Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 4/2016

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Với mục đích cung cấp
những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo
chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn
Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin
tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa
phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa
học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời
gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban
biên tập “Hải Phòng qua những trang báo”
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện
những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn
đọc.

Ý kiến và thư góp ý
xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ:
Thuvienhaiphong@gmail.com

I. CHÍNH TRỊ – CHÍNH SÁCH:

1. Tổ chức việc lấy ý kiến cử
tri nơi cư trú với người ứng cử

Theo tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, công tác
tổ chức chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong phạm vi cả nước đang được triển khai đúng
pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan hữu quan ở Trung
ương đã tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức,
đoàn thể ở địa phương đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị và đang khẩn trương,
nghiêm túc triển khai các công việc còn lại, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra
thành công.

Cả nước đã thành lập 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (63
tỉnh, thành phố); 1096 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 6.382
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (61/63 tỉnh, thành phố) và
76.605 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (61/63 tỉnh, thành phố).

Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nhìn chung,
các cơ quan phụ trách bầu cử ở Trung ương và địa phương được thành lập bảo đảm
đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian, số lượng và thành phần theo quy
định của pháp luật, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
mình, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử đúng tiến độ, kế hoạch đề ra với tinh thần khẩn
trương, cẩn trọng và trách nhiệm cao.

Tổng hợp của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho thấy
tính đến 17 giờ ngày 13/3/2016 (là thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ ứng cử), đã
có 197 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gửi đến Hội đồng
Bầu cử quốc gia và 1012 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
gửi đến Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố.

Trong số này, có 162 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV. Nhìn chung, hồ sơ của những người tham gia ứng cử bảo đảm kê khai đầy
đủ và đúng theo quy định, tuy nhiên cũng có một số hồ sơ kê khai còn thiếu
thông tin hoặc chưa đầy đủ, đã được Tổ giúp việc nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc
gia hướng dẫn và gửi lại Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố để yêu cầu người ứng
cử tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Cùng thời điểm này, đã có 7.799 hồ sơ của những người ứng
cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi về Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố;
trong đó có 7.720 hồ sơ của những người ứng cử được các cơ quan, nhà nước tổ chức
giới thiệu và 79 hồ sơ tự ứng cử.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, sau khi kết thúc Hội
nghị hiệp thương lần thứ hai, tổng số người được lập danh sách sơ bộ ở cả Trung
ương và địa phương là 1.146 người (trong đó Trung ương là 197 người; địa phương
là 949 người, có 154 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ 2,29 người ứng cử trên 1 đại
biểu được bầu. So với 198 người ứng cử được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ tại
Nghị quyết số 1140/2016/UBTVQH13 ngày 5/2/2016 thì thiếu 1 người thuộc khối đại
biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổng số đại
biểu được bầu theo luật định là 3.919 người. Tổng số người ứng cử sau Hội nghị
hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ là 7.552 người.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã lập danh
sách sơ bộ 74 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Từ ngày 10-18/3/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã
thành lập 6 đoàn công tác đến làm việc tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương. Qua giám sát, kiểm tra thực tiễn cho thấy các địa phương đã tích cực, chủ
động triển khai các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng kế hoạch, chỉ đạo và hướng
dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan, ban, ngành ở trung ương.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia yêu cầu các cấp, các ngành, các
địa phương tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử từ
nay đến 12/4/2016 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật; phân bổ ứng cử
viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương đảm bảo đúng
nguyên tắc và tiêu chí phân bổ; tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và
ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng
đơn vị bầu cử trong cả nước, trong đó đảm bảo đạt tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số
theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban bầu cử các cấp ban hành nghị quyết công bố danh
sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị
bầu cử theo đúng thời hạn quy định; tiếp tục rà soát danh sách cử tri; niêm yết
danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp; tổ chức tốt việc để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với
cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội,
đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội đồng cũng lưu ý các địa phương chú ý một số tỉnh thực
hiện chủ trương xây dựng các khu đô thị mới, tại một số đơn vị hành chính xã,
phường (ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh) đã thực hiện di dân, giải
phóng mặt bằng nên trong quá trình tổ chức bầu cử, những địa phương này gặp một
số khó khăn, trở ngại liên quan đến lập danh sách cử tri, phát thẻ cử tri và
chia đơn vị bầu cử...

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác
truyên truyền về bầu cử, tổ chức đa dạng các hình thức truyên truyền, nhất là về
danh sách những người ứng cử, củng cố các cụm khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh
cổ động tại các khu vực đông dân cư và các địa điểm bỏ phiếu; tăng cường công
tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự phá hoại của các thế
lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử.

(Nguồn : Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với
người ứng cử//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 02/04/2016)

 

2. “Nếu nói nhiều quá mà
không thực hiện sẽ mất niềm tin đối với dân

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải
Phòng) đã nói như vậy với báo chí bên lề Quốc hội chiều 5.4, về những khó khăn
mà tân Thủ tướng Chính phủ sẽ phải đối mặt như nợ công tăng, bội chi ngân sách,
bộ máy cồng kềnh.

Theo ông Vinh, kỳ này bầu Thủ tướng và một số thành viên
của Chính phủ, ông Vinh rất tin tưởng và 
hi vọng những đồng chí được giao trọng trách trong Chính phủ, đặc biệt
là chức danh Thủ tướng. “Tôi cũng rất tin tưởng sau Đại hội 12 của Đảng, Đảng
đã cử những người có kinh nghiệm, có tài có đức và có đủ điều kiện để Quốc hội
bầu làm Thủ tướng. Tôi rất kỳ vọng vào tân Thủ tướng, nhưng phải làm sao tiếp tục
phát huy được những kết quả của nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, phải khắc phục ngay
những tồn tại mà báo cáo của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã nêu là có 8 nhóm
còn tồn tại” – ông Vinh nói.

Ông Vinh cũng lưu ý, Chính phủ nhiệm kỳ mới trước tiên cần
xem xét lại nợ công. Thứ hai là thu chi ngân sách, nếu thu không đủ chi mà cứ
đi vay thì rất là nguy hiểm. Thứ ba là xem lại một số chính sách về an sinh xã
hội, đặc biệt là chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Phải vì quyền lợi của người dân, đảm bảo đời sống nhân dân ngày được nâng cao.

Ông Vinh cũng kỳ vọng vào Thủ tướng mới sẽ cương quyết xử
lý những vụ tham nhũng, đặc biệt là cải cách hành chính công trong Chính phủ.
“Hiện nay nhân dân phản ánh là cải tiến một cửa rồi nhưng vẫn còn nhiều ngách.
Làm sao giảm bộ máy đỡ cồng kềnh, cán bộ công chức có đồng lương đủ sống để đỡ
phiền nhiễu dân. Bây giờ ông nào cũng kêu lương thấp nhưng trên thực tế tại sao
một số giàu như thế?, lấy ở đâu ra?. Lương chỉ có thế mà sao nhà lầu, xe con,
con cái du học nước nọ nước kia lấy ở đâu?, và người dân đang đặt ra câu hỏi
như vậy. Chúng tôi muốn cán bộ công chức phải hợp lý về số lượng nhưng làm sao
để công chức yên tâm công tác, có đồng lương xứng đáng, tránh tiêu cực phía
sau.

Nói về giải pháp làm sao để khắc phục 8 điều tồn tại hiện
nay và, Chính phủ mới cần làm gì ngay, ông Vinh nhấn mạnh: Đầu tiên là do con
người, tất cả xuất phát từ con người. Cho nên phải củng cố ngay bộ máy của các
bộ ngành và phải tuyển chọn đúng người, đúng việc. Như vậy sẽ giải quyết được
  bản, chứ chính sách có ra, mà con người
không thực hiện, chế tài không có để xử lý thì không làm được.

Đề cập đến việc chưa có Bộ trưởng nào chịu chế tài với những
trách nhiệm chưa hoàn

thành, ông Vinh đề
nghị, phải rà soát, ban hành lại các văn bản về trách nhiệm của người đứng

đầu. Bây giờ có các
hình thức cứ biểu quyết tập thể, nếu sai thì cứ trách nhiệm tập thể cho nên nếu
tập thể biểu quyết sai cũng phải xử lý cả tập thể đó. Sau đó mới lọc ra ông nào
chịu trách nhiệm và mức độ đến đâu. “Đây là điều chúng ta phải làm, phải sửa lại
các quy định của luật pháp. Chứ các nước, khi về hưu rồi nếu phát hiện có vi phạm
vẫn bị đưa ra để truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là vấn đề mà chúng ta phải
làm nghiêm thì mới thực hiện được. Chứ nếu chúng ta nói nhiều quá mà không làm
được thì làm mất niềm tin đối với nhân dân và không có tính răn đe”-ông Vinh nhấn
mạnh.

(Nguồn : “Nếu nói nhiều quá mà không thực hiện sẽ mất
niềm tin đối với dân”//Báo Lao động 06/04/2016)

 

3. 5.000 tấn gạo dành tặng
cho nhân dân Cuba

Ngày 01/4, tạiHải Phòng, Tổng cục
Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức Lễ trao 5.000 tấn gạo là quà của Đảng, Nhà nước
và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Tài
chính Nguyễn Hữu Chí, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt
Nam ông Herminio Lopez Diaz, cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo UBND Tp Hải
Phòng vàTổng cục DTNN.   

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh:
Hai nước Việt Nam và Cuba đã kề vai sát cánh trong suốt cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo
cấp cao của hai Đảng, hai nước cũng thường xuyên thực hiện các chuyến thăm lẫn
nhau để đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại, phát triển mối quan hệ hợp tác
song phương. Về lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính hai nước đã ký biên bản ghi nhớ
cho giai đoạn hợp tác 2016 – 2020 nhân chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ
Tài chính-Vật giá Cuba bà Lina Pedraza Rodriguez năm 2015 nhằm tăng cường hợp
tác trên lĩnh vực chính sách tài khóa, quản lý nợ công và đảm bảo cân đối ngân
sách, phát triển thị trường trái phiếu, chứng khoán, hợp tác trong lĩnh vực thuế,
hải quan,… giữa hai nước.

Thay mặt nhân dân Cuba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại
Việt Nam Herminio

Lopez Diaztrân trọng
cảm ơn tình cảm mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành tặng
cho nhân dân Cuba. Đại sứ Herminio Lopez Diaz cam kết sẽ cùng các cơ quan hữu
quan của Cuba sử dụng món quà mà Đảng và nhân dân Việt Nam dành tặng nhân dân
Cuba một cách hiệu quả nhất.

(Nguồn: 5.000 tấn gạo dành tặng cho nhân dân Cuba//Tạp
chí Tài chính. - Ngày 06/04/2016)

 

4. Cơ quan thuế và Văn phòng
đăng ký đất đai: Từ tháng 5-2016, trao đổi thông tin dữ liệu điện tử

Sáng 5-4, Sở Tài nguyên-Môi trường
phối hợp với Tổng cục quản lý đất đai, Tổng cục thuế và Cục thuế Hải Phòng tổ
chức hội nghị triển khai kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ
quan tài nguyên môi trường.          

Thời gian qua, việc luân chuyển hồ sơ, trao đổi thông tin
giữa hai cơ quan thuế và tài nguyên môi trường được thực hiện bằng hình thức
văn bản giấy, gửi theo đường bưu điện, rất mất thời gian, tốn kém chi phí. Do
đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ khắc phục những nhược điểm trên. Theo
đó, thông tin xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân, gia đình
khi thực hiện 5 giao dịch liên quan đến đất đai sẽ được luân chuyển bằng dữ liệu
điện tử, tập tin điện tử có gắn chữ ký số. Các giao dịch gồm: nhà nước giao đất,
cho thuê đất không hoặc có thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; nhà
nước công nhận quyền sử dụng đất; nhà nước cho thuê mặt nước và thực hiện biến
động về đất đai. Hai cơ quan đầu mối thực hiện là Cục thuế Hải Phòng và Văn
phòng đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên Môi trường). Dự kiến, bắt đầu tháng 5-2016
tới, việc trao đổi thông tin bằng dữ liệu điện tử sẽ chính thực được thực hiện.

(Nguồn: Cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký đất đai: Từ
tháng 5-2016…//Báo Hải Phòng. - ngày 06/04/2016)

 

5. Đoàn ĐBQH Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp
thứ 11, Quốc hội khoá XIII: Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn cử tri Hải
Phòng

Chiều 13-4, tại Trung tâm hội
nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên
Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH TP Hải Phòng cùng Đoàn ĐBQH Hải Phòng dự hội nghị tiếp
xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII.

Cùng dự về phía trung ương có các đồng chí: thượng tướng
Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Tùng, Phó
chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Về phía TP Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn
Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa,
Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng; Phạm Văn Mợi,
Chủ tịch MTTQ TP; các đồng chí Phó chủ tịch UBND TP; thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy
viên BTV Thành ủy, Giám đốc CATP; các vị ĐBQH TP Hải Phòng các khoá XII, XIII;
đại diện lãnh đạo các ban ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố và đại diện
cử tri thành phố.

Tại hội nghị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điểm lại
những thành tựu nổi bật của Chính phủ trong 2 nhiệm kỳ vừa qua, dù phải đối mặt
với nhiều khó khăn, thách thức, song Chính phủ đã đoàn kết nhất trí, chung sức
chung lòng, đề cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, quyết liệt hành động vì
sự phát triển của đất nước, được Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá
cao.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn cử tri Hải Phòng
và chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của
TP Hải Phòng trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2015, với tốc độ tăng
trưởng khá, nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân chung của cả nước, trong đó nhiều
công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn thành phố như: Cảng hàng không quốc
tế Cát Bi, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, tuyến cao tốc Hải Phòng - Hà Nội và
sắp tới là tuyến QL10 mở rộng, tuyến đường cao tốc ven biển, nối các tỉnh miền
duyên hải đã và đang góp phần thay đổi sâu sắc diện mạo của TP Hải Phòng và
vùng lân cận.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn và tin
tưởng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng tiếp
tục phát huy truyền thống vẻ vang, khai thác mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, có những
bước phát triển to lớn hơn nữa trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc
phòng, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển
chung của cả nước.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND TP thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bày tỏ cảm
ơn sâu sắc sự quan tâm, chỉ đạo, những tình cảm chân thành gắn bó và sâu đậm
nghĩa tình của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với sự nghiệp phát triển của
thành phố trong những năm qua, đồng thời hứa với nguyên Thủ tướng, Hải Phòng sẽ
tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đưa thành phố phát triển
lên tầm cao mới, theo tinh thần Nghị quyết 32 và Kết luận số 72 của Bộ Chính trị
đã chỉ rõ.

Trước đó, sáng 13-4, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
cùng Đoàn công tác đã đi thăm, làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; Khu
công nghiệp Tràng Duệ; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích đền,
chùa Tràng Kênh (Minh Đức, Thủy Nguyên); thăm Cty Xi măng Vicem Hải Phòng.

(Nguồn: Đoàn ĐBQH Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo
kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII… /Thế Khoa//Báo An ninh Hải Phòng điện
tử. – ngày 14/4/2016)

 

6. Được đóng BHXH một lần để
hưởng ngay lương hưu

Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, từ ngày 4-4-2016,
công dân đủ điều kiện về tuổi

nghỉ hưu nhưng đóng
BHXH chưa đủ 20 năm sẽ được đóng BHXH 1 lần để hưởng lương hưu. Nếu đóng 1 lần
đủ trong tháng 4 thì người dân có thể hưởng lương hưu ngay từ tháng 5-2016. Đây
là thông tin được thể hiện tại Thông tư 01/2016 của Bộ Lao động Thương binh và
xã hội có hiệu lực từ ngày 4-4-2016.

Quy định này chỉ áp dụng cho người lao động khi đã đủ điều
kiện về tuổi để được hưởng lương hưu (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) nhưng thời
gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng). Những lao động thuộc diện
này được đóng 1 lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Mức đóng 1 lần cho những
năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi
gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng của năm trước liền
kề với năm đóng.

Thông tư 01/2016 cũng quy định một số điểm về việc tham
gia bảo hiểm tự nguyện. Theo đó, đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện là công
dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt
buộc. Phương thức tham gia BHXH tự nguyện rất linh hoạt. Người tham gia BHXH tự
nguyện được chọn 1 trong 6 phương thức: hàng tháng, 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần,
12 tháng 1 lần, 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 lần, đóng 1
lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi
để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm để hưởng
lương hưu. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa
chọn.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tùy theo khả
năng tài chính có thể lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất
bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện tại là 700.000 đồng) và cao
nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (hiện tại là 23.000.000 đồng).

(Nguồn : Được đóng BHXH một lần để hưởng ngay lương
hưu//Báo An ninh Hải Phòng . – ngày 08/04/2016)

 

7. Kỷ niệm 50 năm ngày truyền
thống Đặc công Hải quân (13-4-1966 – 13-4-2016): Có một tượng đài về lòng quả cảm

Không còn là một doanh trại nằm
lọt ven đồi, bên mấy ruộng lúa nước của dân như xưa nữa. Doanh trại Lữ đoàn Đặc
công Hải quân 126 bây giờ khang trang đúng như tầm vóc phải

Có của một đơn vị đặc
biệt tinh nhuệ. Cổng chính cao vời vợi dẫn thẳng vào khu Trung tâm. Ở đó, ghi đậm
vào tâm khảm mọi người là Tượng đài Chiến sĩ Đặc công Hải quân.

Hai nguyên mẫu của một tượng đài:

Đại tá Đoàn Văn Mạnh, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Hải quân
126 cho chúng tôi biết:

Tượng đài các anh hùng liệt sỹ Đặc công Hải quân có chiều
rộng 40 mét, chiều cao 30 mét. Từ chân tượng đài trở lên là khối cánh sóng.
Trên khối cánh sóng là khối tượng đài trung tâm gồm 5 chiến sỹ Đặc công: Người
chỉ huy, đặc công nước, đặc công đặc nhiệm chống khủng bố và đặc công người
nhái. Từ khối trung tâm vút lên là biểu tượng của một thanh gươm thể hiện sự
đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng của Đặc
công Hải quân nói riêng và còn là biểu hiện sức mạnh của dân tộc và thời đại.

Điểm đặc biệt là trong số 5 hình mẫu của chiến sĩ Đặc
công ở đây, có 2 nguyên mẫu của 2 cán bộ cấp tướng của quân đội là thiếu tướng
Mai Năng và Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình.

Danh hiệu đầu tiên của thiếu tướng Mai Năng người con
thành phố Cảng là "Dũng sĩ Cát Bi số 1". Sau đó là những thành tích của
ông gắn liền với những chiến công của Đặc công Hải quân: Chỉ huy góp phần đánh
chìm, đánh hỏng hơn 300 tàu chiến, tàu vận tải quân sự của địch; chỉ huy giải
phóng quần đảo Trường Sa; tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam, tham gia đội
quân làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, rồi biên giới phía Bắc. Trưởng thành từ
Đoàn 126 Đặc công Hải quân, ông Mai Năng trở thành Tư lệnh Binh chủng Đặc công.
Ông đã được tặng nhiều huân, huy chương các loại và được phong tặng danh hiệu
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc
trong chiến đấu.

Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình - Anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chính ủy Hải quân. Sinh ra ở
Nam Định nhưng Quảng Trị là quê hương thứ hai của ông bởi trên vùng đất lửa
này, nơi nào cũng ghi dấu chân ông cùng với sự chở che, đùm bọc của nhân dân để
ông và đồng đội thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù trong gang tấc. Cuộc đời và tên
tuổi của ông đã gắn liền với nhiều trận đánh tàu địch ở Cửa Việt, Đông Hà. Ông
cũng hay được chọn đánh những trận mở màn với những đối phó mới của địch. Người
dân Quảng Trị thường gọi ông là “rái biển” bởi khả năng “xuất quỷ nhập thần” giữa
vòng vây địch của ông.

Đặc công Hải quân ra đời và lập công vang dội:

Cuối năm 1961, Cục Hải quân đề nghị Bộ Quốc phòng cho
phép xây dựng một đơn vị Hải quân làm nhiệm vụ đánh tàu mặt nước của địch trên
sông, biển. Sau khi được phép, ngày 23-10-1963, Cục Hải quân ra quyết định
thành lập Đội 1 Đặc công nước Hải quân. Nhiệm vụ của Đội là huấn luyện, triển
khai phương án đánh tàu mặt nước của địch trên vùng sông, biển mà địch đang kiểm
soát. Đây là một trong các nhiệm vụ tác chiến chiến lược của ta nhằm đánh phá
các căn cứ địch, triệt phá các tuyến giao thông thủy, bộ để tạo thế bao vây,
chia cắt.

Tháng 6-1964, Đội 8 Đặc công Hải quân tiếp tục được thành
lập để huấn luyện bổ sung cán bộ, chiến sĩ Đặc công nước cho chiến trường sông,
biển miền Nam trên cơ sở nòng cốt là Đội 1 Đặc công Hải quân. Tháng 12-1964,
150 cán bộ, chiến sĩ Đặc công Hải quân hoàn thành khóa huấn luyện đầu tiên và
hành quân vào chiến trường. Nhờ được tăng cường lực lượng, Tiểu đoàn 43 Đặc
công nước ở Rừng Sác phát triển thành Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác. Cũng tính từ
thời điểm đó về sau này, Đoàn 126 đã huấn luyện và đưa hơn 5.000 chiến sĩ đặc
công nước vào chiến trường miền Nam. 

Ngày 13-4-1966, Đoàn Đặc công nước 126 chính thức được
thành lập với nhiệm vụ vừa huấn luyện lực lượng, bổ sung cho các chiến trường
miền Nam, vừa tổ chức chiến đấu trên mặt trận Cửa Việt, Đông Hà.

Ngàn đời hậu thế mãi tri ân:

Với phương thức luồn sâu, đánh hiểm, Đặc công Hải quân đã
tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch,
gây cho chúng những tổn thất nặng nề và liên tục bị bất ngờ, lúng túng, khiếp sợ.
Tuy nhiên, người chiến sỹ Đặc công Hải quân vào trận cũng giống như người bước
vào cửa tử. Đã có rất nhiều người ra đi rồi mãi mãi chẳng trở về.

Trung tá Nguyễn Văn Hồng, Phòng Chính trị Lữ đoàn 126 Đặc
công Hải quân cho biết: Trong số hàng vạn cán bộ, chiến sỹ Đặc công Hải quân từ
ngày thành lập đơn vị đến nay, đã có hàng ngàn người hy sinh trên các mặt trận,
các chiến trường. Những anh hùng, những chiến đấu viên ấy mới chỉ tuổi 18, đôi
mươi. Các anh đã hóa thân vào đất, vào non nước Việt Nam nhưng quá khứ của một
thời hào hùng ấy còn mãi trong tâm trí của những người còn sống.

Với ước nguyện ghi danh các anh hùng liệt sĩ Đặc công Hải
quân, Quân chủng Hải quân đã đề đạt nguyện vọng với cấp trên được xây một đài
tưởng niệm tại Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. Bây giờ thì nguyện vọng đó đã
hoàn thành. Tượng đài sẽ mãi là nơi để lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân
nói riêng và thế hệ trẻ nói chung đến đây bày tỏ lòng tôn kính, học tập, noi
gương.

Có một chuyện tôi cũng xin kể ra đây trước khi kết thúc
bài viết này. Chuyện rằng ngay khi công trình vừa đổ bê tông cốt thép xong, đã
có một đàn ong mật về ngay phía cánh trái của tượng đài xây tổ. Máy móc thi
công rầm rập nhưng đàn ong chẳng có ý định rời. Rồi chuyện của những người thợ
đúc đồng kể rằng họ chỉ ngủ ngon giấc khi nằm kề ngay bên những bức tượng đồng
vừa mới đúc xong. Tôi không hề muốn sa vào lĩnh vực tâm linh nhưng có một sự thật
hiển nhiên: Đã là tượng đài thì phải có hồn, có cốt. Hồn ở đây là hồn thiêng
sông núi, là khí phách siêu phàm của người lính Đặc công Hải quân. Cốt ở đây là
cái cốt cách của người dân Việt: Ngàn
đời không quên tri ân công lao của những người đã xả thân mình để hộ quốc, phù
gia

(Nguồn: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đặc công Hải
quân…/Nguyễn Văn Toàn// Báo Hải Phòng. - ngày 10/04/2016)

 

8. Niềm vui, hạnh phúc ở những
"Nhà Khăn quàng đỏ"

Năm học 2014-2015, Thành Đoàn, Hội Đồng đội thành phố chỉ
đạo Hội Đồng đội các

quận, huyện đẩy mạnh
phong trào xây “Nhà Khăn quàng đỏ” cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó
khăn, con em gia đình chính sách, gia đình có công đạt thành tích cao trong học
tập và rèn luyện. Thành tích trong phong trào xây dựng “Nhà Khăn quàng đỏ” vừa
được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Tiếp thêm nghị lực đến trường :

Niềm vui, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô bé giàu nghị
lực Trần Nhật Quỳnh, chi đội 5E2, Liên đội Tiểu học Trần Văn Ơn cùng người thân
ở số 8B3/16B, phố Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng trong lễ khởi
công xây dựng “Nhà Khăn quàng đỏ” tặng gia đình em, do Hội đồng Đội quận Hồng
Bàng tổ chức vào sáng 30-3 mới đây. Gia đình Nhật Quỳnh thuộc diện hộ nghèo của
địa phương, 4 người sống trong ngôi nhà cấp 4 diện tích 19m2 đã xuống cấp. Bố mẹ
em đều là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, cuộc sống gia đình vô cùng khó
khăn. Ngôi nhà Khăn quàng đỏ của gia đình Trần Nhật Quỳnh được khởi công xây với
tổng kinh phí được Liên đội Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng hỗ trợ là 25 triệu
đồng. Trần Nhật Quỳnh bày tỏ: “Cháu vui lắm vì ngôi nhà của gia đình cháu được
xây mới. Từ nay, cháu yên tâm học nhất là mỗi khi trời mưa, cháu không phải lấy
chậu hứng nước và tát nước nữa. Cháu hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng bố
mẹ, thầy cô và các cô, bác, các bạn giúp đỡ cháu”.

Em Đoàn Duy Long, học sinh lớp 8A, Trường THCS Thanh
Lương (huyện Vĩnh Bảo) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ Long không may mất
sớm. Em ở cùng ông bà nội già yếu trong căn nhà nhỏ xuống cấp, không bảo đảm điều
kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, Long vẫn chăm chỉ đến trường và có nhiều nỗ lực
trong học tập và rèn luyện. Biết được hoàn cảnh của Long, Hội đồng Đội thành phố
trao 30 triệu đồng và Thương hội Doanh nhân Đất Cảng Habour Chapter hỗ trợ 5
triệu đồng, cùng các cơ quan đoàn thể huyện Vĩnh Bảo trao 50 triệu đồng hỗ trợ
gia đình em xây “Nhà Khăn quàng đỏ”.

Đây chỉ là 2 trong số các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
được Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Hội đồng Đội các quận, huyện tổ chức hỗ
trợ xây “Nhà Khăn quàng đỏ” trong thời gian vừa qua. Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Bảo
Vũ Văn Tường giới thiệu: để động viên tinh thần học tập của các em thiếu niên,
nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, thể hiện vai trò và trách nhiệm
của tổ chức Đội, đồng thời giáo dục truyền thống “tương thân, tương ái” của dân
tộc trong thiếu nhi trường học, Hội đồng Đội huyện phát động tới các liên đội
tiểu học và THCS tham gia chương trình “Kế hoạch nhỏ”. Bằng nhiều hình thức như
thu gom giấy vụn, phế liệu vỏ kim loại, vỏ chai, trồng cây gây quỹ Đội, bồ giấy
tiết kiệm, tổ chức các đợt lao động, quyên góp tự nguyện của các em học sinh,
góp phần giúp đỡ bạn học của mình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phấn đấu hoàn thành 8 ngôi “Nhà Khăn quàng đỏ” trong năm học này :

Theo Trưởng Ban thiếu nhi trường học Thành Đoàn, Phó chủ
tịch Thường trực Hội Đồng đội thành phố Nguyễn Thị Thu Hiền, năm học vừa qua,
Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội các đơn vị, các Liên đội tiểu học, THCS tích cực
vận động các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, ngày công xây
Nhà Khăn quàng đỏ cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; chủ động lên kế
hoạch, xin ý kiến cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương tham gia xây dựng, sửa chữa
nhà cho đội viên thiếu nhi; tích cực xã hội hóa vận động kinh phí và trực tiếp
đóng góp hàng trăm ngày công giúp đỡ thiếu nhi nghèo. Các cấp bộ Đoàn - Đội
cùng tham gia hỗ trợ tặng vườn rau, đàn gà khăn quàng đỏ,… giúp gia đình thiếu
nhi cải thiện cuộc sống.

Thời gian tới, Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố tiếp tục
rà soát, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa “Nhà Khăn quàng đỏ”, góp phần tiến
tới không để em thiếu nhi nào trên địa bàn thành phố phải sống trong hoàn cảnh
khó khăn, thiếu thốn về nhà ở, đồng thời tiếp thêm nghị lực đến trường cho các
em.

Năm học 2014-2015, các cấp bộ Đoàn - Đội hỗ trợ kinh phí
xây dựng 7 “Nhà Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị
giá đạt hơn 260 triệu đồng. Trong đó, tổ chức Đoàn - Đội các cấp hỗ trợ hơn 150
triệu đồng, kinh phí vận động các tổ chức xã hội hơn 110 triệu động, số ngày
công xây dựng do gia đình đóng góp.

Năm học 2015-2016, Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố tiếp
tục chỉ đạo triển khai tới các quận, huyện Đoàn cơ sở, đến nay khởi công được 4
ngôi “Nhà Khăn quàng đỏ”, trong đó một ngôi nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng;
phấn đấu hoàn thành 8 ngôi “Nhà Khăn quàng đỏ” cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn
cảnh khó khăn.

(Nguồn : Niềm vui, hạnh phúc ở những "Nhà Khăn quàng đỏ"//Báo Hải Phòng. - ngày 09/04/2016)

 

9. Đại diện Đại sứ quán Thái
Lan thăm, tặng quà Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng

 Như Báo Hải Phòng đưa tin, Tuần lễ sản phẩm
Thái Lan 2016 tại Hải Phòng vừa qua có sự góp mặt của trên 40 doanh nghiệp với
với khoảng 80 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đa dạng từ thực phẩm và đồ
uống, quả tươi, đồ dùng gia đình, dệt may, trang sức, đồ điện tử, sản phẩm sức
khỏe và chăm sóc sắc đẹp, đồ trang trí và lưu niệm. Đây là những sản phẩm được
nhập khẩu từ Thái Lan với chất lượng tốt được người tiêu dùng Hải Phòng đón nhận.
Đặc biệt, với sự tham gia và trình diễn về kỹ thuật tỉa củ quả, nghệ thuật làm
hoa bằng tay, trình diễn nghệ thuật nấu ăn Thái Lan và nếm thử hoa quả cũng như
dịch vụ chăm sóc sức khỏe massage Hoàng Gia Thái Lan được thực hiện bởi các
chuyên gia hàng đầu đến từ Thái Lan… nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của
khách tham quan. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức đã thu được số tiền
5.071.000 đồng.

Ngay sau đó, bàPonpimon Petcharakul, Tham tán Thương mạicùng
các thành viên của Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam đã tới thăm Làng nuôi dạy
trẻ em Hoa Phượng và  trao tặng số tiền
trên, thể hiện mong muốn sẻ chia với những hoàn cảnh có nhiều khó khăn.

(Nguồn : Đại diện Đại sứ quán Thái Lan thăm, tặng
quà Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng//Báo Hải Phòng. - ngày 14/04/2016)

 

II. PHÁP LUẬT, AN NINH – TRẬT TỰ

10. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khí hóa lỏng ở Hải
Phòng chưa đảm bảo an toàn

Lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng phát hiện nhiều cơ sở
kinh doanh khí hoá lỏng chưa đảm bảo an toàn.

Theo thống kê, trên địa bàn TP Hải Phòng hiện có 759 cơ sở
chế biến, sản xuất khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Trong đó, có 13 nhà máy trạm chiết
nạp LPG (đóng chai); 19 đại lý phân phối và bán LPG; 644 cửa hàng kinh doanh,
bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng chuyên doanh hoặc không chuyên doanh. Số lượng
phương tiện vận chuyển LPG không cố định (phụ thuộc vào nhu cầu sản xuất, tiêu
thụ).

Qua đợt kiểm tra mới đây, lực lượng Cảnh sát PCCC Hải
Phòng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh khí hoá lỏng chưa đảm bảo an toàn.

Đa số các tổng kho xây dựng từ trước năm 2009 (trước Nghị
đinh 107/2009/NĐ-CP). Một số tổng kho khoảng cách an toàn từ khu vực bồn chứa đến
các công trình xung quanh như: khu vực nạp xe bồn, nhà văn phòng, trạm chiết nạp…
không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, không có giải pháp ngăn cháy theo quy định
tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và
Thông tư số 41/2011/TT-BCT của Bộ Công thương về quy định quản lý an toàn trong
lĩnh vực khí dầu mỏ.

Một số cơ sở chưa xuất trình hồ sơ giấy phép xây dựng,
các văn bản và hồ sơ thẩm định có liên quan theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Một
số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Cảnh sát PCCC yêu cầu bằng văn
bản. Các đơn vị chưa nối tiếp địa an toàn cho hệ thống công nghệ.

Không kiểm soát các điều kiện an toàn đối với các phương
tiện (xe ôtô) vào xuất nhập, vận chuyển LPG. Khoảng cách an toàn khu vực cầu cảng
nhập LPG vào bồn chứa với cầu cảng xung quanh không đảm bảo. Đa số các cơ sở có
trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở nhưng chưa
đầy đủ theo quy định.

Đối với hệ thống thoát nạn, các cửa hàng, đại lý kinh
doanh khí gas dân dụng chủ yếu

tập trung trong khu dân cư. Do đó, việc bố trí 2 lối
thoát nạn theo quy định tại một số cơ sở vẫn chưa đảm bảo. Hầu hết các đơn vị đều
thiếu các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, mặt nạ phòng độc, quần áo chữa cháy.

Do các cơ sở kinh doanh bán lẻ LPG không được thẩm duyệt
thiết kế nên hệ thống điện đấu mắc tại cơ sở là hệ thống điện sinh hoạt gia
đình, không phải là loại phòng nổ theo quy định. Việc đấu mắc điện còn mang
tính tự phát do nhu cầu sử dụng của cơ sở không có thiết kế và không đảm bảo
các yêu cầu an toàn PCCC. Các cơ sở chưa thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống chống
sét tại các bồn chứa, các phân xưởng sang chiết nạp gas, nhà tồn chứa các bình gas.

Đến nay, mới chỉ có 50% số cơ sở kinh doanh bán lẻ khí dầu
mỏ hóa lỏng thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Các cửa hàng, đại lý LPG
không có thiết bị cảnh báo rò gas LPG. Hiện nay, trên địa bàn TP Hải Phòng, một
số cơ sở thực hiện việc san chiết nạp gas trái phép. Lực lượng chức năng bắt giữ
một số cơ sở san chiết nạp gas trái phép, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, hoạt động này vẫn diễn ra lét lút, hoạt động “chui” khi không có mặt
của cơ quan chức năng. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng nhắc nhở 300
cơ sở không được sang chiết nạp gas trái phép.

Trước những bất cập trên, Đại tá Phạm Việt Dũng, Phó Giám
đốc Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ
trì, phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố, Sở Công thương, Sở Xây dựng hướng dẫn
các đơn vị biện pháp khắc phục những vi phạm về khoảng cách an toàn, hoàn thiện
giấy phép an toàn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí LPG vào bình, bảo
đảm các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Cảnh sát PCCC thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát chặt
chẽ việc thực hiện, tuân thủ những quy định về PCCC; tuyên truyền, hướng dẫn
nghiệp vụ giúp doanh nghiệp xây dựng lộ trình khắc phục kịp thời những thiếu
sót trong công tác PCCC. Đồng thời xem xét, đề xuất UBND TP Hải Phòng xử lý các
đơn vị vi phạm. Những đơn vị cố tình chây ì, không thực hiện, cần có biện pháp
xử lý nghiêm, tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động, bảo đảm an toàn cho người lao động.

(Nguồn : Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khí hóa lỏng
ở Hải Phòng chưa đảm bảo an toàn/Đăng Hùng//Báo điện tử Công an nhân dân. -
ngày 01/04/2016)

 

11. Thành phố có 10.299 đơn vị, doanh nghiệp
chưa tham gia đầy đủ BHXH

Sáng 30-3, Phó chủ tịch UBND TP
Nguyễn Xuân Bình chủ trì buổi làm việc của UBND TP với Bảo xã hội Hải Phòng về
triển khai nhiệm vụ công tác năm; họp Ban chỉ đạo thành phố về kiểm tra, rà
soát, phát triển đối tượng tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm
xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Theo báo của BHXH thành phố, năm 2016, BHXH Việt Nam giao
BHXH Hải Phòng thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN là 5.398,2 tỷ đồng; chi
BHXH, BHYT, BHTN là 7.843,1 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 76% dân số có thẻ BHYT. Trong 3
tháng đầu năm, BHXH đã thu đạt 1.136,3 tỷ đồng, bằng 21,05% so với kế hoạch.
Tính đến nay đã có 1.438.450 người tham gia BHYT, đạt 72,94% dân số thành phố.
Tiếp tục việc thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, đến ngày 28-3,
toàn thành phố đã có 1.781.373 người được kê khai theo mẫu DK01, đạt tỷ lệ
90,33 dân số toàn thành phố…

     Qua công tác điều
tra, rà soát, thành phố hiện có 16.568 đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động,
nhưng có tới 10.299 đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN - đây
là một con số khá lớn, đòi hỏi có sự vào cuộc của các ban, ngành, địa phương
đôn đốc các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo quyền lợi cho người
lao động…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND thành phố
Nguyễn Xuân Bình cho rằng, Hải Phòng đang trên đà phát triển mạnh mẽ về mọi mặt,
các vấn đề về an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt BHXH (trong đó
có BHYT, BHTN) có vị trí cực kỳ quan trọng, việc bảo đảm quyền lợi cho người
lao động, người dân cần phải được chú trọng hơn. Cho nên, BHXH TP cần phải tích
cực hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố có những chính
sách, quyết định đúng đắn, kịp thời; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa BHXH
với các cơ quan khác phải tránh hình thức, phải có những chuyển động thiết thực,
hiệu quả; thành lập được Ban chỉ đạo kiểm tra, rà soát, phát triển đối tượng tại
các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại 7 quận, huyện còn lại;
thường xuyên họp Ban chỉ đạo mở rộng, có khen chê rõ ràng các đơn vị thực hiện;
rà soát hộ cận nghèo, hộ nghèo theo chuẩn mới để kịp thời hỗ trợ mua thẻ BHYT;
rà soát, xử lý dứt điểm các đơn vị, doanh nghiệp chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN…

(Nguồn: Thành phố có 10.299 đơn vị, doanh nghiệp chưa
tham gia đầy đủ BHXH//Báo  An ninh Hải
Phòng. - ngày 01/04/2016)

 

12. Đuổi gần 140 tàu Trung Quốc
xâm phạm biển Việt Nam

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phóng thích 22 tàu, xua đuổi
122 tàu Trung Quốc xâm

phạm biển VN chỉ trong 2 tuần.

 Như Báo Giao Thông
đã đưa tin, ngày 31/3  tại khu vực đảo Bạch
Long Vỹ (Hải Phòng), biên đội thuộc Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã bắt giữ, áp
tải về Hải Phòng 1 tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam, cung cấp dầu
cho các tàu cá TQ đánh bắt trộm hải sản trên vùng biển VN.

Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết: Thực hiện
kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, giám sát nghề
cá vùng 2 - vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ, trong tháng 3/2016 biên đội 1, hải
đội 2 Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã lên đường làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực
đảo Bạch Long Vỹ.

Thực hiện đợt cao điểm, chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày
14 đến 31/3) biên đội của Biên phòng Hải Phòng đã Lập biên bản, quay phim, chụp
ảnh, cảnh cáo, phóng thích trên biển 22 tàu Trung Quốc với 119 người. Các tàu
trên có hành vi: Vi phạm chủ quyền Việt Nam, không có giấy tờ phương tiện, thuyền
viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn…Biên đội lập biên bản nhắc nhở 4
tàu Trung Quốc khác với 31 người đồng thời xua đuổi 112 tàu khác xâm phạm chủ
quyền Việt Nam.   Đảo Bạch Long Vỹ thuộc
địa giới hành chính TP Hải Phòng, nằm cách đất liền 75 hải lý (khoảng 110 km).
Đây là đảo tiền tiêu nằm giữa Vịnh Bắc Bộ, có vị trí đặc biệt quan trọng trong
chiến lược an ninh quốc gia. Do nằm sát vùng biển do Trung Quốc quản lý nên thời
gian qua nhiều tàu cá Trung Quốc lợi dụng lén lút vào đánh bắt trộm hải sản.

Chỉ tính riêng ngày 31/3, Biên đội 1 do thiếu tá Phạm
Đình Thành – Biên đội trưởng trực tiếp chỉ huy đã tiến hành lập biên bản 5 tàu
Trung Quốc (cảnh cáo 4 tàu, nhắc nhở 1 tàu). Khi đang tiến hành xử lý các tàu
cá trên, biên đội phát hiện ra 1 chiếc tàu có biểu hiện lạ nên tiến hành truy
đuổi. Thời tiết sương mù trên biển khiến việc bắt giữ tàu Quỳnh Dương Phổ gặp rất
nhiều khó khăn. Sau khi áp mạn, tiến hành kiểm tra lực lượng biên phòng phát hiện
ra đây là chiếc tàu chở 100 nghìn lít dầu, cung cấp cho các tàu cá Trung Quốc
vào đánh bắt trộm hải sản trên vùng biển Việt Nam.

Đại tá Đào Quang Thức – Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên
phòng Hải Phòng cho biết: “Ngay sau khi Biên đội 1, Hải đội 2 lập thành tích bắt
giữ tàu Trung Quốc vi phạm, Chính ủy Biên phòng Hải Phòng đã gửi điện thông báo
biểu dương trong toàn lực lượng Biên phòng Hải Phòng. Sau khi có kết quả điều
tra về vụ việc, chúng tôi sẽ báo cáo với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam
và Thành ủy, UBND TP Hải Phòng để có hình thức động viên khen thưởng đối với
biên đội trực tiếp tham gia”.

(Nguồn : Đuổi gần 140 tàu Trung Quốc xâm phạm biển
Việt Nam/Việt Hòa//Báo Giao thông. - ngày 04/04/2016)

 

13. Bắt giữ tàu Trung Quốc chở
100.000 lít dầu DO không có giấy tờ

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng
cho biết vừa bắt giữ 01 tàu Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam vận
chuyển 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ.

            Cụ thể,
vào hồi 15 giờ 30’ ngày 31/3/2016, tại khu vực cách đường phân định
Vịnh Bắc Bộ 12 hải lý về phía Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ, Biên đội 1 –
Hải đội 2, BĐBP TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ tàu Quỳnh Dương
Phổ xâm phạm trái phép chủ quyền vùng biển Việt Nam. Tàu Quỳnh Dương Phổ
có số hiệu 13056, công suất máy 221 kw. Lúc đó, trên tàu có 3 thuyền viên
quốc tịch Trung Quốc do Đàm Thủy Dương (SN 1978 ở Đông Bản, Liêm Giang,
Quảng Đông) làm thuyền trưởng.

            Qua
kiểm tra, phát hiện tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không có
giấy tờ, thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn. Thuyền trưởng Đàm
Thủy Dương khai nhận chở số dầu trên để cung cấp cho các tàu đánh bắt
hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam đồng thời thừa nhận đã xâm phạm
chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Sau hơn một ngày dẫn giải, đến tối ngày 01/04/2016, Biên
đội 1, Hải đội 2 đã đưa người, phương tiện, tang vật về neo đậu tại
cửa sông Bạch Đằng bàn giao cho Phòng Phòng chống Ma

túy- tội phạm, BĐBP TP Hải Phòng tiếp tục điều tra
làm rõ.

            Việc bắt
giữ tàu Trung Quốc trên nằm trong kế hoạch của BĐBP TP Hải Phòng trong đợt cao
điểm tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, giám sát nghề cá vùng 2 -
vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

(Nguồn: Bắt giữ tàu Trung Quốc chở 100.000 lít dầu do
không có giấy tờ//Báo Pháp luật Việt Nam. – ngày 03/04/2016)

 

14. Kiến nghị tạm đình chỉ
kinh doanh chủ tàu đâm sập cầu                      

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN Hoàng Hồng Giang vừa
có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM và TP Hải Phòng xem xét tạm đình chỉ kinh
doanh vận tải thủy nội địa của chủ doanh nghiệp có tàu đâm sập cầu Ghềnh và đâm
hỏng cầu An Thái.

Trong vụ đâm sập cầu Ghềnh ngày 20-3, tàu kéo SG-3745 lai
dắt sà lan SG-5984 khi đã hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường; người trực tiếp điều khiển phương tiện khi xảy ra vụ
việc không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

Với vụ đâm hỏng cầu An Thái (Hải Dương) ngày 6-3, phương
tiện đã quá thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường, rời cảng thủy nội địa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

 Ngày 1-4, ông Đới
Sỹ Hưng - phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN - cho biết theo thiết kế,
cầu Ghềnh mới sẽ có ba nhịp dầm (mỗi nhịp dài 75m), dàn vòm thiết kế bằng thép,
đỉnh ray được nâng cao thêm khoảng 2,2m đáp ứng tĩnh không thông thuyền cấp 3
(cao hơn cầu cũ 3m).

Ngoài ra, cầu Ghềnh mới có thêm hành lang phía thượng nguồn
rộng 2,4m để xe máy và xe đạp lưu thông hai chiều, dự kiến hoàn thành vào khoảng
tháng 7-2016.

(Nguồn : Kiến
nghị tạm đình chỉ kinh doanh chủ tàu đâm sập cầu//Báo Tuổi trẻ . – ngày
02/04/2016)

 

15. Xử lý nợ xấu… vẫn khó

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) chi nhánh Hải Phòng, 3 năm qua, công tác xử lý nợ xấu của các chi
nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt kết quả quan trọng, góp phần thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ toàn ngành. Đến cuối tháng 12-2016 và quý 1-2016, nợ xấu
trên địa bàn đã hạ về mức tỷ trọng 3%/tổng dư nợ tín dụng. Riêng trong năm
2015, xử lý 5195 tỷ đồng; 2 tháng đầu năm 2016 xử lý 148 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại cuộc làm việc của UBND thành phố với NHNN
chi nhánh Hải Phòng về triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2016 vừa
qua, đại diện NHNN chi nhánh Hải Phòng và một số ngân hàng thương mại thừa nhận
rằng, kết quả xử lý nợ xấu trên chủ yếu do bán lại cho Công ty quản lý tài sản
của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và trích lập dự phòng rủi ro. Tức là
việc xử lý nợ xấu thực tế mới được “khóa trên sổ sách” chứ chưa thực sự xử lý bằng
kinh tế. Điều các tổ chức tín dụng mong muốn nhất khi xử lý nợ xấu là cho vay bằng
tiền phải nhận được bằng tiền thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm. Nhưng việc
này vẫn khó thực hiện. Một phần do khách hàng chây ỳ; phần khác do việc xử lý
tài sản thông qua công tác thi hành án hiệu quả chưa cao. Theo thống kê của
NHNN chi nhánh Hải Phòng, đến cuối quý 1-2016, còn 219 việc thi hành án liên
quan đến tín dụng ngân hàng tồn động với số tiền phải thi hành là 1.531 tỷ đồng.

Theo phản ánh của các ngân hàng, việc thi hành án liên
quan đến tín dụng ngân hàng vô cùng nan giải. Có trường hợp kéo dài gần 10 năm
chưa xử lý được. Tại Vietinbank chi nhánh Ngô Quyền, có vụ việc kéo dài từ
tháng 7-2012 đến đầu tháng 3-2016 mới được kê biên tài sản; cũng có trường hợp
đấu giá 17 lần chưa được. Bên cạnh đó, theo quy định, bên bị phải nộp án phí
thi hành án. Song thực tế hiện này các ngân hàng phải nộp khoản này do bên bị
chây ỳ. Có trường hợp án phí ngân hàng phải nộp lên đến gần 100 triệu đồng,
trong khi giá trị tài sản bán đấu giá chỉ bằng 50% số tiền án phí.

Tại cuộc làm việc, đại diện Cục Thi hành án dân sự Hải
Phòng cho biết, một phần nguyên nhân tình trạng trên là do hồ sơ thế chấp của
ngân hàng không chi tiết và bảo đảm. Nhiều trường hợp xảy ra tình trạng, tài sản
kê biên khác với bản án nên toàn bộ hồ sơ phải làm lại từ đầu. Vì vậy, Chi cục
cũng cần sự tham gia phối hợp của các ngành chứ năng như Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng…để công việc được thực hiện nhanh hơn.

(Nguồn : Xử lý nợ xấu… vẫn khó/Hà Minh//Báo Hải
Phòng. - ngày 05/04/2016)

 

16. Cảnh giác với tin nhắn dịch vụ giá trị gia tăng của
Mobifone

Trước thông báo cước dịch vụ
thông tin di động trả sau từ tháng 1 đến tháng 3-2016, chủ thuê bao Mobifone
093600…không hiểu nổi vì sao phí dịch vụ giá trị gia tăng đều trên dưới 400
nghìn đồng/tháng. Trong khi đó, tổng số tiền phải thanh toán các loại dịch vụ
di động của cả tháng chỉ dao động khoảng 500 nghìn đồng. Khi đề nghị tổng đài
Mobifone cho kiểm tra chi tiết, chủ thuê bao trên giật mình khi nhận thấy phần
phí dịch vụ đến từ các tin nhắn quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị của nhà mạng gửi
đến thuê bao, trong đó, có các tin nhắn về phong thủy, tử vi, lễ hội và khuyến
mãi, cơ hội trúng thưởng… Có nhiều tin chủ thuê bao cẩn thận chặn

những tin này,
nhưng các tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo mà thuê bao không mong muốn nhận vẫn
gửi đến, gây phiền toái, bức xúc.

Anh Đ, ở phường Trần Thành Ngọ (Kiến An) cũng phản ánh,
hóa đơn thông báo cước di động mobifone tháng 2-2016 bỗng dưng tăng vọt do cước
phí dịch vụ giá trị gia tăng tăng hơn 400 nghìn đồng. Trong khi nhà mạng không
hề thông báo khuyến cáo việc sử dụng dịch vụ sẽ bị trừ tiền hoặc bao nhiêu tiền
một tin nhắn, nhưng chỉ cần nhận hoặc xem là bị trừ tiền dịch vụ giá trị gia
tăng. Ngoài cước tính xem một số đoạn vi-de-o ngắn trên mạng hoặc vào một số
trò chơi với thời gian từ 2- 4 phút thông qua mạng 3G, có tin nhắn thông báo
trúng thưởng nhưng khi kích vào lại bị trừ tiền tài khoản, gây bức xúc cho chủ
thuê bao.

Đây là tình trạng lặp đi, lặp lại của các nhà mạng không
chỉ Mobifone mà các nhà mạng khác cũng gây ra phiền toái với khách hàng. Trong
khi, người chịu thiệt thòi, thiệt hại là người sử dụng, chủ thuê bao, còn các
nhà mạng luôn đưa ra rất nhiều cách thức giải thích khác nhau, nhưng rồi đâu lại
vào đấy. Cụ thể như: rất nhiều thuê bao phản ánh họ bị mất nhiều tiền khi tham
gia chương trình “Triệu phú SMS” của Vinaphone từng triển khai. Theo đó, chủ
thuê bao  nhận được tin nhắn từ tổng đài
19001091 với nội dung: “Bạn nằm trong danh sách đặc biệt của những người được mời
tham gia quay thưởng để có cơ hội trúng thưởng 30 triệu đồng tiền mặt. Gửi tin
nhắn GO đến 9696 để có cơ hội tham gia quay thưởng”. Tuy nhiên, sau khi soạn
tin thì thuê bao phải tham gia trả lời hàng loạt câu hỏi để đạt điểm càng cao mới
có cơ hội rút thăm. Thực tế, thuê bao bị trừ hàng trăm nghìn đồng nhưng kết quả
thì không thấy đâu. Trong khi đó, hầu như số điện thoại nào của Vinaphone gửi đến
9696 cũng được tham gia và coi như khách hàng đặc biệt. Cách thức mập mờ này
gây khó cho khách hàng.

Rõ ràng, việc tin nhắn quảng cáo, khuyến mại, thông tin
theo hình thức dịch vụ giá trị gia tăng gửi đến khách hàng một mặt đem lại những
tiện ích cho khách hàng, nhưng cũng gây phiền toái, thiệt hại rất lớn. Trong
khi, đến nay, vẫn chưa có cách thức quản lý, điều chỉnh hợp lý, hiệu quả, thì
người chịu thiệt vẫn là các chủ thuê bao. Do vậy, chính người sử dụng phải lên
tiếng, tự bảo vệ, có những phản ánh, kiến nghị quyết liệt hơn. Mặt khác, không
kích hoạt, sử dụng các tin nhắn khuyến mại, chương trình quảng cáo khi không biết
chắc chắn nội dung đó có mất phí hay không. Cơ quan quản lý nhà nước cũng cần
có giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn bảo vệ người tiêu dùng, tránh việc dồn tất
cả thua thiệt, hậu quả về tài chính, phiền phức về phía khách hàng, để tạo môi
trường thông tin di động lành mạnh.

(Nguồn: Cảnh giác với tin nhắn dịch vụ giá trị gia tăng của
Mobifone/Phạm Văn//Báo Hải Phòng. - ngày 07/04/2016)

 

17. Kiên quyết xử lý vi phạm
pháp luật lao động

Tồn tại nhiều vi phạm:

Dù đã có “thâm niên” gắn bó và làm việc gần chục năm tại
một công ty chuyên sản xuất may mặc ở quận Lê Chân nhưng đến tháng 1-2016, chị
Phùng Thị Hoa bất ngờ nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Lý do mà
công ty đưa ra là chị không phù hợp với môi trường làm việc. Không đồng ý với
quyết định trên, chị Hoa đã kiến nghị tới các cấp công đoàn thành phố. Ngay sau
khi nhận được đơn của chị Hoa, Công đoàn ngành đã làm việc với đại diện công ty
và kết luận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với chị Hoa là trái luật.

Tương tự là trường hợp chị Lê Thị Phương Trâm, sinh 1982,
nhân viên kế toán một cty chuyên về dịch vụ thiết bị công nghiệp trên địa bàn
quận Hồng Bàng. Theo trình bày của chị Trâm, sau thời gian thử việc, từ tháng
3-2012, chị được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với
mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Đến tháng 12-2014, công ty này ra quyết định chấm
dứt hợp đồng lao động với chị, lúc này đang mang thai 6 tháng, với lý do người
lao động không hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, theo chị Trâm, trong suốt quá trình làm việc tại
doanh nghiệp, chị chưa từng bị bất cứ hình thức kỷ luật nào. Về phía doanh nghiệp
cũng không đưa ra được chứng minh là chị Trâm không hoàn thành… “công việc được
giao”.

Theo thống kê của LĐLĐ thành phố, năm 2015, số vụ ngừng
việc tập thể tăng gấp gần 2 lần so với năm 2014. Tình trạng chủ doanh nghiệp vi
phạm pháp luật lao động là phổ biến, xu hướng diễn biến phức tạp và hầu hết đều
có nguyên nhân liên quan tới việc doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động. Nhiều
doanh nghiệp không chấp hành nghiêm quy định về ký hợp đồng lao động khi tuyển
dụng lao động.

Riêng tình trạng về nợ đọng bảo hiểm xã hội, tính đến
tháng 6-2015, số doanh nghiệp thường xuyên nợ bảo hiểm của người lao động kéo
dài từ 3 tháng trở lên là hơn 715 đơn vị, với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Trong khi đó, theo Chánh thanh tra (Sở LĐTB&XH) Tăng Tiến Sơn, kết quả
thanh tra gần 100 đơn vị trong năm 2015 cho thấy, một trong những vi phạm tồn tại
phổ biến ở nhiều doanh nghiệp là chưa quan tâm thực hiện nghiêm các chế độ liên
quan tới lao động nữ như nghỉ khám thai, thanh toán thai sản, thời gian nghỉ
cho con bú, bố trí công việc phù hợp cho lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 và
lao động nữ trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản.

Bên cạnh đó, nhiều quyền lợi cơ bản, chính đáng của người
lao động bị bỏ qua như chưa bảo đảm an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm
việc, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định. Chưa kể số những
doanh nghiệp chây ỳ nợ đọng tiền BHXH dẫn đến việc người lao động không được hưởng
quyền lợi như BHYT, ốm đau, hưu trí, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,
tử tuất, lương hưu... như luật quy định.

Giải pháp nào?:

Không thể phủ nhận những cố gắng của doanh nghiệp trong
việc cố gắng bảo đảm chế độ phúc lợi cho người lao động trong điều kiện còn nhiều
khó khăn như hiện nay.

Tuy nhiên, ý kiến nhiều chuyên gia phân tích: mục tiêu cuối
cùng của doanh nghiệp là càng thu được nhiều lợi nhuận càng tốt, kể cả việc vi
phạm tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn, điều kiện làm việc, thiết bị không
bảo đảm và không loại trừ cả việc vi phạm quyền lợi của người lao động.

Về mặt quản lý nhà nước, công tác thanh kiểm tra, giám
sát việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp còn quá “khiêm tốn” so với
số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân chính là do
lực lượng cán bộ mỏng, đảm trách nhiều nội dung công việc, thời gian dành cho
công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện
pháp luật lao động hạn chế.

