được như mong muốn nhưng lãnh đạo Cục Thuế quán triệt tới tất cả bộ phận thu sẵn sàng với quyết tâm cao nhất để hoàn thành dự toán năm, không điều chỉnh kế hoạch. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, dồn vào 8 tháng còn lại của năm nên càng đòi hỏi trách nhiệm cao của mỗi tập thể và cán bộ, công chức Cục Thuế.  Trước mắt, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý 2 với tháng 5 và tháng 6 phải đạt 4857 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải đạt 2428 tỷ đồng.

Một số biện pháp đang được Cục Thuế chỉ đạo các chi cục thuế, các phòng thanh tra, kiểm tra thuế thực hiện quyết liệt, cụ thể: bám sát dự toán được giao, rà soát tất cả nguồn thu trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý; kiểm tra rà soát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, quản lý nhà thầu thi công, xây dựng để thu kịp thời các khoản phát sinh vào ngân sách. Các trường hợp được gia hạn nộp thuế cũng phải kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng không đủ điều kiện được gia hạn làm ảnh hưởng tới số thu chung.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch cụ thể, tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh như: khách sạn, nhà hàng, du lịch, hàng không… Cùng với đó, tăng cường các biện pháp thu nợ đọng thuế, nhất là các  khoản nợ tiền sử dụng đất, thuế tài nguyên…

Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, Cục Thuế cho rằng tích cực khai thác các khoản thu từ đất cũng sẽ góp phần đáng kể bảo đảm tiến độ thu ngân sách. Theo đó, thành phố cần đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các địa phương nhanh chóng hoàn tất thủ tục về đấu giá đất. Theo báo cáo của các địa phương, hiện có nhiều khu đất dự tính đấu giá có thể mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, một số dự án lớn của thành phố đã được triển khai cần tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư nộp các khoản tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định. Số thu này theo dự báo tới vài nghìn tỷ đồng.

Cục Thuế cho biết, các khoản giãn thuế theo Nghị định 41 của Chính phủ sẽ được thu hết trong năm 2020 nên về cơ bản không ảnh hưởng nhiều tới tổng thu chung. Cụ thể, trong tháng 4, riêng số tiền giãn thuế tới 454 tỷ đồng nhưng sẽ được thu vào tháng 8. Tiền giãn thuế  tháng 5 chuyển sang thu tháng 9 là 280 tỷ đồng; thuế tháng 6 thu vào tháng 10 là 320 tỷ đồng. Như vậy, việc giãn thuế  có thể ảnh hưởng tới số thu thuế nội địa quý 2 nhưng  sẽ được bù lại vào quý 3 và quý 4, tổng thể sẽ không thay đổi.

(Nguồn: Thu ngân sách nội địa quý 2 và cả năm 2020: Thực hiện đồng bộ các giải pháp//Thanh Hiệp// Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 27/5/2020)

 

3.44. Hải Phòng nghiên cứu, tiếp cận các chương trình hợp tác quốc tế của Đan Mạch trong phát triển kinh tế - xã hội

(HPĐT)– Sáng 28-5, tại trụ sở UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam do bà Katrine Lundsby, Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch làm trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.   

Đồng chí Nguyễn Văn Thành tiếp, làm việc với Đoàn công tác do bà Katrine Lundsby, Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch làm trưởng đoàn.   

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành bày tỏ vui mừng trước việc Đoàn công tác Đại sứ quán Đan Mạch đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hải Phòng. Đồng chí thông tin một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố những năm qua, trong đó nhấn mạnh đến tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức 2 con số từ 14-16% (năm 2019 đạt 16,25%); thành phố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 720 dự án với tổng số tiền hơn 18 tỷ đô-la Mỹ, huy động được nguồn vốn ODA lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Phần Lan… đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hiện, Hải Phòng đang tập trung 2 lĩnh vực lớn: xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Thành mong muốn thời gian tới, hai bên có sự kết nối, hợp tác, hỗ trợ tài chính liên quan đến các lĩnh vực: hạ tầng, giáo dục và đào tạo, y tế, môi trường, tăng trưởng xanh…

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về các chương trình, dự án.

Bà Katrine Lundsby, Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch giới thiệu đến lãnh đạo thành phố và các đại biểu một số chương trình tài chính của Đan Mạch như: Chương trình tài chính DANIDA dành cho các dự án hạ tầng; Quỹ đầu tư Đan Mạch (IFU); Quỹ tín dụng Đan Mạch (EKF). Đại diện Tập đoàn Lego trình bày ý tưởng ứng dụng phương pháp STEAM trong chương trình giáo dục phổ thông mới để hướng học sinh các cấp có nhu cầu tham dự các cuộc thi robotics thông qua dự án của Lego. Bên cạnh đó, Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, mở nhà máy sản xuất ống nhựa với diện tích 70 ha trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận về các chương trình, dự án Đan Mạch muốn hợp tác, đầu tư, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành giao Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu tính hiệu quả, khả thi để xem xét, triển khai tại thành phố; giao Sở Giáo dục - Đào tạo làm việc với Tập đoàn Lego nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển phương pháp giáo dục STEAM tại các trường học trên địa bàn thành phố./.

(Nguồn: Hải Phòng nghiên cứu, tiếp cận các chương trình hợp tác quốc tế của Đan Mạch trong phát triển kinh tế - xã hội// Hoàng Xuân// Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 28/5/2020)

 

3.45. Đổi mới chuyên mục, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng

  (HPĐT)- Chiều 28-5, Công an thành phố tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chuyên mục “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” trên Báo An ninh Hải Phòng giai đoạn 2018-2020. Dự sơ kết có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. 

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết thực hiện chuyên mục giai đoạn 2020-2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, đánh giá cao sáng kiến mở chuyên mục “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” của Báo An ninh Hải Phòng. Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng… đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, vụ gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Báo An ninh Hải Phòng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả…

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chuyên mục.

 Chuyên mục “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” được thực hiện từ tháng 6-2018. Qua 2 năm triển khai, chuyên mục đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh với chủ đề: chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm bản quyền, kiểu dáng công nghiệp, thương hiệu; tôn vinh, quảng bá các  đơn vị, doanh nghiệp sản xuất chân chính, có nhiều sáng kiến trong đấu tranh chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ môi trường; tư vấn giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thông thái, hiệu quả cao… Thời gian tới, Báo An ninh Hải Phòng tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức chuyên mục “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” theo hướng có chiều sâu, nâng cao về chất lượng dựa trên tiêu chí: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp thống nhất nội dung và ký kết thực hiện chuyên mục giai đoạn 2020-2022.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên mục “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” trên Báo An ninh Hải Phòng./.

 (Nguồn: Đổi mới chuyên mục, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng// Văn Cường// Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 28/5/2020)

 

3.46. Khen thưởng các lực lượng triệt phá đường dây ma túy với số lượng lớn

(HPĐT)- Chiều 29-5, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị biểu dương, khen thưởng đột xuất chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02- Công an thành phố) và các lực lượng phối hợp trong công tác đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Tại lễ khen thưởng, đồng chí Lê Văn Thành và đồng chí Nguyễn Văn Tùng biểu dương, trao quà tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trao hoa và phần thưởng tặng các lực lượng công an, hải quan tham gia phá án

Phát biểu tại lễ khen thưởng, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành biểu dương, chúc mừng chiến công của Công an thành phố và các lực lượng trong đấu tranh, triệt phá thành công các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định: An ninh trật tự được giữ vững là tiền đề quan trọng, cần thiết để thu hút các nhà đầu tư đến với Hải Phòng, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội thành phố và củng cố niềm tin nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương các lực lượng tham gia phá án

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đồng thời lưu ý: Kinh tế- xã hội phát triển nhưng đi cùng với đó các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự… được dự báo gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Do đó, các lực lượng Công an thành phố cần không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh, nhiệt huyết, phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Hải quan Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Vùng 1… thực hiện đồng bộ, quyết liệt, không lơi lỏng các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội thành phố. “Kinh tế muốn phát triển thì an ninh phải tốt và an ninh trật tự được bảo đảm thì kinh tế mới tăng trưởng, phát triển”- đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng rà soát các trường hợp người nghiện ma túy, tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép trên địa bàn toàn thành phố để tập trung đấu tranh, triệt xóa; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ngăn chặn các nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường nắm địa bàn, đấu tranh hiệu quả cao với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố phát biểu cảm ơn và nhận nhiệm vụ trong thời gian tới

Trước đó, qua nắm tình hình, các trinh sát của Phòng PC02 phát hiện trên địa bàn xã An Đồng (huyện An Dương) xuất hiện ổ nhóm mua bán ma túy với số lượng lớn. Qua xác minh, ổ nhóm trên gồm 4 đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định: ngày 29-5, các đối tượng trong đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ. Đến 10 giờ ngày 29-5, tại Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng thuộc địa phận huyện An Lão, các trinh sát của Phòng PC02 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Đội Kiểm soát (Cục Hải quan Hải Phòng), Công an các huyện An Lão, Tiên Lãng bắt giữ 2 đối tượng: Bùi Đăng Tài, sinh năm 1992, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn; Phùng Văn Tuấn, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (cùng tỉnh Hải Dương) điều khiển xe ô tô mang theo 10 bánh heroin, 8 kg ma túy đá và nhiều tang vật liên quan khác.

