Cuốn sách “Hải Phòng những chặng đường lịch sử”

Cuốn sách “Hải Phòng những chặng đường lịch sử”

          Thành phố Cảng Hải Phòng là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước. Trải qua hàng nghìn năm cùng cả nước đấu tranh dựng nước và giữ nước, người Hải Phòng đã tạo dựng, phát huy truyền thống văn hóa vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa có sắc thái riêng của cư dân miền biển đảo.

          Cuốn sách “ Hải Phòng những chặng đường lịch sử” giới thiệu những nét chính mang tính khái quát trong toàn bộ tiến trình lịch sử của mảnh đất Hải Phòng từ buổi bình minh đến thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI. Đây là cuốn sách quý đối với việc khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống của môi người dân thành phố Cảng.

          Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Hải Phòng từ buổi bình minh lịch sử đến thế kỷ thứ X

Phần thứ hai:   Hải Phòng thời kỳ xây dựng và bảo vệ nền tự chủ, khởi nghĩa chống Triều Đình phong kiến.

Phần thứ ba: Thành lập, cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1887a – 1955)

Phần thứ tư: Xây dựng CNXH, kháng chiến chống Mỹ, cứu nuơcs và thực hiện công cuộc đổi mới (1955 – 2020)

Hải Phòng những chặng đường lịch sử / B.s.: Đoàn Trường Sơn, Trần Phương, Phạm Xuân Thanh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2010. -. - 335tr. : ảnh ; 21cm

Kho Địa chí: DC.003913Cuốn sách “Hải Phòng những chặng đường lịch sử”

          Thành phố Cảng Hải Phòng là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước. Trải qua hàng nghìn năm cùng cả nước đấu tranh dựng nước và giữ nước, người Hải Phòng đã tạo dựng, phát huy truyền thống văn hóa vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa có sắc thái riêng của cư dân miền biển đảo.

          Cuốn sách “ Hải Phòng những chặng đường lịch sử” giới thiệu những nét chính mang tính khái quát trong toàn bộ tiến trình lịch sử của mảnh đất Hải Phòng từ buổi bình minh đến thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI. Đây là cuốn sách quý đối với việc khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống của môi người dân thành phố Cảng.

          Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Hải Phòng từ buổi bình minh lịch sử đến thế kỷ thứ X

Phần thứ hai:   Hải Phòng thời kỳ xây dựng và bảo vệ nền tự chủ, khởi nghĩa chống Triều Đình phong kiến.

Phần thứ ba: Thành lập, cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1887 – 1955)

Phần thứ tư: Xây dựng CNXH, kháng chiến chống Mỹ, cứu nuơcs và thực hiện công cuộc đổi mới (1955 – 2020)

Hải Phòng những chặng đường lịch sử / B.s.: Đoàn Trường Sơn, Trần Phương, Phạm Xuân Thanh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2010. -. - 335tr. : ảnh ; 21cm

Kho Địa chí: DC.003913

Facebook zalo

Các tin đã đưa