Một thực tế được phát hiện trong quá trình thanh tra đó
là tình trạng một bộ phận người lao động chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và
trách nhiệm. Lấy ví dụ như quyền lợi tham gia BHXH, không ít người lao động đề
nghị doanh nghiệp không tham gia BHXH, thậm chí bỏ việc nếu doanh nghiệp đóng
BHXH cho mình, bởi lý do lương thấp, không muốn trích nộp BHXH.

Mặt khác, số lao động này xác định chỉ làm việc thời vụ,
không gắn bó với doanh nghiệp lâu dài nên không mấy mặn mà với việc tham gia
BHXH. Do đó theo ông Tăng Tiến Sơn, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp xử
lý vi phạm, nhất là với các doanh nghiệp vi phạm nhiều, doanh nghiệp được nhắc
nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm thì bản thân người lao động cũng cần trang bị kiến
thức pháp luật, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong thực hiện pháp
luật lao động; huy động người lao động tại chính doanh nghiệp tham gia giám sát
việc thực hiện pháp luật lao động của chủ doanh nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn cần khẳng định vị thế, vai
trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Cụ thể,
cùng với Thanh tra ngành LĐTB&XH, các cấp công đoàn tăng cường tham gia kiểm
tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại doanh nghiệp để kịp thời
phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, đồng thời tham mưu, đề xuất mở rộng hoạt động
thanh tra, giám sát đến các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ thay
vì chỉ tập trung vào những doanh nghiệp đông lao động như hiện nay để bảo vệ
quyền lợi chính đáng của người lao động.

(Nguồn: Kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật lao động/Anh
Thư//Báo An ninh Hải Phòng điện tử. – ngày 5/4/2016)

 

18. Tiếp tục đẩy lùi nạn khai
thác cát trái phép trên các sông Lạch Tray, Văn Úc qua địa bàn An Lão

Sáng 7-4, Công an huyện An Lão tổ chức hội nghị triển
khai công tác phối hợp đấu tranh ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép trên địa
bàn huyện An Lão năm 2016. Dự họp có lãnh đạo huyện An Lão, các phòng nghiệp vụ
PC68, PC49 Công an thành phố và Công an tỉnh Hải Dương.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến liên
quan đến công tác đấu tranh, ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép tại sông Văn
Úc, sông Lạch Tray chảy qua địa bàn các xã Quang Trung, Tân Viên, Bát Trang, Quốc
Tuấn (huyện An Lão). Theo đó, lập danh sách các địa bàn trọng điểm, phức tạp về
khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông; các cơ quan chức năng huyện An
Lão, các xã có sông chảy qua phối hợp chặt chẽ các phòng nghiệp vụ Công an
thành phố, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương thường xuyên tuần tra,
phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các chủ tàu khai thác cát trái
phép; Đề nghị UBND thành phố sớm có quy hoạch các điểm khai thác cát cụ thể để
cân đối cung, cầu về nguyên vật liệu (cát) phục vụ xây dựng các công trình, dự
án. Đồng thời bố trí lực lượng, trang bị đủ phương tiện để tác nghiệp khi nhận
được tin báo có phương tiện khai thác cát trái phép trên sông…

Huyện An Lão thành lập Tổ công tác 294, công khai số điện
thoại thường trực kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung tay đẩy lùi nạn khai thác
cát trái phép trên sông Văn Úc, Lạch Tray. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể
các ngành, địa phương, đơn vị để ngăn chặn tình trạng “cát tặc” trên sông.

(Nguồn: Tiếp tục đẩy lùi nạn khai thác cát trái phép trên
các sông Lạch Tray, Văn Úc…/ Lã Tiến//Báo Hải Phòng. - ngày 08/04/2016)

 

19. Sau bài viết trên Báo GĐ&XH: Hải Phòng lập đoàn kiểm tra
liên ngành về quảng cáo

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội số 38, ra ngày 28/3 có
bài viết “Hải Phòng rợp trời biển quảng cáo không phép”, UBND TP Hải Phòng đã tổ
chức cuộc kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt

động quảng cáo trên
địa bàn để từ đó xây dựng quy hoạch quảng cáo cho phù hợp.

Qua kiểm tra cho thấy tình trạng quảng cáo trên địa bàn
thành phố còn một số tồn tại như hình thức, nội dung quảng cáo nhôm nhoam, hầu
hết chưa đúng với luật hiện hành, thu ngân sách từ quảng cáo biển cỡ lớn còn ít
do chưa quản lý được nguồn thu...

Tại cuộc kiểm tra, đại diện các sở, ngành, địa phương,
công ty quảng cáo cũng nêu quan điểm cũng như những khó khăn trong quy hoạch quảng
cáo hiện nay của thành phố. Đại diện một số công ty quảng cáo cũng bày tỏ mong
muốn thành phố sớm xây dựng quy hoạch quảng cáo để các đơn vị yên tâm hoạt động,
góp phần xây dựng mỹ quan đô thị thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận
định quảng cáo hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế - xã hội, thể hiện bộ
mặt của thành phố và đây cũng là một nguồn thu nên cần quy hoạch quảng cáo một
cách hợp lý. Thành phố luôn hoan nghênh đón chào các công ty quảng cáo về thành
phố làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Để khắc phục tình trạng này trước mắt, thành phố giao cho
Sở VHTT& DL tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định thành lập đoàn kiểm
tra liên ngành để kiểm tra, rà soát, đánh giá lại toàn bộ thực trạng hoạt động
quảng cáo trên địa bàn, từ đó đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý theo quy định
của pháp luật, có báo cáo về UBND thành phố trước ngày 15/4/2016. Ông Bình cũng
đã giao cho Cục Thuế, Sở Tài chính rà soát, báo cáo UBND thành phố thực trạng
thu từ quản lý hoạt động quảng cáo trong thời gian qua và đề xuất phương án
tăng thu, xử lý, tránh thất thu ngân sách từ hoạt động quảng cáo.

Về lâu dài, TP Hải Phòng yêu cầu các Sở, ban, ngành cần
khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển quảng cáo đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong quá trình xây dựng quy hoạch quảng cáo
phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các bên có liên quan.

(Nguồn: Sau bài viết trên Báo GĐ&XH: Hải Phòng lập
đoàn kiểm tra liên ngành về quảng cáo/Minh Lý//Báo Gia đình & Xã hội. -
ngày 08/04/2016)

 

20. Hải Phòng phá đường dây
gái gọi cao cấp 20 triệu/lần

Theo tài liệu điều tra, vào cuối
năm 2015, Công an TP Hải Phòng phát hiện trên các trang mạng xã hội Facebook và
Zalo có một số nick name như: “Green Club Gái Gọi Hải Phòng”, “Cave Hải Phòng”,
“Ruby Club Gái Gọi”, “Thùy Anh Bebe”, “Thu Xinh”, “LinDa Trang Đài”... do một
nhóm đối tượng chưa xác định lập lên để quảng cáo, dẫn dắt, môi giới hoạt động
mua bán dâm.

Ở các trang mạng trên, các đối tượng đã sử dụng nhiều
nick name để đăng những hình ảnh khêu gợi của gái bán dâm, số điện thoại của
người môi giới bán dâm và đưa ra mức giá từ 500.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng/lượt
đối với khách mua dâm.

Ngoài ra, còn các đối tượng còn đăng tải nội dung tuyển
“nhân viên” (gái bán dâm) với các điều kiện như: trẻ, cao ráo, trắng, xinh, dễ
thương, hiểu rõ “công việc” trong các “tiệc nhạy cảm”, “tiệc lịch sự”, “tour du
lịch”... với thỏa thuận cát-xê khá hấp dẫn, từ 400.000 đồng đến 20 triệu đồng/lần.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định
nhóm đối tượng trên có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ cao; thường xuyên
thay đổi địa điểm nơi ở tại các khách sạn trên địa bàn; thay đổi số điện thoại
hoặc tạo mới các trang mạng để quảng cáo, môi giới mại dâm… nhằm đối phó với lực
lượng chức năng.

Tiếp tục xác minh về các hoạt động của nhóm đối tượng
này, thấy nổi lên Hoàng Duy Hùng (SN 1994, trú tại Trần Nguyên Hãn, quận Lê
Chân) và Nguyễn Thị Tuyết Ngân (SN 1999,

trú tại xã Cao
Nhân, huyện Thủy Nguyên).

Hùng và Ngân không ở một nơi cố định mà chỉ thường thuê
khách sạn loại cao cấp, mỗi khách sạn chỉ ở từ 1 đến 2 ngày. Thời gian hoạt động
giao dịch với khách hàng từ 17 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Đáng nói, do sử dụng
công nghệ cao để hoạt động nên khách hàng và địa bàn của các đối tượng này
không chỉ ở Hải Phòng mà còn có ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định.

Phải mất 3 tháng ròng rã xác minh, điều tra theo dõi di
biến động của các đối tượng, đến những ngày đầu thàng 4 này, lực lượng phá án
đã quyết định “cất vó”.

Theo đó, chiều 4-4, lực lượng chức năng đã bắt quả tang
Nguyễn Thị Tuyết Ngân khi đang thực hiện hành vi môi giới mại dâm với 2 khách
mua dâm; bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại
khách sạn G (đường Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân).

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng phối hợp đã làm
rõ vai trò, hành vi môi giới mại dâm của “cặp đôi” Nguyễn Thị Tuyết Ngân và
Hoàng Duy Hùng cùng 2 đối tượng khác là Hoàng Văn Hùng (SN 1993) và Vũ Văn Hải
(SN 1994, cùng ở xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hoàng Duy Hùng,
Hoàng Văn Hùng và Vũ Văn Hải, lực lượng công an đã thu giữ số tang vật có liên
quan gồm: 1 ô tô, 21 điện thoại di động, 1 laptop; đồng thời kiểm đếm được hàng
trăm số điện thoại, trong đó riêng Duy Hùng sử dụng tới 80 số và hơn 200 tài
khoản Facebook, Zalo, Wechat dùng để quảng
cáo
, môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Duy Hùng khai nhận: Từ tháng
10-2015 đến nay đã trực tiếp lập nhiều nick name trên Facebook, Zalo, Wechat...
như: “Gái Gọi Hải Phòng”, “Gái Gọi Ruby Shine Clup Hải Phòng”, “Green Clup Gái
Gọi Hải Phòng”, “Gái gọi KTV Hải Phòng, “Cave Cao Cấp Hải Phòng”..., đăng tải
bài viết với nội dung quảng cáo để môi giới mại dâm cho các đối tượng trong đường
dây của mình.

Sau đó, Duy Hùng thuê Ngân, Văn Hùng và Hải giúp sức
trong việc tạo lập, đăng tải bài viết quảng cáo, trả lời điện thoại khi khách
có nhu cầu mua dâm gọi đến; đồng thời bố trí gái bán dâm đến địa điểm đã hẹn để
thực hiện “hợp đồng” mua bán dâm.

Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án môi
giới mại dâm và ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng: Duy Hùng, Ngân,
Văn Hùng và Hải để tiếp tục điều tra mở rộng.

(Nguồn: Hải Phòng phá đường dây gái gọi cao cấp 20 triệu/lần//Báo
Người lao động . – ngày 09/04/2016)

 

21. Giải quyết kịp thời
kiến nghị của người lao động tại Cty Bluecom

Sáng 11-4, hơn 800 công nhân
lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Bluecom, có trụ sở tại Khu CN Tràng Duệ
đã ngừng việc và có kiến nghị tới lãnh đạo cty. Nội dung kiến nghị gồm: thành lập
tổ chức công đoàn; tăng phụ cấp xăng xe; nghỉ thêm hai ngày thứ bảy trong tháng
và khi tăng ca người lao động phải được thông báo trước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công đoàn Ban quản lý
khu kinh tế đã phối hợp với huyện An Dương, CATP, Khu CN Tràng Duệ tổ chức làm
việc với đại diện lãnh đạo của doanh nghiệp. Kết quả, đến trưa cùng ngày, những
kiến nghị của người lao động được cơ bản giải quyết.

Cụ thể, trong tháng 4 sẽ thành lập tổ chức công đoàn;
tăng phụ cấp xăng xe từ 250.000 đồng lên 450.000 đồng/tháng; trước khi tăng ca,
người lao động sẽ được thông báo trước. Đối với kiến nghị ngoài 4 chủ nhật, người
lao động nghỉ thêm hai thứ bảy trong tháng, lãnh đạo công đoàn Ban quản lý Khu
CN cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với doanh nghiệp vì cty thực hiện theo quy định
của Luật Lao động.

Được biết, Cty TNHH Bluecom là doanh nghiệp Hàn Quốc sản
xuất sản phẩm điện tử dân dụng, chính thức đi vào hoạt động được khoảng 5
tháng, sử dụng hơn 1.300 lao động, mức lương trung bình của công nhân ở đây từ
4,5-5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo phản ánh của lãnh đạo doanh nghiệp, người
lao động do chưa được đào tạo nên hiệu suất lao động thấp, cty buộc phải tăng
ca để đảm bảo hợp đồng.

(Nguồn : Giải quyết kịp thời kiến nghị của
người lao động tại Cty Bluecom//Báo Pháp luật Việt Nam. - ngày 12/04/2016)

 

22. Thu hồi nợ đọng tiền sử dụng
đất kéo dài - Xử lý kiên quyết, cụ thể

Thực hiện chủ trương của thành phố, sau khi các quận, huyện
rà soát, đề nghị thành phố

thu hồi đất dự án của
116 doanh nghiệp (DN). Trong số đó, có 30% số DN sử dụng đất nhưng chậm chễ thực
hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, nợ tiền sử dụng đất (SDĐ) với số lượng
lớn. Đây là giải pháp “mạnh tay” nhằm hạn chế tình trạng DN nợ đọng tiền sử dụng
đất kéo dài.

Được ưu đãi, doanh nghiệp vẫn chây ỳ :

Tình trạng DN nợ tiền sử dụng đất có nhiều nguyên nhân,
trong đó, nguyên nhân khách quan như kinh doanh khó khăn, thua lỗ, song có những
DN lợi dụng chính sách ưu đãi, chây ỳ, chậm nộp tiền SDĐ. Tình trạng này thường
thấy ở những dự án xây dựng nhà ở, chủ đầu tư dù  bàn giao nhà nhưng vẫn chưa nộp tiền SDĐ. Như
dự án khu nhà ở Đầm Trung, phường Đằng Giang (Ngô Quyền) do Công ty cổ phần đầu
tư Cửa Long làm chủ đầu tư. Dự án này tuy hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng
và chuyển nhượng cho các hộ dân xây dựng nhà ở, song từ năm 2011 đến nay, chủ đầu
tư không nghiêm túc thực hiện việc nộp tiền SDĐ; số nợ tiền SDĐ của dự này lên
tới gần 12,3 tỷ đồng. Những dự án kinh doanh, phát triển nhà ở tiến hành xây dựng,
bán nhà cho người dân khi chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính tại Hải Phòng còn
khá nhiều. Năm 2008, nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, Chính phủ ban hành Nghị quyết
33/2008 cho phép chủ đầu tư được nợ tiền SDĐ trong 18 tháng. Tuy nhiên, nhiều
DN lợi dụng chính sách này kéo dài thời gian nộp tiền SDĐ. Năm 2008, Công ty cổ
phần xây dựng số 5 – Inaconex, phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn) được giao hơn
21,2 ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ bán theo cơ
chế kinh doanh. Đến nay, sau gần 8 năm được giao đất, công ty này vẫn chưa chấp
hành việc nộp tiền SDĐ và số nợ lên tới hơn 30 tỷ đồng. 

Trong khi đó, quy định về quản lý, ràng buộc trách nhiệm
chủ đầu tư trong việc chấp hành nộp tiền SDĐ chưa chặt chẽ. Nhiều DN vẫn được cấp
phép xây dựng dù còn nợ tiền sử dụng đất. HTX xí nghiệp sản xuất giấy Đức
Dương, phường Vạn Mỹ (Ngô Quyền) thực hiện dự án phát triển khu nhà ở phường vạn
Mỹ, dự này cũng đã chuyển nhượng cho các hộ dân xây dựng nhà ở. Nhưng từ năm
2003 đến nay, chủ dự án không chấp hành việc nộp tiền sử dụng đất. Hiện số nợ của
HTX này lên tới gần 18,8 tỷ đồng. Theo Điều 42, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của
Chính phủ, DN chỉ được chuyển nhượng quyền SDĐ khi chủ đầu tư phải hoàn thành
nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất,... Nhưng thực tế, nhiều DN vẫn chuyển nhượng mua bán nhà đất cho người
dân. 

Việc DN nợ tiền SDĐ vừa gây thất thu ngân sách. Đối với dự
án phát triển nhà ở nợ tiền SDĐ thì hệ quả còn lớn hơn, bởi với những hộ dân
mua nhà của dự án này, coi như chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa đủ thủ
tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Thu hồi đất nếu doanh nghiệp cố tình chậm nộp tiền sử dụng đất :

Thời gian qua, từ thành phố đến các quận, huyện riết róng
trong thu nợ tiền SDĐ. Nhiều giải pháp được thực hiện nhưng kết quả đạt được hạn
chế. Trong năm 2015, Chi cục Thuế quận Hồng Bàng xác định thu nợ tiền thuê đất
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhiều giải pháp được thực thi nhưng kết
quả thu về còn rất ít. Để thu dóc tiền SDĐ, Chi cục phối hợp UBND quận làm việc
trực tiếp với DN đôn đốc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đúng hạn. Đồng thời,
áp dụng biện pháp cưỡng chế, yêu cầu ngân hàng trích tiền tài khoản của DN, thực
hiện biện pháp thông báo ngừng sử dụng hóa đơn. Năm 2014, Chi cục Thuế ban hành
quyết định cưỡng chế qua ngân hàng 87 lượt DN với tổng số nợ 19,5 tỷ đồng.
Nhưng đến nay, mới thu được 1,75 tỷ đồng, tỷ lệ quá nhỏ so với tổng số nợ đọng.
Rõ ràng, việc thu nợ tiền SDĐ  không dễ
dàng. Vì vậy việc mạnh tay với DN có dấu hiệu cố tình chây ỳ, nợ đọng tiền SDĐ
cần thiết. 

Năm 2015, Tổng cục Thuế có văn bản gửi Cục Thuế các địa
phương, yêu cầu nếu các doanh nghiệp, tổ chức cố tình “chây ỳ”, không thực hiện
nghĩa vụnộp tiền sử dụng đấtcho Nhà nước thì sẽ bịthu hồi đất. Cùng với chủ
trương này, trong năm 2016, một số quận, huyện trên địa bàn thành phố đề xuất
thực hiện chỉ đạo này. Quận Ngô Quyền kiến nghị thành phố thu hồi đất của 18
DN; quận Đồ Sơn có 2 DN; quận Kiến An đề xuất thu hồi đất 7 DN, số DN này đều
vi phạm điểm g, khoản 1, điều 64 Luật Đất đai 2013 là người sử dụng đất không
thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và bị xử phạt hành chính, nhưng
không chấp hành. Huyện Thủy Nguyên đề xuất thu hồi 11 dự án, trong đó có 1 dự
án nợ tiền sử dụng đất, đó là dự án xây dựng khu đô thị sinh thái (giai đoạn 1)
của Công ty cổ phần Tân Quang Minh, tại xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên). 

Cùng với giải pháp kiên quyết, mạnh tay, thành phố rà
soát phân tích nợ của từng dự án, từng DN để có biện pháp thu phù hợp; có thể
xem xét hình thức gia hạn, phân kỳ nộp theo từng quý để các chủ đầu tư dễ dàng
nắm bắt, chủ động sắp xếp nguồn tiền nộp, tạo cơ hội DN thực hiện nghiêm túc
nghĩa vụ của mình.

(Nguồn : Thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất kéo dài -
Xử lý kiên quyết, cụ thể/Nguyên Mai//Báo Hải Phòng. - ngày 19/04/2016)

 

23. Mỹ phẩm giả đang hoành
hành tại Hải Phòng

Báo DĐDN nhận được phản ánh của
nhiều khách hàng về vấn nạn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ xuất hiện tràn
lan trên thị trường TP Hải Phòng.

Điều đặc biệt, chúng được bán với giá không hề rẻ.

Lừa người tiêu dùng :

Không ít chị em phụ nữ đã tìm đến các cửa hàng kinh doanh
mỹ phẩm uy tín, lâu năm của Hải Phòng như: Ngọc Trâm đường Hai Bà Trưng, Hà Tâm
đường Trần Phú, Siêu Mỹ Phẩm ở ngã 4 An Dương… Tuy nhiên những cửa hàng “uy
tín” này cũng đang bày bán không ít những sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng
kém.

Cửa hàng mỹ phẩm Hà Tâm – một trong những điểm bán mỹ phẩm
lớn nhất, nhì của TP Hải Phòng cũng có những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ví dụ sản phẩm sữa tắm Miss CD có giá 400.000 đồng nhân viên cửa hàng giới thiệu
là sản phẩm nhập khẩu từ Pháp. Tuy nhiên mã vạch in trên sản phẩm lại là mã vạch
Việt Nam, phần hộp phía trên của sản phẩm thì dán tem Trung Quốc. Khi sử dụng
phần mềm ichek quét mã vạch để kiểm tra sản phẩm ra cảnh báo là “hàng không rõ
nguồn gốc, không tồn tại mã vạch trên…”. Nhân viên cửa hàng Hà Tâm giới thiệu bộ
dầu gội Texiu của Hàn Quốc có giá gần 500.000 đồng cho PV. Tuy nhiên, khi quét
thử mã vạch in trên sản phẩm thì ra được thông tin: “Không tồn tại mã vạch
trên”.

Không có kinh phí thì không kiểm tra?:

Được biết, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được nhập lậu chủ yếu
từ Trung Quốc, được

đưa vào Hải Phòng
qua cửa khẩu Móng Cái – Quảng Ninh. Do hàng mỹ phẩm nhỏ gọn, nên các đối tương
thường xé lẻ, để lẫn với các loại hàng tiêu dùng khác, khi đưa về được chuyển
vào các kho chuyên chứa hàng mỹ phẩm rồi tiếp tục bán cho khách hàng. Các cửa
hàng thường sử dụng “thủ đoạn” bày lẫn hàng chính hãng với hàng không rõ nguồn
gốc để đánh lừa người tiêu dùng.

Ông Đào Văn Long, Phó chi cục trưởng Chi cục quản lý thị
trường TP Hải Phòng cho biết: “Cuối năm 2015, chi cục phối hợp với công an kinh
tế Hải Phòng tiến hành kiểm tra và bắt giữ hơn 1000 chai mỹ phẩm các loại ( chủ
yếu là dầu gội, sữa tắm) của cửa hàng mỹ phẩm Ngọc Trâm. Tại thời điểm kiểm
tra, cửa hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc,
xuất xứ. Tuy nhiên, để tiêu hủy những sản phẩm này mất nhiều kinh phí”.

Đồng tình, ông Nguyễn Đình Trình – Chánh Thanh tra Sở Y tế
Hải Phòng cho biết: “cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn do không có kinh phí
giám định và kinh phí tiêu hủy…”.

Hơn nữa, để kiểm tra theo định kỳ theo quy định cơ quan
chức năng phải báo trước cơ sở được kiểm tra ít nhất 3 ngày. Còn những đợt kiểm
tra đột xuất thì rất “nhỏ giọt” nên nhiều cơ sở vì lợi nhuận vẫn ngang nhiên, bất
chấp quy định của pháp luật để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ
nguồn gốc.

Mong rằng các cơ quan quản lý tại Hải Phòng tăng cường kiểm
tra, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm, đồng thời công khai kết quả kiểm tra trên
các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng kịp thời nắm bắt thông
tin, từ đó có lựa chọn sáng suốt.

(Nguồn : Mỹ phẩm giả đang hoành hành tại Hải
Phòng/Vũ Lan//Báo Diễn đàn doanh nghiệp. - ngày 16/04/2016)

 

24. Hơn 2.000 công nhân Công
ty TNHH KaiYang Việt Nam ngừng việc đòi quyền lợi

Sáng 15-4, hơn 2.000 công nhân
Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến
An) ngừng việc tập thể yêu cầu lãnh đạo công ty điều chỉnh chế độ liên quan đến
việc tính công, lương, trợ cấp người lao động.

Công ty TNHH KaiYang Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn
Đài Loan, chuyên sản xuất mặt hàng giày dép da. Công ty đi vào hoạt động từ năm
2004 với quy mô khoảng 3 nghìn lao động. Mức lương cơ bản của công nhân là
3.745.000 đồng/tháng. Theo phần đông công nhân, vài tháng gần đây, công ty áp dụng
chế độ tính công theo máy chấm vân tay. Tuy nhiên, máy chấm công vân tay thường
xuyên xảy ra lỗi, khiến nhiều công nhân không được tính lương. Mặc dù công nhân
nhiều lần bức xúc và phản ánh đến lãnh đạo công ty nhưng vẫn không được giải
quyết thỏa đáng. Ngoài ra, công nhân thường xuyên phải tăng ca, thời gian công
nhân được nghỉ vì công ty không có đơn hàng vẫn bị trừ vào ngày nghỉ phép; công
nhân nghỉ phép bị trừ các khoản trợ cấp; công nhân không được thông báo chế độ
nghỉ phép năm… Trước đó, chiều 14-4, công nhân các tổ may, tổ cắt ngừng việc
yêu cầu công ty giải trình về vấn đề tính công, nghỉ chế độ BHXH...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt để
ổn định trật tự an ninh khu vực cổng và chung quanh công ty, bảo đảm các phương
tiện lưu thông qua tuyến đường Hoàng Quốc Việt. Liên đoàn Lao động quận Kiến An
có mặt kịp thời để phối hợp giải quyết vụ việc. Theo đó, về kiến nghị máy chấm
công, LĐLĐ quận Kiến An yêu cầu công ty hướng dẫn cách sử dụng máy chấm công lại
cho công nhân, trang bị thêm máy chấm công để đáp ứng nhu cầu của đông công
nhân, tránh tình trạng chen lấn trước giờ làm việc. Về vấn đề chế độ lương, giờ
làm việc, đại diện LĐLĐ quận yêu cầu công ty chấp hành đúng quy định pháp luật
lao động, thanh toán đủ lương vào những ngày công nhân nghỉ phép. Chiều cùng
ngày, đại diện lãnh đạo công ty phía Đài Loan có cuộc họp nội bộ với cán bộ và
đại diện công đoàn công ty. Cuộc họp kéo dài đến 17 giờ 30 phút thống nhất ý kiến
của lãnh đạo công ty giải quyết các kiến nghị của công nhân.

Thay mặt lãnh đạo công ty, Tổng giám đốc doanh nghiệp người
Đài Loan tiếp thu đề

nghị của các ngành
chức năng thành phố và chính quyền địa phương, Trong đó giải quyết thỏa đáng
quyền lợi của công nhân về điều chỉnh làm thêm giờ, thời gian nghỉ phép, giờ
làm việc, chế độ lương thưởng tháng thứ 13 trên cơ sở lợi nhuận hằng năm của
công ty. Công ty sẽ ra thông báo cụ thể việc giải quyết với từng điều khoản
công nhân yêu cầu bằng văn bản vào thứ 2 ngày 18-4. Báo Hải Phòng sẽ tiếp tục
thông tin đến bạn đọc về sự việc này. (Nguồn : Hơn 2.000 công nhân Công ty
TNHH KaiYang Việt Nam ngừng việc đòi quyền lợi//

(Nguồn: Hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam ngừng
việc đòi quyền lợi/
Báo Tiền Phong. -
ngày 16/04/2016)

 

25. Quản lý khai thác khoáng
sản ở An Sơn (Thủy Nguyên): Những vướng mắc cần tháo gỡ

Đầu tháng 4, UBND thành phố tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động
khai thác khoáng sản tại khu vực núi Trại Sơn, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên.
Ông Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn đã kết
luận yêu cầu: Các doanh nghiệp giữ nguyên hiện trạng; đề nghị các sở, ngành, địa
phương hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục thuê đất, thiết kế mỏ, kỹ thuật
thi công, cấp phép sử dụng thuốc nổ… Về phía các doanh nghiệp, phải có biện
pháp bảo vệ nguồn tài nguyên được cấp, sớm hoàn tất thủ tục đền bù giải phóng mặt
bằng vùng hành lang an toàn khai thác…

KỲ I: Thiếu thủ tục pháp lý :

 Núi Trại Sơn nằm ở
phía Tây Bắc huyện Thủy Nguyên, thuộc địa bàn các xã An Sơn và Lại Xuân, có diện
tích 124,54ha, gồm khu A (diện tích 31,5ha), khu B (diện tích 38,7ha), khu C
(diện tích 35ha) và khu D (diện tích 19,24ha) gồm núi Thung và núi Cửa Âu; ranh
giới diện tích được xác định trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch của Bộ Quốc phòng
do tại khu vực này có 5 điểm cao từ 140-220m, trước đây được quy hoạch cho nhiệm
vụ quốc phòng.

 Theo đó, khu A được
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 2 giấy phép khai thác khoáng sản (đá vôi) cho
Công ty xi măng Phúc Sơn với diện tích 31,5ha. Công ty xi măng Phúc Sơn đã nộp
tiền khai thác khoáng sản 4,28 tỷ đồng. Đến nay giấy phép này đã hết thời hạn.

 Khu B được UBND
thành phố cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho 4 doanh nghiệp: Công ty TNHH
VLXD Quyết Tiến tại khu vực núi Trượt (phía bắc và đông bắc khu B) với diện
tích 10,55ha, trữ lượng khai thác 3.146.022m3. Công ty TNHH VLXD Quyết Tiến đã
nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1,19 tỷ đồng, chưa có thủ tục thuê đất
nhưng đã tiến hành khai thác. Công ty TNHH Kiên Ngọc được cấp phép khai thác
ngày 29-1-2013 tại khu vực phía tây nam khu B với diện tích 10,03ha, trữ lượng
khai thác 5.285.403m3. Công ty này đã được thuê đất khai thác khoáng sản nhưng
chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thành Lộc được cấp quyền
khai thác ngày 29-8-2011, tại khu vực đông nam khu B, trữ lương khai thác
1.000.827,4m3; chưa hoàn thành thủ tục thuê đất. Công ty cổ phần thương mại Tân
Hoàng An được cấp phép khai thác ngày 25-5-2015 tại phía bắc khu B núi Trại Sơn
với diện tích 13,38ha, trữ lượng khai thác 3.097.252m3. Công ty đã nộp tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản 1,45 tỷ đồng, chưa được thuê đất.

 Diện tích còn lại
của khu B thuộc khu vực chùa Kim Liên, di tích hang Đốc Tít, hang Luồn thuộc
quy hoạch bảo vệ di tích cấp thành phố bị tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 4-8-2015 của UBND thành phố.

Khu C, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 1 giấy phép
khai thác khoáng sản cho Công ty xi măng Phúc Sơn. Công ty xi măng Phúc Sơn đã
nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 686,5 triệu đồng, chưa được thuê đất hoạt
đồng khoáng sản. Trước đó, UBND thành phố đã cấp giấy phép cho HTX nông nghiệp
An Sơn được phép khai thác khoáng sản ở phía nam khu C với diện tích 5,3ha, thời
hạn khai thác 5 năm, đến năm 2013 thì hết hạn khai thác.

Diện tích còn lại 17,1ha, theo Công văn số 2489/QP ngày
26-7-2002 của Bộ Quốc phòng thì có 10,7ha nằm trong vành đai bảo vệ khu vực kho
đạn của Sư đoàn 363 - quân chủng Phòng không không quân và phía bắc khu C có diện
tích 6,4ha thuộc địa bàn xã Lại Xuân hiện có hoạt động khai thác trái phép
(khai thác không phép xuống sâu dưới - 0,5,0m) làm thay đổi địa hình.

 Khu D, UBND thành
phố cấp 2 giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần thương mại Tân
Hoàng An. Công ty chưa nôp tiền cấp quyền khai thác; chưa được thuê đất để khai
thác khoáng sản.

 Khu vực núi Thung
(khu D núi Trại Sơn) trước đây thuộc thẩm quyền quản lý sử dụng của Sư đoàn 363
do UBND thành phố Hải Phòng cấp, đã được Bộ Quốc phòng nhất trí bàn giao cho địa
phương quản lý sử dụng, tổ chức cấp phép khai thác đá phục vụ mục đích phát triển
kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, khu vực núi Cửa Âu (diện tích 3,5ha) hiện chưa
doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác nhưng đã có hoạt động khai thác trái
phép làm thay đổi địa hình.

             Điều lạ lùng trong quản lý tài nguyên khoáng sản
ở khu núi Trại Sơn, Công ty xi măng Phúc Sơn đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đề
nghị Bộ Quốc phòng điều chỉnh khu vực khai thác đá trên địa bàn Hải Phòng dựa
vào ý kiến đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương. Sau khi được cấp phép khai thác
khoáng sản, các doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục đúng quy định pháp luật về
khoáng sản vẫn ngang nhiên khai thác: Không cắm mốc đúng quy cách theo giấy
phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH VLXD Quyết Tiến, Công ty TNHH Xây dựng
và Dịch vụ Thành Lộc); chậm hoàn thiện thủ tục thuê đất, ký hợp đồng thuê đất để
khai thác khoáng sản (Công ty TNHH VLXD Quyết Tiến, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch
vụ Thành Lộc, Công ty xi măng Phúc Sơn, Công ty cổ phần Thương mại Tân Hoàng
An); khai thác không đúng công nghệ, phương pháp đã xác định trong thiết kế mỏ,
dự án đầu tư khai thác được phê duyệt (Công ty TNHH VLXD Quyết Tiến, Công ty
TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thành Lộc, Công ty xi măng Phúc Sơn); khai thác không
đúng khu vực được cấp phép, khai thác ngoài ranh giới; khai thác vượt công suất,
trữ lượng được phép khai thác (Công ty TNHH VLXD Quyết Tiến, Công ty TNHH Xây dựng
và Dịch vụ Thành Lộc, HTX Nông nghiệp An Sơn); chậm ban hành nội quy lao động của
mỏ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động; sau khi giấy phép hết hạn
mà không được gia hạn khai thác, không lập đề án đóng cửa mỏ, thực hiện phục hồi
môi trường (HTX Nông nghiệp An Sơn)…

(Nguồn : Quản lý khai thác khoáng sản ở An Sơn (Thủy
Nguyên) :Những vướng mắc cần tháo gỡ /Trần Phương//Báo An ninh Hải
Phòng online. – ngày 14/4/2016)

 

26. Hải Phòng: Vườn hoa biến
thành nơi kinh doanh bát nháo

Được xây dựng từ thời Pháp với
tên gọi Ấu Trĩ Viên, vườn hoa Kim Đồng (Hải Phòng) nay biến tướng thành nơi
kinh doanh bát nháo.         

Vườn hoa Kim Đồng (nằm giữa dải vườn hoa trung tâm TP.Hải
Phòng), từng là nơi để trẻ em vui chơi miễn phí với nhiều cây cối, chim, thú,
vì vậy còn được gọi là vườn trẻ.

Tuy nhiên, từ khoảng 10 năm nay, các chuồng chim, thú, cầu
trượt, cầu bập bênh lần lượt bị dỡ bỏ. Thay vào đó là những trò chơi mất tiền từ
15.000 - 20.000 đồng một lượt và tăng lên vào các dịp lễ, tết. Cây cối cũng bị
chặt bỏ dành không gian cho những nhà mái tôn lạnh lẽo. Gọi là vườn hoa nhưng
không thấy một bông hoa. Đài phun nước hình con cóc cũng bị xâm hại để cải tạo
thêm đường ray xe lửa. Khu vệ sinh cũng bị đập đi vì chiếm quá nhiều đất, thay
vào đó là một nhà vệ sinh mái tôn nhỏ xíu, lụp xụp thu phí 2.000 đồng/lượt.

Tại vườn hoa có tới 50 điểm kinh doanh vui chơi dày đặc
nhưng nhiều trò chơi lại giống nhau như đu quay, tô tượng, nhà bóng, xe lửa,
xúc cát… Đặc biệt, nơi đây không còn là môi trường lành mạnh cho trẻ em vui
chơi vì sự bát nháo trong kinh doanh. Chị Nguyễn Phương Thanh, giáo viên Trường
mầm non Nam Sơn nói: “Người kinh doanh chèo kéo, tranh giành khách bằng những lời
lẽ rất khó nghe. Người bán hàng thì lợi dụng sự ngây thơ của con trẻ, cứ ấn vào
tay chúng đồ ăn, đồ chơi để bố mẹ phải trả tiền”.

Nhận xét về tình trạng này, ông Võ Quốc Thái, Chủ tịch Hội
kiến trúc sư Hải Phòng nói: "Việc cho quá nhiều đơn vị thuê khai thác đã
khiến không gian của vườn trẻ trở nên bí bách, lộn xộn, làm cho tổng thể đẹp đẽ
của dải vườn hoa trung tâm thành phố bị phá vỡ". Theo ông Thái, không gian
quá hẹp, trong khi lại có quá nhiều hộ đầu tư các trò chơi, khiến cho việc đảm
bảo an toàn, nhất là các sự cố về cháy, nổ cũng rất khó khăn.

Theo quan sát của chúng tôi, ở nhiều điểm vui chơi không
thấy có các thiết bị phòng cháy chữa cháy; một số loại đồ ăn, chơi được bày bán
không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đình Ổn, Phó chủ tịch
UBND Q.Hồng Bàng, đơn vị quản lý không gian vườn hoa Kim Đồng cho biết: “Theo
quy hoạch của TP, vườn hoa Kim Đồng sẽ được xây dựng thành sân chơi thông minh
ngoài trời miễn phí. Thế nhưng để thực hiện được điều này còn nhiều vấn đề. Trước
mắt, chúng tôi chỉ có thể cố gắng chỉnh trang, siết chặt quản lý và đợi kế hoạch
cụ thể của thành phố”.

(Hải Phòng: Vườn hoa biến thành nơi kinh doanh bát
nháo/Lê Tân//Báo Thanh niên. - ngày 20/04/2016)

 

27. 116 doanh nghiệp ở Hải
Phòng có thể bị thu hồi dự án

Theo thông tin từ Bộ TNMT, 116
doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng có thể sẽ bị thu hồi dự án do chậm nộp
tiền sử dụng đất. Trong đó, khoảng 30% số doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất với
số lượng lớn, kéo dài.

Đề xuất này được các quận, huyện đưa ra sau khi kiểm tra,
rà soát thực tế.

Số tiền sử dụng đất mà các doanh nghiệp còn nợ rất lớn,
trong đó, có doanh nghiệp số nợ lên tới trên 30 tỷ đồng.

Đơn cử như Công ty cổ phần xây dựng số 5 – Inaconex, phường
Vạn Hương (quận Đồ Sơn). Năm 2008, Công ty được giao hơn 21,2 ha đất để thực hiện
dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự và nhà nghỉ bán theo cơ chế kinh doanh. Đến
nay, sau gần 8 năm được giao đất, công ty này vẫn chưa chấp hành việc nộp tiền
sử dụng đất và số nợ lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có nhiều dự án chậm nộp tiền sử dụng đất
kéo dài khác như dự án khu

nhà ở Đầm Trung,
phường Đằng Giang (Ngô Quyền) do Công ty CP Đầu tư Cửa Long làm chủ

đầu tư; dự án phát
triển khu nhà ở phường Vạn Mỹ (Ngô Quyền) của HTX Xí nghiệp sản xuất giấy Đức
Dương; hay dự án PG Rồng Biển của Công ty cổ phần PG Rồng Biển;…

Theo các quận, huyện của Thành phố, có nhiều nguyên nhân
dẫn đến tình trạng nợ đọng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, phổ biến là do các
doanh nghiệp chây ỳ, không chịu nộp tiền sử dụng đất. Tình trạng này thường thấy
ở những dự án xây dựng nhà ở, thậm chí chủ đầu tư bàn giao nhà nhưng vẫn chưa nộp
tiền sử dụng đất.

Để giải quyết tình trạng này, thời gian qua, Hải Phòng đã
đưa ra nhiều biện pháp. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là rà soát phân tích nợ của
từng dự án, từng doanh nghiệp để có biện pháp thu phù hợp. Đồng thời, xem xét
hình thức gia hạn, phân kỳ nộp theo từng quý để các chủ đầu tư dễ dàng nắm bắt,
chủ động sắp xếp nguồn tiền nộp, tạo cơ hội doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc
nghĩa vụ của mình, song kết quả đạt được chưa như mong muốn.

Sắp tới, Hải Phòng sẽ mạnh tay xử lý những doanh nghiệp cố
tình chậm nộp tiền sử dụng đất, hay nợ đọng tiền sử dụng đất kéo dài. Năm 2016,
chính quyền các quận, huyện của Thành phố sẽ kiên quyết thu hồi đất của các dự
án này.

Trong đó, quận Ngô Quyền kiến nghị thành phố thu hồi đất
của 18 doanh nghiệp; quận Đồ Sơn đề nghị thu hồi đất của 2 doanh nghiệp; quận
Kiến An đề xuất thu hồi đất đang giao cho 7 doanh nghiệp và huyện Thủy Nguyên đề
xuất thu hồi 11 dự án của 11 doanh nghiệp đang triển khai tại địa bàn.

(Nguồn : 116 doanh nghiệp ở Hải Phòng có thể bị thu
hồi dự án//Báo Lao động. - ngày 27/04/2016)

 

III. KINH TẾ - XÃ HỘI

28. CPI
tháng 3 trên địa bàn thành phố tăng 0,96%

Theo Cục Thống kê thành phố, chỉ số giá tiêu  dùng (CPI) tháng 3 trên địa bàn Hải Phòng
tăng 0,96% so với tháng trước; tăng 1,84% so với tháng 12 năm trước và tăng
2,14 % so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 3 tháng đầu năm nay tăng 1,45%
so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 4 nhóm hàng
hóa và dịch vụ tăng giá so với cùng kỳ là: thiết bị và đồ dùng gia đình; nhà ở
và vật liệu xây dựng tăng; giáo dục ; thuốc và dịch vụ y tế. Có 6 nhóm hàng hóa
và dịch vụ giảm giá là hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc,
mũ nón, giầy dép giảm; giao thông; văn hóa, giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch
vụ khác. Nhóm bưu chính viễn thông không thay đổi.

Nguyên nhân chính tác động làm tăng CPI tháng 3 là do mức
tăng rất cao của chỉ số nhóm thuốc và dịch vụ y tế (tăng 28,24%) so với tháng
trước do áp dụng khung giá mới đối với dịch vụ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại
các cơ sở khám, chữa bệnh công lập kể từ ngày 1-3-2016.

(Nguồn : CPI tháng 3 trên địa bàn thành phố tăng
0,96%/Mai Hương//Báo Hải Phòng. - ngày 01/04/2016)

 

29. TP cam kết tạo điều kiện
tối đa cho dự án của LG Display

Chiều 5-4, UBND TP tổ chức ký bản
ghi nhớ với Tập đoàn LG Display - Hàn Quốc về

việc thực hiện dự
án tại Hải Phòng. Về phía thành phố có: Bí thư, Chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành;
Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Khắc Nam; Trưởng ban quản lý khu kinhh tế Đỗ
Trung Thoại. Về phía Tập đoàn LG Display có ông Choel Dong Jeong - Tổng giám đốc
sản xuất.

Dự án của Tập đoàn LG Display gồm sản xuất và gia công
màn hình công nghệ cao tại Khu công nghiệp Tràng Duệ với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ
USD. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 5-2016 tới và chính thức đi vào sản
xuất từ tháng 6-2017, giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư, Chủ tịch UBND TP Lê Văn
Thành đánh giá cao quyết

định đầu tư của Tập
đoàn LG Display vào Hải Phòng, đồng thời khẳng định thành phố đã và sẽ tiếp tục
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho dự án. Cùng với việc nỗ lực hoàn thiện các
công trình hạ tầng như sân bay, cảng quốc tế, đường cao tốc, thành phố tin tưởng
rằng dự án của tập đoàn sẽ thành công.

Ông Choel Dong Jeong - Tổng giam đốc sản xuất Tập đoàn LG
Display cảm ơn các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đồng
thời hứa trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện hai vấn đề Chủ tịch thành
phố lưu tâm là thu nhập và nơi ở của người lao động. Ông Choel Dong Jeong cũng
khẳng định đây là dự án đầu tiên của tập đoàn cũng như trên thế giới sản xuất
màn hình Oled. Do vậy, tập đoàn rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ
của thành phố để dự án hàng đầu, kiểu mẫu này thành công và phát triển.

(Nguồn : TP cam kết tạo điều kiện tối đa cho dự án của
LG Display//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 06/04/2016)

 

30. UBND thành phố và Tập
đoàn LG Display (Hàn Quốc) ký biên bản ghi nhớ về dự án đầu tư tại Hải Phòng.

LG Display đầu tư 1,5 tỷ USD xây dựng nhà máy tại Khu CN Tràng Duệ:

 Chiều 5-4, UBND
thành phố tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn LG Display (Hàn Quốc) về
dự án đầu tư tại Hải Phòng. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lê Khắc Nam,
Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo BQL Khu Kinh tế, các ngành Kế
hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Văn phòng UBND thành phố, huyện An Dương; lãnh đạo Tổng
công ty phát triển đô thị Kinh Bắc; Công ty CP Khu CN Sài Gòn- Hải Phòng…

Về phía Tập đoàn LG Display có ông Cheol Dong Jeong, Phó
chủ tịch, Tổng Giám đốc sản xuất và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND
thành phố hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao của LG Display tới Hải Phòng. Đồng
chí nhấn mạnh, những năm qua, Hải Phòng đã nỗ lực thu hút nhiều nhà đầu tư, đến
nay thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI. Các nhà đầu tư đến với Hải Phòng đều được tạo
mọi điều kiện thuận lợi nhất với nhiều chính sách ưu đãi. Riêng đối với LG
Display, ngoài những ưu đãi chung, thành phố còn có những hỗ trợ cụ thể trong
xây dựng nhà ở cho công nhân. Thành phố đánh giá rất cao việc đầu tư của LG
Display tại Hải Phòng và sẽ tạo mọi điều kiện để dự án triển khai thuận lợi,
nhanh chóng.

Theo đó, thành phố nỗ lực đưa Cảng Hàng không quốc tế Cát
Bi vào hoạt động trong tháng 5, mở thêm nhiều tuyến bay mới, trong đó có đường
bay tới Hàn Quốc; Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng hoàn thành giữa năm 2017 cùng
hệ thống đường cao tốc; chú trọng đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng
cao… sẽ hỗ trợ rất lớn cho sự đầu tư của LG Display. Đồng chí tin tưởng, với những
điều kiện đó, cùng với quyết tâm của LG Display, dự án sẽ nhanh chóng được triển
khai trong tháng 5 nhân dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2016, chào mừng Ngày
Hải Phòng giải phóng (13-5). Đồng chí thống nhất cao với các nội dung trong bản
ghi nhớ và yêu cầu các ngành thành phố nhanh chóng hoàn tất thủ tục, cấp giấy
chứng nhận đầu tư cho dự án. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư chú trọng bảo đảm
thu nhập cho người lao động sau khi dự án đi vào hoạt động; sớm xây dựng khu
nhà ở công nhân; bảo đảm tỷ lệ tiêu thụ nội địa 20% để tăng thu ngân sách cho
thành phố…

Ông Cheol Dong Jeong, Phó chủ tịch, Tổng Giám đốc sản xuất
LG Display  trân trọng

cảm ơn đồng chí Bí
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã dành cho
Tập đoàn LG Display sự quan tâm và những ưu đãi quan trọng. Ông cho biết rất ấn
tượng với sự phát triển nhanh chóng của Hải Phòng, nhất là hệ thống hạ tầng
giao thông đô thị và tin tưởng Hải Phòng xứng đáng là một trong những thành phố
hàng đầu của Việt Nam. Ông Cheol Dong Jeong khẳng định, dự án của LG Display tại
Hải Phòng rất quan trọng đối với Tập đoàn vì đây là nhà máy đầu tiên của LGD
trên thế giới sản xuất màn hình OLED, đồng thời là dự án đầu tiên của LGD triển
khai tại Hải Phòng. Ông mong muốn được thành phố hỗ trợ về mọi mặt để dự án triển
khai thuận lợi và thành công, đặc biệt là việc cung cấp điện, nước cũng như các
yếu tố cần thiết khác cho xây dựng và  hoạt
động của nhà máy. Ông khẳng định, tập đoàn sẽ cố gắng để dự án nhanh chóng khởi
công theo yêu cầu của thành phố.

Dự án của Tập đoàn LG Display có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ
USD, đầu tư sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công nghệ cao tại Khu CN
Tràng Duệ Hải Phòng. Dự kiến, nhà máy đi vào hoạt động giữa năm 2017, tạo việc
làm 6000 lao động.

(Nguồn: UBND thành phố và Tập đoàn LG Display (Hàn Quốc)
ký biên bản ghi nhớ…//Báo Hải Phòng điện tử . – ngày 5/4/2016)

 

31. Sức hấp dẫn của Hải Phòng
ngày càng lớn

Ngay trong những ngày đầu tháng 5-2016, tại Hải Phòng sẽ diễn ra sự kiện
quan trọng: khởi công Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công
nghệ cao của Tập đoàn LG Display tại Khu CN Tràng Duệ Hải Phòng. Với tổng số vốn
đầu tư 1,5 tỷ USD của LGD, Hải Phòng sẽ vượt qua ngưỡng 10 tỷ USD thu hút vốn đầu
tư FDI, đạt hơn 12 tỷ USD  và nằm trong tốp
địa phương đi đầu của cả nước.

Sức hút từ hệ thống hạ tầng đồng bộ :

            Ông 
Cheol Dong Jeong, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc sản xuất LG Display  cho biết, rất ấn tượng với sự phát triển
nhanh chóng của Hải Phòng, đặc biệt  là hệ
thống hạ tầng giao thông đô thị và tin tưởng Hải Phòng xứng đáng là một trong
những thành phố hàng đầu của Việt Nam. Ông Cheol Dong Jeong khẳng định, đây
cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để  LG Display quyết định đầu tư tại  Hải Phòng, hơn nữa lại là dự án rất quan trọng
đối với tập đoàn vì đây là nhà máy đầu tiên của LGD trên thế giới sản xuất màn
hình OLED.

 Trong cuộc tiếp xúc với đại biểu cử tri Hải
Phòng mới đây, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ khẳng định:
Hải Phòng đang hội đủ các yếu tố để thu hút đầu tư. Đồng chí phân tích, với đường
ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, từ Hà Nội về Hải Phòng chỉ hơn 1 giờ, từ Hải
Dương hay Thái Bình sang cũng chỉ thời gian ngắn. Cùng với Cảng hàng không quốc
tế Cát Bi hiện đại sắp hoàn thành, nhiều tuyến bay mới trong nước và quốc tế được
mở, tiềm năng thu hút đầu tư của Hải Phòng sẽ ngày càng rộng mở, sức hấp dẫn của
Hải Phòng ngày càng lớn. Bởi cùng với đó còn là Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
đang trong giai đoạn thi công khẩn trương; là cầu và đường Tân Vũ- Lạch Huyện
đã hình thành; là hệ thống đường cao tốc ven biển đang được xúc tiến nhanh; là
đường 10 đang được mở rộng; là đường cao tốc qua cầu Bạch Đằng nối với Quảng
Ninh sắp hoàn thành… Tất cả tạo cho Hải Phòng một ưu thế vượt trội.

Có được điều đó là nhờ trong những
năm qua, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm cao của thành phố,
Hải Phòng huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống

kết cấu hạ tầng đồng
bộ, hiện đại và tiến hành triển khai khẩn trương với mục tiêu nhanh chóng đưa
vào khai thác. Quan trọng hơn là quyết tâm chính trị rất cao của cả bộ máy
trong cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư. Hầu hết nhà đầu tư đến với Hải Phòng giờ đây đều cảm thấy hài lòng vì sự
đổi mới trong phong cách, lề lối làm việc, lấy hiệu quả làm thước đo… Công tác
giải phóng mặt bằng có tiến bộ vượt bậc, được chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, quyết
liệt nên thực hiện khẩn trương, nhiều dự án được giao đất chỉ trong một vài tuần.
Cùng với đó là những chính sách trong đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng
cao, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Nhanh chóng nắm bắt cơ hội :

Tổng giám đốc Công ty CP Khu CN
Sài Gòn- Hải Phòng Bùi Thế Long cho rằng, nếu không nắm bắt nhanh sẽ bị tuột mất
những cơ hội thu hút đầu tư. Vì thế, ngay sau khi LGE đầu tư vào Khu CN Tràng
Duệ, nhanh chóng lấp đầy giai đoạn 1, công ty nghĩ ngay tới giai đoạn 2. Và
cũng rất nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn, giai đoạn 2 được đăng ký gần hết
và điển hình là nếu không sẵn sàng về hạ tầng không thể thu hút được LGD. Cũng
chính từ hệ thống hạ tầng hiện đại của Hải Phòng, Công ty CP Khu CN Sài Gòn- Hải
Phòng đang nhanh chóng triển khai Khu CN- đô thị và dịch vụ Tràng Cát để đón bắt
thời cơ khi Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đi
vào hoạt động.

Cuối năm 2015, nhà đầu tư của
Vương quốc Bỉ nhanh chóng triển khai dự án Khu công nghiệp nam Đình Vũ 2 (Deep
C II). Với  tầm nhìn chiến lược, họ nhìn
thấy tương lai phát triển từ khu vực này với hệ thống hạ tầng đồng bộ và tin tưởng
chắc chắn chỉ trong thời gian ngắn, khu đất 600 ha này sẽ lại chật cứng các nhà
máy, trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics của cả khu vực.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn
trong nước cũng không bỏ lỡ thời cơ và nhanh chóng thực hiện các dự án tại Hải
Phòng. Sự hiện diện của Tập đoàn Vingroup với hàng loạt dự án lớn trị giá hàng
chục nghìn tỷ đồng càng khẳng định sức hấp dẫn của Hải Phòng và chính các  dự án này làm cho Hải Phòng thêm hấp dẫn.  Chỉ trong thời gian ngắn nữa, Hải Phòng sẽ có
Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái Vũ Yên, Khu du lịch tổng hợp
đảo Cái Tráp, Khu du lịch cao cấp đảo Hòn Dấu, Khu đô thị phức hợp Vinhomes
Riverside Hải Phòng… Tất cả tạo cho Hải Phòng không chỉ bề thế hơn, hiện đại
hơn, hấp dẫn hơn, mà xứng đáng là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,
du lịch của cả vùng.

Hơn 12 tỷ USD vốn đầu tư FDI,
hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, với sự tham gia của nhiều tập
đoàn lớn trong nước và quốc tế, hầu hết tập trung trong những năm gần đây, cho
thấy tiềm năng, sức hấp dẫn của Hải Phòng. Với xu thế này, Hải Phòng sẽ còn có
sức bật mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, xứng đáng là địa phương phát triển
năng động nhất của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

(Nguồn : Sức hấp dẫn của Hải Phòng ngày càng lớn/Hồng
Thanh//Báo Hải Phòng điện tử. – ngày 21/04/2016)

 

32. Thành phố thu hút vốn FDI
tăng 5,54 lần so với cùng kỳ

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư,
trong 4 tháng đầu năm 2016, tổng thu hút FDI trên toàn thành phố đạt 1.692,025
triệu USD, gấp 5,54 lần so với cùng kỳ năm 2015, đạt 89,05% kế hoạch thu hút
FDI năm 2016, trong đó có 12 dự án đầu tư cấp mới với tổng số vốn cấp mới là
1.591,605 triệu USD và 7 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn đầu tư tăng thêm
là 100,42 triệu USD.

Tính đến ngày 20-4-2016, số dự án FDI còn hiệu lực trên địa
bàn thành phố là 464 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 12.638,288 triệu USD.

(Nguồn : Thành phố thu hút vốn FDI tăng 5,54 lần so
với cùng kỳ//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 27/04/2016)

 

IV. SẢN XUẤT, KINH DOANH

33. Hải Phòng: Gần 5.000
Container được soi chiếu

Theo Hải quan Hải Phòng thì 3
tháng đầu năm 2016, hệ thống máy soi container của đơn vị thực hiện soi chiếu
4757 container và phát hiện 13 vụ vi phạm với tổng số 21 container hàng hóa, với
tổng số tiền phạt hành chính là 371 triệu đồng, truy thu thuế 178 triệu đồng.

Được trang bị 2 máy soi container hàng hóa tại khu vực cảng
biển Hải Phòng, nơi có lượng hàng hóa dịch vụ 
lớn, Đội kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container - Phòng Quản lý rủi ro
- Cục Hải Quan Hải Phòng luôn tìm những giải pháp khai thác hiệu quả công năng
của máy soi, nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Thời gian qua, ngoài việc phục vụ công tác kiểm tra, giám
sát của cơ quan Hải quan, hệ thống máy soi container tại Hải Phòng còn được sử
dụng giúp cơ quan Công an (thông quan công tác phối hợp giữa Hải quan Hải Phòng
và Công an TP.Hải Phòng) phát hiện một vụ vận chuyển trái phép tới 414 điện thoại
di động Iphone, HTC các loại, cùng nhiều thiết bị điện tử trên một xe khách BKS
Quảng Ninh đang di chuyển về Hải Phòng.

Số hàng vi phạm được cất giấu tinh vi trong vỏ xe được
hoán cải kiên cố, nhờ hệ thống máy soi container, cơ quan chức năng sớm phát hiện
lô hàng điện tử cất giấu hết sức tinh vi.