Quang cảnh hội nghị

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thị Huệ, ở xóm Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương (đối tượng liên quan đến đường dây trên), lực lượng chức năng thu giữ: 5 kg heroin, 18 nghìn viên hồng phiến, 1 súng và 77 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.  Hiện, PC02 đang tập trung lực lượng đấu tranh, mở rộng chuyên án, bắt giữ đối tượng liên quan khác liên quan đến đường dây.

Cũng mới đây, vào hồi 0 giờ 15 phút ngày 8-5, tại quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo), Phòng PC02 phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, Công an huyện Vĩnh Bảo bắt quả tang nhóm gồm 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vỹ, sinh năm 1968, ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; Trần Thị Bích Liên, sinh năm 1981, ở phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định tỉnh Nam Định (cùng tỉnh Nam Định); Hoàng Thị Chầm, sinh năm 1974; Hoàng Quốc Toản, sinh năm 1964, cùng ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Đoàn Văn Thin, sinh năm 1955, ở xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo). Tang vật thu giữ gần 2,7 kg ma túy tổng hợp và 2 xe ô tô.

(Nguồn: Khen thưởng các lực lượng triệt phá đường dây ma túy với số lượng lớn// Minh Khôi // Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 29 /5/2020)

 

3.47. Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng:Rà soát, xử lý 119 cây xanh có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn thành phố

    (HPĐT)- Thực hiện công văn chỉ đạo của UBND thành phố về việc kiểm tra, rà soát, cắt tỉa và xử lý cây nguy hiểm có khả năng gãy, đổ, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đang khẩn trương xử lý 119 cây xanh có nguy cơ mất an toàn cao, gây nguy hiểm với người và phương tiện trên địa bàn thành phố.

Công nhân Công ty CP Công viên, cây xanh cắt bỏ cây phượng vỹ bị đục thân có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm trên đường Hồ Xuân Hương (quận Hồng Bàng).

Trước đó, từ quý 4 năm 2019, Công ty Công viên, cây xanh Hải Phòng tiến hành rà soát hơn 27.000 cây xanh trên 346 tuyến phố tại 4 quận nội thành do đơn vị quản lý để có phương án quản lý, bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán cũng như mùa mưa bão năm 2020. Sau khi có danh sách, đơn vị cắt bỏ, thay thế cây mới. Tháng 3-2020, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh tiếp tục khảo sát tình trạng cây để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Qua khảo sát, đơn vị đánh giá có 119 cây có nguy cơ mất an toàn cao. Hiện, đơn vị đang khẩn trương thay thế số cây này, dự kiến đến 15-6 hoàn thành.

Công nhân cắt tỉa cành cây trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Cây phượng vỹ trên đường Hồ Xuân Hương (quận Hồng Bàng) bị sâu rỗng ruột có thể gãy, đổ bất cứ lúc nào nhất là khi có mưa to, gió lớn.

Cây mới được chuyển đến và trồng thế vào các vị trí cây cũ.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng:Rà soát, xử lý 119 cây xanh có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn thành phố//Duy Thính // Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 30 /5/2020)

 

3.48 Xây dựng, cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Chủ trương, cách làm đúng, hợp lòng dân

Phát biểu tại lễ khánh thành chung cư HH4 Đồng Quốc Bình, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Việc xây dựng các chung cư mới để thay thế các chung cư cũ thể hiện sự đặc biệt quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với những người dân có thu nhập thấp, mấy chục năm liền phải sống trong những căn hộ chung cư cũ nát, xập xệ, nguy hiểm. Bởi thế, dù có phải vượt qua rất nhiều khó khăn, vướng mắc, rào cản nhưng Hải Phòng vẫn nhất quán quan điểm và quyết tâm cải tạo, xây dựng lại các chung cũ, mang lại niềm vui cho hàng chục nghìn hộ dân.

Chung cư N1, N2 Lê Lợi được đầu tư xây dựng mới và đưa vào phục vụ người dân.

Quyết tâm, quyết liệt tìm ra giải pháp

Việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ được Hải Phòng đề cập tới  từ hàng chục năm nay, cũng từng thử nghiệm nhiều giải pháp nhưng đều chưa thành công. Tại các kỳ họp của HĐND thành phố nhiều khóa, vấn đề xây dựng lại chung cư cũ luôn là nỗi băn khoăn, trăn trở của cử tri, nhân dân, đại biểu HĐND thành phố và các ngành quản lý, nhưng vẫn loay hoay chưa tìm ra giải pháp trong thời gian dài. Trong các cuộc làm việc tại cơ sở, khi trực tiếp thị sát điều kiện sống bí bách của nhân dân tại các chung cư cũ, trong đó phần lớn là gia đình chính sách có nhiều cống hiến đối với cách mạng, công nhân lao động, buôn bán nhỏ và  hộ nghèo, các đồng chí lãnh đạo thành phố đặt ra mục tiêu và quyết tâm phải cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ. Đây là yêu cầu cấp thiết cần làm ngay.

Quả thật, nếu ai từng một lần tới thăm những căn hộ tại các chung cư cũ ở các phường Lam Sơn, An Dương (quận Lê Chân); Đồng Quốc Bình, Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền)…, đều băn khoăn, tại sao giữa đô thị hiện đại, đang trên đà phát triển mạnh mẽ lại có thể tồn tại những chung cư cũ nát, nguy hiểm như vậy. Theo thống kê của Sở Xây dựng, Hải Phòng có tới 205 chung cư cũ, là địa phương đứng thứ 3 cả nước về số lượng nhà chung cư cũ, tất cả đều cần cải tạo khẩn cấp. Hầu hết các khu chung cư này đều được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, diện tích bình quân đầu người chỉ 8,7 m2, thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố (20 m2/người). Theo đánh giá, thẩm định về chất lượng, có 27/205 tòa chung cư cũ có thể sửa chữa, nâng cấp, còn lại đều xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, cần xây dựng lại.

Thực trạng nhà chung cũ nhiều lần được đặt lên bàn làm việc của các đồng chí lãnh đạo thành phố; được đề cập và bàn nhiều trong các cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để tìm ra phương án tốt nhất. Mong muốn cháy bỏng, nhu cầu cấp bách, nhưng điều kiện thực hiện gồm nguồn lực và cơ chế, chính sách lại hầu như chưa có. Theo tính toán sơ bộ, nguồn vốn xây dựng lại các chung cư cũ ít nhất cũng lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn ngân sách thì không chỉ là gánh nặng, áp lực lớn mà thời gian thực hiện sẽ tính bằng cả chục năm chứ không chỉ 1-2 năm. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố quyết định lựa chọn hình thức đầu tư BT (xây dựng- chuyển giao) để xây dựng lại chung cư cũ. Tuy nhiên, tìm được nhà đầu tư đủ năng lực tài chính, đủ nhiệt huyết chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với thành phố không phải dễ dàng và phải trải qua nhiều bước tuyển chọn mới lựa chọn được. Có thể nói, quyết tâm, quyết liệt tới cùng để có được những tòa chung cư mới trước năm 2020 thôi thúc Hải Phòng tìm ra giải pháp phù hợp và thực hiện thành công, mang lại niềm vui cho hàng nghìn hộ dân. Đây được coi là chủ trương đúng đắn, cách làm phù hợp và rất được lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Người dân phấn khởi, vui mừng về cơ chế tái định cư tại những căn hộ khang trang, hiện đại ở chung cư HH4 Đồng Quốc Bình.

Mang lại sự “đổi đời” cho người dân

Hơn 600 hộ dân được nhận căn hộ mới tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình vừa qua đều vỡ òa trong niềm vui sướng, nhiều người khóc vì cảm động trước sự quan tâm của thành phố, thực sự mang lại cho họ sự “đổi đời”. Không xúc động sao được, khi từ căn hộ chỉ hơn 20 m2 xập xệ, dột nát, tường, trần bong tróc, ngấm nước, cầu thang nhếch nhác, mất vệ sinh…, nay được dọn về những căn hộ hiện đại, khang trang, diện tích 47 m2 đến  55 m2, có cầu thang máy, đầy đủ hệ thống điều hòa nhiệt độ và bình tắm nóng lạnh. Hơn nữa, mức giá thuê không cao hơn trước bao nhiêu, đáp ứng được mong muốn của người dân. Với mục tiêu tạo nên những căn hộ mới hiện đại, tiện nghi nhưng bảo đảm cảnh quan toàn khu vực, thành phố nhất quán thực hiện chủ trương không sử dụng hình thức BT tại chỗ để dành diện diện tích đất thỏa đáng cho hệ thống đường giao thông, xây dựng công viên cây xanh, khu vui chơi và các tiện ích khác như trường học, cửa hàng… Bởi thế, người dân thực sự hài lòng.

