Thư mục toàn văn

  • Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ - Trung dũng quyết thắng”

    Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ - Trung dũng quyết thắng”          Ngày 13 tháng 5 năm 1955, Hải Phòng bừng trong sắc cờ, hoa rực rỡ nô...
  • 65 năm Quốc hội Việt Nam

    Ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, cuộc Tổng tuyển cử đã được tiến hành theo chế độ phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín để lựa chọn và bầu ra Quốc hội...