Cũng trong quý I/2016, soi chiếu và kiểm tra thủ công 01
container  của cty CP  Phú Đại Lợi, hàng khai báo là quần áo bơi; kiểm
tra qua máy soi nghi vấn thừa so với khai báo số lượng đã tiến hành kiểm tra thủ
công và phát hiện thừa một số lượng lớn là quần áo bơi các loại  dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Chi cục hải
quan Đình Vũ đã ra quyết định phạt DN một lần số thuế khai thiếu là 178 triệu đồng.

Với công suất phục vụ bốc xếp của cảng, cũng như mặt bằng
soi chiếu, công suất tối đa hiện nay của Hải quan Hải Phòng có thể soi chiếu
khoảng 70 container hàng hóa mỗi ngày. Năm 2015, hệ thống máy soi container tại
Hải Phòng thực hiện soi chiếu 26.695 container, tăng 17% so với năm 2014. Qua
kiểm tra máy soi, đã phát hiện 246 container vi phạm, tổng số tiền thuế tăng
thêm 2,883 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2014, tổng số tiền phạt vi phạm hành
chính là 1,226 tỷ đồng, bằng 84% năm 2014.

(Nguồn: Hải Phòng: Gần 5.000 Container được soi chiếu//Trang
TTĐT Doanhnghiepvn.vn. - ngày 01/04/2016)

 

34. Ngọt ngào sứa muối sú, vẹt
ở Đồ Sơn

Sứa muối chua bằng quả sú, vẹt
là món ăn truyền thống của người Việt. Khác với sứa muối mặn du nhập từ nước
ngoài trong hơn 10 năm gần đây, sứa muối sú, vẹt đánh thức vị giác của con người
bằng cái nồng nồng hơi nặng mùi, vị chua dịu của quả sú, vẹt được nấu chín để
lên men cùng sự ngọt ngào của tảng mình, thanh sứa được cắt nhỏ hay phần chân
giòn giòn, sật sật

Theo lời chị Cao Thị Thiệm, ở tổ dân phố Bàng Trung, phường
Bàng La (quận Đồ Sơn), có 3 cách muối sứa truyền thống. Thứ nhất, muối bằng vỏ
cây trang  đập giập để lên men. Cách này
thường được người dân vùng ven biển huyện Thủy Nguyên làm. Cách thứ hai là muối
bằng lá cây men sứa mọc trên núi, loài cây có hình dáng giống cây bàng với phần
lá hơi chát. Người dân Đồ Sơn rất ưa thích sứa muối theo cách này. Cách thứ ba,
và cũng là cách muối ngon hơn cả, là muối bằng quả sú, vẹt. Nếu muối bằng vỏ
cây trang, tuy sứa có vị chua chát ngon miệng, nhưng màu sắc không bắt mắt. Còn
muối bằng lá men sứa, sứa có vị chát xít lưỡi cùng màu xanh xám kém tươi. Muối
sú vẹt kết hợp đủ tất cả những yếu tố tạo thành món ăn ngon: Màu sắc đẹp mắt
(màu đỏ như nước ăn trầu), vị chua, chát, ngọt vừa phải, nhất là bảo đảm được vị
giòn giòn, sật sật của mình cũng như chân sứa.

Trước đây, sau khi vớt ở biển về, người muối thường dùng
cát chà qua cho hết nhớt. Nay, việc dùng máy quay làm sạch nhớt giúp công việc
bớt nhọc nhằn, vất vả hơn. Tuy nhiên, các công đoạn còn lại, từ nấu chín nhừ quả
sú, vẹt đến giã thành bột ủ lên men và sơ chế, muối sứa, đều làm thủ công như
ông cha làm trong hàng trăm, hàng nghìn năm qua. Sau khi muối, trời lạnh thì
10-15 ngày, nóng chừng 1 tuần, sứa ngấu men có thể ăn được. Nếu rửa qua nước sẽ
làm mất vị ngon. Còn chần qua nước sôi, sứa sẽ tan chảy thành nước. Vì thế, sau
khi muối, người ta dùng thanh cật tre cắt nhỏ sứa thành miếng vừa ăn dùng cùng
tía tô, kinh giới, húng Hà Nội. Chế biến nước chấm sứa không hề đơn giản. Cách
dễ làm nhất là mắm tôm vắt chanh, thêm ớt, đường, không phải ai cũng ăn được.
Ngon nhất phải kể đến “nước bỗng” được nấu từ bỗng rượu, cà chua, hành, tỏi, ớt,
bột dong hoặc bột sắn dây sao cho bảo đảm đủ 4 vị: Chua- cay- mặn- ngọt.

Từ món ăn truyền thống của người dân vùng ven biển, sứa
muối sú, vẹt dần theo chân thương lái đến nhiều tỉnh, thành phố, nhất là vùng
cao. Đến đâu, sứa muối theo cách này cũng làm người ta mê mẩn vì hương vị thơm
ngon đặc biệt. Thời gian gần đây, sứa muối theo cách truyền thống của người Việt
còn được mua làm quà tặng đi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài
Loan, Hồng Kông.

(Nguồn: Ngọt ngào sứa muối sú, vẹt ở Đồ Sơn/Thái Phan//
Báo Hải Phòng. - ngày 01/04/2016)

 

35. Chế biến sản phẩm từ nấm
tươi: Mở rộng liên kết, quảng bá

Chế biến nấm góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm của
những người trồng nấm khi

vào vụ thu hoạch rộ;
đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Từ năm 2008, tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo... phát
triển mạnh nghề trồng nấm. Nhiều người trồng nấm ở các địa phương mong muốn nấm
tươi được chế biến thành nhiều sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu
dùng, đồng thời khắc phục tình trạng tiêu thụ bấp bênh vào thời điểm thu hoạch
nấm.

Thực tế, tại huyện Tiên Lãng, có 7 hộ trồng nấm đầu tư lò
hấp sấy hoạt động với công suất lớn để phục vụ chế biến nấm. Ở một số địa
phương khác bước đầu có một số hộ chế biến nấm thủ công hoặc gia công cho một số
doanh nghiệp ở các tỉnh bạn. Ông Ngô Minh Hải ở thôn Trà Phương, xã Thụy Hương,
huyện Kiến Thụy là người tâm huyết với chế biến các sản phẩm từ nấm tươi. Từ
nguyên liệu nấm, ông Hải sao tẩm làm thành mứt nấm, chế biến nấm muối, nguyên
liệu cho các món ăn chay. Ông Đoàn Văn Cấp, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Tiên
Lãng cho rằng, các hộ trồng nấm trên địa bàn huyện Tiên Lãng và một số huyện
ngoại thành Hải Phòng hoàn toàn có năng lực để phát triển nghề chế biến nấm
nhưng điều kiện hạn chế nên khó hoặc đã phát triển nhưng không giữ được ổn định,
lâu dài.

Theo phản ánh của một số hộ trồng nấm ở huyện Tiên Lãng,
từ khi đầu tư lò sấy phục vụ khâu chế biến đến nay, hầu hết các lò chỉ hoạt động
thử nghiệm được vài lần, sau đó hầu như ngừng hoạt động bởi sản phẩm chế biến
chưa có thị trường quen thuộc như nấm tươi. Bên cạnh đó, nguồn nấm tươi sản xuất
trên địa bàn huyện ngày càng giảm. Ông Nguyễn Văn Khởi ở xã Quang Phục cho biết,
năm 2012, gia đình đầu tư lò hấp sấy với chi phí gần trăm triệu đồng, công suất
hoạt động có thể phục vụ chế biến 15 tấn nấm tươi/ngày nhưng từ khi đầu tư đến
nay, lò không thể đưa vào hoạt động bởi chi phí để hoạt động lò hấp sấy khá
cao, lán trại trồng nấm của gia đình không đủ nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến.

Từ thực tế trên, thời gian tới, để mở rộng khâu chế biến
nấm, cần mở rộng liên kết giữa người chế biến, đặc biệt là các doanh nghiệp có
năng lực chế biến thực phẩm với người sản xuất nấm. Đồng thời quy hoạch,  đầu tư mở rộng quy mô trồng nấm, tăng sản lượng,
chất lượng nấm tươi đáp ứng yêu cầu chế biến; tích cực tìm kiếm thị trường,
liên kết quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng.

(Nguồn : Chế biến sản phẩm từ nấm tươi: Mở rộng liên
kết, quảng bá/Ngọc Quỳnh// Báo Hải Phòng. - ngày 02/04/2016)

 

36. Đậm đà vị sứa làng chài xưa

Trong nhiều năm trở lại, sứa mang lại cho người dân Cái Bèo
- một làng chài lâu đời thuộc địa phận huyện Cát Hải, Hải Phòng - nguồn thu
nhập ổn định. Mùa sứa bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4 dương lịch. Công việc tuy
có vất vả nhưng bù lại thu nhập cao hơn rất nhiều so với việc đi đánh bắt hải
sản.

Những chiếc tàu đánh bắt hải sản tranh thủ mùa sứa cũng kiếm
thêm được khoản thu nhập kha khá. Họ vớt sứa ban đêm và dùng lưới bắt sứa vào
ban ngày, giá sứa là 10.000 - 15.000 đồng/con. Sứa sau khi thu mua từ những người
dân, được tập kết tại xưởng sản xuất, phân loại theo khối lượng chất lượng và
chủng loại.

Người ta tách riêng xúc tu, phần dù (hay còn gọi là mo), óc,
chân của con sứa, làm sạch nhớt trên cơ thể chúng bằng muối phèn, sau đó thái
chúng ra thành những mảnh nhỏ vừa đủ ăn. Việc chế biến sứa theo quy mô lớn cũng
tương đối phức tạp và mất nhiều công sức. Mo, óc, chân được phân loại theo giá
trị sử dụng tăng dần, chúng được để riêng vào mỗi bể chứa có máy quay hoạt động
liên tục trong khoảng 7 - 10 tiếng đồng hồ để đảm bảo sứa săn và cứng đạt tiêu
chuẩn. Sau đó, trộn đều phèn với sứa theo đúng tỉ lệ, nếu không rất dễ làm thối
hết bể sứa, khi nào sứa có màu trắng đều nhau là được. Sau khoảng 4 ngày ngâm
trong muối và phèn, độ mặn vào khoảng 22, 23 độ là coi như mẻ sứa hoàn thành,
chỉ việc đóng gói đem ra thị trường.

Các món ăn từ sứa đều có lợi cho sức khỏe, có thể phòng chống
được nhiều bệnh. Ai đã từng thưởng thức món sứa đều cảm thấy chất mát lạnh, dễ
ăn, độ giòn của sứa. Sứa được bán tùy vào bộ phận trên cơ thể, mo và óc sứa rẻ
hơn, chân giá cao hơn. Thông thường, sứa trắng có giá khoảng 400.000
đồng/thùng/10kg (chân sứa), còn sứa đỏ giá từ 1 triệu đồng trở lên/kg. Thị
trường chính vẫn là Trung Quốc, do trong nước sứa chưa được nhiều người biết
đến. 

(Nguồn:
Đậm đà vị sứa làng chài
xưa
//Báo Lao động. - ngày 04/04/2016)

 

37. Thương mại, dịch vụ thành
phố nỗ lực vượt khó, cần hơn sự quyết tâm.

Kỳ 2- Cần hơn sự quyết tâm:

Như đã nói ở kỳ trước, kết quả hoạt động thương mại, dịch
vụ những tháng đầu năm đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của thành phố.
Tuy nhiên tại hội nghị thường kỳ tháng 3 của UBND TP vừa qua, nhiều ý kiến cho
rằng, những con số kể trên mới thể hiện nỗ lực trong bối cảnh khó khăn chung,
chứ không thể ngộ nhận về mục tiêu tăng trưởng.

Vấn đề đặt ra là, mặc dù hoạt động thương mại dịch vụ
tăng 13,03% so với cùng kỳ 2015 nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra. Hơn nữa, góp phần
làm tăng sức mua cũng như sử dụng các dịch vụ tiêu dùng chủ yếu lên quan đến dịp
Tết Nguyên đán và các lễ hội chứ chưa phải từ nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Chẳng
hạn, cùng nhìn từ số liệu thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3 chỉ còn
5.325,46 tỷ đồng, giảm 1,2% so với tháng trước (tháng tết) ở hầu hết các ngành.

Ở khu vực dịch vụ đặc thù, nhìn vào chỉ số chung thì hàng
hóa thông qua cảng tăng, nhưng tính riêng thì khu vực cảng thuộc khối doanh
nghiệp nhà nước địa phương đang lao dốc đáng kể. Theo đó, lượng hàng khu vực
này chỉ đạt 85,65 nghìn tấn, giảm 30,78% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cảng
Viconship giảm 47,17%, cảng Tranvina giảm 47,6%, cảng PTSC Đình Vũ giảm 31,82%…
do nguồn hàng ít, chưa ký được nhiều hợp đồng mới. Về doanh thu kho bãi, dịch vụ
hỗ trợ cũng vậy, tốc độ tăng của quý I năm nay cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm
2015. Một số đơn vị giảm mạnh có thể kể: Cty cổ phần cảng Hải Phòng giảm
24,61%, Cty cổ phần cảng Cửa Cấm giảm 20,9%, Cty cổ phần đầu tư phát triển cảng
Đình Vũ giảm 5,5%...

Trở lại với hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng, những
tháng đầu năm tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm của các đơn vị thương mại nhà nước
với mức doanh thu nội địa 645,04 tỷ đồng, chỉ chiếm gần 3% tổng mức và tăng
6,22%, trong khi doanh thu tháng 3 cũng chỉ đạt gần 192,52 tỷ đồng, giảm 1,04%
so với tháng 2. Trong khi đó, doanh thu 3 tháng của khu vực kinh tế ngoài nhà nước
đạt 19.617,06 tỷ đồng, chiếm gần 91,8% tổng mức và tăng 13,33%. Khu vực có vốn
đầu tư nước ngoài đạt 1.107,85 tỷ đồng, chỉ chiếm hơn 5,18% tổng mức nhưng cũng
tăng cao với 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn vào số liệu này, có thể thấy rõ sự thất thế của khu
vực thương mại nhà nước và vai trò chủ đạo ngày càng được khẳng định trong kiểm
soát thị phần thành phố của khu vực thương mại ngoài nhà nước.

Mặt khác, nhìn vào bản đồ thương mại nội địa, sản phẩm
tiêu thụ trên thị trường cũng bộc lộ nhiều bất cấp về nguồn gốc. Ngay ở các
siêu thị, mặc dù về hình thức, đa số sản phẩm có xuất xứ trong nước, nhưng thực
tế cũng đa phần trong số đó là sản phẩm gia công từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu
với tỷ lệ nội địa hóa thấp. Ở một góc nhìn khác, tổng kim ngạch xuất khẩu 3
tháng của thành phố đạt 1.026.219 ngàn USD, tăng 17,02% thì khu vực kinh tế
trong nước chỉ đạt 347.434 ngàn USD, tăng 13,42%, còn khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài đạt 678.785 ngàn USD, tăng 18,95%.

Cho thấy, kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng chủ yếu tập
trung vào khối doanh nghiệp FDI, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong
nước còn yếu. Như vậy, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu của thành phố vẫn
chủ yếu là các sản phẩm thuộc nhóm hàng gia công, lắp ráp và nguyên phụ liệu. Dẫn
đến cán cân xuất nhập có phần thiếu tích cực, thể hiện khá rõ ở số liệu nhập khẩu
với mức 1.088.992 ngàn USD, cao hơn con số xuất khẩu nêu trên. Chưa kể một lượng
hàng hóa không nhỏ ngoài luồng được sản xuất hoặc nhập lậu đang lưu thông phổ
biến, nhất là ở khu vực thị trường truyền thống.

Chính vì sự bất cập đã nêu nên chiến lược đổi mới mô hình
tăng trưởng, hạn chế các mô hình sản xuất gia công, có giá trị gia tăng thấp
càng cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, kiểm
soát thị trường nội địa, tăng cường các biện pháp chống hàng giả, hàng cấm và
gian lận thương mại cần có tư duy hiệu quả hơn. Hơn nữa, kết quả hoạt động
thương mại, dịch vụ những tháng đầu năm cơ bản lặp lại vết xe cũ của những năm
trước. Đó là kinh tế nhà nước tiếp tục yếu thế, còn khu vực kinh tế ngoài nhà
nước chiếm ưu thế nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Trên
lĩnh vực kinh tế đối ngoại, nhập siêu vẫn tồn tại, trong khi hàng hóa xuất khẩu
vẫn có giá trị gia tăng rất thấp.

 Năm 2016, thành phố
thực hiện chủ đề năm “tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh”. Đây chính là mối liên hệ nhân quả, bởi lẽ nếu môi
trường đầu tư, kinh doanh không được cải thiện thì chắc chắn nguồn thu, chi
ngân sách sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Ngành thương mại, dịch vụ là thành tố
không thể tách rời nền kinh tế thành phố, những bất cập cần phải được tập trung
khắc phục. Có như vậy mới có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với
thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của
nền kinh tế thành phố.

(Nguồn: Thương mại, dịch vụ thành phố nỗ lực vượt khó, cần
hơn sự quyết tâm/Lê Minh//Báo An ninh Hải Phòng điện tử. – ngày 7/4/2016)

 

38. Chuyện lạ hàng dệt may đến
Hải Phòng đắt hơn đi Nhật

Doanh nghiệp dệt may phải cõng
trên vai quá nhiều gánh nặng, trong đó đường gồ ghề phải chi để đi cho nhanh chỉ
là một trong số đó.

Đó là nhận định của ông Phạm
Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) khi chia sẻ về gánh nặng
phí, đặc biệt là các loại phí không chính thức đối với doanh

nghiệp dệt may.

Bình thường trong cái không bình thường:

Trong hội thảo "Tận dụng quy tắc xuất xứ để được hưởng
ưu đãi thuế quan trong các FTA thế hệ mới cho các doanh nghiệp dệt may, da giày
Hà Nội" do Sở Công thương Hà Nội tổ chức ngày 6/4, giám đốc một doanh nghiệp
may mặc đã chia sẻ về gánh nặng phí không chính thức đối với doanh nghiệp.

Theo đó, vị giám đốc này cho biết, chi phí cho 1
container hàng xuất khẩu từ Hà Nội đi Hải Phòng mất 400 USD. Trong khi cũng
container đó đi từ Hải Phòng đến Nhật Bản chỉ mất 100 USD. "400 USD này là
chúng tôi cộng nhiều loại chi phí, bao gồm cả chi phí không chính thức. Chính
các loại phí không chính thức đang là gánh nặng rất lớn cho doanh nghiệp chúng
tôi...”.

"Nhiều chi phí của Việt Nam không chuẩn, anh nào mạnh
thì áp đặt giá, cho nên doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng của sự áp đặt đó. Vấn
đề là khi áp đặt các chi phí, ai cũng nói mình đúng, chi phí nọ kia tăng lên
nên tôi cũng phải tăng phí lên... Nhưng thật sự phải lấy mặt bằng chung của các
nước, giống như trường hợp doanh nghiệp nói trên so từ Hải Phòng đi Nhật, từ Hà
Nội đi Hải Phòng xem tỷ lệ ra sao thì mới biết được. Chẳng hạn bên vận tải nói
chi phí cao lắm nhưng không có trọng tài. Lẽ ra phải có trọng tài làm việc này,
mà phải là trọng tài đàng hoàng, nhưng Việt Nam lại thiếu cái đó, tức là thiếu
đi bộ phận nghiên cứu một cách khách quan nhất và khoa học nhất", ông Hồng
chia sẻ.Chia sẻ với trăn trở của doanh nghiệp nói trên, ông Phạm Xuân Hồng, Phó
Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng những chi phí này là có thật.

Là người trong cuộc, ông Hồng cho biết, trong các chi phí
không chính thức, phí bôi trơn chính là một gánh nặng lớn, không chỉ với doanh
nghiệp dệt may. Ông tự chia loại phí này làm 2 trường hợp:

Thứ nhất, doanh nghiệp muốn làm cái gì trơn tru, đi cho
nhanh thì cái đó tương đối là bình thường (bình thường trong cái không bình thường).

Thứ hai, một vài doanh nghiệp muốn lách cái này, cái kia
thì phải bôi trơn cho thật nhiều. Tuy nhiên nơi này lách được tức là lại làm
khó nơi khác.

"Chẳng hạn, doanh nghiệp dệt may kêu rất dữ tình trạng
buôn bán vải vóc, nguyên liệu nhập lậu. Ai muốn nhập lậu thì phải bôi trơn, và
người nhập lậu vải vóc, nguyên liệu may từ

Trung Quốc về thì
luôn bán giá thấp, trong khi các nhà sản xuất vải trong nước dù cố gắng tối đa
nhưng giá vẫn cao hơn một chút, từ đó dẫn đến không cạnh tranh nổi. Bởi vậy,
chi phí chưa phải là cái ghê gớm nhất đối với doanh nghiệp mà chính là việc nó
gây ra hậu quả không minh bạch, quản lý không minh bạch dẫn tới cạnh tranh
không công bằng", Phó Chủ tịch Vitas chỉ rõ.

Theo ông Phạm Xuân Hồng, bởi phải chịu gánh nặng chi phí,
trong đó rất nhiều chi phí không chính thức nên nhiều doanh nghiệp dệt may buộc
phải hạch toán chúng vào giá thành sản phẩm, nếu không doanh nghiệp sẽ bị lỗ.
Nhưng khi giá thành sản phẩm cao nghĩa là người tiêu dùng phải chịu thiệt, đồng
thời nó cũng làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may Việt Nam trước
doanh nghiệp ngoại.

"Tình trạng này sẽ còn kéo dài đến chừng nào Việt
Nam cải thiện được bộ máy hành chính. Còn như bây giờ, bộ máy quá cồng kềnh,
lương công chức thấp, không đủ sống nên họ phải "lượm", phải "nhặt"
như thế cũng dễ hiểu. Nói cách khác, cái nào tồn tại là cái đó hợp lý",
ông Hồng chua chát.

Điều đáng lo nhất :

Dẫu khẳng định các chi phí không chính thức, phí bôi trơn
là gánh nặng lớn của doanh nghiệp nhưng Phó Chủ tịch Vitas cũng nhấn mạnh rằng,
đó là chuyện lâu năm, còn hiện tại, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam còn nhiều
gánh nặng mới cần phải lo hơn.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp nói chung, đa số các chi
phí là giống nhau, nhưng riêng với ngành dệt may, da giày với đặc điểm là lao động
đông khiến các chi phí xung quanh tiền lương của lao động rất lớn và tác động mạnh
đến doanh nghiệp.

Ông Phạm Xuân Hồng dẫn ví dụ, một công ty thương mại,
công nghệ dù lực lượng lao

động không lớn
nhưng hoạt động của họ tầm cỡ nên có vốn lớn, những chi phí phát sinh không tác
động nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp đó. Nhưng doanh nghiệp dệt may, da giày
vốn nhỏ, người đông, thành ra các chi phí tác động làm rung chuyển cả hoạt động
của doanh nghiệp.

(Nguồn : Chuyện lạ hàng dệt may đến Hải Phòng đắt
hơn đi Nhật//Báo điện tử Đất Việt. – ngày 11/04/2016)

 

39. Nghề nuôi... vịt trời ở Hải Phòng

Đầu giờ chiều một ngày đầu Xuân
Bính Thân 2016, chúng tôi tìm về trang trại nuôi vịt trời của 2 anh Trần Thành
Luận và Nguyễn Minh Trường dưới chân núi Vọ thuộc tổ dân phố Đồng Tử 3, phường
Phù Liễn (quận Kiến An). Trong cái nắng le lói của tiết trời xuân, dưới ao, bầy
vịt to nhỏ các loại lên tới gần 1.000 con quàng quạc đòi ăn. Trên bờ, 2 ông chủ
vừa cười hết cỡ, vừa tranh thủ tâm sự với khách quãng thời gian lao tâm, khổ tứ
“rước” bầy vịt về “thuần hóa” trên mảnh đất quê hương. Anh Trường gắn bó với
nghề làm trang trại từ năm 1990 khi quyết định thuê hơn 6.000 mét ao đầm rồi đầu
tư, cải tạo nuôi các loại cá giống nước ngọt. Quay đi, ngoảnh lại ngót 25 năm vẫn
hai bàn tay trắng bởi nghề nuôi cá giống chủ yếu lấy công làm lãi, lại nhiều rủi
ro do dịch bệnh, giá thất thường và nhất là đầu ra không bảo đảm. Còn anh Luận,
để mưu sinh, trong hơn 10 năm qua trải qua nhiều nghề, từ đóng trần nhà đến
buôn bán điện thoại di động, mà cuộc sống vẫn nhiều khó khăn.

 Giữa năm 2015, anh
Luận được người bạn có trang trại nuôi vịt trời ở Bắc Giang mời lên chơi. Anh
Luận rủ em họ là anh Trường cùng đi. Cái gật đầu của anh Trường và quyết định
đi Bắc Giang đó thay đổi cuộc sống cũng như công việc của 2 anh. Từ Bắc Giang,
2 anh lên Ba Vì, về Nam Định tham quan nhiều trang trại nuôi vịt trời. Và rồi từ
ngạc nhiên việc con người có thể thuần hóa, nhân giống và nuôi được vịt trời, 2
anh mê mẩn mô hình này lúc nào chẳng hay. Trở về nhà sau chuyến đi xa, sau nhiều
lần bàn bạc với vợ, anh Luận quyết định từ bỏ nghề kinh doanh điện thoại di động.
Còn anh Trường, dù vẫn ươm nuôi cá giống để ao khỏi trống, nhưng với mục đích
chủ yếu làm thức ăn cho vịt. Hai anh chung vốn, góp sức nuôi vịt trời.

2 anh xoay trần dọn vét ao, quây lưới, dựng chuồng, mua
máy xay thức ăn để phục vụ cho việc nuôi vịt trời. Lứa vịt đầu tiên, các anh nhập
500 con giống từ Bắc Giang với giá 30.000 đồng/con. Thành quả chưa thấy đâu, do
thiếu kinh nghiệm, chưa đầy một tháng sau, quá nửa đàn lăn ra chết. Chứng kiến
gần 10 triệu đồng không cánh mà bay, nhất là trước nguy cơ thất bại, 2 anh khóc
không ra nước mắt. Thế nhưng, không vì thế mà 2 anh từ bỏ đam mê nghề nuôi vịt
trời. Trong khi anh Trường ở nhà chăm những con vịt còn sống sót, anh Luận lại
lặn lội lên Bắc Giang, Ba Vì, về Nam Định để học hỏi kinh nghiệm. Khi lứa vịt đầu
trổ lớp lông mới và lớn nhanh như thổi, 2 anh quyết định nhập thêm 300 con giống
để có đàn “gối”, bảo đảm nguồn cung ra thị trường không bị gián đoạn. Lần này,
rút kinh nghiệm cũng như nắm vững kỹ thuật nuôi và tuyển lựa con giống, sau 1
tháng, số vịt mới nhập hao chưa đến 20 con, chủ yếu là do bị chuột cắn. Các anh
thành công trong việc “gột” đàn thứ 3 với tỷ lệ chết giảm còn hơn 5%...

 Anh Trường cho biết,
so với vịt nhà, nuôi vịt trời, dù đã thuần hóa qua nhiều thế hệ, vất vả hơn nhiều.
Trong 15 ngày đầu, phải thay nhau thức cả đêm cho vịt ăn, thay nước, điện thắp
sáng cũng như kiểm tra nhiệt độ. Sau 15 ngày “gột”, đưa vịt xuống ao. Lúc này cần
chú ý chế độ ăn, phòng chống bệnh tật, nhất là khi trời quá nóng, quá lạnh hoặc
thời tiết thay đổi đột ngột. Vịt nuôi khoảng 70 ngày tuổi, có thể bay được. Dù
thả “buông” ở ao nhưng không con nào bay mất. “Vịt trời hay vịt nhà đều có thói
quen sống quây quần nên ít có chuyện một vài con tự ý phá đàn bay đi. Theo kinh
nghiệm, chỉ cần cho ăn đầy đủ, đúng giờ và thắp sáng bằng ánh đèn điện về đêm,
chúng sẽ quanh quẩn trong ao và chuồng. Không cần cho ăn thêm muối hay quây chuồng
kín bằng lưới!”- Anh Luận chia sẻ.

Để bảo đảm sức khỏe cho bầy vịt cũng như chất lượng thịt,
các anh tìm hiểu, học hỏi cách trộn thức ăn tổng hợp. Thành phần gồm có cá đối
hoặc tép biển nấu chín xay cùng đậu tương rang thơm, thóc, ngô và theo từng
giai đoạn mà tỷ lệ pha trộn khác nhau. Ngoài ra, cần cho vịt ăn thêm các loại
bèo tây, lá su hào, bắp cải, rau muống…

So với vịt nhà, vịt trời nhỏ hơn, con trưởng thành đạt trọng
lượng trung bình từ 1 đến 1,2

kg. Nhìn bề ngoài,
vịt trời khác vịt nhà ở phần mỏ (nửa đen, nửa vàng), phần cánh có lớp lông màu
xanh cánh chả, khi vịt đến độ tuổi xuất chuồng (từ 100 ngày trở lên) rút chiếc
lông ở phần đuôi cánh sẽ thấy khô, không ướt. Vịt trời không có diều, nên trong
quá trình chế biến món ăn, không cần xử lý với rượu, nước gừng mà thịt vẫn thơm
đặc trưng.

 Anh Luận tâm sự,
khoảng 5-7 năm trở về trước, vịt trời hoang dã được bán tại các nhà hàng có giá
gần 1 triệu đồng/con. Hiện dù thuần hóa và nuôi thành công, vịt trời vẫn là đặc
sản mà nếu muốn thưởng thức, thực khách phải bỏ ra số tiền 300-400 nghìn đồng/con,
thậm chí còn hơn. “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư xây dựng chuồng
trại quy mô hơn, gây đàn vịt đẻ để chủ động nguồn giống, vừa tìm hiểu thị trường
và chào hàng lứa vịt tiếp theo. Lứa vịt đầu chúng tôi bán hết chủ yếu cho bạn
bè, một số nhà hàng, cơ sở buôn bán trong thành phố và tỉnh Quảng Ninh.

(Nguồn : Nghề nuôi... vịt trời ở Hải Phòng //Báo Hải
Phòng. - ngày 11/04/2016)

 

40. Nước mắm Cát Hải, nồng đượm
vị biển

Người Hải Phòng dù xa quê hương
nhiều năm vẫn không thể nào quên mùi vị đặc trưng gắn với tuổi thơ, nơi đảo Cát
mặn mòi nắng gió với món ẩm thực dân dã của tiền nhân đã đi vào thơ ca:“Dưa La,
húng Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ
Tây”. Người Hải Phòng tự hào với nước mắm Vạn Vân xưa, Cát Hải ngày nay.

Ông Vũ Văn Cao, Giám đốc Công ty CP chế biến dịch vụ thuỷ
sản Cát Hải, đơn vị thừa hưởng cơ sở vật chất, kinh nghiệm và bí quyết công nghệ
sản xuất nước mắm của Vạn Vân xưa, cho biết: nước mắm Cát Hải nổi tiếng từ bao
đời bởi hương vị đặc biệt hấp dẫn do được sản xuất từ cá biển với quy trình
phân giải protit thành axit amin bằng phương pháp lên men tự nhiên, không dùng
bất cứ chất phụ gia nào.

Nước mắm Cát Hải là một trong 4 thương hiệu mắm nổi tiếng
cả nước và là thương hiệu số 1 tại miền Bắc. So với Nha Trang, Phan Thiết, Phú
Quốc chuyên sản xuất nước mắm từ nguồn nguyên liệu chính là cá cơm, mắm Cát Hải
được làm từ cá quẩn, cá nhâm, cá nục… Cá làm sạch, trộn đều với muối, rồi chuyển
vào các ang, chum sành hoặc bể, ủ tạo hương, cho thêm nước sạch, muối, rồi lại ủ
tạo hương, tiếp tục phơi nắng từ 12 đến hơn 24 tháng, khi có mùi thơm đặc trưng
của nước mắm, không còn mùi tanh, vị tanh của cá, nước có màu vàng rơm hoặc
cánh gián, phần cái có màu nâu hoặc xám hồng là được. Khi cá bắt đầu cho nước cốt,
phải biết tách ra để nấu, chế. Đây là bí quyết, là kỹ thuật, là nghề của những
người thợ chế biến nước mắm Cát Hải. Nước mắm Cát Hải kết tinh từ bàn tay khéo
léo, sự tần tảo chịu thương chịu khó và trên hết là tấm lòng của những người thợ.
Nhờ quy trình công nghệ cổ truyền (tự chín), phương pháp lên hương tự nhiên, nước
mắm Cát Hải bảo đảm chất lượng an toàn và hợp khẩu vị người tiêu dùng, đặc biệt
là người tiêu dùng miền Bắc.

Nước mắm Cát Hải có vị mằn mặn, bởi đó là yếu tố bảo đảm
chất lượng sản phẩm trong thời gian dài, thuận lợi cho người sử dụng. Do vậy,
tuỳ theo khẩu vị của mỗi người, từng gia đình, mỗi vùng miền mà có thể sử dụng
nguyên chất hoặc thêm gia vị như chanh, quất tươi; đường trắng, nước sôi để nguội
hoặc chút ớt, hạt tiêu, tỏi, tương ớt… mà vẫn giữ hương vị đất trời của mắm Cát
Hải.

Sản phẩm nước mắm Cát Hải có mặt ở 24 tỉnh, thành phố
phía Bắc và TP Hồ Chí Minh với hơn 700 đại lý và điểm bán hàng lớn nhỏ. Không chỉ
ở thị trường trong nước, nước mắm Cát Hải còn có mặt tại nhiều nước như Trung
Quốc, Đông âu, Philippin, Lào... Hiện Công ty CP chế biến và dịch vụ thủy sản
Cát Hải có 16 sản phẩm các loại như mắm chắt, ông sao, cao đạm, cá quẩn, cá mực,
mắm tôm. 

(Nguồn : Nước mắm Cát Hải, nồng đượm vị biển//Báo Hải
Phòng. - ngày 11/04/2016)

 

41. Đại hội cổ đông cảng Hải
Phòng: Cổ tức 2016 tối thiếu là 8%

Sáng ngày 14/4, tại TP. Hải
Phòng, đã diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty Cổ  phần Cảng Hải Phòng (mã PHP).

ĐHĐCĐ thường niên 2016 có sự tham gia của hơn 300 cổ đông
và đã đủ điều kiện để tiến hành.

Sau các thủ tục tiến hành là phần trình báo cáo kết quả
kinh doanh 2015 và kế hoạch năm 2016.

Theo đó, năm 2015, doanh thu hợp nhất thực hiện 2.441,51
tỷ đồng tăng 16,2% so với thực hiện năm 2014 ( 2.100,3 tỷ đồng).

Lợi nhuận hợp nhất là 646,96 tỷ đồng tăng 23,3% so với thực
hiện năm 2014 (524,63 tỷ đồng). Công ty mẹ Cảng Hải Phòng lãi 450,72 tỷ đồng vượt
18,6% kế hoạch năm 2015 (380,0 tỷ đồng) tăng 80% so với năm 2014.

Công ty đề ra kế hoạch tổng sản lượng năm 2016 dự kiến
36,33 triệu tấn tăng 13,3% so với thực hiện năm 2015 (32,05 triệu tấn).  Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ) dự
kiến sản lượng hàng hoá thông qua cảng: 27,3 triệu tấn, tăng 15% so với thực hiện
năm 2015

Doanh thu hợp nhất dự kiến 2.663,0 tỷ đồng tăng 9,1% so với
thực hiện năm 2015 (2.441,51 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế dự kiến lợi nhuận hợp nhất đạt 762,6
tỷ đồng tăng 17,9% so với thực hiện năm 2015.

Trong đó Công ty mẹ Cảng Hải Phòng dự kiến đạt 600 tỷ đồng,
tăng 33,1% so với thực

hiện năm 2015
(450,72 tỷ đồng).

Về kế hoạch đầu tư, 
tổng mức đầu tư năm 2016 là 449,67 tỷ đồng, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng
là: 148,1 tỷ đồng; Đầu tư phương tiện thiết bị là: 192,09 tỷ đồng; Đầu tư công
nghệ thông tin là: 109,48 tỷ đồng.

Công ty cũng dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 tối thiểu
là 8% bằng với mức cổ tức của năm 2015.

(Nguồn : Đại hội cổ đông cảng Hải Phòng: Cổ tức 2016
tối thiếu là 8%/Mai Hương// Trang Thông tin BizLIVE 14/04/2016)

 

42. Nhập khẩu gà đông lạnh từ
Mỹ qua cảng Hải Phòng tăng 275%

Trong tháng 3, một số Cục Hải
quan địa phương đã thực hiện kiểm tra các lô hàng nhập thịt gà từ Mỹ. Riêng tại
Hải Phòng, kết quả cho thấy, số lượng mặt hàng này đã tăng tới 275% chỉ riêng
trong tháng 3.        

Việc kiểm tra trên được thực hiện theo yêu cầu cua Tổng cục
Hải quan nhằm kiểm soát mặt hàng gà đông lạnh được cho là bán với giá quá thấp
từ Mỹ. Qua kiểm tra, Cục Hải quan Hải phòng cho biết, thịt gà đông lạnh nhập từ
Mỹ đã gia tăng đáng kể trong tháng 3 (khoảng 275%), đây là con số gia tăng được
cho là cao nhất với sản phẩm nhập khẩu này từ trước đến nay

qua các cảng biển Hải
Phòng.

Cũng theo số liệu của Hải quan Hải phòng cung cấp, từ 1/3
đến 31/3/2016, có 4 doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục nhập khẩu cho 15 lô hàng
khai báo là "thịt gà đông lạnh" nhập khẩu từ Mỹ.

Toàn bộ số hàng đông lạnh này đã ngay lập tức được chuyển
hết sang luồng đỏ (buộc phải kiểm tra thực tế Hải quan) với nghi ngờ về trị giá
giao dịch, phải chuyển kiểm tra sau thông quan. Cơ quan Hải quan cũng đã phối hợp
với các cơ quan quản lý chuyên ngành và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải
quan.

Các doanh nghiệp nhập khẩu gồm có: Công ty TNHH Một thành
viên xuất nhập khẩu thực phẩm Hạ Long; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhiêu
Lộc; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hợp Phát và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển
nông nghiệp Hà Nội.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại cho thấy, toàn bộ số hàng
hoá kiểm tra này không có vi phạm nào về các vấn đề yêu cầu kiểm tra: Nguồn gốc
xuất xứ, giá tính thuế...

Việc đưa ra yêu cầu xiết chặt kiểm tra với các lô hàng gà
đông lạnh nhập khẩu được đưa ra sau khi đại biểu Quốc hội lên tiếng về tình trạng
gà đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam quá

lớn và giá quá rẻ
gây khó khăn cho hàng vạn hộ dân nuôi gà ở Việt Nam.

Một số Hiệp hội chăn nuôi trong nước như Hiệp hội Chăn
nuôi Đồng Nai vừa qua đã tuyên bố sẵn sàng khởi kiện nếu có dấu hiệu gà đông lạnh
nhập khẩu từ Mỹ bán phá giá tại thị trường Việt Nam. Theo Hiệp hội này, giá đùi
gà (đông lạnh) nhập từ Mỹ là 19.000 đồng/kg, má đùi 17.500 đồng/kg, cánh gà
55.000 đồng/kg và gà nguyên con (không đầu, cánh, chân) 35.000 đồng/kg… Mức giá
bán này đang rẻ hơn giá gà tươi trong nước 30 - 50%, và rẻ nhất trong số các quốc
gia xuất khẩu thịt gà vào Việt Nam.Nhưng so với mức giá bán lẻ cùng loại thịt tại
Mỹ thì cũng cao gấp 3 - 4 lần bán tại Việt Nam.

Được biết, năm 2015, đã có khoảng 55 doanh nghiệp Việt
Nam nhập gà đông lạnh từ Mỹ với số lượng lên khoảng 85 ngàn tấn, được cung cấp
từ 32 doanh nghiệp chủ yếu tại Mỹ.

Tuy nhiên, việc kiểm tra trên diện rộng với mặt hàng gà
đông lạnh nhập từ Mỹ nhưng ít thấy có biểu hiện vi phạm của các nhà nhập khẩu
cho thấy, đây là mặt trái của quá trình hội nhập: do thuế suất thấp, các sản phẩm
chăn nuôi qui mô lớn của các nước sản xuất công nghiệp sẽ ồ ạt nhập vào Việt
Nam, gây khó khăn lớn cho sản xuất chăn nuôi trong nước (còn mang tính gia
đình, nhỏ lẻ), trong đó có sản phẩm thịt gà.

(Nguồn : Nhập khẩu gà đông lạnh từ Mỹ qua cảng Hải
Phòng tăng 275%/Hà Nguyễn//Báo Dân trí. - ngày 17/04/2016)

 

V. VĂN
HÓA – XÃ HỘI; VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

43. Hải Phòng: Sôi động đêm hội "Cát Bà
Xanh" 2016

Tối 31/3, huyện Cát Hải -TP Hải Phòng tổ chức chương
trình Kỷ niệm 57 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Hải, Cát Bà, ngày truyền
thống ngành Thuỷ sản Việt Nam và khai mạc Du lịch Cát Bà 2016.

Cách đây 57 năm, ngày 31-3-1959, khi Người về thăm, nói
chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Cát Hải. Bác khẳng định: "Rừng
vàng biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ” và căn dặn “Cát Hải là vị trí tiền
tiêu của Tổ quốc, các cụ và toàn thể đồng bào phải quyết tâm xây dựng Cát Hải vững
mạnh về mọi mặt…”.

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền, quân và
dân huyện đảo Cát Hải luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện đảo ngày
càng giàu mạnh về mọi mặt, Cát Bà trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển nổi
tiếng trong và ngoài nước; Cát Hải đang hình thành một trung tâm dịch vụ cảng
biển với các dự án giao thông, cảng biển trọng điểm.

Đến nay, huyện Cát Hải nói chung và Thị trấn Cát Bà nói
riêng đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, mỗi năm
thu hút hàng triệu lượt khách du lịch. Cùng với danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển
thế giới, danh thắng quần đảo Cát Bà trở thành di tích đặc biệt quốc gia và
đang phát triển theo hướng du lịch xanh, phát triển bền vững.

Được mệnh danh là hòn ngọc của Vịnh Bắc Bộ, Cát Bà mang vẻ
đẹp nguyên sơ và hùng vĩ, làm say lòng người. Hàng năm du lịch đảo Cát Bà thu
hút rất đông du khách trong nước và quốc tế ghé thăm quan, nghỉ dưỡng.

(Nguồn: Hải Phòng: Sôi động đêm hội "Cát Bà
Xanh" 2016/Quách Hà Đương//Báo Pháp luật Việt Nam. - ngày 01/04/2016)

 

44. Phật Ngọc Hòa bình Thế giới sắp cung nghinh
về Hải Phòng

Tôn tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế
giới sắp được cung nghinh về Chùa Hồng Phúc (Hải Phòng) để phật tử và nhân dân
chiêm bái.

Chiều 31/3, Thượng tọa Thích Tục Khang - Phó Trưởng Ban
Trị sự kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN)
TP Hải Phòng, Trụ trì chùa Hồng Phúc (Kiến An, Hải Phòng) cho biết, ngày 5/4 tới
đây,  GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp với chùa
Hồng Phúc tổ chức lễ cung thỉnh tôn tượng Phật Ngọc Hòa bình Thế giới về chùa Hồng
Phúc, để phật tử và nhân dân TP Hải Phòng cũng như các địa phương lân cận được
chiêm bái.

Sau đó, Tôn tượng quay trở về nước Úc để an vị vĩnh viễn.

Đây là cơ duyên duy nhất và một lần để tăng ni, phật tử
và nhân dân TP Hải Phòng và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc bộ được chiêm bái
Phật Ngọc, thể hiện sự thành kính của mỗi người với Đức Phật Bản sư Thích Ca
Mâu Ni và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, bình yên cho mỗi gia đình, bè bạn
và sự thanh thản trong tâm hồn mỗi người.

Hồi 19h, ngày 8/4 (tức 2/3 năm Bính Thân), khai mạc Đại lễ
chiêm bái Phật Ngọc Hòa bình thế giới, thắp hoa đăng, thả bóng bay cầu nguyện
hòa bình thế giới, chúng sinh an lạc.

Từ ngày 9/4 đến ngày 20/4, tăng ni, phật tử và nhân dân
chiêm bái Phật Ngọc. Trong thời gian này con có các hoạt động thuyết giảng ý
nghĩa Phật Ngọc Hòa bình thế giới, đạo Phật với cuộc sống…của các Hòa thượng,
Thượng tọa; Pháp hội Đại Bi, Pháp hội Dược Sư cầu nguyện thế giới hòa bình,
chúng sinh an lạc.

(Nguồn: Phật Ngọc Hòa bình Thế giới sắp cung nghinh về Hải
Phòn// Báo điện tử VTC News. – ngày 01/04/2016)

 

45. Tưng bừng lễ hội đua thuyền rồng trên biển ở
Cát Bà

Lễ hội đua thuyền rồng trên biển
Cát Bà nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động Chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ về
thăm làng Cá; Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam 1/4 và khai mạc du lịch
Cát Bà năm 2016.

Đến hẹn lại lên, chiều 31/3, tại huyện Cát Hải- Hải Phòng
diễn ra giải đua thuyền rồng cúp báo Hải Phòng lần thứ thứ 22.

Lễ hội Nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động Chào mừng kỷ niệm
57 năm ngày Bác Hồ về thăm làng Cá (31/3/1959 - 31/3/2016); Ngày truyền thống
ngành Thủy sản Việt Nam 1/4 và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2016.

Lễ hội đua thuyền rồng trên biển là một nét văn hoá riêng
có tại đảo Cát Bà. Người dân đi biển Cát Bà thường tổ chức đua thuyền rồng khi
kết thúc vụ cá Bắc, mở đầu vụ các Nam.

Lễ hội bắt nguồn từ ý nguyện tâm linh của những người đi
biển, cầu Nam Hải Đại Vương – vị thần cai quản vùng biển che chở, cho một năm
mưa thuận gió hòa, tôm cá bội thu và tinh thần đoàn kết, chinh phục biển cả của
người dân miền biển.

Tham dự lễ hội đua
thuyền rồng trên biển Cát Bà năm nay có sự góp mặt của 200 tay chèo của 5 đội
thuyền rồng đến từ các xã Phù Long, Hoàng Châu, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải và
thị trấn Cát Bà.

Những chiếc thuyền
hình thoi dài, đầu rồng chạm bằng gỗ, sơn son thiếp vàng rực rỡ,

trên khoang chở từ 22 đến 26 thanh niên rẽ sóng trên Vịnh
cũng đã thu hút rất nhiều du khách thập phương.

Sau nhiều pha tranh đua quyết liệt, sôi nổi chủ nhân của
chiếc Cúp Báo Hải Phòng năm 2016 thuộc về đội thuyền xã Hoàng Châu.

Giải đua thuyền rồng trên biển Cát Bà còn thể hiện tinh
thần thượng võ của cư dân miền biển, những chàng trai có sức khỏe dẻo dai, vượt
trên sóng dữ biển cả, làm chủ thiên nhiên, làm chủ ngư trường, ngày đêm góp phần
giữ gìn biển đảo quê hương qua mỗi chuyến đi biển về đầy tôm cá.

(Nguồn : Tưng bừng lễ hội đua thuyền rồng trên biển ở
Cát Bà/Quách Hà Đương//Báo Pháp luật Việt Nam. - ngày 01/04/2016)

           

            46. Tiết
Thanh minh, lòng thành kính hướng về nguồn cội

            Dù cả năm có nhiều ngày lễ
dành cho báo hiếu, báo công như Tết Nguyên đán, tiết Hàn thực, Rằm tháng bảy…
nhưng có lẽ chẳng có dịp nào ý nghĩa hướng về nguồn cội được thuần

khiết như tiết
Thanh minh.

            “Thanh
minh trong tiết tháng Ba
…”

Có lẽ vì câu thơ trên trong Truyện Kiều của Nguyễn Du nên
không ít người nhầm tưởng cho rằng Thanh minh buộc phải vào tháng 3 (AL). Lại
có người cho rằng, Thanh minh bắt nguồn từ chuyện Hàn thực được kể trong Đông Chu
Liệt Quốc - một tác phẩm văn học cổ của Trung Quốc. Nhưng thực ra Hàn thực với
tích Giới Tử Thôi chẳng thể hiện được gì về sự báo hiếu, mà phần nhiều tôn vinh
tính khí khái, tận trung, mang nghĩa báo công. Vả lại điển tích này đã được ấn
định với ngày “trùng tam” 3-3 âm lịch hàng năm, với nghi lễ ăn bánh trôi, bánh
chay hay đồ nguội.

Còn tiết Thanh minh (trong sáng) vốn dĩ là một sản phẩm
khoa học về thiên văn, là đối tượng nghiên cứu của cả âm lịch và dương lịch từ
xưa nên cơ bản không gắn với truyền thuyết cụ thể nào. Theo dương lịch, tính
theo vị trí của trái đất trong chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời,
đây là khoảng giao thời khi kết thúc gió mùa đông bắc, gió đông nam mạnh dần
lên, làm trời quang mây tạnh, chấm dứt cảnh mưa phùn ẩm thấp. Nếu tính gốc kinh
độ mặt trời bằng 0 độ, thì điểm bắt đầu tiết Thanh minh là lúc kinh độ mặt trời
bằng 15 độ, khi nào cũng rơi đúng vào ngày 4 hoặc 5-4 dương lịch. Còn theo âm lịch,
nếu tính tiết Đông chí là gốc, thì 45 ngày sau sẽ đến Lập xuân và 60 ngày tiếp
theo sẽ bắt đầu tiết Thanh minh. Thanh minh kéo dài khoảng 15 ngày, cho đến khi
vào tiết Cốc vũ (mưa rào), chẳng hạn như năm nay, Thanh minh bắt đầu từ ngày
4-4 (tức 27-2 AL), thì tiết Cốc vũ bắt đầu từ 19-4 (tức 13-3 AL).

Tục tảo mộ vào dịp tiết Thanh minh không biết có tự bao
giờ nhưng đã trở thành một nét văn hóa tín ngưỡng nhân văn sâu sắc của các dân
tộc phương Đông, thể hiện tình cảm sâu nặng của người còn sống đối với người đã
khuất. Ngày trước, những gia đình có điều kiện xây được công trình nhà mồ cho
người khuất có rất ít, phần lớn mồ mả đều bằng đất. Vì vậy sau sự xoay vần mưa
gió bốn mùa, phần mộ không bị sạt lở, xói mòn thì cũng bị cỏ cây chèn lấn nên
việc tảo mộ chính là để tu sửa, giữ gìn một tài sản thiêng liêng của mỗi nhà,
không kể sang hèn. Nhưng quan trọng nhất, như đã nói ở trên, Thanh minh chính
là dấu mốc của sự chuyển giao thời tiết, sau quãng dài trời mưa tầm tã, ngỡ
lòng người cũng như mịt mù trong không gian ẩm thấp sập sùi, bỗng bừng lên tiết
trời trong sáng rạng rỡ, mới hay những điều kỳ diệu của thiên nhiên.

Dù là một trong những tiết được coi trọng nhất trong năm
nhưng văn hóa Thanh minh rất thanh khiết, không thái quá trong việc bày đặt
cúng tế, đốt mã… mang nhiều màu sắc dị đoan như những lễ tiết khác. Mặt khác, lễ
nghĩa Thanh minh là nét văn hóa phổ biến nhưng không nặng tính cộng đồng, mà chủ
yếu nghiêng về gia đình, là dịp để con cháu xa gần sum họp, hướng về tổ tiên…

(Nguồn: Tiết Thanh minh, lòng thành kính hướng về nguồn cội  /Lê Minh//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 04/04/2016)

 

47. Thành lập Ban tổ chức Lễ
hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016

UBND thành phố vừa ban hành Quyết
định số 508/QĐ -UBND thành lập Ban tổ chức Lễ hộ Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2016.
Theo Quyết định, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
là Trưởng Ban tổ chức; đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố
là Phó Trưởng ban thường trực; đồng chí Đoàn Duy Linh là Phó Trưởng ban. Ngoài
ra, Ban tổ chức có 37 thành viên và 5 Tổ giúp việc cho Ban tổ chức.

Ban tổ chức và Tổ giúp việc có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch,
chương trình chi tiết, tiến độ triển khai thực hiện và tổ chức thành công các
hoạt động Lễ hội Hoa phượng Đỏ - Hải Phòng 2016. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra,
giám sát các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có
hiệu quả Kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ - Hải Phòng
2016; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

(Nguồn: Thành lập Ban tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ…//Báo
Hải Phòng. - ngày 04/04/2016)

 

48. Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải
Phòng 2016: Hải Phòng – nối vòng tay bè bạn

Chiều 4-4 UBND thành phố tổ chức
họp nghe báo cáo tổng thể công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa phượng
Đỏ - Hải Phòng 2016. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành
phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND
thành phố.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2016 diễn ra trong 3
ngày (6 đến 8 -5). Trong đó, chương trình đêm hội có chủ đề “Hải Phòng - nối
vòng tay bè bạn” gắn với kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Hải Phòng; sự kiện Nhà
hát thành phố đón nhận bằng di tích quốc gia, di tích kiến trúc nghệ thuật diễn
ra vào tối ngày 7 -5. Theo đơn vị tổ chức sự kiện, chương trình nghệ thuật với
thời gian 105 phút, gồm: khai từ (7 phút), diễu hành nghệ thuật (15 phút), phần
lễ (20 phút) và chương trình nghệ thuật (63 phút). Chương trình nghệ thuật tập
trung thể hiện rõ giá trị, hình ảnh Hoa phượng Đỏ, mảnh đất, con người và thành
phố trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Bảo đảm thu hút sự tham gia hưởng của các
cấp, ngành, các doanh nghiệp, toàn thể nhân dân thành phố và đông đảo du khách
trong và ngoài nước; tạo không khí vui tươi, sôi động trên địa bàn thành phố.
Đây là sự kiện để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao
vị thế, uy tín Hải Phòng trong nước và quốc tế; thúc đẩy đa dạng hóa và nâng
cao chất lượng các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc
tiến du lịch

Phát biểu tham gia tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành,
địa phương đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện cần xây dựng kịch bản chi tiết, chất
lượng, trang trọng, bảo đảm nhiều nét mới, có tính sáng tạo cao, tạo ấn tượng,
phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, mang đậm bản sắc Hải Phòng; có
tính quốc tế cao, lấy sự chủ động gia và hưởng thụ của nhân dân làm trọng tâm,
hướng về cấp quận, huyện, xã, phường, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du
khách thành phố.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, địa
phương, của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình, đồng chí Lê Khắc Nam,
Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, sau 4 lần tổ chức lễ hội
Hoa Phượng đỏ tạo được thương hiệu, tiếng vang, góp phần thúc đẩy du lịch Hải
Phòng phát triển. Đây là sự kiện thường niên được người dân thành phố Cảng và
du khách gần xa chờ đón mỗi dịp tháng 5 về. Để lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng
2016 diễn ra thành công, đồng chí yêu cầu: Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch cơ
quan thường trực, nhanh chóng xây dựng, chốt các sự kiện tham gia hưởng ứng lễ
hội. Chủ động báo cáo, gửi các người đẹp người Hải Phòng về tham gia biểu diễn
tại lễ hội. Đồng chí yêu cầu các ngành, đơn vị địa phương liên quan căn cứ chức
năng nhiệm vụ được giao khẩn chương xây dựng chương trình mang tính kết nối cao
với lễ hội. Đồng chí, yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện tiếp thu nghiêm túc các ý
kiến góp ý của đại biểu hoàn thiện kịch bản chương trình. Đặc biệt, việc lựa chọn
nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội phải có thương hiệu, được nhiều người mến mộ.

(Nguồn: Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2016 …/Văn Cường//Báo
Hải Phòng. - ngày 05/04/2016/Hải Hậu//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 05/04/2016)

49. Vui hội đua thuyền rồng
trên biển

Đến hẹn lại lên, vào dịp kỷ niệm
ngày Bác Hồ về thăm làng Cá Cát Bà, ngày truyền thống của ngành Thủy sản Việt
Nam 1-4 và khai trương mùa du lịch biển, khu vực Tùng Vụng rực rỡ cờ hoa, quy tụ
hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân khắp mọi miền đất nước và hàng vạn du khách
nô nức đến cổ vũ các đội đua thuyền rồng trên biển tranh Cúp Báo Hải Phòng.

Hội đua năm nay diễn ra vào 15 giờ ngày 31- 3 trên vịnh
Cát Bà với sự tham gia của 5 đội đến từ các địa phương ven biển có truyền thống
vươn khơi là các xã Phù Long, Đồng Bài, Hoàng Châu, thị trấn Cát Hải và Cát Bà.
Trước đó là lễ diễu hành trên biển với sự tham gia của hàng chục tàu thuyền của
các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Các đội đua thi đấu ở nội
dung đồng đội nam, cự ly 6000m quay 3 vòng khép kín; trên cùng một loại thuyền
chất liệu composite có chiều dài 13,5m, sâu 0,5m, trên mũi thuyền có gắn đầu Rồng,
khoảng cách đuôi thuyền dùng để chèo lái là 2m.