Với cách làm như vậy, thành phố hoàn thành đầu tư xây dựng khu chung cư U19 Lam Sơn với quy mô 5 tầng, có 56 căn hộ do Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng thực hiện; chung cư N1, N2 Lê Lợi với quy mô 6 tầng, gồm 126 căn hộ do Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy thực hiện; chung cư HH4 Đồng Quốc Bình với quy mô 29 tầng, có 728 căn hộ cũng do Công ty Hoàng Huy thực hiện. Cùng với đó là 3 tòa chung cư HH1, HH2, HH3… đang được khẩn trương xây dựng.  Bằng cách làm này, toàn bộ 35 chung cư cũ nát Đồng Quốc Bình sẽ “biến mất”, thay vào đó là 4 tòa chung cư hiện đại với 2486 căn hộ, không những đáp ứng đủ nhu cầu của 1833 hộ dân tại các chung cư cũ Đồng Quốc Bình trước đây mà còn có thêm các căn hộ đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của thành phố. Cũng là cách làm riêng, độc đáo của Hải Phòng khi chung cư cũ phá đi, chung cư mới hiện đại được xây dựng, nhưng vẫn dư quỹ đất 18 ha để làm hạ tầng giao thông và công viên cây xanh phục vụ nhân dân trong khu vực. Nhiều người dân rất hân hoan, phấn khởi, khẳng định đây là ước mơ mấy chục năm nay mới trở thành hiện thực nhờ sự quyết tâm, quyết liệt của thành phố.

Theo dự kiến, Hải Phòng sẽ  phá bỏ 178 chung cư cũ và xây dựng mới 18 chung cư mới, mỗi tòa  cao  20 tầng trở lên, tạo ra quỹ nhà gồm 8000 căn hộ và phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành toàn bộ. Đây là giấc mơ lớn, nhưng chắc chắn sẽ thành hiện thực. Những người dân đang sinh sống trong những khu chung cư xập xệ, nguy hiểm ở Vạn Mỹ, An Dương, Lam Sơn… có quyền mơ về những căn hộ hiện đại, khang trang như những chung cư mới ở phường Đồng Quốc Bình. Bởi thế, chủ trương xây dựng chung cư mới chính là ý Đảng, lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá rất cao.

Đồng chí Lê Vũ Thành, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho rằng: Hải Phòng đã rất đúng đắn khi phát triển đô thị theo 2 cách: một là mở rộng không gian đô thị về 3 hướng đột phá như Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra; hai là phát triển theo chiều cao, cải tạo, chỉnh trang đô thị cũ. Đồng chí Lê Vũ Thành khẳng định, chủ trương và cách thức xây dựng chung cư mới của thành phố rất hợp lý, bởi rõ ràng không thể cứ trông chờ vào nguồn tài chính công. Hiệu quả, hiệu ứng thành phố đạt được thời gian qua trong lĩnh vực này là rất tốt. Tuy nhiên, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được cách làm của thành phố, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đồng thuận thực hiện, sẽ thúc đẩy kế hoạch xây dựng các chung cư mới nhanh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển, cải tạo, chỉnh trang đô thị của thành phố và mong muốn của nhân dân.  Theo Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Hải Phòng Nguyễn Ngọc Thành, vấn đề chung cư cũ là thách thức rất lớn đối với các đô thị lớn và thành phố Hải Phòng. Trên phạm vi toàn quốc, chưa có địa phương nào đưa ra được phương án chuẩn mực để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bởi thực sự rất khó, nhưng Hải Phòng đã làm được, làm tốt và đã có những sản phẩm chất lượng tốt, đúng thời gian, bảo đảm yêu cầu sử dụng tối ưu.  Đây cũng là một trong những thành công lớn, được lòng dân của thành phố trong những năm qua, cần được ghi nhận, phát huy, để nhanh chóng mang lại những điều kiện sống tốt đẹp hơn cho người dân./.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam: Vừa bảo đảm an sinh xã hội vừa mở rộng không gian đô thị

Tôi đánh giá rất cao kết quả cải tạo chung cư cũ mà Hải Phòng đạt được trong những năm qua. Hải Phòng cũng như các đô thị lớn khác trên toàn quốc đang phải đối diện với thách thức rất lớn là vấn đề khai thác có hiệu quả hệ thống chung cư cũ được xây dựng từ hàng chục năm trước. Nếu nhìn rộng trên góc độ toàn quốc, đến nay, chưa có địa phương nào đưa ra phương án “chuẩn” để cải tạo các chung cư cũ bởi nhiều khó khăn. Các địa phương đều phải đối mặt với bài toán phải xây dựng những khu nhà ở mới, hiện đại hơn tại vị trí hiện tại, đưa người dân quay về ở trong những căn hộ tiện nghi, rộng rãi hơn nhưng không phải đóng góp thêm quá nhiều chi phí.

Thành phố Hải Phòng đã làm được điều này. Để đạt kết quả đó, lãnh đạo thành phố rất quyết liệt và tập trung chỉ đạo tìm ra giải pháp để triển khai hiệu quả cao chính sách cải tạo chung cư cũ. Những chung cư được xây mới không chỉ là khu chung cư hiện đại dành cho người lao động thu nhập thấp mà còn là giải pháp khai thác hiệu quả cao không gian đô thị Hải Phòng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và mở rộng đô thị Hải Phòng theo đúng tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Cường ghi

Đồng chí Nguyễn Thị Len, Bí thư chi bộ TDP số 4, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền): Đô thị đổi mới, đời sống đi lên

Tuy không là hộ dân trực tiếp thụ hưởng lợi ích từ chủ trương cải tạo chung cư cũ xuống cấp của thành phố, nhưng là cán bộ tổ dân phố, người dân sinh sống lâu năm ở khu phố Lê Lợi, tôi rất phấn khởi và ủng hộ cao chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời này của thành phố. Nhờ có chủ trương này, chỉ trong chưa đầy 1 năm, cuộc sống của 106 hộ dân ở tổ dân phố bước sang trang mới; diện mạo khu phố sáng đẹp, văn minh hẳn lên.

Trước đây, các dãy nhà U1, U2, U3 Lê Lợi là khu tập thể của Cảng, xây dựng từ những năm 1960. Quá trình sử dụng lâu năm, các khu nhà đều xuống cấp, dột nát, thậm chí có thể đổ sập bất cứ lúc nào, khiến đời sống sinh hoạt của các hộ dân gặp nhiều khó khăn, lúc nào cũng nơm nớp lo nhà đổ. Được sự quan tâm của thành phố, năm 2017, 3 dãy tập thể cũ được phá bỏ, thay vào đó là 2 chung cư mới N1, N2 cao 6 tầng với 126 căn hộ có diện tích từ 38,6 m2 đến 46,9 m2. Đặc biệt, khu chung cư mới có sân chơi cộng đồng thoáng mát, nhiều cây xanh, lắp đặt các thiết bị phục vụ người dân tập luyện thể dục thể thao. Chất lượng đời sống được nâng lên, các hộ dân đều vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của thành phố.

Bà Đặng Thị Thơm, nhà A8, phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền): Thiết tha mong mỏi thành phố sớm cải tạo các chung cư cũ ở Vạn Mỹ

Khi các chung cư mới U19 Lam Sơn, N1, N2 Lê Lợi và mới đây là HH4 Đồng Quốc Bình được hoàn thành, đón người dân về ở, ổn định cuộc sống thì niềm mong mỏi các chung cư cũ ở Vạn Mỹ sẽ được đầu tư cải tạo càng tha thiết hơn.

Theo kết quả kiểm định của cơ quan chức năng, cả 10 chung cư ở đây đều xuống cấp rất nghiêm trọng. Như căn hộ gia đình tôi ở tầng 1, cầu thang 4, nhà A8, tường nứt, mái ngấm dột, đường ống nước vỡ, sinh hoạt hằng ngày rất bất tiện. Nhiều căn hộ khác còn xuống cấp nguy hiểm hơn. Phần lớn người dân sinh sống trong khu tập thể là hộ khó khăn, thu nhập thấp, không có điều kiện mua nhà mới. Do vậy, nguyện vọng tha thiết của tất cả người dân trong khu tập thể Vạn Mỹ là mong muốn thành phố quan tâm, khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai cải tạo các chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn thành phố theo kế hoạch đề ra, trong đó có khu Vạn Mỹ.

(Nguồn: Xây dựng, cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Chủ trương, cách làm đúng, hợp lòng dân// Ngọc Lan// Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 31 /5/2020)
 

IV. VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH

 

4.1. Sáng tác văn học về đề tài công nhân: Phát hiện, bồi dưỡng cây bút trẻ

 

Hải Phòng là thành phố thợ nên từ những năm 60 của thế kỷ trước, ngoài những cây viết chuyên nghiệp còn có sự xuất hiện của những người cầm bút từ hàng ngũ công nhân, khiến đời sống văn nghệ thành phố Cảng thêm sôi động. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mặc dù số lượng hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng khá đông đảo, nhưng lại thiếu những cây bút chuyên viết về đề tài công nhân, người lao động.

 

Các nhà văn, nhà thơ Hải Phòng tham gia chuyến đi thực tế sáng tác tại Khu công nghiệp Nam cầu Kiền.                            

 

Nhiều cây viết trưởng thành từ giai cấp công nhân

 

Sau ngày giải phóng, hoạt động văn nghệ và báo tường (ngày đó gọi là bích báo) sôi nổi khắp nơi, nhất là tại các nhà máy, xí nghiệp. Từ phong trào này, cuối năm 1959, đầu năm 1960, Hải Phòng xuất hiện một số cây bút công nhân. Hầu hết mới ngoài 20 tuổi nên trang viết của họ không có bóng dáng của xã hội cũ. Họ viết về chính công việc và đời sống người thợ, tạo nên chất trẻ trung, tươi mới và giàu bản sắc cho văn chương Hải Phòng và đề tài công nhân trở thành thế mạnh của văn học thành phố Cảng suốt thời kháng chiến chống Mỹ.

 

Hơn 10 năm sau, hầu hết lứa nhà văn công nhân trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều người được cả nước biết đến tên tuổi. Tiêu biểu như: Nguyễn Quang Thân (cán bộ trung cấp kỹ thuật thủy lợi tỉnh Kiến An (cũ)), có nhiều truyện, ký được đăng báo phản ánh công việc ngành thủy lợi, mà ngay tên các tập truyện cũng thấy rõ điều đó: “Hương đất” (1964), “Nước về” (1975)…; Nguyễn Hoàng (cán bộ công đoàn Nhà máy Xi măng) viết kịch bản “Khói trắng” (1962), sau này được dựng thành phim, có nội dung đề cao tinh thần làm chủ của công nhân xi măng, dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh với tư tưởng bảo thủ trì trệ. Trần Tự (thợ cơ khí) có đến nửa đời cầm bút dành cho Nhà máy Xi măng với “Sóng gió” (1958), “Mỏ đá Rãng xa xôi” (1970), “Tia hồ quang êm dịu” (1974), “Điểm lửa” (1978)… Nguyễn Hồng Quang là người gắn bó bền bỉ nhất với đời thợ so với các nhà văn công nhân cùng thế hệ. Ông viết truyện ngắn, truyện dài và thơ, tác phẩm nào cũng viết về cuộc sống người thợ: “Cô gái công trường đá” (1962), “Bác thợ và cô gái” (1970), “Tia sáng đỏ” (1971), “Nơi không yên tĩnh” (1988)... Nay, tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài với ngòi bút. Thế hệ nhà văn công nhân tiếp nối còn có Nguyễn Tùng Linh…

 

“Thơ chống Mỹ cứu nước (1965 - 1967)” là tuyển tập thơ đầu tiên sau ngày miền Bắc được giải phóng, là cuốn “Thi nhân Việt Nam” tập đầu của thời đại mới. Trong số 112 tác giả, Hải Phòng góp 10 gương mặt, trong đó có hai nhà thơ công nhân là Đào Cảng và Thanh Tùng. Đào Cảng là thợ cơ khí Xí nghiệp Cảng, về sau sức khỏe yếu nên chuyển sang công việc hành chính; ông mất năm 1987 vì bệnh tim khi mới 46 tuổi. Thanh Tùng nổi tiếng với bài thơ “Thời hoa đỏ” được Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc, song thơ của ông về đời thợ nhiều và đáng kể nhất…

 

Tạo điều kiện tiếp cận thực tế

 

Công cuộc đổi mới tạo diện mạo mới cho đất nước, các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy sản xuất - kinh doanh làm mục đích số một, việc tuyên truyền phần nhiều theo hướng quảng cáo; địa vị công nhân và người lao động không còn như trước… Các nhà văn từng gắn bó với đề tài công nhân cũng dần mở rộng hướng viết sang đề tài xã hội. Tiêu biểu về sự chuyển hướng viết là Nguyễn Quang Thân và Trần Tự.

 

Cũng từ đây xuất hiện thế hệ cầm bút mới, trong đó, không ít người xuất thân từ công nhân và người lao động. Điển hình là Nguyễn Quốc Hùng. Sau phục viên, Nguyễn Quốc Hùng làm công nhân lái cần trục chân đế ở Xí nghiệp Hoàng Diệu, Cảng Hải Phòng. Chính nơi đây khơi nguồn thành công của ông ở một số truyện ngắn và nhất là hai tiểu thuyết “Chuyến hàng mưa” (2005) và “Thủy sinh” (2011). Những người cầm bút thời kỳ đổi mới xuất thân từ công nhân hoặc từng là người thợ còn có thể kể các nhà thơ: Đồng Đức Bốn (đã mất), Dư Thị Hoàn, Phạm Xuân Trường… Nhưng phần lớn đều chuyển hướng viết theo hướng đề tài xã hội, hình ảnh người lao động trong tác phẩm phản ánh thực tế đời sống cần lao của họ ít dần đi.

 

Trong khi các nhà văn công nhân chuyển hướng sáng tác và lớn tuổi, lực mảng sáng tác về đề tài công nhân, người lao động thưa dần. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là người viết trẻ ít kinh nghiệm, thiếu lăn lộn với thực tế để khai thác chất liệu cho tác phẩm mang hơi thở cuộc sống. Vài chuyến đi thực tế sáng tác tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (huyện An Dương) hay nơi này, nơi kia kiểu như "cưỡi ngựa xem hoa", chưa đủ độ "ngấm" để có tác phẩm hay. Vì thế, cách đây 2 năm, cuộc thi sáng tác thơ, ký và ca khúc với chủ đề "Công đoàn- một chặng đường lịch sử", ngoài thể loại ca khúc có tác phẩm hay, thể loại thơ có số lượng áp đảo nhưng chất lượng chưa được đánh giá cao; số lượng ký tham gia khá ít.

 

Để phát huy truyền thống phong trào sáng tác về đề tài công nhân, lao động, Hội Nhà văn Hải Phòng cần phát hiện, bồi dưỡng, khuyến khích, động viên những người cầm bút trẻ chú trọng mảng đề tài này. Muốn vậy, Hội chủ động phối hợp chặt chẽ Liên đoàn Lao động thành phố, các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức các trại sáng tác, chuyến đi thực tế với thời gian đủ để người viết hòa vào, lăn lộn với đời sống công nhân, người lao động để khai thác, chắt lọc tư liệu. Mặt khác, tổ chức tổng kết, trao giải các tác phẩm chất lượng cao; tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm viết; có hình thức quảng bá rộng rãi tác phẩm đến bạn đọc, nhất là "tiếp thị" đến chính công nhân, người lao động.

 

  (Nguồn: Sáng tác văn học về đề tài công nhân: Phát hiện, bồi dưỡng cây bút trẻ// Lưu Văn Khuê // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 4/5/2020)

 

 

4.2. Vang mãi những ca khúc về đề tài người thợ

 

Hải Phòng là thành phố công nghiệp, thành phố cảng biển nên đề tài công nhân, người lao động là thế mạnh trong sáng tác của văn nghệ sĩ Hải Phòng. Nhiều nhạc sĩ Hải Phòng và các nhạc sĩ của Trung ương khi đến với Hải Phòng sáng tác nhiều ca khúc hay về công nhân, người lao động thành phố Cảng.

 

Nhiều ca khúc về đề tài công nhân, người lao động được dàn dựng, biểu diễn, đến với đông đảo công chúng.

 

Trong ảnh: Biểu diễn ca khúc “Tiếng nói của người thợ”- sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Long.

 

Nhắc tới các ca khúc viết về đề tài công nhân, người lao động thành phố Cảng phải kể tới tác phẩm “Thành phố chúng ta, nhà máy chúng ta” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Được biết, nhạc sĩ Hoàng Vân viết bài hát này sau chuyến đi thực tế ở Hải Phòng năm 1965, đúng dịp kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng thành phố (13-5). Lời bài hát không có nhiều địa danh quen thuộc với người Hải Phòng như sau này ta bắt gặp ở bài “Thành phố hoa phượng đỏ”, nhưng chỉ vài hình ảnh thôi cũng đủ làm người nghe xao xuyến. Vẻ đẹp của thành phố thợ, của đất và người Hải Phòng khó lẫn vào đâu được: “…Đồng lúa đây, nhà máy này, công sức ta hơn mười năm trời. Tay búa đây, nòng súng này, giông tố phong ba thề không rời. Hải Phòng đang tiến lên, đã sẵn sàng…”. Thể hiện thành công ca khúc này, ngoài NSND Trần Khánh, còn có ca sĩ Doãn Thịnh.

 

Tiếp đó, “Bến cảng quê hương tôi” do nhạc sĩ Hồ Bắc viết năm 1970 cũng là sáng tác tiêu biểu về đề tài công nhân, lao động. Trước đó, nhiều lần ông đến bến cảng Hải Phòng, thấy những hoạt động nhộn nhịp của tàu thuyền nơi đây. Trong chiều lang thang ở cầu cảng, nhạc sĩ Hồ Bắc bắt gặp hình ảnh những nữ thanh niên mặc áo công nhân bạc màu, đi giày vải, đội mũ nhựa trắng với mái tóc buông dài bay trong gió biển. Những hình ảnh ấy  đánh thức cảm xúc trong tâm hồn nhạc sĩ và khi trở về, ông viết ca khúc “Bến cảng quê hương tôi” chỉ trong hai ngày. Nhiều ca sĩ trình bày ca khúc này, như: Thúy Hà, Bằng Kiều, Tuyết Thanh… Với nhạc sĩ Hồ Bắc, Thúy Hà là người trình bày thành công nhất, bởi từ phong thái, biểu cảm, cảm xúc thể hiện cô như đang thả hồn vào cuộc sống nhộn nhịp nơi bến cảng trong bài hát: “Khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời… Ơi cô gái lái xe trên cảng/ Xe em bon nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương…”.