Theo nhận định của Ban tổ chức, các đội tham gia có chất
lượng đồng đều, quyết tâm giành giải cao và hơn hết là khát khao cháy bỏng của
các đội muốn truất ngôi của đội xã Phù Long, nhiều lần giành Cúp Báo Hải Phòng.
Các đội tập luyện hằng tháng trước ngày diễn ra hội đua, trong đó việc luyện tập
sức bền, phối hợp đồng đội, tăng tốc trong quá trình cán đích và mẹo bẻ lái,
cua vòng được chú trọng hơn cả. Nhiều người chờ đợi cuộc soán ngôi đến từ đội
Hoàng Châu, từng vô địch hội đua và luôn là đối thủ của Phù Long hay chủ nhà
Cát Bà, quen với từng mét nước ở vịnh Tùng Vụng, nơi diễn ra hội đua. Tuy nhiên,
làm nên sự bất ngờ của hội đua có thể đến từ các đội Đồng Bài, thị trấn Cát Hải,
nơi có truyền thống đi biển và kinh nghiệm nhiều năm tham gia hội.

Ông Hoàng Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND thị trấn Cát Bà
cho biết, đội thuyền rồng tham dự giải năm nay có 27 tay chèo, trong đó có 2
tay chèo dự bị được  tuyển chọn từ các tổ
dân phố của thị trấn trong độ tuổi từ 22 đến gần 40. Đa số là những ngư dân, đi
biển dài ngày nên có sức khỏe và kinh nghiệm sóng nước, chèo thuyền. Nhưng điều
quan trọng là tinh thần, ý chí quyết tâm cao và sự đoàn kết để đồng lòng, hợp sức,
tạo nên những đường chèo mạnh, đều tăm tắp, chinh phục tốt nhất đường đua. Bên
cạnh đó, vai trò của người bẻ lái giữ nhịp phải xử lý cực kỳ chuẩn xác lúc vào
cua, để cho thuyền dài hơn chục mét có thể vòng lại nhanh nhất, tiếp tục hành
trình. Một trong những bất ngờ được chờ đợi nhất là hình ảnh các tay chèo đồng
loạt đứng dậy để cán đích trong những mét đua cuối cùng, đây là động tác rất
khó và nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp ăn ý và thuần thục, rất dễ làm
thuyền chao đảo, thậm chí lật nhào. Đó là một sự mạo hiểm đối với bất kỳ đội
đua nào, nhưng màn đồng diễn đó đem lại khí thế, sự sôi động, sức mạnh
tăng  gấp bội để thuyền lướt nhanh hơn,
có cơ hội cán đích đầu tiên, trong khi các đội khác đang xuống sức ở những mét
nước cuối cùng.

Hội đua thuyền rồng trên biển Cát Bà luôn là hoạt động độc
đáo của người dân miền biển Hải Phòng. Lễ hội đua thuyền có nhiều năm nay ở miền
Trung, miền Nam. Nhưng đua thuyền rồng trên biển là hoạt động văn hóa- thể thao
đặc trưng, chỉ có ở Cát Bà.

(Nguồn : Vui hội đua thuyền rồng trên biển/Phương
Duy//Báo Hải Phòng. - ngày 06/04/2016)

 

50. Hải Phòng: 5 đoàn nghệ
thuật quốc tế tham gia Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2016

Theo kế hoạch của UBND thành phố
Hải Phòng Lễ Hội Hoa Phượng đỏ năm 2016 được tổ chức từ ngày 6 -8/5 với chủ đề
"Hải Phòng - Nối vòng tay bạn bè".

Năm nay, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ có ý nghĩa to lớn do gắn với
dịp kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Nhà hát Lớn TP Hải Phòng được xếp
hạng di tích cấp quốc gia. Điểm nhấn của Lễ hội là " Đêm hội chào mừng kỷ
niệm 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng" được tổ chức vào tối 7/5 tại Quảng
trường Nhà hát Lớn và khu vực dải trung tâm TP. Dự kiến, phần chương trình nghệ
thuật sẽ có sự tham gia của 5 đoàn nghệ thuật quốc tế: Nhật Bản, Hàn Quốc,
Trung Quốc, Lào, Nga.

(Nguồn: Hải Phòng: 5 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia Lễ
hội Hoa Phượng Đỏ 2016/Sĩ Nghiêm, Văn Khúc//Báo Pháp luật Việt Nam. - ngày
07/04/2016)

51. Lễ
hội Hoa Phượng đỏ năm 2016 tập trung tôn vinh, quảng bá đất và người Hải Phòng.

Chiều 12-4, tại UBND thành phố, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy
viên Trung ương Đảng,

Bí thư Thành ủy, Chủ
tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Kế
hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5 – Hải Phòng 2016.

Cùng làm việc có các đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch
UBND thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng lãnh đạo
các ngành là thành viên Ban Tổ chức lễ hội, các thành viên Hội đồng nghệ thuật
thành phố và Công ty cổ phần Hàm Nghi, đơn vị phụ trách tổ chức chương trình
nghệ thuật trong lễ hội.

Chương trình lễ hội với 3 nội dung dài 70 phút:

Lễ hội Hoa Phượng đỏ là hoạt động thường niên của thành
phố. Lễ hội năm nay đặc biệt hơn với việc tổ chức đón nhận di tích quốc gia, di
tích kiến trúc nghệ thuật và đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia với Lễ hội Nữ tướng Lê Chân. Chương trình lễ hội gồm 3 nội dung trong
đó chương trình nghệ thuật dự kiến dài 70 phút. Phần lễ và màn diễu hành nghệ
thuật hội tụ nhiều mô hình lớn thể hiện sự đoàn kết, đồng tâm của người dân đất
Cảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, quyết tâm xây dựng Hải
Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Theo kịch bản của đơn vị tổ chức sự kiện và các thành
viên Ban Tổ chức lễ hội năm nay, Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Nối vòng
tay bè bạn” là điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5 – Hải Phòng 2016 diễn
ra tại quảng trường Nhà hát thành phố. Tham gia biểu diễn trong chương trình
này có hàng nghìn diễn viên, nghệ sĩ, sinh viên của Trung ương và thành phố.
Trong đó có 350 diễn viên múa chuyên nghiệp Trung ương, 80 vũ đoàn và diễn viên
nhảy hiện đại, 30 nhóm hợp xướng violon, 60 diễn viên trong dàn đồng ca, hợp xướng,
400 sinh viên đại học và cao đẳng địa phương cùng 20 ca sĩ nghệ sĩ solo.

16 khối diễu hành nghệ thuật đa sắc màu văn hóa:

Phần diễu hành nghệ thuật có sự tham gia của 300 diễn
viên chuyên và bán chuyên của địa phương cùng 1000 sinh viên đại học và cao đẳng
địa phương bố cục thành 16 khối với các chủ đề riêng biệt thể hiện theo các mô
hình nổi bật đặc trưng của thành phố Cảng Hải Phòng. Các mô hình thể hiện truyền
thống lịch sử, văn hóa và hướng phát triển của Hải Phòng trong tương lai gần
như mô hình Nữ tướng Lê Chân, Hải Phòng – thành phố hòa bình, hoa trạng nguyên,
du lịch biển, văn hóa đa sắc màu, hoa phượng đỏ... Cùng với đó là sự tham gia của
9 tỉnh, thành phố làm nổi bật chủ đề “Hải Phòng – Nối vòng tay bè bạn” của lễ hội
năm nay. Hoạt cảnh sử thi “Thánh Chân công chúa Lê Chân” dài 11 phút tái hiện lịch
sử dựng đất An Biên xưa của Nữ tướng Lê Chân ở vùng đất Hải tần phòng thủ.

Điểm nhấn “Hải Phòng – Nối vòng tay bè bạn”:

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Nối vòng tay bè bạn”
với thời lượng dự kiến 60 phút sẽ diễn ra ngay sau phần lễ đón nhận Bằng công
nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với Lễ hội Nữ tướng Lê Chân và Bằng di
tích quốc gia, Di tích kiến trúc nghệ thuật với di tích Nhà hát thành phố.
Chương trình được bố cục 4 phần nội dung gồm hoài niệm, Hải Phòng thành phố tôi
yêu, Hải Phòng hội tụ bốn phương và phần DJ hòa âm ánh sáng. Phần kết “Hải
Phòng – Thành phố hoa phượng đỏ” dài 3 phút sẽ kết lại chương trình nghệ thuật
đặc biệt trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5 – Hải Phòng 2016 cùng màn bắn
pháo hoa nghệ thuật.

Nội dung chương trình bám chủ đề “Nối vòng tay bè bạn”:

Tại cuộc họp chiều 12-4, sau khi nghe bản âm thanh demo tổng
thể của chương trình lễ hội và tham khảo kịch bản, lời bình, thành viên Ban Tổ
chức lễ hội, đại diện lãnh đạo các quận, huyện và một số cơ quan, ban, ngành
tham gia góp ý để hoàn thiện nội dung kịch bản tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ. Phần
lớn các ý kiến nhận định, các nội dung theo chủ đề của lễ hội là “Nối vòng tay
bè bạn” được đơn vị tổ chức xây dựng kịch bản bám sát. Nhiều nội dung được lựa
chọn gắn với phần lời bình tôn vinh được đất và người Hải Phòng, nêu bật được vị
thế hiện tại của thành phố trong lộ trình hội nhập hướng đến xây dựng thành phố
Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Quan tâm bổ sung hình ảnh, chi tiết lịch sử :

Nhiều ý kiến trao đổi rút kinh nghiệm về việc sử dụng từ
ngữ chưa chuẩn với yếu tố

lịch sử trong lời
kêu gọi nhân dân của Nữ tướng Lê Chân ngày trước và tên đường phố của thời

Nữ tướng Lê Chân. Một
số ý kiến đề nghị bổ sung phần hình ảnh về lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong 5 năm
qua để tôn thêm ý nghĩa của lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật
thể cấp quốc gia dịp này. Cùng với đó, các thành viên Ban tổ chức lễ hội đề xuất
bổ sung thêm các chi tiết lịch sử gắn với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
từ thời Nữ tướng Lê Chân đến nay trong phần sử thi của chương trình nghệ thuật.
Mặt khác, phần lời bình cần trau truốt hơn, chú ý ngắn gọn, súc tích và có hồn
để thể hiện niềm tự hào của người đất Cảng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn
Xuân Bình cho rằng, kịch bản và lời bình của chương trình lễ hội còn một số nội
dung khiên cưỡng. Đơn vị tổ chức cần chú ý hơn đến các chi tiết, bố cục và
thành phần tham gia biểu diễn, trình tự biểu diễn của các đoàn đến từ nhiều quốc
gia để bảo đảm nội dung xuyên suốt.

Mục tiêu tôn vinh, quảng bá đất và người Hải Phòng:

Phát biểu tổng kết cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành đề nghị
đơn vị tổ chức sự kiện tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Tổ
chức và đại biểu dự cuộc họp chiều 12-4. Trên cơ sở đó chỉnh sửa kịch bản, bổ
sung nội dung lời bình và hình ảnh, hoàn thiện các mô hình trong phần diễu hành
nghệ thuật. Đồng chí yêu cầu tăng thêm thời lượng trong phần nội dung tôn vinh
đất và người Hải Phòng qua các giai đoạn lịch sử. Hướng đến mục tiêu tổ chức
thành công Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5 với ý nghĩa tôn vinh, quảng bá lịch sử,
văn hóa, hình ảnh vùng đất và con người Hải Phòng tới bạn bè trong nước và quốc
tế.

(Nguồn: Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2016 tập trung tôn vinh,
quảng bá đất và người Hải Phòng /Thùy Linh//Báo Hải Phòng điện tử. – ngày
12/4/2016)

 

52. Làng nghề hoa Đồng Dụ lên
phim

Sáng 8-4, tại chùa Phúc Linh,
làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Công ty CP truyền thông tầm nhìn
(trụ sở tại Hà Nội) phối hợp với chùa Phúc Linh tổ chức lễ ra mắt đoàn làm phim
và lễ khai máy bộ phim “Những cánh hoa tình yêu” - một bộ phim truyền hình nói
về làng nghề hoa Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Các bối cảnh quay của phim được thực hiện tại Mộc Châu -
Sơn La, chùa Phúc Linh và vườn đào, quất, hoa hải đường tại xã Đặng Cương, An
Dương, Hải Phòng. Nội dung bộ phim “Những cánh hoa tình yêu” nói về mối tình giữa
nam nhân vật tên Kiên và cô sinh viên tên Linh học Trường đại học Nông Lâm. Hai
người đã gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống, tuy nhiên với tình yêu chân thành,
họ đến với nhau và cùng nhau gây dựng nên thương hiệu làng hoa Đồng Dụ, Đặng
Cương, lan tỏa khắp nơi.

Thông qua bộ phim giúp khán giả sẽ có cái nhìn về cuộc sống
tươi đẹp hơn, qua đó để hoàn thiện mình. Bộ phim góp phần quảng bá hình ảnh,
con người làng nghề hoa, cây cảnh Đồng Dụ, Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng, ra
khắp cả nước.

(Nguồn: Làng nghề hoa Đồng Dụ lên phim /Trung Kiên//Báo
An ninh Hải Phòng điện tử. – ngày 12/4/2016)

 

53. Hàng nghìn lượt người đến
chiêm bái Phật ngọc tại chùa Hồng Phúc

Chùa Hồng Phúc tọa lạc bên sườn
núi Thiên Văn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An. Đây là một ngôi cổ tự có từ lâu đời,
dấu trùng tu còn lưu lại xưa nhất là cuối thế kỷ thứ 19. Trải qua sự tàn phá của
chiến tranh, của thời gian bào mòn kiến trúc, từ khi Thượng tọa Thích Tục Khang
được bổ nhiệm về trụ trì chùa đã trùng tu kiến tạo, tạo nên cảnh quan khang
trang, hàng năm thu hút hàng nghìn lượt nhân dân và thập phương đến chiêm bái
vãn cảnh.

Đại nhân duyên, chùa Hồng Phúc được cung rước Phật Ngọc
quang lâm A Di Đà mang thông điệp cầu mong một thế giới hòa bình, chúng sinh an
lạc đến với nhân dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận đến chiêm
bái, cầu mong một thế giới hòa bình, hạnh phúc trước khi tôn tượng quay trở về
nước Úc để an vị vĩnh viễn.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tọa Thích Tục Khang - trụ
trì chùa Hồng Phúc cho biết: Đây là cơ duyên duy nhất và một lần để tăng ni,
phật tử và nhân dân TP Hải Phòng cùng các tỉnh, TP đồng bằng Bắc bộ được Chiêm
bái Phật ngọc, thể hiện sự thành kính của mỗi người với Đức Phật A Di Đà và cầu
nguyện cho hòa bình thế giới, bình an cho các mối quan hệ, bình yên cho mỗi gia
đình, bè bạn và sự thanh thản trong tâm hồn mỗi người. Nguồn gốc tôn tượng Phật
ngọc Hòa bình thế giới đó là: Vào năm 2000, tại vùng Bắc Vancouver, Canada,
Công ty Jade West Resources đã tìm thấy một khối ngọc thạch nephrite lớn và đẹp
chưa từng thấy từ trước đến nay, đã làm ngạc nhiên giới nghiên cứu và kinh
doanh đá quý thế giới.

Các nhà nghiên cứu ngọc cho biết, đây là loại ngọc quý có
tên là ngọc thạch Canada (Canadian nephrite), là một trong hai họ ngọc thuộc
nhóm Jade, có chất lượng rất tốt, có thể làm đồ trang sức. Khối ngọc nặng 18 tấn,
không tỳ vết, màu xanh lá cây tươi. Ông Ian Green, một Phật tử ở Bandigo, bang
Victoria, Úc đã phát tâm mua khối ngọc thạch này và chế tác thành pho tượng Phật
Thích Ca Mâu Ni. Năm 2008, các nhà nghiên cứu mỹ thuật và điêu khắc đã dựa theo
khuôn mẫu của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn thờ bên trong Bảo Tháp Đại
Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) để chế tác, chạm trổ thành công pho tượng ngọc
với chiều cao 2,54m, ngang 1,77m, nơi dày nhất khoảng 1m (gồm 5 phần ghép lại
là kim thân, nhục kế, hào quang, tòa sen và bình bát).

Một điều đáng lưu ý là từ khối ngọc thạch nặng 18 tấn,
các nhà điêu khắc đã xẻ lấy phần ngọc đẹp nhất trong toàn khối, nặng khoảng 4 tấn
để điêu khắc thành kim thân Đức Phật. Sau khi các nghi lễ chú nguyện được tổ chức
một cách trang nghiêm, thành kính, pho tượng ngọc chính thức được đăt tên là Phật
ngọc Hòa bình thế giới. Cuối năm 2008, Trung tâm Phật giáo Atisha (Úc) với sự hợp
tác của các đạo tràng ở nhiều nước đã khởi xướng sẽ cung nghinh Phật ngọc chu
du triển lãm tại nhiều quốc gia trên thế giới với niềm tin Phật ngọc sẽ đem đến
bình an cho thế giới. Việt Nam vinh dự là quốc gia lần đầu tiên được cung thỉnh
Phật ngọc vào năm 2009. Phật ngọc đã đi qua nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á… với gần 60 điểm dừng
chân.

Pho tượng Đức Phật bằng ngọc ngồi thiền trên tòa sen
trong tư thế padmasana, nghĩa là “Liên hoa tọa”, trông rất uy nghi, thần thái đầy
từ bi. Hai bàn tay Đức Phật được tạo hình mỹ thuật với tay phải thòng xuống chấm
đất, các ngón tay sít sao úp vào phía trong gần đầu gối bên phải. Bàn tay trái
ngửa ra với các ngón hơi cong lên đặt giữa hai đùi. Thủ ấn này gọi là Xúc địa ấn,
nghĩa là “Thủ ấn chạm mặt đất”.

Cùng với pho tượng, hai vòng hào quang đường kính khoảng
1m được thiết kế mỹ thuật. Vòng bên trong màu xanh, vòng bên ngoài mạ màu vàng
và tùy nơi mà thay đổi hào quang cho Phật ngọc. Một tạo hình mỹ thuật quan trọng
khác được tạo rời, gọi là phần thể hiện tướng nhục kế. Tướng này lộ ra phần thịt
(nhục) nổi cao lên như búi tóc (kế) được kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa mô tả
"cao và rộng như vòm trời". Để tạo hình nhục kế, các nghệ nhân đã lấy
một khối ngọc nhỏ, cẩn trọng điêu khắc tinh tế để thành một búi tóc riêng ngoài
tượng. Nhục kế này được trân trọng đặt lên đỉnh đầu tượng Phật ngọc trước giờ
chiêm bái.

Tại chùa Hồng Phúc, Phật ngọc hòa bình thế giới được cung
thỉnh về chùa từ ngày 8 đến 20-4 (tức ngày 2-3 đến hết 14-3 âm lịch). Trong suốt
những ngày diễn ra triển lãm Phật ngọc, để nhân dân các tỉnh thành cả nước về
chiêm bái, nhà chùa còn tổ chức nấu cơm chay cho thập phương về dự. Công tác
ANTT cũng được lực lượng công an thành phố, công an quận, tổ dân phố phường Bắc
Sơn triển khai cụ thể, an toàn. Đặc biệt, việc kinh doanh buôn bán xung quanh
chùa Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố quán triệt không để nhân dân kinh
doanh làm mất mỹ quan, tôn nghiêm chùa.

Sau hơn 1 tháng  mọi
công tác chuẩn bị, tối 8-4 (tức tối 2-3 âm lịch), tại sân chùa Hồng Phúc đã diễn
ra các nghi lễ kéo khăn phủ khai quang Phật ngọc, tụng niệm cầu nguyện bình an,
thắp nến tri ân cầu nguyện thế giới hòa bình, thả bóng bay vì hòa bình và đón
hàng nghìn các tăng ni, phật tử và nhân dân đến chiêm bái Phật ngọc, cầu bình
an và hạnh phúc. Ngay tại sau buổi khai mạc đại lễ, Giáo hội Phật giáo quận Kiến
An còn trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho học sinh nghèo và
10 suất học bổng toàn phần hỗ trợ học phí 1 năm cho học sinh nghèo vượt khó học
giỏi trên địa bàn thành phố.

Dự và phát biểu tại đại lễ, Phó chủ tịch UBND thành phố
Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá cao các chư tôn Hòa thượng, các tăng ni
và bà con phật tử thành phố đã gương mẫu chấp hành mọi chính sách đường lối của
Đảng, pháp luật nhà nước; chung sức, đồng lòng góp phần to lớn vào sự nghiệp
cách mạng vẻ vang của Đảng, phát triển thành phố.

Thời gian tới, thành phố mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt
Nam, Phật giáo thành phố gắn bó đồng hành cùng dân tộc, bà con phật tử tiếp tục
đoàn kết phấn đấu, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của thành phố. Đồng chí đề
nghị chính quyền, các cơ quan chức năng của quận Kiến An và thành phố tạo mọi
điều kiện để bà con phật tử và nhân dân địa phương cung thỉnh và chiêm bái Phật
ngọc hòa bình thế giới một cách tôn nghiêm, an toàn.

(Nguồn: Hàng nghìn lượt
người đến chiêm bái Phật ngọc tại chùa Hồng Phúc /Thủy Chung//Báo An ninh Hải
Phòng điện tử. – ngày 11/4/2016)

 

54. Nhiều điểm mới tại Lễ hội
Hoa Phượng đỏ lần thứ V

UBND TP. Hải Phòng vừa công bố
kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ V, theo đó, Lễ hội này sẽ diễn ra
từ ngày 6 đến 8-5.

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ V - Hải Phòng
2016 được tổ chức với quy mô cấp thành phố, mang chủ đề “Hải Phòng - nối vòng
tay bè bạn”. Lễ hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8-5 tại Quảng
trường Nhà hát thành phố và khu vực dải trung tâm thành phố. Trong đó, đêm hội
“Hải Phòng - nối vòng tay bè bạn” chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Hải
Phòng được tổ chức vào tối 7-5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố.

Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới: về phần lễ, sẽ kết hợp
với lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia, di tích kiến trúc nghệ thuật
Nhà hát thành phố; phần chương trình nghệ thuật dự kiến sẽ mời 5 đoàn nghệ thuật
quốc tế (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Nga) và các hoa hậu, á hậu, người
đẹp Hải Phòng… tham gia. Cùng với đó là 61 hoạt động hưởng ứng lễ hội của các
quận, huyện, cơ quan, đơn vị nhằm tạo không khí vui tươi, sôi động trên địa bàn
toàn thành phố.

Sau 4 năm tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã trở thành
thương hiệu của Hải Phòng, góp phần lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển của du
lịch thành phố cảng.

(Nguồn: Nhiều điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ
V/Vũ Hoa//Báo Hà Nội mới. - ngày 08/04/2016)

 

55. Khai hội đình Nước xã Đại
Bản

Sáng 7-4, tại di tích lịch sử
văn hóa đình Nước (xã Đại Bản, huyện An Dương) khai mạc lễ hội mùa xuân hằng
năm. Trong buổi đầu khai hội, hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập
phương nô nức kéo nhau về tham dự.

Theo các cụ cao niên trong vùng, cái tên đình Nước bắt
nguồn từ việc triều đình cấp tiền cho dân làng xây đình vào thế kỷ 17, 18. Do
xây bằng tiền của Nhà nước nên có tên là đình Nước. Từ ngôi miếu nhỏ, đình trở
thành một trong những ngôi đình lớn nhất vùng. Đình thờ 7 anh em ruột họ Phạm,
những người con địa phương có công giúp vua Lê Lợi khởi nghĩa chống giặc Minh
và được phong đại tướng quân. Các ngài hi sinh anh dũng trong trận chiến không
cân sức để bảo vệ miền Đông Bắc.

Khi đình cũ bị tàn phá do thời gian và chiến tranh, đình
Nước hiện nay được phục dựng. Đình có mặt bằng kiến trúc kiểu chữ nhị, 5 gian
tiền tế và 3 gian hậu cung, có voi đá, bia đá và thần tượng. Năm 2011, đình Nước
được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.

Hằng năm, cứ đến ngày 1-3 âm lịch, dân làng lại mở hội tưởng
nhớ công lao của các bậc tiền nhân có công với đất nước. Lễ hội đình Nước năm
nay bắt đầu từ ngày 7 và kéo dài đến 9-4 (tức mùng 1 đến mùng 3-3 âm lịch). Nhiều
trò chơi dân gian đặc sắc, hấp dẫn như chọi gà, cờ tướng… diễn ra liên tục
trong 3 ngày lễ hội.

(Nguồn : Khai hội đình Nước xã Đại Bản/Hà Vân//Báo Hải
Phòng. - ngày 08/04/2016)

 

 

56. Đi thực tế sáng tác văn học
với những người lính Cảnh sát hình sự Hải Phòng

Đoàn nhà văn dự Trại sáng tác
văn học với tên gọi “Cây bút vàng” đã có chuyến đi thực tế, giao lưu với phòng
Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự - CSHS), Công an
TP. Hải Phòng.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Trại sáng tác văn học với
tên gọi “Cây bút vàng” do Chi hội Nhà văn Công an phối hợp với Nhà xuất Bản
CAND tổ chức tại thị xã Đồ Sơn (TP. Hải Phòng), ngày 8-4, Đại tá, nhà văn Nguyễn
Hồng Thái, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB CAND đã dẫn đầu đoàn công tác gồm 30 nhà
văn có chuyến đi thực tế, giao lưu với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật
tự xã hội (Cảnh sát hình sự - CSHS), Công an TP. Hải Phòng.

"Những chiến công, hi sinh vất vả của các anh luôn
truyền cảm hứng bất tận, để từ đó các nhà văn có thể khắc họa sinh động chân
dung người Công an anh hùng- những người đang đêm ngày canh giấc ngủ cho nhân
dân”.Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái khẳng định:
“Hình ảnh người chiến sĩ Công an nói chung và lực lượng CSHS nói riêng từ trước
đến nay luôn là mảng đề tài hấp dẫn đối với các lực lượng sáng tác, trong đó có
các nhà văn".

Tại buổi giao lưu, nhà văn Mai Vũ, tác giả của tập truyện
nổi tiếng “Họ là H88” (gồm tập hợp những câu chuyện được viết lại từ nguyên mẫu
ở phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng) cho biết, ông đã từng ở Hải Phòng 3 tháng
liên tục để tìm hiểu và viết về người CSHS nơi đây.

Thời gian đó, ông được Phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng
giúp đỡ rất nhiệt tình, được tiếp cận với những cán bộ chiến sĩ (CBCS) trực tiếp
chiến đấu nên ông rất hiểu con người và công việc của họ. Vì vậy ông mới có thể
cho ra đời được tập truyện thành công ngoài
mong đợi.       

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSHS Công an TP. Hải
Phòng đã trân trọng cảm ơn các nhà văn đã dành sự quan tâm và có những tác phẩm
viết về lực lượng CSHS. “Chúng tôi nghĩ rằng, chiến công không chỉ là việc phá
được những chuyên án lớn, mà hơn hết, nhân dân phải có được giấc ngủ bình yên mỗi
ngày” - Đại tá Thắng khẳng định.

(Nguồn : Đi thực tế sáng tác văn học với những người lính Cảnh sát hình sự Hải
Phòng
/Cảnh Vũ//Báo điện tử Công an nhân dân. - ngày 10/04/2016)

 

57. 3 món ngon Hải Phòng
không phải ai cũng biết

Những món ăn ngon ở Hải Phòng
không chỉ có bánh đa cua, bánh mỳ que, hay nem cua bể... Ở Hải Phòng còn có những
món ngon độc đáo khác mà không phải ai cũng biết.

1. Cafe cốt dừa :

Khi đến với Hải Phòng không thể không thưởng thức cafe cốt
dừa. Không giống với cafe bình thường, cafe cốt dừa có vị rất lạ và khác. Món
ngon này khiến nhiều người không thể quên cho dù chỉ thưởng thức một lần.

Chỉ cần một ít cafe đặc, nước cốt dừa và đường đánh đều,
sau đó cho thêm trân châu, dừa khô, thạch đen và ít đá. Món ăn này có vị thơm
và ngậy của nước cốt dừa, vị đắng của cafe, vị ngọt bùi của dừa khô "hạ gục"
mọi tín đồ ẩm thực khó tính. Với món ăn này, bạn có thể ăn kèm với bánh dày đỗ
để cảm nhận vị ngọt của bột gạo với vị béo ngậy của cafe cốt dừa. Giá một cốc
cafe cốt dừa ở Hải Phòng chỉ dao động từ 10 - 15k thôinhé!

2. Giá bể :

Giá bể là món ăn ngon mà không phải ai là người Hải Phòng
cũng biết về nó. Loài sinh vật này sống ở những bãi bồi ven biển, thường có
quanh năm nên cũng có khi người ta gọi nó là giá biển. Giá bể có hình thù giống
như con móng tay nhưng thân mỏng hơn. Chân của nó giống như giá đỗ thò ra
ngoài. Giá bể được chế biến phổ biến nhất là giá bể xào và nộm giá bể. Giá bể
xào có vị chua chua, ngọt ngọt rất dễ ăn.

Tuy nhiên, với nhiều người thiếu kiên nhẫn thì ăn giá bể
rất mất thời gian vì phải tách vỏ từng con một để lấy thịt bên trong. Một bát
giá bể xào có giá từ 15k - 25k. 

3. Cháo khoái :

Thêm một món ngon Hải Phòng không phải ai cũng biết đó là
cháo khoái. Kông chỉ đặc biệt về tên gọi mà cũng khiến cho người ta ấn tượng về
màu sắc. Màu xanh của cháo được làm từ lá rau ngót, cũng có nơi làm từ lá dứa.
Trên mỗi bát cháo khoái, người ta cho thêm đậu xanh xay nhuyễn, có thể cho thêm
hành phi thơm lên trên. Giá tiền cho một bát cháo khoái là 10k/1 bát. Quán cháo
khoái bán đông khách nhất ở Hải Phòng nằm ở chợ Cột Đèn (Dư Hàng, Lê Chân, Hải
Phòng). Ngoài cháo khoái, bạn cũng có thể thưởng thức thêm món cháo sườn hoặc
cháo trai. 

Cháo khoái thường được bán vào buổi chiều. Bạn sẽ thấy thật
tuyệt khi được thưởng thức một bát cháo khoái vào lúc bụng “ngon ngót” mỗi chiều,
nhất là trong những ngày đông lạnh như thế này.

(Nguồn : 3 món ngon Hải Phòng không phải ai cũng biết//Báo
điện tử Vietnamnet . – ngày 09/04/2016)

 

58. Biểu diễn múa rối tái tạo không gian văn hóa sân đình

Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải
Phòng vừa tổ chức giao lưu biểu diễn múa rối phục vụ đông đảo nhân dân tại Di
tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê
Chân. Đây là hoạt động nhằm tái tạo không gian văn hóa sân đình, góp phần bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật
của nhân dân thành phố.

Trong vòng 60 phút, các nghệ sĩ, diễn viên đã đem đến cho
khán giả gần 10 tiết mục múa rối đặc sắc, giới thiệu những hình thức thể hiện độc
đáo của rối cạn trong nghệ thuật sân khấu truyền thống. Bên cạnh những tiết mục
múa rối hiện đại, thu hút các em thiếu nhi như: Những chú ếch xanh tinh nghịch,
Ba con mèo - Chị ong nâu, Chọi trâu…; có nhiều tiết mục thể hiện hiện sự kết hợp
độc đáo, thú vị giữa múa rối và ca trù, hát văn như: múa rối hát ca trù Tây hồ
hoài cổ, múa rối hát văn Vịnh Hương Tích, Hầu xá thượng… được đông đảo khán giả
ủng hộ, tán thưởng.

Chương trình múa rối tại đình Kênh là một trong nhiều đêm
diễn nằm trong chương trình tái tạo không gian văn hóa sân đình do Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tổ chức vào các tối 1 và 15 âm lịch hàng tháng tại sân
đình, nhằm giới thiệu đến người dân Hải Phòng những loại hình văn hóa dân gian
truyền thống: múa rối, chèo, ca trù…; góp phần lưu giữ và bảo tồn những giá trị
văn hóa giàu tính nhân văn của dân tộc.

(Nguồn : Biểu diễn múa rối tái tạo không gian văn
hóa sân đình//Báo An ninh Hải Phòng . – ngày 12/04/2016)

 

59. Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm
2016 tập trung tôn vinh, quảng bá đất và người Hải Phòng

Chiều 12-4, tại UBND thành phố, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp
kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần
thứ 5 – Hải Phòng 2016.

Cùng làm việc có các đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch
UBND thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng lãnh đạo
các ngành là thành viên Ban Tổ chức lễ hội, các thành viên Hội đồng nghệ thuật
thành phố và Công ty cổ phần Hàm Nghi, đơn vị phụ trách tổ chức chương trình
nghệ thuật trong lễ hội.

Chương trình lễ hội với 3 nội dung dài 70 phút:

Lễ hội Hoa Phượng đỏ là hoạt động thường niên của thành
phố. Lễ hội năm nay đặc biệt hơn với việc tổ chức đón nhận di tích quốc gia, di
tích kiến trúc nghệ thuật và đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia với Lễ hội Nữ tướng Lê Chân. Chương trình lễ hội gồm 3 nội dung trong
đó chương trình nghệ thuật dự kiến dài 70 phút. Phần lễ và màn diễu hành nghệ
thuật hội tụ nhiều mô hình lớn thể hiện sự đoàn kết, đồng tâm của người dân đất
Cảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, quyết tâm xây dựng Hải
Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Theo kịch bản của đơn vị tổ chức sự kiện và các thành
viên Ban Tổ chức lễ hội năm nay, Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Nối vòng
tay bè bạn” là điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5 – Hải Phòng 2016 diễn
ra tại quảng trường Nhà hát thành phố. Tham gia biểu diễn trong chương trình
này có hàng nghìn diễn viên, nghệ sĩ, sinh viên của Trung ương và thành phố.
Trong đó có 350 diễn viên múa chuyên nghiệp Trung ương, 80 vũ đoàn và diễn viên
nhảy hiện đại, 30 nhóm hợp xướng violon, 60 diễn viên trong dàn đồng ca, hợp xướng,
400 sinh viên đại học và cao đẳng địa phương cùng 20 ca sĩ nghệ sĩ solo.

16 khối diễu hành nghệ thuật đa sắc màu văn hóa:

Phần diễu hành nghệ thuật có sự tham gia của 300 diễn
viên chuyên và bán chuyên của địa phương cùng 1000 sinh viên đại học và cao đẳng
địa phương bố cục thành 16 khối với các chủ đề riêng biệt thể hiện theo các mô
hình nổi bật đặc trưng của thành phố Cảng Hải Phòng. Các mô hình thể hiện truyền
thống lịch sử, văn hóa và hướng phát triển của Hải Phòng trong tương lai gần
như mô hình Nữ tướng Lê Chân, Hải Phòng – thành phố hòa bình, hoa trạng nguyên,
du lịch biển, văn hóa đa sắc màu, hoa phượng đỏ... Cùng với đó là sự tham gia của
9 tỉnh, thành phố làm nổi bật chủ đề “Hải Phòng – Nối vòng tay bè bạn” của lễ hội
năm nay. Hoạt cảnh sử thi “Thánh Chân công chúa Lê Chân” dài 11 phút tái hiện lịch
sử dựng đất An Biên xưa của Nữ tướng Lê Chân ở vùng đất Hải tần phòng thủ.

Điểm nhấn “Hải Phòng – Nối vòng tay bè bạn” :

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Nối vòng tay bè bạn”
với thời lượng dự kiến 60 phút sẽ diễn ra ngay sau phần lễ đón nhận Bằng công
nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với Lễ hội Nữ tướng Lê Chân và Bằng di
tích quốc gia, Di tích kiến trúc nghệ thuật với di tích Nhà hát thành phố.
Chương trình được bố cục 4 phần nội dung gồm hoài niệm, Hải Phòng thành phố tôi
yêu, Hải Phòng hội tụ bốn phương và phần DJ hòa âm ánh sáng. Phần kết “Hải
Phòng – Thành phố hoa phượng đỏ” dài 3 phút sẽ kết lại chương trình nghệ thuật
đặc biệt trong Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5 – Hải Phòng 2016 cùng màn bắn
pháo hoa nghệ thuật.

Nội dung chương trình bám chủ đề “Nối vòng tay bè bạn”:

Tại cuộc họp chiều 12-4, sau
khi nghe bản âm thanh demo tổng thể của chương trình lễ

hội và tham khảo kịch
bản, lời bình, thành viên Ban Tổ chức lễ hội, đại diện lãnh đạo các quận,

huyện và một số cơ quan, ban, ngành tham gia góp ý để
hoàn thiện nội dung kịch bản tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ. Phần lớn các ý kiến
nhận định, các nội dung theo chủ đề của lễ hội là “Nối vòng tay bè bạn” được
đơn vị tổ chức xây dựng kịch bản bám sát. Nhiều nội dung được lựa chọn gắn với
phần lời bình tôn vinh được đất và người Hải Phòng, nêu bật được vị thế hiện tại
của thành phố trong lộ trình hội nhập hướng đến xây dựng thành phố Cảng xanh,
văn minh, hiện đại.

Quan tâm bổ sung hình ảnh, chi tiết lịch sử :

Nhiều ý kiến trao đổi rút kinh nghiệm về việc sử dụng từ
ngữ chưa chuẩn với yếu tố lịch sử trong lời kêu gọi nhân dân của Nữ tướng Lê
Chân ngày trước và tên đường phố của thời Nữ tướng Lê Chân. Một số ý kiến đề
nghị bổ sung phần hình ảnh về lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong 5 năm qua để tôn
thêm ý nghĩa của lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc
gia dịp này. Cùng với đó, các thành viên Ban tổ chức lễ hội đề xuất bổ sung
thêm các chi tiết lịch sử gắn với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thời
Nữ tướng Lê Chân đến nay trong phần sử thi của chương trình nghệ thuật. Mặt
khác, phần lời bình cần trau truốt hơn, chú ý ngắn gọn, súc tích và có hồn để
thể hiện niềm tự hào của người đất Cảng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn
Xuân Bình cho rằng, kịch bản và lời bình của chương trình lễ hội còn một số nội
dung khiên cưỡng. Đơn vị tổ chức cần chú ý hơn đến các chi tiết, bố cục và
thành phần tham gia biểu diễn, trình tự biểu diễn của các đoàn đến từ nhiều quốc
gia để bảo đảm nội dung xuyên suốt.

Mục tiêu tôn vinh, quảng bá đất và người Hải Phòng:

Phát biểu tổng kết cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành đề nghị
đơn vị tổ chức sự kiện tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Tổ
chức và đại biểu dự cuộc họp chiều 12-4. Trên cơ sở đó chỉnh sửa kịch bản, bổ
sung nội dung lời bình và hình ảnh, hoàn thiện các mô hình trong phần diễu hành
nghệ thuật. Đồng chí yêu cầu tăng thêm thời lượng trong phần nội dung tôn vinh
đất và người Hải Phòng qua các giai đoạn lịch sử. Hướng đến mục tiêu tổ chức
thành công Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 5 với ý nghĩa tôn vinh, quảng bá lịch sử,
văn hóa, hình ảnh vùng đất và con người Hải Phòng tới bạn bè trong nước và quốc
tế.

(Nguồn : Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2016 tập trung tôn
vinh, quảng bá…/Thùy Linh// Báo Hải Phòng. - ngày 13/04/2016)

 

60. Cầu quay xe lửa độc đáo nhất Việt Nam

Sau nửa thế kỷ hoạt động, cầu
Quay Hải Phòng bị bom đạn đánh sập và không thể quay được nữa. Tuy nhiên, hiện
công trình 114 tuổi này vẫn làm nhiệm vụ đưa tàu và người dân qua sông.

Việt Nam hiện có duy nhất cầu quay sông Hàn ở Đà Nẵng còn
hoạt động, trở thành điểm nhấn của thành phố. Ít ai biết rằng cách đây 114 năm,
tại TP Hải Phòng, người Pháp từng xây dựng một cây cầu quay dành cho xe lửa. Mỗi
khi tàu thuyền qua lại, cầu lại được quay.

Vì sao người Pháp xây cầu Quay Hải Phòng:

Theo nhà sử học Ngô Đăng Lợi (gần 90 tuổi), khu vực nội
thành Hải Phòng hiện nay xưa kia chỉ là bãi đất bồi đắp, sông ngòi dày đặc, có
2 làng cổ là An Biên và Lạc Viên tập trung nhiều cư dân sinh sống. Năm
1870-1873, vua Tự Đức cho xây dựng một bến cảng bên cửa sông Cấm mang tên Ninh
Hải và một căn cứ phòng ngự bờ biển ở liền kề, gọi là nha Hải Phòng sứ.

Sau khi Pháp đánh chiến Bắc Kỳ năm 1873-1874, để thuận tiện
cho việc vận chuyển hàng hóa từ Pháp sang Việt Nam, từ Việt Nam đi Trung Quốc
và ngược lại, nhà cầm quyền Pháp chọn Hải Phòng xây dựng cảng biển cùng tuyến
đường sắt Hải Phòng đi Hà Nội, Lào Cai và sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Nhờ đó, một loạt cầu thép nối tuyến xe lửa này ra đời như
cầu Quay (Hải Phòng), cầu Phú Lương (Hải Dương), cầu Long Biên (Hà Nội)… Năm 1901,
cầu Quay bắc qua sông Tam Bạc được khởi công, sau một năm thì hoàn thành. Cầu bằng
dầm thép, có 2 nhịp và 3 khoang thông thuyền, phục vụ cho cả đường bộ và đường
sắt. Để không gây trở ngại cho các tàu thuyền qua lại trên sông, các kỹ sư người
Pháp đã thiết kế nhịp giữa cầu có thể quay ngang 90 độ, dọc theo sông.

Những năm đầu, cầu được điều khiển thủ công bởi 5-6 công
nhân người Việt. Họ sử dụng hệ thống ròng rọc để quay cả một nhịp cầu dài khoảng
50 m, nặng cả trăm tấn. Sau một thời gian, việc vận hành được thực hiện bằng động
cơ điện.

Cầu Quay trở thành trọng điểm đánh phá của đế quốc Mỹ :

Năm 1951, chính quyền lâm thời Hải Phòng đổi tên cầu Quay
thành Hoa Lư (tên kinh đô nước Việt Nam đời Đinh và Tiền Lê). Sau 3 năm, cầu
Hoa Lư đổi tiếp thành cầu Tam Bạc, nhưng người dân Hải Phòng vẫn quen với tên cầu
Quay.

Trong các năm 1966-1967, nhằm ngăn chặn miền Bắc tiếp nhận
xăng dầu, vũ khí, đạn dược từ nước ngoài qua cảng Hải Phòng, từ Hải Phòng chi
viện cho chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt bằng đường không.
Hàng nghìn tấn bom đạn trút xuống Hải Phòng. Nhiều cây cầu bị trúng bom đổ sập,
hư hỏng, trong đó có cầu Quay. Kể từ đó, cầu được sửa lại và đặt cố định.

Lớn lên bên dòng sông Tam Bạc, ông Lương Văn Cường (64 tuổi,
trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) kể khi còn nhỏ vẫn cùng bạn bè gần
nhà ra bờ sông ngắm cầu Quay và tàu thuyền qua lại. Cầu không quay vào giờ nhất
định mà khi có tàu thuyền lớn đi qua thì nhân viên vận hành lại cho cầu chuyển
động.

"Tụi trẻ chúng tôi rất thích thú, không hiểu vì sao
nửa cây cầu to đến vậy chỉ cần vài người là có thể làm nó quay đi quay lại",
ông Cường kể và cho biết giờ đây cầu không còn quay như trước nhưng mỗi lần đi
qua vẫn ngắm nhìn và hoài niệm về những ngày thơ ấu.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại giữa hai quận Hồng Bàng và Lê
Chân, giảm tải người và phương tiện qua cây cầu trăm tuổi này, năm 2013 Hải
Phòng xây dựng cầu đường bộ Tam Bạc song song cầu Quay. Công trình từ thời Pháp
thuộc chỉ còn phục vụ xe lửa và một số ít người đi xe đạp, xe máy.

Tuy không còn quay, nhưng cầu Quay vẫn trở thành điểm nhấn,
là chứng nhân thể hiện sức sống mãnh liệt của người dân thành phố Cảng không chịu
khuất phục trước mưa bom bão đạn.

(Nguồn : Cầu quay xe lửa độc đáo nhất Việt Nam/Giang
Chinh//Báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam VnExpress. - ngày 14/04/2016)

 

61. Bế mạc trại sáng tác văn
học “Cây bút vàng” lần thứ III - năm 2016: Thổi bùng ngọn lửa đam mê

            Trại sáng tác văn học “Cây bút vàng”
lần thứ III - năm 2016 do Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, NXB Công an nhân
dân phối hợp cùng Chi hội Nhà văn Công an tổ chức đã chính thức khép lại. Lễ bế
mạc vừa diễn ra vào sáng 14-4 tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Giải “Cây bút vàng” được tổ chức lần đầu tiên cách đây vừa
tròn 20 năm. So với 2 lần tổ chức trước đây, giải “Cây bút vàng” lần thứ III có
sự mở rộng về biên độ với việc bổ sung thể loại tiểu thuyết, bên cạnh 2 thể loại:
truyện ngắn và ký. Điều này không những khuyến khích các tác phẩm dài hơi mà
còn mở rộng phạm vi sáng tạo của nhà văn.

Tham dự trại sáng tác có các nhà văn, nhà thơ tên tuổi
như Văn Phan, Nguyễn Hiếu, Phạm Hoa, Đình Kính, Trần Ninh Hồ, Nguyễn Trọng Tạo…
Bên cạnh đó, trại sáng tác còn có sự góp mặt của các nhà nghiên cứu văn học,
nhà phê bình văn học, nhà báo: Bùi Việt Thắng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lý Hoài Thu…

Trong thời gian diễn ra, BTC đã tạo điều kiện cho các nhà
văn, nhà thơ đi thâm nhập thực tế tại Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải
Phòng. Các nhà văn được trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện với các cán bộ chiến sĩ
để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của những người lính hình sự, hiểu hơn về những đóng
góp và hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ Công an nhân dân. Từ chất liệu này,
các nhà văn sẽ tạo nên các trang viết dày dặn thực tế và đưa hình ảnh người chiến
sĩ Công an nhân dân đến gần hơn với bạn đọc.

Theo thông tin từ BTC, hầu hết các nhà văn đều có sản phẩm
sau thời gian tham dự trại sáng tác. Bên cạnh đó có rất nhiều nhà văn, cây bút
trong và ngoài lực lượng dù không dự trại sáng tác nhưng cũng đã gửi tác phẩm
tham dự cuộc thi. Tính đến thời tiểm này, BTC đã nhận được gần 40 tác phẩm ở cả
3 thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn và ký.

Nhà văn Nguyễn Hiếu đã hoàn thành tác phẩm ký “Chuyện
bình thường về người Công an bình thường”, đang thu thập tư liệu để viết tiểu
thuyết “Anh ấy và người ấy”; nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo
An ninh Thủ đô đã viết xong 2 truyện ngắn “Kiên quyết không bắt” và “Phần đời
còn lại”…

Tham dự và phát biểu tại Lễ bế mạc trại viết, Trung tướng
Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã ghi nhận và
đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của Chi hội Nhà văn Công an, NXB Công an
nhân dân; Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân cùng các
đơn vị có liên quan đã phối hợp tổ chức trại sáng tác “Cây bút vàng” lần thứ
III.

Xác định văn học là một trong số những lĩnh vực quan trọng,
xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cho
biết, Tổng cục Chính trị CAND đã và sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất để
phát triển văn học trong lực lượng CAND nói riêng và mảng văn học về đề tài vì
an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nói chung.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước cũng cho biết thêm, trại
sáng tác có thể chỉ là duyên cớ, là nơi để khơi gợi, thổi bùng ngọn lửa đam mê
của các nhà văn, từ đó các nhà văn sẽ có những tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về mảng
đề tài này để cho ra đời những tác phẩm thực sự có chất lượng, có giá trị cao,
phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn chương của đông đảo bạn đọc trong cả nước.

Lễ trao giải thưởng “Cây bút vàng” lần thứ III - năm 2016
dự kiến sẽ được tiến hành vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng CAND,
19-8-2017.

(Nguồn: Bế mạc trại sáng tác văn học “Cây bút vàng” lần
thứ III - năm 2016/Thanh Xuân//Báo An ninh thủ đô. - ngày 15/04/2016)

62. Bâng khuâng chợ hoa đêm

Được tắm mình trong không gian
êm ả, thanh bình, tràn ngập hương sắc hoa của chợ hoa đêm Hạ Lũng (phường Đằng
Hải, quận Hải An, Hải Phòng), thấy lòng bâng khuâng, xao xuyến như thuở đầu mới
yêu!

Trời phú cho mảnh đất này chất đất tốt, phù hợp với cây cối,
đặc biệt là các loài hoa nên từ bao đời, người dân nơi đây trung thành với nghề
trồng hoa. Khi mọi người còn đang ngon giấc trong chăn ấm thì người trồng hoa
mà chủ yếu là chị em đã dậy từ nửa đêm đem hoa ra chợ. Chợ hoa đêm là chợ đầu mối
không chỉ của Hải Phòng mà còn là của nhiều thành phố khác nên 4 giờ là khách
các nơi đã đến lấy cất mang đi giao. Thế là từ Hạ Lũng, hoa theo chân người
mang mùa xuân đến muôn nơi.

Khi đến chợ này, trên trời đầy sao, dưới đất bạt ngàn
hoa. Những thứ hoa quen thuộc, bình dị nhất như hoa cau, hoa chuối, hoa súng…
cũng tự tin sánh cùng bao loài hoa kiêu sa, nổi tiếng như lay ơn, cúc, thược dược,
đồng tiền, hồng, huệ, hoa ly, violet, phăng, cẩm tú cầu... làm chợ hoa thêm
phong phú. Nhìn hoa tràn ngập các con đường với muôn vàn sắc hương lung linh dưới
ánh đèn, thấy lòng phấn chấn lạ thường.

Những bông cúc đại, sang trọng, kiêu sa nổi bật trong màu
vàng tươi. Hoa hồng đủ màu quyến rũ. Hồng bạch tinh khôi. Hồng vàng tươi tắn.
Nhưng tôi thích nhất hồng truyền thống, có gai và hương thơm kín đáo, quyến rũ
hấp dẫn lạ lùng! Hoa lay ơn trắng, vàng, đỏ, hồng, đủ cả. Những bông hoa nở he
hé như miệng thiếu nữ e ấp, điệu đà. Những năm gần đây, một số loài hoa lạ như
hoa ly (còn gọi là huệ tây), hoa violet (có tên là hoa phi yến), hoa hồng Pháp,
Đà Lạt... cũng có mặt ở chợ này. Hoa ly tượng trưng cho sự trinh trắng, thủy
chung và cao thượng với các màu trắng, tím, vàng. Hoa ly có hương thơm dịu nhẹ.
Chỉ cần cắm một cành xen với hoa khác là căn nhà hương hoang thoảng. Hoa violet
cũng được dân sành hoa ưa dùng.

Đi chợ hoa đêm ngoài sự mãn nhãn khi ngắm vẻ đẹp của bao
loài hoa, còn được ngắm người bán hoa tươi tắn chào khách và đặc biệt ngắm
khách mua hoa với những gương mặt rạng ngời hạnh phúc, nhất là các nam thanh nữ
tú.

Mờ sáng, các vì sao trốn đi rất nhanh, trả lại cho bầu trời
tinh khôi với ánh bình minh rạng rỡ. Chợ hoa dần thưa nhường chỗ cho chợ ban
ngày, nhưng hương hoa vẫn vấn vương như níu giữ chân khách.

(Nguồn : Bâng khuâng chợ hoa đêm/Trịnh Thị Thuận//Báo
Tin tức TTXVN. – ngày 15/04/2016)

 

63. Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải
Phòng 2016 – Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê
Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại Hội nghị nghe báo
cáo về việc chuẩn bị cho Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2016 sẽ diễn ra trong
3 ngày từ 6/5 đến 8/5.     

Dự kiến chương trình khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải
Phòng lần thứ 5 diễn ra tại quảng trường Nhà hát Thành phố, quy mô 709 khách mời
Trung ương, quốc tế và các tỉnh, thành phố bạn. Chương trình được truyền hình
trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam với 3 phần chính gồm: phần
Lễ khai mạc lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 5, đón nhận Quyết định công nhận Di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Nữ tướng Lê Chân và Bằng xếp hạng Di tích
kiến trúc nghệ thuật quốc gia cho công trình Nhà hát thành phố; phần chương
trình nghệ thuật với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”; phần diễu hành
Canaval với các mô hình quảng bá, giới thiệu về truyền thống lịch sử, thành tựu
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Kết thúc chương trình nghệ thuật sẽ
có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật.

Cùng với chương trình khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ lần
thứ 5, ở TP Hải Phòng sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện lớn chào mừng 61 năm ngày giải
phóng Hải Phòng như: Lễ khởi công dự án xây dựng nhà máy của LG Displays (Hàn
Quốc) tại khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương) vào ngày 6/5; Lễ khởi công
Dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu do Công ty cổ phần Him Lam làm
chủ đầu tư tại khu vực đảo Hòn Dấu, quận Đồ Sơn vào sáng 7/5; Lễ khởi công hợp
phần B, dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại thị trấn Cát Hải,
huyện Cát Hải vào sáng 12/5; lễ khánh thành Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi vào
sáng ngày 12/5...

Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho Lễ hội Hoa
hượng đỏ và các sự kiện khởi công, khánh thành các dự án lớn trên địa bàn thành
phố đã cơ bản hoàn thành. Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải
Phòng yêu cầu: Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2016 bảo đảm triển khai tiết kiệm,
hiệu quả, tạo không khí phấn khởi cho người dân thành phố. Các ngành tập trung
cao cho việc tuyên truyền, cổ động trực quan về Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 5
và các sự kiện liên quan; rà soát cẩn thận nội dung, kịch bản lễ hội, trình Ban
Thường vụ Thành ủy duyệt trước khi diễn ra lễ tổng duyệt; đẩy nhanh việc kêu gọi
nhà tài trợ để vận động kinh phí cho lễ hội, bảo đảm 100% nguồn kinh phí tổ chức
lễ hội từ nguồn xã hội hóa. Ông yêu cầu, trong dịp này, các ngành, đơn vị, địa
phương tập trung khởi công, khánh thành 6 công trình, dự án lớn gồm: khởi công
dự án xây dựng nhà máy của LG Displays (Hàn Quốc) tại khu công nghiệp Tràng Duệ
(huyện An Dương); khởi công Dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu; khởi
công hợp phần B, dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; khởi
công dự án cầu vượt qua đường Lê Hồng Phong; khởi công dự án nâng cấp khu chung
cư xuống cấp U19 Lam Sơn (quận Lê Chân) và khánh thành Cảng Hàng không quốc tế
Cát Bi.

(Nguồn : Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2016 – Đảm bảo
tiết kiệm, hiệu quả/Đại Vũ//Báo Xây dựng. - ngày 18/04/2016)

 

64. Dấu ấn Lễ hội đường phố
sách Hải Phòng 2016

Diễn ra trong 3 ngày, từ 15 đến 17-4, Lễ hội đường phố
sách Hải Phòng năm 2016 đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đất Cảng tham
gia.

Lễ hội đường phố sách là một trong những hoạt động chính
được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4, do Sở Thông tin và Truyền
thông phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
tại khuôn viên Trung tâm triển lãm mỹ thuật thành phố. Đây là sự kiện nhằm khẳng
định vai trò, tầm quan trọng của sách trong cuộc sống, tôn vinh các giá trị của
sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hội sách đường phố năm nay có sự tham gia trưng bày của Hội
liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố, Nhà xuất bản Hải Phòng và 7 cơ sở phát
hành lớn trên địa bàn. Tại 9 gian trưng bày, hàng nghìn đầu sách được trình bày
theo bố cục ấn tượng với đa dạng thể loại và phong phú đề tài. Những gian trưng
bày như Nhà xuất bản Hải Phòng, Công ty sách Phương Nam, Nhà sách Fahasa của
thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Tiền Phong, Cửa hàng sách tự chọn của Công ty cổ
phần phát hành sách Hải Phòng... luôn thu hút đông đảo công chúng tới tham quan
và mua sách. Bên cạnh những tác phẩm đã trở thành kinh điển, có rất nhiều đầu
sách của các tác giả trẻ, sách best seller của các giả Việt nam và thế giới.
Nhiều đầu sách được khuyến mại với mức giảm giá hấp dẫn…

Cùng trong dịp này, nhiều hoạt động khác được tổ chức nhằm
tôn vinh những người nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, phát hành, lưu trữ và quảng
bá sách trên địa bàn thành phố: tọa đàm về ngày sách Việt Nam với chủ đề “Bước
ra cùng toàn cầu” tại Trường THPT chuyên Trần Phú chiều 15-4; triển lãm sách tại
Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố từ 15-4 đến 21-4.

(Nguồn : Dấu ấn Lễ hội đường phố sách Hải Phòng
2016//Báo An ninh Hải Phòng điện tử. – ngày 27/4/2016)

 

65. Nhân Ngày sách và bản quyền:
Dẫn lối thanh niên đến "kho báu"

Gần 10% thanh niên không bao giờ đọc sách. Hai thể loại truyện được đọc nhiều
nhất hiện nay là truyện cười và truyện tranh. Chỉ có khoảng 16% thanh niên thường
xuyên đọc báo, trong đó tỷ lệ cao nhất là đọc báo An ninh Hải Phòng, An ninh thế
giới và báo Thể thao… Đó là những con số biết nói từ cuộc khảo sát mới đây của
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Hải Phòng về nhu cầu tiêu dùng văn hóa phẩm
của thanh niên Hải Phòng hiện nay.