 

Hiện nay, nhắc đến công nghiệp Hải Phòng, người ta thường nhắc đến các khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ cao, trải đều ở các quận, huyện hay các dự án lớn như dự án tổ hợp Nhà máy ô tô VinFast… Số lượng công nhân, người lao động đông, đa dạng lĩnh vực, tổ chức công đoàn cũng lớn mạnh hơn nhiều. Vì thế, trong sáng tác của các nhạc sĩ Hải Phòng hôm nay, mảng đề tài về Công đoàn, công nhân, người lao động có nhiều thay đổi. Trong đó, tập trung đề cập vai trò cũng như gửi gắm niềm tin, hy vọng vào tổ chức đại diện của giai cấp công nhân, lao động thành phố Cảng.

 

Như tháng 3-2017, để chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 14, Liên đoàn Lao động thành phố phát động cuộc thi sáng tác thơ, ký và ca khúc với chủ đề “Công đoàn- Một chặng đường lịch sử”. Sau tròn một năm phát động (tháng 3-2017 đến tháng 3-2018), Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận 328 tác phẩm dự thi, trong đó có 25 ca khúc. Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Tống Văn Băng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nhiều tác phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, nội dung sâu sắc, có tính nghệ thuật cao. Tiêu biểu như tác phẩm “Bài ca Công đoàn Hải Phòng” của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình với các ca từ vui tươi: “…Hải Phòng chào đón tia nắng bình minh/Vì lợi ích giai cấp công nhân, cùng ca vang bài ca kết đoàn/Dưới cờ đỏ vinh quang, có Đảng, Bác soi đường…”. Hay các ca khúc: “Hoa Công đoàn” của nhạc sĩ Thanh Yên, “Tiếng nói của người thợ” của nhạc sĩ Phan Lạc Long... cũng được trao giải xứng đáng.

 

Điều đáng kể là, các ca khúc hay về đề tài Công đoàn, công nhân, người lao động sau khi ra đời đều được hỗ trợ thu âm, khi đoạt giải được làm đĩa gửi xuống cơ sở; được dàn dựng, biểu diễn trong các liên hoan, hội diễn, để “đứa con tinh thần” của các nhạc sĩ đến với đông đảo công chúng.

 

 (Nguồn: Sáng tác văn học về đề tài công nhân: Phát hiện, bồi dưỡng cây bút trẻ// Tường Minh//  Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày4/5/2020)

 

 

4.3. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng: Đậm bản sắc văn hóa đất Cảng

 

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Lê Văn Quý cho biết, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2020), Sở Văn hóa-Thể thao xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động kỷ niệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động thu hẹp hơn, chuyển đổi hình thức biểu diễn quảng bá, giới thiệu, nhưng không vì thế mà thiếu sự lôi cuốn, hấp dẫn.

 

Tiết mục “Bạch Đằng hùng ca sông thiêng” trong chương trình nghệ thuật “Hải Phòng quê hương tôi”. Ảnh: Vũ Dũng

 

Sôi động các chương trình biểu diễn

 

Chiều 29-4, tại Trường quay S3, Đài PTTH Hải Phòng, “nhà đài” phối hợp một số đơn vị liên quan thực hiện ghi hình chương trình nghệ thuật “Hải Phòng quê hương tôi” để phát sóng vào tối 1-5. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình, Đoàn Văn công Hải quân, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: Chương trình gồm gần 20 ca khúc đặc sắc, như: “Bạch Đằng hùng ca sông thiêng”, “Sức mạnh Việt Nam”, “Đất nước trọn niềm vui”, liên khúc “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”, “Về miền sóng, về miền gió”, “Hải Phòng thành phố tuổi thơ”, “Hải Phòng đánh giặc COVID”... được dàn dựng công phu, tạo điểm nhấn trong không khí chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế lao động 1-5 và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 -13-5-2020)...

 

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng quê hương tôi” mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử. Trưởng Phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao) Trần Thị Hòa cho biết, từ 30-4 đến 20-5, trên cơ sở đăng ký hoạt động của các đơn vị, đoàn nghệ thuật, Sở xây dựng 19 đầu hoạt động báo cáo thành phố phê duyệt. Trong đó, phải kể đến: phim phóng sự về thành phố Hải Phòng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần to lớn cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975; chương trình biểu diễn thơ-nhạc với các tác phẩm được chọn lọc qua cuộc thi sáng tác VHNT với chủ đề “Hải Phòng-khát vọng vươn lên”; biên tập, lựa chọn phát sóng 3 tập về các kỳ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, từ năm 2013 đến năm 2019...

 

Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố cũng gấp rút luyện tập các chương trình biểu diễn chèo, cải lương, hát xẩm, ca múa nhạc... có nội dung thể hiện tình yêu đất nước, thành phố... Nổi bật, Đoàn Kịch nói biểu diễn vở “Người trong mắt bão” - vở diễn có tính thời sự nói về cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố; Đoàn Chèo biểu diễn vở “Khai sáng An Biên”... nhằm ca ngợi những người con đất Cảng dù ở thời điểm nào cũng giữ vững những phẩm chất trung dũng, kiên cường, quyết thắng mọi kẻ thù.

 

 Chuyển đổi hình thức thể hiện phù hợp

 

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Lê Văn Quý cho biết, kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng là sự kiện đặc biệt với Đảng bộ, quân và dân thành phố sau hơn 6 thập niên bền bỉ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, với nhiều thành tựu đột phá đạt được. Vì vậy, bên cạnh công tác tập trung cao cho phòng, chống dịch, Sở Văn hóa-Thể thao đề nghị thành phố cho phép tổ chức các chuỗi hoạt động thiết thực, diễn ra từ ngày 30-4 đến ngày 20-5, kịp thời động viên, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể quân, dân thành phố. Đồng thời, qua đó tiếp tục quảng bá về miền đất và con người Hải Phòng tới du khách và bạn bè quốc tế về thành phố với truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng”, điểm đến an toàn, thân thiện và thành công, luôn đi đầu trong chiến đấu, xây dựng, hội nhập và phát triển.

 

Tuy nhiên, để phù hợp tình hình hiện nay, phần lớn hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ không biểu diễn tại các điểm công cộng, tập trung đông người như quảng trường Nhà hát thành phố, sân Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật, Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du), bờ hồ Tam Bạc hay đình Hàng Kênh, mà ở Trường quay S3, Đài PTTH Hải Phòng hoặc sân khấu bên trong Nhà hát thành phố. Sự chuyển đổi hình thức biểu diễn để ghi hình, phát sóng vừa bảo đảm phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, không tập trung đông người. Cụ thể, thay vì tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ như mọi năm, Sở Văn hóa-Thể thao phối hợp Đài PTTH Hải Phòng phát sóng chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng-bản hùng ca 65 năm”, các tiết mục chủ yếu là đơn ca hoặc các nhóm nhỏ. Hoạt động trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, tư liệu, gốm mỹ thuật chuyên đề “Hải Phòng- 65 năm xây dựng và phát triển”, “Hồ Chí Minh- cuộc đời và sự nghiệp” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, nhưng không tổ chức khai mạc, chỉ tuyên truyền trên các website, Cổng thông tin điện tử và các cơ quan báo chí thành phố để tránh tập trung đông người. Cơ quan chức năng cũng kiểm tra thân nhiệt và kiểm soát chặt chẽ lượng người tham gia triển lãm ở mọi thời điểm, bảo đảm trật tự, giãn cách và các yêu cầu khác của công tác phòng, chống dịch...

 

 (Nguồn: Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng: Đậm bản sắc văn hóa đất Cảng// Đông Hải  //  Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/5/2020)

 

 

4.4. Trưng bày triển lãm kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 5

 

(HPĐT)- Ngày 7-5, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố tổ chức trưng bày một số hình ảnh, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn tháng 5, trong đó có kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố (13-5-1955 – 13-5-2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020).

 

Các pano, áp phích, ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Hải Phòng đổi mới trưng bày tại khuôn viên trước Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

 

Trong dịp này, có 3 chuyên đề trưng bày được tổ chức gồm:“Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp”,“Hải Phòng 65 năm xây dựng và phát triển”và “Gốm phù điêu Hải Phòng”.Các chuyên đề giới thiệu 337 bức ảnh, pano, áp phích giới thiệu chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những mô hình, tấm gương trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Các pano, áp phích, ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

 

Chuyên đề “Hải Phòng 65 năm xây dựng và phát triển” tổng kết bằng hình ảnh những thành tựu to lớn trong 65 năm sau Ngày Hải Phòng giải phóng của Đảng bộ, quân và dân thành phố trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lần lượt giải phóng thành phố năm 1955; giải phóng và thống nhất đất nước năm 1975; và kiên cường, bất khuất đứng dậy hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển thành phố trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay. Nhiều hình ảnh tái hiện hành trình 30 năm kiên trì thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện những lời dạy của Bác qua 9 lần về thăm Hải Phòng.