Xóa tâm lý ngại đọc… :

3.750 thanh niên đang sinh sống,
học tập, làm việc ở Hải Phòng (cả nội thành, ngoại thành và hải đảo), từ học
sinh, sinh viên đến cán bộ công chức viên chức, công nhân và thanh niên làm nghề
tự do đã được phỏng vấn. Trong đó, có tới ¾ số thanh niên chi tiêu dưới 100
nghìn đồng/tháng để mua văn hóa phẩm như sách, báo, băng đĩa nhạc. Chỉ có một nửa
số thanh niên là thường xuyên đọc sách. Hầu hết sách họ phải mua, số mượn ở thư
viện không nhiều.

Theo chân những người thực hiện cuộc khảo sát, chúng tôi
đem câu hỏi “Bạn thường đọc gì?” để phỏng vấn nhanh một số thanh niên. Bạn Thu
Thủy (30 tuổi, ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng), làm việc ở một cơ quan nhà nước
cho biết, từ ngày tốt nghiệp đại học, đóng gói lại sách vở là bạn “coi như xong
sự nghiệp học hành vất vả”.

Từ đó bạn hầu như không đụng đến một cuốn sách nào nữa, từ
sách văn chương, giải trí cho đến sách bổ sung kiến thức, tư tưởng… “Cơ quan
mình cũng đặt nhiều loại báo, hằng ngày đều có báo mới nhưng mình ngại đọc. Nếu
cần tra cứu hay cập nhật thông tin mới phục vụ công việc thì mình có thể lướt
qua các website báo Đảng, báo ngành. Ngoài ra, mình chỉ thích đọc truyện cười
và tin tức về các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng… Tất cả đều sẵn trên
internet”.

Bạn Nguyễn Thị Huyền (27 tuổi, ở phường Lạch Tray, quận
Ngô Quyền) làm nghề cắt tóc thật thà trả lời, bạn chưa bao giờ đặt chân vào các
hiệu sách. Cách giải trí chủ yếu của bạn là online facebook trên chiếc điện thoại
thông minh. “Đi làm cả ngày, tối muộn mới về đến nhà, mệt phờ người rồi, chỉ muốn
nghỉ ngơi giải trí tí chút thôi. Mình cũng thích những quyển truyện kinh điển
nhưng thường là chúng rất dày, nhìn thấy đã… ngại, hơn nữa cũng ít thời gian
nên chỉ muốn xem cái gì nó giải trí nhanh. Nếu không xem điện thoại thì thi thoảng
mình đọc các loại tạp chí dành cho phụ nữ như là Hạnh phúc gia đình, Đẹp… mà
mình mua của mấy bà bán rong sách báo cũ”.

Bạn Thanh Thúy (20 tuổi, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê
Chân), công nhân một xưởng giày da cho hay, bạn không thích đọc sách hay báo.
“Cứ nhìn vào trang giấy in là mình buồn ngủ, mình chỉ thích xem ti vi, nhất là
các chương trình ca nhạc, hài hoặc phim tình cảm lãng mạn. Buổi tối mà không đi
chơi với bạn bè thì mình chỉ xem ti vi rồi ngủ” - Thúy nói.

Bạn Trần Hạnh (21 tuổi, ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An),
sinh viên Đại học Hải Phòng chia sẻ: “Mình đọc sách thường xuyên nhưng chủ yếu
là sách phục vụ cho học tập. Hầu hết sách mình phải mua vì mượn thư viện được
ít. Số đầu sách của thư viện chưa thực sự phong phú, ít sách mới. Mình cũng
thích các loại sách văn chương, lịch sử, bổ sung kiến thức… nhưng giá sách quá
cao so với số tiền chi tiêu hạn hẹp mà bố mẹ chu cấp nên mình không dám mua.
Hơn nữa, bây giờ sách mới nhiều quá, chẳng biết nên chọn cuốn nào”. Còn em Hồng
Hạnh (phường Cát Bi, quận Hải An), học sinh lớp 11 cho biết, ngoài sách học tập
ở trường, em chỉ thích đọc truyện lãng mạn của các tác giả trẻ, truyện ngôn
tình vì chúng phù hợp với suy nghĩ, tình cảm lứa tuổi của em.

Bằng cà phê sách,
hội chợ sách :

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc
Son có lần phát biểu: “Trong đời sống tinh thần, sách là sản phẩm, là kho tàng
tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi
chúng ta nguồn tri thức vô tận, dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng
tới các giá trị nhân văn cao cả. Ở thời đại nào, việc đọc sách cũng là một
trong những yếu tố cốt lõi để hoàn thiện nhân cách con người”.

Trong khi đó, hiện nay một số thanh niên không thích đọc,
lười đọc, một số bạn không biết chọn lựa nên đọc những gì, nhiều bạn khác lại
chỉ đọc những loại sách giải trí hời hợt. Theo TS. Nguyễn Xuân Quang - nguyên
Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Hải Phòng - có một số lượng
không nhỏ thanh niên hiện nay dành nhiều thời gian và tiền bạc cho việc tiêu
dùng những loại văn hóa phẩm không lành mạnh. Và việc lưu hành các loại hình
văn hóa phẩm không lành mạnh trên thị trường đang có chiều hướng gia tăng.

“Do vậy, một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm
sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp
luật, lối sống trở nên thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc” - ông
Quang nhận định. Vì thế, cần định hướng cho thanh niên trong việc tiêu dùng các
loại văn hóa phẩm để thanh niên hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ. Trong
đó, các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò quan trọng nhất. Theo nhóm
nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Hải Phòng, để thu hút
thanh niên đọc sách báo, các báo, tạp chí, đài truyền hình thành phố cần tăng
cường các chuyên mục giới thiệu tác giả, tác phẩm hay, nhất là các tác giả, tác
phẩm, những công trình nghiên cứu về văn hoá - xã hội của thành phố.

“Nói phải đi đôi với làm”, cùng với việc tuyên truyền, cần
mở rộng mạng lưới phòng đọc sách về tận xã, thôn; thường xuyên tổ chức các hội
chợ sách ở trung tâm văn hoá công cộng có lồng ghép các hoạt động vui chơi giải
trí như ca nhạc, trình diễn thời trang… để thu hút thanh niên.

Cà phê sách là một mô hình đã và đang phổ biến ở nhiều nước
trên thế giới và ở các đô thị lớn của Việt Nam. Có thể nói cà phê sách đã trở
thành một xu hướng mới, là nơi hội tụ của những người yêu sách. Không quá đồ sộ
về quy mô nhưng các quán cà phê sách thường là một không gian lắng đọng, nơi
người đọc có thể thả hồn mình theo những trang sách, xua đi những căng thẳng, mệt
mỏi của cuộc sống hàng ngày. Mỗi quán cà phê sách thường được ví như một thư viện
nhỏ và khách đến đọc sách ở đây lại không bị gò bó như trong thư viện, không bị
giới hạn vì thời gian quy định, lại không mang tiếng là đọc ké như khi vào các
siêu thị sách.

Hơn thế nữa, khách đến quán có thể dễ dàng tìm kiếm sách,
lại được khoảng không gian không bị quấy rầy, được thưởng thức cà phê và giao
lưu qua các buổi offline. Cà phê sách đã góp phần tôn vinh văn hoá đọc trước sự
phát triển lấn át của văn hoá nghe nhìn. Nhiều quán đã góp phần nâng cao đời sống
văn hoá tinh thần, xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh. Tuy nhiên ở Hải
Phòng, những quán như vậy mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay và thường ở khu vực
nội thành nên thanh niên trong các khu công nghiệp cũng khó tiếp cận dịch vụ
này.

Chính vì thế, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất nhiều hình thức
khác góp phần nâng cao văn hóa đọc như phát động phong trào “Tủ sách tình
nghĩa” ủng hộ sách, truyện cũ cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, hải đảo; tổ
chức các buổi bán sách hạ giá tại các trường học, các nhà máy, khu công nghiệp
hay lấy ngày 23 tháng 4 (Ngày sách và bản quyền thế giới) đặt tên cho một con
đường trong thành phố với dụng ý nhắc nhở, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc
sách…

(Nguồn : Nhân Ngày sách và bản quyền: Dẫn lối thanh
niên đến "kho báu"/Trí Thọ//Báo An ninh Hải Phòng điện tử. – ngày
16/4/2016)

 

66. Hải Phòng sẽ khởi công
nhiều dự án lớn trong tháng 5/2016

UBND Hải Phòng sáng nay vừa tổ
chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng
2016, mở đầu cho một chuỗi các sự kiện lớn diễn ra trong tháng 5/2016 của thành
phố Hải Phòng.

Theo đó, cùng với chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng
Đỏ lần thứ 5, từ ngày 6/5 đến 12/5, trên địa bàn Thành phố diễn ra nhiều sự kiện,
hoạt động lớn như: Lễ khởi công dự án 1,5 tỷ USD của  LG Displays (Hàn Quốc) tại khu công nghiệp
Tràng Duệ; lễ khởi công Dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu do Công
ty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư tại khu vực đảo Hòn Dấu, quận Đồ Sơn với tổng
vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng; lễ khởi công Hợp phần B - Dự án đầu tư xây dựng
Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải. Khu bay sân
bay Cát Bi thuộc giai đoạn 1 của dự án nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi
cũng sẽ được khánh thành trong dịp này.

Trước đó, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 diễn ra
trong 3 ngày, từ 6/5 đến 8/5, tại khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố và dải
trung tâm thành phố Hải Phòng. Trong đó, chương trình nghệ thuật đêm hội khai mạc
Lễ hội với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” được tổ chức vào 20h ngày
6/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và được truyền hình trực tiếp trên kênh
VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội bao gồm 2 nội
dung chính. Trong đó, phần lễ bao gồm chương trình khai mạc lễ hội hoa phường đỏ
và đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Nữ
tướng Lê Chân, cùng bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia - Nhà
hát thành phố. Phần hội của chương trình là các màn biểu diễn nghệ thuật và diễu
hành đường phố với các mô hình quảng bá, giới thiệu về truyền thống lịch sử,
các địa danh nổi tiếng, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.

"Với chủ đề - Nối vòng tay bè bạn, các màn biểu diễn
nghệ thuật và diễu hành sẽ thể

hiện được tâm và thế
của đất và con người Hải Phòng, cho thấy một Hải Phòng sẵn sàng hội nhập với thế
giới, là điểm đến hấp dẫn với du khách và các nhà đầu tư”. Ông Nguyễn Xuân
Bình, Phó chủ tịch UBND Hải Phòng khẳng định.Bên cạnh lễ hội chính, sẽ có khoảng
70 sự kiện khác được diễn ra bên lề lễ hội. Trong đó, có một số hoạt động lớn
như: triển lãm nghệ thuật, trưng bày hoa lan, trình diễn âm nhạc đường phố, giải
golf hữu nghị Hải Phòng, liên hoan diễn xướng dân gian Chèo sân đình khu vực Đồng
bằng sông Hồng mở rộng.

(Nguồn : Hải Phòng sẽ khởi công nhiều dự án lớn
trong tháng 5/2016/Thu Lê//Báo Đầu tư. - ngày 20/04/2016)

 

67. Hải Phòng - Nối vòng tay
bè bạn”

Đây là chủ đề của Lễ hội Hoa
Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 do UBND TP Hải Phòng tổ chức sẽ diễn ra trong 3
ngày, từ ngày 6-8/5.

Trong đó, chương trình Đêm hội chào mừng kỷ niệm 61 năm
Ngày giải phóng Hải Phòng được tổ chức vào ngày 7/5 (tối thứ 7) tại Quảng trường
Nhà hát thành phố và khu vực dải trung tâm TP Hải Phòng. Đây là chương trình
văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao sôi động, ấn tượng với sự tham gia của
các đoàn nghệ thuật quốc tế, nhân dân và du khách sẽ vừa là chủ thể, vừa là
khách thể của chương trình.       

Bên cạnh lễ hội chính, có 61 sự kiện diễn ra bên lề lễ hội
và các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Lễ hội năm nay sẽ có nhiều sự kiện
mới so với các năm 2015, cụ thể: Trong phần lễ, sẽ kết hợp với lễ đón nhận Bằng
xếp hạng Di tích quốc gia, di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát TP Hải Phòng; bắn
pháo hoa tầm thấp lúc 22h tối; phần chương trình nghệ thuật dự kiến sẽ mời 5
đoàn nghệ thuật quốc tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Nga; các hoa hậu,
á hậu, người đẹp của Hải Phòng và các học sinh Hải Phòng đoạt giải quốc tế tham
gia...     

Theo UBND TP Hải Phòng, sau 4 năm tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng
Đỏ đã trở thành nét đẹp văn hóa trong lòng người dân TP Hải Phòng và góp phần
quan trọng trong hoạt động quảng bá hình ảnh của thành phố hoa phượng đỏ ra với
bạn bè quốc tế. Lễ hội thực sự trở thành thương hiệu, tạo tiếng vang và dấu ấn riêng
biệt cho TP Hải Phòng trong tiến trình phát triển.

(Nguồn : Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”/An
Nguyên//Báo Kinh tế & Đô thị. – ngày 20/04/2016)

 

68. Tiếng hát đoàn chèo thành
phố cảng trên huyện Hoành Bồ

Tối ngày 20/4, đoàn chèo TP Hải
Phòng lưu diễn ở sân đền thờ Phó đô Ngự sử Anh nghị Đại vương - Tiến sĩ Vũ Phi
Hổ, một di tích lịch sử văn hóa tại thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh
Quảng Ninh.

Mục đích ban đầu là nhằm phục vụ nội bộ, nhân ngày giỗ của
vị tiến sĩ đầu tiên ở Quảng Ninh, cách đây trên 500 năm nhưng không ngờ tiếng
hát của đoàn chèo thành phố cảng cất lên trên đất huyện miền núi Hoành Bồ lại
được nhân dân địa phương mến mộ, nhiều người đến xem như vậy.

Đêm diễn không bán vé, không quảng bá. Ông Ngô Văn Đảo
người ở thị trấn Trới, bà Nguyễn Thị Bình ở tận phường Việt Hưng cùng nhiều người
khác biết tin, đến chờ xem khi trời còn chưa tối. Bà Phạm Thị Nhung, Nguyễn Thị
Hưng và một số người khác ở xã Lê Lợi mà chúng tôi gặp, họ bảo đã lâu rồi mới
có đoàn văn công đến địa phương lưu diễn như vậy. Đoàn văn công này lại hát những
bài chèo cổ mà chúng tôi rất ưa thích. Bà Nguyễn Thị Đào ở thôn Tân Tiến thì bảo,
văn công về làm cho thôn xóm vui nhộn hẳn lên.

Sân đền rộng hàng trăm mét vuông mà chật người xem, khán
giả nồng nhiệt cổ vũ các tiết mục biểu diễn hay. Chợt nghĩ, thời buổi bùng nổ
công nghệ thông tin, nhiều kênh giải trí tiện ích mang đến tận nhà nhưng cũng
không thay thế được những sân khấu nhỏ trong xã phường, với cách thức biểu diễn
truyền thống, gần gũi, ấm áp nét đẹp văn hóa trong khu dân cư. Đây là điều mà
những nhà quản lý Văn hóa và chính quyền cơ sở cần lưu ý quan tâm, để nâng cao
đời sống tinh thần cho nhân dân.

(Nguồn : Tiếng hát đoàn chèo thành phố cảng trên huyện
Hoành Bồ /Vũ Phong Cầm//Báo Xây dựng. - ngày 22/04/2016)

 

69. Khán giả Hải Phòng cuồng
nhiệt với đêm nhạc của Habeco

Khán giả Hải Phòng đã có những
trải nghiệm không thể nào quên trong đêm nhạc Habeco Hot summer Sound Fest
2016.

Habeco Hot summer Sound Fest 2016 là chuỗi chương trình
biểu diễn miễn phí của Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội
dành tặng cho khán giả, khách hàng thân quen của mình tại 5 tỉnh thành là Hà Nội,
Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An và Dak Lak.

Chuỗi chương trình diễn ra trong vòng hơn 1 tháng, đêm diễn
đầu tiên vừa diễn ra vào ngày 24/4 tại thành phố cảng Hải Phòng với sự thành
công mong đợi, mang đến cho khán giả thành phố Hoa phượng đỏ những cảm xúc và
trải nghiệm không thể nào quên.

Đêm diễn tại Hải Phòng có sự tham gia của những ngôi sao
hàng đầu showbiz Việt, trong đó phần lớn bước ra từ chương trình Hòa Âm Ánh
Sáng – The Remix như Quán quân The Remix 2016 – Noo Phước Thịnh, Quán quân The
Remix 2015 - Đông Nhi, Quán quân X-Factor 2014 - Giang Hồng Ngọc, Khắc Việt,
Maya,…

Đêm diễn đầu tiên của chuỗi chương trình Habeco Hot
Summer Sound Fest 2016 diễn ra trong không khí cởi mở, náo nhiệt và đầy sôi động,
mang dáng dấp của một chương trình âm nhạc điện tử hấp dẫn, cuốn hút và đẳng cấp.

Đêm diễn mở đầu bằng set nhạc chào mừng đầy cuốn hút của
DJ Huy DX và kết show bằng set nhạc bắt tai của DJ Trang Moon, xen giữa là những
tiết biểu diễn sôi động, hấp dẫn và thời thượng của Đông Nhi, Noo Phước Thịnh,
Maya, Khắc Việt, Giang Hồng Ngọc,… tạo nên một chương trình hài hòa và có nhiều
điểm nhấn.

Không khí đêm nhạc được đẩy lên cao với sự kết hợp ăn ý
và mới lạ giữa dàn sao hot nhất bước ra Hòa âm ánh sáng – The Remix như Giang Hồng
Ngọc song ca với Khắc Việt trong ca khúc Tìm lại bầu trời, Đông Nhi góp giọng
cùng Noo Phước Thịnh trong hit đình đám Gạt đi nước mắt,…Khán giả theo dõi vừa
được “quẩy” hết mình với những giai điệu sôi động, vừa có thời gian để thưởng
thức đồ uống, thư giãn trong không khí văn minh, lành mạnh. Điều này cũng được
thực hiện ở các địa điểm tiếp theo, thể hiện sự quan tâm của Bia Hà Nội tới
khán giả.

Trong đêm diễn đầu tiên nằm trong chuỗi chương trình
Habeco Hot Summer Sound Fest 2016, dù có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng ước
tính đã có khoảng trên 10 nghìn khán giả Hải Phòng đến và thưởng thức đêm nhạc.
Đây là một con số nằm ngoài sự mong đợi của ban tổ chức và là động lực lớn cho
những đêm diễn tiếp theo sẽ diễn ra tại Dak Lak, Nghệ An, Quảng Ninh và Hà Nội.

Tuy số lượng người tham gia là rất lớn, không hề thua kém
với những lễ hội âm nhạc

 quốc tế nhưng đêm nhạc đã diễn ra tuyệt đối an
toàn, văn minh và không để lại sự cố đáng tiếc nào. Đây là kết quả những nỗ lực
trong khâu kiểm soát an ninh những người đến xem của ban tổ chức khi đề cao yếu
tố an toàn, lành mạnh. Sau đêm nhạc tại Hải Phòng, đêm diễn thứ hai của chuỗi
Habeco Hot Summer Sound Fest 2016 sẽ đến với khán giả Quảng Ninh vào ngày 14/5.

(Nguồn : Khán giả Hải Phòng cuồng nhiệt với đêm nhạc
của Habeco//Báo điện tử Dân trí. - ngày 27/04/2016)

 

VI - DU LỊCH, THỂ THAO

70. Du
lịch Hải Phòng đón, phục vụ 1,2 triệu lượt khách trong 3 tháng đầu năm

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch, tổng lượt khách lưu trú  trong
tháng 3-2016 ước đạt 427,5 nghìn lượt, tăng 14,8% so với tháng trước và tăng
6,9% so với cùng tháng của năm 2015. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 50,3 nghìn
lượt, tăng 15,8% so với tháng trước. 3 tháng đầu năm tổng lượt khách tham quan,
nghỉ dưỡng tại Hải Phòng đạt 1,2 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 143,2 nghìn lượt, tăng 4,7% so với cùng
kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành và ăn uống 3 tháng đạt 3.222 tỉ
đồng.           

Tuy chưa vào mùa du lịch biển nhưng do thời tiết thuận lợi,
nắng ấm, phù hợp với hoạt động du lịch tâm linh nên khách tham quan, du lịch
trong quý 1 tăng. Mặt khác trong quý 1, thành phố tổ chức lễ hội đền Trạng
Trình - kỷ niệm 430 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm và đón
nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt thu hút lượng lớn du khách đến
Hải Phòng.

Trong quý 2, ngành Du lịch thành phố tập trung quảng bá,
thu hút khách du lịch đến với khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn. Cùng với đó, tập
trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn xây
dựng phương án đón khách chu đáo, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du
khách.

(Nguồn : Du lịch Hải Phòng đón, phục vụ 1,2 triệu lượt
khách …/Văn Cường//Báo Hải Phòng. - ngày 02/04/2016)

 

71. Thú vị với trải nghiệm du
lịch biển và nội đô ở Hải Phòng

Với lợi thế thuận lợi về hạ tầng
giao thông, với những danh lam thắng cảnh được thiên nhiên ban tặng, Hải Phòng
hứa hẹn là một địa điểm mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách trong suốt bốn
mùa.

Khám phá biển Cát Bà :

Quần đảo Cát Bà nằm trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố
Hải Phòng. Trong nhiều buổi giới thiệu về tiềm năng du lịch, ông Đoàn Duy Linh,
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết: Quần đảo Cát Bà với
388 hòn đảo lớn nhỏ là nơi hội tụ nhiều tiềm năng du lịch đặc sắc, đặc biệt là
tiềm năng du lịch tự nhiên.

Với đặc điểm tự nhiên, bản thân Cát Bà là một phần không
thể tách rời Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã được UNESCO hai lần
công nhận về giá trị cảnh quan- thẩm mỹ và giá trị địa chất địa mạo. Hơn thế nữa,
Cát Bà còn mang nhiều giá trị có tính toàn cầu về sinh thái và đa dạng sinh học.

Chính vì vậy mà quần đảo Cát Bà là nơi duy nhất ở Việt
Nam hội tụ 3 “danh hiệu” quốc gia và quốc tế là Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn biển
và Khu dự trữ sinh quyển với giá trị cốt lõi về sinh thái biển và đa dạng sinh
học. Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới tồn tại loài Voọc đầu trắng (Voọc
Cát Bà).

Cùng các giá trị đặc biệt về tài nguyên du lịch tự nhiên,
Cát Bà còn nhiều giá trị về tài nguyên du lịch nhân văn với nhiều di chỉ khảo cổ
như di chỉ thành nhà Mạc, di chỉ Cái Bèo thuộc nền văn hóa Hạ Long- nền văn hóa
thời buổi đầu dựng nước của các Vua Hùng.

Cát Bà cũng có 3 điểm du lịch nổi bật của Hải Phòng đó là
Điểm cao 177, bãi tắm Cát Cò I, II, III, Vịnh Lan Hạ với phong cảnh thiên nhiên
hữu tình. Không khí ở Cát Bà trong lành, tầm mắt du khách luôn được thay đổi
khi đi trên Vịnh Lan Hạ.

Nổi lên giữa nghìn trùng nước, nghìn trùng mây là những
khối núi, dáng núi nhiều hình dạng, núi nào cũng bao kín cây xanh. Ngoài khám
phá đảo ngọc này bằng đường biển, du khách còn có thể đi bằng đường bộ với
phương tiện xe máy thuê tự lái để đến các điểm du lịch sinh thái tại các xã Phù
Long, Gia Luận, đi xuyên rừng Quốc gia Cát Bà để đến xã Việt Hải- xã đảo xa nhất
của huyện Cát Bà.

Theo ông Vũ Tiến Lập, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao và Du
lịch Cát Bà, trong thời gian qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đã rất
nỗ lực trong mời gọi các nhà đầu tư đến với Cát Bà, xây dựng hình ảnh Cát Bà
Xanh từ môi trường sống đến văn hóa du lịch.

Tại đây, các nhà hàng, khách sạn đều phải niêm yết giá dịch
vụ theo quy định và những trường hợp vi phạm đều được xử lý kịp thời. Cát Hải
đang mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đến với quần đảo này để tạo ra những dự
án lớn, có tầm vóc khu vực.

Lượng khách du lịch đến với Cát Bà ngày càng tăng. Chỉ
riêng dịp Tết Nguyên đán đã có 2,5 vạn khách du lịch (tăng 61% so với Tết
Nguyên đán Ất Mùi) đến với đảo ngọc.

Khám phá tuyến du lịch nội đô :

Trong một cuộc hội thảo gần đây về phát triển du lịch tại
Hải Phòng, một số chuyên gia nhận định, du lịch nội đô của thành phố Cảng cũng
là một sản phẩm hấp dẫn. Điểm dừng chân đầu tiên du khách có thể chọn là khu vực
phía ngoài cảng Hải Phòng. Bến cảng này thành lập từ năm 1874.

Sau hơn 140 năm xây dựng và trưởng thành đến bây giờ Hải
Phòng vẫn là cảng biển lớn nhất khu vực phía Bắc. Trong những buổi chiều muộn
yên bình đi dọc bến cảng, nghe xôn xao tiếng còi tàu, sống cuộc sống của người
dân một thành phố lớn nhưng không quá ồn ào cũng là trải nghiệm đáng nhớ với du
khách.

Gần với Cảng Hải Phòng là dải vườn hoa trung tâm, nơi có
những công trình kiến trúc độc đáo xây dựng từ thời Pháp thuộc chỉ có ở 3 thành
phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nơi này. Đó là Nhà kèn (công trình
người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 20, là nơi để quân lính tập kèn
mỗi sáng Chủ nhật), là dải vườn hoa trung tâm thành phố, là nhà hát lớn.

Một không gian văn hóa đặc sắc, độc đáo khác là Đình Hàng
Kênh, nơi thờ Tướng quân Ngô Quyền. Toà đại đình là phần kiến trúc trọng yếu nhất
của ngôi đình, có quy mô bề thế gồm 7 gian, mái lợp ngói mũi hài, đầu đạo cong
vút.

Nét đặc sắc, độc đáo của toà đại đình là các mảng trang
trí chạm khắc cầu kỳ, tinh xảo như chạm bong hình, chạm nổi, chạm thủng trên
các xà, cột, câu đầu, bảy hiên, cốn... tạo cho các mảng chạm khắc có không gian
nhiều tầng, nhiều lớp, một thế giới điêu khắc sống động với nhiều đề tài phong
phú, đa dạng như rồng, mây, hoa lá, kỳ lân, phượng.

Đây cũng là nơi Câu lạc bộ Ca trù Hải Phòng thường xuyên
biểu diễn những tiết mục ca trù theo lối hát cửa đình đặc sắc. Đây là câu lạc bộ
ca trù duy nhất của cả nước khôi phục được nghệ thuật hát ca trù theo lối cửa
đình cổ.

Giao thông tới Hải Phòng đồng bộ, thuận tiện như đường
hàng không, đường sắt. Từ Hà Nội xuống Hải Phòng bằng đường cao tốc chỉ mất hơn
một giờ đồng hồ.

Nếu không đi thăm quan, nghỉ ngơi ở những điểm cần nhiều
thời gian di chuyển hơn như Cát Bà, Vĩnh Bảo, du khách có thể thăm thú khu vực
nội đô Hải Phòng trong một ngày cuối tuần, sau đó xuống Đồ Sơn tắm biển, nghỉ
ngơi. Như vậy, Hải Phòng cũng là điểm đến đáng để nhiều du khách lựa chọn trong
mùa hè này.

(Nguồn : Thú vị với trải nghiệm du lịch biển và nội
đô ở Hải Phòng/Minh Thu// Vietnamplus.vn. – ngày 15/04/2016)

 

72. Liên hoan du lịch "Đồ
Sơn- điểm hẹn du lịch năm 2016" sẽ có giải bóng chuyền bãi biển nữ

Sáng 19-4, quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc báo chí
giới thiệu liên hoan du lịch “Đồ Sơn điểm hẹn du lịch 2016” với 4 hoạt động văn
hóa, nghệ thuật, thể thao nổi bật.

Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh cho biết, điểm
mới của liên hoan du lịch năm 2016 là quận quyết định chọn tên gọi “Đồ Sơn- điểm
hẹn du lịch” nhờ những đổi mới trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng điểm
đến và dịch vụ du lịch Đồ Sơn. Một điểm mới khác là lần đầu tiên UBND quận Đồ
Sơn phối hợp với Báo Hải Phòng, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tổ chức giải
bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng tranh Cúp Báo Hải Phòng với sự tham dự
của 5 đội: Hải Phòng (2 đội); Thái Bình, Hải Dương, Khánh Hòa và Đà Nẵng.
Chương trình lễ khai mạc liên hoan du lịch “Đồ Sơn- điểm hẹn du lịch 2016” được
tổ chức vào tối 30-4 tại quảng trưởng biển khu 1 Đồ Sơn và truyền hình trực tiếp
trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng với chương trình nghệ thuật hứa hẹn
nhiều đổi mới nội dung và hình thức. Hội chợ thương mại và du lịch quận Đồ Sơn
năm 2016 dự kiến khai mạc tối ngày 26-4 với hơn 120 gian hàng của các đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và quận Đồ Sơn, trong đó có gian hàng giới
thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, sản vật của các phường  trên địa bàn quận. Hội đua thuyền rồng trên
biển và biểu diễn dù bay tổ chức tại bãi biển khu 1 Đồ Sơn vào chiều 30-4.   

Liên hoan là dịp quảng bá du lịch, thu hút đầu tư vào khu
du lịch Đồ Sơn với dự báo lượng khách đến Đồ Sơn dịp này tăng đột biến. Công
tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; quản lý du lịch, dịch vụ; vệ
sinh an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; cấp điện, nước…
được quận Đồ Sơn giao các ngành, đơn vị lên kế hoạch chi tiết, có phương án triển
khai, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất phục vụ tổ chức liên hoan và đón,
phục vụ du khách về dự.

(Nguồn : Liên hoan du lịch "Đồ Sơn- điểm hẹn du
lịch năm 2016" sẽ có giải bóng chuyền bãi biển nữ/Văn Lượng//Báo Hải
Phòng. - ngày 20/04/2016)

 

73. HAGL quyết chặn đứng chuỗi
trận toàn thắng của Hải Phòng

Sau khởi đầu thuận lợi tại Cúp
quốc gia 2016, lãnh đạo HAGL đặt mục tiêu chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của Hải
Phòng trong chuyến làm khách sân Lạch Tray vào cuối tuần.

Hải Phòng đang là đội bóng gây ấn tượng nhất ở mùa giải
2016 với chuỗi 4 trận toàn thắng và đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Cuối
tuần này, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng được thi đấu trên sân nhà tiếp
đón HAGL.  

Đội bóng phố Núi hiện đang đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp
hạng với 4 điểm. Ở mùa giải năm nay, đội bóng phố Núi không còn bộ 3 Tuấn Anh,
Xuân Trường và Công Phượng do chuyển ra nước ngoài thi đấu. Do đó, lực lượng của
HAGL bị đánh giá suy yếu đi nhiều do trẻ hóa lực lượng.         

Dù phải làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, tuy
nhiên, phát biểu với báo giới trước trận đấu này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL
cho biết: “Hải Phòng là đội đang dẫn đầu V.League, toàn thắng qua cả 4 trận và
có lợi thế thi đấu trên sân nhà. HAGL đương nhiên gặp khó khăn khi đối đầu trên
sân của họ”.       

Tuy nhiên, ông Tuấn đặt mục tiêu sẽ cùng các học trò chấm
dứt chuỗi trận toàn thắng của đội bóng đất Cảng: “Hải Phòng có những cầu thủ
kinh nghiệm và ngoại binh có chất lượng rất tốt. Mục tiêu của HAGL là cố gắng
làm sao để có một trận hòa trên sân Lạch Tray".      

Trước chuyến làm khách của Hải Phòng vào cuối tuần, HLV
Nguyễn Quốc Tuấn đã đón tin vui từ Đông Triều. Trung vệ này đã gặp chấn thương
trong chiến thắng 2-1 trước Viettel ở Cúp quốc gia cuối tuần vừa qua. Tuy
nhiên, theo những thông tin mới nhất chấn thương của Đông Triều không quá
nghiêm trọng.       

Phát biểu với báo giới hôm nay, Đông Triều cho biết đủ thể
lực để ra sân ở trận đấu với Hải Phòng vào cuối tuần: “Khả năng tôi ở nhà hay được
gọi đi Hải Phòng sẽ được quyết định bởi HLV trưởng. Riêng cá nhân tôi cho rằng
bản thân mình sẽ sớm hồi phục để sát cánh cùng các đồng đội ở trận đấu sẽ rất
căng thẳng tại Lạch Tray”.

(Nguồn : HAGL quyết chặn đứng chuỗi trận toàn thắng
của Hải Phòng//Báo điện tử Thể thao Việt Nam. - ngày 05/04/2016)

 

74. Giải Taekwondo trẻ miền Bắc
năm 2016: Hải Phòng giành 2 HCV

Chiều 6-4, tại nhà thi đấu Trịnh
Hoài Đức (Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Giải Taekwondo trẻ miền Bắc năm 2016.
Tham dự giải có 190 VĐV đến từ 10 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Các VĐV thi đấu được chia theo 3 nhóm tuổi: dưới 12 tuổi, dưới 14 tuổi và dưới
17 tuổi.

Teakwondo Hải Phòng tham dự giải với 6 VĐV thi đấu ở các
nội dung quyền và đối kháng. Sau 2 ngày thi đấu, các VĐV Hải Phòng giành được 2
HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.

Ở nội dung quyền, hai VĐV Hoàng Minh Hiếu và Phạm Quách
Khánh Linh đã giành HCV đôi nam nữ tiêu chuẩn lứa tuổi dưới 12 và một HCB quyền
sáng tạo. VĐV Phạm Văn Công giành HCĐ ở nội dung quyền tiêu chuẩn lứa tuổi dưới
14.

Ở nội dung đối kháng, Phạm Văn Công dẫn trước đối thủ đến
từ Quảng Ninh với tỷ số

10-7 nhưng ở trong
những giây cuối đã bị đối thủ san bằng tỷ số. Tuy nhiên, VĐV của Hải Phòng đã
chơi tập trung và giành chiến thắng trong hiệp phụ để đoạt HCV hạng 37 kg lứa
tuổi dưới 14. Ngoài HCV của Phạm Văn Công, Teakwondo Hải Phòng giành thêm 3 HCB
của Bùi Quang Trung hạng 45 kg nam dưới 14 tuổi, Hoàng Minh Hiếu hạng 28 kg nam
dưới 12 tuổi và Phạm Quách Khánh Linh hạng 27 kg nữ dưới 12 tuổi. Ngoài ra, Bùi
Quang Đức hạng 30 kg nam lứa tuổi dưới 14 và Trần Gia Bách hạng 22 kg lứa tuổi
dưới 12 giành thêm 2 HCĐ cho đoàn Hải Phòng.

Những thành tích giành được tại Giải Teakwondo trẻ miền Bắc
tạo động lực rất lớn cho Teakwondo Hải Phòng trong quá trình luyện tập và thi đấu
chuẩn bị cho đoàn thể thao Hải Phòng tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng
toàn quốc sắp được tổ chức vào tháng 7.2016.

(Nguồn: Giải Taekwondo trẻ miền Bắc năm 2016: Hải Phòng
giành 2 HCV//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 07/04/2016)

 

75. Hải Phòng 4-2 HAGL: Lạch
Tray rực lửa

Với màn trình diễn ấn tượng của
các ngoại binh, Hải Phòng và HAGL đã mang đến cho các fan hâm mộ một bữa tiệc
bàn thắng trên sân Lạch Tray.          

Để chuẩn bị cho trận tiếp đón HAGL trên sân nhà chiều
ngày 10/4, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng đã có những tính toán rất kỹ để
hạn chế lối chơi đầy chất “nghệ sĩ” của các chân sút HAGL. Với những cầu thủ
giàu thể lực trong đội hình, Hải Phòng đã cắt nát hàng tiền vệ của HAGL và điều
này khiến hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi phải chịu những áp lực không hề
nhỏ.  

Và sau hàng loạt tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, Hải Phòng
đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 khi Xuân Hùng tung ra cú dứt điểm quyết đoán
từ khoảng cách 20m hạ gục thủ môn Văn Tiến của HAGL. Đến 9 phút sau, cũng từ việc
chọn vị trí kèm người của hàng phòng ngự đội khách mà Stevens  đã có “siêu phẩm” với cú đá ở góc hẹp rất đẹp
mắt. 

Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-0, lối chơi của
Hải Phòng bất ngờ trùng xuống, điều này đã giúp HAGL tạo ra những cơ hội nguy
hiểm. Vào phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất, Hồng Việt có tình huống truy cản
trái phép Văn Thanh trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Osmar không mắc sai lầm để
đánh bại Xuân Việt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng phố Núi.     

Bước vào hiệp hai, Hải Phòng tiếp tục triển khai lối chơi
phủ đầu đối thủ và phút 58, đội chủ sân Lạch Tray có bàn thắng vươn lên dẫn trước
3-1. Ở tình huống này Anh Tài (người đá thay Đức Lương ở vị trí hậu vệ cánh
trái) đã rơi vào cái bẫy của Fagan, để rồi đội khách phải nhận quả phạt đền rất
đáng tiếc. Và Stevens đã không bỏ lỡ cơ hội “trời cho” để nới rộng tỷ số lên
thành 3-1.   

Khi kim đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 69, HAGL có được
bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-3. Người lập công cho đội bóng phố
Núi lần này lại là tiền đạo Osmar. Tuy nhiên, niềm vui của các fan hâm mộ HAGL
không kéo dài lâu khi chỉ 3 phút sau đó, Văn Tiến phạm lỗi với Fagan trong vòng
cấm địa. Hải Phòng được hưởng thêm một quả penalty. Trên chấm 11m, Stevens đã
hoàn thành cú hat-trick để nân tỷ số trận đấu lên thành 4-2 cho đội bóng đất Cảng.       

Trong những phút còn lại của trận đấu, HAGL chủ động đẩy
cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng phố Núi cũng đã có những cơ hội của
mình nhưng các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không tận dụng thành
công. 

Dù để thua trước Hải Phòng, nhưng các fan hâm mộ đội bóng
phố Núi vẫn có quyền hy vọng về một sự thay đổi trong lối chơi của HAGL trong
thời gian tới khi tiền đạo Osmar đã trở lại rất ấn tượng với một cú đúp bàn thắng.  

Với các fan hâm mộ Hải Phòng, họ đã có một bữa tiệc tưng
bừng vì những ngày vui tiếp tục kéo dài khi toàn thắng ở 5 lượt trận đầu tiên tại
V.League 2016 và tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng mùa giải
năm nay.

(Nguồn : Hải Phòng 4-2 HAGL: Lạch Tray rực lửa//Báo
Thể thao & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam. - ngày 11/04/2016)

 

76. Bóng đá Hải Phòng: Đầu
xuôi, nhưng đuôi có loạn?

Từ đầu V.League tới nay, trong
khi cả làng hút hết vào "đại gia" FLC Thanh Hoá, và coi đấy là ứng cử
viên số 1 cho ngôi vô địch thì Hải Phòng của thầy trẻ Trương Việt Hoàng lại âm
thầm thắng hết trận này đến trận khác.

Tuy nhiên nếu nhìn vào trận đấu này để "luận" rằng
Hải Phòng thích đá áp sát, tấn công Pressing thì không đúng, vì thực tế nhiều
trận đấu khác, họ lại đá phòng ngự thực dụng với tư tưởng "trước khi nghĩ
đến chuyện ghi bàn nhất định không để đối phương chọc thủng lưới". Điều đó
cho thấy đội bóng này biết người biết ta để thay đổi lối chơi tuỳ theo từng đối
thủ.

Sức sống của bóng đá Hải Phòng năm nay được tạo dựng bởi
một dàn cầu thủ rất mạnh về thể lực, trong đó điểm nhấn là cặp tiền đạo ngoại
Steven -Fargan. Ở trận gặp HA.GL kể trên, một mình Steven ghi 3 bàn, và cứ nhìn
lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 là sẽ thấy sự lợi hại của anh tới đâu.

Đấy là tình huống mà Steven bị kẹp cứng bởi 2 trung vệ
HA.GL, nhưng khi nhận đường một đường chuyền dài từ dưới lên, Steven vẫn dũng
mãnh bứt tốc, thoát khỏi vòng kìm kẹp và tung chân sút. Tốc độ, khả năng tỳ đè
tốt và kinh nghiệm thi đấu tại V.League là điểm mạnh của cặp tiền đạo ngoại Hải
Phòng năm nay.

Trong quá khứ bóng đá Hải Phòng vốn nổi tiếng là nơi có
nhiều cầu thủ cá tính, cũng là nơi mà rất nhiều ông thầy ngoại tỉnh đến đây đều
phải trả giá đắt. Ngoại trừ HLV Vương Tiến Dũng với một giai đoạn thăng hoa ở
mùa giải 2008 - mùa giải mà những nhà lãnh đạo bóng đá Hải Phòng thậm chí vung
tiền mua cả Denilson về làm thương hiệu, phần lớn những ông thầy ngoại tỉnh
khác, kể cả "quái lão" Lê Thuỵ Hải đều nếm phải nhiều trái đắng ở Hải
Phòng.

Thế mà thật lạ, hai năm cầm quân Hải Phòng, thầy trẻ
Trương Việt Hoàng lại đang được rất nhiều cầu thủ ủng hộ và tin tưởng. Sự gần
gũi, thân thiện và tính cách có phần hài hước của cựu cầu thủ Thể Công này đã
giúp cho đội bóng được quy về một mối, và khi ra sân, ai cũng nghĩ cho một mục
đích chung.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với báo giới, Trương Việt
Hoàng cho biết ngay từ khi bắt đầu công tác huấn luyện ở Hải Phòng anh đã xác định,
không phải chuyên môn, mà chuyện thu phục nhân tâm cầu thủ mới là ưu tiên hàng
đầu, và đến lúc này có thể nói Việt Hoàng cũng đã bước đầu thành công với công
việc không dễ thực thi ấy.

Phải nhìn lại những biến động trên ghế huấn luyện sau 5
vòng V.League vừa qua, nơi mà những HLV trẻ như Phạm Như Thuần (Quảng Ninh) hay
Phạm Minh Đức (HN.T&T) đều đã "rụng" vì không nắm được tinh thần,
tư tưởng học trò mới thấy hết ý nghĩa những điều Trương Việt Hoàng đã và đang gặt
hái với bóng đá đất Cảng.

Tuy nhiên cũng phải mở một dấu ngoặc để thấy rằng đây
cũng chỉ là một giai đoạn khởi đầu. V.League năm ngoái, mặc dù không bay bổng
như hiện nay, nhưng Hải Phòng cũng từng có một khởi đầu sáng lán, làm người hâm
mộ đất Cảng cháy lên rất nhiều tin tưởng.

Nhưng ở giai đoạn lượt về, khi đã đủ điểm trụ hạng thì
cũng lại là Hải Phòng đã trở thành một trong những đội bóng để lại những trận
thua lạ, điển hình là trận thua trên sân Cần Thơ với hàng loạt các cầu thủ đá
chính được "cất" trên băng ghế dự bị, khiến chính những khán giả Hải
Phòng phải quay ra phản ứng.

Hy vọng năm nay, bóng đá Hải Phòng đầu xuôi, nhưng đuôi
không...loạn!.

(Nguồn : Bóng đá Hải Phòng: Đầu xuôi, nhưng đuôi có
loạn?//Báo điện tử Công an nhân dân. - ngày 12/04/2016)

 

77. Hải Phòng dẫn đầu vì
V-League đang đi xuống'

Đó là quan điểm của ông Trần
Văn Hoàn, Chủ tịch Hội Cổ động viên CLB Hải Phòng, khi nói về vị trí dẫn đầu của
đội bóng quê hương tại Toyota V-League 2016.

Chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng thẳng
thắn bày tỏ: “Lý do chính giúp Hải Phòng dẫn đầu

là chất lượng
V-League đi xuống. Hải Phòng năm nay tiềm lực bình thường thôi nhưng sau 5 trận
lại dẫn đầu chứng tỏ chất lượng các cầu thủ, các đội bóng của V-League đi xuống.

Đơn giản như đầu mùa giải, Hà Nội T&T là ứng cử viên
cho chức vô địch nhưng 5 trận vừa rồi đều không có điểm. Hải Phòng đá với SLNA
có bao giờ thắng đâu nhưng trận đầu tiên thắng nên Hải Phòng mới có cửa đứng thứ
nhất. Chưa đá với Than Quảng Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng thì chưa nói lên điều gì
cả bởi Hải Phòng sau 5 lượt đều đá với đội dưới cơ mình”.

Đi từ cái tổng quát, ông Trần Văn Hoàn đi đến tiểu tiết
như trình độ cầu thủ ngoại để khẳng định thêm cho quan điểm. “Fagan và Stevens
đá rất hay. Nhưng 2 cầu thủ này so với Leandro thì khó. Leandro 10 điểm, 2 cậu
này cộng vào cũng không thể bằng Leandro. Tôi chưa thấy ai ghi bàn, phân phối
bóng tốt như Leandro. 2 cậu này không thể so sánh được.

Bây giờ tất cả hậu vệ kể cả ĐTQG chỉ có Quế Ngọc Hải cản
được thôi. Còn Đình Luật hay tất cả các cầu thủ khác bây giờ khó lắm. Thế nên,
2 cầu thủ này mới có chỗ đứng ở đây. Tầm như thời Huỳnh Kesley, Leandro thì 2 cầu
thủ này không có cơ hội”.

Bên cạnh lý do trên, ông Hoàn không quên nhân vật chính
giúp đội bóng đất Cảng thăng hoa là HLV Trương Việt Hoàng. “Anh Hoàng tìm được
tiếng nói chung của các cầu thủ, cụ thể là tiếng nói giữa các cầu thủ mới lẫn lớn
tuổi với chiều dày kinh nghiệm. Thứ hai, anh Hoàng biết quy tụ được các cầu thủ
thi đấu nhiệt tình, trong khi tiềm lực của Hải Phòng không phải kiểu con nhà
giàu”, ông Hoàn phân tích.

Hải Phòng dẫn đầu nhưng ông Hoàn vẫn đánh giá cao Đà Nẵng,
Quảng Ninh, còn Thanh Hóa và Bình Dương với ông “đã nằm ở trình độ ngoại hạng”:
“Nói về tiềm lực, tôi đánh giá Đà Nẵng và Quảng Ninh hơn Hải Phòng lúc này. Điểm
số 5 vòng đầu chưa thể nói lên tất cả. Thanh Hóa và Bình Dương thì ngoại hạng rồi.
Bình Dương với sự đầu tư thì phải đá châu Á chứ không phải đá V-League.

Bình Dương so với tất cả các đội còn lại thì như Thái Lan
so sánh với tất cả các đội còn lại của Đông Nam Á. Tôi thấy trước là Tấn Tài,
Công Vinh đá hay như thế mà vào đấy cũng không được đá nhiều. Họ có cho đá đâu
vì tất cả cầu thủ trong đấy ai cũng tốt cả”.

Đánh giá cao là vậy, nhưng ông Hoàn khẳng định Hải Phòng
muốn cạnh tranh ngôi vị cao ở mùa giải năm nay cần thắng chính những đội bóng mạnh
chứ không phải thi đấu thật tốt trước các đối thủ dưới cơ.

Vị Chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng nhận định: “Tôi nghĩ có thể
thua các đội nhỏ nhưng phải thắng Bình Dương. Đá với Bình Dương là trận 6 điểm.
Có thể thua một đội nhỏ nhưng phải thắng Bình Dương mới xứng danh vô địch được.
Một trận 6 điểm, đá với Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng là phải thắng. Có
thể thua Đồng Tháp cũng được nhưng phải thắng các đội mạnh kia thì mới có cửa
vô địch”. 

(Nguồn : Hải Phòng dẫn đầu vì V-League đang đi xuống/Hiếu
Lương//Báo Thể thao & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam. - ngày 14/04/2016)

        

78. Giải Taekwondo trẻ miền Bắc
năm 2016: Hải Phòng giành 2 HCV

Chiều 6-4, tại nhà thi đấu Trịnh
Hoài Đức (Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Giải Taekwondo trẻ miền Bắc năm 2016.
Tham dự giải có 190 VĐV đến từ 10 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Các VĐV thi đấu được chia theo 3 nhóm tuổi: dưới 12 tuổi, dưới 14 tuổi và dưới
17 tuổi.

Teakwondo Hải Phòng tham dự giải với 6 VĐV thi đấu ở các
nội dung quyền và đối kháng. Sau 2 ngày thi đấu, các VĐV Hải Phòng giành được 2
HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.

Ở nội dung quyền, hai VĐV Hoàng Minh Hiếu và Phạm Quách
Khánh Linh đã giành HCV đôi nam nữ tiêu chuẩn lứa tuổi dưới 12 và một HCB quyền
sáng tạo. VĐV Phạm Văn Công giành HCĐ ở nội dung quyền tiêu chuẩn lứa tuổi dưới
14.

Ở nội dung đối kháng, Phạm Văn Công dẫn trước đối thủ đến
từ Quảng Ninh với tỷ số 10-7 nhưng ở trong những giây cuối đã bị đối thủ san bằng
tỷ số. Tuy nhiên, VĐV của Hải Phòng đã chơi tập trung và giành chiến thắng
trong hiệp phụ để đoạt HCV hạng 37 kg lứa tuổi dưới 14. Ngoài HCV của Phạm Văn
Công, Teakwondo Hải Phòng giành thêm 3 HCB của Bùi Quang Trung hạng 45 kg nam
dưới 14 tuổi, Hoàng Minh Hiếu hạng 28 kg nam dưới 12 tuổi và Phạm Quách Khánh
Linh hạng 27 kg nữ dưới 12 tuổi. Ngoài ra, Bùi Quang Đức hạng 30 kg nam lứa tuổi
dưới 14 và Trần Gia Bách hạng 22 kg lứa tuổi dưới 12 giành thêm 2 HCĐ cho đoàn
Hải Phòng.

Những thành tích giành được tại Giải Teakwondo trẻ miền Bắc
tạo động lực rất lớn cho Teakwondo Hải Phòng trong quá trình luyện tập và thi đấu
chuẩn bị cho đoàn thể thao Hải Phòng tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng
toàn quốc sắp được tổ chức vào tháng 7.2016.

(Nguồn : Giải Taekwondo trẻ miền Bắc năm 2016: Hải
Phòng giành 2 HCV//Báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 06/4/2016)

 

79. Hải Phòng có đủ sức vô địch
V-League 2016?

CLB Hải Phòng đang trải qua chuỗi
phong độ cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có đủ sức
Vô địch V-League 2016 hay không vẫn là câu hỏi cần thời gian trả lời.

Cơn lốc màu đỏ :

V-League 2016 đã trôi qua được 6 vòng đấu và CLB Hải
Phòng đang cho thấy sức mạnh đáng sợ. Đội bóng đất cảng toàn thắng cả 6 trận,
ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 2 bàn. Thành tích này giúp Hải Phòng chễm chệ
ở ngôi đầu bảng cùng 18 điểm tuyệt đối. Với đa số người hâm mộ bóng đá Việt
Nam, điều này đem đến chút bất ngờ bởi trước khi mùa giải mới khởi tranh, Hải
Phòng không được xếp vào nhóm ứng viên vô địch.

Công thức giành chiến thắng của Hải Phòng không quá phức
tạp với hai yếu tố phòng ngự chặt, tấn công hay trên nền tảng thể lực dồi dào. Ở
hàng thủ, HLV Trương Việt Hoàng luôn yêu cầu các hậu vệ, đặc biệt là hậu vệ
biên tuyệt đối không được dâng lên quá cao nhằm đảm bảo khung thành đội nhà
luôn được che chắn tốt nhất.

Đáng chú ý hơn, ngay bên trên hàng thủ, cặp tiền vệ trung
tâm Khánh Lâm, Quốc Trung với thể lực sung mãn hoạt động giống như hai cỗ máy
quét khiến những đợt tấn công của đối phương gặp phải vô vàn trở ngại. Nhờ bố
trí hệ thống phòng ngự cẩn trọng, nhiều lớp, dễ hiểu khi Hải Phòng mới để thủng
lưới hai bàn sau 6 vòng đấu.

Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, đội chủ sân Lạch Tray
cũng chơi rất đơn giản. Bóng chủ yếu được nhồi lên cho cặp tiền đạo Steven
-  Fargan xoay xở. Sự sắc sảo của bộ đôi
người Jamaica giúp Hải Phòng luôn duy trì được sức ép lên khung thành đối
phương. Tính từ đầu mùa, Steven -  Fargan
đã góp tới 8/14 tổng số bàn thắng của Hải Phòng.

Ngoài ra, một yếu tố khác giúp Hải Phòng bay cao là sự
bùng nổ của những nhân tố trẻ. Anh Hùng, Văn Sáu, Quốc Trung, Ngọc Thịnh hay
Xuân Hùng… đều đã và đem đến cho đội bóng đất cảng những màu sắc mới. HLV
Trương Việt Hoàng khéo léo sử dụng sức trẻ bên cạnh kinh nghiệm của những Văn
Nhiên, Khánh Lâm, Văn Phú… để tạo nên một tập thể giàu tính chiến đấu nhưng
không kém phần lọc lõi.

Khó mơ chức vô địch :

Với những gì đang thể hiện, Hải Phòng đương nhiên được
coi như một ứng viên vô địch. Dẫu vậy, để có thể soán ngôi của B.Bình Dương, chắc
chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng với thày trò HLV Trương Việt Hoàng. Hải
Phòng đang chơi bùng nổ là thực tế, nhưng nhìn chung lối chơi của đội bóng đất
cảng vẫn khá đơn điệu. Không khó nhận ra sức mạnh của Hải Phòng tập trung vào bộ
đôi tiền đạo ngoại Steven -  Fargan.
Trách nhiệm xé lưới đối phương gần như phó thác hết cho hai cầu thủ người
Jamaica. Không chỉ giỏi làm bàn, cả hai cũng thường xuyên có những pha làm tường
để tuyến hai dứt điểm.

Tuy nhiên, đặt giả thuyết nếu Steven và Fargan xuống
phong độ, Hải Phòng sẽ trông vào ai để tìm kiếm bàn thắng? Đình Bảo còn quá non
kinh nghiệm trong khi Xuân Hùng dù đang đá rất lên chân nhưng lại không phải mẫu
cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung phong. Hải Phòng đã từng rơi vào tình cảnh
như vậy ở nửa đầu mùa giải năm ngoái và chính vì sự sa sút của hai

ông Tây đã khiến đội
bóng thành phố hoa phượng đỏ hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Bên cạnh đó, dù toàn thắng cả 6 trận đã qua nhưng các đối
thủ của thày trò HLV Trương Việt Hoàng đều không mạnh. Trong số đó, đáng kể nhất
là SLNA bởi đại diện miền Trung sở hữu lực lượng đồng đều. Thế nhưng, đội bóng
xứ Nghệ cũng chơi khá phập phù và đang đứng ở nửa dưới BXH. Các đối thủ còn lại
đều thuộc hạng làng nhàng như: Long An (thắng 5-0), XSKT Cần Thơ (thắng 1-0),
QNK Quảng Nam (thắng 1-0), HAGL (thắng 4-2) và Đồng Tháp (thắng 1-0).Thời gian
tới, Hải Phòng sẽ liên tiếp phải đụng độ những đội bóng ngang ngửa hoặc vượt trội
về thực lực.

Cụ thể, tại vòng 7 V-League, Hải Phòng tiếp đón T.Quảng
Ninh trên sân nhà. Tới vòng 8, Hải Phòng tiếp tục được chơi trên sân nhà khi đọ
sức với B.Bình Dương và vòng 9 là chuyến hành quân ra Thủ đô làm khách của Hà Nội
T&T.

Kế đến, tại vòng 11, Hải Phòng sẽ có trận đấu khó khăn
trên sân FLC Thanh Hóa. Trước những đối thủ sừng sỏ này, rất khó để Hải Phòng tiếp
tục duy trì mạch toàn thắng và nhiều khả năng ngôi đầu V-League 2016 sẽ đổi chủ.

(Nguồn : . Hải Phòng có đủ sức vô địch V-League
2016?/Gia Hưng//Báo Giao thông . – ngày 20/04/2016)

 

80. Cô gái vàng của Hải
Phòng giành vé dự OLYMPIC 2016

Phan Thị Hà Thanh trở thành VĐV
thứ 14 của thể thao Việt Nam (TTVN) giành vé dự Olympic sau khi vượt qua vòng
loại ở Rio de Janeiro (Brazil) rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam)…

Tại vòng loại cuối cùng môn Thể dục dụng cụ (TDDC) diễn
ra tại Brazil,  Phạm Phước Hưng và Phan
Thị Hà Thanh là hai cái tên đại diện cho thể thao Việt Nam. Cả Phước Hưng và hà
Thanh đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra khi giành 2 tấm vé tới Rio de Janeiro dự
Olympic 2016.

Rạng sáng 18/4 (theo giờ Việt Nam), Hà Thanh thi đấu nội
dung toàn năng để tính điểm xếp hạng (gồm xà lệch, cầu thăng bằng, thể dục tự
do và nhảy chống). Cô gái người Hải Phòng đạt tổng điểm 52,700, xếp hạng 25
chung cuộc (trước đó chỉ đạt 51,033 ở giải TDDC thế giới hồi tháng 10/2015). Kết
quả này giúp Hà Thanh giành vé thứ 14 cho đoàn thể thao Việt Nam tới Olympic tại
Rio (Brazil). Cách đây 4 năm, Phan Thị Hà Thanh từng đoạt vé tới London (Anh) dự
Olympic 2012.

Đến nay, TTVN đã có 14 suất chính thức đến Brazil gồm:
Ánh Viên (bơi), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Như
Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thành Ngưng (điền
kinh), Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (vật), Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh
(TDDC) và 3 suất của môn cử tạ nam.

Phan Thị Hà Thanh 
là cô gái vàng của thể thao Hải Phòng và là một trong những nữ vận động
viên hàng đầu của TDDC  Việt Nam. Hà
Thanh cũng là VĐV TDDC Việt Nam đầu tiên giành được huy chương tại Giải vô địch
thể dục dụng cụ thế giới  với tấm HCĐ ở  Nhật Bản năm 2011 và VĐV TDDC Việt Nam đầu
tiên giành được Huy chương vàng tại Giải vô địch TDDC châu Á 2012.

(Nguồn : Cô gái vàng của Hải Phòng giành vé
dự OLYMPIC 2016//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 20/04/2016)

 

81. Liên hoan du lịch “Đồ Sơn
- Điểm hẹn du lịch 2016” có gì?

Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Điểm
hẹn du lịch 2016” sẽ được tổ với 4 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao lớn
trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Điểm nhấn của liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Điểm hẹn du lịch”
năm nay là lễ khai mạc và chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra vào tối 30/4
tại Quảng trường biển (khu 1 - Đồ Sơn).

Một số hoạt động khác được tổ chức, tạo điểm vui chơi,
thưởng thức các sản phẩm du lịch như: Hội đua thuyền rồng trên biển và biểu diễn
dù bay; Giải bóng chuyền nữ bãi biển; Hội chợ thương mại du lịch tiếp tục được
nâng tầm quy mô, chất lượng tổ chức.

UBND quận Đồ Sơn phối hợp với Báo Hải Phòng, Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở
rộng tranh Cúp Báo Hải Phòng, với sự tham dự của 5 đội: Hải Phòng (2 đội); Thái
Bình, Hải Dương, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Hội chợ thương mại du lịch quận Đồ Sơn năm 2016 khai mạc
tối 26/4 với hơn 120 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành
phố và quận. Trong đó, có gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, sản
vật của các phường trên địa bàn quận. Hội đua thuyền rồng trên biển và biểu diễn
dù bay tổ chức tại bãi biển khu 1 - Đồ Sơn chiều 30/4.

Sự kiện này là dịp quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc
trưng tới du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, thu hút đầu tư vào khu du lịch
Đồ Sơn. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; quản lý du lịch,
dịch vụ; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; cấp
điện, nước… được quận Đồ Sơn nghiêm thúc thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả
cao nhất để phục vụ du khách tới tham dự liên hoan.

(Nguồn : Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Điểm hẹn du lịch
2016” có gì?/Đại Vũ//Báo Xây dựng. - ngày 24/04/2016)

 

82. LĐLĐ TP.Hải Phòng: Khai mạc
tuần lễ Văn hóa Thể thao – CNVCLĐ năm 2016

Sáng ngày 24.4, LĐLĐ TP.Hải
Phòng phối hợp với CĐ Khu kinh tế Hải Phòng và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại
Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc tuần Văn hóa Thể thao CNVCLĐ và Giải bóng đá CNLĐ
các doanh nghiệp Việt - Nhật cúp JBA lần thứ 3 – 2016.

Tới dự có PCT UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình; ông
Nguyễn Văn Đông – Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐ Việt Nam và hàng nghìn VĐV,
CNVCLĐ.

Ông Phạm Hữu Thư – Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng – phát biểu
khai mạc cho biết: Với phương châm, “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm
lo cho người lao động”, tuần Văn hóa Thể thao – CNVCLĐ 2016 có ý nghĩa quan trọng,
mở màn cho hoạt động của tháng công nhân. Nét mới trong hoạt động tuần Văn hóa
Thể thao – CNVCLĐ năm nay là các hoạt động được diễn ra tại các CĐCS, cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp,… nhằm tạo ra sân chơi giao lưu, bổ ích phù hợp với đặc
thù của từng đơn vị.

Đặc biệt, Giải bóng đá CNLĐ các doanh nghiệp Việt – Nhật
cúp JBA 2016 thu hút 45 đội bóng, với gần 900 VĐV đến từ các doanh nghiệp trong
các khu công nghiệp Hải Phòng.

Cũng trong của lễ khai mạc, CĐ Khu kinh tế Hải Phòng đã
tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc ma và Quỹ mái ấm
Công đoàn 2016 từ các cơ quan, doanh nghiệp, CNLĐ, ĐVCĐ các CS trực thuộc CĐ
Khu kinh tế Hải Phòng. Số tiền ủng hộ trong buổi lễ tổng cộng gần 600 triệu đồng. 

Trong khuôn khổ tuần lễ Văn hóa Thể thao – CNVCLĐ 2016,
ngày 23.4, LĐLĐ huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động
sôi nổi: Giải cầu lông CNVCLĐ với 78 cặp VĐV đại diện cho 40 CĐCS, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn huyện; màn thể dục dưỡng sinh của 150 hội viên Hội
Người cao tuổi thị trấn Tiên Lãng; màn múa lân sư rồng của các thành viên trung
tâm TDTT H.Tiên Lãng.

Được biết, ngày hội các cụm văn hóa thể thao CNVCLĐ được
LĐLĐ TP tổ chức và duy trì từ năm 1994 đến nay vào dịp ngày kỷ niệm quốc tế Lao
động 1.5 hằng năm. Từ năm 2012 được đổi thành Tuần lễ văn hóa thể thao CNVCLĐ
nhằm thu hút nhiều hơn nữa CNLĐ tham gia các hoạt động văn hóa thể thao.

(Nguồn : LĐLĐ TP.Hải Phòng: Khai mạc tuần lễ Văn hóa
Thể thao – CNVCLĐ năm 2016//Báo Lao động. - ngày 25/04/2016)

 

83. HLV Phan Thanh Hùng nhận
Than Quảng Ninh thua “tâm phục, khẩu phục“

 "Tướng" Hùng thẳng thắn thừa nhận Hải
Phòng đã có thắng lợi xứng đáng với tỷ số 2-1 trước Than Quảng Ninh trong trận
derby vùng Đông Bắc. 

Đây là trận đấu mà Than Quảng Ninh tỏ ra lép vế trước đội
chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và đã phải nhận hai bàn thua
chóng vánh sau tình huống đá bồi của Đình Bảo (14’) và siêu phẩm của Văn Thắng
(27’).

Ngay cả khi được chơi hơn người đúng 30 phút cuối trận
(tính cả 4 phút bù giờ) với việc Quốc Trung bên phía Hải Phòng nhận thẻ vàng thứ
hai rời sân ở phút 64, Than Quảng Ninh chỉ có 1 bàn danh dự rời Lạch Tray. Thậm
chí, nếu không có thần may mắn hỗ trợ, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng còn phải
nhận thêm ít nhất là một bàn thua khi Stevens dứt điểm dội cột dọc khi đối mặt
với thủ thành Tuấn Linh ở những phút cuối.

“Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu không tốt và hoàn toàn để
đối thủ áp đảo ngay từ đầu. Việc phải nhận hai bàn thua trước đối thủ có hàng
phòng ngự tốt như Hải Phòng thật sự khó khăn. Các cầu thủ Than Quảng Ninh đã nỗ
lực hết mình để thay đổi tình thế nhưng bất lực. Đội chủ nhà đã có một trận thắng
xứng đáng”, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận thất bại “tâm phục, khẩu phục” trên
sân Lạch Tray.

Ông Hùng cũng không ngần ngại dành những lời khen tặng
dành cho người đồng nghiệp Trương Việt Hoàng sau khởi đầu như mơ với Hải Phòng ở
mùa giải năm nay: “Có thể không nhiều người đánh giá cao tài năng của Việt
Hoàng khi anh ấy về dẫn dắt Hải Phòng nhưng kết quả chính là những gì phản ánh
chuẩn xác nhất công việc của một HLV. Và như tất cả đã thấy, Việt Hoàng đã thể
hiện khả năng cầm quân của mình khi kết nối Hải Phòng thành một tập thể đoàn kết
và vững mạnh”.

Thất bại 1-2 trước Hải Phòng cũng là trận thua thứ ba kể
từ khi nhà cầm quân người Đà Nẵng tiếp quản Than Quảng Ninh từ người đồng nghiệp
trẻ Phạm Như Thuần. Theo “tướng” Hùng, đội bóng đất Mỏ còn rất nhiều việc phải
làm để thay đổi và hướng đến những mục tiêu cao hơn ở V-League.

Sau 7 vòng đấu đầu tiên ở mùa này, Than Quảng Ninh mới có
7 điểm và tạm xếp thứ 9 trên BXH, nhưng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tụt hạng nếu
SLNA đánh bại HAGL ở trận đấu muộn diễn ra chiều mai (24/4).

“Công việc trước mắt với Than Quảng Ninh thì còn rất nhiều.
Để xây dựng một lối chơi thống nhất và phù hợp với CLB thì cần nhiều thời gian
hơn nữa. Trước mắt, tôi mới chỉ hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
Hy vọng, Than Quảng Ninh sẽ sớm thay đổi theo hướng tích cự hơn”.

(Nguồn : HLV Phan Thanh Hùng nhận Than Quảng Ninh
thua “tâm phục, khẩu phục“//Báo điện tử Đài PTTN Việt Nam VOV. - ngày
24/04/2016)

 

84. Hải Phòng và 7 kỳ quan

CLB Hải Phòng đã dành trọn vẹn
7 trận thắng sau 7 vòng đấu. Họ san bằng kỷ lục 7 trận thắng của Hoàng Anh Gia
Lai (HAGL) làm được cách đây 12 năm. Với V-League 2016, Hải Phòng đang độc tôn
trên bảng xếp hạng với 21 điểm trọn vẹn. Dù ở trận đấu bù, một CLB nào đó giành
được 3 điểm thì cũng không thể san bằng khoảng cách 6 điểm cách biệt với Hải
Phòng được.

Hải Phòng đang có những bước đi như vũ bão trên con đường
hướng tới ngôi vương V-League. Liệu Hải Phòng có thành công hay không thì chưa
ai dám khẳng định được. Thậm chí, có không ít người nghi ngờ khả năng lên ngôi
vô địch của Hải Phòng ở mùa giải năm nay và ví đội bóng này như một cô gái đỏng
đảnh vậy.

Vì sao vậy? Nếu theo dõi hành trình của Hải Phòng ở những
mùa giải mùa qua, câu trả lời sẽ có ngay và rất dễ hiểu. Câu chuyện của ngày đến
ngôi vô địch của Hải Phòng còn xa lắm và người Hải Phòng còn đang mơ rằng họ sẽ
là một Leicester City của Việt Nam. Đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại,
vì sao Hải Phòng có thể tạo được 7 kỳ quan đẹp như thế?

Thứ nhất là bộ đôi tiền đạo ngoại binh. Hiện nay, khó có
đội bóng nào ở V-League có bộ đôi sát thủ ngoại binh chất lượng như Hải Phòng.
Hai cái tên Errol Stevens và Andre Diego Fagan chính là nỗi khiếp sợ cho rất
nhiều hàng phòng ngự của đối phương. Việc cả hai đóng góp được 8 bàn thắng và
vô số đường kiến tạo cho đồng đội đã nói lên điều đó. Chỉ cần cả hai cái tên
này có mặt trên sân, con đường chiến thắng của Hải Phòng sẽ trở nên rộng mở
hơn.

Thứ hai là sự đoàn kết. Hiện tại, người ta đang nhìn thấy
Hải Phòng như một gia đình mà ở nơi đó các cầu thủ xem nhau như anh em chứ
không phải đồng đội. Ngay chính thủ lĩnh Văn Nhiên cũng thừa nhận điều này khi
anh cho biết, ở Hải Phòng, các cầu thủ rất đoàn kết và cùng nhau tự tin để vượt
qua từng trận đấu. Các cầu thủ Hải Phòng rất hiểu nhau nên những đường chuyền
hay những pha chạy chỗ không bóng đều chính xác đến từng xen-ti-mét sân cỏ.

Thứ ba, Hải Phòng chưa gặp các đối thủ quá mạnh. Phía trước
Hải Phòng sẽ là những cái tên như B.BD, FLC Thanh Hóa, SHB.ĐN hay HN.T&T. Đến
lúc này thực lực, sức mạnh và tham vọng của Hải Phòng sẽ được kiểm chứng rõ
ràng nhất. Nhìn cách Hải Phòng triển khai thế trận thì có thể nhận ra rằng, thầy
trò HLV Trương Việt Hoàng rất cẩn trọng. Từ đó, có lẽ, Hải Phòng đang cố gắng
giải quyết từng trận đấu một.

Cuối cùng, đó là sự mát tay của HLV Trương Việt Hoàng.
Ông thầy trẻ này đang có mùa giải thứ 2 dẫn dắt Hải Phòng nhưng công việc tại đất
Cảng là rất tốt. Với việc Hải Phòng xếp vị trí thứ 6 mùa giải trước và đang dẫn
đầu bảng mùa giải năm nay chứng tỏ rằng, Hải Phòng trong tay HLV Trương Việt
Hoàng đã và đang có những bước đi thật đẹp.

(Nguồn : Hải Phòng và 7 kỳ quan//Trang thông tin điện
tử TinTheThao.com.vn. - ngày 26/04/2016)

 

85. BLV Quang Huy: 'Ở
V-League không nhiều CLB được như Hải Phòng'

Sau kỳ tích 7 trận thắng của Hải
Phòng ở V-League năm nay đã nảy sinh hai luồng ý kiến trái ngược nhau: Một số
người cho rằng Hải Phòng xứng đáng, một số lại cho rằng Hải Phòng thăng hoa vì
có hai ngoại binh chất lượng cao Fagan và Stevens...

Khi được hỏi quan điểm cá nhân về vấn đề này, bình luận
viên (BLV) Quang Huy ngay lập tức khẳng định: “Tôi không đồng tình với quan điểm
Hải Phòng thắng chỉ vì có 2 ngoại binh giỏi.

Thành công của Hải Phòng hiện nay xuất phát từ một tập thể
vững mạnh có chất một đội bóng nhất Việt Nam. Bóng đá là câu chuyện của tập thể.
Trong đó mỗi cá nhân đều có vai trò nhất định. Hải Phòng rất đoàn kết. Thực tế ở
V-League không nhiều CLB được như thế đâu”.

BLV Quang Huy phân tích thêm: “Chuyền dài lên cho cầu thủ
nước ngoài xử lý đâu có đơn giản. Họ phải dàn trận, bố trí đội hình, đó là một
bài miếng rõ ràng đấy. Các cầu thủ khác cũng phải biết làm thế nào để phát huy
ngôi sao của mình. Ở Barcelona hay Real Madrid, Messi và Ronaldo tỏa sáng vì có
đồng đội hay, hiểu họ, xây dựng lối chơi quanh họ. Ngược lại khi về đội tuyển
quốc gia họ đều không phát huy được hết khả năng cũng là do các đồng đội chưa
biết cách làm cho họ tỏa sáng. Nói thế để khăng định, cả đội Hải Phòng đang rất
tốt”.

“Mùa giải năm ngoài, lối chơi của Hải Phòng cũng đã manh
nha hình thành nhưng lực lượng của họ chưa sâu và chín như năm nay. Tinh thần của
các cầu thủ Hải Phòng năm nay cũng khác. Vì CLB không còn dư giả để vung tiền
nên chỉ đá tốt các cầu thủ mới được thưởng và như thế cầu thủ nào ra sân đều
thi đấu với tâm lý “đá chết bỏ”, vô cùng sung mãn và dũng mãnh”, BLV Quang Huy
nói tiếp.

Khi được hỏi về HLV Trương Việt Hoàng, BLV Quang Huy “chốt”
luôn: "Anh Hoàng có dấu ấn vô cùng đậm nét trong thành công của đội Hải
Phòng. Thứ nhất là cái duyên. Trương Việt Hoàng dẫn dắt Hải Phòng cũng là một
cái duyên lớn rồi. Ngoài ra anh Hoàng cũng có duyên trong việc quản quân, duyên
trong việc mua cầu thủ nữa. Thứ hai là cách Trương Việt Hoàng tiếp cận các trận
đấu. Tôi được biết với mỗi đối thủ khác hau, anh Hoàng cho quân tập một miếng
đánh khác nhau. Tất nhiên vẫn dựa trên lối chơi chung của cả đội”.

Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy, Hải Phòng vẫn còn một nốt
trầm, đó là công tác đào tạo trẻ. Quang Huy nói trong sự tiếc nuối: “Hải Phòng
là cái nôi của bóng đá Việt Nam, ở Hải Phòng rất dễ tìm được tài năng bóng đá.
Trên thực tế, tôi vẫn gặp rất nhiều cầu thủ quê Hải Phòng tại các lò đào tạo
HAGL, PVF hay Hà Nội T&T. Nếu Hải Phòng duy trì được các đội trẻ thì đây sẽ
là tiền đề vững mạnh của đội bóng này trong một thời gian dài".

(Nguồn : BLV Quang Huy: « Ở V-League không nhiều
CLB được như Hải Phòng »/Lê Tân//Báo Thanh niên. - ngày 27/04/2016)

 

86. Thắng trận thứ 6 liên tiếp,
Hải Phòng xây chắc ngôi đầu

Gặp rất nhiều khó khăn ở Cao
Lãnh song Hải Phòng vẫn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng muộn màng của tiền đạo
Stevens. Chiến thắng này giúp đội bóng đất cảng tiếp tục dẫn

đầu BXH sau vòng đấu
thứ 6.        

Hải Phòng không được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch
V-League mùa này. Tuy nhiên, đội bóng đất cảng lại đang tạo ra những bất ngờ
thú vị khi toàn thắng cả 6 trận kể từ vòng khai màn. Nạn nhân mới nhất của thầy
trò Trương Việt Hoàng là Đồng Tháp, đội bóng xếp vị trí thứ 2 từ dưới lên trước
vòng đấu thứ 6. 

Làm khách ở Cao Lãnh, Hải Phòng không chủ động chơi tấn
công mà nhường thế trận cho Đồng Tháp sau tiếng còi khai cuộc. Đây là lối chơi
rất thành công của HLV Trương Việt Hoàng ở mùa giải này.           

Và thực tế, tại Cao Lãnh, dù không lấn lướt song Hải
Phòng lại tỏ ra rất lợi hại ở những tình huống lên bóng nhanh nhắm tới cặp tiền
đạo Fagan - Stevens. Trong 45 phút đầu tiên, đã có ít nhất 2 tình huống Stevens
những tưởng đã chọc thủng lưới Đồng Tháp sau những pha tì đè hiệu quả.          

Ngược lại, Đồng Tháp tấn công khá tệ. Đó cũng là lý do mà
sau 5 vòng đấu, họ mới chỉ có vỏn vẹn 4 bàn và đang xếp vị trí thứ 2 từ dưới
lên.         

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Hải Phòng vẫn áp dụng lối chơi
quen thuộc của mình. Tuy vậy, phải tới phút 82, nỗ lực của đội khách mới được đền
đáp bằng bàn mở tỉ số của Errol Stevens. Chân sút người Jamaica đã bình tĩnh lừa
bóng qua cả hậu vệ và thủ môn của Đồng Tháp trước khi ghi bàn thắng duy nhất của
trận đấu. Đây là pha lập công thứ 6 của Stevens ở V-League mùa này.          

Đánh bại Đồng Tháp với tỉ số 1-0, Hải Phòng đã nối dài mạch
toàn thắng lên con số 6. Trong đó, có tới 5 trận đội bóng đất cảng không để lọt
lưới. Ở vòng đấu tới, thầy trò Trương Việt Hoàng sẽ trở về sân nhà tiếp đón
Than Quảng Ninh.

(Nguồn : Thắng trận thứ 6 liên tiếp, Hải Phòng xây
chắc ngôi đầu//Báo Thể thao Việt Nam. - ngày 16/04/2016)

 

VII - GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ; KHOA HỌC CÔNG
NGHỆ

87. Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng
LLVT nhân dân

Sáng 2-4, Trường đại học Hàng hải
Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1/4/1956 – 1/4/2016) và đón nhận
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tới dự có các đồng chí: Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính
trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;
Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban kinh tế trung ương; Bùi
Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung
ương; các đồng chí: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận
tải; Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Văn Ngàng, Phó
chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía thành phố có các đồng chí: Dương
Anh Điền, nguyên Bí thư Thành ủy; Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng
ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường ĐH
Hàng hải Việt Nam đã đào tạo được hơn 90.000 cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ
quản lý, sĩ quan, thuyền viên. Hiện quy mô đào tạo của trường là hơn 25.000
sinh viên; hàng năm tuyển mới gần 6.000 sinh viên các hệ. Nhà trường đang thực
hiện 65 chương trình đào tạo.

Trường là trung tâm lớn nhất cả nước về đào tạo, huấn luyện
sĩ quan, thuyền viên hàng hải đạt trình độ ở khu vực và quốc tế, đồng thời được
công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội các trường đại học hàng hải khu
vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội các trường đại học hàng hải quốc tế…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải chúc mừng thành tích tập thể cán bộ,
giảng viên, sinh viên nhà trường đạt được, đồng thời khẳng định: Trải qua các
thời kỳ lịch sử của cách mạng Việt Nam, Trường ĐH Hàng hải luôn khẳng định vị
thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong ngành hàng hải, phục vụ
đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục
gắn kết nội dung đào tạo, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường
với doanh nghiệp, người tuyển dụng; đẩy nhanh công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ
quản lý và đội ngũ giảng viên; chủ động tranh thủ và thu hút nguồn đầu tư cơ sở
vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, mở rộng liên kết trao đổi đào tạo sinh
viên quốc tế...

Nhân dịp này, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam vinh dự được Đảng
và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Khoa Hàng
hải được tặng thưởng Huân

chương Lao động hạng
nhì lần hai; Nhà giáo nhân dân, PGS-TS Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường đại học
Hàng hải Việt Nam được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc có thành
tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; 3 cá nhân được nhận
bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(Nguồn: Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đón nhận danh hiệu
Anh hùng LLVT nhân dân//Báo điện tử Công an nhân dân. - ngày 02/04/2016)

 

88. Dự án xây dựng Trường THPT chuyên Trần Phú tăng tốc về
đích năm học 2016-2017

Sau 3 năm “đắp chiếu”, từ ngày 25-3 vừa qua, dự án xây dựng
Trường THPT chuyên Trần Phú được khởi động lại nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đồng
chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành
phố. Đây là tin vui đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh nhà trường
khi ngôi trường khang trang, đạt chuẩn sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Công trường lại rộn rã:

Sáng 29-3, ở công trường xây dựng Trường THPT chuyên Trần
Phú tại đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải (Hải An), thấy không khí lao động
nhộn nhịp.

Anh Bá Ngọc Bảo, Giám đốc xí nghiệp 30-4, Công ty TNHH một
thành viên Thanh Niên cho biết, ngay trong chiều 25-3, công ty huy động 9 tổ đội
với 230 công nhân tới công trường làm việc cả 3 ba. Trong đó, 4 tổ đội tiếp tục
thi công gói thầu số 8 xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cổng, tường rào; 5 tổ đội triển
khai các công việc để tiếp tục thi công gói thầu số 10, xây dựng khu nhà học số
4B và 4C. Cả 2 gói thầu có tổng kinh phí được phê duyệt 81 tỷ đồng. Trước ngày
25-3, thời điểm dự án khởi động lại, gói thầu số 8 đạt khoảng 40% khối lượng
công việc; gói thầu số 10 thực hiện xong phần thô, ước đạt khoảng 60% khối lượng
công việc. Từ chiều 25-3, công ty  huy động
nhiều công nhân thực hiện dọn cỏ, chuẩn bị thi công ép cọc cổng, lắp hàng rào,
chuẩn bị đổ bê tông đường, xây bồn hoa và xây nốt phần tường còn lại các khu
nhà học số 4B và 4C.

Có mặt tại phòng chỉ huy công trường, ông Lê Văn Tiến,
Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Việt-Úc cho biết đơn vị của ông thực hiện thi
công gói thầu số 9 xây dựng nhà học số 4A và nhà học số 5 với số kinh phí được
phê duyệt là 38,3 tỷ đồng, đến trước ngày 25-3, hoàn thành khối lượng công việc
trị giá 28 tỷ đồng. Từ ngày 25-3 đến nay, công ty huy động gần 40 công nhân
cùng thiết bị, máy móc trở lại công trường sẵn sàng thi công những hạng mục còn
lại. Giám đốc Lê Văn Tiến cam kết đến ngày 5-8 sẽ hoàn thành các hạng mục công
trình, sớm hơn so với chỉ đạo của thành phố.

Đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học mới:

Sự chuyển động bất ngờ của dự án xây dựng Trường THPT
chuyên Trần Phú bắt đầu từ chiều 25-3, khi đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp kiểm tra công trường
dự án tại đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải (Hải An). Tại cuộc làm việc tổ
chức sau đó tại Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
UBND thành phố  trực tiếp nghe báo cáo của
Sở GD-ĐT, Ban quản lý dự án Trường THPT, các sở, ngành chức năng liên quan và
các nhà thầu, nhất là tiến độ các hạng mục và những khó khăn trong triển khai dự
án 3 năm qua.  Đồng chí Lê Văn Thành nhấn
mạnh: Trường THPT chuyên Trần Phú tại địa điểm mới là ngôi trường chuyên hiện đại,
đạt chuẩn quốc gia, vươn tầm quốc tế. Đây sẽ là nơi học tập, nghiên cứu khoa học
không chỉ của con em thành phố, mà còn của con em người dân các tỉnh, thành phố
trong khu vực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm GD-ĐT của
vùng duyên hải Bắc bộ. 

Cũng tại cuộc làm việc này, đồng chí lãnh đạo cao nhất
thành phố cam kết tạo điều kiện về mọi mặt, nhất là về nguồn kinh phí để dự án
tiếp tục triển khai. Đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến
độ thi công, bảo đảm chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của công
trình, phấn đấu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng
năm học mới 2016-2017.  Một số băn khoăn,
lo ngại của phụ huynh và giáo viên về sự an toàn giao thông khi trường chuyển đến
địa điểm mới cũng được người đứng đầu thành phố giải tỏa,

giải đáp thỏa đáng
bằng việc giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng, cam kết phân luồng giao

thông hợp lý, bảo đảm
an toàn giao thông cho gần 1700 cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.

(Nguồn : Dự án xây dựng Trường THPT chuyên Trần Phú
tăng tốc về đích năm học 2016-2017/Bích Hạnh//Báo Hải Phòng 05/04/2016)

 

89. Trường phổ thông nhiều cấp
Hai Bà Trưng: Mô hình giáo dục
khác biệt và ưu việt nhất

Tuy mới thành lập được 4 năm
(2012-2016), nhưng Trường phổ thông nhiều cấp (PTNC) Hai Bà Trưng đã và đang từng
bước khẳng định thương hiệu của mình với phương pháp giáo dục hiện đại, giúp học
sinh sớm hòa nhập với môi trường quốc tế bằng sự tự tin về ngôn ngữ. Song song
với đó, bằng rèn luyện kĩ năng sống, với những hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại
Trung tâm Trải nghiệm Sáng tạo Hai Bà Trưng do trường thành lập giúp hình thành
nhân cách cho các em.

Mục tiêu đặt ra là, không chỉ dừng lại ở kiến thức văn
hóa, tại đây các em sẽ được phát

huy tối đa khả năng
tư duy độc lập, tính sáng tạo của mỗi cá nhân. Mô hình này còn nhắm tới phát
triển thể chất và tinh thần cho học sinh để đào tạo những công dân toàn cầu.

Tự tin từ một môi trường giáo dục theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường PTNC Hai Bà Trưng được tổ chức ZFA (Ủy ban Giáo dục
Phổ thông CHLB Đức tại nước ngoài) công nhận là 1 trong 870 trường trên thế giới
thuộc tổ chức và được hỗ trợ trực tiếp trong việc xây dựng bộ môn tiếng Đức. Mô
hình giáo dục của trường chuyển giao, áp dụng chuẩn hệ thống giáo dục nhiều cấp
của Trường Đoàn Thị Điểm – một ngôi trường có uy tín và đã khẳng định được
thương hiệu giáo dục trong nhiều năm qua tại thủ đô Hà Nội.

Ngay từ lớp Một, các em đã được làm quen với các môn như
tin học, tiếng Anh. Riêng với môn Tiếng Anh các em học sinh được học 6 tiết mỗi
tuần, được trang bị đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trực tiếp cùng giáo
viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam. Các giáo viên giảng nước ngoài đều đến từ
các nước nói tiếng Anh, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy tại Việt
Nam, giúp các em có giọng đọc chuẩn, phát âm chính xác và tự tin trong giao tiếp
ngay từ khi bắt đầu học tiếng Anh. Hết lớp 3, học sinh đủ tiêu chuẩn về học lực
và Tiếng Anh được đi dự trại hè quốc tế cùng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà
Nội, giúp các em sớm hòa nhập với môi trường quốc tế.

Cũng bắt đầu từ lớp 3, các em cũng có thể lựa chọn học tiếng
Đức theo chương trình do tổ chức ZFA biên soạn như một ngoại ngữ thứ hai. Khi học
hết lớp 5, học sinh sẽ thi và được cấp chứng chỉ Cambrigde, theo khung chứng chỉ
ngôn ngữ Châu Âu. Với việc được trang bị 2 ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Đức),
học sinh sẽ rất dễ dàng du học tại các trường Quốc tế trên thế giới.

Song song với học kiến thức, các hoạt động ngoại khóa được
nhà trường đặc biệt chú trọng. Chương trình giáo dục kĩ năng sống và phát triển
tư duy được lồng ghép với chương trình chính khóa. Học sinh sớm được giao lưu với
các diễn giả hàng đầu Việt Nam, tham gia chơi trò chơi trải nghiệm sáng tạo,
qua đó, giúp thầy cô nắm bắt được điểm mạnh – yếu của học sinh để định hướng tư
duy và thói quen tốt cho các em. Trung tâm Trải nghiệm Sáng tạo Hai Bà Trưng là
sân chơi dành cho các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, đa dạng: trải nghiệm các
làng nghề, giáo dục kỹ năng, phát huy tính sáng tạo của học sinh bằng các trò
chơi truyền thống lẫn hiện đại.

            Các buổi tham quan dã ngoại tìm hiểu
lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và thế giới cùng hoạt động xã hội theo chủ
điểm nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường cũng giúp học sinh sớm hình thành và
phát triển ý thức hướng tới cộng đồng. Trường PTNC Hai Bà Trưng có nhiều CLB
đáp ứng nhu cầu, sở thích của mỗi học sinh, trong số đó nổi bật là CLB
Languages House với nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, giúp học sinh nâng cao
trình độ tiếng Anh theo chứng chỉ Cambridge.

Với những chủ đề phù hợp với lứa tuổi, khóa học cung cấp
thêm cho các em những kiến thức xã hội phong phú, sự tự tin trong giao tiếp bằng
tiếng Anh và truyền cảm hứng học tập môn ngoại ngữ này. Các cuộc thi tiếng Anh
giữa các trường hay những chuyến tham dự trại hè quốc tế cùng học sinh Trường
tiểu học Đoàn Thị Điểm đã giúp các em tự tin hoà nhập với môi trường quốc tế.

Hiện nay, Trường PTNC Hai Bà Trưng đang từng bước áp dụng
mô hình trường học Việt Nam mới (VNEN) trong nhà trường, tạo môi trường học tập
dân chủ, bình đẳng, đảm bảo môi trường giáo dục tiên tiến và toàn diện nhất cho
các em. Mô hình giáo dục Hort – đang được thực hiện rất có hiệu quả tại CHLB Đức
cũng đang được nhà trường nghiên cứu áp dụng. Theo đó, sau buổi học hàng ngày
trên lớp tại những trường bạn không đủ điều kiện bán trú 100%, các em học sinh
được đón tới đây để được quản lý, chăm sóc, tổ chức hoạt động học tập và bồi dưỡng
năng khiếu cùng với các bạn đang theo học bán trú tại trường.

Đặc biệt, phương pháp dạy học lĩnh hội được 6 bậc thang
tri thức ngay từ bậc tiểu học: “Biết, Hiểu, Vận dụng, Phân tích, Tổng hợp và
Đánh giá” theo mô hình giáo dục áp dụng tại các nước như Trung Quốc, Nhật Bản,
Hàn Quốc,Singapore...cũng được Trường Hai Bà Trưng sử dụng tích cực, phát huy tối
đa tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

Cơ sở vật chất được nhà trường chú trọng đầu tư. Hệ thống
phòng học đạt chuẩn, được trang bị các thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn giáo dục
quốc tế: máy vi tính, Projector, màn hình tivi, catssete, đèn chống cận, điều
hòa 2 chiều… Hệ thống Camera quan sát bảo đảm an ninh, an toàn, quản lý học
sinh chặt chẽ. Hệ thống các phòng học chức năng đầy đủ và hiện đại như âm nhạc
( hát, piano, organ), múa, aerobic, hội họa, võ thuật, các phòng thực hành tin
học, thư viện điện tử, y tế học đường…

Dịch vụ xe đưa đón học sinh theo nhu cầu tại các điểm
trên những tuyến quy định cũng đang được thiết lập, có cán bộ chuyên trách việc
chăm sóc học sinh trên xe. Khu vực vui chơi an toàn, rộng rãi, thoáng mát nằm
trong khuôn viên Cung Văn hoá Thiếu nhi Hải Phòng…

(Nguồn: Trường phổ thông nhiều cấp Hai Bà Trưng: Mô hình
giáo dục khác biệt…/
Hương Nhung//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 05/04/2016)

 

90. Đẩy mạnh dạy và học tiếng
Nhật trong trường phổ thông tại Hải Phòng: Sớm bố trí biên chế giáo viên

4 năm trở lại đây, một số trường
học tại thành phố tổ chức dạy và học tiếng Nhật. Việc này không chỉ đáp ứng nhu
cầu học tiếng Nhật của học sinh, mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực giỏi
ngoại ngữ Nhật Bản, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Đáp ứng yêu cầu thực tế:

Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân) là đơn vị ở thành phố
đi đầu dạy và học môn tiếng Nhật cách đây 4 năm. Do chưa có giáo viên dạy tiếng
Nhật, nhà trường liên kết với Trung tâm Nhật ngữ Hanami để tổ chức dạy và học.
Hiện trường có gần 200 học sinh của 4 khối lớp học tiếng Nhật. Trong đó, các khối
lớp 6, 7, 8 mỗi khối có 1 lớp với thời khóa biểu 3 tiết/tuần. Riêng khối 9 học
với hình thức câu lạc bộ, thời lượng học nhiều hơn so với các khối lớp khác,
dành cho những học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên tiếng Nhật của Trường
THPT chuyên Trần Phú, tuyển sinh từ năm học 2016-2017. Hiệu trưởng Nguyễn Thị
Thu Hương cho biết, sau 4 năm học tiếng Nhật, 90% số học sinh đạt kết quả khá
và giỏi. Nhiều em hào hứng, say mê môn ngoại ngữ mới này, tích cực tham gia những
hoạt động ngoại khóa, giao lưu bằng tiếng Nhật.  

Cùng địa bàn quận Lê Chân, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo
thí điểm dạy tiếng Nhật cho học sinh khối lớp 5 từ năm học 2015-2016. 83 học
sinh của 2 lớp 5A2 và 5A4 được học tiếng Nhật hầu hết là những học sinh chăm
ngoan, ham học. Theo Hiệu trưởng Lê Thị Thúy Nga, trước khi tổ chức dạy tiếng
Nhật, nhà trường họp, lấy ý kiến phụ huynh, được phụ huynh đồng tình cao mới
triển khai dạy thí điểm. Việc học sinh lớp 5 học tiếng Nhật, tuy chỉ là làm
quen với môn ngoại ngữ mới nhưng tạo tiền đề để các học sinh học tiếng Nhật tốt
hơn trong những năm học bậc THCS.

Nhận thấy nhu cầu nguồn nhân lực về tiếng Nhật của thành
phố những năm tới sẽ tăng cao, Trường THPT 
Marie Curie có tờ trình gửi thành phố và các ban, ngành chức năng về việc
tổ chức dạy và học tiếng Nhật từ năm học 2015-2016. Nhà trường chọn 42 học sinh
trong số 124 học sinh lớp 10 đăng ký học tiếng Nhật để tổ chức một lớp học tiếng
Nhật. Nhà trường hợp tác với Công ty Jellyfish của Nhật Bản tại Hà Nội bố trí 2
giáo viên dạy tiếng Nhật cho học sinh theo chương trình và sách giáo khoa của Bộ
Giáo dục-Đào tạo.

Theo ông Bùi Quốc Khánh, chuyên viên phụ trách môn ngoại
ngữ, Sở Giáo dục-Đào tạo, hiện thành phố có 5 trường tổ chức dạy và học tiếng
Nhật. Trong số các địa phương, quận Lê Chân dẫu đầu thành phố về phong trào dạy
và học tiếng Nhật.  Ngoài 3 trường trên,
Trường THCS Trần Phú cũng tổ chức dạy tiếng Nhật cho học sinh.

Tháo gỡ vướng mắc về biên chế giáo viên:

Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie Hoàng Xuân Khóa bày tỏ,
khó khăn lớn nhất là về sách giáo khoa. Đến thời điểm nay, Bộ Giáo dục-Đào tạo
chưa ban hành sách học tiếng Nhật hệ 3 năm, mới chỉ có sách cho hệ 7 năm. Để học
hết chương trình 7 năm trong 3 năm, nhà trường phải tổ chức dạy 7- 8 tiết/ tuần.
Điều đáng nói là, sách giáo khoa hiện mới dành cho chương trình THCS trở lên.
Vì vậy, học sinh tiểu học muốn học tiếng Nhật phải học giáo trình của học sinh
bậc THCS.

Hiệu trưởng các trường THCS Tô Hiệu và tiểu học Trần Hưng
Đạo băn khoăn về đội ngũ giáo viên. Từ trước đến nay, các trường chưa có biên
chế giáo viên dạy tiếng Nhật, dù có 

nhu cầu tuyển dụng
giáo viên cũng khó thực hiện được. Việc sử dụng giáo viên hợp đồng thường tốn
kém hơn so với trả lương cho giáo viên trong biên chế của đơn vị. Do đây là môn
ngoại ngữ mới, không phổ biến như môn tiếng Anh, Ban giám hiệu và các giáo viên
không biết tiếng Nhật, việc dự giờ lên lớp, nhận xét, đánh giá chuyên môn khó
khăn. Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo Lê Thị Thúy Nga cho biết, nhà
trường chỉ nhận xét về cách tổ chức dạy, sự tương tác, hợp tác giữa giáo viên
và học sinh...Được biết, Trường THCS Tô Hiệu cử 2 giáo viên đi học tiếng Nhật.
Việc này giúp nhà trường giảm chi phí thuê giáo viên bên ngoài, lại có thể kiểm
soát tốt hơn về chất lượng các giờ lên lớp.

Theo ông Bùi Quốc Khánh, những khó khăn về đội ngũ giáo
viên hay chương trình sách giáo khoa sẽ được khắc phục dần trong thời gian tới.
Giáo viên và học sinh các trường đang tổ chức dạy và học tiếng Nhật và các trường
sắp tổ chức dạy và học tiếng Nhật đều mong thành phố, các ngành chức năng sớm bố
trí biên chế giáo viên tiếng Nhật, để việc dạy và học môn ngoại ngữ này thuận lợi
như đối với việc dạy các môn ngoại ngữ khác tại thành phố hiện nay.

(Nguồn : Đẩy mạnh dạy và học tiếng Nhật trong trường
phổ thông tại Hải Phòng…/Bích Hạnh//Báo Hải Phòng. - ngày 11/04/2016)

 

91. Liên kết đào tạo giữa trường
nghề và doanh nghiệp: Giải bài toán giảm "lệch pha" cung - cầu lao động

Liên kết cùng doanh nghiệp bổ
sung, điều chỉnh nội dung chương trình và phương pháp đào tạo gắn với thực tiễn
sản xuất, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là hướng đi phù
hợp nhằm tạo “sức hút” cho các trường nghề cũng như nâng cao chất lượng đào tạo
nguồn nhân lực…

Đào tạo theo “đơn đặt hàng” :

Năm 2015, để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của thị
trường lao động, nhiều cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố đã chủ động “bắt
tay” với doanh nghiệp. Điển hình là Trường CĐN Hàng hải 1 thông qua các hợp đồng
liên kết để hợp tác đào tạo, cung ứng lao động, bố trí thực tập cho học sinh,
sinh viên. Với thế mạnh về đào tạo lao động nghề biển, hiện nhà trường đã ký hợp
đồng cung cấp nhân lực cho một số đơn vị sử dụng lao động như Cty TNHH MTV gia
công kết cấu đóng tàu Lilama, và một số doanh nghiệp lĩnh vực vận tải biển.
Ngoài việc liên kết đào tạo với một số trường nghề, trung tâm dạy nghề, Trường
CĐN hàng hải 1 còn liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao với đối tác Cộng
hòa liên bang Đức.

Một cách làm khác mang lại hiệu quả cho các cơ sở dạy nghề,
đó là đào tạo theo “đơn đặt hàng” của doanh nghiệp. Với cách làm này, hơn 90% số
sinh viên Trường CĐN số 3 - Bộ Quốc phòng ra trường tìm được việc làm. Đại tá
Lê Thanh Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với phương châm gắn đào tạo nghề
với sản xuất, nhà trường tích cực phối hợp với các doanh nghiệp trong việc tạo
điều kiện để sinh viên thực hành tại đơn vị.

 Mỗi sinh viên hệ
cao đẳng có ít nhất 6 tháng được thực tập tại các cơ sở sản xuất. Hiện nhà trường
có hơn 10 hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Kết quả hơn 90%
số sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay với mức thu nhập ổn định và phần lớn số
sinh viên này được doanh nghiệp đánh giá kỹ năng tốt, nắm chắc tay nghề, có tác
phong công nghiệp và ý thức kỷ luật cao.

Không chỉ đào tạo theo “đơn đặt hàng”, gần đây một số cơ
sở dạy nghề trên địa bàn thành phố đã chủ động mời các chuyên gia ở các doanh
nghiệp tham gia xây dựng chương trình, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của
học sinh, sinh viên. Các doanh nghiệp này cùng trường tham gia biên soạn giáo
trình, khi doanh nghiệp có những máy móc mới, họ giới thiệu để trường dạy cho
sinh viên kịp thời nắm bắt, các kỳ thi tốt nghiệp, 30% bài thi là do doanh nghiệp
đưa ra. Hiện Trường CĐN Bách nghệ Hải Phòng đang tổ chức thí điểm đào tạo theo
mô hình “đào tạo nghề kép” của Đức.

Theo lãnh đạo nhà trường, nội dung cốt lõi của mô hình là
gắn đào tạo trực tiếp với doanh nghiệp, nhà trường và nhà máy “cùng dạy nghề”,
sinh viên được thực tập ngay lý thuyết và đào tạo trong môi trường lao động
chuyên nghiệp thật sự, phát huy tinh thần trách nhiệm, thấm nhuần văn hóa của
doanh nghiệp.

Cần một cơ chế pháp lý :

Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Đỗ Văn Bình cho biết: Tính đến
nay, trên địa bàn thành phố có 46 cơ sở dạy nghề và 13 cơ sở khác có tham gia
hoạt động dạy nghề (năm 2015 thành lập mới 1 trung tâm dạy nghề công lập) với số
nghề và trình độ đào tạo trên 100 nghề, tập trung ở các nhóm ngành: cơ khí,
công nghiệp - xây dựng, du lịch - dịch vụ. Trung bình mỗi năm, các cơ sở tuyển
mới trên 48.000 người ở cả 3 trình độ (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dạy nghề
dưới 3 tháng).

Theo ông Bình, bên cạnh mạng lưới cơ sở dạy nghề được mở
rộng theo hướng xã hội hóa, chất lượng đào tạo đã có chuyển biến thì hạn chế nổi
bật vẫn là chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về tay nghề
cũng như các kỹ năng mềm, cơ cấu đào tạo theo cấp trình độ và nghề đào tạo chưa
hợp lý, lãng phí vì phải đào tạo lại.

Một trong những nguyên nhân chính là chưa thiết lập được
mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề, sự tham gia của
doanh nghiệp vào hoạt động này còn thụ động. Theo quy hoạch phát triển nguồn
nhân lực đến năm 2020, Hải Phòng ưu tiên phát triển nhân lực cho những ngành có
hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như kinh tế biển, du lịch, xây dựng
công trình thủy và thềm lục địa, kỹ thuật môi trường, kinh tế thủy sản, công
nghệ sinh học thực phẩm, quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản… Để bảo đảm
nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thành phố thực hiện
nhanh lộ trình sắp xếp hệ thống trường chuyên về từng cấp đào tạo đại học, cao
đẳng và trung cấp. Đồng thời quan trọng là thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa
hệ thống cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp để giải bài toán “lệch pha” giữa
đào tạo và yêu cầu thực tế sử dụng lao động.

Thực tế cho thấy, tại các trường những ngành nghề có liên
kết đào tạo với doanh nghiệp, chất lượng đầu ra bảo đảm, tỷ lệ học sinh, sinh
viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề tương đối cao. Mối liên kết này bảo
đảm hài hòa lợi ích giữa các bên. Các cơ sở đào tạo nghề được nâng cao về chất
lượng đào tạo. Còn đối với doanh nghiệp, liên kết với các cơ sở đào tạo nghề một
mặt giúp đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt
khác có thể cắt giảm phần chi phí đào tạo lại cho người lao động. Ý kiến nhiều
chuyên gia cho rằng, vấn đề hiện nay là vẫn chưa có cơ chế pháp lý về trách nhiệm
đào tạo của doanh nghiệp.

Do đó, chỉ mới có một bộ phận nhỏ doanh nghiệp tham gia
đào tạo, nhưng đa phần mới dừng lại ở mức độ nhận sinh viên vào thực tập. Trong
khi theo lãnh đạo các trường, việc gắn đào tạo với yêu cầu của doanh nghiệp
không phải trường nào, ngành nghề nào cũng làm được. Điều này do thiếu cơ chế gắn
kết mang tính chất pháp lý, doanh nghiệp chưa có trách nhiệm tham gia vào quá
trình đào tạo nghề, một số trường dù muốn hợp tác với doanh nghiệp nhưng lại
chưa đưa ra cơ chế thông thoáng.

(Nguồn : Liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh
nghiệp…/Đỗ Hiếu//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 12/04/2016)

 

92. Phấn đấu xây dựng thành
công chính quyền điện tử thành phố

Chiều 11-4, Ban chỉ đạo ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT) thành phố tổ chức 
tổng kết kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011- 2015, triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-
2020 và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố,
Phó trưởng ban chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các sở,
ngành, đơn vị và quận, huyện dự.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố, 5
năm qua, thành phố quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển và
ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và phát triển KTXH. Mô hình chính quyền
điện tử cấp quận được xây dựng thí điểm tại quận Ngô Quyền và Hồng Bàng bước đầu
mang lại hiệu quả tích cực. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển
khai thành công thí điểm Cổng giám định bảo hiểm y tế trực tuyến ở 100% cơ sở
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Ứng dụng CNTT góp phần cải
cách hành chính, trong đó 2 năm liềm 2013, 2014, Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước về
xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng
dụng và phát triển CNTT năm 2015: Khối sở, ngành: sở Khoa học và Công nghệ đứng
đầu, thứ hai là Sở Thông tin và Truyền thông, thứ 3 là Văn phòng UBND thành phố;
khối quận, huyện: UBND quận Ngô Quyền đứng đầu, quận Hồng Bàng thứ 2, huyện Thủy
Nguyên thứ 3.

Trong giai đoạn 2016- 2020, thành phố xác định một số mục
tiêu xây dựng thành công chính quyền điện tử thành phố, phục vụ người dân,
doanh nghiệp trên môi trường mạng được thuận tiện, minh bạch, hiệu quả hơn.
100% thông tin chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước đến cấp xã được đưa lên
mạng; 70% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trở lên; phát triển dịch
vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho 9 tập
thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các
cơ quan nhà nước giai đoạn 2011- 2015.

(Nguồn : Phấn đấu xây dựng thành công chính quyền điện
tử thành phố/Văn Lượng// Báo Hải Phòng. - ngày 12/04/2016)

 

93. Đưa nước ra đảo Dấu phục
vụ phát triển du lịch

Với việc lắp đặt thành công 2
tuyến ống xi phông qua biển cung cấp nước ra đảo Dấu-

hạng mục cuối cùng trong Dự án
cung cấp nước cho khu du lịch đảo Hòn Dấu (quận Đồ Sơn) phục vụ Dự án xây dựng
Khu du lịch, vui chơi giải trí hiện đại tại đảo Dấu của Tập đoàn Him Lam, khẳng
định nỗ lực vượt bậc của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trong phục vụ phát triển
kinh tế-xã hội của thành phố.

Theo Phó tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Hải Phòng Đặng
Hữu Dũng, công ty từng lắp đặt xi phông qua sông, nhưng thi công qua biển là lần
đầu không chỉ đối với công ty mà cả các địa phương phía Bắc. Mặc dù khoảng cách
qua biển không dài, chỉ hơn 700m, nhưng đây là vùng biển thường xuyên có sóng lớn,
nên thực sự là công việc khá phức tạp đối với nhà thầu Công ty CP Xây dựng
thương mại ACC. Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước đảo Dấu là dự án đầu tư kinh
doanh nước sạch của công ty, tuy nhiên trước mắt không có lợi nhuận do lượng
cung thấp, nhưng để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng cho các nhà đầu
tư đến với Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của thành phố, các công ty Điện lực, Cấp
nước khẩn trương triển khai ngay các công trình cấp điện, cấp nước để tạo những
hạ tầng kỹ thuật cơ bản nhất giúp cho các nhà đầu tư yên tâm vào đầu tư xây dựng.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng trên cơ sở cân đối nguồn vốn của doanh
nghiệp, bao gồm xây dựng tuyến ống truyền dẫn chính cấp nước đảo Dấu theo tuyến
đường ra bến tàu Khu Hòn Dấu Resort nối tiếp từ tuyến ống HDPE DN222 hiện có
trong hào kỹ thuật đến bờ kè, sau đó là tuyến xi phông đôi vượt biển sang bên đảo
Dấu và tuyến ống dẫn tới khu vực kỹ thuật của Dự án (bao gồm cả điểm đấu nối vào
tuyến ống gang D300 hiện có tại cổng Khu du lịch Hòn Dấu Resort). Phần tuyến ống
đi trên đảo nối tiếp với xi phông được lựa chọn là mép đảo bên phải theo hướng
nhìn từ đất liền, vị trí tuyến ống nằm dọc bãi đá cổ, bờ cát, lùm cây. Như vậy
vừa bảo đảm an toàn tuyến ống, vừa bảo đảm cảnh quan thiên nhiên. Trước đó, để
đáp ứng các hoạt động du lịch dịch vụ của toàn bộ khu du lịch Đồ Sơn, trong đó
có đảo Dấu, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng liên tục đầu tư các công trình từ nhà
máy nước đến đường ống truyền dẫn nước, như tuyến ống gang cầu D300 từ nhà máy
nước Đồ Sơn đến cổng vào Hòn Dấu Resort, tuyến ống này tạo nguồn cấp chính cho
các khu vực khu du lịch Đồ Sơn cũng như nhu cầu dùng nước cho toàn đảo Dấu, khoảng
3.000m3/ngày (gồm cả nhu cầu cấp nước cho tương lai, cấp nước cho chữa cháy
cùng các yếu tố biển động về thời tiết, mùa...).

Sau hơn 6 tháng thi công, đến thời điểm hiện tại, nước được
cấp đến đảo Dấu và trung tuần tháng 4 này, nước được cấp đến bể chứa của Công
ty Him Lam, bảo đảm tiến độ cam kết. Hiệu quả trực tiếp của dự án là kịp thời
đáp ứng việc cung cấp nước đủ lưu lượng và áp lực phục vụ cho nhu cầu sử dụng
nước sạch của Dự án khu vui chơi giải trí cao cấp đảo Dấu. Dự án hoàn thành
không chỉ đáp ứng nhu cầu nước sạch cho một dự án có quy mô lớn về du lịch mà
còn góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

(Nguồn : Đưa nước ra đảo Dấu phục vụ phát triển du lịch/Quốc
Minh//Báo Hải Phòng. – ngày 15/04/2016)

 

94. Cuộc thi vô địch Tin học
văn phòng thế giới 2016 tại Hải Phòng: 75 thí sinh tham gia vòng loại quốc gia

Sáng 24-4, tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam, Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Tổ chức Giáo dục IIG Việt
Nam tổ chức khai mạc vòng loại

quốc gia cuộc thi
vô địch Tin học văn phòng thế giới 2016.

Vòng loại quốc gia cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế
giới năm nay được tổ chức đồng loạt tại 6 cụm thi trên toàn quốc, gồm : Hà Nội,
Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và An Giang, với sự tham
gia của 1.232 thí sinh xuất sắc nhất trên cả nước. Tại Hải Phòng có 75 thí sinh
dự thi đến từ 5 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên,
Quảng Ninh. Trong đó, Hải Phòng có 16 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng,
THPT trên địa bàn thành phố. Các thí sinh tranh tài 6 nội dung thi: Microsoft
Word 2010, Microsoft Word 2013; Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013;
Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013. Sau vòng loại quốc gia,
Ban tổ chức lựa chọn 180 thí sinh giành quyền đi tiếp vòng chung kết quốc gia
vào ngày 15-5-2016. Trong đó, 6 thí sinh đoạt giải nhất quốc gia tại 6 nội dung
thi sẽ trở thành Đại sứ Tin học văn phòng Việt Nam năm 2016 và đại diện Việt
Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết thế giới được tổ chức ở Orlando,
Florida, Mỹ từ ngày 7 đến 10-8-2016.

(Nguồn : Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới
2016 tại Hải Phòng: 75 thí sinh tham gia vòng loại quốc gia//Báo Hải Phòng. -
ngày 25/04/2016)

 

95. Đổi mới công nghệ giai đoạn
2016-2020: Hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm

Theo đánh giá của Sở Khoa học-Công nghệ, số lượng doanh
nghiệp trên địa bàn Hải

Phòng tham gia thực
hiện đổi mới công nghệ còn rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới
và hội nhập kinh tế. Một trong những nguyên nhân quan trọng là nguồn lực của
các doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là nhân lực và tài chính…

“Bà đỡ” của doanh nghiệp :

Trong bối cảnh đó, Sở Khoa học-Công nghệ thành phố tham
mưu UBND thành phố phê duyệt và triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ doanh
nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất chất lượng và sức cạnh
tranh nhằm phục vụ quá trình hội nhập kinh tế với 7 nội dung cụ thể: hỗ trợ tạo
lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường, quản lý chất
lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đầu tư đổi
mới và chuyển giao công nghệ, triển khai các dự án sản xuất thử-thử nghiệm nhằm
thích nghi hoặc hoàn thiện công nghệ... Đồng thời lựa chọn 100 doanh nghiệp ưu
tiên hỗ trợ, tổ chức tư vấn, hướng dẫn đăng ký tham gia các chương trình đổi mới,
nâng cao trình độ công nghệ của thành phố và chương trình quốc gia phát triển
công nghệ cao

Theo Giám đốc Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải
Phòng Nguyễn Đình Vinh, từ năm 2013 đến nay, Sở Khoa học-Công nghệ hỗ trợ 380
nghìn lượt doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin công nghệ trên Sàn
giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng; hơn 1830 tổ chức doanh nghiệp tham
gia giới thiệu, chào bán công nghệ, thiết bị; tổ chức 5 cuộc triển lãm mini
chuyên đề; tham gia 4 kỳ chợ công nghệ và thiết bị quốc gia và khu vực… Việc
tham gia các hội chợ, triển lãm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác trao đổi
thông tin giữa và hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp.

Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ theo chiều sâu :

Với những nỗ lực nêu trên, năm 2015, đầu năm 2016, 15
doanh nghiệp được hỗ trợ hoàn thành xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ như
Công ty cổ phần cơ khí và vật liệu xây dựng Thanh Phúc, Công ty cổ phần Nhựa
Thiếu Niên Tiền Phong, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, Công ty cổ phần thực phẩm
Bình Minh và Công ty công nghiệp tàu thủy Đông Á...

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Pphong
Nguyễn Quốc Trường cho biết: “Công ty là một trong 5 doanh nghiệp đầu tiên được
hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ. Theo đó, lộ trình giúp công ty xác
định rõ những mục tiêu đổi mới công nghệ trong thời gian tới. Trên cơ sở lộ
trình này, để trở thành trung tâm sản xuất sản phẩm nhựa số 1 của Việt Nam và nằm
trong Top đầu khu vực Đông Nam Á, công ty đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ống
nhựa PE đường kính tới 2000mm với công nghệ của hãng Battenfel Cincinnati-hãng
hàng đầu thế giới về công nghệ này. Đây là dây chuyền sản xuất ống lớn nhất của
Việt Nam và khu vực. Bên cạnh đó, công ty đầu tư các thiết bị thay thế dây chuyền
cũ để bảo đảm năng suất và chất lượng, đồng thời động viên, khuyến khích các kỹ
sư của công ty phát huy năng lực sáng tạo. Riêng năm 2015, công ty có gần 200
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó có 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp
thành phố. Cùng với chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, lộ trình đổi mới
công nghệ giúp công ty đạt doanh thu hơn 3500 tỷ đồng năm 2015, tăng hơn 22% so
với năm 2014 và là đơn vị có doanh thu cao nhất ngành nhựa Việt Nam”.