 

Ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Cùng trong dịp này, chuyên đề trưng bày “Gốm phù điêu Hải Phòng” của nghệ nhân Phạm Văn Tuyên (Đại Đức Thích Chánh Tịnh) giới thiệu đến người xem 117 mẫu bình gốm khác nhau, sử dụng các họa tiết hoa văn cổ hết sức tinh tế, được đắp nổi (phù điêu) toàn bộ trên màu men tam thái thể hiện sự trầm mặc của gốm sứ Lê, Mạc, sự quyền quý của hoa văn Lý, Trần. Đặc biệt  Nghệ nhân Phạm Văn Tuyên (Đại Đức Thích Chánh Tịnh) kỳ công chế tác tác phẩm ấn tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chiếc bình toát lên sự độc đáo, có một dáng vẻ riêng, chỉ sản xuất độc bản và được ghi tên người chế tác, kích thước bình cao từ 42cm đến 85cm, đường kính từ 38cm đến 52cm.       

 

Nhân viên Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố chuẩn bị giá trưng bày ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hải Phòng.

 

Ảnh tư liệu về “Hải Phòng 65 năm xây dựng và phát triển” được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

 

3 bình gốm cao 1m2 khắc họa lại 3 trận đánh trên sông Bạch Đằng được trưng bày tại  Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

 

Bình gốm khắc họa các trận đánh hào hùng ghi dấu trong lịch sử của thành phố Hải Phòng chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

 

            Ảnh tư liệu các tờ báo Pháp ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Khu trưng bày gốm Phù điêu Hải Phòng tại triển lãm mừng các ngày lễ lớn tháng 5.

 

Pano, áp phích chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

 

Ảnh tư liệu lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Các tác phẩm gốm phù điêu.

 

Tác phẩm phù điêu trưng bày tại Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

 

Tác phẩm bình cổ đắp hoa nổi.

 

Pano, áp phích chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng tại khuôn viên Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

 

  (Nguồn: Trưng bày triển lãm kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 5// Đỗ Hiền//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/5/2020)

 

 

4.5. Đường phố Hải Phòng rực rỡ tháng 5

 

  (HPĐT)- Tháng 5 về, khi các bông phượng bung sắc đỏ rực rỡ, người Hải Phòng náo nức, rộn ràng mừng ngày giải phóng thành phố. Đến với Hải Phòng những ngày tháng 5 lịch sử không chỉ có hoa phượng khoe sắc mà khắp nơi nơi đều rực rỡ màu cờ. Từ những miền quê hay đến mọi nẻo đường, dù là ngõ, xóm hay các trục đường chính, cờ đỏ tung bay, lòng người như mở hội, Phóng viên Báo Hải Phòng điện tử ghi lại hình ảnh đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng năm nay (13-5-1955 – 13-5-2020).

 

Ngã sáu mới, đường Lê Hồng Phong tưng bừng cờ hoa chào đón tháng 5 lịch sử.

 

Một góc phố Lý Thường Kiệt (quận Hồng Bàng) trong những ngày hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Hải Phòng giải phóng.

 

Khẩu hiệu chào mừng Ngày giải phóng Hải Phòng được treo khắp các tuyến phố.

 

Cờ-hoa rực rỡ tung bay trên tuyến đường Trường Chinh (quận Kiến An) chào mừng Ngày giải phóng Hải Phòng.

 

Một góc phố đi bộ Tam Bạc.

 

Cờ-hoa rực rỡ trong ngõ 280 Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).

 

Đường dẫn vào hầm chui nút giao thông Nam cầu Bính vừa thông xe kỹ thuật ngày 3-5.

 

Hầm chui  nút giao thông Nam cầu Bính rực sắc cờ trong ngày lễ tháng 5.

 

Trên cầu Tam Bạc.

 

Đường Bắc Sơn-Nam Hải rực rỡ sắc cờ.

 

 (Nguồn: Đường phố Hải Phòng rực rỡ tháng 5// Đỗ Hiền// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/5/2020)

 

 

4.6. Đoàn Ca múa Hải Phòng chuẩn bị ra mắt chương trình nghệ thuật “Son sắt một niềm tin”

 

          (HPĐT)- Chào mừng 65 năm giải phóng Hải Phòng và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Ca múa Hải Phòng xây dựng chương trình nghệ thuật “Son sắt mọt niềm tin”. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ phát sóng chương trình này vào tối 19-5. 

 

Một tiết mục của Đoàn Ca múa Hải Phòng (ảnh minh họa)

 

Chương trình nghệ thuật “Son sắt một niềm tin” gồm 3 phần. Phần 1 mang tên “Có một niềm tin yêu” với chùm ca khúc ngợi ca Đảng quang vinh gồm “Lá cờ Đảng” của Văn An, “Có một niềm tin yêu” của Đức Trịnh, “Tuổi xuân dâng Đảng” của Đỗ Dũng.

 

Phần 2 có chủ đề “Nhớ mãi ơn Người – Hồ Chí Minh” với 5 ca khúc về Bác. Phần 3 là “Việt Nam – Chân trời rộng mở” với 4 ca khúc ca ngợi tình yêu đất nước và ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

 

Chương trình “Son sắt một niềm tin” dự kiến ghi hình vào ngày 17-5 và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phát sóng vào 20 giờ ngày 19-5. Chương trình hy vọng sẽ mang đến người xem truyền hình nhiều cung bậc cảm xúc về Đảng, Bác Hồ, đất nước với nhân dân thành phố Hải Phòng. Trong chương trình này, bên cạnh một số ca khúc đi cùng năm tháng là các tác phẩm do thế hệ nhạc sĩ hôm nay sáng tác, cảm nhận sâu sắc về Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt, Đoàn Ca múa Hải Phòng tiếp tục dàn dựng và mang đến 3 ca khúc mới, đoạt giải tại Cuộc thi sáng tác văn học Nghệ thuật “Hải Phòng khát vọng vươn lên”. Đó là “Ngày Bác về thăm” của Xuân Trí do tam ca nữ Ngọc Bích – Hương Ly – Minh Hải thể hiện; “Phút thiêng liêng có Bác” của Duy Thái (Ngọc Bích và Vũ đoàn Phương Linh) và “Hải Phòng đón Bác” của Đông Dương Chiều (Lê Cường, tốp ca nam, nữ và múa thực hiện).

 

  (Nguồn: Đoàn Ca múa Hải Phòng chuẩn bị ra mắt chương trình nghệ thuật “Son sắt một niềm tin”// Đỗ Hân// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 8/5/2020)

 

 

4.7. Chương trình múa rối tạp kỹ “Hải Phòng một nét dân gian” mừng Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5

 

  (HPĐT) - Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng vừa tổng duyệt chương trình nghệ thuật múa rối tạp kỹ "Hải Phòng một nét dân gian", chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Các tiết mục múa rối trong chương trình khai thác đề tài cuộc sống lao động và chiến đấu của người dân Hải Phòng. Trong đó có sự sáng tạo nền văn hóa, văn nghệ dân gian phong phú đậm chất miền biển như hát đúm với tục mở mặt ở Phục Lễ, hát ca trù ở Đồng Môn (huyện Thủy Nguyên); Hò gọi nghé ở (quận Đồ Sơn); múa rối cạn, rối nước, hát giao duyên ở đầm cửa phủ tại (huyện Kiến Thụy)... 

 

Tiết mục rối dây “Xin chào Việt Nam”.

 

Tiết mục rối dây “Xin chào Việt Nam”.

 

Tiết mục “Hầu Xá Thượng” khai thác nội dung về làn điệu Xá là một làn điệu trong hát văn mang đặc trưng của miền Sơn cước Thượng Ngàn, là một hình thức diễn xướng lại sự tích của các vị thần...

 

Làn điệu Xá mang sắc thái tôn nghiêm,  kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, dụng cụ, trang phục, nghệ thuật diễn xướng và tấm lòng tôn kính với thần linh...

 

Tiết mục “Trảy hội Xuân” của nghệ sĩ Kim Tiến khai thác hình thức hát văn, một loại hình nghệ thuật ca hát truyền thống của Việt Nam gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu.

 

Tiết mục “Trảy hội Xuân” của nghệ sĩ Kim Tiến.

 

Tiết mục hát Xẩm “Hải Phòng mời bạn bốn phương”.

 

Tiết mục hát Xẩm “Hải Phòng mời bạn bốn phương”.

 

Tiết mục “Thôn quê” .

 

Nhiều tiết mục múa rối sinh động và đẹp mắt được thể hiện qua bàn tay khéo léo của các nghệ sĩ múa rối kết hợp kỹ thuật điều khiển con rối và ngôn ngữ hình thể mang đến sự độc đáo và bất ngờ.

 

Tác phẩm múa  “Khát vọng biển”  khai thác nội dung phản ánh Hải Phòng với những cây cầu, lộng lẫy ánh đèn bên sông, của những náo nhiệt phố phường, của những rộn ràng bến cảng.

 

 Tiết mục múa  “Khát vọng biển”.

 

Tiết mục múa  “Khát vọng biển”.

 

Tình yêu tuổi học trò, tình yêu quê hương được thể hiện trong tiết mục “Sắc hồng phượng vỹ”  kết hợp múa rối với âm nhạc, ánh sáng.

 

Tiết mục “Sắc hồng phượng vỹ”.

 

(Nguồn: Chương trình múa rối tạp kỹ “Hải Phòng một nét dân gian” mừng Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5// Đỗ Hiền// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 9/5/2020)

 

 

4.8. “Người trong mắt bão” phát sóng vào tối 9-5

 

(HPĐT)- Ngày 8-5, vở kịch nói “Người trong mắt bão” được tổ chức quay cảnh cuối để hoàn thiện trước khi phát sóng vào tối 9-5 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

 

Cảnh trong vở Kịch “Người trong mắt bão” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng biểu diễn.    

 

“Người trong mắt bão” do tác giả Trần Tuấn Tiến viết kịch bản và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai làm đạo diễn. Đến thời điểm này, đây là vở kịch nói đầu tiên trên cả nước về chủ đề phòng, chống dịch COVID-19.

 

 Cảnh trong vở Kịch “Người trong mắt bão” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng biểu diễn.         

 

“Người trong mắt bão” ngợi ca những con người trên tuyến đầu chống dịch với biết bao hy sinh to lớn của đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng quân đội, công an đến các bác cựu chiến binh, tổ trưởng dân phố… ; ngợi ca những đóng góp mộc mạc, bình dị của mọi người dân chung tay cùng thành phố, đất nước đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, nội dung vở kịch phê phán những nhỏ nhen, ích kỷ cá nhân, sống thiếu trách nhiệm với cộng đồng dù vô tình hay hữu ý. Từ đó, làm nổi bật thông điệp quan trọng mà vở kịch muốn gửi gắm tới người xem là tinh thần đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố trên mặt trận “chống dịch như chống giặc”.

 

Cảnh trong vở Kịch “Người trong mắt bão” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng biểu diễn.

 

Vở kịch là tâm huyết của ê - kíp tác giả, nghệ sĩ Đoàn Kịch nói Hải Phòng và các nghệ sĩ của thành phố tham gia tuyên truyền phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19./.

 

 (Nguồn: Người trong mắt bão” phát sóng vào tối 9-5// Mỹ Anh //“Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 9/5/2020)

 

 

4.9. “Yêu sao mảnh đất quê hương” về nông thôn mới

 

(HPĐT)- Sáng 11-5, tại Nhà hát Tháng Tám, Hội đồng Nghệ thuật thành phố tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Yêu sao mảnh đất quê hương”. Đây là chương trình nghệ thuật về đề tài nông thôn mới do Đoàn Chèo Hải Phòng dàn dựng và thực hiện. Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Trần Thị Hoàng Mai làm đạo diễn chương trình.

 

Vở chèo “Con đường thành công” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng biểu diễn tại buổi tổng duyệt

 

Chương trình bao gồm các tiếp tục: “Tiếp nối thành công”, “Cát Bà non nước thần tiên”, “Vĩnh Bảo quê tôi” và vở chèo ngắn “Con đường thành công” của tác giả Vũ Huy Thành – Trưởng Đoàn Chèo Hải Phòng.

 

Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao chương trình “Yêu sao mảnh đất quê hương”. Thông qua các tác phẩm chèo do tập thể, nghệ sĩ, diễn viên Đoàn chèo Hải Phòng biểu diễn cho thấy kết quả nổi bật của chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố sau hơn 10 năm thực hiện. Đây là kết quả thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 và kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

 

Dự kiến chương trình được phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vào tối 17-5.

 

 (Nguồn: “Yêu sao mảnh đất quê hương” về nông thôn mới// Mỹ Anh // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày11 /5/2020)

 

 

4.10. Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Bản hùng ca 65 năm”

 

  (HPĐT)- Chiều 11-5, tại Nhà hát thành phố, Hội đồng nghệ thuật thành phố tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Bản hùng ca 65 năm” Chào mừng 65 năm Ngày Hải Phòng giải phóng. Chương trình nghệ thuật bố cục 2 phần: “Hào khí Bạch Đằng Giang”; “Hải Phòng - Bản anh hùng ca 65 năm” khắc họa những hình ảnh dấu ấn lịch sử vẻ vang, hào hùng của con người Hải Phòng suốt chiều dài lịch sử của Hải Phòng từ những năm 40 sau Công nguyên đến ngày nay. Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình THP vào kỷ niệm Ngày giải phóng thành phố. Phóng viên Báo Hải Phòng điện tử ghi lại một vài hình ảnh trong buổi tổng duyệt. 

 

Nghệ sĩ Thanh Bình thể hiện nội dung “Hào khí Đại Việt”.

 

Hoạt cảnh Đức vương Ngô Quyền chỉ đạo quân lính cắm cọc gỗ vạt nhọn trên khúc sông đón đánh quân Nam Hán.

 

Bài hát “Tiến về Thành Tô” tái hiện một Hải Phòng đi trước về sau khi miền Bắc được giải phóng, quân và dân Hải Phòng còn phải tiếp tục chiến đấu thêm 300 ngày đêm, một cuộc chiến đầy căng thẳng, quyết liệt, đòi hỏi trí thông minh và lòng dũng cảm để bảo vệ thành phố.

 

Hoạt cảnh “Hải Phòng pháo đài thép”.

 

Bài hát “Thành phố hướng mặt trời” do nghệ sĩ Ưu tú Khánh Hòa, Đoàn Ca múa Hải Phòng biểu diễn.

 

 Nhóm múa phụ họa bài hát “Thời hoa đỏ”.

 

Bài hát “Khát vọng Hải Phòng”.

 

Bài hát “Khát vọng Hải Phòng”.

 

Bài hát “Hải Phòng tôi yêu”.

 

Bài hát “Thành phố hoa thắp lửa”.

 

 (Nguồn: Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Bản hùng ca 65 năm” // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11 /5/2020)

 

 

4.11. Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chèo “Yêu sao mảnh đất quê hương” mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng

 

  (HPĐT)- Đoàn Chèo Hải Phòng vừa tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật chèo “Yêu sao mảnh đất quê hương”. Đây là chương trình mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5-2020) được bố cục gồm các tiết mục hát chèo và vở diễn khai thác đề tài về kết quả 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng. Các phân cảnh và tiết mục trong chương trình tái hiện bức tranh trù phú, ấm no, một cuộc sống tươi đẹp tại những vùng quê nông thôn mới của thành phố. Từ huyện đảo Cát Hải, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Lão, An Dương. Phóng viên Báo Hải Phòng điện tử ghi lại những hình ảnh trong vở chèo này. 

 

Tiết mục hát chèo “Quê hương đổi mới” theo điệu Chức cẩm hồi văn của tốp nữ Đoàn Chèo Hải Phòng.

 

Bài hát chèo “Cát Bà non nước thần tiên” do nghệ sĩ Thùy Dương thể hiện.

 

Vở chèo “Con đường thành công” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng biểu diễn chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

 

Tiết mục “Vĩnh Bảo quê tôi” theo điệu chinh phụ với phần trình diễn của nghệ sĩ Thanh Tuấn.

 

Cảnh trong vở Chèo “Con đường thành công”.

 

Nghệ sĩ Trần Đức Kiên vai ông Chuẩn (trưởng thôn Minh Dương) trong vở chèo “Con đường thành công”.

 

Một cảnh trong vở chèo “Con đường thành công”.

 

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai, vai bà Cải trong vở chèo “Con đường thành công” . Cảnh trong vở chèo “Con đường thành công” .

 

Cảnh trong vở chèo “Con đường thành công” .

 

Cảnh trong vở chèo “Con đường thành công” .

 

Cảnh trong vở chèo “Con đường thành công” .

 

 (Nguồn: Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chèo “Yêu sao mảnh đất quê hương” mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng// Đỗ Hiền //  Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày11 /5/2020)

 

 

4.12. Giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc 2020 tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 8

 

  (HPĐT)- Liên đoàn cầu lông Việt Nam thông tin, giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc 2020 – giải đấu quan trong thứ hai của cầu lông Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hải Phòng vào trung tuần tháng 8. 

 

Nội dung đôi nữ của giải vô địch trẻ cầu lông toàn quốc 2019.

 

Trước đó, theo lịch, Giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc 2020 tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 6. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động thể thao của Việt Nam tạm dừng chờ Chính phủ cho phép hoạt động trở lại nên giải cũng tạm lùi thời gian.

 

Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt giải cầu lông quốc gia, trong đó có cả giải đấu quốc tế của Việt Nam trong tháng 3 bị hoãn, hủy. Tháng 4, hai giải đấu quan trọng là giải vô địch cầu lông đồng đội nam, nữ hỗn hợp toàn quốc 2020, giải các CLB toàn quốc 2020 phải hoãn. Liên đoàn cầu lông Việt Nam thông báo các giải đấu chỉ có thể trở lại khi được phép.

 

Ngày 7-5, sau khi Chính phủ cho phép các hoạt động TDTT trở lại, Liên đoàn cầu lông Việt Nam chính thức khởi động các giải đấu. Theo chỉ đạo chung, thời gian gấp nên thể thao Việt Nam chỉ chú trọng vào hai giải đấu quan trọng nhất của các môn thể thao là giải vô địch quốc gia và giải vô địch trẻ quốc gia. Vì vậy, giải vô địch trẻ cầu lông quốc gia 2020 sau khi hoãn tổ chức vào tháng 6 được chuyển tới tháng 8. Lý do chuyển lịch là bởi trong tháng 5, các VĐV cầu lông mới được trở lại luyện tập sau gần 1 tháng thực hiện cách ly xã hội. Mặt khác, do nhóm VĐV dự vô địch trẻ phần lớn là học sinh lớp 9 thi vào 10, năm nay do lùi lịch học văn hóa, các em thi vào 10 THPT vào tầm cuối tháng 7, đầu tháng 8 nên giải tổ chức vào trung tuần tháng 8 là phù hợp./.