Theo Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Xuân Tuấn,
thời gian tới, Sở tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ
công nghệ theo chiều sâu. Cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu
thông tin về công nghệ, tham gia các hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ,
tìm kiếm công nghệ và giải mã công nghệ. Đồng thời, hỗ trợ và khuyến khích các
doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, đầu tư đổi mới,
nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua các dự án ứng dụng,
sản xuất thử nghiệm, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ làm chủ, thích
nghi công nghệ hiện đại. Trong đó, giai đoạn 2016-2020, tập trung thúc đẩy và hỗ
trợ đổi mới công nghệ cho các lĩnh vực trọng điểm thuộc danh sách các lĩnh vực
chủ yếu cần đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực của thành phố và các
doanh nghiệp, cơ sở cần được tập trung ưu tiên đổi mới và nâng cao trình độ
công nghệ. Trong từng lĩnh vực sẽ tập trung cho các nội dung mang hàm lượng
công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao và sử dụng các giải pháp kích
thích sáng tạo công nghệ có hiệu quả nhất theo đúng định hướng của chương
trình. Đồng thời, trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh danh mục cho phù hợp
với định hướng, xu thế phát triển của thành phố và nội dung Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020.

(Nguồn : Đổi mới công nghệ giai đoạn 2016-2020: Hỗ
trợ các lĩnh vực trọng điểm//Báo Hải Phòng.
- ngày 27/04/2016)

 

96. Giải pháp bảo quản sản phẩm
bằng công nghệ mới cho tàu đánh bắt xa bờ

Hải Phòng là thành phố có số lượng
tàu ngư dân đánh bắt xa bờ rất lớn. Ngoài việc trang bị, đóng mới các con tàu
có tải trọng lớn, hiện đại hơn để vươn khơi thì điều trăn trở nhất với các chủ
tàu là công tác bảo quản lạnh các sản phẩm đánh bắt được vì mỗi chuyến đi biển
thường kéo dài từ 10 đến 20 ngày. 

Để bảo quản tôm cá bà con vẫn sử dụng các thùng xốp cách
nhiệt để chứa đá lạnh. Theo thực tế thời gian đi biển lâu nên đá dự trữ bị tan
chảy, nên chất lượng tôm cá bị suy giảm nghiêm trọng. Đặc biệt vào những tháng
hè, nhiệt độ cao để khắc phục vấn đề này giúp ngư dân bảo quản sản phẩm tốt
hơn, tiết kiệm hơn năm 2015 trung tâm khuyến nông, khuyến ngư (KNKN) thành phố
Hải Phòng đã triển khai thí điểm mô hình “Xây dựng hầm bảo quản trên tàu khai
thác xa bờ sử dụng vật liệu Polyurethane (PU) cho các con tàu đánh cá xa bờ tại
xã Đại Hợp huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Đến nay sau 1 năm triển khai đã đạt được hiệu quả thiết
thực rất nhiều ngư dân tại Hải Phòng và một số địa phương mong muốn được tiếp cận
mô hình này.

Ông Đồng Đức Duẩn, thôn Quần Mục, xã Đại Hợp là người được
chọn thí điểm đầu tư cho biết: “Gia đình ông sử dụng con tàu công suất 360CV,
trước đây mỗi chuyến vươn khơi phải đem theo từ 8 đến 10 tấn đá lạnh chứa trong
thùng xốp, chuyển đi 10 ngày thì chỉ từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 đã tốn hao tới
50, 60% số lượng đá do bị tan chảy, kéo theo chất lượng tôm cá bị ảnh hưởng
nghiêm trọng. Từ khi sử dụng hầm PU số lượng đá, mỗi chuyến đi chỉ cần 6 đến 7
tấn tiết kiệm được 2 triệu đồng (tiền đá) xong hiệu quả bảo quản sản phẩm đạt
được gần 100%.

Cũng từ đây có thể kéo dài chuyến đi hơn mà không lo sản
phẩm bị hỏng, sản phẩm về bán được giá cao do còn tươi ngon. Mỗi chuyến đi dôi
thêm được từ 15 đến 20 triệu đồng lợi nhuận, đảm bảo công ăn việc làm cho 15
lao động với mức lương trên 10 triệu đồng/tháng mỗi người. Doanh thu đạt gần 2
tỷ đồng/năm. Khi tôi được chọn làm thí điểm thành phố hỗ trợ kinh phí 50% để lắp
đặt hầm PU”.

Bà Trần Thị Huyền Vân, cán bộ trung tâm KNKN là người chỉ
đạo triển khai mô hình cho biết, loại vật liệu (PU) sử dụng làm “hầm bảo quản”
có tính năng ưu việt cao hơn nhiều so với vật liệu xốp thông thường, PU có hệ số
truyền nhiệt và dẫn nhiệt rất thấp, nhẹ, vững chắc, chịu được nhiệt độ cao… được
bọc bên ngoài là vật liệu inox tăng độ bền của hầm bảo quản…

Ông Lê Trung Kiên, Phó giám đốc trung tâm KNKN Hải Phòng
cho biết, trong thời gian tới, trung tâm KNKN tiếp tục triển khai rộng mô hình
này tới các Tập đoàn đánh cá trên địa bàn thành phố. Phấn đấu trong 5 năm sẽ lắp
đặt đạt 10% tổng số tàu đánh bắt xa bờ.

(Nguồn : Giải pháp bảo quản sản phẩm bằng công nghệ
mới cho tàu đánh bắt xa bờ /Văn Thịnh//Báo điện tử Công an nhân dân. - ngày
27/04/2016)

 

97. Phấn đấu xây dựng thành
công chính quyền điện tử thành phố

Chiều 11-4, Ban chỉ đạo ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT) thành phố tổ chức 
tổng kết kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011- 2015, triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-
2020 và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố,
Phó trưởng ban chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các sở,
ngành, đơn vị và quận, huyện dự.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT thành phố, 5
năm qua, thành phố quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển và
ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và phát triển KTXH. Mô hình chính quyền
điện tử cấp quận được xây dựng thí điểm tại quận Ngô Quyền và Hồng Bàng bước đầu
mang lại hiệu quả tích cực. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển
khai thành công thí điểm Cổng giám định bảo hiểm y tế trực tuyến ở 100% cơ sở
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Ứng dụng CNTT góp phần cải
cách hành chính, trong đó 2 năm liềm 2013, 2014, Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước về
xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng
dụng và phát triển CNTT năm 2015: Khối sở, ngành: sở Khoa học và Công nghệ đứng
đầu, thứ hai là Sở Thông tin và Truyền thông, thứ 3 là Văn phòng UBND thành phố;
khối quận, huyện: UBND quận Ngô Quyền đứng đầu, quận Hồng Bàng thứ 2, huyện Thủy
Nguyên thứ 3.

Trong giai đoạn 2016- 2020, thành phố xác định một số mục
tiêu xây dựng thành công chính quyền điện tử thành phố, phục vụ người dân,
doanh nghiệp trên môi trường mạng được thuận tiện, minh bạch, hiệu quả hơn.
100% thông tin chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước đến cấp xã được đưa lên
mạng; 70% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trở lên; phát triển dịch
vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho 9 tập
thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các
cơ quan nhà nước giai đoạn 2011- 2015.

(Nguồn: Phấn đấu xây dựng thành công chính quyền điện tử
thành phố/Văn Lượng//Báo Hải Phòng điện tử. – ngày 11/4/2016)

 

IX. Y TẾ ; SỨC
KHỎE ; TÀI NGUYÊN ; MÔI TRƯỜNG

98. Hơn
13,5 vạn con giống thủy sản được thả xuống vùng biển Cát Bà

Sáng 31- 3, UBND huyện Cát Hải
phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ cầu ngư, ra quân vụ cá nam và thả
con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 57
năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá, ngày truyền thống của ngành Thủy sản Việt Nam
(1- 4- 1959- 1- 4-2016)

Lễ cầu ngư được tổ chức trang nghiêm tại cầu cảng trung
tâm thị trấn Cát Bà. Đây là hoạt động tín ngưỡng của người dân vùng biển đảo
Cát Hải với các nghi thức truyền thống mang tính tâm linh, thành kính của người
dân địa phương. Nghi thức mang tính cộng đồng với mong ước cầu cho một năm mưa
thuận gió hòa, con người khỏe mạnh, tôm cá bội thu, ngư dân gặp nhiều may mắn.

Sau lễ cầu ngư, các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT, huyện Cát Hải tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vịnh
Cát Bà. Với mục đích, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ, phát triển
nguồn lợi thủy sản, hơn 13,5 vạn con giống chủ yếu là cá vược, cá song, tôm, ghẹ…
được thả xuống vùng biển Cát Bà. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thực
hiện lời dạy của Bác Hồ khi về thăm đảo “Rừng vàng, biển bạc của ta do nhân dân
ta làm chủ” và thực hiện tốt mục tiêu bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản
gắn với quản lý hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản, đồng thời giữ gìn tốt
tính đa dạng sinh học của sinh vật biển.

(Nguồn: Hơn 13,5 vạn con giống thủy sản được thả xuống
vùng biển Cát Bà/Duy Lân//

Báo Hải Phòng. - ngày 01/04/2016)

 

99. Triển khai Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm

Sáng 11-4, Ban Chỉ đạo liên
ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hàng động”
vì ATTP. Phó giám đốc Sở Y tế Trịnh Thị Lý chủ trì hội nghị.

Với chủ đề “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh,
tiêu dùng rau, thịt an toàn”, Tháng hành động vì ATTP năm nay nhằm giải quyết
căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là thực trạng sử dụng chất cấm trong chăn
nuôi, giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; tồn dư
hóa chất, kháng sinh trong thịt lợn, gà, thủy sản nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu
dùng thực phẩm; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất,
kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn; tăng cường công tác thanh, kiểm tra bảo
đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn
bán thực phẩm, đặc biệt là các chợ đầu mối; giảm thiểu ngộ độc thực phẩm từ
rau, thịt mất ATTP.

Theo đó, ngoài các hoạt động đảm bảo chất lượng VSATTP
thường xuyên, tháng hành động sẽ tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch
truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng VSATTP, chủ động phòng ngừa ô
nhiễm thực phẩm cho tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, giết mổ, chế
biến, xuất nhập khẩu, kinh doanh rau, thịt và chính quyền các cấp, ban quản lý
chợ, siêu thị, chợ đầu mối, khu du lịch, khu công nghiệp, người tiêu dùng.

Thành phố sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y
tế chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Công thương tiến hành kiểm tra tại
14 quận, huyện và một số xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, các đơn vị chức năng
sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu
thực phẩm là thịt, rau.

(Nguồn: Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm//Báo
An ninh Hải Phòng điện tử. – ngày 12/4/2016)

 

100. Xây dựng chiến lược phát
triển Bệnh viện Việt - Tiệp

Chiều 6-4, Phó chủ tịch UBND TP
Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc làm việc với Ban giám đốc Bệnh viện Việt - Tiệp về
nhiệm vụ năm 2016, kiểm tra tiến độ các dự án và nghe báo cáo vướng mắc về ranh
giới đất xây dựng hầm xạ trị của Trung tâm ung bướu.

Theo báo cáo, 3 tháng đầu năm, các chỉ tiêu khám, chữa bệnh
của bệnh viện tăng cao so với kế hoạch ngành y tế giao. Cụ thể: số lần khám chữa
bệnh đạt 118%, số bệnh nhân nội trú đạt 134%, các chỉ tiêu về cận lâm sàng đạt
127% so với mức kế hoạch. Bệnh viện tăng cường ứng dụng nhiều kỹ thuật mới để
phát triển thành chuyên khoa sâu như: sử dụng lưới ti tan thay thế cho xương hộp
sọ; tạo hình gót chân tổn thương do ung thư da bằng kỹ thuật vi phẫu...

Trong năm 2016, Bệnh viện Việt Tiệp tiếp tục đẩy mạnh triển
khai các kỹ thuật y tế chất lượng cao, chuyên sâu; mở rộng 4 chuyên khoa mới;
xây dựng đề án nhân lực để chuẩn bị tiếp

nhận cơ sở 2 của bệnh
viện tại xã An Đồng, huyện An Dương; đẩy nhanh tiến độ các dự án...

Tuy nhiên, hiện cơ sở hạ tầng của bệnh viện chưa đồng bộ,
một số khoa, phòng quá xuống cấp; còn tình trạng quá tải cục bộ tại một số
khoa. Bệnh viện đang triển khai 12 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo bệnh viện,
trong đó có 9 dự án do thành phố đầu tư. Nhưng hầu hết các dự án tiến độ chậm
do thiếu vốn. Đặc biệt khó khăn là Dự án cải tạo nâng cấp Trung tâm Ung bướu có
tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng, bao gồm 2 gói thầu là Cải tạo nâng tầng khu điều
trị và Cải tạo hầm xạ trị hiện có để lắp đặt máy xạ trị gia tốc. Trong quá
trình thực hiện cải tạo hầm xạ trị, công trình phải ngừng thi công do gặp một số
vướng mắc về diện tích đất để thi công tường chắn xạ (phía sau của hầm tiếp
giáp) với phần đất thuộc dự án của Công ty cổ phần Xây dựng Ngô Quyền.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân
Bình đề nghị bệnh viện cần xác định rõ bước đi căn cơ, xây dựng chiến lược phát
triển lâu dài, trên cơ sở đó để chủ động trong đào tạo nguồn nhân lực, thu hút
nhân tài, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thiết bị y tế tương thích...

Đối với 9 dự án thực hiện bằng nguồn vốn thành phố và dự
án Cải tạo nâng cấp Trung tâm Ung bướu, Phó chủ tịch chỉ đạo các sở ngành và
UBND quận Lê Chân rà soát những vướng mắc báo cáo thành phố để lãnh đạo thành
phố có cơ sở quyết định, tháo gỡ. Đồng thời, xác định sớm lắp đặt và đưa máy xạ
trị gia tốc vào sử dụng là việc cần thiết nhằm phục vụ hoạt động khám chữa bệnh
cho người dân. Bệnh viện Việt - Tiệp phải có báo cáo đánh giá về an toàn bức xạ
để quá trình triển khai dự án không ảnh hưởng tới cuộc sống dân sinh...

 Tiếp đó, Phó chủ tịch
UBND TP Nguyễn Xuân Bình đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng
công trình Bệnh viện đa khoa HP (cơ sở 2 Bệnh
viện Việt - Tiệp)
vào sáng 7-4.

Dự án Bệnh viện đa khoa HP gồm 2 phần: phần 1 do vốn ngân
sách trong nước đầu tư để thực hiện san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng, cấp điện,
cấp thoát nước, xử lý nước thải, Nhà hành chính hậu cần và một số khoa phòng
chuyên môn đến nay đã hoàn thành và bàn giao cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Riêng gói thầu xây dựng ½ khối nhà chính đang thực hiện
được khoảng 40% hạng mục công trình dự kiến đến tháng 6-2017 sẽ hoàn thành, về
trước kế hoạch nửa năm. Phần 2 của dự án thực hiện vay vốn ODA Hàn Quốc để xây
dựng tiếp ½ khối nhà chính, trung tâm ung bướu và lắp đặt thiết bị y tế chuyên
sâu cho toàn bệnh viện. Đến nay, phần vốn vay ODA đang trong quá trình vận động
và hoàn thành các thủ tục pháp lý…

(Nguồn: Xây dựng chiến lược phát triển Bệnh viện Việt -
Tiệp//Báo An ninh Hải Phòng . – ngày 08/04/2016)

 

101. Mực nước ngầm ven biển
xuống mức báo động

Mực nước ngầm ở các tỉnh, thành
phố ven biển từ Hải Phòng đến Cà Mau đang hạ xuống mức báo động.

Đây là cảnh báo được ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám
đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

Theo đánh giá của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài
nguyên nước quốc gia, hiện nay, phần lớn các tỉnh, thành phố trong cả nước
đang khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt sản xuất, trong đó một số địa
phương ven biển phía tây và phía đông khu vực đồng bằng sông Cửu Long gần như sử
dụng 100% nước dưới đất cho ăn uống, sinh hoạt. Tổng lượng khai thác nước dưới
đất hiện nay trên cả nước lên tới gần 5 triệu m3/ngày và sẽ tiếp tục tăng nhằm
đáp ứng nhu cầu do quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu
dùng nước sạch ngày càng nhiều. Thêm vào đó là khai thác nước dưới đất quá mức
trong khi quy hoạch giếng chưa hợp lý, hiểu biết về hệ thống tầng chứa nước
cũng như khả năng bị ảnh hưởng trước tác động của biến đổi khí hậu và nước biển
dâng của người dân còn hạn chế. Hiện trạng này gây ra nhiều hệ lụy như hạ thấp
mực nước, sụt lún, ô nhiễm nguồn nước và xâm nhập mặn gia tăng ở các tỉnh,
thành phố ven biển.

Ông Nguyễn Chí Công cho biết: Kết quả quan trắc và các
nghiên cứu gần đây của Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia
cho thấy ở các thành phố ven biển như Thành phố Hồ Chi Minh, Hải Phòng, Nam Định,
Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, mực nước
ngầm đang hạ xuống ở mức đáng báo động. Chẳng hạn như ở huyện Hải Hậu (tỉnh Nam
Định), mực nước ngầm hạ xuống gần 10 m trong vòng một thập kỷ qua. Tại Thành phố
Hồ Chí Minh, mực nước cũng hạ thấp gần 18 m kể từ năm 1995. Bên cạnh sự suy giảm
về trữ lượng, chất lượng nguồn nước ngầm khu vực ven biển cũng có dấu hiệu bị
suy thoái nghiêm trọng do nhiễm bẩn và nhiễm mặn. Điển hình như vùng ven biển đồng
bằng Bắc Bộ, gần như toàn bộ tầng chứa nước Holocen phía trên bị nhiễm mặn hoặc
nhiễm bẩn; hầu hết tầng chứa nước Pleistocen phía dưới có độ khoáng hóa cao hơn
1000mg/1, không đủ tiêu chuẩn cấp nước cho ăn uống. Tương tự, các tỉnh ven biển
đồng bằng sông Cửu Long liên tục đối mặt với tình trạng nước mặn xâm nhập sâu
vào nội đồng trong mùa khô và ngập do triều cường vào mùa mưa.

Ông Nguyễn Chí Nghĩa, Trưởng ban Quan trắc tài nguyên nước
- Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia thừa nhận: Đồng bằng
sông Cửu Long những năm gần đây mực nước mặt suy giảm mạnh do ảnh hưởng bởi
khai thác nước ở trung tâm nguồn, từ đó dẫn đến nước mặn xâm nhập mạnh vào các
con sông. Nước ngầm là nguồn nước rất quan trọng trong việc cung cấp nước sinh
hoạt, phát triển kinh tế, xã hội cho các tỉnh, thành phố ven biển. Tuy nhiên,
hiện một số địa phương ven biển đã xuất hiện tình trạng khai thác nguồn nước ngầm
vượt quá giới hạn cho phép dẫn đến hiện tượng sụt lún ở các tỉnh, thành phố lớn
như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau… Những thách thức này sẽ
ngày càng nghiêm trọng hơn khi Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển trải dài
hơn 3.000 km và được dự báo là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Ông Adichat Surinkum, Giám đốc Ban Thư ký Kỹ thuật - Ban
điều phối các Chương trình khoa học địa chất Đông Nam Á cho biết: Việt Nam là một
trong những quốc gia mà nước dưới đất là nguồn cung cấp chủ yếu từ lâu đời với
trữ lượng khai thác ngày càng tăng, đặc biệt các khu vực ven biển. Việc khai
thác nguồn nước phục vụ sinh hoạt, phát triển kinh tế, xã hội là cần thiết
nhưng việc khai khác cần phải có kiểm soát, chấp hành các quy định của Nhà nước
về khai thác nguồn nước, không được khai thác cạn kiệt nguồn nước…

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều
chương trình điều tra, đánh giá, xác định ngưỡng giới hạn khai thác của nước ngầm,
các tầng chứa nước ở các vùng trọng điểm các thành phố lớn, các tỉnh ven biển.
Cho đến nay, ở các vùng trọng điểm thành phố lớn, Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã xác định được ngưỡng giới hạn khai thác nước ngầm. Bộ đang tiếp tục xác định
ngưỡng khai thác của tầng chứa nước ở các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Từ
kết quả thu được, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tỉnh, thành phố trong cả
nước sẽ có căn cứ để quản lý nguồn nước, không khai thác nguồn nước vượt quá giới
hạn cho phép.

(Nguồn : Mực nước ngầm ven biển xuống mức báo động/Thanh
Sang//Báo Tin tức. - ngày 22/04/2016)

 

X – GIAO THÔNG VẬN TẢI

102.
cam kết hoàn thành tiến độ dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng

Sáng 1-4, trước sự chứng kiến của
đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố và các cơ quan
liên quan, Sở GTVT cùng các quận Kiến An, Hải An, Lê Chân, Ngô Quyền và huyện
An Dương, Sở Tài Nguyên-Môi trường ký cam kết cùng hoàn thành tiến độ dự án
phát triển giao thông đô thị Hải Phòng. Sau khi ký cam kết, Sở GTVT chủ trì
cùng các ngành, địa phương triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ vào ngày
31-12-2016, theo cam kết với Ngân hàng thế giới. 

Trước đó, kiểm điểm tiến độ dự án, Phó chủ tịch Thường trực
UBND thành phố Lê Khắc Nam cho rằng, việc triển khai dự án chưa đạt yêu cầu, nhất
là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) khi còn nhiều diện tích đất thổ cư chưa
GPMB. Đây là dự án đặc biệt quan trọng đối với thành phố Hải Phòng, kết nối 5 quận,
huyện, góp phần mở rộng đô thị, nâng cao năng lực vận tải của thành phố Hải
Phòng. Do đó, các địa phương cần khẩn trương thực hiện GPMB  theo chỉ đạo của UBND thành phố. Đối với các
địa phương có khu tái định cư như Kiến An, Hải An, An Dương… khẩn trương giao đất
cho nhân dân, tạo nguồn kinh phí phục vụ GPMB. Các hộ dân ở khu vực xây dựng cầu
phải tiến hành GPMB trước, phục vụ công tác thi công. Đối với việc di rời một số
phần mộ tại nghĩa trang Gốc Găng (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), yêu cầu quận
Lê Chân tăng cường tuyên truyền, vận động và tạo mọi điều kiện đối với người
dân trong quá trình di chuyển.        

 Để dự án hoàn
thành đúng tiến độ, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu BQL dự án và Sở GTVT cần
khẩn trương làm việc với các nhà thầu,chủ động xây dựng tiến độ thi công. Sở
GTVT chủ trì cùng các sở, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch vốn phục vụ
GPMB và quá trình GPMB, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân. Đồng thời
quy trách nhiệm cá nhân nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình triển
khai dự án, thông tin giữa thành phố và các sở, địa phương phải nhanh chóng,
thông suốt, hạn chế thủ tục hành chính không cần thiết, tập trung cao hoàn
thành tiến độ dự án.

(Nguồn: Ký cam kết hoàn thành tiến độ dự án phát triển
giao thông đô thị Hải Phòng//

Báo Hải Phòng. -
ngày 02/04/2016)

 

103. Xúc tiến mở đường bay mới
tại sân bay Cát Bi Ngày 22-4, công bố phương án hỗ trợ các hãng hàng không

Sáng 5 -4, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp xây dựng
phương án hỗ trợ các hãng hàng không khi mở đường bay mới tại sân bay Cát Bi.

Theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, đối với các hãng hàng không mở

đường bay mới từ
sân bay Cát Bi tới các sân bay trong nước và quốc tế sau khi Cảng Hàng không
Cát Bi hoàn thành nâng cấp, có tần suất khai thác dưới 15 chuyến/tuần sẽ được
xem xét hỗ trợ 1 văn phòng làm việc của hãng với diện tích tối thiểu 50m2
tại các tuyến phố chính ở khu vực trung tâm thành phố trong vòng 1 năm; được hỗ
trợ tuyên truyền, quảng cáo kế hoạch khai thác, hình ảnh và sản phẩm của đường
bay trên Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng với mức giá ưu
đãi. Ngoài ra, các hãng được tuyên truyền, quảng cáo trên băng giôn, phướn, biển
quảng cáo tấm lớn khi mở đường bay…Chi tiết các hạng mục hỗ trợ được công bố
vào ngày 22- 4 tới, sau khi được thành phố phê duyệt.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đề nghị Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần rà soát, tính toán phương án hỗ trợ phù hợp,
linh hoạt với điều kiện thực tiễn mỗi đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các địa
phương lân cận tổ chức các hoạt động quảng bá sân bay và các đường bay chuẩn bị
được mở mới để người dân, du khách, Việt kiều biết đến. Các ngành đẩy mạnh hoạt
động quảng bá để việc tuyên truyền mở đường bay mới đạt kết quả cao.

(Nguồn: Xúc tiến mở đường bay mới tại sân bay Cát Bi Ngày
22-4…//Báo Hải Phòng. – ngày  06/04/2016)

 

            104. Khai
trương tuyến tàu cao tốc Cẩm Phả - Cát Bà

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại
và Du lịch Hoàng Gia Quảng Ninh vừa tổ chức lễ khai trương thông tuyến tàu cao
tốc Cẩm Phả - Cát Bà.

Theo lịch tàu, tuyến tàu Cao tốc Cẩm Phả - Cát Bà ban đầu
sẽ có 2 chuyến/ ngày, xuất phát từ Bến Vũng Đục vào 7h30 và 12h30 hàng ngày, thời
gian 75 phút mỗi chuyến, với tàu hiện đại, đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo an
toàn. Trong thời gian tới, tùy vào lượng khách, công ty sẽ bố trí tăng số lượng
chuyến tàu trong ngày để đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Ngay sau lễ khai trương, công ty đã thông tuyến tàu bằng
2 chuyến tàu cao tốc với trên 250 chỗ ngồi, phục vụ miễn phí nhân dân tham quan
chuyến đầu tiên tuyến Cẩm Phả - Cát Bà. Tuyến tàu cao tốc này sẽ chính thức đi
vào hoạt động từ ngày 25-4 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của du khách đợt nghỉ lễ
giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động..

Việc mở tuyến tàu cao tốc này sẽ góp phần quan trọng vào
sự phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng nói chung, đồng
thời tăng cường kết nối du lịch, thương mại, phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng
và nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố Cẩm Phả và huyện Cát Hải nói riêng.

Đây cũng là hoạt động quan trọng làm phong phú thêm sản
phẩm du lịch, tạo thêm cơ hội cho du khách biết đến vịnh Bái Tử Long - Cẩm Phả
và đến với những thắng cảnh của đảo ngọc Cát Bà, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp
của thiên nhiên và con người hai địa phương...

(Nguồn: Khai trương tuyến tàu cao tốc Cẩm Phả - Cát
Bà//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 07/04/2016)

 

105. Về Dự án Đầu tư xây dựng
cầu Lại Xuân và mở rộng tỉnh lộ 352

UBND thành phố đã có văn bản đồng
ý cho phép Liên danh nhà đầu tư (gồm Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công
ty Xây dựng công trình giao thông 8) nghiên cứu, đề xuất đầu tư Dự án xây dựng
cầu Lại Xuân và đường dẫn thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên theo hình thức hợp đồng
xây dựng, kinh doanh thu phí và chuyển giao (BOT).

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cầu Lại Xuân bắc ngang
sông Phi Liệt thay thế bến phà Đụn hiện nay, nối liền khu vực các xã phía Tây
và Tây Bắc huyện Thủy Nguyên với tỉnh Quảng Ninh; đồng thời từng bước hoàn thiện
mạng giao thông kết nối từ tỉnh lộ 352 (TL352) thuộc địa bàn Hải Phòng với
TL333 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tạo thành kết nối thông suốt giữa quốc lộ
(QL)18 với QL10, nâng cao năng lực giao thông qua lại trên các tuyến, góp phần
thúc đẩy kinh tế xã hội của khu vực.

Theo báo cáo đề xuất các phương án kinh tế, kỹ thuật dự
án (Tổng Cty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (CTCP) khảo sát, nghiên cứu,
xây dựng), phạm vi nghiên cứu thực hiện dự án với tổng chiều dài toàn tuyến đường
là 19,1km; có điểm đầu tại vị trí giao cắt giữa TL352 với QL10 (Km0+00 trên
ĐT352), thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên và điểm cuối tại vị trí ngã tư giao cắt
giữa TL333 với QL18 (Km 19+100 trên đường TL333, thuộc địa bàn huyện Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh.

Trên đoạn 19,1km này được phân khúc thành 2 hạng mục đầu
tư. Cụ thể, hạng mục xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều
dài là 5,078km. Trong đó, cầu chính dài 639,2m, kết cấu dầm hộp liên tục với 3
nhịp đúc hẫng, sơ đồ nhịp (39x15+39x15) + (80+2x130+80) +  (39x15+40+39x15) và các khoang cầu dẫn kết cấu
dầm superT. Đường dẫn đầu cầu dài 4.439m, trong đó đường dẫn đầu cầu phía Hải
Phòng dài 824m, còn đường dẫn đầu cầu phía tỉnh Quảng Ninh dài 3.615m.

Hạng mục nâng cấp cải tạo, mở rộng phần đường TL 352 thuộc
địa bàn huyện Thủy Nguyên với chiều dài 14km. Cùng với cải tạo đường, nhà đầu
tư sẽ xây dựng mở rộng thêm 3 cây cầu và 1 cống đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng
bằng, bề rộng cầu và đường là 12m. Đoạn thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ nâng cấp
cải tạo và mở rộng gần 3km TL333 nối từ đường dẫn cầu Lại Xuân đến điểm cuối
giao cắt giữa đường TL333 -  QL18, với
quy mô đường sau khi nâng cấp cải tạo, mở rộng cũng đạt tiêu chuẩn đường cấp
III đồng bằng, bề rộng cầu, đường là 12m.

Cơ quan tư vấn đã xây dựng, đề xuất nhiều phương án đầu
tư giúp UBND thành phố lựa chọn. Trong đó, phương án số 1, dự án bao gồm các hạng
mục đầu tư là xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn đầu cầu nói trên; cải tạo 14km
đường TL352 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; xây lại 1 cầu yếu và 1 cống.
Theo phương án này, dự án có tổng mức đầu tư 1.255,3 tỷ đồng; trong đó vốn BOT
là 1.057,2 tỷ đồng; vốn hỗ trợ GPMB (từ ngân sách thành phố) là 148,1 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành xây dựng, chủ đầu tư sẽ kinh doanh thu phí trong thời gian
24 năm 8 tháng với bảng biểu giá cước đường bộ được UBND thành phố phê chuẩn.
Các phương án còn lại sẽ thay đổi hạng mục công trình, mức đầu tư, cơ chế đầu
tư và điều chỉnh thời gian kinh doanh chuyển giao từ 25 năm xuống còn 23 năm…

Tại cuộc họp nghe báo cáo về việc triển khai một số dự án
giao thông theo hình thức BOT và PPT diễn ra vào ngày 18-3 mới đây, Bí thư
Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành đã đồng ý lựa chọn phương đầu tư
số 1 vì phương án này đảm bảo quy mô đồng bộ toàn tuyến và phù hợp với quy hoạch
lâu dài; tăng năng lực thông hành, giảm nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông;
hỗ trợ và giảm tải lưu lượng giao thông cho các tuyến đường trong khu vực, đặc
biệt là QL10 hiện luôn trong tình trạng quá tải. Chủ tịch UBND thành phố cũng
yêu cầu việc nghiên cứu cần kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là phải làm rõ nội dung chủ
đầu tư đề nghị thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí GPMB, tái định cư nhằm đảm bảo
quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan
chủ động phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phấn
đấu khởi công Dự án xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn trong tháng 5-2016.

(Nguồn : Về Dự án Đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và mở
rộng tỉnh lộ 352/Đoàn Lanh//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 07/04/2016)

 

106. Chấn chỉnh công tác bảo
trì đường bộ

Sáng 12-4, Phó chủ tịch HĐND
thành phố Nguyễn Đình Bích chủ trì cuộc giám sát tại

Công ty CP công trình đô thị Hải
Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối với công tác quản lý, bảo trì đường
hè tại khu vực nội thành thành phố.

Tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn
Đình Bích chỉ rõ, khối lượng đối với công tác bảo trì đường bộ của thành phố là
rất lớn. Tuy nhiên, công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu và việc tổ chức thực
hiện chưa bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật (thiếu quy trình, quy chế,
giá…). Phó chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các sở, ngành có trách nhiệm khẩn
trương tham mưu cho UBND thành phố về hướng dẫn triển khai các quy định pháp luật
về bảo trì đường bộ, trong đó cần nhanh chóng ban hành các quy trình bảo trì, hệ
thống định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá và quy trình về đấu thầu, lựa chọn
sửa chữa.

Riêng đối với công ty, cần căn cứ các quy định của pháp
luật để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch năm 2016; có cơ chế khoán, ký hợp đồng bảo
dưỡng thường xuyên, đồng thời chủ động làm tốt công tác bảo trì hệ thống đường
bộ được giao nhiệm vụ quản lý.

Theo báo cáo, Cty công trình đô thị Hải Phòng được giao
quản lý, bảo trì và khai thác hơn 200 tuyến đường phố với tổng chiều dài gần
168km, 43 tuyến ngõ phố, hơn 600.000m2 hè, 8 cầu… Công tác bảo dưỡng, xử lý ổ
gà, hố cao su, các điểm bong tróc trên mặt đường, mặt hè, cầu được thực hiện
theo cơ chế đặt hàng của Sở GTVT và ký hợp đồng cải tạo các tuyến đường có nhiều
bất cập trong khi các quy định mới chậm hướng dẫn thực hiện dẫn đến nguồn kinh
phí rất hạn chế.

Phản ánh cử tri bức xúc trước thực trạng nhiều tuyến đường
tại các quận khu vực nội thành (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An) đang xuống
cấp nghiêm trọng nhưng chậm được bảo dưỡng, cải tạo như: tuyến đường Hùng
Vương, Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, Lê Thánh Tông…

(Nguồn: Chấn chỉnh công tác bảo trì đường bộ//Báo An ninh
Hải Phòng điện tử. – ngày 13/4/2016)

 

107. Hải Phòng tích cực thực
hiện dự án đường ô tô ven biển

Sáng 9-4, Ban thường vụ Thành ủy
Hải Phòng, lãnh đạo UBND thành phố làm việc với Ban thường Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Thái Bình về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Đồng
chí Lê Văn Thành - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì
buổi làm việc. Về phía  tỉnh Thái Bình có
đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố và Ban thường vụ,
UBND  tỉnh Thái Bình cùng dự.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đi qua 6 tỉnh,
thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và tỉnh Thanh
Hoá với tổng chiều dài hơn 216km, nhằm kết nối các khu quy hoạch, phát triển
kinh tế dân cư ven biển; khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng
ven biển, tạo cơ sở hạ tầng phát triển KTXH các địa phương, từng bước hoàn thiện
mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, phục vụ ứng phó thiên tai, biến
đổi khí hậu và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Đoạn tuyến thuộc thành phố Hải Phòng dài 30km được xây dựng
theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng. Điểm đầu tiếp giáp với đường bộ ven biển tỉnh
Thái Bình, điểm cuối giao với đường 353 thuộc ngã 3 Đồng Nẻo, phường Minh Đức,
quận Đồ Sơn (Hải Phòng). Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 3.000 tỷ đồng, bằng
nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự kiến, dự án có thể triển khai ngay trong năm
nay.

Tại buổi làm việc, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình,
đồng chí Nguyễn Hồng Diên thông báo kết quả thực hiện kinh tế, xã hội, an ninh
- quốc phòng của tỉnh Thái Bình 3 tháng đầu năm 2016, đồng thời cho biết, địa
phương đã và đang tích cực triển khai thực hiện dự án với quyết tâm rất cao.

Cụ thể, tỉnh đã lập dự án tiền khả thi với gần 50km, kinh
phí khoảng hơn 5.600 tỷ đồng; lập dự án khả thi khoảng 20km để khởi công xây dựng
trong năm 2016 này. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đề nghị TP Hải Phòng tạo thuận lợi
cho tỉnh trong GPMB xây dựng cầu Hồng Quỳnh (thay thế cầu phao sông Hoá). Tỉnh
Thái Bình cũng mong muốn thành phố Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm đầu tư; có cơ
chế cùng tỉnh hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực sản xuất vôi ở
cầu Nghìn.

Đồng chí Lê Văn Thành chúc mừng những kết quả tỉnh Thái
Bình đạt được trong phát triển KT-XH những tháng đầu năm 2016, thông tin về
tình hình KT-XH và kết quả thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của
TP; bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của lãnh đạo tỉnh Thái Bình về việc thực
hiện Dự án đường bộ ven biển.

 Đồng chí Bí thư
Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành khẳng định: Hải Phòng quyết tâm khởi
công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 và dự án đường bộ ven biển trong năm
2016. Với định hướng và sự phối hợp chặt chẽ của Đảng bộ, chính quyền 2 địa
phương, đồng chí tin tưởng rằng các công trình sớm hoàn thành sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho Thái Bình và Hải Phòng mở rộng giao thương, phát triển kinh tế.

(Nguồn: Hải Phòng tích cực thực hiện dự án đường ô tô ven
biển/Đoàn Lanh//Báo An ninh Hải Phòng điện tử. – ngày 11/4/2016)

 

108. Xúc tiến mở các tuyến
bay mới đến Hải Phòng

Chiều 7-4, đồng chí Nguyễn Xuân
Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác triển
khai kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến mở các tuyến bay hàng không đến thành
phố Hải phòng và chuẩn bị khánh thành Cảng hàng không (CHK) quốc tế Cát Bi giai
đoạn I. Đại diện các sở: Văn hóa, thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải và
CHK quốc tế Cát Bi dự họp.

Để chuẩn bị cho việc mở các tuyến bay mới đến Hải Phòng
sau khi CHK quốc tế hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng dự kiến
trong tháng 5-2016 tới, Chủ tịch UBND thành phố đã phê chuẩn Kế hoạch số
452/KH-UBND ngày 6-4-2016 về tổ chức hội nghị xúc tiến mở các tuyến hàng không.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chú trọng kết nối
với các hãng hàng không trong nước và quốc tế có kế hoạch mở đường bay mới đến
CHK quốc tế Cát Bi. Giai  đoạn trước mắt
tập trung cho việc mở các tuyến nội địa là Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Đà
Lạt, Hải Phòng - Cần Thơ; các tuyến quốc tế như Hải Phòng - Trung Quốc, Hải
Phòng - Nhật Bản, Hải Phòng - Hàn Quốc, Hải Phòng - Singapore, Hải Phòng - Thái
Lan.

UBND thành phố phân công, giao nhiệm vụ cho các sở,
ngành, ban, lực lượng chức năng thành phố thực hiện các nhiệm vụ trong kỳ diễn
ra hội nghị, bảo đảm hội nghị được tổ chức chất lượng, hiệu quả mang dấu ấn bản
sắc riêng của thành phố. Theo dự kiến, hội nghị sẽ được tổ chức vào trung tuần
tháng 4-2016.

Tại cuộc họp, Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng (đơn vị
đại diện chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - CHK quốc tê Cát Bi)
báo cáo tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án như: hoàn thành xây lắp
trước ngày 15-5, hoàn thành công tác huấn luyện, đào tạo vận hành vào ngày
25-4; bay hiệu chuẩn trong 3 ngày từ 27 đến 29-4; hoàn thành thủ tục cấp phép
vào ngày 10-5, bảo đảm yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố đặt ra dự kiến thời gian
khánh thành nâng cấp, đưa vào khai thác CHK 
từ trung tuần tháng 5-2016, đúng vào dịp kỷ niệm 61 năm giải phóng Hải
Phòng.

(Nguồn : Xúc tiến mở các tuyến bay mới đến Hải Phòng/Đoàn
Lanh//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 08/04/2016)

 

109. Tình trạng biển báo giao
thông, vạch kẻ đường sai quy chuẩn, quy định: Khẩn trương chấn chỉnh

Hiện nay, tại một số tuyến đường nội thành hải Phòng,
tình trạng bienr báo giao thông sai quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ
tương đối nhiều. Thêm nữa, vạch kẻ đường được vẽ một cách tùy tiện, đối nghịch
với biển báo không chỉ gây bất tiện cho người dân khi tham gia giao thông mà
còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý các trường hợp vi phạm giao
thông.

Biển báo, vạch kẻ "tùy tiện":

Trên tuyến dường Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng và trục QL5
qua nội thành, những chiếc biển báo sai quy chuẩn treo lơ lửng khiến người tham
gia giao thông không đâu mà lần. Tình trạng biển gộp cũng nhan nhản trên đường.
Theo lý giải của Sở GTVT, phải làm biển gộp để dễ phân biệt, vả lại nếu cứ đặt
biển riêng lẻ thì không có chỗ cắm. Thế nhưng, quy định

là quy định, không
thể làm tùy tiện.

Khẩn trương chấn chỉnh:

            Việc biển báo, vạch kẻ đường sai quy
định chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ, góp phần khiến hoạt động giao thông Hải
Phòng hỗn loạn, công tác tổ chức, điều phối giao thông khó khăn. Để tạo điều kiện
cho người dân tham gia giao thông an toàn, đúng luật, ngoài việc tổ chức lại
giao thông cần phải chấn chỉnh ngay tình trạng đặt biển báo, vạch kẻ đường theo
đúng quy chuẩn.

(Nguồn : Tình trạng biển báo giao thông, vạch kẻ đường
sai quy chuẩn, quy định…/Mai Lâm//Báo Hải Phòng. - ngày 08/04/2016)

 

110. Vụ "bật xi nhan
trái nhưng đi thẳng": Hải Phòng phân lại làn đường

Ngày 5.4, UBND TP.Hải Phòng vừa
có công văn hỏa tốc gửi Sở GTVT Hải Phòng về việc điều chỉnh tổ chức giao thông
trên tuyến đường 353 mà Dân Việt có loạt bài phản ánh tình trạng người điều
khiển xe gắn máy đồng loạt bật xi nhan trái nhưng vẫn... đi thẳng.

Trong công văn của UBND TP. Hải Phòng  gửi Sở GTVT Hải Phòng nêu rõ, xét báo cáo của
Sở GTVT về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường 353, ngày 5.4 UBND TP
chỉ đạo Sở GTVT thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ
chức giao thông trên tuyến đường 353.

Trước đó Dân Việt có loạt tin bài phản ánh, trên tuyến
đường 353 (dài khoảng 20km, từ TP.Hải Phòng đi Đồ Sơn) có tình trạng
người điều khiển xe gắn máy đồng loạt bật xi nhan trái nhưng vẫn đi thẳng,
để lấn vào làn đường dành cho xe ô tô.

Sau khi thông tin được đăng tải, Tổng cục Đường bộ
đã có công văn số đề nghị Sở GTVT Hải Phòng nghiên cứu điều chỉnh lại tổ chức
giao thông trên tuyến đường theo hướng:

Làn số 1 (làn sát dải phân cách giữa) giữ nguyên tổ chức
giao thông hiện tại; làn số 2 (làn giữa) điều chỉnh thành làn hỗn hợp (xe ô tô
+ xe mô tô), đồng thời nâng tốc độ từ 50 lên 60km/h.

Làn đường số 3 (làn sát vỉa hè) giữ nguyên tổ chức giao
thông, tuy nhiên điều chỉnh thành làn dành cho xe mô tô và xe thô sơ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng phòng Quản
lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT TP.Hải Phòng - cho biết: Ngay sau khi có
chỉ đạo của UBND TP về việc tổ chức giao thông tuyến đường 353, sở đã chọn nhà
thầu thi công và sẽ cho tiến hành trong vài ngày tới.

(Nguồn : Vụ "bật xi nhan trái nhưng đi thẳng":
Hải Phòng phân lại làn đường/Nguyễn Đại//Báo điện tử Danviet.vn. - ngày
08/04/2016)

 

            111. Gánh
nặng phí BOT

Vụ 2 xe khách chắn ngang cao tốc
Hà Nội - Hải Phòng phản đối tăng phí (ngày 6.4) tiếp nối thêm danh sách dài những
trạm thu phí gây bức xúc trong dư luận.

Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty vận tải Đất Cảng,
cho biết hiệu suất sử dụng ghế với những ngày cuối tuần mới đạt 60 - 70%, ngày
thường chỉ 20 - 30%, nhưng phí qua QL5 đã tăng tới 50% so với trước đây, phí
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì tăng lên 2.000 đồng/km, khiến doanh nghiệp (DN)
rất khó khăn.

Phí đường gấp đôi phí xăng:

“Chủ đầu tư nói tăng phí để thu hồi vốn đầu tư ban đầu,
nhưng cái khó của DN làm đường đang đẩy sang cho hàng nghìn DN vận tải. Như mỗi
xe 35 chỗ trở lên hiện tại phí qua các trạm phải đóng tới 40 - 50 triệu đồng/tháng,
chiếm gần 30% doanh thu của DN. Nếu phí hợp lý chạy đường cao tốc sẽ tốt hơn
cho cả DN và hành khách, nhưng phí cao quá, điều chỉnh giá vé cao hơn thì người
dân không đi”, ông Hải bày tỏ.

"Phí cầu đường trong cấu thành giá cước quá cao. Chi
phí tiền xăng dầu tính trung bình khoảng 1.000 đồng/km nhưng phí đường 2.000 đồng/km
thì DN nào chịu nổi" - vị này bức xúc.

Chỉ sau hơn một năm khai thác, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
do Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN (VIDIFI) làm chủ đầu
tư đã tăng phí từ 1.500 đồng/km lên 2.000 đồng/km, tăng trung bình 25% so với mức
áp từ đầu tháng 12.2015. Song song đó, phí trên QL5 cũng tăng 50% (VIDIFI được
cho cơ chế thu phí trên cả QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để hoàn vốn dự án
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). VIDIFI cho rằng đây là lần “tăng nóng” cuối cùng,
tới đây sẽ chỉ tăng theo lộ trình và điều chỉnh chỉ số giá CPI.

Tuy nhiên, theo ông Lê Như Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải
hàng hóa Hải Phòng, dù tăng phí theo lộ trình đã được phê duyệt từ trước, nhưng
giá cước so với phí không đồng bộ, khiến DN bị phát sinh nhiều chi phí. “Vận tải
hàng hóa đang rất khó khăn do mật độ phương tiện lớn, cung vượt cầu trong khi
phí lại tăng, phải đàm phán với khách hàng để hỗ trợ”, ông Tiến nói và cho biết,
tiền phí DN vận tải hàng hóa (xe container) phải đóng trên cao tốc chiếm tỷ lệ
tới 35 - 40% chi phí của DN, còn nếu đi trên QL5 thì phí chiếm khoảng 20 - 25%,
xấp xỉ bằng nhiên liệu (chiếm 30% chi phí).

“QL5 vốn là đường do ngân sách nhà nước, nhưng vì suất đầu
tư quá cao nên nhà nước cho VIDIFI thu để hoàn vốn cho cao tốc, tuy nhiên ngay
cả khi thu hai đường thì nhà đầu tư vẫn nói đang lỗ mỗi tháng vài trăm tỉ đồng.
Nhưng phí như hiện tại đã cao quá so với thu nhập của người dân, ảnh hưởng đến
tiền cước, chi phí đầu vào cho DN”, ông Tiến nói.

(Nguồn: Gánh nặng phí BOT//Báo Thanh niên. - ngày
11/04/2016)

 

112. Hải Phòng “rộng cửa” cho
các hãng hàng không mở đường bay

Tại hội nghị “Xúc tiến các tuyến
hàng không đến TP Hải Phòng”, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND
TP Hải Phòng công bố, Hải Phòng đầu tư 3.600 tỷ đồng để đầu tư để cải tạo, nâng
cấp Cảng HKQT Cát Bi...

Hội nghị do UBND TP Hải Phòng phối hợp Bộ Giao thông vận
tải, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức ngày 21/4, thu hút sự tham gia đông đảo của
lãnh đạo các địa phương, đại sứ quán, doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng, hãng hàng
không trong nước và quốc tế, hãng lữ hành…

Khẳng định vai trò của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cát
Bi, ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng Giám đốc Tổng cty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết,
đây là một trong những Cảng hàng không có vai trò quan trọng, cầu nối giữa các
TP lớn trong nước và trong khu vực. Hiện, 3 hãng hàng không Việt Nam là Vietnam
Airlines, VietJet Air và Jetstar Pacific Airlines khai thác 5 đường bay trong
nước nối Hải Phòng với TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh,
Pleiku; 4 hệ thống đường HKQT đến Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Singapore,
Maylaysia, Đông Bắc Á.

Những năm qua, sản lượng hành khách, hàng hóa, bưu kiện
thông qua Cảng HKQT Cát Bi tăng rất nhanh. Trong giai đoạn từ 2020 đến 2015, sản
lượng hành khách thông qua Cảng đạt mức tăng trưởng bình quân trên 30%/năm. Dự
kiến, đến năm 2020, sản lượng thông qua CHKQT Cát Bi sẽ đạt 2,3 triệu khách và
hơn 11 nghìn tấn hàng hóa tăng trưởng trung bình giai đoạn 2015-2020 là 13% về
hành khách và 12,3% về hàng hóa; đến năm 2030, lượng hành khách thông qua dự
báo đạ trên 9 triệu lượt hành khách và 46 nghìn tấn hàng hóa.

Do đó, đa số các đại biểu tại hội nghị đều tán thành việc
mở các đường mới đến Hải Phòng là vô cùng cấp thiết đối với sự phát triển kinh
tế, văn hóa – xã hội, du lịch của TP cũng như các tỉnh lân cận.

Trong tháng 5/2016, dự án Cảng HKQT Cát Bi hoàn thành với
sân đỗ máy bay 10 vị trí, đường cất hạ cánh dài 3050m và hệ thống đường lăn
cùng 01 sân đỗ máy bay với 4 vị trí đỗ tàu bay. Đài kiểm soát không lưu hiện đại
và khu nhà ga hành khách đẳng cấp quốc tế cấp 4E (cấp cao theo Tổ chức Hàng
không dân dụng thế giới ICAO) cho phép bất kỳ máy bay dân dụng nào trên thế giới
cất hạ cánh, có thể vận chuyển 1000 hành khách/giờ cao điểm, vận chuyển 20.000
tấn hàng hóa/năm. Khu nhà ga với kiến trúc mang nét đặc trưng của TP Hải Phòng
với nội thất đẳng cấp sẽ thu hút từ 4 đến 8 triệu lượt khách/năm.

Dự kiến, đối với đường bay nội địa, hãng hàng không
Vietjet Air sẽ mở đường bay Cát Bi, Hải Phòng - Đà Lạt, Lâm Đồng; Hải Phòng - Cần
Thơ vào tháng 6 năm 2016; Vietnam Airlines đang nghiên cứu,  phát triển đường bay Cát Bi, Hải Phòng - Phú
Quốc, Kiên Giang; Hải Phòng - Cần Thơ.

Đối với đường bay quốc tế: Hãng hàng không Jetstar
Pacific đã có kế hoạch khai thác đường bay Cát Bi, Hải Phòng - TP Ôn Châu, tỉnh
Triết Giang (Trung Quốc) và Cát Bi, Hải Phòng - TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam
(Trung Quốc) vào tháng 4/2016 dưới hình thức thuê chuyến. Dự kiến tháng 7/2016,
đường bay Cát Bi, Hải Phòng - TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) sẽ khai
thác thương mại với tần suất 3 chuyến/tuần.

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang nghiên cứu
xây dựng kế hoạch mở đường bay quốc tế mới từ Hải Phòng tới một số quốc gia: Nhật
Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore.

Đại diện Tổng cục du lịch Việt Nam khẳng định, việc nhiều
đường bay nội địa và quốc tế mới được khai thác tại Cảng HKQT Cát Bi sẽ tạo điều
kiện thuận lợi trong việc kết nối các điểm đến trong nước và quốc tế cho du lịch
Hải Phòng nói riêng và du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông bắc
nói chung.

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho
biết, theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng hơn 150.000 người dân
Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình
sinh sống, học tập và làm việc. Từ nhu cầu đi lại nêu trên với lợi thế so sánh
về dịch vụ, nông nghiệp, vận tải hàng hóa, sản phẩm có thế mạnh của Hải Phòng
và tỉnh Lâm Đồng cho thấy việc xúc tiến mở đường bay từ TP Đà Lạt đến Hải Phòng
là vô cùng cần thiết.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư tỉnh Ủy Kiên Giang cũng khẳng
định: “Tuyến bay thẳng từ Hải Phòng đến Kiên Giang, cụ thể là đến thẳng huyện đảo
Phú Quốc chính là sự kết nối trực tiếp giữa TP Hoa Phượng Đỏ với đảo Ngọc của
Kiên Giang. Qua đó sẽ gia tăng lượng khách du lịch từ phía Bắc đến với Kiên
Giang”.

Đồng quan điểm với ông Yên và ông Nghị, đại diện lãnh đạo
các tỉnh, TP, cảng hàng không đều đánh giá cao việc mở các tuyến bay mới đến và
đi tại Cảng HKQT Cát Bi, Hải Phòng do rút ngắn thời gian di chuyển và kinh phí
cho du khách, giảm tải cho Cảng HKQT Nội Bài.

Kết thúc hội nghị, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ
tịch UBND TP Hải Phòng

nhấn mạnh rằng để dự
án cải tạo, nâng cấp sân bay Cát Bi có được tiến độ như hiện tại là nhờ sự tập
trung, quyết liệt của TP cùng sự hỗ trợ từ Trung ương. Theo đó, trong 3.600 tỷ
Hải Phòng đầu tư để cải tạo, nâng cấp Cảng HKQT Cát Bi, Trung ương hỗ trợ 800 tỷ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các TP và các hàng hàng
không đã ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường khai thác các đường bay đi, đến
tại CHKQT Cát Bi, TP Hải Phòng. Theo đó, UBND các tỉnh, TP có đường bay đến, đi
tại Cảng HKQT Cát Bi sẽ có chính sách hỗ trợ các Hãng hàng không trong chuyến
bay đầu tiên của đường bay mới, kinh phí mở văn phòng đại diện cho các hãng
hàng không chưa có văn phòng tại Hải Phòng, kinh phí quảng cáo cho các hãng
hàng không trên các phương tiện truyền thông của TP Hải Phòng; giảm giá điều
hành bay.

(Nguồn : Hải Phòng “rộng cửa” cho các hãng hàng
không mở đường bay/Văn Khúc// Báo Pháp luật Việt Nam. - ngày 22/04/2016)

 

113. Ủy ban An toàn giao
thông quốc gia vào cuộc vụ biển báo sai quy chuẩn trên đường Phạm Văn Đồng

Ủy ban ATGT quốc gia vừa thông
báo trên trang facebook về việc làm văn bản gửi Sở GTVT Hải Phòng lắp đặt biển
báo sai quy chuẩn quốc gia trên đường Phạm Văn Đồng. Trước đó, trên trang chủ
chính thức của Ủy ban ATGT quốc gia trên facebook nhận được thông tin của anh
Hoàng Tùng-một người đang công tác tại thành phố Hải Phòng phản ánh về việc Sở
GTVT Hải Phòng lắp đặt lại biển báo giao thông trên đường Phạm Văn Đồng theo chỉ
đạo của Ủy ban ATGT quốc gia từ đầu tháng 4-2016, nhưng khi Sở GTVT tiến hành
phân làn, lắp lại biển báo tiếp tục sai quy chuẩn. Thậm chí có biển báo còn như
đánh đố người đi đường.

Biển báo trên đường Phạm Văn Đồng vừa được Sở GTVT triển
khai lắp đặt lại sai cơ        

bản theo quy chuẩn
quốc gia về báo hiệu đường bộ, khi biển báo “song hành” cùng biển cấm. Đồng thời
lại có quá nhiều biển báo trong một tấm tôn vẽ kết hợp với cả chữ. Biển 40km/g
đã được Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo bỏ, nhưng lại được “làm mới” trên biển
báo ở đường Phạm Văn Đồng. Theo lý giải của Sở GTVT, biển 40km/g là quy định tốc
độ cho xe gắn máy và xe thô sơ, nhưng rõ ràng biển 40km/g vẫn “chình ình” trên
thông báo. Ngoài ra, các loại biển được vẽ quá hậu đậu, không có vạch chia trên
biển theo phương tiện, không khác gì đánh đố người đi đường.

Trong kiến nghị gửi Ủy ban ATGT quốc gia, anh Hoàng Tùng
cho biết, không chỉ ở tuyến đường Phạm Văn Đồng, mà hầu hết các tuyến đường
chính ở Hải Phòng như Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Nguyễn
Văn Linh… đều đang diễn ra việc cắm biển giao thông không đúng quy định của Quy
chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ (QC41).

(Nguồn : Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào cuộc
vụ biển báo sai quy chuẩn trên đường Phạm Văn Đồng//Báo Hải Phòng. - ngày
23/04/2016)

 

114. Kết nối đường sắt Hải
Phòng - Lào Cai với Trung Quốc

Bộ Giao thông Vận tải đang
nghiên cứu dự án đường sắt xuyên Á từ Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng nối với vùng
Tây Nam Trung Quốc khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm.

Tại cuộc họp với phía Trung Quốc chiều 26/4, Thứ trưởng
Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai là
tuyến đường sắt quan trọng để kết nối với đường sắt Trung Quốc, từ đó kết nối với
đường sắt các nước châu Á, châu Âu khác. Tuy nhiên, năng lực tuyến đường còn hạn
chế vì vẫn sử dụng khổ hẹp 1.000 mm. Vì vậy, dự án sẽ nhằm nghiên cứu xây dựng
khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm. Thứ trưởng Đông cũng đề nghị phía Trung Quốc đưa
ra hướng huy động vốn, các nguồn lực xã hội trong nghiên cứu lần này.   