 

 (Nguồn: Giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc 2020 tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 8// Đỗ Hân // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 08/5/2020)

 

 

4.13. Giải bóng đá AC CUP 2020: Đội Công ty CP xây dựng Đất Cảng đoạt cúp vô địch

 

(HPĐT)- Sáng 10-5, tại sân bóng đá mini số 113 đường Ngô Quyền, Hội Kiến trúc sư thành phố tổ chức lễ bế mạc Giải bóng AC Cup 2020.

 

Đội bóng Công ty CP xây dựng AOE Đất Cảng tưng bừng nhận cúp vô địch.

 

Giải bóng đá AC Cup 2020 diễn ra từ ngày 22-2 đến ngày 10-5-2020, thu hút 12 đội bóng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng trên địa bàn thành phố tham gia. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu 34 trận đấu. Trong suốt giải đấu, các đội bóng đều có sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần thi đấu cao, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, những trận đấu hay, sôi nổi, hào hứng và đầy kịch tính.

 

Kết quả, đội bóng Công ty CP xây dựng AOE Đất Cảng xuất sắc vượt qua các đối thủ giành cúp vô địch. Giải Nhì thuộc về liên quân Công ty CP tư vấn thiết kế Việt Xanh và liên quân Công ty tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng 13-5. Giải Ba thuộc về liên quân Công ty CP kiến trúc xây dựng Nhà Xanh và Công ty thiết kế xây dựng EI Space. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải “Phong cách” tặng đội bóng Công ty CP tư vấn xây dựng Sơn Hà, giải thủ môn và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

 

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho liên quân Công ty CP tư vấn thiết kế Việt Xanh.

 

 Giải bóng đá AC Cup 2020 tạo sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe và tinh thần đội ngũ cán bộ, nhân viên, tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng trên địa bàn thành phố./.

 

 (Nguồn: Giải bóng đá AC CUP 2020: Đội Công ty CP xây dựng Đất Cảng đoạt cúp vô địch// Ngọc Lan // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11/5/2020)

 

 

4.14. Thể thao Hải Phòng chờ ngày trở lại

 

Dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Giãn cách xã hội được nới rộng ở nhiều lĩnh vực, nhưng hoạt động thể thao vẫn tiếp tục chờ.

 

Hải Phòng FC mong ngày trở lại.

 

Hàng loạt giải đấu bị hoãn

 

 2 tháng qua, hàng loạt giải đấu thể thao truyền thống của thành phố Cảng không thể diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cùng giải việt dã Tiền phong được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng hoãn. Chẳng riêng các giải đấu, các bài võ thuật, thể dục, múa hát tập thể được người làm thể thao biên soạn cho các hướng dẫn viên phục vụ sinh hoạt hè cho thiếu nhi đến lúc này vẫn chưa hề động tĩnh. Ngay cả phát động ngày hội xuống nước, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em của khu vực tổ chức tại Hải Phòng cũng lùi thời gian tổ chức. Thể thao đỉnh cao thành phố cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều môn thể thao lên kế hoạch tập huấn nước ngoài như: bơi, bắn cung… và một số VĐV đi thi đấu các giải quốc tế cũng phải tạm dừng. Có môn tuyển chuyên gia nước ngoài, đến nay chuyên gia vẫn chưa thể đến vì dịch. Vào thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, các VĐV ngoại trú ở hẳn nhà, VĐV nội trú không được rời Trung tâm Đào tạo VĐV thành phố. Suốt 2 tháng bị “nhốt”, không được về nhà, thầy, trò như phát cuồng. Các hoạt động vui vẻ hay chơi bóng chuyền bốc cũng không đủ làm quên đi nỗi ưu phiền. Đến Khu Liên hiệp thể thao thành phố nghe lãnh đạo Trung tâm Đào tạo VĐV thành phố an ủi thầy trò bóng chuyền bãi biển không khỏi mủi lòng: “Thầy và trò cố gắng chịu đựng, thực hiện đúng quy định của thành phố. Đến 30-4 cho nghỉ cả tuần về thăm gia đình”.

 

Chờ các giải đấu

 

Tập “chay”, thiếu thi đấu cọ xát với đồng nghiệp, khó mà thẩm định được bước tiến về chuyên môn của VĐV Hải Phòng. Ở thời điểm này, VĐV duy trì được thể trạng đã là may mắn. Từ đầu tháng 5, mọi việc trở lại bình thường ở Trung tâm Đào tạo VĐV thành phố. Các gia đình được đến thăm con hoặc VĐV trở về nhà vào dịp cuối tuần. Thế nhưng, điều thầy, trò các môn thể thao chờ đợi nhất lúc này vẫn là tham dự các giải đấu. Về phía Tổng cục TDTT, nếu các giải được tổ chức từ tháng 6, ngành chỉ lựa chọn giải vô địch quốc gia và vô địch trẻ quốc gia từng môn. Các giải còn lại có thể hủy bỏ hoặc gộp lại thi đấu chung. Trung tâm Đào tạo VĐV Hải Phòng cũng chuẩn bị trên tinh thần này, chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai giải đấu quan trọng kể trên.

 

VĐV bâng khuâng vì chưa được thi đấu, người hâm mộ cũng buồn vì chưa được thưởng thức các môn thể thao mình yêu thích. Cụ thể nhất là môn bóng đá, đại dịch COVID-19 gây thiệt hại lớn cho các CLB. Nguồn thu giảm vì thi đấu không khán giả, lùi thời gian tổ chức giải và vừa đấu 2 vòng đã nghỉ ảnh hưởng đến các CLB khiến cầu thủ bị giảm lương. Khốn đốn hơn là nhà tài trợ Tập đoàn LS Holdings (Hàn Quốc), năm đầu hợp đồng với giải 50 tỷ đồng/năm, giải không tiến hành, sân đấu không khán giả, gây thiệt hại cho cả hai bên. Cuối tháng 4, Hải Phòng FC trở lại sân Lạch Tray tập kín. Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo Cúp quốc gia đấu vòng loại ngày 15- 5, 10 ngày sau, 25-5 VLeague 2020 đấu vòng 3. Nhưng đó là phương án do VPF xây dựng, còn việc bóng đá thi đấu trở lại hay các trận đấu được phép có khán giả vẫn chờ sự cho phép của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền.

 

 (Nguồn: Thể thao Hải Phòng chờ ngày trở lại// ĐỖ HÂN // Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày 11 /5/2020)

 

 

4.15. Giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc 2020 tổ chức tại Kiến An

 

  (HPĐT)- Sau thời gian hoãn các giải đấu vì dịch COVID-19, Liên đoàn cầu lông Việt Nam chính thức khởi động các giải đấu. Theo đó giải vô địch trẻ sẽ được tổ chức tại quận Kiến An, Hải Phòng vào tháng 8 tới. 

 

Đồng diễn thể dục tại Nhà thi đấu quận Kiến An.

 

Liên đoàn cầu lông Việt Nam vừa ra thông báo về thời gian tổ chức các giải đấu của năm 2020. Theo đó, giải cầu lông các CLB các tỉnh, thành phố và ngành toàn quốc tổ chức từ 9 đến 14-6-2020 tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Giải vô địch đồng đội toàn quốc tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương từ 22 đến 27-6. Giải vô địch đồng đội nam, nữ hỗn hợp toàn quốc tổ chức tại Hải Dương từ 29-6 đến 4-7. Giải các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh từ 20 đến 26-7. Giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc diễn ra từ ngày 15 đến 22-8 tại Nhà thi đấu quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Và giải các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc từ 24 đến 30-8 tại Nhà thi đấu tỉnh Lâm Đồng./.

 

 (Nguồn: Giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc 2020 tổ chức tại Kiến An// Đỗ Hân //  Báo Hải Phòng Điện Tử.- Ngày12 /5/2020)

 

 

4.16. Lắng đọng, ngọt ngào “Hải Phòng - Thành phố tháng 5”

 

Từ đầu tháng 5 đến nay, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng phát sóng dày đặc các chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật thành phố hướng tới chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Trong đó, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Thành phố tháng 5” để lại dư âm ngọt ngào, lắng đọng đầy xúc cảm trong lòng mỗi người xem. 

 

Tiết mục trong chương trình “Hải Phòng – Thành phố tháng 5”.

 

Khơi dậy niềm tự hào

 

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Thành phố tháng 5” do nghệ sĩ Chu Tâm Huy (Trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng), NSƯT Trung Dũng viết kịch bản và đạo diễn. Chương trình gồm 12 tiết mục ca, múa, phát sóng 60 phút trên truyền hình, với 3 phần “Giai điệu đất nước”, “Hải Phòng đón Bác”, “Hải Phòng tôi yêu” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân đất Cảng.

 

Tại buổi tổng duyệt trước khi phát sóng, Hội đồng Nghệ thuật thành phố đánh giá chương trình được dàn dựng công phu, có tính nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa vùng cửa biển. Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ có phong cách biểu diễn đa dạng, tạo sức hút như: chất giọng khỏe khắn, phong cách ấn tượng của NSƯT Đức Hoài, hay chất giọng tình cảm của ca sĩ Lê Cường, giọng ca mới đầy triển vọng Bích Liên…

 

Tương tự, Chủ tị