Tại cuộc họp, ông Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán kinh tế và thương
mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Trung Quốc rất coi
trọng tuyến đường sắt này, vì nằm trong tuyến đường sắt xuyên Á cũng như trong
phát triển theo chiến lược “hai hành lang, một vành đai kinh tế”. Dự án không
chỉ có ý nghĩa chiến lược, mang tính quốc tế mà còn là sự hợp tác hai bên cùng
có lợi, mang lại lợi ích phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Tây Bắc Việt Nam
và Tây Nam Trung Quốc.

“Đoàn nghiên cứu của hai nước sẽ đề xuất xây dựng tuyến
theo hướng hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao được năng lực vận
chuyển”, ông Hồ Tỏa Cẩm nói.

Sau cuộc họp, tổ chuyên gia và các bên sẽ tiếp tục nghiên
cứu tài liệu, khảo sát thực địa để đưa ra đánh giá, đề xuất cho dự án xây dựng
tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

(Nguồn : Kết nối đường sắt Hải Phòng - Lào Cai với
Trung Quốc/Đoàn Loan// Báo điện tử VnExpress. - ngày 27/04/2016)

 

XI. XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC

115. Đầu tư xây dựng lại
chung cư xuống cấp theo hình thức BT

Sáng 5-4, đồng chí Lê Khắc Nam,
Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo về đầu tư xây dựng lại các
chung cư xuống cấp. Cùng dự có đại diện các ngành, địa phương và hai doanh nghiệp
là Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy.   

Tại hội nghị, các doanh nghiệp trình bày phương án xây dựng
lại các chung cư xuống cấp gồm U19, A48, A49 Lam Sơn (quận Lê Chân) và các lô
nhà 2-5 tầng khu tập thể Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền). Trong đó, đề xuất
phương án BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao): doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng
lại chung cư cũ, khi xây xong chuyển giao cho thành phố; nhà đầu tư được thanh
toán bằng quỹ đất tương ứng để thực hiện dự án khác. Tuy vậy, các doanh nghiệp
cũng bày tỏ lo ngại các chung cư xuống cấp thường nằm sâu trong các khu dân cư,
chung quanh tầng 1 bị lấn chiếm, đường đi vào hẹp,  nên cần được quy hoạch đồng bộ.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ngành, Phó chủ tịch
UBND Lê Khắc Nam nêu rõ : Thống nhất đầu tư xây dựng lại đối với các nhà chung
cư nguy hiểm theo hình thức BT. Sở Xây dựng cần lên phương án cho giai đoạn 1,
cụ thể trong năm 2016 này tập trung thực hiện xây dựng lại 6 chung cư xuống cấp
nguy hiểm là U19, A48, 49 Lam Sơn và U1,U2,U3 Lê Lợi (quận Ngô Quyền) để bảo đảm
an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm nay. Đồng thời, Sở Xây dựng nghiên
cứu tổng thể việc đầu tư các chung cư còn lại; xây dựng quy chế để trình thành
phố, trong đó làm rõ các giao ước với người dân về diện tích nhà ở mới, diện
tích dôi ra tính như thế nào, bố trí hộ tầng 1, cơ chế pháp lý, đề xuất phương
án chọn nhà đầu tư... để các địa phương triển khai. Ngành Xây dựng chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch tổng thể 35 khu chung cư xuống cấp;
nhà đầu tư cần theo sát dự án ngay từ đầu.

(Nguồn : Đầu tư xây dựng lại chung cư xuống cấp theo
hình thức BT//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 06/04/2016)

 

116. Hải Phòng: Năm 2016 tập
trung xây dựng lại 6 chung cư xuống cấp nguy hiểm

Sáng 5/4/2016, Thường trực UBND
thành phố Hải Phòng đã nghe báo cáo về đầu tư xây dựng lại các chung cư xuống cấp
tại thành phố này trước tham luận của đại diện các ngành, địa phương và hai
doanh nghiệp là Tổng Công ty Xây dựng Bạch
Đằng, Tập
đoàn Tài chính Hoàng Huy .

Tại hội nghị, các doanh nghiệp trình bày phương án xây dựng
lại các chung cư xuống cấp gồm U19, A48, A49 Lam Sơn (quận Lê Chân) và các lô
nhà 2-5 tầng khu tập thể Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền). Trong đó, đề xuất
phương án BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao): doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng
lại chung cư cũ, khi xây xong chuyển giao cho thành phố; nhà đầu tư được thanh
toán bằng quỹ đất tương ứng để thực hiện dự án khác. Tuy vậy, các doanh nghiệp
cũng bày tỏ lo ngại các chung cư xuống cấp thường nằm sâu trong các khu dân cư,
chung quanh tầng 1 bị lấn chiếm, đường đi vào hẹp, nên cần được quy hoạch đồng
bộ.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ngành, Phó chủ tịch
UBND Lê Khắc Nam nêu rõ : Thống nhất đầu tư xây dựng lại đối với các nhà chung
cư nguy hiểm theo hình thức BT. Sở Xây dựng cần lên phương án cho giai đoạn 1,
cụ thể trong năm 2016 này tập trung thực hiện xây dựng lại 6 chung cư xuống cấp
nguy hiểm là U19, A48, 49 Lam Sơn và U1,U2,U3 Lê Lợi (quận Ngô Quyền) để bảo đảm
an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm nay. Đồng thời, Sở Xây dựng nghiên
cứu tổng thể việc đầu tư các chung cư còn lại; xây dựng quy chế để trình thành
phố, trong đó làm rõ các giao ước với người dân về diện tích nhà ở mới, diện
tích dôi ra tính như thế nào, bố trí hộ tầng 1, cơ chế pháp lý, đề xuất phương
án chọn nhà đầu tư... để các địa phương triển khai. Ngành Xây dựng chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch tổng thể 35 khu chung cư xuống cấp;
nhà đầu tư cần theo sát dự án ngay từ đầu.

(Nguồn: Hải Phòng: Năm 2016 tập trung xây dựng lại 6
chung cư xuống cấp nguy hiểm//Báo Xây dựng. - ngày 07/04/2016)

 

117. Khu nhà ở giá rẻ An Đồng:
Cơ hội an cư cho người thu nhập thấp

Sau khi thực hiện việc đầu tư
xây dựng nhà ở thương mại tại Hà Nội, năm 2010, Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy đã
có ý tưởng xây dựng một khu đô thị tại Hải Phòng. Địa điểm được nhà đầu tư lựa
chọn là xã An Đồng, huyện An Dương - một xã ven đô, có nhiều lợi thế, nhất là
thuận lợi cho việc đi lại của người dân vào trung tâm thành phố cũng như đến
làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp lân cận. Điều đặc biệt là khu đô thị
mà Tập đoàn dự kiến đầu tư không phải là nhà chia lô, biệt thự hay những khu
nhà cao tầng hiện đại mà chủ yếu lại là chung cư bình dân có chiều cao từ 3-5 tầng.

Đồng bộ hiện đại :

Dự án có tổng diện tích xấp xỉ 21ha tại thôn Vĩnh Khê, xã
An Đồng, theo đó xây dựng 5 khối chung cư 5 tầng, 22 khối chung cư 3 tầng và 11
căn hộ tái định cư, phần diện tích xây dựng nhà ở 8,09ha, chiếm tỷ lệ 39%. Tiếp
đến là gần 1ha cho đất phục vụ các công trình công cộng gồm 2 nhà trẻ, 1 nhà
văn hóa và khu nhà Ban quản lý. Để tạo sự tiện lợi, thông thoáng và hiện đại
cho các khu nhà, nhà đầu tư dành tới gần 12ha, chiếm gần 60% diện tích đất của
toàn dự án để làm đất đường giao thông, bãi đỗ xe và trồng cây xanh, làm công
viên. Cụ thể, tuyến đường trục chính vào các khu nhà có bề rộng lòng đường tới
22,5m, các tuyến đường nội bộ rộng từ 6 đến 11m, có 3 bãi đỗ xe tập trung, phân
bổ đều trong khu vực.

Với ý tưởng giá thành phục vụ cho những người dân thu nhập
thấp trên địa bàn thành phố nhưng chất lượng… không thấp nên nhà đầu tư đã thiết
kế kiểu dáng tổng thể của các khu nhà đến từng căn hộ theo mẫu của Thái Lan do
Cty Pruska Việt Nam thực hiện. Phía ngoài là một khuôn viên xanh - sạch - đẹp,
bên trong mỗi căn hộ rộng từ 62-64m2, được bố trí 2 phòng ngủ, 1 phòng khách,
1 phòng bếp và 2 vệ sinh.

Đầu năm 2015, sau khi được huyện An Dương bàn giao mặt bằng
sạch, các nhà thầu đã đồng loạt bắt tay vào thi công từ các công trình hạ tầng
như đường giao thông, nhà Ban quản lý, điện, nước, dải cây xanh đến 8 khối
chung cư 3 tầng của giai đoạn 1. Kết quả từ sự nỗ lực này, đến cuối năm 2015, dự
án đã hoàn thiện 312 căn hộ đầu tiên.

Gặp gỡ một vài cư dân đầu tiên dọn đến khu nhà, chúng tôi
đã cảm nhận được niềm vui và cả niềm tin của các gia đình khi được an cư tại
đây.

Bác Hoàng Thị Tuyết, 73 tuổi, không giấu diếm: Ban đầu
khi vợ chồng con trai nói mua nhà chung cư là bác không đồng ý. Nhưng sau đó,
con dâu có đưa đến thăm quan thì thấy khu nhà rất thông thoáng, đường sá rộng
rãi, nhất là trong nội thất căn hộ thì gọn gàng, xinh xắn, công trình phụ khép
kín nên bác gật đầu. Trước nhà ở trên phố gần chợ nên luôn đông đúc, ồn ào, chật
chội, bây giờ về đây sáng nào bác cũng đi dạo quanh khu nhà, không khí trong
lành nên thấy khỏe ra.

Chị Vũ Thị Mai Phương - con dâu bác Tuyết - thì tâm đắc
nhất là con trai út 2 tuổi về nhà mới đã xin học được ở Nhà trẻ xã An Đồng, chi
phí mỗi tháng chỉ bằng một nửa trên phố, đi lại khá thuận tiện. Mặc dù dọn về
khu nhà chung cư từ trước Tết Nguyên đán nhưng đến nay gia đình chị chưa phải
đóng góp bất cứ một khoản tiền gì, điện, nước thì trả theo giá chung toàn thành
phố.

Hỗ trợ tài chính cho người mua nhà :

Đối với anh Đỗ Hoàng Anh, 36 tuổi, hiện ở căn hộ trên tầng
3 lô 10K6 thì từ lúc làm thủ tục vay tiền mua nhà đến khi dọn về sinh sống, gia
đình anh đều thấy rất thoải mái, suôn sẻ. Anh Hoàng Anh cho biết gia đình anh
phải vay ngân hàng tới 80% tổng giá trị căn hộ, song suốt quá trình làm thủ tục
vay ngân hàng, anh nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, nhân
viên thuộc Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy. Anh làm thủ tục vay tiền, mua nhà từ
tháng 9-2015 thì đến tháng 1-2016, gia đình đã hoàn tất thủ tục và dọn về ở
chung cư. Hiện mỗi tháng gia đình anh phải trả cả gốc lẫn lãi vay nhà là 3,4
triệu đồng nên cũng không quá áp lực. Dãy tầng 3 anh đang ở có 12 căn hộ thì
nay chỉ còn 3 căn trống. Điện, nước ở khu nhà rất khỏe, an ninh tốt, cách bố
trí công tơ điện cho từng nhà rồi cầu dao tổng cho từng tầng, đồng hồ nước,
bình chữa cháy đều rất hợp lý và có thẩm mỹ chứ không phải làm làm cho đủ, cho
xong như những khu chung cư cũ trước kia.

Đặc biệt, thái độ phục vụ từ lãnh đạo Ban quản lý dự án đến
nhân viên, bảo vệ, trông xe khu nhà cũng rất hòa nhã, thân thiện, tận tình. Thậm
chí lãnh đạo tập đoàn trực tiếp xuống thăm quan khu nhà, bắt gặp một bảo vệ có
thái độ thiếu lễ phép với người lớn tuổi, lập tức cho người khác đến thay thế.
Khi trời nhá nhem hoặc tối muộn, thấy một số đối tượng lạ lảng vảng, thám thính
quanh khu nhà là bảo vệ kịp thời theo dõi, nhắc nhở. Với cách làm việc có trách
nhiệm như vậy, chúng tôi rất yên tâm…

Trăn trở của ông Nguyễn Thành Lâm - Giám đốc Ban quản lý
dự án khu nhà thu nhập thấp An Đồng: Ông Lâm cho biết, dự án mới ở giai đoạn khởi
đầu với hơn 300 căn hộ đã hoàn thiện, gần 200 hồ sơ đăng ký và gần 100 hộ đã
chuyển về sinh sống. Mong rằng các bộ, ngành đề xuất Chính phủ gia hạn hoặc có
gói ưu đãi khác thay thế gói 30.000 tỷ đang thực thi để tập đoàn và nhiều nhà đầu
tư khác vững tin tiếp tục cùng chung tay vì an sinh xã hội, vì nơi an cư của
hàng nghìn hộ dân thu nhập thấp tại Hải Phòng nói riêng và hàng triệu hộ dân
trên cả nước nói chung.

(Nguồn: Khu nhà ở giá rẻ An Đồng: Cơ hội an cư cho người
thu nhập thấp/Kim Oanh//Báo An ninh Hải Phòng điện tử. – ngày 25/3/2016)

 

            118. Đẩy
nhanh tiến độ xây dựng Khu Công nghiệp An Dương

Sáng 14- 4, đồng chí Lê Khắc
Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc làm việc với Ban Kinh
tế Thương mại và thông tin thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) về tiến độ xây dựng
hạ tầng, thu hút đầu tư dự án Khu CN An Dương

Tại cuộc họp, ông Quách Lập Dân, Trưởng Ban Kinh tế
Thương mại và thông tin thành phố Thâm Quyến (trưởng đoàn); lãnh đạo một số
doanh nghiệp và chủ đầu tư Khu CN An Dương thừa nhận: trong thời gian qua, tiến
độ dự án triển khai chậm do không lường trước được những rủi ro của thị trường,
giá thành đầu tư lại cao. Tuy nhiên, lãnh đạo Ban kinh tế thương mại và thông
tin thành phố Thâm Quyến và chủ đầu tư đều khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tiến
độ xây dựng hạ tầng Khu CN An Dương vào nửa cuối năm 2016. Đồng thời kiến nghị
về tình trạng các hộ dân tái lấn chiếm một phần mặt bằng khu đất, một số hộ dân
chưa di dời; thành phố Hải Phòng xem xét thời điểm tính tiền sử dụng đất vào
năm 2012 thay vì năm 2008 như trước đây; đưa điện tới chân hàng rào khu CN và đề
nghị khu CN được nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải…

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Khắc Nam đề
nghị từ nay đến hết năm 2016, chính quyền thành phố Thâm Quyến cần chỉ đạo nhà
đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ

dự án, tập trung
nhân lực, vật lực, khẳng định rõ thời gian hoàn thành theo tiến độ cụ thể; thực
hiện cam kết thu hút đầu tư là các doanh nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, tạo
chuyển biến tích cực cho Khu CN. Sau khi có cam kết và triển khai thực hiện,
thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho nhà đầu
tư. Nếu dự án vẫn tiếp tục chậm tiến độ thì thành phố sẽ tiến hành thu hồi đất
của dự án.

Ông Quách Lập Dân hứa với lãnh đạo thành phố Hải Phòng sẽ
đôn đốc chủ đầu tư quyết tâm triển khai dự án cũng như thực hiện đúng những yêu
cầu của  thành phố.

(Nguồn : Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Công nghiệp
An Dương/H.Thanh//Báo Hải Phòng. - ngàyg 15/04/2016)

 

119. Thiếu mặt bằng sạch, dự
án khó về đích đúng hẹn

Sau hơn 3 năm triển khai Dự án
thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1), mặt
bằng dự án vẫn trong tình trạng “xôi đỗ” nên các gói thầu đều dở dang, chậm tiến
độ. Nếu tình trạng thiếu mặt bằng sạch tiếp tục diễn ra thì dự án khó mà về đích
đúng hẹn.

Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn
Hải Phòng là dự án trọng điểm của TP Hải Phòng sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản
với tổng mức đầu tư 4.693 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ mang lại lợi
ích thiết thực cải thiện môi trường sống cho hơn 760.000 người dân.

Mặt bằng sạch là yếu tố quyết định :

Mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2017 nhưng đến nay hầu hết
các hạng mục của dự án đều phải gia hạn, chậm tiến độ, mà nguyên nhân chính là
vướng mắc về mặt bằng.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án (BQL DA), mặc dù các
gói thầu hầu hết đã được điều chỉnh theo hướng kéo dài thời gian thi công so với
hợp đồng ký kết với nhà tài trợ nhưng hiện tại tiến độ thi công của dự án vẫn
còn rất chậm so với yêu cầu. Tại gói thầu A2 (thi công cống hộp kênh An Kim Hải)
mới chỉ đạt 35% khối lượng công việc (yêu cầu của tiến độ gốc phải đạt 43%);
gói thầu A3 (xây dựng các trạm bơm nước thải: Kiều Sơn, An Đà, Lạch Tray, Chợ
Hàng) mới đạt 17% (yêu cầu tiến độ gốc phải đạt là 100%) và gói thầu A4 (xây dựng
cải tạo các hồ điều hòa Vĩnh Niệm, hồ Trại Chuối, kênh Ba Tổng...) cũng chỉ đạt
16%, trong khi tiến độ gốc yêu cầu hoàn thành 100%.

Nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là do vướng trong công
tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Hiện nay, đến cuối tháng 3/2016, tiến độ thu hồi
đất cho các gói thầu A2, A3, A4 chỉ đạt tỷ lệ tương ứng 80%, 40% và 47% và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thi công các
công trình.

Điển hình như tại Gói thầu A2 (Xây dựng tuyến cống thoát
nước thải: Tuyến 2, Tuyến 3 và kênh An Kim Hải, tuyến cống hộp Phương Lưu), hiện
tại còn 04 hộ chưa đồng tình với phương án bố trí tái định cư nên các hộ dân
chưa cho kiểm kê tài sản, gây khó cho việc thi công. Còn ở Hạng mục kênh An Kim
Hải (Đoạn từ cầu vượt Lạch Tray đến đường Văn Cao tại Phường Đổng Quốc Bình thuộc
mặt bằng thi công kênh An Kim Hải có chiều dài 440m), đến hiện tại UBND quận
Ngô Quyền vẫn đang loay hoay trong việc thẩm định nguồn gốc sử dụng đất để
xác định đối tượng bồi thường chưa bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Đoạn từ cống
Kiều Sơn đến đường Văn Cao địa bàn phường Đằng Giang còn một số hộ dân có
công trình nằm trên đất mương chưa tháo dỡ bàn giao mặt bằng, đặc biệt là mặt
bằng của hộ bà Trần Thị Tươi, gây khó khăn về mặt bằng thi công cho nhà thầu.

Theo lãnh đạo BQLDA thì bản cam kết với nhà tài trợ Phân
đoạn này phải GPMB cho dự án chậm nhất vào tháng 10/2015. Tuy nhiên đến nay, tiến
độ GPMB vẫn dậm chân tại chỗ. Nếu phân đoạn này không thể thi công được do các
vướng mắc về mặt bằng thì 2,7km tuyến cống nước thải (Tuyến 2) và Trạm bơm An
Đà dẫn nước thải trên địa phận quận Ngô Quyền và Hải An là vô nghĩa.

Tại Gói thầu A3 thi công 04 trạm bơm nước thải (Kiều Sơn,
Lạch Tray, An Đà, Chợ Hàng) cũng còn nhiều vướng mắc trong GPMB. Đặc biệt, quận
Lê Chân mới bàn giao cho BQL DA 973,2/1.645m2 để thi công trạm bơm Chợ Hàng nên
nhà thầu không thể thi công trạm bơm.

            Ông Lê
Trung Kiên, Tổng Giám đốc TCty Xây dựng Bạch Đằng là nhà thầu thi công một số
gói thầu Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng khẳng
định: Bạch Đằng đã tập trung mọi nguồn lực để thi công các hạng mục do mình phụ
trách. Chúng tôi cam kết thi công đảm bảo tiến độ, thậm chí vượt tiến độ nếu có
mặt bằng sạch.

Cần quyết liệt giải phóng mặt bằng :

Thiếu mặt bằng sạch đang là khâu cản trở tiến độ các gói
thầu của Dự án thoát nước mưa, thoát nước thải và quản lý chất thải rắn Hải
Phòng (giai đoạn 1). Tại cuộc kiểm tra dự án vào cuối tháng 3 vừa qua, Phó Chủ
tịch Thường thực UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh: dự án này hoàn thành
người dân hưởng lợi rất nhiều, đặc biệt, góp phần quan trọng giải quyết tình trạng
ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước và ngập lụt khi mưa lớn, triều cường được
khắc phục hiệu quả. Để đạt được mục tiêu hoàn thành dự án vào tháng 12/2017,
các ngành liên quan, các địa phương cần phải khẩn trương, nếu không sẽ khó đạt
được mục tiêu đề ra. Theo đó, trong tháng 5/2016, các quận Hải An, Lê Chân, Ngô
Quyền phải hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự
án. Đặc biệt, quận Lê Chân cần chủ động trong công tác GPMB, tháo gỡ vướng mắc
về tái định cư, xác định nguồn gốc đất. Quận Ngô Quyền cần tập trung GPMB khu vực
chân cầu Lạch Tray để dự án thi công khẩn trương, góp phần khắc phục tình trạng
ngập úng khu vực phường Đồng Quốc Bình. Đối với khu chôn lấp chất thải rắn xã
Gia Minh, huyện Thủy Nguyên cần khẩn trương kiểm kê, GPMB, phân kỳ chi trả kinh
phí đền bù. Trước hết, huyện ưu tiên hoàn thành xây dựng khu tái định cư dự án
trong tháng 5/2016. Bên cạnh đó, BQL DA cần phối hợp chặt chẽ với các địa
phương, xác định những hạng mực cần ưu tiên, thực hiện sớm; yêu cầu nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ thi công khi có mặt bằng sạch. Sở Tài nguyên môi trường khẩn
trương hoàn thành cơ chế hạn mức hỗ trợ đối với đất ruộng, làm cơ sở để các quận,
huyện lập phương án đền bù. Các ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư sắp xếp, bố
trí kinh phí bảo đảm tiến độ dự án.

Theo đại diện của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt
Nam (JICA), Hiệp định vay vốn thực hiện dự án sẽ đóng vào tháng 7/2018 và không
thể gia hạn nếu các hạng mục công việc không hoàn thành đúng hạn, các khoản
thanh toán thuộc hiệp định không giải ngân hết.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án nhằm cải thiện
môi trường sống và an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
của TP Hải Phòng, từ nay đến khi dự án kết thúc, công việc còn rất nhiều, dự án
phải bảo đảm tiến độ như cam kết với JICA và Chính phủ Nhật Bản. Do vậy, để thực
hiện thành công dự án, Ban quản lý dự án đã xây dựng tiến độ cụ thể, khả thi,
xác định rõ khối lượng công việc, cân đối nguồn; tiến hành rà soát theo tiến độ.

Để bố trí nguồn vốn, các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, BQL DA đã xây dựng kế hoạch cụ thể về vốn, tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ,
ngành Trung ương. Đồng thời, yếu tố tiên quyết để dự án triển khai kịp tiến độ
đó là các địa phương cần quyết liệt trong công tác GPMB, bảo đảm quy định pháp luật, làm tốt công tác tuyên truyền,
vận động nhân dân về dự án.

(Nguồn : Thiếu mặt bằng sạch, dự án khó về đích đúng
hẹn/Đại Vũ//Báo Xây dựng . – ngày 19/04/2016

 

120. Cơ bản hoàn thành quảng
trường biển Đồ Sơn rộng gần 850m2

Theo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Đồ Sơn, đến
nay công trình xây dựng

quảng trường biển tại
khu 1 phường Vạn Sơn cơ bản hoàn thành, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày
25-4 để bảo đảm yêu cầu phục vụ khai mạc liên hoan du lịch “Đồ Sơn- Điểm hẹn du
lịch năm 2016” diễn ra vào tối 30-4.

Công trình quảng trường biển có tổng vốn đầu tư hơn 8,8 tỷ
đồng, gồm các hạng mục xây dựng sân khấu quảng trường biển hơn 848 m2; phần sân
ngồi phía trước và bên quảng trường rộng 2.288m2; thi công bệ tượng lắp dựng tượng
2 con trâu và thi công nền, mặt đường mở rộng diện tích 888m2; lát đá sân hè
hơn 2.288m2. Trong quá trình thi công thực tiễn, chủ đầu tư và nhà thấu điều chỉnh
một số hạng mục như nâng độ cao sàn sân khấu thêm 30cm; điều chỉnh thang lên xuống;
nền sân khấu lát đá xanh tự nhiên; cao độ sân trước sân khấu nâng cao hơn; lát
đá xanh tự nhiên nền sân, bó vỉa…/.

(Nguồn : Cơ bản hoàn thành quảng trường biển Đồ Sơn
rộng gần 850m2/Văn Lượng//Báo Hải Phòng điện tử. – ngày 21/4/2016)

 

XII – XÂY DỰNG HẢI PHÒNG THÀNH THÀNH PHỐ CẢNG
BIỂN XANH VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

121. Tiếp
tục tạo đột phá trong chỉnh trang đô thị

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3
của UBND thành phố tuần qua, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đặt vấn đề về tổ chức lại việc trang trí
hệ thống chiếu sáng đô thị trên các tuyến đường phố chính của Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ:
những năm qua, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng hệ thống chiếu sáng đô thị của Hải
Phòng vẫn mang tính chắp vá, không đồng đều giữa các tuyến phố, chưa phản ánh
đúng về sự phát triển của thành phố và đặc biệt là chưa thật nổi bật, không ấn
tượng. Khắc phục điểm yếu này, hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, thành phố đầu
tư vài chục tỷ đồng trang trí, trang hoàng tại các đường phố chính, khu vực
trung tâm nhưng tính hiệu quả chưa cao, còn mang yếu tố thời vụ và hệ thống này
chỉ sử dụng được vài tháng, không đáp ứng yêu cầu quanh năm. Vì thế, thành phố
mong muốn có sự đột phá trong lĩnh vực này, kêu gọi sự tham gia của chính quyền
các địa phương, sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ kinh
doanh ở mặt đường… cùng với một phần vốn ngân sách với quyết tâm thực hiện cao.
Theo đó, ngân sách thành phố sẽ chi một phần, phần còn lại là sự tham gia của
các đơn vị, gia đình.

Từ yêu cầu đó, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND
thành phố mong muốn các quận, trước hết là 3 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân
thực hiện thí điểm. Theo đó, các quận cùng phối hợp với nhau và với các ngành
liên quan bàn bạc, xây dựng phương án khả thi nhất báo cáo thành phố quyết định.
Việc này cần sớm được thực hiện ngay trong năm 2016. Ngay tại phiên họp, Chủ tịch
UBND 3 quận nhất trí với phương án và đăng ký thực hiện.

Như vậy, có thể coi đây tiếp tục là một ý tưởng khả thi tạo
đột phá trong chỉnh trang đô thị của Hải Phòng. Người dân thành phố mỗi khi Tết
đến Xuân về đều cảm thấy háo hức, phấn khởi, lâng lâng được đi trên những con
đường ngập tràn ánh sáng lung linh, huyền ảo, thấy thành phố mình đẹp hơn, quyến
rũ, hấp dẫn hơn và tự hào về thành phố Hải Phòng, càng muốn đóng góp sức mình
xây dựng thành phố khang trang hơn, hiện đại hơn. Giờ đây, nếu được quan tâm,
huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, Hải Phòng sẽ càng đẹp, càng hấp dẫn
không chỉ trong dịp Tết mà quanh năm. Đây cũng chính là một điểm nhấn quan trọng
thu hút du khách bốn phương đến Hải Phòng.

Nhiều người còn băn khoăn về những khó khăn, vướng mắc
khi tổ chức thực hiện. Nhưng nếu chính quyền các cấp, các ngành quyết tâm, các
hộ dân, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đồng tình, cùng chung sức, đồng lòng,
chắc chắn, ý tưởng này sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Vấn đề đặt ra chính
là hệ thống đèn trang trí của mỗi khu vực, mỗi đường phố cần nằm trong một
chương trình  kế hoạch tổng thể, có ý tưởng,
ý đồ, ý nghĩa rõ ràng, phù hợp, mang tính mỹ thuật, nghệ thuật cao; việc phân bổ
kinh phí cũng cần rõ ràng, cụ thể để các đơn vị, hộ gia đình tính toán và cân đối.
Trước mắt, các địa phương đăng ký cần có sự chuẩn bị, tổ chức tuyên truyền sâu
rộng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận để thúc đẩy ý tưởng nhanh chóng trở
thành hiện thực.

(Nguồn: Tiếp tục tạo đột phá trong chỉnh trang đô thị//Báo
Hải Phòng. - ngày 04/04/2016)

 

122. Lan tỏa phong trào hiến
đất làm đường nông thôn mới

Từ khi bắt tay vào xây dựng
nông thôn mới, người dân các vùng nông thôn huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đã
đóng góp nhiều công sức, tiền của để xây dựng hạ tầng giao thông quê
hương... 

Nhà nhà, người người hiến đất  Tại xã Tam Đa (Vĩnh Bảo), thôn Đông là một
trong những thôn có số hộ tham gia hiến đất làm đường bê tông nông thôn nhiều
nhất trên địa bàn xã. Trước đây, con đường trục chính chạy qua thôn rất hẹp, bụi
bặm, lầy lội, người dân đi lại khó khăn. Khi bắt tay vào làm nông thôn mới, chính
quyền địa phương chủ trương làm mới đồng thời mở rộng con đường. Ngay khi được
cán bộ thôn vận động, gần 20 hộ dân có con đường đi qua đồng loạt hiến tổng cộng
gần 1 nghìn m2 đất, tự phá dỡ cổng và tường bao xây dựng kiên cố để thôn mở rộng
đường. Có hộ đã hiến hàng trăm m2 đất thổ cư. Đến nay, bộ mặt thôn Đông trở nên
khang trang hơn, người dân đi lại thuận tiện trên con đường bê tông rộng 5m,
dài gần 1km. Nhận thức được phương châm người dân là chủ thể xây dựng nông thôn
mới, sau cuộc họp của thôn, bà con thôn 5 (xã Hòa Bình) đã nhất trí hiến một phần
ruộng để mở rộng con đường nội đồng cho xe cơ giới đi được. Con đường trục
chính dẫn ra cánh đồng thôn 5 vốn là đường đất, rộng chưa đến 1m, mỗi khi đi
chăm sóc lúa, nhất là vào vụ thu hoạch, bà con phải vận chuyển lúa thủ công
trên quãng đường bờ ruộng dài hơn 1 cây số. Sau khi các hộ dân tình nguyện hiến
đất, con đường ra đồng của thôn 5 đã đổi khác hoàn toàn. Nhìn con đường trải bê
tông chắc chắn, rộng tới 5m, các loại xe cơ giới chạy bon bon, máy cày bừa, máy
gặt đập liên hợp vào được tận ruộng, bà con vô cùng phấn khởi. Một trong những
xã đi đầu trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới của huyện là xã Vĩnh
Tiến. Người dân nơi đây nhận thức được việc mở rộng làm đường nông thôn mới vừa
là trách nhiệm vừa là quyền lợi của mình và các thế hệ con cháu. Ông Nguyễn Văn
Chẵn (thôn 2, xã Vĩnh Tiến) cho biết: “Gia đình tôi vừa xây xong cái cổng mới,
trị giá gần 60 triệu đồng, nhưng khi thôn có nhu cầu mở rộng đường, gia đình
tôi đã bàn bạc và thống nhất tự nguyện phá dỡ”. Còn tại thôn Bắc Thượng Trung
(xã Liên Am), để mở rộng đường trục thôn, phải “phạm” và đất của nhiều nhà, đặc
biệt một số nhà có công trình thờ tự như miếu, mộ, cây hương... Có nhà do có mộ
nằm ven đường, không muốn phải di dời nên họ chỉ hiến một phần đất, riêng phần
đất có mộ thì giữ lại nên con đường bị thắt lại một đoạn. Gia đình bà Tống Thị
Mẫm có cây hương trong vườn nhà, sát mép đường, nếu muốn đường mở rộng, bà phải
di dời cây hương. Đối với người dân nông thôn, những nơi thờ tự như vậy vô cùng
quan trọng, việc phá dỡ hay di dời là rất hệ trọng, nhiều khi là bất khả. Ông
Nguyễn Thành Phố, trưởng thôn Bắc Thượng Trung cho biết, cán bộ thôn đã trực tiếp
đến gặp gia đình bà Mẫm để vận động hiến đất. Bởi nếu bà không đồng ý thì thôn cũng
phải chấp nhận con đường “trồi thụt”, tức là đường đang rộng 5m, bỗng “thắt cổ
chai” một đoạn chừng vài mét. Rất may bà đã đồng ý. Công bằng, đồng thuận Để
các hộ hiến đất đỡ bị thiệt thòi, các địa phương cũng có nhiều cách làm sáng tạo
để cộng đồng cùng chia sẻ trong việc xây dựng nông thôn mới. Vẫn có hộ không muốn
hiến phần đất có công trình thờ tự Ở thôn 5 xã Hòa Bình, khi các hộ 2 bên đường
hiến đất mở rộng con đường nội đồng thì các hộ phía bên trong cũng bảo nhau “sẻ”
đất ruộng cho những hộ đã hiến đất. Còn ở xã Vĩnh Tiến, theo ông Trần Văn Tiến
- Bí thư Chi bộ thôn 2, việc vận động người dân hiến đất làm đường không chỉ
tuyên truyền bằng lời nói mà còn bằng hành động. Các cán bộ lão thành đã từng
làm công tác ở xã, thôn qua các thời kỳ, các cụ cao tuổi cũng là những người đi
đầu trong việc tự nguyện hiến đất, từ đó thu hút được nhân dân tham gia. Còn
các hộ không nằm ở hai bên đường, không phải hiến đất thì ủng hộ tiền vào quỹ
chung của thôn, quỹ này sẽ dành cho những hộ đã hiến đất.

(Nguồn : Lan tỏa phong trào hiến đất làm
đường nông thôn mới//Báo Nông nghiệp Việt Nam. – ngày 04/04/2016)

            123. Quận
ủng hộ huyện xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chủ trương của thành
phố đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, quận Ngô Quyền là một trong những quận đầu
tiên hưởng ứng, phát động phong trào. Quận đã lựa chọn địa chỉ cụ thể trong đợt
này là hỗ trợ xây dựng Hội trường văn hóa đa năng thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể
thao xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo. Ngay trong ngày đầu phát động phong trào thi
đua, đã có gần 100 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức ủng
hộ số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đến nay, xã Đồng Minh đã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông
thôn mới. Việc hỗ trợ sẽ giúp địa phương đạt được tiêu chí về văn hóa – một
trong những tiêu chí khó.  Phó Chủ tịch
HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích mong muốn các cấp, ngành, địa phương tiếp tục
thi đua, nhân rộng mô hình trợ giúp, lựa chọn mô hình trợ giúp thiết thực, hướng
vào thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Về phía các địa phương tiếp nhận, cần
có kế hoạch sử dụng hiệu quả các công trình được hỗ trợ.

(Nguồn: Quận ủng hộ huyện xây dựng nông thôn mới//Báo
Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 07/04/2016)

 

124. Dự án công viên cây xanh Tam Bạc: Dự kiến
20-4, hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1.

Chiều 11-4, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Thường trực
UBND thành phố kiểm tra tiến độ thi công dự án công viên cây xanh từ bến xe Tam
Bạc cũ đến chân cầu đường bộ Tam Bạc.

Dự án công viên cây xanh từ bến xe Tam Bạc cũ đến chân cầu
đường bộ Tam Bạc được chia làm 2 giai đoạn. Dự kiến, ngày 20-4, giai đoạn 1 dự
án hoàn thành. Giai đoạn 2 dự án có 250 hộ dân và 8 tổ chức nằm trong chỉ giới
thu hồi. Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quận Lê Chân hoàn thành việc
kiểm kê 203/250 hộ. Việc di dời, giải phóng mặt bằng đối với các tổ chức, y tế,
quận nhận bàn giao mặt bằng của Ban quản lý dự án Việt Tiệp 2 và đang tiến hành
lập dự toán kinh phí tháo dỡ. Bên cạnh đó, có 5 cơ sở y tế đã di dời nhưng chưa
xong thủ tục bàn giao mặt bằng. Hiện còn Cơ sở điều trị methadol với hơn 400 bệnh
nhân và  Bệnh viện Y học cổ truyền đang
chờ phê duyệt kinh phí xây dựng trụ sở mới. Sở Y tế đề xuất thành phố đầu tư
xây dựng một số hạng mục nhà để xe, nhà kho cho Trung tâm cấp cứu 115.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, địa phương, Phó chủ
tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu quận Hồng Bàng khẩn trương trình các
ngành chức năng phê duyệt giá đất tái định cư, phục vụ di dời khoảng 100 hộ của
dự án; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giai đoạn một dự án, việc lắp đặt thiết bị
mới cho Trạm biến áp Hàm Tử 1; khẩn trương điều chỉnh dự án kinh phí cho giai
đoạn 2 của dự án gồm cả kinh phí xây lắp và giải phóng mặt bằng.  Quận Lê Chân khẩn trương hoàn tất thủ tục xây
dựng Trường mầm non Hướng Dương ở địa điểm mới, phục vụ việc di chuyển trường
cũ; phối hợp các ngành chức năng sớm công bố giá đền bù dự án, bảo đảm quyền lợi
người dân; đồng thời, tăng cường công công tác tuyên truyền, vận động để người
dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của dự án; phối hợp Sở Tài nguyên-Môi trường,
Xây dựng làm tốt công tác kiểm kê, tính toán đền bù, xây dựng khu tái định cư
vĩnh Niệm phục vụ việc di dời dân. Thanh tra thành phố sớm có trả lời, giải
thích những kiến nghị, khiếu nại của người dân. Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài
chính bố trí nguồn vốn bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, Văn phòng
UBND thành phố khẩn trương hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản đối với 5 cơ sở
y tế đã di dời.

(Nguồn: . Dự án công viên cây xanh Tam Bạc: Dự kiến 20-4,
hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1/Thu Thủy//Báo Hải Phòng điện tử. – ngày
1/4/2016)

 

            125. Chống
ngập khu vực nội thành Hải Phòng: Nâng cao khả năng vận hành hệ thống thu nước
và thoát nước

Năm 2016 được dự báo ít mưa,
nhưng có khả năng xuất hiện những cơn mưa bất thường, mưa to. Từ cuối tháng 3 đến
nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng triển khai chiến dịch nạo vét ga
thu, tăng cường vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống cánh cống, trạm bơm, cống ngăn triều
và mương hồ nhằm tăng cường khả năng chống ngập trên địa bàn 4 quận Ngô Quyền,
Lê Chân, Hồng Bàng và Hải An.

Tổng vệ sinh diện rộng :

Chiến dịch nạo vét ga thu, tăng cường vệ sinh, chủ động
chống ngập  trong mùa mưa bão là hoạt động
được công ty triển khai sớm, trên diện rộng và duy trì từ nhiều năm qua. Trong
dịp này, toàn thể công nhân của 4 xí nghiệp thoát nước được huy động tiến hành
nạo vét ga thu hàm ếch trên tất cả các tuyến đường, ngõ ngách; phá dỡ vật cản
trước miệng ga thu; vớt vật cản, mở rộng mương khơi thông dòng chảy; bơm rửa bờ
kè các hồ điều hoà; dọn vệ sinh các trạm bơm nước thải, kiểm tra công tác vận
hành trạm bơm, cống ngăn triều; kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cánh phai, van lật,
cống ngăn triều; cập nhật số liệu về mưa cũng như tình trạng ngập lụt làm cơ sở
cho việc quản lý và kịp thời sửa chữa các công trình, hệ thống thoát nước:

Với  tổng cộng 14 cống
ngăn triều, 450km đường ống và gần 20.000 ga cống các loại, Hải Phòng được đánh
giá là một trong những địa phương có hệ thống thoát nước đứng đầu toàn quốc.
Tuy nhiên, hệ thống thoát nước đô thị của thành phố dùng chung cho thoát nước
mưa và thoát nước thải; hạ tầng thoát nước do xây dựng từ lâu, nguồn vốn đầu tư
còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu tốc độ đô thị hoá; tình trạng lấn chiếm
lòng kênh, mương cũng như sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân khiến khả
năng tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước đô thị Hải Phòng bị ảnh hưởng
nghiêm trọng.

Để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho đô thị, thời
gian qua, Công ty Thoát nước triển khai nhiều giải pháp, trong đó chủ động khai
thác hiệu quả chương trình hợp tác giữa Hải Phòng và thành phố Kytakyushu (Nhật
Bản) trong lĩnh vực môi trường và cấp - thoát nước. Qua đó, tăng cường trao đổi
thông tin, tập huấn kỹ năng chuyên ngành về quản lý hệ thống thoát nước, các giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống thoát nước. Đặc biệt, lần đầu Công ty
thoát nước Hải Phòng thí điểm chương trình kiểm tra lòng cống thoát nước bằng
thiết bị tivi camera để phát hiện các điểm rò rỉ, nứt vỡ và ách tắc thay thế
con người do Cục Cấp thoát nước thành phố Kytakyushu hỗ trợ về thiết bị và kỹ
thuật.

Chú trọng giải quyết các trọng điểm ngập :

Cùng với tổng vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị tổng thể,
công ty tập trung cao cho những điểm có nguy cơ ngập lụt khi xảy ra những cơn
mưa lớn hơn 100mm.

Theo Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Nguyễn
Minh Tuấn, hơn 3 năm qua, nhiều trọng điểm ngập trên địa bàn 4 quận được công
ty tập trung giải quyết, do đó diện ngập, thời gian và chiều cao ngập tại nhiều
điểm giảm khá rõ. Tuy vậy, với những cơn mưa lớn hơn 100mm, còn những điểm đáng
lo ngại trên các tuyến đường như : Đình Đông, An Đà, Lê Lợi (quận Ngô Quyền);
Minh Khai, Đường 5 (cũ) thuộc quận Hồng Bàng; khu bãi Cát, đường  Văn Cao, Đông Hải 1 (quận Hải An); Tô Hiệu
(quận Lê Chân)...Theo đó, công ty chỉ đạo các xí nghiệp chú trọng chống ngập tại
các điểm này. Trong đó, khu vực Đông Hải 1, đơn vị tiến hành cơi cổ ga, sửa chữa
ga hỏng đường Bùi Thị Tự Nhiên; nạo vét lợi ga hàm ếch các đường : Cát Bi, Lý Hồng
Nhật, Trần Văn Lan, Hào Khê, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phủ Thượng Đoạn,
đường 193 Văn Cao... Trước đó, công ty tiến hành đấu nối đoạn cống từ đường Bùi
Tự Nhiên đến đường Phương Lưu; trung tu nạo vét bùn đường Phương Lưu (từ ngõ
202 đến đoạn cống D800 đường Phương Lưu; trung tu nạo vét bùn đường Phủ Thượng
Đoạn (từ ngã tư đường Bùi Thị Tự Nhiên đến đường Đà Nẵng; đấu nối cống thoát nước
từ số 186 đến số 210 đường Phủ Thượng Đoạn (khu vực đền Phú Xá); cải tạo thoát
nước ngõ 67 đường Ngô Gia Tự. Đối với khu vực Đình Đông và An Đà đơn vị duy trì
tốt dòng chảy điểm xả cửa Chợ Hàng (Cống Tây ra kênh An Kim Hải và Cống Tây ra
kênh Tây Nam), tăng cường thoát nước về phía đường Lạch Tray. Đồng thời, tăng
cường khả năng tiêu thoát nước cho các cửa xả tại khu vực đường An Đà.

Để chống ngập khu vực Tô Hiệu, đơn vị cải tạo, sửa chữa,
thông rửa hệ thống thoát

nước đường Lạch
Tray; cống, ga đường Tô Hiệu ( từ ngã tư Chùa Hàng đến Lạch Tray), Hàng Kênh (từ
Tô Hiệu đến ngã ba Đình Đông) và sửa chữa, thông rửa hệ thống thoát nước đường
Chùa Hàng, ngõ Lâm Tường, đường Mê Linh (đoạn từ ngã tư Hồ Sen đến đường Hai Bà
Trưng. Trên địa bàn quận Lê Chân, đường Trần Nguyên Hãn (khu vực bến xe Niệm
Nghĩa đến đường Nguyễn Văn Linh) cũng được cải tạo. Tại quận Hồng Bàng, đơn vị
cải tạo thoát nước đường tàu Bãi Sậy khu tập thể Trại Chuối. Tiến hành chống ngập
một số điểm dọc đường Nguyễn Văn Linh, đường 5 (cũ); sửa chữa cải tạo cống hộp
đường 5 (trước cửa đơn vị phòng cháy chữa cháy đến số 312 Hùng Vương). Đặt cống
thoát nước đường Hùng Vương (đoạn cây xăng 310 Hùng Vương).

(Nguồn : Chống ngập khu vực nội thành Hải Phòng:
Nâng cao khả năng vận hành…/Thủy An//Báo Hải Phòng. - ngày 15/04/2016)

 

            126. WaterFront
City-khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố Hải Phòng

Waterfront City - Dự án khu đô
thị đẳng cấp tại Hải Phòng do Công ty Agape Việt Nam (100% vốn của tập đoàn Agape Holding Pte Ltd., Singapore) đầu tư
đã chính thức được mở bán.

Là một trong số các dự án đầu tư theo hướng phát triển đô
thị xanh, đô thị sinh thái, Waterfront City hội tụ nhiều lợi thế, hứa hẹn mang
đến những tiện ích tốt nhất cho cư dân sinh sống tại đây

Khu đô thị ven sông Lạch Tray - Waterfront City hiện đang
sở hữu quy mô lớn nhất tại Hải Phòng, có tổng diện tích trên 26ha, được xây dựng
trên 500 căn nhà thấp tầng gồm Biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà hợp khối,
nhà ở liền kề và 7 tòa nhà 22 tầng. Được xây dựng theo quy hoạch kiến trúc
Singapore, tập trung vào không gian xanh, thân thiện với môi trường, Waterfront
City tạo lập phong cách sống mới, một xu hướng mới trong cuộc sống cho người
dân thành phố hoa phượng đỏ.

Vị trí đắc địa :

Waterfront City nằm ven bờ sông Lạch Tray, thuộc phường
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Waterfront City sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách trung
tâm Hải Phòng 5km về phía Tây bắc; phía Tây nam giáp khu phức hợp của Tập đoàn
Vingroup, với tổ hợp bệnh viện đa khoa quốc tế và trường học quốc tế đa cấp,
trường đại học và các công trình phát triển đô thị, dự án đang được đền bù thu
hồi đất và triển khai xây dựng. Phía Đông giáp Bến xe Cầu Rào 1; phía Tây giáp
trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, thuận tiện tới khu nghỉ mát Đồ Sơn. Kề cận là dự
án Trung tâm đa chức năng của Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải
Phòng.

Khu vực chiến lược này được quy hoạch tổng thể để trở thành
khu trung tâm thương mại mới sầm uất với nhiều trục giao thông chính, là nơi đặt
trụ sở của các cơ quan chính quyền thành phố.Ngoài ra, cư dân tại đây chỉ cần
di chuyển chưa đến 4km để đến Sân bay quốc tế Cát Bi và Cảng Hải Phòng, rất thuận
lợi cho các hoạt động giao thương và du lịch.

Tinh hoa kiến trúc Singapore :

Waterfront City được đầu tư bởi Công ty Agape Việt Nam,
trực thuộc tập đoàn Agape Holding Pte Ltd., Singapore, nhờ vậy dự án kế thừa những
tinh hoa của quy hoạch kiến trúc trẻ trung, hiện đại và thành công của đảo Quốc
sư tử. Cư dân đô thị có thể tận hưởng không gian mát lành với dòng sông  Lạch Tray hiền hòa, thơ mộng, công viên sinh
thái đã được quy hoạch bên bờ sông chạy ven khu đô thị.

Bên cạnh đó, khu đô thị cũng đảm bảo những tiện ích đẳng
cấp nhất do các tập đoàn của Nhật bản đầu tư 7 tòa nhà cao 22 tầng gồm khách sạn
quốc tế năm sao, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp
dành cho cộng đồng cư dân Nhật sinh sống tại đây. Các tiện ích này dự kiến sẽ
được khởi công vào đầu tháng 10 tới đây. Những công trình này sẽ mang lại sự tiện
lợi tối đa cho cuộc sống mà ít đô thị mới hiện nay có được.

Khu đô thị sinh thái đẳng cấp đầu tiên tại Hải Phòng :

Từng căn hộ được chăm sóc tỉ mỉ, tràn ngập ánh sáng tự
nhiên và thấm nhuần phong thủy Phương Đông, tối ưu hóa tiện ích và an lành cho
cư dân đô thị.

Hải Phòng là một trong những thành phố trẻ năng động nhất
cả nước. Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, cư dân đang kì
vọng sở hữu một không gian sống sang trọng, trong lành, gần gũi với thiên
nhiên, tách khỏi những khói bụi ồn ã của cuộc sống đô thị. Waterfront City ra đời
biến những mong ước đó thành sự thực.

Bạn có thể đi dạo trên con đường tràn ngập màu xanh của
thảm cỏ và hàng cây xanh của khu Biệt thự đơn lập, hít sâu luồng gió thanh mát
của con sông Lạch Tray thơ mộng. Bạn có thể tổ chức những bữa tiệc nướng ngoài
trời, giao lưu với láng giềng trong khoảng không gian ngoài trời chung giữa hai
căn biệt thự song lập. Thưởng thức vẻ đẹp đa sắc màu của những vườn hoa, vui
chơi cùng con trong sân chơi chung của mỗi tiểu khu biệt thự liền kề. Cuộc sống
yên bình đến lý tưởng đã mở ra trước mắt.

Waterfront City còn là sự kết hợp giữa phong cách Á - Âu
đầy tinh tế, hiện đại với kiến trúc và quy hoạch từ “Singapore Garden”. Bên cạnh
đó, một khu nhà cao tầng được dành riêng trở thành Làng văn hóa Nhật Bản.
Waterfront City giống như một thế giới đa văn hóa thu nhỏ mang đến một phong
cách sống mới năng động để tiếp cận với nhiều cơ hội giao thương, học hỏi và
giáo dục cho con trẻ.

Điểm nhấn của Waterfront City là 7 tòa tháp cao 22 tầng nằm
liền kề khu dân cư, không đâu mang đến bạn nơi sống đầy đủ tiện ích, an toàn và
hoàn hảo như tại Waterfront City. Muốn vận động, bạn đã có sân tennis, hồ bơi
và phòng tập thể dục ngay trong khu đô thị.

3 trường học chất lượng cao cung cấp một môi trường giáo
dục hoàn chỉnh cho con bạn. Không những thế, cư dân sống tại Waterfront City có
thể kết nối với hạ tầng xã hội tiêu chuẩn quốc tế với các bệnh viện, trường học
quốc tế nói trên.

(Nguồn : WaterFront City-khu đô thị kiểu mẫu đầu
tiên tại thành phố Hải Phòng//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 19/04/2016)

 

127. Quần đảo Long Châu đủ điều kiện xây dựng
khu bảo tồn biển

Quần đảo Long Châu với khoảng
40 hòn đảo lớn nhỏ với đa dạng sinh học biển, 
đủ điều kiện để quy hoạch thành khu bảo tồn biển loài và nơi cư trú.

Quần đảo cách bờ biển Hải Phòng 50 km, trong đó lớn nhất
là đảo Long Châu  rộng khoảng 1 km², trên
đảo có ngọn hải đăng bằng đá cao 109,5 m, chiếu sáng xa tới 27 hải lý được xây
dựng và đưa vào khai thác từ năm 1894. Do đảo xa bờ nên, ít chịu tác động từ lục
địa, môi trường nước khá trong, sạch, nền đáy thoải đều phù hợp cho rạn san hô
sinh sống. Đây là khu vực có hệ sinh thái và rạn đa dạng, phong phú với khoảng
124 loài san hô cứng và 22 loài san hô không tạo rạn, gồm san hô mềm, san hô
xanh, san hô hình thủy tức. Độ phủ san hô sống tại quần đảo Long Châu bình quân
đạt 42%; khu tập trung nhiều san hô nhất là vụng Cây Bàng có độ phủ 56-68%.

Với vị trí khá biệt lập, ít chịu tác động từ lục địa và hệ
đa dạng sinh học biển phong phú, qua khỏa sát thực tế, Viện Tài nguyên-Môi trường
biển đề xuất xây dựng đảo Long Châu thành khu bảo tồn biển và nơi cư trú. Theo
bản đồ quy hoạch do Viện Tài nguyên-Môi trường biển xây dựng, khu bảo tồn loài
và nơi cư trú Long Châu gồm: vùng lõi được xác định là khu đảo Hòn Giữa và khu
đảo có ngọn hải đăng với nhiệm vụ bảo vệ rạn đá và san hô. Vùng đệm gồm các khu
đảo Long châu Tây, Long Châu Nam được quy vùng đề nuôi cá, tôm hùm, thân mềm
trong lồng. Kế đó là vùng chuyển tiếp, tại đây khuyến khích hoạt động khai thác
bền vững, nghiêm cấm hoạt động khai thác bằng thuốc nổ. Việc hoàn thiện, xây dựng
quần đảo Long Châu thành khu bảo tồn không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn
có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế biển của thành phố. Theo PGS,TS Nguyễn
Chu Hồi, quần đảo Cát Bà-Long Châu là mảng không gian biển độc đáo; với sự hiện
diện độc đáo của cụm quần đảo đá vôi Cát Bà - Long Châu - Đầu Bê chứa đựng các
giá trị toàn cầu và quốc gia. Đây là các hệ tự nhiên đa dạng, có tính nổi trội
khác với các mảng không gian còn lại của Hải Phòng. Mảng không gian biển đảo
Cát Bà - Long Châu là tiền đề quan trọng để phát triển các ngành kinh tế xanh dựa
vào bảo tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tuy nhiên, để tạo dựng “thương hiệu” cho mảng không gian
biển - đảo Cát Bà - Long Châu, thành phố tiếp tục đề nghị Chính phủ trình
UNESCO công nhận mở rộng di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với tên gọi mới
“Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Cát Bà”, bao gồm quần thể đá vôi vịnh
Bái Tử Long, vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, quần đảo đá vôi Long Châu, quần đảo
đá vôi Đầu Bê. Thiết lập mới “Công viên địa chất toàn cầu” trong phạm vi quần
thể đảo đá vôi nói trên để tiếp tục quản lý và sử dụng hiệu quả các giá trị bảo
tồn được quốc tế, quốc gia vinh danh, như: Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu dự trữ
sinh quyển Cát Bà, Khu bảo tồn biển Cát Bà... Cùng phát triển nghề cá và du lịch,
nên khuyến khích phát triển nghề cá giải trí (đánh cá giải trí, câu cá giải
trí) và đa dạng loại hình du lịch lặn biển, du thuyền, leo núi, du lịch mạo hiểm
gắn với  phát huy và tôn tạo các giá trị
lịch sử, truyền thống, văn hóa và khảo cổ học tương xứng, phát triển dịch vụ chất
lượng cao phục vụ du lịch sinh thái biển.

 (Nguồn : Quần
đảo Long Châu đủ điều kiện xây dựng khu bảo tồn biển/Bảo Châu//Báo Hải Phòng điện
tử. – ngày 26/04/2016)

 

128. Nghiên cứu phương án tối ưu cho việc xử lý
rác thải rắn và sử dụng các nguồn tài nguyên của thành phố

Chiều 26-4, đồng chí Nguyễn Văn
Tùng, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia thành phố
Kitakyushu (Nhật Bản) do ông Kengo Ishida, Giám đốc  điều hành Cục môi trường thành phố Kitakyushu
làm trưởng đoàn, thảo luận về những khó khăn, thách thức của Hải Phòng trong
triển khai các dự án thí điểm trong khuôn khổ “Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng
xanh của thành phố Hải Phòng” được hai thành phố Hải Phòng- Kitakyushu phối hợp
xây dựng.

Tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Tùng và đại diện
Đoàn chuyên gia thành phố Kitakyushu cùng nhau trao đổi các vấn đề liên quan đến
việc triển khai các dự án thí điểm trong khuôn khổ “Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng
xanh của thành phố Hải Phòng”, cụ thể đề xuất : Sử dụng lò nung điện hiệu suất
cao cho các doanh nghiệp và các khu công nghiệp; các dự án mới về xử lý rác thải
tại Cát Bà và Tràng Cát; cấm xe ô tô, xe buýt chạy bằng xăng dầu trên đảo Cát
Bà; tăng phí thăm quan đảo Cát Bà;  phí xử
lý rác thải để chi trả cho các dự án xử lý rác thải mới.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao
sự hợp tác của thành phố Kitakyushu trong khuôn khổ “Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng
xanh của thành phố Hải Phòng”. Thành phố Hải Phòng mong muốn thành phố
Kitakyushu tiếp tục nghiên cứu phương án tối ưu cho việc xử lý rác thải rắn
cũng như sử dụng các nguồn tài nguyên của thành phố Hải Phòng, giúp cắt giảm tối
đa các-bon và thúc đẩy phát triển xanh.

(Nguồn : . Nghiên cứu phương án tối ưu cho việc xử
lý rác thải rắn…//Báo Hải Phòng. - ngày 27/04/2016)

 

 

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa