Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 11/2015

LỜI NÓI ĐẦU:

           

Với mục đích cung cấp
những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo
chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn
Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin
tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa
phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa
học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời
gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban
biên tập “Hải Phòng qua những trang báo”
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện
những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn
đọc.

Ý kiến và thư góp ý
xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ:
Thuvienhaiphong@gmail.com.

 

I. Chính trị;
Chính  sách

1. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm
việc tại Hải Phòng

            Sáng 31/10, Phó Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về tình hình
phát triển kinh tế - xã hội thành phố; công tác cải cách hành chính; công tác
bảo đảm ATGT thành phố.

            Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá
cao Đảng bộ, chính quyền và dân TP Hải Phòng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt
qua nhiều khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ những chủ trương lớn của
Trung ương, của thành phố…

            Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thành tích
10 tháng qua của Hải Phòng rất đáng trân trọng, với GDP tăng 9,52%, chỉ số sản
xuất công nghiệp IIP tăng 15,84%; sản lượng hàng hoá qua cảng 56,47%, tăng
13,22%; thu hút FDI 688,37% triệu USD; TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số
người chết và số người bị thương.

            Công tác cải cách hành chính nhà
nước được đổi mới, hiện đại hoá nền hành chính. Vừa qua, Bộ Nội vụ công bố Chỉ
số Cải cách hành chính năm 2014 của TP Hải Phòng đạt 91,81% (là một trong 3
thành phố đạt điểm thứ nhất, trên 90 điểm, tiếp tục đứng vị trí thứ 2/63 tỉnh,
thành phố)... Đây là thời cơ thuận lợi để Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh
mẽ.

            Thành phố Hải Phòng kiến nghị Chính
phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Hà
Nội - Hải Phòng giảm tải các tuyến đường bộ; đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến
độ thi công nâng cấp mở rộng QL10, đoạn Hải Phòng - Thái Bình; thành lập mới Sở
Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch...

            Phó Thủ tướng ghi nhận và giao cho
các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, giải
quyết.

            Dự khai trương Cổng giao tiếp điện
tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của quận Hồng Bàng, Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương quận Hồng Bàng là đơn vị hành chính đầu tiên ở các
tỉnh, thành phố miền Bắc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính từ năm 2003 và nay
là ISO 9001:2008; là đơn vị hành chính đầu tiên của thành phố khai trương bộ
phận “một cửa” liên thông, hiện đại và triển khai Trang thông tin điện tử chỉ
đạo điều hành trực tuyến vào năm 2007; năm 2009, là quận đầu tiên triển khai và
tổ chức khai trương hệ thống Cổng thông tin điện tử quận và 11 phường.

            Trước đó, chiều 30/10, Phó Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia kiểm tra công tác bảo
đảm TTATGT đường thủy và công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt
động khai thác cát, sỏi tại Hải Phòng.

            Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến
thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đang trên tàu làm công tác bảo đảm
trật tự đường thuỷ nội địa, thị sát một số bến, phương tiện chở khách thuỷ và
tặng 500 áo phao, phao tròn, dụng cụ nổi cứu sinh cho địa phương để trang bị
các bến đò, phương tiện thủy tại địa bàn khó khăn.

            (Nguồn:
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hải Phòng/Đăng Hùng, Văn Thịnh//
Báo Công an nhân dân. - ngày 02/11)

 

2. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa được đẩy mạnh

            Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành
phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết trong những năm qua, thực hiện đường
lối của Ðảng, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được đẩy
mạnh, đạt được kết quả tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            Góp ý kiến về vấn đề “Tiếp tục xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân” được nêu tại dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Bình nhấn
mạnh tuy nhiên, công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa còn chưa
theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và quản lý đất nước. Năng lực xây
dựng thể chế còn hạn chế, hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ,
thống nhất…

            Những hạn chế, yếu kém trong lĩnh
vực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã gây ra những khó khăn, cản
trở, làm hạn chế thành tựu của đất nước, trong một số lĩnh vực còn tạo nên bức
xúc xã hội.

            Theo ông Nguyễn Xuân Bình, để làm
tốt công việc này, cần quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, đường lối của
Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (thể hiện trong Cương
lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - bổ sung, phát
triển năm 2011). Trong đó, tập trung vào 3 vấn đề lớn: thứ nhất, tiếp tục đổi
mới tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước. Ðổi mới tổ chức và hoạt động của
Quốc hội, bảo đảm để Quốc hội thật sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân
dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

            Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức trong sạch, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong
tình hình mới. Bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức, xác định
rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức ở từng vị
trí công tác. Ðổi mới chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ hoàn
thành tốt nhiệm vụ, có cơ chế loại bỏ những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi
phạm kỷ luật, không có uy tín với nhân dân.

            Thứ ba, tích cực phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm bằng các giải pháp đồng bộ: Hoàn thiện thể
chế và đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham
nhũng, lãng phí; có cơ chế bảo vệ, khuyến khích người đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy vai trò của nhân dân, của các cơ quan dân
cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng trong
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

            Đối với thành phố Hải Phòng, ông
Nguyễn Xuân Bình cho rằng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp. Lãnh đạo tổ chức
thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; bầu cử đại biểu Hội đồng
Nhân dân thành phố khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2016-2021.

            Tiếp tục thực hiện phương châm “dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra;” có cơ chế để nhân dân giám sát mọi hoạt
động của các cơ quan Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự là
công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực thực hành dân chủ và bảo đảm
dân chủ.

            Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành
phố Hải Phòng Lê Khắc Nam góp ý về “Một số giải pháp chủ yếu và đột phá nhằm cơ
cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện
đại hóa để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có
sức cạnh tranh cao.” Theo đó, giai đoạn 2016-2020, thành phố cần định hướng một
số giải pháp chủ yếu và đột phá điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng
trưởng.

            Thứ nhất, định hướng điều chỉnh cơ
cấu kinh tế, trong đó tập trung điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo ngành, nội bộ
ngành; điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế; điều chỉnh cơ cấu đầu
tư; tái cơ cấu doanh nghiệp.

            Thứ hai, định hướng đổi mới mô hình
tăng trưởng kinh tế, trong đó phát huy tối đa lợi thế vị trí, hệ thống cơ sở hạ
tầng đồng bộ, vượt trội, nhất là cảng cửa ngõ quốc tế, cảng hàng không quốc tế,
các ưu đãi để đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và điều
chỉnh cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng hiện đại; chuyển từ tăng trưởng chiều
rộng hiện nay sang tăng trưởng theo chiều sâu trong giai đoạn 2016-2020; tăng
trưởng dựa trên những ngành tham gia mạng sản xuất toàn cầu, chế biến sâu, có
giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường…

            Theo ông Lê Khắc Nam, bên cạnh những
nhóm giải pháp, nhiệm vụ nêu trên, việc tăng cường phối hợp có hiệu quả, đồng
bộ trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là một giải pháp hết sức quan trọng
nhằm bảo đảm tính nhất quán trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, góp phần
thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đặt ra.

            (Nguồn:
Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh/Đoàn Minh
Huệ//Thông tấn xã Việt Nam. - ngày 03/11)

 

3. Tổng kết, trao giải cuộc thi viết
"Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"

            Sáng 4-11, UBND TP tổ chức hội nghị
tổng kết, trao giải cuộc thi     viết
“Tìm hiểu Hiến pháp nước CH XHCN Việt Nam” và phát động hưởng ứng Ngày pháp
luật Việt Nam 9-11. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP chủ trì hội
nghị.    

            Cuộc thi viết về Tìm hiểu Hiến pháp
được phát động từ ngày 6-11-2014, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý
sâu rộng tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các tầng lớp nhân
dân thành phố. Tính đến ngày 30-4-2015, Ban tổ chức đã nhận được 88.038 bài dự
thi của cán bộ và nhân dân thành phố ở 15/15 quận, huyện, 35 sở ban ngành, đoàn
thể thành phố. Trong đó, nhiều đơn vị có số lượng bài dự thi lớn như: quận Kiến
An, huyện Vĩnh Bảo, huyện Thuỷ Nguyên, Sở GD&ĐT, Liên đoàn lao động thành
phố, Sở Y tế… Ban tổ chức cuộc thi của Công an thành phố đã nhận được 6.240 bài
dự thi của CBCS công an các đơn vị, địa phương. Ban tổ chức cuộc thi của Bộ
CHQS TP đã nhận được 1.225 bài dự thi… Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 20
bài dự thi đạt chất lượng cao nhất để trao giải.

            Kết quả: giải Xuất sắc thuộc về chị
Nguyễn Thanh Vân (Trường đại học Hàng hải); giải Nhất thuộc về chị Vũ Thị
Chuyên (Cục Hải quan Hải Phòng). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3
giải ba và 13 giải khuyến khích.

            Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP đã
tặng bằng khen 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ
chức và tham gia dự thi.

            Tại hội nghị, UBND TP đã triển khai
kế hoạch phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam 9-11” với nhiều nội dung,
hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhằm tôn vinh tinh thần thượng tôn pháp luật,
nâng cao ý thức tìm hiểu, nghiên cứu, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân
dân thành phố.

            (Nguồn:
Tổng kết, trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt
Nam"// Báo Pháp luật Việt Nam. - ngày 05/11)

 

4. Thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội
hóa biểu diễn nghệ thuật

            Sáng 4-11, tại cuộc làm việc với Sở
Văn hóa thể thao và du lịch về việc thực hiện xã hội hóa giáo dục và đào tạo,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2016,
định hướng đến năm 2020, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó
chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật là
một chủ trương cần thiết giúp hoạt động nghệ thuật phù hợp hơn với nhu cầu của
xã hội, huy động sự tham gia của xã hội vào hoạt động biểu diễn nghệ thuật, bảo
đảm một phần nguồn tài chính cho hoạt động nghệ thuật. Việc thành lập Nhà hát
sân khấu truyền thống là để xác định trách nhiệm cao hơn của nhà nước đối với
việc gìn giữ và phát huy các hoạt động nghệ thuật truyền thống.

            Theo báo cáo, qua gần 3 năm thực
hiện Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố cho thấy, các đoàn nghệ
thuật thành phố đã có cố gắng nâng tỷ lệ xã hội hóa hoạt động biểu diễn, bảo
đảm tự chủ một phần chi phí cho hoạt động thường xuyên, tuy nhiên còn rất hạn
chế (cao nhất mới được 4%).

            Việc xây dựng Nhà hát sân khấu
truyền thống đã được quan tâm song tiến độ rất chậm, chưa đề xuất được cơ chế
chính sách cho hoạt động nghệ thuật; chưa bám sát các nhiệm vụ, giải pháp và
còn thiếu nhiều nội dung như về mô hình tổ chức, quản lý vận hành chung; cơ
chế, chính sách cho hoạt động của các loại hình nghệ thuật vừa đa dạng, vừa bảo
đảm tính đặc thù riêng của từng loại hình nghệ thuật; thiếu nhiều nội dung cần
thiết phải có của một nhà hát sân khấu truyền thống, tiêu chuẩn của một nhà
hát, cơ chế quản lý, cơ chế chính sách, cơ chế vận hành, các điều kiện bảo đảm
hoạt động cho riêng từng đoàn nghệ thuật…; đến nay chưa hình thành được nhà hát
sân khấu truyền thống.

            Phó chủ tịch HĐND thành phố đề nghị
Sở Văn hóa thể thao và du lịch và các đơn vị có liên quan cần bám sát Nghị
quyết của HĐND thành phố và các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện
hiệu quả chủ trương xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tiếp tục bổ
sung, hoàn thiện đề án báo cáo thành phố.

            Mỗi đoàn nghệ thuật cần xây dựng một
kế hoạch cụ thể về hoạt động của đoàn trong điều kiện xã hội hóa, cần có các
giải pháp, kiến nghị đề xuất cụ thể về con người, cơ chế, chính sách, công tác
quản lý biểu diễn nghệ thuật, tổ chức bộ máy..., tiếp tục khắc phục khó khăn
trước mắt, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ viên chức,
diễn viên, người lao động; thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa hoạt
động biểu diễn nghệ thuật.

            (Nguồn
: Thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa biểu diễn nghệ thuật//An ninh Hải
Phòng.-Ngày 10/11)

 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền
biển đảo ở nước ngoài

            Sáng 11-11, tại Hải Phòng, Quân
chủng Hải quân, Đảng ủy Ngoài nước phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm
thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2010-2015.

            Giai đoạn 2010-2015, chương trình
phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Đảng ủy Ngoài nước
từng bước đi vào chiều sâu và đạt được kết quả nổi bật. Công tác phối hợp thông
tin, tuyên truyền về biển, đảo kịp thời, hiệu quả và được triển khai bằng nhiều
hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức triển lãm ảnh, trưng bày tư liệu,
hiện vật về biển, đảo; chiếu phim hoặc thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm…

            Các cấp ủy nước ngoài quyên góp, ủng
hộ quân, dân đang trực tiếp làm ăn, sinh sống trong khu vực quần đảo Trường Sa,
Hoàng Sa với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng; tổ chức nhiều chuyến đi cho cán bộ,
đảng viên của Đảng bộ Ngoài nước thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa
để động viên tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc từ
đó có sức lan tỏa đến cộng đồng ở ngoài nước và bạn bè quốc tế.

            Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn
2015-2020, Bộ Tư lệnh Hải quân và Đảng ủy Ngoài nước tiếp tục quán triệt sâu
sắc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo
trong tình hình mới; tăng cường cung cấp những thông tin, tư liệu khẳng định
chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển
của Việt Nam; tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đấu tranh,
ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xâm phạm an
ninh lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

            Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân và
Đảng ủy Ngoài nước tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2015-2020.

            (Nguồn:
Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo ở nước ngoài//Duy Khánh//Báo Hải
Phòng.- Ngày 12/11)

 

6. Đề xuất giải quyết vướng mắc cho các
dự án giao thông, đô thị

            Sáng 12-11, đồng chí Nguyên Xuân
Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo về tình hình triển khai thực
hiện các dự án giao thông, đô thị trên địa bàn thành phố gồm: dự án đầu tư cải
tạo, nâng cấp đường 356, đoạn 2A từ Ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ và
dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng.

            Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường
356, đoạn 2A từ Ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ có tổng mức đầu tư (sau
khi điều chỉnh là hơn 1.310 tỷ đồng). Giai đoạn 1 xây dựng, nâng cấp tuyến
đường dài gần 2,4km đã hoàn thành và đưa vào sử dung, đóng góp tích cực trong
việc đưa đón hàng qua cảng biển khu vực Đình Vũ. Giai đoạn 2 gồm xây dựng cầu
vượt (nút giao khác mức) theo hướng đường Lê Thánh Tông-356, đang được chủ đầu
tư là sở Giao thông vận tải lựa chọn nhà thầu, tiến hành các bước thực hiện
GPMB liên quan đến 265 hộ dân và tổ chức doanh nghiệp và 9 đơn vị có công trình
ngầm, nổi. Thủ tục xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB cũng đang được quận
Hải An triển khai. Chu đầu tư kiến nghị thành phố xem xét bố trí kế hoạch vốn
cho dự án; chỉ đạo quận Hải An sớm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
phục vụ công tác GPMB, phối hợp di chuyển các công trình ngầm, nổi...

            Dự án án nâng cấp đô thị Hải Phòng
thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, hiện hoàn thành phần xây
dựng và đưa vào sử dụng từ ngày 31-12- 2014, góp phần cải thiện đáng kể đời
sống của nhân dân trong khu vực. Tuy nhiên, dự án còn một số vướng mắc cần tháo
gỡ như: khu chung cư Vĩnh Niệm gặp khó khăn về bàn giao nguồn kinh phí quản lý
khu chung cư, tái định cư; chuyển giao chủ thể quản lý hợp đồng mua bán, cho
thuê căn hộ; bàn giao quản lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Trong công tác
kiểm toán quyết toán dự án, mặc dù cơ bản hoàn thành đối với các gói thầu,
nhưng chưa quyết toán xong chi phí hành chính trong thực hiện công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng tại quận Lê Chân. Bên cạnh đó việc điều chỉnh một
số gói thầu và cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án còn vướng
mắc...

            Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn
Xuân Bình yêu cầu, đối với dự án nâng cấp đường 356 giai đoạn 2, trên cơ sở
những kết quả đã đạt được của giai đoạn 1, các cơ quan liên quan đánh giá tác
động của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai (sửa đổi) và tính kết nối của nút giao
thông khác mức này với tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sắp được
hoàn thành; chủ động đề xuất với thành phố các giải pháp thực hiện khả thi.
Trước mắt, cần tập trung cho công tác bố trí khu tái định cư phục vụ công tác
GPMB; xây dựng phương án thi công, bảo đảm giao thông trên tuyến trong quá
trình triển khai.

            Đối với dự án nâng cấp đô thị Hải
Phòng, các ngành cần tập trung rà soát tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong thực
hiện dự án, Ban quản lý dự án tổng hợp kiến nghị, đề xuất thật rõ ràng. Đối với
các khu tái định cư, các ngành, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương kiểm
tra xem xét bố trí đúng chính sách, đúng đối tượng. Liên quan đến việc quyết
toán chi phí hành chính tại quận Lê Chân, đề nghị sở Xây dựng, sở Tài chính
hướng dẫn, đề xuất hướng xử lý. Phó chủ tịch UBND thành phố đồng tình với đề
nghị của sở kế hoạch - Đầu tư về việc giao Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan chức
năng tính toán phương án bố trí công việc đối với các cán bộ khi dự án kết
thúc.

            (Nguồn
: Đề xuất giải quyết vướng mắc cho các dự án giao thông, đô thị//Báo Hải
Phòng.-Ngày 13/11)

 

7. Hải Phòng cần đẩy mạnh thu hút đầu

            Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo
kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo
thành phố Hải Phòng.

            Trong 10 tháng đầu năm 2015 tổng sản
phẩm địa phương (GRDP) của thành phố Hải Phòng tăng 9,52%; chỉ số sản xuất công
nghiệp (IIP) tăng 15,84%; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 56 triệu tấn; thu
ngân sách Nhà nước tăng 20%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng
12,55%; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 688,37 triệu USD. Thành phố đã huy
động, sử dụng tốt mọi nguồn lực, đã khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự
án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố.

            Cải cách hành chính tiếp tục đạt
được những kết quả tích cực, Thành phố đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành
quyết liệt, hiệu quả trong cải cách hành chính như tăng cường phân cấp, ủy
quyền cho các Sở, ngành, địa phương chủ động kiểm tra, giám sát xử lý thủ tục
hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho người
dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

            Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp
tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, chính sách an sinh xã hội
được triển khai kịp thời, mức hỗ trợ gia đình chính sách được nâng lên; công
tác bảo đảm an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm cả 3
tiêu chí; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

            Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời
gian tới, thành phố Hải Phòng cần phát huy tiềm năng, lợi thế và thời cơ mới,
huy động sử dụng tốt mọi nguồn lực, thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước,
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng
kinh tế và thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trong đó Thành phố cần xác định các
ngành, lĩnh vực có giá trị và giá trị gia tăng cao để tập trung nguồn lực đầu
tư phát triển.

            Đồng thời triển khai thực hiện hiệu
quả các nhóm nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số
19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhân rộng
mô hình cải cách hành chính tại quận Hồng Bàng, xây dựng chính quyền điện tử,
phấn đấu trở thành một trong những địa phương của cả nước dẫn đầu về cải cách
hành chính gắn với tổ chức bộ máy hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, xây dựng
thành phố Hải Phòng giàu đẹp, văn minh.

            Bên cạnh đó, tăng cường các giải
pháp quản lý kinh doanh vận tải, nhất là vận tải hành khách; xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; nghiên cứu, đề xuất phương thức
vận tải kết nối vận chuyển hàng hóa đường thủy tại các tỉnh ven biển phía Bắc;
quy hoạch hệ thống bến xe và có phương án xây dựng các trung tâm thông tin giao
thông bằng công nghệ thông tin hiện đại để kiểm soát hoạt động giao thông; tiếp
tục thực hiện các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

            (Nguồn
: Hải Phòng cần đẩy mạnh thu hút đầu tư/Phan Hiển//Báo điện tử Chính phủ.-Ngày
13/11)

 

8. Sớm có cơ chế hỗ trợ người cai
nghiện tự nguyện

            Chiều 11-11, đồng chí Lê Khắc Nam,
Phó chủ tịch UBND thành phố làm việc với Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Hải
Phòng (Trung tâm Gia Minh) về tình hình hoạt động và công tác chuyên môn 10
tháng năm 2015. Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng dự.

            Với phác đồ điều trị chuẩn của Bộ Y
tế từ cắt cơn, giải độc đến phục hồi, chăm sóc sức khỏe, việc điều trị cai
nghiện tại Trung tâm Gia Minh được học viên và các thân nhân tin tưởng, yên tâm
điều trị. Tuy nhiên, tháng 12-2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2596
về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm
2020, trong đó thực hiện giảm dần tỷ lệ điều trị bắt buộc người nghiện tại các
trung tâm (xuống 20% năm 2015 và 6% vào năm 2020). Từ khi Nghị định 221 của Chính
phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
bắt buộc có hiệu lực thi hành, số lượng học viên trung tâm giảm dần . Trung tâm
kiến nghị UBND thành phố sớm có cơ chế hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện; đề
xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi triển khai Nghị định 221, nhất
là giảm thời gian và quy trình xác minh người nghiện.

            Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê
Khắc Nam giao huyện Thuỷ Nguyên, địa phương có số người nghiện cao nhất thành
phố hiện nay, làm điểm việc vận dụng các chính sách và kinh nghiệm của các
tỉnh, thành phố khác về việc đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện theo
diện Nghị định 221, trong đó mạnh dạn sàng lọc và buộc đối tượng nghiện có tiền
án, tiền sự, nghiện ma tuý tổng hợp đi cai nghiện và sớm xây dựng trung tâm
điều trị cai nghiện bằng Methadone. Đối với người cai nghiện tự nguyện, Sở Tài
chính và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, hỗ trợ kinh phí cai
nghiện, bắt đầu từ tháng 11-2015.

            (Nguồn
: Sớm có cơ chế hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện //Báo Hải Phòng 13/11)

 

9. Dự án phát triển giao thông đô thị
Hải Phòng: Tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng

            Sáng 13-11, đồng chí Nguyễn Xuân
Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì kiểm tra thực địa và kiểm điểm tiến
độ Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng.

            Theo Ban quản lý dự án khu vực các
công trình giao thông vận tải (Sở GTVT), tiến độ dự án phát triển giao thông đô
thị Hải Phòng chậm so với kế hoạch đề ra và rất khó có thể hoàn thành trong
thời gian Hiệp định tài trợ được ký giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới có hiệu
lực (tháng 12-2016). Nguyên nhân chủ yếu do những khó khăn, vướng mắc trong
công tác GPMB và vốn đối ứng. Theo đề xuất của BQL dự án, để đẩy nhanh tiến độ,
trước mắt cần tập trung giải quyết dứt điểm công tác GPMB ngay trong năm 2015
tại một số vị trí trọng yếu như: 45 hộ đất nông nghiệp xã Hồng Thái (huyện An
Dương); các trụ P7, P8, mố A11 cầu Đồng Khê (quận Kiến An); mố A0, các trụ P1,
P2, P3 cầu Niệm 2 và tình trạng các hộ dân ngăn cản thi công trụ P4 cầu Niệm 2;
bàn giao mặt bằng đất thổ cư phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), mặt bằng phía
quận Ngô Quyền và mặt bằng tại các phường Cát Bi, Thành Tô (quận Hải An). Cùng
đó, thành phố cần bố trí đủ nguồn vốn đối ứng để thực hiện công tác GPMB và các
địa phương khẩn trương bố trí tái định cư cho người dân.

            Phó chủ tịch UBNDTP Nguyễn Xuân Bình
lưu ý, tiến độ dự án chậm sẽ tác động không tốt đến tình hình phát triển KT -
XH thành phố, cũng như sẽ ảnh hưởng đến uy tín trong việc thực hiện cam kết với
tổ chức tín dụng quốc tế. Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Bình yêu cầu các cơ quan
liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm trong việc đẩy
nhanh tiến độ dự án. Cần làm tốt việc xây dựng các khu tái định cư bảo đảm chất
lượng, thuận tiện, thu hút người dân vào sinh sống. Các địa phương cần tranh
thủ sự đồng thuận của nhân dân trong công tác GPMB, thực hiện đúng trong công
tác này đối với nhân dân.

            (Nguồn
: Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng…//Báo Hải Phòng.-Ngày 14/11)

 

10. Đẩy nhanh sắp xếp, tái cơ cấu doanh
nghiệp nhà nước tại Hải Phòng: Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế

            Theo đánh giá của Ban chỉ đạo (BCĐ)
đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương, 10 tháng qua, Hải Phòng là một
trong số ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao trong sắp
xếp doanh nghiệp nhà nước (DNNN)...

Đạt 50% kế hoạch:

            Theo kế hoạch, giai đoạn 2011- 2015,
Hải Phòng thực hiện Cổ phần hóa (CPH) 15 DNNN. Trong đó, năm 2013 hoàn thành
thủ tục đối với Công ty TNHH MTV Thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải
Phòng. Trong số 14 doanh nghiệp (DN) còn lại, 10 tháng qua thành phố hoàn thành
thủ tục CPH với 9 DN. Trong đó, 7 DN tiến hành đại hội cổ đông thành lập và
đăng ký DN như Công ty Da giày, Cấp nước, Phục vụ mai táng, Điện chiếu sáng,
Công trình công cộng và Xây dựng; Bến xe; Công trình công cộng và dịch vụ du
lịch. 2 DN hoàn thành việc bán cổ phần, chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thành
lập công ty cổ phần là Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng và Công ty TNHH MTV
Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

            Như vậy, về cơ bản, Hải Phòng hoàn
thành hơn 50% kế hoạch đề ra. Thời gian tới, sẽ thực hiện CPH 5 DN và 1 bộ phận
DN. Trong đó, Xí nghiệp dịch vụ nuôi trồng thủy sản Đồ Sơn đã phê duyệt phương
án CPH, thực hiện bán đấu giá cổ phần thành công, đang tổ chức bán cổ phần cho
người lao động và nhà đầu tư chiến lược. 1 DN đã phê duyệt giá trị DN là Công
ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hải Phòng, đã xây dựng phương án cổ phần hóa,
các ngành đang thẩm định. 4 DN còn lại đang thực hiện xác định giá trị DN để
CPH.

            Tuy nhiên, so với kế hoạch, tiến độ
thực hiện vẫn chậm. 2 tháng cuối năm, còn rất nhiều việc phải hoàn thành mới
đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng theo chỉ đạo của Trung ương.

Khó về cơ chế:

            Theo BCĐ đổi mới và phát triển doanh
nghiệp Hải Phòng, lãnh đạo thành phố và các ngành, các DN liên quan quyết liệt,
cố gắng, thực hiện hết trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, do vướng nhiều, nhất
là về cơ chế, nên khó có thể hoàn thành đúng kế hoạch.

            Cụ thể, để giải thể 2 DN là Công ty
chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao
phải trải qua rất nhiều bước và nhiều thủ tục. Do đó, tới ngày 16-10-2015, UBND
thành phố mới có công văn giao Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn (NN –
PTNT) thực hiện thủ tục phá sản đối với Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải
Phòng; ngày 6- 10- 2015, Bộ NN - PTNT mới có văn bản báo cáo Thủ tướng về thẩm
định và phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp Công ty Nông nghiệp Quý Cao theo
hình thức giải thể. Trên cơ sở đó, UBND thành phố hoàn thiện phương án tổng thể
sắp xếp DN này để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

            Khó khăn lớn nhất hiện nay trong
tiến trình CPH DNNN của Hải Phòng là hầu hết DN hoạt động công ích, nhiều DN
kinh doanh đa ngành nghề, tình hình tài chính, đất đai phức tạp. Trong đó, nổi
lên vướng mắc về phân loại tài sản cố định thuộc hạ tầng xã hội không tính vào
giá trị doanh nghiệp, cụ thể là phân loại và xác định giá trị tài sản thuộc dự
án quản lý và xử lý chất thải rắn do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị làm chủ
đầu tư, dẫn tới khó khăn trong công tác CPH. Cùng với đó, các DN công ích gắn
với quản lý hạ tầng xã hội hoạt động như đơn vị sự nghiệp, nên không có kinh
phí thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, chưa có Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, đặc biệt là các khu vực đất gắn với hạ tầng như hệ thống thoát nước,
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Do đó, một số DN chỉ thực hiện đo đạc đối với diện
tích đất DN sẽ thuê sau khi CPH, diện tích đất gắn với hạ tầng không thực hiện
được do không đủ kinh phí. Việc xử lý tài sản, tài chính và mô hình quản lý dự
án sau CPH cũng rất khó khăn đối với Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát
triển đô thị do DN này đang là chủ đầu tư 2 dự án lớn của thành phố là Khu đô
thị mới Ngã Năm- Sân bay Cát Bi và dự án đường 100 m Lạch Tray- Hồ Đông. Các DN
công ích còn lại do từ trước tới giờ hạch toán như đơn vị sự nghiệp, nguồn thu
một phần từ phí, một phần ngân sách cấp hoặc ngân sách cấp toàn bộ; các DN chưa
tính đúng, tính đủ chi phí hoạt động kinh doanh nên phân loại tài sản theo quy
định cũng khá vướng.

            Một số DN đang có các dự án sử dụng
vốn vay ODA như Công ty Thoát nước, Môi trường đô thị, các khoản vay DN phải
trả ( trước đây ngân sách trả lãi do chưa tới thời hạn trả gốc), nếu tính đủ
thì chi phí rất cao, trong khi nhà nước khống chế mức phí, ngân sách khó khăn
nên cấp không đủ định mức. Nếu đưa các tài sản này thuộc nhà nước thì tài sản
của DN để CPH còn không đáng kể. Cũng như vậy, nếu trừ tài sản là công trình
nhà của nhà nước, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng không có
gì để tính giá trị DN ( trụ sở công ty cũng là nhà thuê).

            Vì thế, Hải Phòng đề nghị, đối với
các DN hoạt động công ích đang thực hiện thu phí, lệ phí, cần  chuyển sang thực hiện cơ chế giá để bảo đảm
tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh như vệ sinh môi trường, thoát nước, trông
giữ xe… Đồng thời, đề nghị tăng định mức chi ngân sách cho sự nghiệp kinh tế để
địa phương nâng định mức chi cho các dịch vụ công ích so với định mức đã được
các bộ, ngành chức năng phê duyệt (hiện Hải Phòng mới thực hiện được khoảng 50%
định mức nên đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn). Thành phố quyết tâm
đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, đáp ứng yêu cầu về CPH, sắp xếp DNNN theo kế hoạch.

            (Nguồn:Đẩy
nhanh Sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Hải Phòng…/ Thanh Hiệp//Báo
Hải Phòng.-Ngày 18/11)

 

11. 
Hải Phòng: Nâng cao nhận thức về an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

            Vừa
qua Trung tâm vì người lao động nghèo LĐLĐ TP. Hải Phòng phối hợp với tổ chức
Actionaid Việt Nam (AAV) và Trường đại học Hàng Hải tổ chức chương trình truyền
thông “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”.

            Tới
dự chương trình có bà Nông Thị Nguyệt – Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng, bà Vũ
Thị Kim Liên – Phó chủ tịch hội LHPN TP cùng đại diện các ban ngành TP, các
thầy cô giáo và sinh viên trường ĐH Hàng Hải.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức
trong học sinh, sinh viên về các nguy cơ mất an toàn, các biện pháp nhằm tăng
cường an ninh trật tự, an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn.

            Buồi
tọa đàm diễn ra trong không khí vui vẻ, các diễn giả đã chia sẻ về quyền của
phụ nữ và trẻ em gái được sống trong môi trường thành phố an toàn; đánh giá về
mức độ xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái; đưa ra những nguyên nhân, giải
pháp để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái; đồng thời trang bị thêm cho
các bạn sinh viên các kĩ năng , các biện pháp về ngăn ngừa, phòng tránh và ứng
phó với những tình huống, nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn đối với phụ nữ và
trẻ em gái. Đặc biệt buổi tọa đàm đã tập trung vào vấn đề quấy rối tình dục,
bạo lực tình dục và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên
trường ĐH Hàng Hải xoay quanh vấn đề này.

            Sau
chương trình, các bạn sinh viên cùng các đại biểu đã tham gia lễ diễu hành biểu
dương lực lượng và thả bóng bay với thông điệp “Thành phố an toàn cho phụ nữ và
trẻ em gái”.

            (Nguồn:
Hải Phòng: Nâng cao nhận thức về an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái Ngân Phạm//
Báo Lao động. - ngày 20/11)

12.
Điều tiết biên chế giữa các ngành bảo đảm
không tăng tổng biên chế

            Sáng
20-11, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Sở Nội vụ thẩm tra đề án và dự
thảo nghị quyết về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà nước thành
phố năm 2016, trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khoá 14. Đồng chí Nguyễn
Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng
chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố, đại diện các ban HĐND, các
sở, ngành.

            Theo
dự thảo đề án, tổng biên chế công chức thành phố được phân bổ năm 2015 là 3.174
biên chế, bằng đúng số biên chế HĐND thành phố thông qua và thấp hơn Bộ Nội vụ
giao 203 biên chế. Tổng số người làm việc sử dụng trong các đơn vị sự nghiệp là
36.858 người, thấp hơn 446 người so với HĐND thành phố thông qua. Trong đó, tập
trung vào một số lĩnh vực như y tế, giáo dục. Việc xây dựng đề án phân bổ biên
chế năm 2016 có nhiều thay đổi do có nhiều văn bản luật mới ban hành, có hiệu
lực từ năm 2016 khiến cơ cấu tổ chức có nhiều thay đổi. Hầu hết các đơn vị, địa
phương đều đề nghị tăng biên chế hành chính phân bổ năm 2016 với tổng số tăng
là 3559 biên chế so với năm 2015; đối với biên chế hành chính, năm 2016, dự
kiến phân bổ là 3205 biên chế.

            Phát
biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình
Bích yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các ngành nghiên cứu phương án tiếp tục
giảm biên chế năm 2016 theo hướng tinh gọn, chất lượng; thực hiện lộ trình cắt
giảm biên chế cần bảo đảm bám sát thực tế, không cào bằng việc cắt giảm biên
chế giữa các đơn vị; ngành nội vụ cần tăng cường kiểm tra, không để phát sinh
mới các hợp đồng lao động không đúng quy định; đối với những thay đổi cơ cấu tổ
chức, cần có điều tiết giữa các khối, các lĩnh vực cho bảo đảm hoạt động của
đơn vị.

            (Nguồn: Điều tiết biên chế giữa các
ngành bảo đảm không tăng tổng biên chế//Báo Hải Phòng.-Ngày 21/11)

 

II. Pháp luật, An ninh – Trật tự:

13.  Dương Kinh, Hải Phòng: Cần xử lý triệt để công trình vi
phạm trật tự xây dựng

            Hiện
nay trên địa bàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng có một số công
trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng. Các công trình này đã bị lực lượng
chức năng “chỉ mặt, điểm tên” nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên xây dựng.

Chưa kiên quyết áp dụng các biện pháp ngăn
chặn:

            Công
trình xây dựng nhà xưởng ngoài đê, diện tích 860m2 do HTX Bao bì Hoàng Minh làm
chủ đầu tư không có giấy phép xây dựng. Thanh tra Sở Xây dựng đã phối hợp với
UBND phường Anh Dũng lập biên bản vi phạm hành chính ngừng thi công xây dựng.
Phường Anh Dũng đã ban hành quyết định đình chỉ thi công; đề xuất UBND quận
Dương Kinh xử phạt theo quy định.

            Tuy
nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã thi công hoàn thiện phần tường bao
che bằng tôn và lợp mái, không chấp hành quyết định đình chỉ thi công. Và không
hiểu vì lý do gì cơ quan chức năng vẫn chưa thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ
điện, nước. Chính quyền địa phương thì tỏ ra “bất lực” khi không có cách nào
ngăn chặn việc thi công xây dựng của chủ đầu tư. Ông Đàm Văn Viến - Phó Chủ
tịch phường Anh Dũng cho biết: Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, chủ đầu tư
có thái độ không hợp tác, đóng chặt cổng, chống đối, ngăn cản lực lượng thực
thi công vụ.

            Hiện
nay, một số công trình biệt thự nhà ở thuộc dự án xây dựng khu nhà ở Nam sông
Lạch Tray trên địa bàn phường Anh Dũng do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 5
làm chủ đầu tư đang xây dựng vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó có 02 công
trình vi phạm quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
Lô G1 - số 109, vượt mật độ xây dựng 23,5%, vi phạm quy định về khoảng lùi mặt
trước 0,25m, thi công sai kích thước theo thiết kế được duyệt; Lô BT6 - số 203
vượt mật độ 10%.

            Thanh
tra Sở Xây dựng đã phối hợp với đại diện UBND phường Anh Dũng lập biên bản làm
việc, biên bản vi phạm hành chính ngừng thi công xây dựng, địa phương đã ban
hành quyết

 

định đình chỉ thi công; tổ chức cắt điện, nước đối
với công trình; đề xuất UBND quận xử phạt theo quy định nhưng đến nay UBND quận
Dương Kinh vẫn chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chưa kiên
quyết áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công, không
chấp hành quyết định đình chỉ thi công.

Cần xử lý triệt để công trình vi phạm trật
tự xây dựng:

            Để
đảm bảo công tác quản lý trong xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm,
Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân quận
Dương Kinh: Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND phường Anh Dũng nghiêm túc
tổ chức thực hiện quyết định đình chỉ thi công; áp dụng các biện pháp ngăn
chặn, đôn đốc, giám sát buộc chủ đầu tư thực hiện quyết định xử phạt và khắc
phục hậu quả theo quy định (xin cấp bổ sung giấy phép xây dựng hoặc tổ chức
tháo dỡ công trình vi phạm) đối với công trình nhà xưởng xây dựng không phép do
HTX Bao bì Hoàng Minh làm chủ đầu tư.

            Đối
với công trình xây dựng vi phạm quy hoạch thuộc dự án xây dựng nhà ở Nam sông
Lạch Tray do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 5 làm chủ đầu tư: Đề nghị UBND
quận Dương Kinh xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; chỉ đạo các phòng,
ban chức năng, UBND phường Anh Dũng nghiêm túc tổ chức thực hiện quyết định
đình chỉ thi công; áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đôn đốc, giám sát buộc chủ
đầu tư khắc phục hậu quả theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục điều
chỉnh quy hoạch chi tiết hoặc xin cấp phép bổ sung hoặc tổ chức tháo dỡ bộ phận
công trình vi phạm quy hoạch theo quy định.

            Yêu
cầu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 5 nghiêm túc chấp hành các quyết định xử
lý vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

            Đề
nghị Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh giải quyết và thông tin kết quả xử lý về
Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2015.

            (Nguồn:
Dương Kinh, Hải Phòng: Cần xử lý triệt để công trình vi phạm trật tự xây
dựng//Đại Vũ//Báo Xây dựng. - ngày 03/11)

 

14.  2 Doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị phạt gần 400 triệu
đồng

            Công
ty cổ phần Cung ứng nhân lực và Thương mại Vietcom và Công ty cổ phần Du lịch
dịch vụ dầu khí Hải Phòng đã bị xử phạt vì hành vi lợi dụng hoạt động đưa người
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của
người lao động.

            Cụ
thể, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) xử phạt Công ty Vietcom
212,5 triệu đồng và đình chỉ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty
này trong vòng 3 tháng do đã lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài để tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của 150 lao động đi làm
việc tại Nhật Bản.

            Cục
yêu cầu Công ty Vietcom phải hoàn trả cho người lao động các khoản đã thu trái
quy định, có trách nhiệm thu hồi để hoàn trả cho người lao động toàn bộ số tiền
do các tổ chức, cá nhân hợp tác với công ty đã thu không đúng quy định trong
thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực; tạm dừng hoạt động đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 3 tháng kể từ ngày 2/11.

            Trước
đó, Thanh tra Bộ LĐTB&XH cũng đã xử phạt hành chính Công ty cổ phần Du lịch
dịch vụ dầu khí Hải Phòng do lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài để tổ chức tư vấn, tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của
người lao động.

            Cùng
với việc bị xử phạt 175 triệu đồng, công ty trên còn bị đình chỉ hoạt động đưa
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng, kể từ ngày
1/11.

            (Nguồn:
2 Doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị phạt gần 400 triệu đồng/Đào Chi//Báo điện
tử Chính phủ. – ngày 03/11)

 

15. Áp dụng mọi biện pháp, ngăn chặn tai nạn và ùn tắc giao
thông trên tuyến quốc lộ 5 qua nội thành Hải Phòng

            Chiều
6-11, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc kiểm tra
công tác bảo đảm an toàn giao thông tuyến quốc lộ 5 (QL 5) đoạn qua nội thành
và khảo sát một số nút giao thông có nguy cơ mất ATGT. Cùng dự có đại diện lãnh
đạo Ban ATGT thành phố, Sở Giao thông- Vận tải, Công an thành phố và các địa
phương liên quan.

            Kiểm
tra tuyến QL5 qua nội thành gồm đường Tôn Đức Thắng- Nguyễn Văn Linh- Nguyễn
Bỉnh Khiêm, đang được Công ty tập đoàn Sơn Hải thi công nâng cấp, đồng chí Phó
chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn nghiêm khắc phê bình đơn vị thi công không
dọn sạch mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, nhất
là xe mô tô. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông trên
tuyến đường này. Đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp làm
sạch mặt đường ở những khu vực thi công, tuyệt đối không để đá dăm trên mặt
đường. Đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng điều phối, hướng dẫn
người dân lưu thông an toàn, không để xảy ra TNGT đáng tiếc. Để ngăn chặn tình
trạng ùn tắc giao thông trên tuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn
yêu cầu nhà thầu tránh thi công dàn trải và trong khung giờ cao điểm.

            Kiểm
tra nút giao thông Lê Hồng Phong-Đằng Lâm (quận Hải An) và nút giao Quán Ngọc
(quận Đồ Sơn), đồng chí Lê Thanh Sơn giao Sở GTVT và Ban ATGT thành phố khẩn
trương lập dự án, xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, cố gắng đến cuối
tháng 12-2015 hoàn thành. Đối với tình trạng mất ATGT trên đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm, đồng chí Lê Thanh Sơn giao quận Hải An phối hợp với Công an thành phố tổ
chức vận động, tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp cho xe ô tô dừng đỗ
ven đường, ảnh hưởng lưu thông và gây nguy hiểm đối với người đi xe mô tô.

            ( Nguồn : Áp dụng mọi biện
pháp, ngăn chặn tai nạn và ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 5 qua nội thành
Hải Phòng//Báo Hải Phòng.-Ngày 07/11)

 

16. Phòng, chống bạo lực gia đình: Những
nạn nhân cần lên tiếng

            Theo số liệu thống kê của ngành Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, trong 5 năm qua (2010-2015), trong số các vụ bạo lực gia đình, bạo lực
tinh thần chiếm 34,3%, bạo lực thể chất chiếm 19,2%, còn lại là bạo lực tình
dục và bạo lực kinh tế. Trong số bạo lực thể chất, gây thương tích bằng tay là
86,7%, còn lại gây thương tích bằng dụng cụ như gậy, gạch, ghế, dao… Người gây
bạo lực phần lớn là người chồng, người cha.

Bạo lực gia đình
thường bắt đầu từ 3-4 năm đầu sau hôn nhân :

            Trưởng Phòng Nếp sống văn
hóa gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Văn Chương cho biết: “Tình
trạng bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra, nhất là ở vùng nông
thôn, làm ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em.
Bạo lực gia đình xảy ra thường xuyên và kéo dài trong nhiều năm chung sống vợ
chồng nhưng thường bắt đầu từ 3-4 năm đầu sau hôn nhân”.

            Thực tế cho thấy, bất bình
đẳng giới là nguyên nhân gốc rễ gây ra bạo lực gia đình. Trong nhiều gia đình
người phụ nữ có vị thế không ngang bằng nam giới, không có quyền tham gia vào
các quyết định trong gia đình, dễ bị bạo lực do nam giới gây ra. Theo tiến sĩ
Đoàn Thị Minh Tỵ, Trưởng khoa Tâm lý giáo dục (Trường đại học Hải Phòng), khó
khăn về kinh tế như làm ăn thất bại, nạn cờ bạc, nghèo khó cũng là nguyên nhân
dẫn đến bạo lực gia đình. Tiến sĩ Tỵ phân tích: thất bại trong cuộc sống mưu
sinh ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, vốn có thể làm cho tâm lý, hành động của
con người thay đổi. Những bất hòa nhỏ ngày càng trở lên nghiêm trọng trong bối
cảnh kinh tế khó khăn. Thống kê xã hội học cho thấy 60 đến 65% số vụ bạo hành
gia đình do sức ép kinh tế gây ra. Điều kiện kinh tế khó khăn nói chung làm
người chồng không còn bình tĩnh để ứng xử một cách khôn ngoan, còn người vợ
cũng không có hành vi ứng xử chưa đúng mực; tính ghen tuông, bất đồng quan điểm
trong nuôi dạy con cái, mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu…tích dần thành mâu
thuẫn đỉnh điểm và gây hậu quả bạo lực gia đình nghiêm trọng.

Cần tiếng nói từ
phía nạn nhân :

            Theo ông Lê Văn Chương,
nhiều vụ bạo lực gia đình chưa được phản ánh đến các cấp hội phụ nữ, chính
quyền địa phương dẫn đến việc xử lý chưa kịp thời. Lý do đơn giản nhưng khó
khăn nhất khi tiếp cận các vụ bạo lực gia đình là những nạn nhân, trong đó hơn
90% là chị em im lặng sau khi bị bạo lực. Họ sợ cảnh “tan đàn xẻ nghé”, sợ bị
dị nghị “xấu chàng hổ ai” và nhiều lý do vô hình khác, nên chấp nhận chịu đựng,
vô hình chung tiếp tay cho bạo lực gia đình kéo dài.

            Để khuyến khích các nạn
nhân lên tiếng về tình trạng bạo lực gia đình, các cấp, ngành, đoàn thể đẩy
mạnh công tác truyền thông trực tiếp về phòng, chống bạo lực gia đình hoặc lồng
ghép vào hoạt động của các hoạt động phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc”, xây dựng nông thôn mới… Chị Nguyễn Thị Oanh, Chủ nhiệm mô hình
CLB phòng, chống bạo lực gia đình xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên) cho biết:
“Tại xã Tân Dương có 5 CLB phòng, chống bạo lực gia đình ở 5 thôn với 125 hội
viên. Trong đó không ít thành viên là những người gây bạo lực và nạn nhân tham
gia sinh hoạt. Tuy nhiên, thực tiễn đi vận động cho thấy, nhiều chị em là nạn
nhân của các vụ bạo lực không muốn nói về “chuyện nhà mình”. Có thể vì họ thiếu
nhận thức, có thể vì tâm lý cam chịu, nhưng cũng có trường hợp lo sợ nếu kể ra
họ còn bị bạo lực nhiều hơn. Vì vậy, những cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở
phải khéo léo tâm tình, trò chuyện để nạn nhân tự nói và có biện pháp giúp đỡ,
can thiệp kịp thời.

            Theo Phó giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Hoàng Việt, bạo lực gia đình không chỉ vi phạm
nghiêm trọng đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá
nhân mà còn làm xói mòn đạo đức, ảnh hưởng tới xã hội và thế hệ tương lai.
Nhiều đứa trẻ lớn lên lặp lại hành vi bạo lực gia đình mà khi còn nhỏ chúng
được chứng kiến. Vì vậy, ngay từ lúc này, hơn ai hết, chính những nạn nhân của
nạn bạo lực gia đình phải lên tiếng về những nỗi đau về thể xác và tâm hồn của
mình. Từ đó, các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương mới có cơ sở tư vấn,
hòa giải mâu thuẫn. Nếu hai nỗ lực nhường nhịn và tư vấn hỗ trợ không thành
công  không còn cách nào khác, nạn nhân
cần sáng suốt để có yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời.

             (Nguồn: Phòng, chống bạo lực gia đình: Những
nạn nhân cần lên tiếng/Việt Hoàng//Báo Hải Phòng.-Ngày 11/11
)

 

17. Nỗi ám ảnh của các "thượng đế" trên các
chuyến xe Hải Phòng - Hà Nội

            Thực trạng các bến xe vắng vẻ, xe ngại vào bến, xe xuất
bến mà chỉ có vài khách... đang khiến thị trường vận tải khách chuyến Hải Phòng
- Hà Nội ngày càng phức tạp. Mà người "lãnh hậu quả" chính là hành
khách đi xe.

Bến đây nhưng
khách đâu?

            Có mặt tại bến xe Niệm
Nghĩa, một trong những bến xe lớn của Hải Phòng, hoạt động đón trả khách của
các xe thưa thớt, vắng vẻ. Tại đây chỉ có mỗi xe VIP Hải Âu là “chịu khó” vào
bến đợi khách với lộ trình 1 tiếng 1 chuyến, mặc dù mới đây khi bến xe Tam Bạc
bị phá bỏ, hầu hết các chuyến xe đã được chuyển về bến này.

            Có những chuyến xe khách
Hải Phòng đi Hà Nội cũng vào bến nhưng ra rất nhanh với chỉ vài ba khách lèo
tèo. Quỹ thời gian còn lại là xe rề rà, bật xi nhan qua các con phố lớn để vớt
khách. Phụ xe cũng không ngần ngại mở cửa, vẫy tay, nhảy xuống xe
"tóm", đẩy khách lên xe... Hành trình đón khách nhốn nháo này khiến
người tham gia giao thông trong nội đô Hải Phòng gặp trở ngại.

            Tại bến xe Thượng Lý - bến
xe được cho là thay thế bến Tam Bạc - cũng vắng khách lạ thường. Gần như cả
ngày chỉ có một vài lượt khách ra vào bến. Xe khách Hà Nội – Hải Phòng khan
hiếm. Bến xe không khách, không xe nên người dân Hải Phòng gọi đây là ”bến xe
trưng bày”.

Biến đường thành
bến :

            Tình trạng đón trả khách
tùy hứng của một số hãng xe khách Hải Phòng chạy tuyến Hà Nội đang ngầm tạo nên
một sự cạnh tranh không lành mạnh trong giới vận tải. Đây cũng là nguyên nhân
dẫn đến thực trạng cướp khách, giành khách, chồng lốt và đè tuyến, gây mất an
toàn giao thông trầm trọng.

            Ghi nhận nhiều ngày của PV
Dân trí trên nhiều tuyến đường nội đô cho thấy, để tiện làm ăn, nhiều hãng xe
khách đã không đi thẳng ra khỏi thành phố mà đi lòng vòng trong nội đô để kiếm
thêm khách.

            Tại các nút giao thông
trên các tuyến đường như Lạch Tray, Nguyễn Văn Linh, Trần Nguyên Hãn, Tôn Đức
Thắng và dọc theo QL5, những quán nước vỉa hè trở thành bến đợi xe.

            Người dân sống gần những
quán nước này cho biết, những ngày lễ hay ngày cuối tuần, tại các điểm này đông
hơn cả bến xe. Những chiếc xe nối đuôi nhau lần lượt bắt khách, có khi gây ách
tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

            Không chỉ xảy ra trong nội
thành, sau khi ra khỏi thành phố, nhiều xe khách đi với tốc độ nhanh, ráo riết
vượt nhau để kiếm khách trên tuyến đường 5 Hải Phòng- Hà Nội, gây ra tình trạng
mất an toàn, an ninh trên đường.

            Lãnh đạo hãng xe Hoàng
Long cho biết, lái xe của đơn vị nhiều lần bị hành hung, thậm chí người đang đi
trên đường mà ở nhà vợ con đã bị đánh đập. Lý do sâu xa là do các lái xe này
không chịu nhường giờ, nhường đường cho các xe khác chạy cùng tuyến.

            Thực trạng xe nhiều khách
ít đang vô hình chung đẩy các hãng xe vào cuộc chiến khó phân thắng bại trên
QL5 và nhiều tuyến phố huyết mạch của Hải Phòng. Tai nạn giữa các phương tiện
xe khách với các phương tiện khác đang ngày một gia tăng. Nhưng đáng lo ngại
hơn là chất lượng vận tải hành khách vì thế cũng sẽ giảm sút. Cuộc chiến giữa
các hãng xe đẩy khách hàng từ vị trí “thượng đế” thành “nạn nhân” trên những
chuyến đi.

            (Nguồn:
Nỗi ám ảnh của các "thượng đế" trên các chuyến xe Hải Phòng - Hà
Nội/Thu Hằng, Vũ Hiền//Dân trí.-Ngày12/11)

 

18. Tăng cường điều
phối, đảm bảo giao thông trên truyến đường vành đai

            Do
việc thi công sửa chữa mặt đường quốc lộ 5, đoạn qua khu vực nội thành nên tình
trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra vào giờ cao điểm. Phòng CSGT đường bộ-đường
sắt tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ điều phối, phân luồng giao thông tại các
điểm nút giao thông; tập trung xử lý đối với ô-tô khách, xe tự chế, học sinh,
sinh viên vi phạm quy định về an toàn giao thông. Trong tuần, đơn vị phối hợp
với Công an quận Đồ Sơn tổ chức triển lãm ảnh về an toàn giao thông; tuyên
truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ cho 1.200 học sinh Trường THPT
Nam Triệu.

            Phòng
CSGT đường bộ-đường sắt xử lý 1.357 trường hợp vi phạm (trong đó có 484 ô-tô,
844 mô-tô, 29 xe thô sơ), tạm giữ 6 ô-tô, 152 mô-tô, 28 xe thô sơ; phạt hơn 1,1
tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 143 trường hợp. Tuần tra kiểm soát ban đêm, lực
lượng cảnh sát xử lý 168 trường hợp, gồm 97 ôtô, 71 mô-tô, thu phạt hơn 84
triệu đồng, không để xảy ra đua xe trái phép. Đơn vị tiếp tục phối hợp với
Thanh tra giao thông kiểm tra 400 ô-tô, xử lý 2 trường hợp chở quá tải, phạt
7,9 triệu đồng.

            Theo
báo cáo của cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ tai nạn giao
thông nghiêm trọng trên địa bàn huyện An Dương, quận Ngô Quyền, làm 3 người
thiệt mạng.

            (Nguồn :
Tăng cường điều phối, đảm bảo giao thông trên truyến đường vành đai//Báo Hải
Phòng. -Ngày 16/11)

 

III. Kinh tế - Xã hội

19. Khởi công xây dựng CCN thị trấn Tiên
Lãng vào đầu tháng 12-2015

            Sớm triển khai đầu tư xây dựng Cụm
công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng là điều quan trọng và hết sức ý nghĩa đối với
huyện Tiên Lãng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Phó
Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn đã nhấn mạnh như vây tại buổi kiểm tra về
công tác triển khai đầu tư xây dựng Dự án Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng,
chiều 29/10 tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng.

            Trước nhu cầu thuê đất của các doanh
nghiệp và yêu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn, UBND huyện Tiên Lãng và
BQL Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu cụm công nghiệp Hải Phòng đề xuất tiếp
tục triển khai đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng với quy mô
điều chỉnh là 50 ha. Đến nay BQL dự án đã triển khai lập quy hoạch, chuẩn bị
các thủ tục thu hồi đất, đền bù GPMB; cơ bản hoàn thành hồ sơ quy hoạch điều
chỉnh gửi về Sở Xây dựng thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt; đồng thời
phối hợp với huyện Tiên Lãng tiến hành rà soát quy hoạch để đăng ký kế hoạch sử
dụng đất năm 2016.

            Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch
UBND thành phố Lê Thanh Sơn lưu ý các sở, ngành, đơn vị chức năng và chính
quyền địa phương trong quá trình điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Thị trấn
Tiên Lãng cần cơ cấu sắp xếp hợp lý, quan tâm đến hạ tầng giao thông để tránh
xung đột. Phó Chủ tịch yêu cầu huyện Tiên Lãng và đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh
quy hoạch, hoàn chỉnh báo cáo phê duyệt chủ trương đầu tư trình thành phố phê
duyệt trong thời gian sớm nhất. Phấn đấu đầu tháng 12/2015 có thể khởi công
thực hiện dự án.

            Cụm công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng
được UBND thành phố phê duyệt từ năm 2009 với quy mô xây dựng là 211 ha, trong
đó giai đoạn 1 là 141 ha, tuy nhiên do gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây
dựng cơ bản nên đến thời điểm này dự án chưa được triển khai.

            (Nguồn:
Khởi công xây dựng CCN thị trấn Tiên Lãng vào đầu tháng 12-2015/Trung Kiên//Báo
An ninh Hải Phòng 02/11)

 

20. Khai trương nhà máy FDI
14 triệu USD tại Hải Phòng

            Sáng
5-11, tại khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên,
Hải Phòng), đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy sản xuất tất cao cấp của Công ty
TNHH Jasan Việt Nam (Jasan Việt Nam).

            Nhà
máy sản xuất tất cao cấp của Jasan Việt Nam có diện tích gần 3ha, tổng vốn đầu
tư tương đương 14 triệu USD, sử dụng hơn 600 nhân công, có quy mô sản xuất tất
cao cấp 36 triệu đôi/năm.

            Phát
biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh,
TP Hải Phòng tiếp tục coi đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những giải
pháp quan trọng để phát triển.

            Theo
kế hoạch của Jasan, sắp tới Công ty sẽ đầu tư thêm 48 triệu USD nhằm nâng tổng
công suất nhà máy lên 130 triệu đôi tất/năm, giải quyết công việc cho 2.300
nhân công, đại diện Jasan Việt Nam cho biết tại buổi lễ.

            Cũng
tại buổi lễ, đã diễn ra lễ ký kết thuê đất giai đoạn hai giữa Jasan Việt Nam
với VSIP Hải Phòng.

            Thành
lập vào năm 2010, đến nay VSIP Hải Phòng đã thu hút được 34 nhà đầu tư với tổng
vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD và tạo việc làm cho hơn 5.300 lao động địa
phương. 

            (Nguồn:
Khai trương nhà máy FDI 14 triệu USD tại Hải Phòng/Khánh Giang//Báo Nhân dân. -
ngày 06/11)

 

21. Tập trung đầu tư 8 nhóm khu kinh tế ven biển

            Thủ
tướng Chính phủ đã đồng ý lựa chọn tám nhóm khu kinh tế (KKT) ven biển trọng
điểm gồm nhóm KKT Chu Lai, Dung Quất (Quảng Nam, Quảng Ngãi), KKT Đình Vũ - Cát
Hải (Hải Phòng), KKT Nghi Sơn, (Thanh Hóa), KKT Phú Quốc (Kiên Giang), KKT Vũng
Áng (Hà Tĩnh), KKT Nam Phú Yên (Phú Yên), KKT Vân Đồn (Quảng Ninh), KKT Định An
(Trà Vinh) để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn
2016 - 2020.

            Thủ
tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính xây dựng phương
án bố trí vốn tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách T.Ư
trong kế hoạch hằng năm và 5 năm 2016 - 2020 cho các KKT ven biển, báo cáo Thủ
tướng những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

            (Nguồn : Tập trung đầu tư 8
nhóm khu kinh tế ven biển//Báo Nhân dân.-Ngày 10/11)

 

 

22. Hải Phòng: GDP tăng trưởng cao nhất
trong những năm gần đây

            Ông Phạm Hữu thư, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND
TP Hải Phòng cho biết, năm 2015 tình hình kinh tế - xã hội TP Hải Phòng ổn định
và có bước phát triển toàn diện, đột phá, hoàn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch
đề ra, xuất hiện nhiều yếu tố, thời cơ mới tạo tiền đề phát triển nhanh và bền
vững trong giai đoạn tiếp theo.

            Kinh tế thành phố phục hồi
và tăng trưởng rõ nét, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng 10,17% so với
cùng kỳ, cao nhất trong 4 năm gần đây và gấp 1,56 lần bình quân cả nước. 15/15
chỉ tiêu ước hoàn thành kế hoạch cả năm. Mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế
Hải Phòng có chuyển biến tích cực. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh; Môi
trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện rõ rệt. Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến mới trong phát triển nông thôn.

            (Nguồn:
Hải Phòng: GDP tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây/V. Khúc, Sỹ
Nghiêm//Báo Pháp luật Việt Nam.-Ngày 12/11)

 

IV. Sản xuất, kinh doanh

23.Bàn giao tài sản hệ thống điện trên
huyện đảo Bạch Long Vỹ cho EVN

            Thủ
tướng Chính phủ đồng ý điều chuyển tài sản hệ thống điện trên huyện đảo Bạch
Long Vỹ hiện do UBND thành phố Hải Phòng quản lý sang Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN); thực hiện điều chuyển.

            Thủ
tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng
dẫn UBND thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện việc điều
chuyển tài sản trên theo đúng quy định của pháp luật.

            Hiện
nay tài sản hệ thống điện trên đảo Bạch Long Vỹ do UBND huyện Bạch Long Vỹ quản
lý. Khi nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng cao, việc bảo đảm cấp điện trên
huyện đảo sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong trường hợp UBND huyện đảo
Bạch Long Vỹ tiếp tục quản lý vận hành lưới điện (với cơ chế giá bán điện trên
đảo áp dụng như giá bán điện trên đất liền hiện nay thì khi nhu cầu điện trên
đảo càng cao hoạt động kinh doanh điện trên huyện đảo càng lỗ, phải bù ngân
sách thành phố ngày càng lớn).

            Việc
EVN tiếp nhận lưới điện và đầu tư bảo đảm cấp điện trên huyện đảo Bạch Long Vỹ
sẽ thuận lợi hơn khi EVN có nhiều kinh nghiệm quản lý vận hành lưới điện đặc
biệt là trong điều kiện môi trường khắc nghiệt trên huyện đảo, đồng thời hiện
đã có cơ chế cho phép áp dụng hạch toán phần lỗ kinh doanh trên hải đảo vào
phương án giá điện chung của EVN.

            (Nguồn:
Bàn giao tài sản hệ thống điện trên huyện đảo Bạch Long Vỹ cho EVN/Chí Kiên//
Báo điện tử Chính phủ. - ngày 05/11)

 

24. Doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa: Hoạch định hướng đi
sát thực

            Thời
gian qua, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) góp phần cải thiện cơ
cấu DN theo hướng tích cực. Theo đó, DNNN chỉ nắm giữ nhưng ngành, lĩnh vực,
địa bàn then chốt... Tuy nhiên, để nâng cao vai trò làm chủ của người lao động,
cổ đông, hướng tới nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, đòi hỏi các DN
hoạch định chiến lược cụ thể, sát thực.

Nhiều việc cần làm :

            Tiến
trình cổ phần hóa các DNNN nói chung và các DNNN trong lĩnh vực xây dựng ở Hải
Phòng nói riêng đã thu được một số kết quả nhất định. Nhiều DN hoạt động hiệu
quả, phát triển mặc dù sau khi tiến hành CPH, công tác hoạch định chiến lược
của các DN ở Hải Phòng đều có những khó khăn và thuận lợi nhất định. Các DN có
tính tự chủ và linh hoạt cao, chủ động trong hoạch định chiến lược Các quyết
định đều do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đưa ra dựa trên nhận định về nhu
cầu thực tế thị trường, tình hình hiện tại của DN, không chịu sự chi phối và
điều tiết của cơ quan chủ quản Nhà nước như trước đây. Song không ít DN vẫn
lúng túng trong lựa chọn hướng đi cho riêng mình, phù hợp với cơ chế thị trường
và quá trình hội nhập.

            Đơn
cử, Công ty cổ phần 3-2 Hồng Bàng, vốn là một DNNN thuộc Văn phòng Thành uỷ,
tháng 3-2006, công ty dược đổi tên thành Công ty Cổ phần 3-2 Hồng Bàng, chuyên
hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Sau CPH, nhất là giai đoạn (từ 2011- 2014),
sản lượng, doanh thu của công ty liên tục sụt giảm. Các năm 2011 và 2012 kết
quả kinh doanh tăng so với trước không đáng kể. Năm 2013 doanh thu giảm 9,1% so
với năm 2012. Năm 2014 doanh thu tăng có 3,5% so với năm 2013. Sự tăng giảm về
doanh thu của công ty kèm theo đó là sự tăng giảm về chi phí, thậm trí chi phí
có lúc còn cao hơn mức tăng doanh thu. Năm 2011, chi phí tăng 16,8% so với năm
2010, năm 2012 tăng 9,2% so với năm 2013, năm 2014 tăng 3,3% so với năm 2013.
Như vậy, các biện pháp công ty đưa ra đều không hiệu quả. Do chi phí tăng, nên
lợi nhuận của công ty không đạt yêu cầu đề ra, thua lỗ liên tục. Đến năm 2014
hoạt động công ty khả quan hơn, lợi nhuận tăng 47,5% so với năm 2013, nộp ngân
sách thấp. Hoạt động của công ty ở mức báo động do việc hoạch định chiến lược
chủ yếu dựa vào kinh nghiêm, tính hệ thống và cơ sở khoa học chưa cao. Như vậy,
vai trò của người đứng đầu trong việc đưa ra các quyết sách, hoạch định chiến
lược kinh doanh rất quan trọng, quyết định sự sống còn của công ty trong tương
lai. Đặc biệt đối với các công ty cổ phần trong lĩnh vực xây dựng, khi có một
chiến lược kinh doanh hoàn thiện sẽ giúp công ty có khả năng ứng phó với mọi
tình huống trên thương trường.

            Sau
cổ phần hóa, DN cũng thiếu đi sự ‘trợ giúp” từ các cơ quan chủ quản, phải cạnh
tranh với các DN thuộc tất cả các thành phần kinh tế hoạt động trong cùng lĩnh
vực. Qua khảo sát, 50% ý kiến từ phía DN cho rằng cạnh tranh là yếu tố chính
ảnh hưởng đến định hướng của DN; 20% ý kiến cho rằng suy thoái kinh tế trong
những năm qua tác động lớn đến công tác hoạch định chiến lược của DN. Các doanh
nghiệp phải thận trọng hơn trong mọi chính sách, cũng như các quyết định về
quản trị chiến lược để phát huy được những thế mạnh của DN phục vụ phát triển
trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường. Bất đồng quan điểm trong hoạch
định chiến lược cũng là vấn đề mới xuất hiện ở các DN sau CPH. Với sự tham gia
góp vốn và điều hành của nhiều cổ đông, mỗi cổ đông đều có lợi ích và “tiếng
nói" riêng, nên không ít DN rơi vào cảnh bất đồng quan điểm trong hoạch
định chiến lược cho DN. Ngoài ra, do không còn được sự trợ giúp của Nhà nước;
DNNN sau cổ phần hóa phải tự điều tra, khảo sát thị trường; đánh giá đối thú;
phân tích điểm mạnh, yếu của chính bản thân DN, trong khi ít có kinh nghiệm
trong xây dựng chiến lược, đây là những khó khăn mà nhiều DN gặp phải.

Những điều kiện cần và đủ :

            CPH
mới chỉ là bước đầu trong công cuộc tái cơ cấu DN. Để có chiến lược phát triển
dài hạn, công tác quản trị DN mang tính quyết định và luôn được đặt lên hàng
đầu. Trước hết, những người lãnh đạo cần thay đổi tư duy theo hướng chuyên
nghiệp, từng bước áp dụng phương pháp quản trị DN hiện đại, tập trung vào ba
vấn đề: nguồn lao động, công nghệ và bộ máy tổ chức. Bên cạnh đó cần xác định
rõ và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám
đốc. Tăng cường đào tạo, nâng cao sự hiểu biết và trình độ quản trị công ty cổ
phần của các nhà quản lý. Phát huy vai trò của Đại hội đồng cổ đông trong tổ
chức, điều hành công ty cổ phần.

            Hiện
nay, Chính phủ có những chỉ đạo quyết liệt vê công tác tái cơ cấu, CPH doanh
nghiệp, đồng thời có nhiều văn bản, cơ chế chính sách để tháo gỡ vướng mắc
trong quá trình thực hiện. Do đó, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về tái cơ
cấu, CPH theo đề án được phê duyệt, việc đổi mới tư duy, nhận thức của cán bộ
lãnh đạo, người lao động DN trong cộng tác CPH, tái cơ cấu là rất quan trọng.

            Mặt
khác, các DNNN sau cổ phần hóa cũng cần tập trung nâng cao trình độ công nghệ;
đầu tư máy móc, thiết bị công trình hiện đại để tạo ra năng suất lao động hiệu
quả. Nhà nước tiếp tục có chính sách ưu đãi cao hơn về thuế suất, thuế thu nhập
DN cho các hoạt động ứng dụng công nghệ, dịch vụ KHCN, miễn giảm thuế thu nhập
DN đối với thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và triển khai,
hợp đồng dịch vụ kĩ thuật. Ngoài ra, những doanh nghiệp tích cực đổi mới công
nghệ nên được ưu đãi về tiền sử dụng đất.

            (Nguồn :
Doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa: Hoạch định hướng đi sát thực/Nguyễn Thọ
Dương// Báo Hải Phòng.-Ngày 08/11)

 

25.Doanh
nghiệp FDI trên địa bàn thành phố: “Khát” lao động chất lượng cao

            Ông
Bùi Mạnh Tùng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH VSIP Hải Phòng (đơn vị đầu tư Khu
công nghiệp, đô thị, dịch vụ Vsip Thủy Nguyên) cho biết, năm 2015, VSIP sẽ có
thêm khoảng 20 doanh nghiệp chuẩn bị hoạt động và được cấp phép đầu tư. Để cung
cấp lao động cho các doanh nghiệp này, thời gian tới VSIP cần khoảng gần 4000
lao động, trong đó khoảng 1000 lao động có trình độ, kỹ thuật chuyên môn cao.
Các doanh nghiệp mới chủ yếu là các tập đoàn lớn của Nhật Bản nên họ luôn chú
trọng công tác tuyển lao động. Đối với lao động phổ thông, việc tuyển dụng
không khó lắm vì nguồn nhân lực trên địa bàn huyện khá dồi dào. Khó khăn nhất
là tuyển dụng lao động có kỹ thuật, chuyên môn ở một số ngành như kỹ thuật viên
khoa học vật lý, điện, cơ khí, hóa học. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chỉ mức
lương cao từ 300 đến 500 USD/ tháng với yêu cầu người lao động có thể làm được
việc ngay nhưng chưa tuyển được như mong muốn. Vì vậy, ngay trong quá trình đầu
tư dự án, nhiều doanh nghiệp liên hệ với công ty hỗ trợ tuyển lao động. VSIP
làm việc với các trung tám dạy nghề, Trường cao đẳng Viettronic, Trường đại học
Hải Phòng, giới thiệu nhân lực cho các doanh nghiệp nhưng số lượng chưa được
nhiều.

            Việc
thiếu lao động kỹ thuật cao không chỉ là khó khăn với khu công nghiệp, đô thị
VSIP mà còn là khó khăn chung với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
Vì vậy, nhiều doanh nghiệp lớn khi mở rộng sản xuất như công ty TNHH Yazaki Hải
Phòng Việt Nam (khu công nghiệp Nomura) do không tìm được lao động kỹ thuật ở
thành phố đã tìm đến các địa phương lân cận như Hải Dương, Hưng Yên và các
trường đại học chuyên ngành kỹ thuật ở Hà Nội tuyển lao động. Đại diện doanh
nghiệp chia sẻ, cái khó là hiện nay, hầu hết các khu công nghiệp, khu kinh tế
trên địa bàn thành phố chưa có nhà ở cho công nhân. Khi người lao động có kỹ
thuật của các tỉnh, thành phố đến, doanh nghiệp phải lo thêm khoản kinh phí
thuê nhà ở cho họ. Còn người lao động ở địa phương khi được tuyển dụng vào công
ty, họ chưa qua thực tiễn, yếu về ngoại ngữ nên nhiều kỹ sư trẻ có bằng cấp,
được đào tạo nhưng chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

            Để
ổn định sản xuất, một số Tập đoàn lớn như LGE, Brigestone khi xây dựng nhà máy,
đồng thời tổ chức tuyển dụng lao động. Họ đưa lao động Việt Nam sang các công
ty cùng hệ thống của tập đoàn ở nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng làm quen môi
trường làm việc chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp này khi tuyển dụng thường không
yêu cầu về trình độ học vấn cao, hầu hết tuyển công nhân chưa qua đào tạo, sau
đó tổ chức đào tạo thời gian ngắn theo kiểu “cầm tay chỉ việc” và tiếp tục vừa
làm vừa học ngay tại dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, điều này dẫn tới sự cạnh
tranh trong việc thu hút nguồn nhân lực giữa các nhà máy, khu công nghiệp.
Nhiều lao động vì lời mời làm việc hấp dẫn hơn, tự “phá” hợp đồng, gây khó khăn
cho doanh nghiệp.

Đào tạo chưa sát với nhu cầu thị
trường :

            Nguyên
nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật như hiện nay là do
quy mô đào tạo ở các cơ sở dạy nghề tại Hải Phòng còn nhiều bất cập, chưa đáp
ứng nhu cầu thực tế. Hơn nữa, do trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật phục
vụ dạy và học tại các cơ sở dạy nghề hạn chế nên chất lượng đào tạo chưa thật
sự đáp ứng yêu cầu công việc, các chương trình đào tạo nghề chậm đuợc đổi mới
phù hợp với thực tế.

            Ông
Nguyên Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Thủy Nguyên, đơn vị trực
thuộc Ban quản lý khu kinh tế có nhiệm vụ đào tạo lao động cho các doanh nghiệp
chia sẻ hiện nay đội ngũ cán bộ, giáo viên thiếu nên công tác đào tạo gặp nhiều
khó khăn, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu
nên chất lượng thực hành chưa bảo đảm; xưởng thục hành hàn, điện nhỏ hẹp, thiếu
nên chất lượng thực hành chưa cao. Hệ thống máy móc thiết bị của một số ngành
nghề trọng điểm hiện nay như máy cơ khi công nghệ CNC; nghề cơ diện tử... chưa
có. Do dó, 5 năm qua, nhà trường đào tạo gần 1000 học viên, chủ yếu là các nghề
lao động thủ công, đơn giản như may công nghiệp, nấu ăn... Bên cạnh đó, xu thế
chung, nhà nào cũng mong muốn con học tại các trường đai học có tên tuổi nên
việc tuyển dụng của trường gặp nhiều khó khăn.

            Đây
không phải khó khăn của riêng Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên mà của hầu hết
trường dạy nghề trên địa bàn thành phố. Các cơ sở đào tạo nghề không có điều
kiện đầu tư cơ sở vật chất tốt nhất cho học viên thực hành nên trang thiết bị
dạy và học vốn lạc hậu lại càng trở nên thiếu thốn hơn...Học viên không được
thực hành, thiếu thực tế do không được tiếp cận các thiết bị, máy móc hiện đại,
tiên tiến của các nước trên thế giới. Mặt khác, các trường nghề phần lớn không
đào tạo ngoại ngữ cho học viên nên khi ra trường, dù có tay nghề giỏi nhưng các
học viên gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp khi làm việc tại doanh nghiệp nước
ngoài.

            Tiến
sĩ Nguyễn Văn Năm, người nhiều năm nghiên cứu các đề tài về giáo dục và đào tạo
của thành phố cho rằng, muốn khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật
như hiện nay, thành phố cần có cơ chế đầu tư cho công tác dạy nghề. Các cơ sở
dạy nghề thiếu lại chưa đồng bộ và còn đào tạo dàn nải, chưa gắn với nhu câu
của doanh nghiệp. Chương trình khung gồm nhiều kỹ năng thiếu chuyên sâu. Chưa
chú trọng trang bị cho học viên đào tạo nghề là đạo đức, tác phong, tính kỷ
luật, kiến thức pháp luật lao động, ngoại ngữ. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý
về lao động trên địa bàn thành phố còn yếu ở khâu dự báo. Điều này dẫn đến sự
“mò mẫm” trong khâu đào tạo những ngành nghề trọng điểm mang tầm chiến lược mà
thành phố thu hút đầu tư để có chiến lược đào tạo lâu dài. Bên cạnh đó, có cơ
chế hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở đào tạo nghề liên doanh, liên kết với các
doanh nghiệp nước ngoài đào tạo hoặc gửi lao động theo học các trường nghề tại
các nước trên thế giới Trước yêu cầu hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, phù
hợp với chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên lĩnh vực công nghệ, dịch
vụ cao, phát triển kinh tế xanh của thành phố, một trong những “bài toán” cần
có lời giải là phải có lực lượng lao động có trình độ kỷ thuật cao.

            (Nguồn :
Doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố: “Khát” lao động chất lượng cao…/Duy
Lân//Báo Hải Phòng cuối tuần.-Ngày 06/11)

 

26. Mô hình phát
triển kinh tế của thanh niên nông thôn: Liên kết sản xuất để phát triển bền
vững

            Đến
nay, các tổ chức đoàn trên địa bàn thành phố thành lập 18 CLB thanh niên giúp
nhau phát triển kinh tế, chủ yếu tập trung ở huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Các
CLB đều đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều việc làm cho thanh niên, điển hình
như CLB Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi làng Văn hóa Tây Am ở xã Cao Minh
(huyện Vĩnh Bảo); CLB Thanh niên nuôi trồng thủy sản ở xã Tây Hưng, CLB thanh
niên sản xuất kinh doanh giỏi xã Hùng Tiến (huyện Tiên Lãng)...

Nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh
tế :

            Anh
Phạm Ngọc Tiến, Trưởng Ban Công tác thanh niên Thành Đoàn cho biết, với nhiệt
huyết dám nghĩ, dám làm của thanh niên, những năm gần đây trên địa bàn thành
phố có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, đạt hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử
như mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Nguyễn Việt Phương ở xã Cấp
Tiến (huyện Tiên Lãng) thu lãi gần 350 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho
12 lao động; trang trại chăn nuôi gà của anh Nguyễn Văn Khánh ở xã An Sơn
(huyện Thủy Nguyên) với lợi nhuận gần 200 triệu đồng/năm.... Qua thành công của
các mô hình, xuất hiện nhiều, cách làm hay và gương thanh niên điển hình tiên
tiến trong lao động, sản xuất kinh doanh giỏi được nhận giải thưởng Lương Định
của, Quả cầu vàng, danh hiệu Người thợ trẻ giỏi...do Trung ương Đoàn trao tặng.

            Tuy
nhiên, các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế của thanh niên có điểm chung là
còn manh mún, thiếu bền vững. Trong đó nguyên nhân chính là đầu ra sản phẩm,
chưa áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến va đặc biệt đa số các mô hình thiều
vốn đầu tư phát triển mở rộng sán xuất. Đó là những cái khó mà thanh niên nông
thôn đang phải đối mặt trên con đường lập nghiệp. Ví dụ như trước đây, ở các
vùng nông thôn rộ lên phong trào nuôi chim bồ câu Pháp, nuôi nhím, cá sấu...
nhưng chỉ được một thời gian, do không tìm được đầu ra, cung vượt cầu, giá
thành hạ, bán không ai mua, cũng là lúc mô hình này phá sản. Anh Lê Nguyễn Văn
Trường, làm kinh tế giỏi ở xã liên Khê, huyện Thủy Nguyên chia sẻ: do khó khăn
về tài chính, kinh nghiệm sản xuất nên nhiều thanh niên nông thôn chủ yếu phát
triển kinh tế nhỏ lẻ, tự phát, nuôi vài trăm con gà, vài chục con lợn. Nếu gặp
rủi ro sẽ khó tránh thất bại. Vì vậy, muốn mở rộng và đeo đuổi thành công một
mô hình nào đó, đặc biệt là các mô hình sản xuất gắn với kinh tế nông nghiệp
phải xây dựng được chuỗi liên kết, từ sản xuất đến tiêu dùng ổn định.

CLB thanh niên làm kinh tế, xu thế phát
triển bền vững :

            Trước
thực trạng trên, nhiều tổ chức đoàn thành lập các CLB thanh niên phát triển
kinh tế, HTX thanh niên, tạo sự liên kết để phát triển sản xuất bền vững. Anh
Nguyễn Bá Bắc, chủ nhiệm CLB thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi xã Hòa Bình
(huyện Vĩnh Bảo) chia sẻ: CLB ra đời từ cuối năm 2013 dưới sự hỗ trợ của Đoàn
Thanh niên xã, có 7 thành viên tham gia, với đa dạng mô hình kinh tế: nuôi
rươi, thủy sản, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trong đó sản xuất phân hữu cơ, cơ
khí là loại hình chủ lực. Khi tham gia CLB, các thành viên được hỗ trợ tập huấn
kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh...Từ đó nâng cao kiến thức, kinh nghiệm sản xuất,
tăng sản lượng thu hoạch trên một đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập cho
gia đình. Mỗi thành viên đều được phân công trách nhiệm riêng, bảo đảm chuỗi
sản xuất từ đầu vào đền đầu ra ổn định.

            Những
ngày đầu mới thành lập, do khó khăn về vốn, CLB được Đoàn Thanh niên tín chấp
vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội. Nếu như mỗi cá nhân đứng tên vay, số tiền
được vay rất nhỏ, chỉ vài chục triệu đồng nhưng 7 người cũng gộp lại thành
khoản tiền lớn, có thể mở rộng phát triển sản xuất. Nhờ sự liên kết chặt chẽ,
sản phẩm có chất lượng cao, đầu ra ổn định, cung ứng cho thị trường trong và
ngoài thành phố. Đến nay, CLB phát triển sản xuất hiệu quả với vốn đầu tư 7 tỷ
đồng, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 15 lao động địa phương với
thu nhập hơn 3 triệu đồng/ người/ tháng.

           
thư Đoàn Thanh niên huyện Vĩnh Bảo Vũ Văn Tường cho biết, bên cạnh việc khuyến
khích đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế theo quy mô hộ gia đình
hoặc làm trang trại. Huyện Đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng các mô
hình câu lạc bộ phát triển kinh tế gắn với những điều kiện thực tiễn sẵn có tại
địa phương, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn và giúp các bạn trẻ làm
giàu ngay tại quê hương mình. Đến nay, Đoàn Thanh niên huyện thành lập 8 CLB
sản xuất kinh doanh giỏi ở 8 xã với 107 thành viên tham gia. Trong đó, chủ yếu
là các CLB nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, phát triển kinh tế nông nghiệp. Các
mô hình CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế có nhiều hoạt động thiết
thực, từ đó tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, xây dựng được nhiều
mô hình hay, cách làm hiệu quả; góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo trên
địa bàn. Không những thế, các CLB cũng tạo niềm tin, góp phần giúp tổ chức đoàn
cơ sở thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn. Chính vì
vậy thời gian tới, Huyện Đoàn Vĩnh Bảo tiếp tục phối hợp các tổ chức hội, đoàn
thể làm tốt công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề và chuyên giao khoa học kỹ
thuật cho đoàn viên , thanh niên nhất là nhân rộng những mô hình CLB, tổ hợp
tác kinh tế hiệu quả của thanh niên.

            (Nguồn : Mô hình phát triển
kinh tế của thanh niên nông thôn…/Duy Lân//Báo Hải Phòng cuối tuần.-Ngày 13/11)

 

27. Làng bánh đa Dư Hàng Kênh (quận Lê
Chân): Mong được công nhận làng nghề

           
Hải Phòng có nhiều nơi làm bánh đa sợi, nhưng nổi tiếng phải là bánh đa Dư Hàng
Kênh (quận Lê Chân). Nghề làm bánh đa nơi đây có hơn 100 năm. Gần 20 cơ sở sản
xuất không ngừng cải tiến kĩ thuật, làm tăng sản lượng bánh đa góp phần quảng
bá thương hiệu bánh đa cua Hải Phòng.

Kiên trì giữ gìn nghề truyền thống:

            Nghề
làm bánh đa sợi, là nghề truyền thống có từ hơn 100 năm ở phường Dư Hàng Kênh
(quận Lê Chân). Công nghệ làm bánh thời xưa hoàn toàn thủ công. Trước đây,
người làm bánh đa dùng gạo Chiêm Bầu hoặc gạo Mộc Tuyền. Nay việc trồng hai
giống lúa này năng suất không cao nên người làm dùng gạo Quy thay thế. Những
loại gạo dùng sản xuất thì bánh có đủ độ dai và khô nhất định, bảo đảm chất
lượng.

             Hiện làng bánh đa Dư Hàng Kênh có gần 20 cơ sở
sản xuất, trong đó 3 xưởng có dây chuyền sản xuất hiện đại. Gia đình hai bác
Phạm Trọng Bình (sinh năm 1957), Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1966) trú tại số nhà
36/93/152 Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) làm bánh đa hơn 30 năm cho biết: “Quy
trình làm bánh đa trải qua 4 công đoạn chính. Gạo vo sạch, nhặt hết sạn rồi
ngâm khoảng hơn 1 giờ thì vo lại lần nữa, rồi xay gạo với nước. Tiếp theo, dùng
máy tráng hỗn hợp thành bánh rồi trải ra phên nứa. Mang các phên đi phơi ngoài
nắng khoảng hơn 1 giờ. Sau đó đưa vào máy cắt. Bánh đa trắng chỉ gồm hỗn hợp
gạo, nước. Đường phên cho vào nồi thắng lên thành màu cánh gián, thơm, pha với
hỗn hợp gạo nước rồi tráng thành bánh đa đỏ. Vì thế, người sành ăn thưởng thức
bánh đa đỏ sẽ cảm thấy vị hơi ngọt của đường”.

Bác Vân chia sẻ, muốn làm bánh đa ngon thì tráng bánh
là công đoạn quan trọng nhất, bởi bánh sau khi tráng phải chín tới, đủ độ dẻo
và độ dày để bánh không bị rách.

            Gia
đình bác Đỗ Nhật Cảnh (sinh năm 1967) làm nghề được 3 đời vui vẻ: “Bác chưa bao
giờ tính chuyện bỏ nghề bởi đây là truyền thống gia đình. Có nghề này mà 3 đứa
nhà bác được học hành đến nơi đến chốn”.

Sản xuất lớn, nhưng chưa được công nhận:

            Bác
Bình cho biết hiện nay sản xuất bánh đa chủ yếu bằng máy móc. Nhà bác làm 3 tạ
gạo/ngày cho sản lượng gần 3,8 tạ bánh đa. Không tính các xưởng, nhà bác Vân là
cơ sở sản xuất nhiều nhất, nhì ở phường, các cơ sở nhỏ hơn làm 2 - 2,5 tạ gạo,
tạo việc làm cho 3 lao động với thu nhập 4.000.000 - 4.500.000 đồng/ tháng.
"Khách đến mua tấp nập, công việc sản xuất bánh đa hiện tại cũng thuận lợi
nhưng nếu như làng bánh đa được công nhận Làng nghề truyền thống thì chắc chắn
nghề làm bánh đa sẽ hưng thịnh hơn", bác Bình tâm tư.

            Theo
anh Phạm Quý Ngọc (sinh năm 1972) chủ xưởng Ngọc Xinh, nhà anh thay dây chuyền
sản xuất bánh đa hoàn toàn bằng máy được 10 năm, từ vo gạo, tráng bánh, cắt
bánh. Xưởng sản xuất 3 tấn gạo/ ngày, thu xấp xỉ 4 tấn bánh đa, có lúc cao điểm
đến 3,5 tấn gạo. Xưởng sản xuất lớn nhu cầu cần nhân công từ 10 - 15 người, thu
nhập 5 triệu - 8 triệu đồng/ tháng tùy thời gian làm việc. Như vậy, cả phường
sản xuất ra hơn 15 tấn bánh đa/ngày, giải quyết việc làm cho khoảng 60 lao
động.

            Bánh
đa ở làng được tiêu thụ 80% tại các đại lý, chợ, nhà hàng tại Hải Phòng, còn
lại chuyển đi tiêu thụ các tỉnh, thành lân cận. Việc sản xuất bánh đa đỏ gắn
với quảng bá thương hiệu bánh đa cua Hải Phòng.

            Anh
Phạm Quý Ngọc mong muốn: Các cơ sở sản xuất tại phường bánh đa Dư Hàng Kênh đều
mong được Nhà nước công nhận làng nghề truyền thống. Từ đó có chế độ chính sách
hỗ trợ phù hợp người làm nghề, để gần 20 cơ sở ở đây yên tâm sản xuất duy trì
nghề truyền thống, bảo tồn nét văn hóa ẩm thực của Hải Phòng".

            (Nguồn:
Làng bánh đa Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân): Mong được công nhận làng nghề/Cảnh
Quân// Báo Hải Phòng.-Ngày 21/11)

 

V. Nông nghiệp – Thủy sản – Ngư nghiệp

28. Hải Phòng phấn đấu trở
thành trung tâm nghề cá lớn

            Quy
hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2025 và
định hướng 2030 đang được Sở NN-PTNT hoàn thiện dự thảo.

            Theo
đó, mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng thủy sản chiếm 35-37% tổng GDP toàn ngành
nông nghiệp; giá trị xuất khẩu đạt 80 triệu USD; tổng sản lượng thủy sản đạt
130-140 nghìn tấn; tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 5.580 tỷ đồng. Đồng thời,
Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm nghề cá lớn, trong đó xây dựng khu dịch
vụ Bạch Long Vỹ, Cát Bà trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của vùng
biển vịnh Bắc bộ. Ngoài ra, còn quy hoạch dịch vụ hậu cần khai thác, nuôi
trồng, chế biến thủy sản, trong đó có hệ thống cảng, bến và khu neo đậu tránh
trú bão, dịch vụ khai thác hải sản trên biển, cơ sở sản xuất giống, thức ăn
nuôi thủy sản, hệ thống kho lạnh, chợ cá… Thành phố khẳng định quan điểm quy
hoạch là gắn phát triển thủy sản với bảo tồn thủy sản và giữ vững quốc phòng –
an ninh trên biển. Đồng thời, gắn phát triển thủy sản với đổi mới mô hình tăng
trưởng và tăng trưởng xanh, phù hợp định hướng phát triển thành phố Cảng xanh,
văn minh, hiện đại mà trọng điểm là kinh tế biển, trong đó có kinh tế thủy sản.
Dự thảo Quy hoạch sẽ được trình kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa XIV diễn ra vào tháng 12 tới.

            (Nguồn:
Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm nghề cá lớn/Hân Minh//Báo Nông nghiệp
Việt Nam 03/11)

 

29. Lãnh đạo thành phố làm
việc với Tập đoàn Vingroup về đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vĩnh
Bảo

            Sáng
3-11, đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã có
buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup - Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển
nông nghiệp VinEco về triển khai Dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại
huyện Vĩnh Bảo. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại, lãnh đạo
các sở, ngành và huyện Vĩnh Bảo. Về phía doanh nghiệp có ông Lê Khắc Hiệp - Phó
chủ tịch Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển
nông nghiệp VinEco...

            Sau
khi đi khảo sát thực tế tại 2 xã Tam Đa và Tân Liên thuộc huyện Vĩnh Bảo, đại
diện Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco đã báo cáo,
doanh nghiệp được thành lập tháng 4-2015 với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, là đơn
vị thuộc Tập đoàn Vingroup, chuyên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công
nghệ cao. Hiện doanh nghiệp đã đầu tư dự án tại các tỉnh, thành: Quảng Ninh,
thành phố HCM, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng… Tháng 10-2015, đơn vị đã đưa sản phẩm rau
sạch đầu tiên ra thị trường tại 2 siêu thị Vimark, Vinmark+. Về đầu ra cho sản
phẩm, hiện tất cả sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông
nghiệp VinEco sẽ được tiêu thụ tại các siêu thị, trung tâm thương mại và các
khu đô thị thuộc Tập đoàn Vingroup.

            Theo
đề xuất của doanh nghiệp, để triển khai Dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao
tại huyện Vĩnh Bảo, đơn vị cần từ 200-400ha đất nông nghiệp. Khi triển khai, dự
án sẽ trồng các mặt hàng nông sản như rau, hoa quả, nấm bằng công nghệ tiên
tiến theo mô hình khép kín, sản phẩm đạt các tiêu chuẩn VietGap. Theo dự kiến,
đơn vị sẽ trồng rau trực tiếp tại cánh đồng và trong nhà kính. Qua khảo sát,
đơn vị đánh giá cao về việc thành phố lựa chọn giới thiệu khu vực tại 2 xã Tam
Đa, Tân Liên (Vĩnh Bảo) bởi đây là khu vực có đất màu mỡ, địa hình bằng phẳng,
gần sông, thuận lợi tưới tiêu và là khu vực có lực lượng lao động dồi dào...

            Theo
báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo, hiện địa phương đã quy hoạch 2 vùng sản xuất
rau màu tập trung tại 2 xã Tân Liên (336,3ha) và Tam Đa (100ha), đây là những
diện tích đất bằng phẳng, phù hợp cho việc trồng và đưa cơ giới hóa vào sản
xuất.

            Kết
luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành
đánh giá cao việc doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công
nghệ cao. Với lợi thế về cơ sở hạ tầng, giao thông, Hải Phòng sẽ là trung tâm
phân phối các sản phẩm của doanh nghiệp tới các địa phương trong và ngoài nước.
UBND thành phố sẽ tạo mọi điều kiện, bàn giao 25ha diện tích đất sạch tại xã Tân Liên cho đơn vị sớm triển khai
dự án trong tháng 12 tới.

            Về
những kiến nghị của doanh nghiệp, thành phố sẽ xem xét mở rộng đường giao
thông, giao cho các ngành xem xét điều chỉnh 60ha đất trong Dự án CCN Tân Liên
giai đoạn 2 bàn giao cho Tập đoàn Vingroup đầu tư dự án. Đối với diện tích còn
lại giao cho huyện Vĩnh Bảo phối hợp với doanh nghiệp xem xét cơ chế thuê lại
của người dân.

            (Nguồn:
Lãnh đạo thành phố làm việc với Tập đoàn Vingroup về đầu tư nông nghiệp công
nghệ cao tại huyện Vĩnh Bảo…/ Báo Hải Phòng. - ngày 04/11)

 

30. Tập đoàn Vingroup đầu tư
nông nghiệp công nghệ cao

            Tập
đoàn Vingroup sắp triển khai dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại huyện
Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

           
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Lê Văn Thành vừa có buổi làm việc với
Tập đoàn Vingroup về dự án này. Sau khi đi khảo sát thực tế tại các xã Tam Đa,
Tân Liên (Vĩnh Bảo), UBND TP đã nghe phía Vingroup báo cáo phương hướng đầu tư,
triển khai dự án. Theo đó, dự án do Cty TNHH Đầu tư SX phát triển nông nghiệp
VinEco thuộc Tập đoàn Vingroup thực hiện. Đơn vị này dự kiến sử dụng khoảng 200
- 400 ha đất nông nghiệp tại 2 xã trên để SX rau, hoa quả, nấm đạt tiêu chuẩn
VietGAP, theo mô hình khép kín với các công nghệ tiên tiến. 2 xã là khu vực có
lực lượng lao động dồi dào, đất đai màu mỡ, địa hình bằng phẳng, gần sông thuận
lợi cho tưới tiêu. Ông Lê Văn Thành đánh giá cao việc doanh nghiệp đầu tư vào
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Hải Phòng. Hải Phòng có nhiều lợi thế để
trở thành trung tâm phân phối các sản phẩm của doanh nghiệp tới các địa phương
trong và ngoài nước. Đồng thời cũng khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện
tốt nhất để dự án nhanh chóng triển khai. Tổ công tác được thành lập, họp giao
ban và kiểm điểm tiến độ hằng tuần. Trước mắt, thành phố sẽ giao 25 ha đất tại
xã Tân Liên để Vingroup tổ chức khởi công trong tháng tới. Thành phố cũng giao
cho các ngành xem xét điều chỉnh 60 ha đất trong dự án Cụm công nghiệp Tân Liên
giai đoạn 2 bàn giao cho Tập đoàn Vingroup đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ
cao. Đối với diện tích còn lại, giao cho huyện Vĩnh Bảo phối hợp với doanh
nghiệp xem xét cơ chế thuê lại của người dân. Thành phố cũng sẽ xem xét mở rộng
đường giao thông theo kiến nghị của doanh nghiệp.

            (Nguồn:
Tập đoàn Vingroup đầu tư nông nghiệp công nghệ cao//Báo Nông nghiệp Việt Nam. -
ngày 06/11)

31. Dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao
tại huyện Vĩnh Bảo: Tạo mọi điều kiện để VinEco sớm triển khai

            Chiều 11-11, Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại
chủ trì cuộc làm việc với Công ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp
VinEco về việc triển khai dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vĩnh
Bảo. Cùng dự có lãnh đạo các ngành, đơn vị, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo và xã Tân
Liên.

            Dự án đầu tư nông nghiệp
công nghệ cao được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm 150 ha, giai đoạn 2 là
400 ha, thực hiện tại xã Tân Liên và Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo). Lãnh đạo huyện
Vĩnh Bảo cho biết, hiện có hơn 24 ha thuộc Khu B cụm công nghiệp Tân Liên hoàn
thành giải phóng mặt bằng, có thể bàn giao ngay cho chủ đầu tư để triển khai
giai đoạn 1 dự án.

Diện tích còn lại, chủ đầu
tư phải thuê đất của dân. Tại cuộc làm việc, đại diện các ngành, lãnh đạo huyện
Vĩnh Bảo và Công ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco bàn các
vấn đề liên quan như: thời hạn thuê đất (tối thiểu là 20 năm), hình thức thuê
đất, giá thuê, phương thức thanh toán (5 năm/lần) và lộ trình cụ thể, chi tiết
cho từng giai đoạn.

            Phó chủ tịch UBND thành
phố Đỗ Trung Thoại khẳng định, Dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại huyện
Vĩnh Bảo có ý nghĩa quan trọng, vì vậy, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất
để dự án nhanh chóng triển khai. Phó chủ tịch yêu cầu các ngành, huyện Vĩnh Bảo
phối hợp rà soát diện tích hơn 24 ha đã giải phóng mặt bằng tại xã Tân Liên để
bàn giao chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư
các thủ tục cần thiết, lộ trình cụ thể, thời gian thuê đất, phương thức thanh
toán tiền thuê đất cho các hộ dân bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh
nghiệp.

            (Nguồn:
Dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vĩnh Bảo: Tạo mọi điều kiện để
VinEco sớm triển khai//Báo Hải Phòng.-Ngày 12/11)

 

32. Tái
tạo nguồn lợi thủy sản: Bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý

            Cuối
tháng 10 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) phối hợp
các huyện Cát Hải và Kiến Thụy tổ chức thả hàng chục vạn con giống thủy sản
nhằm góp phần tái tạo và bảo tồn quỹ nguồn gien tự nhiên tại khu vực sông Đa Độ
(Kiến Thụy) và đầm rừng ngập mặn xã Phù Long (Cát Hải). Tuy nhiên, hoạt động
tái tạo nguồn lợi thủy sản chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân có ý
thức bảo vệ môi trường thủy sản, khai thác thủy sản đúng quy định.

Hơn 40 vạn con giống được thả ra môi trường
tự nhiên :

            Tại
khu rừng ngập mặn tự nhiên xã Phù Long (Cát Hải), lãnh đạo Sở NN - PTNT, huyện
Cát Hải, xã Phù Long và một số hộ dân tham gia thả hơn 30 nghìn cua giống ra
môi trường tự nhiên. Khu vực đầm dài gần 10km, hai bên phủ kín rừng ngập mặn,
là môi trường lý tưởng để các loài thủy sản như cua, hầu… sinh sống, phát
triển. Ngoài những khu vực được giao khoanh làm giàn tre nuôi hầu, diện tích
đầm rừng ngập mặn được nuôi thả thủy sản tự nhiên, tạo sinh kế cho người dân.
Chủ tịch UBND xã Phù Long Nguyễn Hoài Giao phấn khởi cho biết: hơn 30 nghìn cua
giống khỏe mạnh, bảo đảm chất lượng, qua sinh trưởng tốt khi thành cua thương
phẩm mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong xã. Hoạt động này trở nên
ý nghĩa hơn nhằm khắc phục sự suy giảm nguồn lợi thủy sản ven biển, cải thiện
môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học tại
rừng ngập mặn Phù Long. Hiện, khu vực rừng ngập mặn này đang được huyện Cát Hải
xây dựng thành điểm du lịch sinh thái nên sự tác động đến môi trường sinh thái
là khó tránh khỏi. Do vậy, những hoạt động thả giống thủy sản ra môi trường tự
nhiên vừa tạo nguồn cung sản phẩm phục vụ du khách, vừa nâng cao ý thức người
dân về bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tránh sự khai thác hủy
diệt.

             Trước đó, hơn 16 vạn cá giống nước ngọt gồm:
cá chép, trắm cỏ, mè trắng, rô phi, trắm đen được thả nhằm bảo vệ và phục hồi
đa dạng sinh học tại sông Đa Độ (khu vực huyện Kiến Thụy). Theo Phó trưởng
phòng Nuôi trồng thủy sản, Sở NN - PTNT Đỗ Đức Trung, việc làm này có ý nghĩa
thiết thực góp phần khôi phục và bảo tồn quỹ gien đối với các loài thủy sản
nước ngọt trong lưu vực sông Đa Độ. Đây là con sông mang lại nguồn lợi thuỷ sản
tự nhiên cho nhân dân 5 huyện, quận: An Lão, Kiến An, Kiến Thuỵ, Dương Kinh, Đồ
Sơn, đồng thời là nguồn lợi tự nhiên phục vụ cho các hoạt động sản xuất và dân
sinh.

            Vùng
biển Hải Phòng là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, thường xuyên
có hàng nghìn lượt tàu thuyền của bà con ngư dân từ các tỉnh miền Trung trở ra
thường xuyên hoạt động khai thác thủy sản. Do vậy, mỗi dịp ra quân khai thác vụ
cá Nam tổ chức thường niên vào Ngày truyền thống ngành Thủy sản hằng năm (1-4)
tại Cát Bà, thường tổ chức thả con giống thủy sản ra vùng biển tự nhiên. Trong
lễ ra quân 2015 vừa qua, hơn 22 vạn con giống thủy sản nước mặn các loại được
thả ra vùng biển Cát Bà nhằm bảo tồn, phát triển quỹ gien thủy sản tự nhiên.
Đây cũng là dịp phát động phong trào nhân dân tăng cường phát triển, bảo vệ
nguồn lợi thủy hải sản.

Bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản :

            Thành
phố Hải Phòng có diện tích mặt nước tự nhiên có khả năng phát triển nuôi thủy
sản nước ngọt khá lớn với hơn 10.000 ha. Trong đó gần 6 nghìn ha được các địa
phương đưa vào nuôi trồng thủy sản, song còn hơn 4 nghìn ha mặt nước lớn sông
ngòi, kênh rạch - môi trường sống của các loại thủy sản, nguồn lợi lớn của nhân
dân các địa phương. Trên địa bàn Hải Phòng có 126km bờ biển, 4 nghìn km2 mặt
biển và quần đảo Cát Bà với gần 700 ha rừng ngập mặn phân bố chủ yếu ở Phù
Long, Gia Luận, Xuân Đám, với nguồn lợi hải sản lớn, đa dạng. Theo Phó giám đốc
Sở NN - PTNT Nguyễn Tự Trọng, việc thả giống thủy sản nước mặn, lợ, nước ngọt
ra môi trường tự nhiên là rất cần thiết nhằm phát động phong trào toàn dân bảo
vệ, tái tạo, nuôi dưỡng nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức của người dân trong
việc phát triển ngành thủy sản bền vững. Đây cũng là hoạt động thực hiện Quyết
định 29/2007/QĐ-TTg ngày 28-2-2007 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thành lập Qũy
tái tạo nguồn lợi thuỷ sản và chủ trương của Bộ NN - PTNT về bảo vệ và tái tạo
nguồn lợi thủy sản.

             Việc thả giống tái tạo và bảo vệ quỹ gien tự
nhiên càng cấp thiết hơn khi một số loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các hệ
sinh thái thủy sinh tại nhiều nơi đang bị phá hủy, sự phát triển của nhiều
ngành kinh tế khác tác động làm suy giảm nguồn lợi và môi trường sống của các
loài thủy sản, môi trường sinh thái bị ô nhiễm… Điều quan trọng hơn là sau
những đợt thả con giống ra môi trường tự nhiên, các cơ quan chức năng cần có
biện pháp kiểm soát, ngăn chặn những hành vi khai thác tận diệt, xâm hại môi
trường. Chính quyền và đoàn thể các xã sớm tổ chức các đợt tuyên truyền để tạo
sinh kế bền vững, giúp người dân được hưởng lợi từ chính nguồn lợi thủy sản tự
nhiên. Từ đó, nâng cao ý thức chăm sóc, bảo vệ môi trường, nói “không” với việc
dùng kích điện, cũng như hoạt động khai thác trái quy định phản khoa học, xâm
hại môi trường, hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

            (Nguồn : Tái tạo nguồn lợi thủy
sản: Bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý//Phạm Lượng//Báo Hải Phòng.-Ngày
13/11)

 

33. Các mô hình sản xuất lúa mới ở
huyện Vĩnh Bảo: Nhân rộng để phát huy hiệu quả

            Vụ
mùa năm 2015, huyện Vĩnh Bảo thực hiện một số mô hình sản xuất lúa mới áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật tại nhiều địa phương, Qua đánh giá, các mô hình này
đem lại năng suất và hiệu quả cao so với sản xuất đại trà, song việc nhân rộng
các mô hình này gặp nhiều khó khăn, cần sự quan tâm, hỗ trợ của “4 nhà”

Năng suất tăng cao:

            Vụ
mùa 2015, huyện Vĩnh Bảo thực hiện 5 mô hình sản xuất lúa mới tại các xã, thị
trấn gồm, trong đó có mô hình trình diễn giống lúa mới YT-NA2 do Công ty CP vật
tư nông nghiệp Nghệ An chọn tạo, thực hiện tại thôn Lễ Hợp, xã Tam Da, quy mô
20 ha. Mô hình này được ứng dựng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo mạ
bằng khay, cấy máy, gặt máy, đồng thời sử dụng chế phẩm Sumitri xử lý rơm rạ
trên đồng ruộng, kết hợp với bón phân NPK. Theo dõi cho thấy, giống lúa VT-NA2
phát triển tốt, đẻ nhánh tập trung, cây cứng, khả năng chống chịu sâu bệnh khá,
không nhiễm bạc lá, đốm sọc, đạo ôn..., cho năng suất cao hơn các giống lúa khác,
đạt 64,8 tạ/ha, chất lượng gạo thơm ngon hơn các giống lúa hiện nay. Giá trị
sản xuất đạt hơn 45 triệu đồng/ha, trừ các khoản chi phí, nông dân thu lãi hơn
18 triệu đồng/ha.

            Tiếp
đó, mô hình cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên được huyện Vĩnh Bảo
thực hiện từ vụ xuân 2013 tại xã Cộng Hiền, quy mô 1 ha. Sau 3 năm thực hiện mô
hình này, đến nay, toàn huyện ứng dụng trên 230 ha, tập trung tại các xã: Tam
Đa 100 ha, Vĩnh Long 40 ha, Tân Liên 15 ha, Hiệp Hòa 15 ha, Cộng Hiền 20 ha...
Bước đầu đánh giá, mô hình cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên cho năng
suất và hiệu quả cao hơn so với sản xuất đại trà từ 15-20%. Đồng thời giảm 50%
công cấy lúa so với cấy thông thường, giảm lượng giống, giảm khâu chăm sóc mà
và ít bệnh hại hại lúa.

            Qua
theo dõi mô hình trình diễn gióng lúa Hoa Khôi 4 thực hiện trên 1 ha vụ mùa
2015 tại xã Tam Da cho thay, quá trình sinh trưởng, giống lúa Hoa Khôi 4 thời
gian sinh trưởng ngắn (từ 92-97 ngày), khả năng thích ứng rộng, bộ lá đòng
ngấn, đẻ nhánh gọn, tập trung, khả năng chống sâu bệnh khá. Năng suất lúa thực
thu trên ruộng cấy hiệu ứng hàng biên đạt gần 63 tạ/ha; trên ruộng cấy thông
thường đạt 60,3 tạ/ha.

            Ngoài
ra, một số xã thực hiện mô hình trình diễn giống lúa TBR 225 và ĐAI, quy mô 10
ha, tạ! thôn Bắc Hải, xã Tân Liên. Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật như: sử
dụng chế phẩm sinh học Surmtri, phân bón NPK+ đất hiếm và ứng dụng phương pháp
cấy lúa hiệu ứng hàng biên. Mô hình sản xuất giống lúa Hương Biển 3 tại xã Tiền
Phong, quy mô 92 ha, sử dựng chế phẩm Sumitri. Sau khi thu hoạch, cho thấy 2 mô
hình này cho năng suất trung bình 65 tạ/ha.

Có cơ chế,chính sách phù hợp để nhân rộng:

            Qua
thực hiện các mô hình sản xuất lúa mới tại huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT, huyện
Vĩnh Bảo đánh giá những mô hình này cho năng suất cao, chất lượng tốt, đem lại
hiệu quả cao hơn so với sản xuất lúa đại trà. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô
hình sản xuất lúa mới còn khó khăn, bởi một số mô hình thực hiện thí điểm cho
hiệu quả cao, phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, nhưng nông dân chưa mạnh
dạn nhân rộng; dẫn đến sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa tạo được vùng sản xuất
tập trung; chưa kiểm soát chất lượng và mức độ tiêu thụ sản phẩm trên thị
trường. ..Ví dụ như mô hình cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên cho
năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15- 20% so với sản xuất đại trà, song
chưa thể áp dụng cơ giới hóa trong khâu cấy lúa, khi thực hiện mô hình này,
nông dân phải cấy cấy bằng tay...

            Phó
chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo Trịnh Khắc Tiến cho rằng, để nhân rộng các mô hình
sản xuất lúa mới trên, nhằm đưa vào sản xuất đại trà, bền vững thành phố, huyện
cần có cơ chế, chính sách tích tụ ruộng đất, tập trung dồn điền đổi thửa thành
quy mô lớn, ổn định lâu dài, phù hợp với các mô hình sản xuất khác nhau của
từng vùng. Các đơn vị khi xây dựng mô hình cần gắn với thị trường, mối liên kết
“4 nhà” (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước). Đặc biệt phải tôn
trọng, lắng nghe ý kiến của người dân, đáp ứng nhu cầu đích thực của người dân,
chú ý tính hiệu quả và thiết thực. Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục tạo
điều kiện hỗ trợ cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho chuyền dịch cơ
cấu kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, góp phần thực hiện
thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện như kế hoạch đề ra.

            (Nguồn:Các mô hình sản xuất lúa mới
ở huyện Vĩnh Bảo: Nhân rộng để phát huy hiệu quả/Lã Tiến//Báo Hải Phòng 18/11)

 

34. Cảng và dịch vụ hậu cần
nghề cá Hải Phòng chưa đáp ứng nhu cầu

            Những
năm qua, hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn Hải Phòng không ngừng gia
tăng, phát triển. Riêng năm 2014, sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 55.000
tấn (chiếm hơn 50% tổng sản lượng thủy sản của địa phương), lượng tàu công suất
lớn được đóng mới nhiều ngày càng…

            Tuy
nhiên, hệ thống cảng và dịch vụ hậu cần hiện không đáp ứng kịp nhu cầu hoạt
động khai thác thủy sản.

            Theo
quy hoạch hệ thống các cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão, bến cá
Đông

Xuân (xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên) sẽ được đầu tư
nâng cấp trở thành cảng cá loại 2 gắn với khu neo đậu cho tàu cá cấp tỉnh.

            Cụ
thể, trong quy hoạch giai đoạn 1, dự án được cải tạo nâng cấp trên diện tích
20ha, bảo đảm an toàn neo đậu cho tàu có công suất từ 45 đến 300 CV. Thế nhưng,
trong khi giai đoạn 1 chưa xong, toàn xã đã có hơn 100 tàu có công suất từ
400CV đến 1000CV, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của hoạt động khai thác
thủy sản.

            Đó
là chưa kể tới hiện có nhiều ngư dân đang tiếp tục làm hồ sơ vay vốn đóng tàu
công suất lớn đến 900CV theo Nghị định 67/CP.

            Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân xã Phả Lễ, Lê Khắc Dũng, cho biết trước thực trạng trên,
ngư dân xã Phả Lễ rất băn khoăn về số tàu công suất lớn đang được vận hành. Bà
con khi không ra khơi hay tranh bão rất khó khăn trong việc tìm kiếm nơi đỗ,
neo tàu.

            Cũng
như bến cá Đông Xuân, hiện nhiều bến cá khác như Quán Chánh (xã Đại Hợp, huyện
Kiến Thụy), bến cá Thủy Giang kết hợp tránh trú bão tại phường Hải Thành… hay
ngay cả đến cảng cá trọng điểm huyện đảo Bạch Long Vỹ cũng đang tồn tại nhiều
bất cập, không đáp ứng được nhu cầu neo đậu.

            Hiện,
Dự án đầu tư xây dựng cảng và khu neo đậu tàu phía tây bắc đảo Bạch Long Vỹ
(giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng tiến độ đang rất chậm, ảnh
hưởng đến Đề án xây dựng Bạch Long Vỹ trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề
cá và hoạt động của tàu, thuyền trong khu vực.

            Không
chỉ kết cấu hạ tầng cảng yếu, dịch vụ hậu cần khai thác hải sản thiếu cũng đang
gây khó khăn, kìm hãm hoạt động khai thác thủy sản ở Hải Phòng.

            Theo
đánh giá của ngành thủy sản Hải Phòng, dịch vụ hậu cần đang phát triển rất
chậm; khâu bảo quản, thu mua sau đánh bắt gần như bị bỏ ngỏ.

            Cũng
vì vậy, ngư dân không đưa sản phẩm về bờ mà bán ngay ngoài ngư trường. Nhiều cơ
sở chế biến rơi vào tình cảnh thiếu nguyên liệu, dẫn đến sản lượng thủy sản chế
biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa hầu như không tăng trưởng.

            Công
suất sử dụng của các cơ sở chế biến thủy sản năm 2005 là 39,16%; năm 2014 giảm
xuống là 29,76%. Sản lượng và chủng loại các sản phẩm thủy sản đều giảm, trung
bình khoảng 2,06%/năm. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp không có đủ
nguyên liệu để sản xuất.

            Theo
bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế
biến-xuất nhập khẩu Việt Trường (trụ sở tại quận Lê Chân, Hải Phòng), hiện nay,
các tàu thuyền rất hạn chế cập bến để bán thủy sản đánh bắt được.

            Để
bảo đảm nguyên liệu phục vụ sản xuất, từ năm 2007 đến nay, công ty đã đóng 6
tàu công suất lớn để ra tận ngư trường mua sản phẩm đánh bắt của ngư dân. Hiện
doanh nghiệp đang thu mua tới 80% số thủy sản của đội tàu cá tỉnh Quảng Nam
đánh bắt được trên vùng biển phía Bắc khi vào vụ cá.

            Tại
huyện đảo Bạch Long Vỹ, năm 2006, có hơn 22.000 lượt tàu đánh cá vào neo đậu
nhưng đến năm 2014 chỉ còn khoảng 8.000 tàu trong tổng số khoảng hơn 40.000 tàu
thường xuyên đánh bắt cá trong vịnh Bắc Bộ.

            Tàu
vào âu cảng ít đi nên các khâu dịch vụ hậu cần nghề cá cũng giảm mạnh. Từ chỗ
có 7 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản, hệ thống cung ứng nước ngọt,
nhiên liệu, cơ sở sản xuất bột cá, sửa chữa tàu, cung ứng vật tư ngư lưới cụ,
lương thực, thực phẩm và Công ty thương mại xuất khẩu Hải Phòng (đầu tư hơn 50
tỷ đồng), đến nay chỉ còn một số tư nhân làm dịch vụ dầu, nước ngọt và nước đá.

           
sở hạ tầng khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại Bạch Long Vỹ xuống cấp, thiếu điện,
nước, thông tin liên lạc kém, không có dịch vụ ngân hàng... Nhiều bến cá nhỏ
quy mô địa phương hiện sa bồi, cơ sở hạ tầng xuống cấp không thể sử dụng được.

            (Nguồn:Cảng
và dịch vụ hậu cần nghề cá Hải Phòng chưa đáp ứng nhu cầu/Hoàng Ngọc//Thông tấn
xã Việt Nam.-Ngày 18/11)

 

35.  Vụ mùa năm 2015 đạt năng suất cao: Nhờ cơ cấu giống, thời
vụ hợp lý

            Các
địa phương ở Hải Phòng hiện cơ bản thu hoạch xong lúa mùa với năng suất trung
bình 57,2 tạ/ha, cao hơn mùa trước chút ít (56,8 tạ/ha), sau bao nỗi lo về điều
kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, biến động thất thường trong suốt quá trình
canh tác.

Thời tiết bất lợi cho sản xuất

            Nhiều
năm gần đây, chưa vụ mùa nào, thời tiết khắc nghiệt như năm nay: mùa hè, nắng
nóng kéo dài với nhiệt độ 30 - 40 độ C, mưa cũng diễn biến bất thường, ảnh
hưởng giai đoạn làm mạ khay mới nảy mầm. Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông -
khuyến ngư Hải Phòng Đoàn Hữu Thanh cho biết: thời tiết không thuận rất bất lợi
cho sản xuất nông nghiệp.Vào thời điểm lúa trỗ, một số giống mẫn cảm gặp mưa
kéo dài làm cho quá trình thụ phấn lúa kém, gây tỷ lệ lép hạt cao.

            Theo
Chi cục Thủy lợi Hải Phòng, ảnh hưởng của cơn bão số 2 và mưa lớn kéo dài đúng
lúc triều cường, tiêu thoát nước qua các công dưới đê gặp khó khăn, gây ngập
úng cục bộ tại xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo), Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh), Hồng Thái
(huyện An Dương), Chĩnh Mỹ và Lưu Kiếm (Thủy Nguyên)... Nông dân canh tác lúa ở
một số vùng đất trũng lo lắng khi diện tích lúa mùa mới cấy bị ngập úng khó bảo
đảm được năng suất, chất lượng.

            Trên
các cánh đồng vào thời điểm lúa đứng cái, làm đòng, hiện tượng sâu bệnh diễn ra
phức tạp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, nguy cơ giảm năng suất lúa mùa. Bà
Đỗ Thị Sơn ở thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy) nhớ lại: “Ngày nào
ra thăm ruộng đúng vào giai đoạn lúa trỗ bông cũng nhìn thấy những đám lúa xanh
bị cháy lá, cứ lo không biết có giữ vững được năng suất”. Diễn biến sâu bệnh
xuất hiện bất thường khiến không chỉ nhiều nông dân mà cán bộ nông nghiệp đứng
ngồi không yên.

Chủ động ứng phó với khó khăn:

            Trong
điều kiện khắc nghiệt, nhưng vụ mùa này các địa phương vẫn giữ vững được năng
suất so với vụ mùa trước. Theo Phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp-PTNT Hải
Phòng), thành công của vụ mùa này là nhờ chủ động cơ cấu giống lúa, trà và
khung thời vụ thích hợp, tránh được ảnh hưởng của thời tiết; các địa phương đưa
một số giống lúa mới, chống, chịu được thời tiết khắc nghiệt, cho chất lượng
gạo ngon vào canh tác. Vụ mùa năm nay, một số địa phương tích cực đưa các giống
mới VT – NA2, TBR 225, SQ2 vào gieo cấy trên đồng ruộng, áp dụng cơ giới hóa
các khâu làm đất, sản xuất mạ khay, máy cấy, thu hoạch bằng cơ giới hóa. Kết
quả, các giống mới đều cho năng suất từ 64 - 72 tạ/ha, cao hơn các giống lúa
đại trà, giúp nông dân thu lãi từ 15 - 17 triệu đồng/ha.

            Công
tác phòng, trừ sâu bệnh được tích cực chỉ đạo quyết liệt từ thành phố đến các
địa phương. Thành phố và Sở Nông nghiệp – PTNT ban hành nhiều công văn, công
điện... trực tiếp chỉ đạo các địa phương phòng, trừ sâu bệnh và các đối tượng
dịch hại. Lực lượng cán bộ kỹ thuật nông nghiệp bám sát đồng ruộng, tăng cường
kiểm tra, theo dõi, tập huấn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hiệu quả
tới bà con nông dân.

            Tại
khu vực 3 xã đường 10, huyện Tiên Lãng vừa thu hoạch xong lúa mùa, nông dân
phấn khởi vì giữ vững năng suất lúa nếp cái hoa vàng, một số diện tích lúa tẻ
đạt năng suất cao hơn. Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Đại Thắng Nguyễn Văn Ngọc
chia sẻ: kết quả vụ lúa mùa này phản ánh trình độ thâm canh của nông dân tốt
hơn. Trước diễn biến thời tiết bất thường, bà con chấp hành lịch gieo cấy, chủ
động và linh hoạt trong khung thời vụ để ứng phó. Vì vậy, vào cuối vụ, khi
chuẩn bị gặt mùa, dù một số diện tích lúa bị đổ, nhưng không ảnh hưởng năng
suất và chất lượng.

Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu canh tác:

            Từ
thực tế vụ mùa vừa qua cho thấy, trong một số khâu canh tác cần đẩy mạnh việc
ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp – Phát
triển nông thôn Hải Phòng, diện tích lúa vụ mùa ứng dụng gieo sạ tại các địa
phương mới đạt 1606 ha, bằng 4,1% tổng diện tích gieo cấy; sử dụng máy cấy đạt
hơn 4% tổng diện tích gieo cấy; diện tích lúa áp dụng cơ giới hóa đồng bộ mới
đạt hơn 1000 ha.

           
vậy trong các vụ sản xuất tới, Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Hải Phòng
tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh cơ giới hóa vào đồng ruộng. Các địa
phương tranh thủ nguồn vốn đầu tư của chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo
điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ đầu tư mua máy cơ
khí hóa ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp. Các tổ dịch vụ cơ khí hóa ở các địa
phương hoạt động tiện lợi với chi phí ngày càng giảm nhằm khuyến khích nông dân
tích cực tham gia ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, tiến tới cơ
giới hóa đồng bộ trên toàn diện tích canh tác nông nghiệp đem lại hiệu quả cao.

            (Nguồn:
Vụ mùa năm 2015 đạt năng suất cao: Nhờ cơ cấu giống, thời vụ hợp lý/Hải An//Báo
Hải Phòng.-Ngày 20/11)

 

36. Dự án đầu tư nông nghiệp
công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup tại Vĩnh Bảo: Tạo bước chuyển mình cho nông
nghiệp Hải Phòng

            Hiện
thành phố cùng doanh nghiệp (Công ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nông
nghiệp VinEco thuộc Tập đoàn Vingroup) đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để
sớm triển khai Dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tai huyện Vĩnh Bảo, quy
mô 400ha. Khi dự án đi vào hoạt động hy vọng sẽ tạo bước đột phá trong ngành
nông nghiệp thành phố.

Lợi thế lớn:

            Huyện
Vĩnh Bảo là vựa lúa lớn nhất của thành phố, năng suất trung bình đạt 13
tấn/ha/năm. Song giá trị sản xuất nhìn chung còn thấp, đến năm 2014 giá trị sản
xuất trồng trọt - thủy sản mới đạt 146 triệu đồng/ha canh tác. Do vậy, huyện
Vĩnh Bảo xác định nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất tập
trung, công nghệ cao, sản xuất ra sản phẩm sạch, mang lại thu nhập cao, ổn định
cho người nông dân theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện công
nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

            Từ
mong muốn trên, dựa trên các điều kiện về cơ sở vật chất thuận lợi, thổ nhưỡng
và nguồn nhân công dồi dào, huyện Vĩnh Bảo đã thuyết phục được thành phố cũng
như doanh nghiệp về nghiên cứu để triển khai dự án sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao. Qua tìm hiểu, khảo sát, doanh nghiệp đã thống nhất chọn 2 xã Tân Liên
và Tam Đa với diện tích đất liền thửa 400ha để triển khai dự án.

            Báo
cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, qua khảo sát cho thấy đất đai tại xã Tân
Liên thuộc vùng đồng bằng màu mỡ, với 100% đất thích hợp cho trồng và thâm canh
lúa, rau quả cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, hệ thống thủy lợi
được đầu tư đồng bộ với 8 trạm bơm điện và gần 4,2km kênh mương được bê tông,
đảm bảo tưới tiêu cho diện tích đất canh tác toàn xã. Về chất lượng nước, đảm
bảo yêu cầu cho sản xuất nông nghiệp với trữ lượng phù sa lớn từ nguồn nước
sông Hồng qua sông Luộc về cửa sông Thái Bình. Hệ thống giao thông thuận lợi
với việc bê tông hóa đồng ruộng và xã có tuyến quốc lộ 10 chạy qua. Đối với xã
Tam Đa, về mặt thổ nhưỡng cơ sở vật chất cũng đảm bảo cho việc thực hiện dự án.

            Thực
hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc cho phép doanh nghiệp được khảo
sát khoảng 400ha đất liền thửa tại xã Tân Liên và Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, để
thực hiện dự án, trước mắt Cty VinEco sẽ khảo sát 150ha tại xã Tân Liên.

            Đến
nay, theo ông Nguyễn Trọng Nhưỡng - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo, địa phương đã
tuyên truyền tới chính quyền và người dân 2 xã có đất được nằm trong dự án.
Nhìn chung, người dân đều phấn khởi, đồng tình ủng hộ thành phố và doanh nghiệp
triển khai dự án tại địa phương. Đối với diện tích 150ha tại xã Tân Liên, sẽ có
704 hộ dân tại 6 thôn của xã sẽ được thu hồi đất phục vụ dự án, bình quân diện
tích thu hồi, cho thuê là 2.130m2/hộ. Về phương thức cho thuê đất, địa phương
kiến nghị thời hạn thuê đất là 49 năm, doanh nghiệp sẽ tự đứng ra thuê đất của
người dân với giá thuê đất phù hợp với quy định của pháp luật và tạo thuận lợi
nhất cho dân.

 

Đảm bảo đủ đầu ra cho nông sản:

            Tại
buổi làm việc với thành phố, ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup
cho biết: Đơn vị đã chính thức công bố gia nhập lĩnh vực nông nghiệp với thương
hiệu VinEco. Sứ mệnh của VinEco là cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn, vì
sức khỏe của người dân Việt hôm nay và các thế hệ tương lai, tiến tới việc đưa
một số nông sản thế mạnh Việt Nam ra thế giới. Đến nay, đơn vị đã triển khai
các hoạt động nông nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước như: TP. HCM, Vĩnh
Phúc, Đồng Nai, Quảng Ninh, trong đó tập trung bước đầu vào lĩnh vực trồng
trọt, áp dụng các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến hàng đầu trên thế giới để
cung cấp rau quả hữu cơ và rau quả sạch cho thị trường theo các tiêu chuẩn
VietGAP, GlobalGAP. Đến nay, bước đầu đơn vị đã cung ứng rau sạch ra chuỗi siêu
thị Vinmart và Vinmart+.

            Về
đầu ra của sản phẩm, đại diện doanh nghiệp VinEco cho biết, toàn bộ nông sản
được gieo trồng trên cánh đồng mẫu lớn và rau sản xuất trong nhà kính sẽ được
bày bán trong hệ thống siêu thị Vinmart và cửa hàng tiện ích Vinmart +, các khu
trung tâm thương mại, đô thị thuộc Tập đoàn Vingroup. Về dự án trồng rau sạch
tại thành phố Hải Phòng, ngoài những mặt hàng như rau, hoa quả, nấm ăn, doanh
nghiệp sẽ trồng những mặt hàng nông sản đặc trưng của thành phố Hải Phòng để
quảng bá nông sản của thành phố ra khu vực và thế giới. Khi dự án đi vào hoạt
động, sẽ có một lượng lớn lao động phổ thông và chuyên môn kỹ thuật là con em
địa phương, huyện Vĩnh Bảo được nhận vào làm.

            Để
đảm bảo chất lượng, VinEco quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
tại huyện Vĩnh Bảo theo mô hình tập trung và khép kín. Tất cả các khâu từ
nghiên cứu, công nghệ giống, sản xuất, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch đến
chế biến, vận chuyển… đều được thực hiện theo quy trình khoa học, tuân thủ các
tiêu chí về chất lượng và an toàn, vệ sinh thực phẩm. Tại buổi làm việc với
doanh nghiệp, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
Hải Phòng đã đề nghị doanh nghiệp sớm khởi công dự án trong tháng 12 tới.

            (Nguồn:
Dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup tại Vĩnh
Bảo…/Trung Kiên//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 24/11)

 

VI. Nông thôn mới

37. Xây dựng Nông thôn mới ở Hải Phòng:
Đẹp từ nhà ra đồng

            Năm 2015 được Hải Phòng xác định là
năm tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông nông thôn với mục tiêu
“đẹp từ nhà ra đồng”.

Thay đổi bộ
mặt làng quê:

            Lâu lâu có dịp ra ngoại thành, tôi
không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng của làng quê Hải Phòng với
những con đường bê tông phẳng lỳ, rộng rãi, các đường ngang liên xã, đường xóm
ngõ, đường ra đồng... đã được xây dựng khang trang, không còn cảnh lầy lội, cỏ
mọc um tùm như trước.

            Nhớ lại cách đây vài tháng, trong
một buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Báo NTNN, Chủ tịch UBND thành phố - ông
Lê Văn Thành cho biết, trong năm 2015, TP.Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến lĩnh
vực tam nông, trong đó tập trung đầu tư cho Chương trình quốc gia xây dựng nông
thôn mới với số vốn lên tới 1.000 tỷ đồng, gấp 3 lần số vốn đầu tư của cả 3 năm
trước.

            Với phương thức Nhà nước đầu tư xi
măng, phần còn lại xây dựng đường giao thông do nhân dân tự đóng góp, ước tính,
cứ 1 đồng vốn nhà nước bỏ ra, sẽ thu hút thêm được 4 đồng do nhân dân tự đóng
góp, tạo ra giá trị đầu tư tổng cộng 5 đồng.

            Như vậy, nếu trong năm 2015, TP. Hải
Phòng giải ngân hết số tiền 1.000 tỷ đồng đầu tư, sẽ tạo ra giá trị đầu tư
chung cho xây dựng nông thôn mới lên đến 5.000 tỷ đồng. Hôm đó, nghe Chủ tịch
UBND thành phố Lê Văn Thành nói, tôi ghi chép lại những con số như một tác
nghiệp bình thường của phóng viên để đưa tin, nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến
sự đổi thay của làng quê Hải Phòng, tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa trong
những câu nói của ông trong việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên đầu tư, cách thức
thu hút nguồn lực xã hội và quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố trong việc
thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

            Sự đầu tư tập trung với việc hỗ trợ
500.000 tấn xi măng đúng là đã tạo ra cú hích, thúc đẩy tiến trình xây dựng
nông thôn mới bứt phá một cách ngoạn mục. Cách làm sáng tạo, đúng hướng, hợp
lòng dân của Hải Phòng đã thu hút được nguồn lực lớn từ cộng đồng dân cư với số
vốn người dân tự nguyện chung tay xây dựng đường làng ngõ xóm lên đến hàng
nghìn tỷ đồng. Nhà nước chỉ hỗ trợ xi măng, còn nhân dân tự đóng góp cát, đá,
ngày công xây dựng, thậm chí hiến cả đất để mở rộng đường.

            Đúng như ông Lê Văn Thành đã nói,
tính trung bình, cứ một đồng xi măng của Nhà nước được đưa vào xây dựng, người
dân đã bỏ thêm vào đấy 4 đồng. Vậy mà vẫn vui, vẫn mong được đóng góp, nhà nhà
làm đường, làng nọ thi với làng kia... tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng
khắp, vượt trên cả sự mong đợi. Theo số liệu từ Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo
thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng, chỉ tính từ đầu
năm đến nay, số đường làng ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa xấp xỉ
900km.

Quận cũng
xin "ké" chương trình nông thôn mới:

            Phong trào góp công sức, tiền của
xây dựng nông thôn mới hừng hực khí thế ở nông thôn, lan tỏa tới cả các quận
vùng ven đô của Hải Phòng khiến nhân dân ở đây cũng mong muốn được thực hiện
chương trình hỗ trợ xi măng (xin "ké" với chương trình xây dựng nông
thôn mới), bà con bỏ thêm vốn xây dựng xóm phố sạch đẹp. Thực tế, nhiều tuyến
ngõ, phố ở các quận mới thành lập còn chưa được quan tâm, có ngõ còn là đường
đất, có ngõ mới chỉ được rải đá cấp phối, bà con đi lại khó khăn.

            Trước nguyện vọng chính đáng của
nhân dân, lãnh đạo TP.Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ xi măng cho các phường
thuộc 3 quận mới thành lập là Kiến An, Dương Kinh và Đồ Sơn. Theo đó, năm
2015,  hỗ trợ 37.106 tấn xi măng để bê
tông hóa 226,96km đường giao thông của một số phường, thị trấn, trong đó có
110,53km đường giao thông khu dân cư. Đến nay, 17/19 phường thuộc 3 quận nói
trên đã triển khai chương trình và tiếp nhận được 8.833 tấn xi măng, bê tông
hóa được 61,32km đường ngõ khu dân cư.

            Một người dân ở khu Tiểu Trà, phường
Hưng Đạo, quận Dương Kinh phấn khởi chia sẻ, tuy là quận nhưng còn nhiều ngõ
thuộc các khu dân cư xa trung tâm vẫn chưa được bê tông hóa, khi trời mưa ngõ
thường ngập lụt, lầy lội. Nay được nhà nước quan tâm hỗ trợ xi măng, bà con
phấn khởi đóng góp kinh phí mua cát, đá và bỏ công lao động làm đường bê tông.
Đường ngõ sạch đẹp, khu dân cư cũng khang trang hẳn lên nên bà con rất phấn
khởi.

            Từ thành công của các khu dân cư đã
triển khai, hàng loạt hộ dân ở các ngõ phố thuộc 3 quận nói trên đã đăng ký xin
được nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân tự nguyện đóng góp nguyên vật liệu và
kinh phí thi công để xây dựng những tuyến phố,
ngõ phố sạch đẹp, văn minh.

            (Nguồn:
Hải Phòng: Xây dựng Nông thôn mới ở Hải Phòng: Đẹp từ nhà ra đồng/Vũ Thị
Hải//Báo Nông thôn ngày nay. - ngày 31/10)

 

38. Tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm

            Chiều
3-11, đồng chí Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì làm việc với
các ngành, địa phương về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông
thôn mới năm 2015. Cùng dự có Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình xây
dựng nông thôn mới, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xi-măng Vicem Hải Phòng.

            Theo
kế hoạch, trong năm 2015, các địa phương hoàn thành xây dựng 393 công trình
NTM, đến thời điểm này, số công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng mới đạt
12,7%; còn hơn 62% số công trình đang triển khai thi công; 14% số công trình
chuẩn bị thi công, về đề án cơ giới hóa đồng bộ, đến nay các địa phương mới
hoàn tất hồ sơ thẩm định mua máy nông cụ; ban hành thông báo giá mua máy đến 6
huyện. Mô hình sử dụng đệm lót sinh học có 672 hộ thực hiện mô hình được nghiệm
thu, đạt 37,7% mức kế hoạch. Đặc biệt, đối với chủ trương hỗ trợ xi măng xây
dựng đường giao thông nông thôn nội đồng, các địa phương tiếp nhận hơn 155
nghìn tấn xi măng, bê tông hóa được hơn 965 km đường, đạt gần 50% kế hoạch...
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chương trình xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn thành phố còn chậm so với kế hoạch.

            Phó
chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, các sở,
ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương cần tiếp tục áp dụng đồng loạt các
biện pháp, đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình theo đúng kế hoạch. Đặc
biệt các công trình triển khai bằng vốn trái phiếu Chính phủ, chương trình hỗ
trợ xi măng xây dựng đường giao thông nội đồng, nông thôn, cần tập trung chỉ
đạo triển khai quyết liệt hơn nữa. Bê tông hóa đường giao thông đến đâu có xác
nhận đến đó để thanh, quyết toán đối với công tác dồn điền đổi thửa, tập trung
cao làm điểm 1 xã để nhân rộng ra toàn thành phố. Các địa phương chú trọng xây
dựng kế hoạch năm 2016, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TƯ của Ban Chấp
hành Đảng bộ thành phố và tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông
thôn mới.

            (Nguồn:
Tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm//Báo Hải Phòng. - ngày 04/11)

 

39. Huyện Vĩnh Bảo: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ
tầng nông thôn

            Tổ
đại biểu HĐND thành phố tại huyện Vĩnh Bảo vừa tổ chức giám sát việc thực hiện
Nghị quyết số 10 của HĐND thành phố về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư
xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo giai đoạn 2013-2015,
định hướng đến năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016.

            Sau
gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 10, huyện Vĩnh Bảo đã đạt được những kết quả
bước đầu trong xây dựng nông thôn mới, chương trình nhận được sự đồng thuận cao
của người dân trên địa bàn. Toàn huyện xây dựng được hơn 200km đường bê tông
nội đồng, đường trục thôn và đường ngõ xóm. Thành phố hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng xây
dựng đường trục chính nội đồng; Tổng khối lượng xi măng đã tiếp nhận đến tháng
11-2015 là gần 40.000 tấn. Các công trình hạ tầng nông thôn gồm: đường trục xã,
trường học đạt chuẩn, nhà văn hóa, trung tâm thể thao xã, nhà văn hóa, sân thể
thao thôn, kênh mương nội đồng... được xây dựng theo danh mục thành phố đã phê
duyệt.

            Thời
gian tới, huyện Vĩnh Bảo tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các nhà
thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình xây dựng cơ
bản của 6 xã điểm hoàn thành nông thôn mớỉ trong năm 2015. Tiếp thu và thực
hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ của thành phố; tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng
lớp nhân dân đồng thời huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ để phục vụ chương
trình xây dựng nông thôn mới.

            (Nguồn : . Huyện
Vĩnh Bảo: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn//Báo Hải
Phòng.-Ngày 09/11)

 

40. Xây dựng
nông thôn mới Hải Phòng: Dồn lực cho những tháng cuối năm

            Đến nay, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới (NTM) của TP. Hải Phòng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
Toàn thành phố đã đưa vào sử dụng 24 công trình (đạt 6,11% kế hoạch), đang thi
công 104 công trình (đạt 25,8%), thực hiện 476,6 km đường giao thông (đạt 35,8%
kế hoạch).

            Mặc dù vậy, theo ông Lê
Văn thành - Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM
TP. Hải Phòng - so với mục tiêu đã đề ra năm 2015, kết quả đạt được còn thấp:
Còn tời 247 công trình, chiếm 68,15% đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ thủ
tục theo quy định; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo cánh đồng mẫu
lớn, dồn điền, đổi thửa chưa được các ngành đề xuất triển khai.

            Chủ tịch UBND TP. Hải
Phòng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, thời gian còn lại không nhiều trong khi
khối lượng công việc rất lớn. Để hoàn thành kế hoạch năm 2015, UBND thành phố
yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, quận chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ tiến độ thực
hiện các hạng mục công trình đã được phê duyệt, 21 xã chưa triển khai chương
trình hỗ trợ xi măng có biện pháp xử lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phân
cấp Chủ tịch UBND quận, huyện được quyết định điều chỉnh bề rộng mặt đường,
kích thước rãnh thoát nước phù hợp đặc thù khu dân cư. Ban chỉ đạo thực hiện
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM TP. Hải Phòng sẽ sớm ban hành kế
hoạch cho năm 2016 và kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 bảo đảm tính khả thi trong
tình hình mới.

            (Nguồn:
Xây dựng nông thôn mới Hải Phòng: Dồn lực cho những tháng cuối năm/Nguyễn
hạnh// Báo Công Thương.-Ngày 11/11)

 

41. Hợp tác xã tham gia xây dựng nông thôn
mới: Nhiều mô hình, việc làm thiết thực

            Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các hợp tác xã
(HTX) trên địa bàn thành phố tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng nông thôn
mới tại các địa phương. Nhiều cách làm hay, mô hình mới hiệu quả sẽ được nhân
rộng trong thời gian tới, từ đó phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX trong
thời kỳ mới.

Tích cực hỗ trợ
nông dân sản xuất :

            Khu đồng Tối của thôn Ngọc
Khê, xã Phù Ninh (huyện Thủy Nguyên) lúa chín vàng, không khí thu hoạch khẩn
trương và nhộn nhịp. Tiếng máy gặt lúa, tiếng người hò nhau vận chuyển thóc lên
bờ đưa về nhà rộn ràng cả khu đồng. Trước khi trở thành cánh đồng cho năng suất
cao nhất nhì của xã Phù Ninh hiện tại, ít ai biết cách đây vài năm cả khu đồng
Tối bị bỏ hoang, là nơi phát sinh sâu bọ, chuột phá hoại mùa màng. Trước tình
hình trên, HTX nông nghiệp Phù Ninh mạnh dạn đứng ra vận động xã viên nhận canh
tác tại khu đồng. Để khuyến khích, HTX hỗ trợ tiền thủy lợi phí, khơi thông
kênh mương, thu dọn cỏ dại. Ngoài ra, HTX đảm nhận toàn bộ khâu làm đất, thu
hoạch cho bà con. Từ chỗ chỉ có vài hộ nhận đất canh tác, khu đồng bị bỏ hoang
ngày nào nay như tấm lụa vàng - Chủ tịch HĐQT HTX dịch vụ nông nghiệp Phù Ninh
Nguyễn Ánh Ngọc phấn khởi cho biết.

            Là một trong những HTX
điển hình của huyện Tiên Lãng trong việc thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động
theo Luật HTX năm 2012, HTX nông nghiệp Bạch Đằng tích cực vận động nhân dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm tăng giá trị sản xuất trên một đơn
vị diện tích đất canh tác. Vì thế, đến nay có trên 70% diện tích cấy lúa được
gieo trồng trên địa bàn là các giống lúa chất lượng cao; nhiều loại cây rau màu
có giá trị kinh tế cao nay gắn bó với đồng đất Bạch Đằng. Trong công tác dồn
điền, đổi thửa, HTX tham mưu với UBND xã xây dựng đề án, vận động, tổ chức họp
dân, tham gia quy hoạch lại đồng ruộng...

            Xuất phát từ thực tế “bí”
đầu ra của nông sản trên địa bàn xã, những năm qua, HTX dịch vụ nông nghiệp
Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) chủ động tìm kiếm đối tác, làm cầu nối giữa nhân
dân, HTX và doanh nghiệp. Từ ngày ba bên “bắt tay”, diện tích trồng rau màu
trên địa bàn xã tăng lên, nông dân sản xuất theo quy trình, đời sống nhân dân
được nâng cao, góp phần không nhỏ vào xây dựng nông thôn mới tại xã Thắng Thủy.
Chị Tống Thị Luyên, Chủ nhiệm HTX phấn khởi cho biết, vụ đông này phía đối tác
ký kết với HTX thu mua bắp cải, khoai tây, cà rốt với diện tích trên 30 ha giúp
bà con yên tâm sản xuất, nâng cao đời sống.

Tiếp tục phát huy
vai trò “bà đỡ” :

            Hiện trên thành phố duy
trì 159 HTX dịch vụ nông nghiệp, các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trồng
trọt, chăn nuôi, thủy sản và một số ít HTX ngành nghề mới thành lập như HTX
trồng nấm, HTX dịch vụ môi trường ...Các HTX từng bước được củng cố, đổi mới,
nâng cao chất lượng hoạt động vươn lên, trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành
viên. Trong xây dựng nông thôn mới, HTX nông nghiệp phát triển tốt, đúng hướng
sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn.

            Ông Nguyễn Đức Ngoãn, Chủ
tịch UBND xã Phù Ninh cho biết, để các HTX hoạt động hiệu quả hơn, góp phần
thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới, HTX không nên chỉ dừng lại là đơn vị
cung ứng các dịch vụ công ích phục vụ sản xuất, mà nên có phương án phát triển
trở thành cầu nối chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiêu thụ nông sản cho xã viên,
thành viên, trở thành “bà đỡ” trong sản xuất nông nghiệp.

            Để các HTX tham gia “sâu”,
phát huy vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Nguyễn
Ánh Ngọc, Chủ tịch HĐQT HTX dịch vụ nông nghiệp Phù Ninh mong muốn, cơ quan
chức năng, chính quyền địa phương có cơ chế chính sách, bố trí hỗ trợ kinh phí
giúp các HTX mở rộng các dịch vụ như làm đất, thu hoạch, khoa học kỹ thuật...
Nhưng để làm được việc đó, các HTX cần được hỗ trợ đào tạo, trang bị kiến thức
về: kinh tế thị trường, hội nhập, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý... qua
đó nâng cao năng suất, tính cạnh tranh của sản phẩm, tạo niềm tin với nông dân
và doanh nghiệp. Làm được như vậy các HTX mới đủ sức đảm đương được nhiệm vụ tổ
chức sản xuất, dẫn dắt, định hướng, hỗ trợ các thành viên trong phát triển kinh
tế.

            Phó chủ tịch Liên minh HTX
và Doanh nghiệp thành phố Nguyễn Văn Quyến cho biết, thời gian tới Liên minh
HTX và Doanh nghiệp thành phố tiếp tục giới thiệu, nhân rộng các HTX điển hình
tiên tiến về tham gia xây dựng nông thôn mới để các HTX khác học tập, nhân rộng
cách làm hay, sáng tạo. Không những vậy, chúng tôi sẽ liên kết tiến mở các lớp
tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới HTX nông nghiệp; kiến nghị
chính quyền các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ các HTX mở rộng ngành nghề, cho
vay vốn mở rộng quy mô, hình thức hoạt động... từ đó nâng cao hiệu quả hoạt
động của các HTX trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

            (Nguồn:
Hợp tác xã tham gia xây dựng nông thôn mới: Nhiều mô hình, việc làm thiết
thực/Văn Cường//Báo Hải Phòng.-Ngày 12/11)

 

42. Xây
dựng nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên: Ưu tiên thực hiện tiêu chí trường học

            Tiêu
chí trường học là một tiêu chí khó thực hiện trong chương trình xây dựng nông
thôn mới (NTM). Khoảng 2 năm trở lại đây, huyện Thủy Nguyên vượt khó, dồn lực
tập trung thực hiện việc sửa chữa, xây mới trường học các cấp mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở. Nhờ đó, hàng nghìn học sinh và thầy cô giáo có thêm
trường, lớp mới khang trang hơn, nâng cao chất lượng dạy và học.

Thêm nhiều trường, lớp mới :

            Đầu
tháng 11 này, Trường tiểu học Kiền Bái có thêm khu nhà 2 tầng mới với 12 phòng
học. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng trường phấn khởi cho biết: từ đầu
tháng 10 vừa rồi, trường bố trí 5 lớp học tại khu nhà mới này. Trường có 858
học sinh và 25 lớp. Trước đây, trường chỉ có 19 phòng học, vì vậy sắp xếp học
sinh khối lớp 1 và 2 học 2 buổi/ngày, khối lớp 3,4,5 học 1 buổi/ngày. Do chưa
có bếp và nhà ăn, trường không tổ chức học bán trú cho học sinh. Đến tháng 11
này, sau khi công trình hoàn thành, cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường khang
trang hơn, việc thiếu phòng học cơ bản được khắc phục. 100% số học sinh được
học 2 buổi/ngày, nên các cha mẹ học sinh rất phấn khởi vì có đủ trường lớp cũng
như yên tâm hơn trong việc quản lý, chăm sóc con em. Trường mầm non Kiền Bái
cũng đang được xây dựng với số kinh phí 10 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối
năm nay, đáp ứng nhu cầu học của 630 trẻ.

            Nhiều
xã khác trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đang đẩy mạnh việc xây dựng trường, lớp
mới. Nhiều cha mẹ học sinh vui mừng chia sẻ, chưa bao giờ học sinh Thủy Nguyên
được học tập trong môi trường tốt như hiện nay. Công cuộc xây dựng NTM từng
bước tạo điều kiện cho các thầy, cô và học sinh thoát cảnh học nhờ do thiếu
lớp.

Tiếp tục phấn đấu :

            Tuy
nhiên, số xã hoàn thành tiêu chí này mới đạt tỷ lệ 48,6% trên toàn huyện. Đối
với các xã đã hoàn thành tiêu chí về trường học, phần lớn mới đáp ứng đủ phòng
học, vẫn thiếu phòng chức năng. Trong các cấp học, trường mầm non đạt thấp
nhất, 10/35 trường. Vì vậy, trên địa bàn huyện còn nhiều học sinh đang phải học
trong các phòng cũ, xuống cấp và thiếu phòng như ở các xã Liên Khê, Chính Mỹ,
Cao Nhân, Gia Minh, Quảng Thanh. Có nơi, các cháu mầm non đang phải học nhờ tại
nhà kho HTX như xã Liên Khê, hay do thiếu phòng học không thể nhận các cháu độ
tuổi nhà trẻ tới trường như xã Quảng Thanh. Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh, ông
Bùi Đức Mười cho biết: Trường tiểu học của xã đang được xây nhà 3 tầng với 12
phòng. Năm 2016, hai trường mầm non và THCS sẽ được xây mới. Trường mầm non
được chia làm 2 khu A và B. Theo khảo sát của xã, độ tuổi mầm non trên địa bàn
xã là hơn 1 nghìn cháu. Khu B bảo đảm đủ lớp, khu A đang thiếu hơn chục phòng.
Vì thiếu lớp nên khu A chỉ tiếp nhận khoảng 400 cháu ở độ tuổi mẫu giáo, còn
khoảng 300 cháu ở độ tuổi nhà trẻ phải ở nhà. Trường cũng thiếu nhà hiệu bộ,
phòng ăn, phòng phụ trợ khác. Cả 3 trường xây mới chưa đáp ứng đủ số phòng học,
phòng chức năng nên phải khắc phục dần dần.

            Xây
dựng cơ sở vật chất trường lớp khang trang, tiện nghi để nâng cao chất lượng
dạy và học là trăn trở của các cấp, ngành huyện Thủy Nguyên. Cán bộ theo dõi
tiến độ xây dựng NTM huyện Thủy Nguyên, ông Lê Văn Khôi cho biết, so với các
hạng mục khác, từ đầu năm 2015 đến hết tháng 9, vốn đầu tư xây dựng trường học
trên địa bàn huyện được đầu tư với số vốn lớn nhất từ trước đến nay đạt 207 tỷ
đồng. Các xã Hoa Động, Thủy Đường, Thủy Sơn, Lâm Động, Kiền Bái là các xã được
dự định về đích NTM trong năm 2015. Hiện nay, các xã trên đang tiếp tục xây
dựng trường, lớp mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM theo đúng kế
hoạch.

            Để
tiếp tục dồn sức thực hiện tiêu chí trường học, thành phố và huyện Thủy Nguyên
quan tâm, đầu tư hơn nữa xây dựng trường học ở các xã. Các xã rà soát lại nhu
cầu xây dựng cơ bản, công trình, hạng mục nào chưa thực sự cần thiết thì gác
lại, dành kinh phí xây dựng, sửa chữa, mở rộng trường học, nhất là trường mầm
non. Bên cạnh đó, sự chung tay đóng góp của cộng đồng, nhất là các nhà hảo tâm
tham gia hiến đất, xây trường học góp phần bảo đảm cho các cháu có đủ trường,
lớp học tập.

            (Nguồn :
Xây dựng nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên: Ưu tiên thực hiện tiêu chí trường
học/Bùi Hương//Báo Hải Phòng.-Ngày 15/11)

 

VII. Văn hóa – xã hội ; Văn học – Nghệ
thuật

43. Sắp xếp, kiện toàn các đoàn nghệ
thuật chậm so với yêu cầu

            Sáng
4-11, Thường trực HĐND thành phố làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTĐL) về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đoàn nghệ thuật của thành
phố. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi làm
việc. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

            Theo
đánh giá của các đại biểu, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND thành
phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo,
dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2016,
việc triển khai thực hiện của sở VHTTDL còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu. Điển
hình như việc xây dựng và triển khai Đề án thành lập Nhà hát sân khấu truyền
thống trên cơ sở sáp nhập Đoàn chèo và Đoàn nghệ thuật múa rối và đẩy mạnh thực
hiện xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật, về việc xã hội hóa các hoạt
động biểu diễn nghệ thuật, đến thời điểm này chưa được các đoàn nghệ thuật
triển khai bởi nhiều lý do, vướng mắc như cơ sở vật chất, trang thiết bị phục
vụ biểu diễn thiếu thốn, lạc hậu do đầu tư nhỏ giọt: đời sống cán bộ, nghệ sĩ,
diễn viên khó khăn; thiếu chính sách ưu đãi, thu hút và “giữ chân” tài năng
nghệ thuật...Một số đoàn huy động được các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ chương
trình biểu diễn nhưng không thường xuyên và bền vững. Vì vậy, việc thực hiện
các chỉ tiêu doanh thu xã hội hóa của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp không
đạt yêu cầu.

            Kết
luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố đề
nghị sở VHTTDL đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập Nhà hát sân khấu
truyền thông, trong đỏ chú trọng xây dựng mô hình quản lý hoạt động nghệ thuật
hiện đại trên cơ sở tôn trọng tính đặc thù của từng loại hình. Mỗi đoàn nghệ
thuật cần xây dựng một kế hoạch hoạt động rõ ràng với những đề xuất cụ thể về
cơ chế chính sách để thu hút nhân sự, trang bị cơ sở vật chất... Đồng chí lưu ý
các sở, ban, ngành thận trọng và tinh toán thật kỹ khi thực hiện cổ phần hóa
hay xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành văn hóa.

            (Nguồn:
Sắp xếp, kiện toàn các đoàn nghệ thuật chậm so với yêu cầu//Báo Hải Phòng . –
ngày 05/11)

 

44. Đình Đông - điểm tham
quan hấp dẫn

            Đình
Đông là một trong những di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố thuộc quần thể di
tích quê ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng).
Đây là điểm đến trong tua du khảo đồng quê tại huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Đến
với di tích, du khách có cơ hội tìm hiểu thân thế, sự nghiệp vị Tiến sĩ Thượng
thư Nhữ Văn Lan.

            Đình
Đông là công trình văn hóa tâm linh vừa được phục dựng khang trang bề thế.
Người dân xã Kiến Thiết coi ngôi đình là tài sản vô giá, là niềm tự hào của
nhân dân địa phương do chính dân làng xưa xây dựng. Đình thờ Tiến sĩ Thượng thư
Nhữ Văn Lan. Ông đỗ tiến sĩ khoa thi năm Quý Mùi (1463) niên hiệu Quang Thuận
thứ 4, đời vua Lê Thánh Tông và ra làm quan được phong tới chức Thượng thư Bộ
Hộ. 20 năm sống tại quê nhà, ông hướng dẫn người dân làm thuỷ lợi, cầu, cống,
cấy trồng...Trước những cống hiến, đóng góp của ông,  sau khi qua đời, Tiến sĩ Thượng thư Nhữ Văn
Lan được triều Tự Đức sắc phong Thành Hoàng làng An Tử Hạ.

            Nhằm
tri ân bậc đại khoa có công với dân với nước, thể theo nguyện vọng của con cháu
dòng họ và nhân dân địa phương, cuối năm 2014, thành phố cho phép địa phương
tôn tạo, mở rộng ngôi đình, khuôn viên rộng rãi đáp ứng nhu cầu tham quan,
thắng cảnh của du khách thập phương. Ngôi đình được xây dựng lại trên nền cũ
rộng rãi khang trang hơn. Công trình Đình Đông là hạng mục quan trọng thuộc Dự
án tôn tạo Khu di tích quê ngoại Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm, được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Thời gian qua lượng du khách
tới tham quan, nghiên cứu, chiêm ngưỡng, tìm hiểu thân thế sự nghiệp Tiến sĩ
Thượng thư Nhữ Văn Lan ngày càng nhiều.

            Tham
quan Đình Đông, du khách được chiêm ngưỡng những giá trị kiến trúc độc đáo, gắn
với giá trị văn hoá tâm linh, đồng thời được tham quan Khu nhà thờ họ Nguyễn
Nhữ, khu mả Nghè, nhà thờ họ Nhữ tộc liền kề trên địa bàn xã Kiến Thiết, với
nhiều câu chuyện hấp dẫn.

            (Nguồn:
Đình Đông-điểm tham quan hấp dẫn/Hiển Anh//Báo Hải Phòng. - ngày 06/11)

 

45. Chi hội văn nghệ dân gian Việt Nam: Phổ biến di sản văn
hóa dân gian

            Được
sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, Dự án “Công
bố tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” đã được phê duyệt.
Trong giai đoạn đầu (2008-2012), Hội văn nghệ dân gian Việt Nam đã xuất bản
1.000 công trình và giai đoạn II (2013-2017) sẽ tiếp tục xuất bản 1.500 công
trình. Sách được phát miễn phí tới thư viện các tỉnh, thành phố, quận, huyện,
các trường đại học, cao đẳng; các tủ sách Hồ Chí Minh bộ đội biên phòng; các
viện nghiên cứu; các tổ chức quốc tế có liên quan đến văn hóa đang đóng tại
Việt Nam như UNESCO, UNICEF…

            Tính
đến nay, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành phố Hải Phòng đã nhận được
696 đầu sách từ dự án. Trong số sách này, hội viên Chi hội Hải Phòng là tác giả
của nhiều cuốn. Tác giả Ngô Đăng Lợi làm chủ biên, đồng tác giả các sách: Danh
nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nhà Mạc và dòng họ Mạc; Mạc Đăng Dung và Vương
triều Mạc; Nhà thơ yêu nước Song nguyên Hoàng giáp Lê Khắc Cần; Lê Ích Mộc -
Trạng nguyên khai khoa của thành phố Hải Phòng; Bảng nhãn Đào Công Chính, một
đại danh y Việt Nam; Nhân vật chí Hải Phòng (3 tập); Địa chí Hải Phòng tập I;
Đất và người Thủy Nguyên; Đất và người Tiên Lãng; Địa chí quận Hồng Bàng; Địa
chí Đồ Sơn, Từ điển Bách khoa địa danh Hải Phòng…

            Để
phổ biến, phát huy giá trị của số sách này, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
thành phố đã phối hợp với CLB Hải Phòng học lập “Tủ sách Dự án công bố và phổ
biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam” (TSDG) đặt tại chùa Phổ
Chiếu. Thạc sĩ Phan Thị Thu Hương, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp Hải
Phòng chỉ đạo giao phân loại các đầu sách viết về văn hóa dân gian theo từng
lĩnh vực, từng thành tố văn hóa; các đầu sách viết về văn học dân gian theo
từng loại hình, loại thể; các đầu sách viết về nghệ thuật dân gian, các đầu
sách mang tính khảo cứu chuyên sâu về một lĩnh vực, một thành tố văn hóa dân
gian, hay một loại thể văn nghệ dân gian… Ban Chủ nhiệm CLB Hải Phòng học đã
soạn thảo nội quy, lập sổ cho mượn sách đọc tại chỗ, cho mượn sách về nhà để
giữ gìn sách không bị mất, hư hỏng.

            Thượng
tọa Thích Thanh Giác trụ trì chùa Phổ Chiếu, Chủ nhiệm CLB Hải Phòng học cho
biết: “TSDG là kho tài liệu rất cần thiết đối với hội viên CLB Hải Phòng học và
nhiều cán bộ làm công tác văn hóa ở Hải Phòng có các tài liệu tham khảo để so
sánh, đối chiếu với văn hóa, văn nghệ dân gian các tộc người trên cả nước, nhằm
tiếp tục thực hiện đề tài mới về sưu tầm nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian
Hải Phòng, phục vụ cho việc thực hiện những công trình khảo cứu chuyên sâu về
một đề tài thuộc phạm vi văn hóa, văn nghệ dân gian”.

            Theo
nhà sử học Ngô Đăng Lợi, TSDG còn cung cấp nguồn tài liệu tham khảo rất đáng
tin cậy cho giảng viên các trường đại học, các trường cao đẳng ở TP Hải Phòng
trong việc soạn giảng các chuyên đề về văn hóa dân gian và văn học dân gian.
Đối với sinh viên đang làm luận văn tốt nghiệp tại các trường đại học và cao
đẳng ở Hải Phòng, các học viên đang làm luận văn cao học ở các trường đại học,
cao đẳng và các nghiên cứu sinh đang làm luận án tiến sĩ, TSDG cung cấp cho họ
một nguồn tài liệu quý để thực hiện thành công các luận văn, luận án viết về
văn hóa, văn nghệ dân gian…

            Trong
lần về Hải Phòng công tác gần đây, GS Nguyễn Lân Dũng và nhà sử học Dương Trung
Quốc cùng các cộng sự đã tìm đến xem TSDG đều khen ngợi và cảm phục Chi hội Văn
nghệ dân gian Việt Nam thành phố Hải Phòng và CLB Hải Phòng học đã có sự quan
tâm xây dựng “mô hình mới” để phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian các
dân tộc Việt Nam. Nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cũng tìm đến CLB
Hải Phòng học xin được mượn sách để thực hiện luận văn, luận án của mình.

            Trong
3 năm còn lại của giai đoạn 2 Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa, văn
nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam”, sẽ còn nhiều sách được gửi về Hải Phòng.
Dự kiến đến khi kết thúc dự án sẽ co tổng cộng 2.500 cuốn sách nên lãnh đạo Chi
hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục quan tâm xây
dựng thêm các tủ sách đẹp, bền vững phục vụ cho nhu cầu của hội viên và bạn
đọc…

            (Nguồn : Chi hội văn nghệ dân
gian Việt Nam: Phổ biến di sản văn hóa dân gian/Trần Phương//An ninh Hải
Phòng.-Ngày 06/11)

 

46. Đình Nhu Thượng

            Đình
Nhu Thượng, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương) có quy mô kiến trúc bề thế, nghệ
thuật chạm, khắc trên gỗ khá tinh tế, mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn
đầu thế kỷ 19. Đình cấu trúc kiểu chữ Đinh, gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu
cung bề thế được xây dựng theo thức chồng diêm, nóc các, 2 tầng, 8 mái cao vượt
hẳn lên so với 5 gian tiền đường, dựng năm Tự Đức 14 (1861). 20 năm sau, mùa
xuân năm Tự Đức 34 (1882), dân làng dựng tiếp 5 gian tiền đường, nối với tòa
hậu cung bằng cách tận dụng nguồn vật liệu gỗ, đá của ngôi đình cũ ven sông.

            Cụ
Nguyễn Văn Các, 87 tuổi, sống trong làng cho biết, theo tài liệu ghi lại đình
Nhu Thượng thờ vua Bạch Đầu Đế Mai Kỳ Sơn và nữ tướng Mai Thị Cầu - hai người
con của vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) - người đứng đầu chống quân đô hộ nhà
Đường thế kỷ 8. Thuở ấy, do sẵn có quan hệ bằng hữu và thân thuộc với gia đình
họ Phạm và họ Hoàng nên hai chị em nữ tướng Mai Thị Cầu từng giúp đỡ dân làng
ruộng đất, vàng bạc, đồng thời chiêu mộ dân thôn xây dựng đồn trại, tham gia
nghĩa binh, chống giặc ngoại xâm. Tại các thôn Văn Xá, Nhu Điều, Kiều Yên
Thượng ngày nay còn mang địa danh như đầm quan, địa lính... có nguồn gốc từ hai
chị em họ Mai chu cấp cho dân mỗi làng 10 mẫu đất canh tác.

            Năm
722, sau khi vua Mai Hắc Đế băng hà, con trai ông là Mai Kỳ Sơn lên nối ngôi,
lấy hiệu là Bạch Đầu Đế, đem quân đánh giặc Đường, chiếm lại vùng đồng bằng phủ
Tổng Thành (Thanh Hóa ngày nay) cho đến Quảng Ninh, Nam Hà; lập căn cứ phòng
thủ. Tháng Chạp năm đó, sau 2 tháng giao chiến, quân nhà Đường phá được căn cứ
phòng thủ của hai chị em nữ tướng Mai Thị Cầu và vua Bạch Đầu Đế. Không chịu
khuất phục quân giặc, hai chị em nữ tướng gieo mình xuông sông tuẫn tiết. Ngày
nay, trên bờ một con mương thoát nước cũ, chảy ra sông Lạch Tray thuộc địa phận
xã Quốc Tuấn còn 2 ngồi miếu nhỏ - nơi hai chị em nữ tướng gieo mình, người dân
trong làng gọi là miếu Một và miếu Đôi.

            Đình
Nhu Thượng được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1991. Hằng năm,
để tưởng nhớ công lao của hai chị em họ Mai, dân làng mở hội từ ngày mồng 6 đến
ngày mồng 8 tháng Giêng.

            (Nguồn :
Đình Nhu Thượng /Tường Minh//Báo Hải Phòng.-Ngày 15/11)

 

47. Di sản văn học Nguyễn
Bỉnh Khiêm - Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ

            "Di
sản văn học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ" là chủ
đề Hội thảo khoa học do Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Viện Văn học
(Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp tổ chức ngày 16/11.

            Hội
thảo là hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy di sản văn học của Danh nhân văn hóa
Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời cũng là một trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm
430 năm ngày mất của Trạng Trình.

            Phát
biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê
Khắc Nam khẳng định Hải Phòng là vùng đất “địa linh, nhân kiệt," giàu
truyền thống hiếu học, thời nào cũng có những bậc anh hùng, hào kiệt. Riêng về
khoa bảng, dưới thời quân chủ, Hải Phòng có hơn 100 vị đại khoa Hán học, trong
đó có ba trạng nguyên, tiêu biểu là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585).
Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và Song nguyên Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn là hai
trong số tác gia Hán Nôm tiêu biểu nhất của Hải Phòng.

            Theo
đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội thảo là diễn đàn để các nhà
khoa học Trung ương và địa phương trao đổi ý kiến, công bố các kết quả nghiên
cứu mới về Nguyễn Bỉnh Khiêm và sự nghiệp thơ ca của ông.

            Trong
thời gian tới, di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được Nhà nước công
nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt và đó cũng là sự tôn vinh đặc biệt đối với
Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, là niềm vinh dự của quê hương Vĩnh Bảo và
thành phố Hải Phòng.

            Tại
hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung liên quan đến thân
thế, sự nghiệp của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn từ
góc độ lịch sử văn hóa-xã hội và tư tưởng; Những vấn đề văn bản và tình hình
nghiên cứu Nguyễn Bỉnh Khiêm; Thơ ca Nguyễn Bỉnh Khiêm - nội dung và khuynh
hướng thẩm mỹ; Nguyễn Bỉnh Khiêm với Hải Phòng.

            Trong
phần tham luận với chủ đề “Di sản văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm trong đời sống nhân
dân huyện Vĩnh Bảo," ông Nguyễn Văn Quyn - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, khẳng
định cho đến nay, vị trí, vai trò và ảnh hưởng của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm đối với đời sống xã hội nói chung và di sản văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm nói
riêng với nhân dân Vĩnh Bảo vẫn luôn hiện hữu. Người dân Vĩnh Bảo luôn dành cho
Nguyễn Bỉnh Khiêm sự ngưỡng mộ, tôn kính nhất. Những hoạt động tôn vinh thành tựu
giáo dục của thành phố đều diễn ra tại Khu đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, qua đó khẳng định sự ngưỡng mộ
của người dân Vĩnh Bảo cũng như thành phố Cảng với những đóng góp to lớn của
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

            Nguyễn
Bỉnh Khiêm là nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà tư tưởng, nhà thơ lớn trong lịch
sử dân tộc, có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng trong thế kỷ XVI - “cây đại thụ”,
nhà học giả, nhà triết gia của thế kỷ. Ở mỗi thời đại, Nguyễn Bỉnh Khiêm đều
được đánh giá cao “là tinh anh của non sông đúc lại," là người có tài thao
lược, tích cực nhập thế, điển hình cho lối ứng xử mới của người tri thức giữa
thời loạn. Ông còn là người luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục con người, được
coi là một trong những bậc thày của nền giáo dục Việt Nam.

            Với
tài năng của một tác gia lớn, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có những đóng góp quan trọng
trong sự phát triển của văn học dân tộc. Những tác phẩm của ông có ảnh hưởng
sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân và góp phần thúc đẩy sự phát
triển của tiến trình văn học dân tộc.

            (Nguồn : Di sản văn học Nguyễn
Bỉnh Khiêm - Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ/Minh Thu//Thông tấn xã Việt
Nam.-Ngày 17/11)

 

48. Bảo tồn không gian văn
hóa đình làng: Cần cân nhắc kỹ

            Đình
làng là chốn tôn nghiêm, nơi thờ thành hoàng, đồng thời cũng là nơi họp việc
làng, là một biểu tượng không thể thiếu ở vùng quê Bắc bộ. Tuy nhiên, hiện nay
không gian, thiêng ấy đã và đang có ít nhiều thay đổi.

Nhà văn hóa thôn "kiêm" đình làng:

            Cùng
với cây đa và bến nước, ngôi đình là biểu tượng văn hóa truyền thống ở làng quê
Bắc bộ. Trong lịch sử, ngoài ý nghĩa tâm linh, đình làng còn là một trung tâm
hành chính của làng, nơi tổ chức lễ hội, nơi giao duyên thể hiện tình cảm lứa
đôi. về mặt này, đình làng có vai trò tương tự như nhà văn hóa thôn hiện nay.
Thế nhưng thực tế hiện nay, ở rất nhiều thôn làng vẫn có sự tồn tại song song
đình làng và nhà văn hóa. Đình làng giờ đây chỉ còn vai trò là nơi thờ thành
hoàng và tổ chức lễ hội. Việc đưa thành hoàng vào thờ trong nhà văn hóa, nhà
lưu niệm là một sáng kiến tích hợp “hai trong một” nhưng đã ít nhiều làm giảm
đi tính thiêng của ngôi đình, làm mất đi không gian văn hóa truyền thống vốn có
của ngôi đình.

            Nhà
lưu niệm làng Đắc Lộc và làng Phúc Xá (xã Đoàn Xã, huyện Kiến Thụy) là ví dụ
tiêu biểu. Không có mái cong với ngói mũi và tượng rồng, nghê như dáng dấp
thường thấy của một ngôi đình, mà là một ngôi nhà cấp 4 mang tên “Nhà lưu niệm
làng Đắc Lộc". Bên trong đình Đắc Lộc, ngoài khu thờ thành hoàng làng ở
gian giữa nhưng được lùi ra phía sau như kiểu hậu cung ở các cơ sở thờ tự, thì
nội thất và cách bài trí- giống như một ngôi nhà văn hóa với bàn ghế, giấy khen
và cờ lưu niệm. Bác bán hàng nước cạnh đình Đắc Lộc cho biết: đình xưa đã bị
tàn phá trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Gần đây trên chính nền đình cũ
một ngôi nhà mới được xây dựng để làm chỗ sinh hoạt văn hóa cho dân làng. Năm
ngoái dân làng đã rước thành hoàng vào gian giữa để thờ. Cho nên phải đổi tên
thanh nhà lưu niệm. “Tôi chỉ biết đình thờ thành hoàng làng. Không biết ngài
tên là gì" bác hàng nước cho biết thêm.

            Cũng
giống như đình Đắc Lộc, đình Phúc Xá hiện nay là nhà văn hóa thôn, bên trong có
gian thờ thành hoàng làng, còn nếu đến thăm đình Xuân La (xã Thanh Sơn, huyện
Kiến Thụy) khách thập phương có thể thấy rõ một tấm biển đề 4 chữ “Đĩnh làng
Xuân La" ở cửa gian chính của đình cho dù đình được xây dựng như một nhà
văn hóa thôn.

            Trong
khi các làng Đắc Lộc, Phúc Xá, Xuân La, đình làng bị biến dạng, thì ở làng Quần
Mục (xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy), chùa “gánh vác” trách nhiệm của đình. Bởi
trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhằm tránh giặc Pháp đóng quân, xâm phạm
nơi chốn thiêng liêng của người dân, hầu hết ngôi đình ở địa phương được phá
dỡ, trong đó có hai ngôi đình nổi tiếng là đình Vàng (còn gọi là đình Đoài,
làng Đại Lộc) và đình Thượng (làng Quần Mục).

            Trước
đây, trong lễ hội đua thuyền truyền thống của làng Quần Mục (còn gọi là làng
Cồn) phần lễ được tổ chức ở đình Thượng, khi đình bị mất đi, phần lễ ấy được tổ
chức trong chùa láng. Chùa cồn cũng là nơi tụ họp của các trưởng làng và trưởng
thôn trong đêm trừ tịch 30 Tết Nguyên đán thay vì chầu trong đình như truyền
thống.

Bảo tồn theo cách nào?:

           
nên gìn giữ và khôi phục nét đẹp đình làng có hay “cách tân”, tích hợp đình với
nhà văn hóa, nhà lưu niệm? Khi đem câu hỏi đó đi hỏi nhiều nhà quản lý văn hóa
và người dân - chủ thể văn hóa làng, hầu hết người dân trả lời rằng cần gìn giữ
và khôi phục, bởi ai cũng muốn làng mình có một ngôi đình để lưu giữ nét đẹp
văn hóa truyền thống, ở nhiều địa phương, chính quyền huy động nhân dân trùng
tu hoặc phục dựng ngôi đình khang trang, bề thế. Chẳng hạn như đình Hà (xã Cổ
Am, huyện Vĩnh Bảo), đình Nam (phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn), đình Phương Lưu
(phường Đông Hải 1, quận Hải An)...

            Tuy
nhiên, một số nhà quản lý văn hóa lại có câu trả lời khác. Phó Chủ tịch UBND xã
Đoàn Xá Đồng Văn Tuyền cho biết: hiện nay xã không có chủ trương phục dựng hai
đình làng Đắc Lộc và Phúc Xá bị giặc Pháp phá vào năm 1943 - 1944. Bởi rất khó
huy động được vài tỷ đồng để xây dựng được một ngôi đình trong điều kiện kinh
tế hiện nay. Khi xây nhà văn hóa, xã phải rất cố gắng mới vận động được nhân
dân. Và lại, các nhà văn hóa hiện nay phát huy rất tốt tác dụng. Việc lồng ghép
giữa đình và nhà lưu niệm - văn hóa là giải pháp hợp lý và hiệu quả cao ở địa
phương hiện nay.

            Về
vấn đề này, Chánh Thanh tra sở Văn hóa thể thao & Du lịch Phạm Văn Luân cho
biết: Trong phương án của sở, nếu các làng có đình mà không có nhà văn hóa thì
sử dụng đình làm nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Phương án này đang được thí
điểm ở đình Hàng Kênh. Nếu các làng chỉ có nhà văn hóa mà muốn đưa thành hoàng
vào thờ, Phòng Văn hóa thể thao & Du lịch cấp huyện phải có trách nhiệm
hướng dẫn người dân. Làng nào mà trước đây có đình thì nên huy động nguồn vốn
xã hội hóa để khôi phục đình làng nhằm khơi dậy nền văn hóa truyền thống.

            Vậy
là, câu chuyện bảo tồn “mái đình, cây đa” vẫn là câu chuyện cần phải bàn kỹ,
nếu không biết đâu trong tâm thức của nhiều người nhất là lớp trẻ hình ảnh mái
đình cong truyền thống của người Việt Nam có thể nhạt nhòa trong những nhà văn
hóa thôn.

            (Nguồn:
Bảo tồn không gian văn hóa đình làng: Cần cân nhắc kỹ/Ngô Quang Chính//Báo Hải
Phòng.-Ngày 22/11)

 

VIII. Du lịch – Thể thao

49. Bơi Hải Phòng khó tìm lại ánh hào
quang xưa

            Kết
thúc giải bơi vô địch quốc gia 2015 tổ chức tại Đà Nẵng, đội tuyển bơi Hải
Phòng chỉ giành được 1 HCB – 6 HCĐ, đứng vị trí 11/13 toàn đoàn. Việc Bơi Hải
Phòng không có thành tích cao tại giải đã được dự đoán trước bởi đây là lần đầu
tiên đội bơi tỉnh này không có “vua ếch” Nguyễn Hữu Việt. Tuy nhiên, nguyên
nhân sâu xa của thành tích yếu kém này là do hậu quả tất yếu của cả một quá
trình dài cái “nôi” hàng đầu của bơi Việt Nam bị bỏ bê về mọi mặt.

            Trong
quá khứ, bơi Hải Phòng từng là điển hình cho cả Thể thao Việt Nam với mẫu hình
đột phá của Nguyễn Hữu Việt khi đoạt HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm
2005, 2007 và 2009. Trong đó, ở SEA Games 2009, anh đã trở thành kình ngư Việt
đầu tiên phá được kỷ lục với thông số 1 phút 01 giây 60, đủ để lọt vào Top 8
châu Á. Tuy nhiên, để Hữu Việt đạt được thành tích này, “vua ếch” đã được đầu
tư rất lớn trong một thời gian dài. Theo đó, ngay sau khi đoạt HCĐ ở giải bơi
trẻ toàn quốc lúc 14 tuổi, Nguyễn Hữu Việt ngay lập tức được chọn vào danh sách
đi tập luyện dài hạn ở Trung Quốc, có chuyên gia nước ngoài cùng cơ chế dinh
dưỡng riêng biệt. Kình ngư người Hải Phòng không cần bận tâm đến chuyện tài
chính mà chỉ lo ăn tập và thi đấu sao cho hiệu quả.

           
thể nói, Nguyễn Hữu Việt đã được chăm sóc “tận răng” giống như kình ngư Nguyễn
Thị Ánh Viên của Bơi Quân đội đang nhận được ở thời điểm hiện tại. Theo đó,
kình ngư người Cần Thơ đã nhận được sự đầu tư rất lớn để có hơn 3 năm ăn tập
liên tục tại Mỹ cùng HLV Đặng Anh Tuấn. Và thành tích thi đấu của “tiểu tiên cá”
đã chứng minh những sự đầu tư cho mình là hoàn toàn xứng đáng khi giành được 70
huy chương các loại, trong đó có tới 50 HC vàng, chỉ trong đúng một năm
(Từ Asiad 2014 đến giải bơi vô địch quốc gia 2015).

            Với
bơi Hải Phòng, khi Hữu Việt giành được thành tích thì ở mọi mặt trận, mọi cuộc
họp bàn về bơi đều nhắc đến thành tích của Việt, để lấp đi những khiếm khuyết
trong công tác đào tạo ra những Hữu Việt khác. Và kết cục là Nguyễn Hữu Việt
cũng là trường hợp đầu tiên và duy nhất của bơi Hải Phòng nhận được sự ưu đãi
đặc biệt. Hiện tại, cả 6 kình ngư của đội tuyển bơi Hải Phòng còn phải “tủi
hờn” so với các đồng nghiệp ở các đội tuyển bơi trong nước khác.

           
những năm gần đây Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác âm thầm lập
kế hoạch mới, đào tạo những tài năng mới như Hữu Việt để hôm nay có những Quý
Phước, Ánh Viên, Kim Tuyến… đoạt huy chương châu Á, thậm chí là HC tại Wrold
Cup bơi lội thế giới, thì bơi Hải Phòng để lộ ra khoảng trống lớn trong việc
tìm kiếm người có thể khỏa lấp vị trí của Hữu Việt để lại. Hiện các VĐV bơi Hải
Phòng chỉ được hưởng 150.000 đồng bao gồm tiền ăn, tiền công, sinh hoạt/ 1
ngày. Ngoài ra, họ không có bất kì trợ cấp nào khác. Ngay cả thuốc men hỗ trợ
tập luyện, các VĐV không được cấp miễn phí mà phải bỏ tiền túi ra mua. Đã thế,
họ còn bị trừ tiền công 2 ngày/1 tháng vì lí do 4 buổi chiều thứ bảy được nghỉ.

            Trong
khi các VĐV của các đoàn như TPHCM, Đà Nẵng, Quân đội, thường xuyên được trao
cơ hội đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài để nâng cao thành tích. Các tay bơi
Hải Phòng cũng quanh năm suốt tháng chỉ tập luyện tại địa phương, thi đấu tại
một số giải đấu quốc nội ít ỏi, có chất lượng không cao, và không hề biết đến
những chuyến xuất ngoại dài hay ngắn hạn.

            Đây
là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Bơi Hải Phòng đang tụt hậu so
với các đội tuyển bơi khác trên cả nước. Chế độ tập luyện thi đấu, tiền công và
tiền ăn hạn chế như thế đã khiến các VĐV có dấu hiệu chán nản, thậm chí suy
kiệt ngay trong các buổi tập. Chia sẻ với báo chí, một HLV của đội tuyển bơi
Hải Phòng cay đắng thừa nhận “Giờ để tranh chấp HCV là quá khó. Giả sử nếu ngay
tới đây có đầu tư ngang với các đơn vị bạn thì cũng không thể ngày một ngày hai
sánh bằng họ được mà cũng phải mất tới 3 năm nữa may ra mới tạo sức ép nho nhỏ
bởi họ đã đi trước mình tới 5-6 năm. Nếu trong năm tới không có sự thay đổi,
thế hệ hiện tại của Hải Phòng sẽ mất trắng toàn bộ khi qua lứa trẻ rồi họ sẽ
khó phát triển, căn bản là sự đam mê, nhiệt huyết không còn”.

            Sau
nhiều năm "tầm gửi" vào thành tích của “vua ếch” Nguyễn Hữu Việt,
đỉnh cao với bơi Hải Phòng giờ thực sự chỉ là mơ ước.

            (Nguồn:
Bơi Hải Phòng khó tìm lại ánh hào quang xưa/Hoàng Nam//Báo Thể thao Việt Nam .
– ngày 03/11) 

 

50. Phát triển gần 10 nghìn
phòng lưu trú đủ tiêu chuẩn

            Theo
Sở Văn hóa, Thể thao và,Du lịch, tính đến tháng 10 - 2015 trên địa bàn thành
phố có 427 cơ sở lưu trú du lịch với 9,308 phòng lưu trú đủ tiêu chuẩn phục vụ
khách du lịch. Trong đó có 204 cơ sở lưu trú được xếp loại, phân hạng với số
phòng tương ứng 6.188 phòng bao gồm: 1 biệt thự cao cấp, 2 khách sạn 5 sao, 8
khách sạn 4 sao, 7 khách sạn 3 sao, 58 khách sạn 2 sạo và 35 khách sạn 1 sao,
93 cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.

            Để
nâng cao chất lượng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú, thời gian qua các đơn vị tập
trung nâng cao chất lượng trang thiết bị, tiện nghi trong các phòng nghỉ. Đồng
thời bổ sung cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ đáp ứng quy mô, cấp hạng, đồng
thời thường xuyên bổ,sung lực lượng nhân viên lễ tân, buồng, bàn. Bên cạnh đó,
các cơ sở lưu trú tăng cường công tác an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, giữ
gìn vệ sinh và an toàn thực phẩm; chú trọng phát triển đội ngũ market­ing, xây
dựng chiến lược marketing để tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của du khách, góp phần
mang lại hiệu quả, doanh thu cho doanh nghiệp tử mảng phục vụ khách lưu trú.

            (Nguồn:
Phát triểm gần 10 nghìn phòng lưu trú đủ tiêu chuẩn//Báo Hải Phòng. - ngày
04/11)

 

51. Hải Phòng: Tàu du lịch
biển 5 sao cập cảng

            Tại
cảng Chùa Vẽ, tàu du lịch biển 5 sao mang tên Le Soleal quốc tịch Pháp, vừa cập
cảng cảng Chùa Vẽ. Chiếc tàu mang theo 212 du khách, chủ yếu là khách quốc tịch
châu Âu và Bắc Mỹ.

            Công
ty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch Hải Phòng (HP tour) đã phối hợp với Công ty
TNHH Du lịch và thương mại Tân Hồng (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khách đón khách
lên bờ chu đáo an toàn.

            Tàu
Le Soleal hạng 5 sao, có chiều dài 142m, rộng 18m. Đây là tàu biển du lịch loại
nhỏ, sức chứa 250 khách. Hai công ty du lịch tổ chức đưa du khách đi thăm 1 số
danh thắng, khám phá tour du khảo đồng quê ở Vĩnh Bảo Hải Phòng. Sau đó, chuyển
du khách hành trình tiếp theo tour danh thắng thủ đô Hà Nội.

            Trong
những năm gần đây, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch Hải Phòng (HP tour),
liên tục có những phương cách, phối hợp để đưa khách du lịch tham quan thành
phố.

            (Nguồn:
Hải Phòng: Tàu du lịch biển 5 sao cập cảng/Lê Hiệp//Báo Du lịch 03/11)

 

52. Phát triển du lịch Cát Bà

            Với
mong muốn xây dựng hình ảnh Cát Bà xanh, là nơi để nghỉ dưỡng và khám phá,
huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) đang nỗ lực mời gọi các nhà đầu tư tăng cường
liên kết để phát triển du lịch đảo ngọc.

            Theo
PGS.TS Đỗ Công Thung, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam, quần đảo Cát Bà có hệ sinh thái nổi trội với hệ thống
đảo đá vôi ven bờ hình thành qua lịch sử phát triển địa chất lâu dài. Cát Bà
cũng chứa đựng đầy đủ các giá trị nổi bật về đa dạng sinh học này đã giúp Cát
Bà trở thành địa điểm du lịch có những nét riêng, độc đáo so với các danh lam,
thắng cảnh khác, ngay cả với vịnh Hạ Long - địa danh du lịch liền kề.

            Ông
Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hải
Phòng đánh giá, tiềm năng, thế mạnh của du lịch Cát Bà lớn nhưng chưa được khai
thác đúng mức, hiệu quả như chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược,
thiếu hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ cao cấp và sản phẩm du lịch đặc thù tương
xứng với vị thế và giá trị mang tính toàn cầu, chưa tạo được sức hấp dẫn, khả
năng cạnh tranh. Để khắc phục tình trạng này, ông Đoàn Duy Linh cho biết, thành
phố Hải Phòng đã công bố quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Cát Bà dựa trên
những yếu tố của phát triển bền vững với tính chất là bảo tồn, tôn tạo các giá
trị tài nguyên, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế so sánh về nguồn
lực du lịch. Quan trọng nhất trong phát triển du lịch Cát Bà là cần tạo sự khác
biệt về sản phẩm du lịch để nâng cao tính cạnh tranh của du lịch quần đảo Cát
Bà trong mối quan hệ gắn kết giữa phát triển du lịch với Đồ Sơn, Hạ Long, Vân
Đồn và các trung tâm du lịch khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ cùng cả nước.

            Để
đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển du lịch, tận dụng những lợi thế của Hạ
Long nhằm kết nối với Cát Bà, ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL
Quảng Ninh khẳng định, sự liên kết sẽ đem lại giá trị cho các bên. Hàng năm có
khoảng 100.000 lượt khách du lịch quốc tế đến với Hạ Long, trong đó có nhiều
đoàn nối tour sang tham quan các điểm tại Hải Phòng. Còn Hải Phòng lại có lợi
thế lớn về cơ sở hạ tầng như sân bay quốc tế Cát Bi, đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng sẽ giúp du khách tiết kiệm thời gian và Hải Phòng là điểm trung chuyển lý
tưởng của các đoàn khách trong vùng Duyên hải Bắc Bộ. Hơn nữa, việc liên kết
cũng đã từng mang lại những hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

            Cùng
ý tưởng với ông Trịnh Đăng Thanh, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch tập đoàn Tuần
Châu cho rằng, khi kết nối trên mọi phương diện giữa Tuần Châu - Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh với Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng sẽ đem đến sự kết nối giữa hai
vùng di sản, giữa kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long và Khu Dự trữ sinh quyển thế
giới Cát Bà. Khi đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Hải Phòng
tới Tuần Châu - Hạ Long được đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian lưu chuyển
trên đường từ Hà Nội tới Cát Bà. Theo đánh giá của ông Tuyển, với tiềm năng,
lợi thế của Cát Bà, trong hiện tại, tương lai, vùng đảo này sẽ trở thành một
trung tâm du lịch lớn của hệ thống đảo và các quần đảo ven bờ của Việt Nam.

            Để
tận dụng các lợi thế trên, ông Phạm Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho
biết, huyện đã đưa ra các nhóm giải pháp để phát triển du lịch Cát Bà. Bên cạnh
việc kêu gọi, thu hút, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khả năng của huyện để
mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng các dự án mang tầm vóc quốc gia,
quốc tế, huyện Cát Hải đã xây dựng chương trình tuyên truyền, quảng bá trên các
chuyên mục, chuyên trang của các báo, đài Trung ương, địa phương. Ngành du lịch
Cát Hải đã xây dựng 8 chương trình tham quan tiêu biểu trên quần đảo này như
tham quan vịnh Lan Hạ với những địa danh nổi tiếng như Hòn Nến, Hòn Buồm, Hòn
Bụt Đầy; tham quan vườn Quốc gia Cát Bà, tham quan khu du lịch sinh thái Suối
Gôi ở xã Xuân Đám. Giải pháp tuyên truyền, đưa văn hóa du lịch vào nhà trường,
công sở, khu dân cư cũng được chú trọng, hướng tới mục tiêu mỗi người dân là
một “đại sứ” về văn hóa du lịch Cát Bà.

            UBND
huyện Cát Hải cũng đưa ra 6 đề xuất, kiến nghị để xây dựng hình ảnh du lịch Cát
Bà xanh, mang tầm vóc quốc gia, khu vực. Trong đó, đề nghị Cát Bà được Chính
phủ phê duyệt là Khu du lịch Quốc gia; Thành phố Hải Phòng quan tâm để huyện
triển khai quy hoạch du lịch tổng thể Cát Bà; đầu tư cho Cát Bà đảm bảo đồng bộ
với hạ tầng huyện Cát Hải khi hoàn thành cảng nước sâu Tân Vũ - Lạch Huyện; đề
nghị Trung ương, thành phố thực hiện nhanh các giải pháp xúc tiến, quảng bá,
nâng cao chất lượng du lịch, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; các công ty lữ
hành kết hợp chặt chẽ với huyện để triển khai liên kết du lịch...

            (Nguồn: Phát triển du lịch Cát Bà/Minh Thu//Báo
Tin tức. - ngày 05/11)

 

53. Để "Du
khảo đồng quê" trở thành tour du lịch hấp dẫn: Cần sự quan tâm đầu tư từ
nhiều phía

            Dọc
theo Quốc lộ 10, từ Kiến An, An Lão đến Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, đâu đâu cũng bắt
gặp phong cảnh diệu kỳ, nên thơ dù vào mùa hạ thay mùa thu, mùa đông. Những
cánh đồng lúa xanh mướt thì con gái hay chín vàng rực đều là nguồn cảm hứng
lãng mạn cho du khách. Điểm xuyết vào đó là những ngôi đình, chùa cổ kính,
những điểm văn hóa mang đậm chất Á Đông. Song, những nét đẹp này chưa được khai
phá hiệu quả để du khảo đồng quê trở thành điểm đến- tour du lịch hấp dẫn.

Manh mún, đơn điệu :

            Điểm
chung của các tour “Du khảo đồng quê” ở Hải Phòng hiện nay là đơn điệu, thiếu
sức hấp dẫn với du khách. Hải Phòng hiện có 36 đơn vị lữ hành, trong đó một số
đơn vị là chi nhánh của các công ty du lịch tỉnh ngoài tại Hải Phòng. Vào các
trang web của các đơn vị lữ hành cả của Hải Phòng và các tỉnh ngoài có thể
thấy, các tour đến Hải Phòng chủ yếu là đến Cát Bà và Đồ Sơn, rất khó tìm thấy
các tour du khảo đồng quê.

            Các
đơn vị làm du lịch thành phố chưa quan tâm nhiều đến xây dựng các tour du khảo
đồng quê chất lượng phục vụ người Hải Phòng do tâm lý cho rằng “bụt chùa nhà
không thiêng” hoặc khoảng cách địa lý gần nên người dân có thể tự đi. Một vài
tour du khảo đồng quê, chủ yếu phục vụ học sinh các trường học do hội cha mẹ
học sinh đặt. Các điểm đến cũng không nhiều. Đơn cử, tour đi theo hướng Quốc lộ
10, có đơn vị chỉ khai thác được một vài điểm văn hóa như về huyện Vĩnh Bảo
thăm miếu Bảo Hà, xã Đồng Minh có bức tượng đứng lên, ngồi xuống, xem quả bưởi
thả ở giếng bán nguyệt của miếu nhưng nổi lên ở một nhánh sông Hóa; xem múa rối
nước của làng rối Nhân Mục (xã Nhân Hòa). Có tour chỉ về đền Trạng Trình Nguyễn
Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học, nếu có thêm một điểm đến nữa thì có thể là miếu Bảo Hà
hoặc xem rối nước ở xã Nhân Hòa. Tour đi Tiên Lãng chỉ đưa du khách tắm nước
khoáng nóng, tắm bùn ở khu du lịch suối khoáng nóng Tiên Lãng, nếu có thêm thời
gian thì đến chùa Thắng Phúc (xã Tiên Thắng) hoặc đền Trạng Trình...

            Các
doanh nghiệp làm du lịch ở tỉnh ngoài đến Hải Phòng cũng chỉ xây dựng tour,
tuyến dựa trên các điểm chính là Cát Bà, Đồ Sơn. Các điểm du khảo đồng quê nếu
có chỉ là điểm phụ, đi thăm qua loa, vội vàng. Những tour du lịch như vậy khá
đơn điệu, khiến du khách có cảm tưởng các điểm du lịch của Hải Phòng khá nghèo
nàn, chỉ có Đồ Sơn và Cát Bà là đáng kể. Với cách tổ chức tour, tuyến như vậy,
khách du lịch không thể cảm nhận hết vẻ đẹp vùng quê. Đó là sự cảm nhận khi họ
được mắt thấy, tai nghe và có thể thực nghiệm để làm ra các sản phẩm thủ công,
tự tay hái quả trong vườn, ăn những thức ăn do người dân quê nuôi, trồng.

Phối hợp chặt chẽ giữa
địa phương, doanh nghiệp và người dân :

            Mặc
dù lượng khách du lịch đến Hải Phòng 9 tháng năm nay tăng hơn 6% so với năm
ngoái nhưng chưa thật bền vững. Nếu tổ chức tốt các tour du khảo đồng quê, con
số này có thể còn cao hơn nữa. Ngành Du lịch còn thu hút một lượng lớn người
dân thành phố tham gia.

            Mới
đây, một nhóm cựu  học sinh Trường Đại
học Luật về thăm Hải Phòng; có người sinh sống ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh
và cả Việt kiều ở Đức. Đoàn chỉ đi du khảo đồng quê dọc theo Quốc lộ 10 mà
không đến Cát Bà hay Đồ Sơn. Mọi người không ngớt lời khen ngợi cảnh đẹp hai
bên đường. Đoàn kết hợp thăm quan các điểm đến kể trên, vào một nhà dân và được
tự tay đẽo một bức tượng, dệt một đoạn chiếu cói. Đồng thời, mọi người được ra
cánh đồng trực tiếp tham gia gặt lúa với bà con, buổi tối ăn cơm với niêu cá
đồng kho, thịt vịt om sấu bắt trong trang trại. Những trải nghiệm ấy khiến mọi
người rất thú vị. Anh Việt Trung, Việt kiều ở Đức khẳng định, hơn 20 năm sống
xa quê, đây là lần đầu  anh cảm nhận được
nét ấm áp của quê nhà. Anh Hoàng Điệp, người Hà Nội thì rất thích thú với việc
tắm bùn ở khu du lịch suối khoáng nóng Tiên Lãng.

            Để
xây dựng các tuyến du khảo đồng quê thực sự hấp dẫn, chất lượng,  ngành Du lịch thành phố nên có cái nhìn tổng
thể hơn, phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp xây dựng các điểm đến
chuyên nghiệp hơn. Các địa phương quy hoạch các vùng du lịch; phát triển các
dịch vụ để phục vụ khách du lịch từ ăn uống đến trải nghiệm tại các làng nghề.
Doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp các điểm đến cho hấp dẫn như xây dựng thêm các
khu giải trí, cải tạo nhà vườn; bố trí hợp lý tour; hướng dẫn, tập huấn người
dân về tác phong, thái độ phục vụ khách du lịch. Đơn cử như khu du lịch Mỹ
Khánh, thành phố Cần Thơ, đơn vị làm du lịch không chỉ đầu tư các nhà nghỉ, khu
vui chơi, giải trí và cả những khu vườn bạt ngàn chôm chôm, mít và những cây ăn
quả khác, những vườn hoa xinh đẹp...Xen kẽ trong khu du lịch là các nhà dân.
Những người dân thu lợi từ việc bán hoa quả, phục vụ ăn uống cho khách du lịch;
trực tiếp làm du lịch nên không có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa doanh nghiệp và
người dân.

            (Nguồn: Để "Du khảo đồng quê" trở
thành tour du lịch hấp dẫn…/Mai Hương//Báo Hải Phòng. - ngày 06/11)

 

54. Khu du lịch đảo Cái Tráp: Ý tưởng đột phá cho du lịch
Hải Phòng

            Vừa
qua, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) có tờ trình  đề nghị thành phố Hải Phòng chấp thuận chủ
trương, cho doanh nghiệp đầu tư dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo
Cái Tráp (Khu du lịch đảo Cái Tráp). Theo đánh giá, đây là một ý tưởng có tính
đột phá, mở hướng phát triển mới cho ngành du lịch vùng duyên hải Bắc Bộ.

Điểm nhấn quần thể du
lịch ven biển :

            Đảo
Cái Tráp nằm ở bờ bắc sông Cấm, tiếp giáp khu vực đầm bãi nhà Mạc (Quảng Ninh)
ở phía bắc, giáp luồng Lạch Huyện ở phía đông, giáp luồng Nam Triệu ở phía tây
và giáp đảo Cát Hải ở phía nam. Đảo là sản phẩm bồi đắp kết hợp giữa tự nhiên
và nhân tạo, gắn liền với kênh đào Cái Tráp, mang đậm dấu ấn sáng tạo của Hải
Phòng những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Theo quy hoạch chung được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1438 ngày 3-10-2012, đảo Cái Tráp
nằm trong tổng diên tích khoảng 22.540ha thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

            Ngày
5-3-2015, UBND TP có tờ trình số 05/TTr-UBND về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/2.000 khu vực đảo Cát Hải thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Trên cơ sở
này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 740/TTg-KTN ngày
28-5-2015, đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu
kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2025. Trong đó, bổ sung tính chất sử dụng đất
đảo Cái Tráp thành khu vực cây xanh sinh thái, thể dục thể thao kết hợp thương
mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng.

            Đảo
Cái Tráp sẽ quy hoạch thành khu vui chơi, giải trí, khách sạn 5 sao, casino và
CLB thủy thủ gắn với các dịch vụ vui chơi giải trí, sân golf, dịch vụ thương
mại, nghỉ dưỡng với mật độ xây dựng thấp. Nội dung này đã được thành phố phối
hợp với các đơn vị tư vấn, các chuyên gia Nhật Bản, các ngành liên quan nghiên cứu
kỹ lưỡng nhằm đáp ứng và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền
vững trong tương lai.

            Như
đã nói ở trên, sau thời gian khảo sát và nghiên cứu, doanh nghiệp Xuân Trường
đã có tờ trình số 406/DA-ĐT, đề nghị được đầu tư dự án Khu du lịch văn hóa tâm
linh tổng hợp đảo Cái Tráp. Theo ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc doanh nghiệp,
dự án thành công sẽ tạo ra điểm nhấn cho quần thể du lịch ven biển, kết nối với
khu du lịch tâm linh Tràng Kênh - khu dự trữ sinh quyển Cát Bà - khu di tích
lịch sử Bạch Đằng (Quảng Ninh). Với năng lực đầu tư đã được khẳng định qua
nhiều dự án lớn như quần thể khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính (Ninh Bình)
với vốn đầu tư 17 nghìn tỷ đồng; hệ thống 9 chùa trên quần đảo Trường Sa; khu
du lịch Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) với tổng vốn 25 nghìn tỷ đồng… Cty Xuân Trường
sẽ phấn đấu đưa đảo Cái Tráp trở thành khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế, vừa đáp
ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thu hút
du khách thập phương.

Ý tưởng mang tính đột
phá :

            Trên
tổng diện tích đất hơn 450ha của đảo Cái Tráp, doanh nghiệp Xuân Trường dự kiến
đầu tư 9,8 nghìn tỷ đồng, phát triển đảo Cái Tráp thành quần thể du lịch tổng
hợp. Trong đó, nổi bật là khu tâm linh với diện tích 88,7ha gồm các hạng mục:
chùa Cái Tráp, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 150m, điện Pháp chủ, điện Tam
quan, hai nhà tả hữu vu, nhà tăng ni; khu dịch vụ đón tiếp 108ha gồm: trung tâm
đón tiếp, khu ẩm thực, khách sạn 5 sao, bến xe điện, khu biệt thự; phần diện
tích còn lại sẽ đầu tư xây dựng CLB thủy thủ, Casino và các thảm cây, cỏ xanh
để đảm bảo cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.

           
giải về việc xây tượng Phật cao 150m, ông Nguyễn Văn Trường cho rằng, tượng
Phật có ý nghĩa là biểu tượng đặc trưng của Phật giáo và tín ngưỡng đạo Phật,
phù hợp với văn hóa đồng bằng sông Hồng nói riêng và cộng đồng người Việt Nam
nói chung. Hiện kỷ lục công trình tượng cao nhất đang thuộc về Trung Quốc, vì
vậy doanh nghiệp quyết định đầu tư xây dựng công trình lớn hơn, tiến tới đề
nghị công nhận kỷ lục thế giới, tạo sức lan tỏa để thu hút du khách.

            Cũng
theo ông Trường, khu du lịch đảo Cái Tráp đi vào hoạt động sẽ thu hút bình quân
6,5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, đóng góp vào ngân sách thành phố từ 300
tỷ đến 500 tỷ đồng, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, khu du
lịch cũng là yếu tố, không chỉ thúc đẩy các công trình khác của ngành du lịch
mà còn góp phần phát triển các ngành kinh tế khác, nhất là thương mại, dịch vụ…

            Ngày
30-10 vừa qua, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành đã cùng tổ công
tác với sự tham gia của đại diện nhiều ban, ngành thành phố, trực tiếp khảo sát
thực địa đảo Cái Tráp, đồng thời chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp Xuân
Trường. Tại buổi làm việc, các đại biểu đều tán thành việc đầu tư phát triển
đảo Cái Tráp trở thành khu du lịch có tính khả thi cao, phù hợp với quy hoạch
chung của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Hơn nữa, hiện trạng đảo Cái Tráp là
một khu đất phẳng, thuộc quản lý trực tiếp của thành phố, khi triển khai sẽ
không gặp khó khăn đáng kể trong công tác giải phóng mặt bằng.

           
thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành khẳng định, ý tưởng đầu tư đảo Cái
Tráp mang tính đột phá cho ngành du lịch, khi thành công sẽ góp phần quan trọng
vào phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Hải Phòng, tuy nhiên mọi
quy trình phải tuân thủ quy định của pháp luật. Trên tinh thần này, thành phố
sẽ phối hợp với doanh nghiệp Xuân          Trường
tiến hành rà soát, lập quy hoạch, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt dự án. Nếu không có gì thay đổi, công trình được khởi công vào đầu năm
2016, đây sẽ là một trong những dấu ấn quan trọng trong việc đưa Nghị quyết đại
hội 15 Đảng bộ thành phố vào cuộc sống.

            (Nguồn: Khu du
lịch đảo Cái Tráp: Ý tưởng đột phá cho du lịch Hải Phòng/Lê Minh Thắng// An
ninh Hải Phòng.-Ngày 10/11)

 

55. Thể thao thành
tích cao Hải Phòng: Đầu tư ít, khó giữ chân vận động viên

            Thiếu
kinh phí đầu tư, chế độ dành cho các vận động viên thấp so với mặt bằng chung
của cả nước... là những khó khăn của thể thao Hải Phòng những năm qua, ảnh
hưởng đến việc tuyển chọn, giữ chân vận động viên. Đây là một trong những
nguyên nhân làm thể thao Hải Phòng dần đi xuống.

Chế độ thấp, khó giữ
chân và tuyển chọn vận động viên :

            Huấn
luyện viên Ngô Quang Dũng, trưởng bộ môn vật Hải Phòng cho biết: “Từ đầu năm
2015, đội tuyển vật Hải Phòng có 3 vận động viên đội 1 nghỉ thi đấu. Các vận
động viên vẫn đang có phong độ tốt, nhưng họ chuyển sang công việc khác có thu
nhập tốt hơn. Bên cạnh việc thiếu sự đầu tư cho bộ môn, chế độ tiền ăn, tiền
công tập luyện cho các vận động viên thấp so với các tỉnh, thành phố khác khiến
nhiều vận động viên chán nản và từ bỏ thể thao thành tích cao”. Giống như đội
tuyển vật, đội tuyển bắn cung Hải Phòng những năm gần đây cũng tương tự, một số
vận động viên nghỉ thi đấu đỉnh cao trong khi phong độ đang tốt, hoặc chuyển
sang địa phương khác thi đấu.

             Không đến mức thiếu hụt, lực lượng như đội
tuyển vật hay bắn cung, nhiều bộ môn khác của Trung tâm đào tạo vận động viên
Hải Phòng vẫn giữ được lực lượng. Tuy nhiên, nhiều vận động viên nản lòng và có
ý định từ bỏ thể thao thành tích cao nếu không có sự nhiệt huyết, thuyết phục
của các huấn luyện viên. Trưởng bộ môn điền kinh Hải Phòng Nguyễn Ngọc Quân
chia sẻ: “Cơ chế thị trường khiến việc tuyển chọn vận động viên gặp nhiều khó
hơn, khó khăn, từ việc thuyết phục vận động viên đến gia đình vận động viên để
vận động viên theo thể thao thành tích cao. Chỉ có những em thực sự đam mê mới
theo nghiệp thể thao. Có điều chế độ ưu đãi, chế độ ăn, tập luyện cho các vận
động viên của Hải Phòng còn thấp khiến nhiều vận động viên nản lòng, có ý định
nghỉ thi đấu, dẫn đến không đạt được thành tích cao”. Huấn luyện viên Ngọc
Thịnh, đội tuyển bơi Hải Phòng, cho biết: “Chế độ tập luyện thi đấu, tiền công
và tiền ăn như hiện tại khiến các vận động có sự so sánh khi nhìn sang địa
phương khác. Thậm chí, chế độ tiền ăn thấp khiến các vận động suy kiệt ngay
trong các buổi tập, không hoàn thành các bài tập do huấn luyện viên đề ra”.

Cần chăm lo các vận
động viên nhiều hơn :

            Quyết
định 234 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ chế độ đối với các vận động
viên. Tuy nhiên, tùy theo từng tỉnh, thành phố chế độ cho các vận động viên có
sự chênh lệch. Với Hải Phòng, chế độ ăn hằng ngày của các vận động viên bằng
với mức trung bình của quốc gia là 120 nghìn đồng/ngày. Tiền tập luyện thi đấu
cho các vận động viên là 90 nghìn đồng/ngày, chia ra 2 đợt, mỗi đợt 52 ngày
công. Với các tỉnh, thành phố lân cận Hải Phòng như Hải Dương, Quảng Ninh, số
tiền công tập luyện cho các vận động viên được trả tất cả các ngày trong năm.
Bình Phước, một tỉnh không mạnh về thể thao nhưng chế độ cho vận động viên cũng
cao hơn Hải Phòng khi các vận động viên hưởng tiền ăn 150 nghìn đồng/ngày; khi
tập luyện thi đấu là 200 nghìn đồng/ngày so với 160 nghìn đồng/ngày với các vận
động viên Hải Phòng. Với chế độ như vậy, rõ ràng các vận động viên của Hải
Phòng có phần thua thiệt so với các vận động viên địa phương khác.

            Không
chỉ chế độ các vận động viên đang tập luyện tại đội tuyển thấp hơn, chế độ dành
cho các vận động viên mới, được tập trung đào tạo cũng không tốt. Các vận động
viên mới, được đào tạo trong những tháng đầu không được hưởng chế độ ăn, công
tập luyện như lực lượng vận động viên trong biên chế đội tuyển, mà chỉ nhận 12
nghìn đồng đến 15 nghìn đồng/ngày từ kinh phí đào tạo tài năng trẻ. Đề án đào
tạo tài năng trẻ được xây dựng từ những năm 2000 nên rõ ràng không đáp ứng nhu
cầu hiện nay. Điều đó khiến công tác tuyển chọn và giữ chân vận động viên mới,
xây dựng lực lượng gặp nhiều khó khăn.

            Đại
hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014, đoàn thể thao Hải Phòng xuất sắc cán
đích với vị trí thứ 5. Tuy nhiên, khó có thể bảo đảm thể thao Hải Phòng giữ
được vị trí này tại Đại hội Thể dục thể thao năm 2018 khi mà vấn đề lực lượng
đang làm đau đầu những người làm thể thao. Việc đầu tư mạnh mẽ cho các bộ môn,
quan tâm hơn đến chế độ vận động viên là điều cần thiết nếu như Hải Phòng muốn
giữ được vị thế một trong những địa phương mạnh về thể thao trên cả nước.

            (Nguồn: Thể thao thành tích cao Hải Phòng: Đầu
tư ít, khó giữ chân vận động viên/Ngọc Sơn//Báo Hải Phòng. -Ngày 14/11)

 

56. Thiên đường du
lịch Cát Bà vẫn... "ngủ đông
"

            Trong
khi nhiều địa chỉ du lịch đang quá tải thì Cát Bà, một nơi được gọi là 'thiên
đường' du lịch mùa thu - đông ở phía bắc lại đang ngủ yên, khi cảnh quan đẹp
nhất, giá cả hợp lý nhất, hải sản là mùa ngon nhất.

            Nhận
định này là của ông Bùi Trung Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Cát Hải, TP.Hải Phòng khi
nói về sự hấp dẫn của Cát Bà, nơi hầu như chỉ được nhớ đến trong mùa tắm biển
dịp hè. Vậy thì, ngoài những bãi cát rất trắng, nước biển rất trong, Cát Bà có
gì đáng để đến vào mùa này?

            Với
366 hòn đảo lớn nhỏ, Cát Bà có một cảnh quan tuyệt đẹp với sự hài hòa giữa núi
rừng và biển. Từ Hải Phòng, nếu đi xe để đến Cát Bà, sẽ cảm nhận rõ sự thú vị
khi xe đi qua đảo Cát Hải, một đảo đất rất bằng phẳng với phong cảnh, nhà cửa
vẫn nguyên sơ, u hoài, không khác gì những năm bao cấp. Con đường nhỏ xuyên qua
các làng mạc, đầm bãi đầy ắp mùi mắm chượp tỏa ra từ xí nghiệp nước mắm Cát Hải
rất nổi tiếng sẽ dẫn đến phà Gót, nơi mùa thu nước rất trong xanh và không có
sóng lớn.

            Khi
đặt chân sang đất Cát Bà, cảnh quan nơi đây sẽ làm nao lòng những người lãng
mạn: từng khu đầm bãi mênh mông với lá sú vẹt xanh mướt, trên bờ là rất nhiều
bãi lau phất cờ bàng bạc trong nắng nhạt. Con đường xuyên đảo cứ thế dẫn ta đi
giữa một bên là biển xanh ngắt bên tay phải, phía trái là vách đá dựng đứng,
với những đàn dê nhởn nhơ trèo leo.

            Với
du khách đến Cát Bà bằng phà biển Tuần Châu, cơ hội khám phá cung đường kể trên
sẽ được thay bằng một hành trình cũng thú vị không kém: Sau hơn nửa giờ bồng
bềnh trên vùng nước giao thoa giữa Cát Bà và Hạ Long, xe sẽ đi qua các xã Gia
Luận, Trân Crâu để về thị trấn. Đây là đoạn đường rất đa dạng, khi thì đi qua
các đầm bãi, khi lên những dốc đá cao vút, lúc lại lọt xuống các thung sâu, có
đoạn lại thẳng tắp giữa hai bên rừng cây mùa này đã hơi ngả vàng. Đây là cung
đường đi qua vùng lõi của Vườn Quốc gia Cát Bà và nếu có dịp dừng chân, du
khách có thể đi tham quan văn phòng của Vườn, hoặc vào một số đường nhánh đi
sâu vào giữa rừng già, các hang, động mang tên Trung Trang, Quân Y khá hấp dẫn.
Đơn giản hơn, có thể dừng lại mua mật ong đặc sản.

            Còn
nếu muốn đi thăm biển, có thể ra Bến Bèo để thuê khoảng 300.000 đồng một chuyến
thuyền cho 6 người đi thăm vịnh Lan Hạ, một vùng biển - đảo khá thú vị phảng
phất hình ảnh của vịnh Hạ Long. Từ những chiếc thuyền nan gắn máy này, nếu may
mắn có thể thấy những chú voọc đầu trắng quý hiếm của toàn thế giới ngồi im như
tượng trên các mỏm núi. Đích đến của hành trình này là xã Việt Hải, xã nhỏ nhất
của TP.Hải Phòng, với chỉ gần 50 hộ dân, hơn 200 nhân khẩu. Đây cũng là nơi
được coi là đảo của đảo, rất hấp dẫn du khách ngoại, bởi cuộc sống tự cung tự
cấp và biệt lập giữa rừng...

            Những
điểm đến kể trên tất nhiên đều có thể đến được vào mùa hè, điểm khác biệt mà du
khách có thể nhận biết vào mùa này ở Cát Bà là sự trong trẻo, lãng mạn đến
không ngờ, khi sự đông đúc, ồn ào, nực nội của mùa hè đã không còn nữa.

20 năm sau “công chúa
vẫn ngủ trong rừng” :

            Cách
đây hơn 20 năm, Báo Thanh Niên từng ví hình ảnh du lịch Cát Bà với nàng công
chúa ngủ trong rừng chưa tỉnh giấc. Thật khó tin rằng, mãi đến cuối tháng 9 vừa
qua, trong cuộc họp báo về một hội thảo phát triển du lịch Cát Bà, cả Giám đốc
Sở VH-TT-DL Hải Phòng Đoàn Duy Linh lẫn Bí thư Huyện ủy Cát Hải Bùi Trung Nghĩa
đều cho rằng, du lịch Cát Bà vẫn như một cô công chúa còn ngủ trong rừng. Đặc
biệt, nói về sự vắng vẻ ở Cát Bà mùa này, ông Nghĩa chia sẻ: “Tôi không hiểu vì
sao du khách chỉ đến Cát Bà vào mùa hè mà quên mất dịp thu - đông, đây mới là
thời điểm phong cảnh Cát Bà đẹp nhất, lãng mạn nhất, khi đồ hải sản Cát Bà như
cá, tôm, tu hài ngon nhất, rẻ nhất, giá phòng cũng thấp nhất”.

            Du
lịch Cát Bà vẫn còn nhiều bất cập, đó là giao thông đến hòn đảo này vẫn còn khó
khăn. Đi bằng đường bộ, đoạn đường từ trung tâm TP.Hải Phòng đến bến phà Đình
Vũ là một thử thách đối với mọi loại phương tiện khi phải vượt qua một quãng
đường gian khổ đầy xe container và khói bụi của nhà máy phân bón DAP Đình Vũ,
các chuyến phà quá chậm và đôi khi tỏ ra không an toàn. Còn nếu đi bằng tàu cao
tốc, nhiều du khách cũng phải nếm trải cảm giác đáng sợ khi những chiếc tàu cũ
nát và bé xíu chao liệng trên sóng nước và nhiều khi còn hỏng máy, trong khi
giá vé không hề rẻ.

            Ngay
ở tại thị trấn Cát Bà, chất lượng dịch vụ buồng, phòng vẫn còn thiếu chuyên
nghiệp, theo kiểu mài dao cả năm để chặt chém trong mùa hè. Thậm chí, theo ông
Bùi Trung Nghĩa, còn có chuyện một du khách ngoại quốc bị dọa cắt tai nếu không
đền bù 20 triệu đồng khi chiếc xe máy mà anh ta thuê lại bị vài xây xước nhỏ.

            Theo
ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, muốn du lịch Cát Bà
“thức giấc”, phải tạo được ra những đột biến về nhận thức và cơ sở hạ tầng, với
những dự án mang tính thay đổi chiến lược về giao thông và cơ sở lưu trú, vui
chơi giải trí, đồng thời với việc đào tạo lại nguồn nhân lực làm du lịch tại đây.

            Đó
là công việc của các nhà quản lý, còn đối với du khách, sự hoang sơ, thiếu
chuyên nghiệp hiện tại của Cát Bà có thể cũng là nét thú vị, hấp dẫn, nhất là
với những người ưa khám phá. Chần chừ gì nữa, hãy khoác ba lô lên và đi, Cát Bà
mùa này đang rất tuyệt!

            (Nguồn : Thiên đường du lịch Cát Bà vẫn... "ngủ
đông"/Lan Hạ//Báo Thanh niên.-Ngày 14/11)

 

57. Đua thuyền Hải Phòng:
Vượt chỉ tiêu trên sân nhà

            Tại
giải vô địch đua thuyền Rowing và Canoeing toàn quốc năm 2015 được tổ chức tại
khu đua thuyền Sông Giá, đội tuyển Hải Phòng giành 3 HCV ở các nội dung 1.000m,
500m và 200m ở môn Canoeing. Vượt chỉ tiêu đề ra nhưng đua thuyền Hải Phòng
cũng bộc lộ nhiều hạn chế khi chỉ có một chủ công là Đỗ Thị Thanh Thảo ở nội
dung Canoeing trong khi Rowing vẫn là vùng trắng…

            HLV
Lê Trọng Hải, trưởng bộ môn đua thuyền cho biết: Trước giải, chúng tôi đặt mục
tiêu giành 2 HCV ở nội dung Canoeing bởi nội dung Rowing các VĐV còn non nên
chỉ tham dự để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Ở nội dung Canoeing, Đỗ Thị Thanh
Thảo đã thể hiện phong độ rất tốt khi giành 3 HCV ở các nội dung 1000m, 500m và
200m. Trong đó, tôi đánh giá rất cao HCV ở nội dung 500m bởi đây không phải là
cự ly sở trường của Thảo và đối thủ Vũ Thị Linh của Quảng Ninh được đánh giá
thống trị nội dung này từ trước. Tuy nhiên, Thảo đã xuất sắc vượt qua đối thủ
trực tiếp để thống trị ở các cự ly KW…

            Nhưng
Canoeing chỉ có chủ công Thanh Thảo giành HCV cũng là điều đáng lo ngại. Bởi ở
nội dung này, có khoảng 10 VĐV tham gia thi đấu nhưng thành tích tốt nhất ở nội
dung đôi nữ chỉ dừng ở vị trí thứ 4 hoặc thứ 5 chung cuộc.

Ngay cả khi Thanh Thảo được tung vào thi đấu cùng
Đặng Thị Ninh ở cự ly 200m K2W thì thành tích cũng chỉ dừng ở vị trí thứ 4.
Điều này chỉ ra sự thiếu đồng đều về lực lượng của đua thuyền Hải Phòng và nguyên
nhân lớn vẫn là việc cơ sở vật chất thiếu thốn, nguồn VĐV quá ít để lựa chọn và
đào tạo kế cận.

            Hiện
tại, đội tuyển đua thuyền Hải Phòng có 25 VĐV trong đó chỉ có 10 VĐV chính thức
ăn ở tập trung theo chế độ, còn lại 15 VĐV nghiệp dư được hỗ trợ kinh phí luyện
tập. Cả đội có hơn chục chiếc thuyền nhưng phần lớn đã xuống cấp và chỉ khoảng
5 chiếc sử dụng được. Các HLV chưa được trang bị xuồng để kèm sát VĐV trong
luyện tập nhằm kịp thời uống nắn động tác. Các VĐV của Hải Phòng vẫn đang tập
nhờ tại Hà Nội để tận dụng trang thiết bị trong khi khu đua thuyền của Hải
Phòng lại đón các tuyển thủ quốc gia về luyện tập… Nguyên nhân chính vẫn là do
cơ sở vật chất thiếu không đảm bảo cho luyện tập và cũng rất khó khăn nếu toàn
bộ VĐV đua thuyền Hải Phòng tập ké dụng cụ của đội tuyển quốc gia.

            Đó
chính là những nguyên nhân chính khiến đua thuyền Hải Phòng chưa thể phát triển
đồng đều. Theo HLV Lê Trọng Hải, trong thời gian tới, đua thuyền Hải Phòng cần
được tăng cường số lượng để lựa chọn những VĐV xuất sắc nhất cùng với việc đầu
tư cơ sở vật chất phục vụ luyện tập, thi đấu cũng như chế độ hỗ trợ dinh dưỡng…
Có được như vậy mới phát huy được năng lực chuyên môn của các VĐV cũng như tạo
điều kiện tốt nhất để họ yên tâm luyện tập, từ đó nâng tầm cho đua thuyền Hải Phòng
lên tầm cao mới.

            (Nguồn:
Đua thuyền Hải Phòng: Vượt chỉ tiêu trên sân nhà/Phan Tuấn//An ninh Hải
Phòng.-Ngày 20/11)

 

 

 

58. Đưa Đền Trạng Trình trở
thành điểm đến văn hóa hấp dẫn

            Ngày
16-11, tại huyện Vĩnh Bảo, UBND TP Hải Phòng, Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm
Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp tổ chức Hội thảo "Di sản văn học Nguyễn
Bỉnh Khiêm - Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mỹ", nhân kỷ niệm 430 năm ngày
mất của ông. Một trong những vấn đề các nhà khoa học tập trung thảo luận là làm
sao khai thác và phát huy được giá trị văn hóa di tích đền thờ Nguyễn Bỉnh
Khiêm. Chúng tôi xin trích giới thiệu ý kiến tham luận của tiến sĩ Phạm Từ.

            Từ
góc nhìn kinh tế du lịch, là người ngoại đạo văn chương, tôi mạo muội góp đôi
điều mà lâu nay đã trót vấn vương, những mong các nhà khoa học, nhà văn hóa, sử
học và lãnh đạo các cấp quan tâm để di sản văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm qua kênh
du lịch sẽ được lan truyền rộng khắp trong nam ngoài bắc, để nhiều người trong
số hơn 90 triệu con dân đất Việt, muốn đến Đền Trạng tìm hiểu, trải nghiệm, góp
phần trực tiếp lan tỏa văn hóa Trạng và phát triển du lịch, cho quê Trạng thêm
đẹp, thêm giàu.

            Cả
dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm, “Ngôi sao sáng trên nền trời Việt Nam, làm vẻ vang cho giống nòi”, như
cố Tổng Bí thư Trường - Chinh từng đánh giá. May mắn thay, vinh dự và trách
nhiệm thay, Hải Phòng là quê hương của danh nhân, nơi đã và đang bảo tồn, phát
huy di tích Đền Trạng.

            Khu
di tích Đền Trạng cần thiết và có thể trở thành sản phẩm đặc thù có một không
hai, là điểm nhấn của du lịch văn hóa Hải Phòng. Đưa khu Đền Trạng thành điểm
nhấn của du lịch thành phố cảng, trong tuyến du lịch quốc gia, chắc chắn sẽ thu
hút đông đảo du khách bốn phương với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi.

            Vấn
đề này được đặt ra từ năm 2000. Đến nay, Đền Trạng đã được trùng tu nâng cấp
khá khang trang. Khách trong nước, ngoài nước đã đến viếng thăm, dự lễ, cầu tài
lộc ngày một nhiều, nhưng quy mô, tốc độ và hiệu quả chưa được như kỳ vọng.
Nguyên nhân cũng dễ hiểu. Để tổ chức hội thảo, tìm hiểu về Trạng Trình, đọc
thơ, biết về sấm Trạng, có thể tiến hành ở bất kỳ đâu; ngày nay mọi người có
thể vào mạng tra cứu là ra, đầy đủ cả. Nếu cầu thị, ngưỡng mộ, tâm linh, có đến
Đền Trạng, thì cũng chỉ thắp nén hương thờ, lầm rầm khấn vái. Học sinh muốn
sáng dạ, học tài thi đỗ, cũng chỉ đến thắp hương, lòng thành khấn vái, xin xoa
chạm vào tượng Trạng mà cầu, rồi dạo quanh một vòng... xong là về. Đấy chưa
phải là đi du lịch văn hóa và họ không phải là khách du lịch. Thành ra, có thể
đã hoàn thiện nâng cấp khu di tích mà chưa chắc đã đạt tính hướng đích phát
triển du lịch văn hóa quê Trạng.

            Vấn
đề đặt ra là khu di tích phải trở thành điểm đến có sức lôi cuốn đặc biệt, có
hiệu ứng lan truyền, thôi thúc đến kỳ lạ, không thể không đến. Đã đến, không
thể chỉ thắp hương cầu khấn mà xong, phải nghe, phải khám phá, trải nghiệm, rồi
xin chữ, xin thơ, nghe bình sấm, đọc bia ký, phải ăn uống theo cách của Trạng,
rồi từ Đền Trạng lại muốn khảo sát cả vùng quê nơi sinh ra Trạng, phải nghỉ lại
để ngắm trăng quê, xem đèn trời, rối nước, ngắm giả sơn ở miếu Cựu Điện, đến
Bảo Hà xem rối cạn, tìm hiểu về tổ nghề tạc tượng Đồng Minh, xem pháo đất Tân
Liên, Hiệp Hòa, xem dệt cửi Cổ Am, đấu vật Hòa Bình, Vĩnh An, chiêm bái hàng
chục đền chùa miếu mạo, cổ kính, linh thiêng, khác biệt, nơi lưu giữ hàng trăm
hiện vật, thư tịch cổ quý hiếm như chùa Thái Bình - Trấn Dương xây dựng thời
nhà Mạc do chính Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cắm đất dựng nền, đình cổ Nhân
Mục - Nhân Hòa , đình Lễ Hợp - Tam Đa, đình An Quí - Cộng Hiền, Đình Cung Chúc
- Thắng Thủy, chùa Đồng Quan - Dũng Tiến… để kéo dài ngày tua du lịch trên quê
Trạng, rồi mua đồ đáng giá làm lưu niệm, làm quà và khi về rồi thì mách người
khác đến thăm.

            Để
được như vậy, cần một lần nữa đầu tư nâng cấp, theo chiều sâu văn hóa Khu di
tích Đền Trạng. Thực ra không khó để hình dung ra đường nét, nội dung cần thể
hiện. Cứ lần theo thơ văn, sấm ký của Trạng thì ra cả. Nhưng thể hiện thế nào
cho hợp lý, đúng tầm, thì phải dụng công, có sự kết hợp chặt chẽ giữa văn - sử
học, giữa các nhà quy hoạch, khoa học công nghệ, du lịch, các nhà đầu tư và
chính quyền các cấp. Phải tái hiện được như cũ, hiện vật hóa được tư tưởng, thơ
văn, sấm ký Trạng để có lý do giữ chân du khách, gợi được sự lôi cuốn, tò mò muốn
khám phá trải nghiệm của khách. Khu Đền Trạng phải được tạo dựng thật quy mô
nhưng không bị bê-tông hóa. Phải làm mới như cũ, tạo ra một quần thể làng quê
cổ tích, đúng là nơi đã nảy sinh, nuôi dưỡng bậc kỳ tài vượt tầm thế kỷ, vượt
biên giới quốc gia, khám phá mãi không hết...

“Ăn dễ lễ khó”, “vụng tay hay miệng”, mong được lượng
thứ cho những điều “nói dễ”, “khó làm” như trên. Tôi nhớ một kỷ niệm là lá thư
15 năm trước mà anh Trần Huy Năng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng lúc đó,
đến giờ vẫn nhắc. Đó là bức thư tay tôi viết vội cho anh Năng, khi chỉ còn hơn
hai tháng nữa là tổ chức lễ hội Đền Trạng mà địa bàn lễ hội chưa có. Không ngờ
anh Trần Huy Năng đã thống nhất ngay trong Thường vụ và Thường trực thế nào đó,
mà cả thành phố Hải Phòng, cả huyện Vĩnh Bảo tập trung chỉ đạo làm chuyển biến
cả một vùng quê, lúa đang uốn câu mà thành quần thể di tích Đền Trạng. Bây giờ
có cái khó khác, khó hơn vì không phải là mặt bằng, là xi-măng mà là chất xám,
là văn chương chữ nghĩa, là nghệ thuật, công nghệ. Nhưng, tôi hiểu là khó chứ
không phải không làm được...

            (Nguồn:
Đưa Đền Trạng Trình trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn//Báo Nhân dân.-Ngày
21/11)

 

IX. Y tế; Vệ sinh; Môi trường

59. Ứng dụng công nghệ mới trong xử lý
nước thải chăn nuôi

            Bên
cạnh chất thải rắn, nguồn nước thải từ các cơ sở chăn nuôi và chế biến lương
thực, thực phẩm cũng là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Đối với các
cơ sở chăn nuôi, nước thải phát sinh trong chất thải của vật nuôi, nước rửa
chuồng trại, máng uống, nước tắm cho gia súc... Đối với các cơ sở chế biến nông
sản như làm bún ở xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên), bánh đa ở làng Lạng Côn
(huyện Kiến Thụy), Kinh Giao (huyện An Dương)... nước thải phát sinh trong quá
trình ngâm nguyên liệu, nước rửa thiết bị sản xuất, nước vệ sinh mặt bằng. Đặc
thù chung của các loại nước thải này là chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy gây
mùi hôi thối và các loại vi sinh vật là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước.

            Theo
Phó giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hải Phòng Nguyễn
Hoài Lâm, kết quả quan trắc môi trường ở làng nghề bún Phong Lộc, thành phố Nam
Định có loại hình hoạt động tương tự với một số làng bún tại Hải Phòng, nước
cống có chỉ số ô nhiễm BOD5, COD rất cao, chỉ số Coliform lên tới 370.000
MNP/l00ml.

            Hiện
có nhiều phương pháp để xử lý các loại nước thải như lý học, hóa học, sinh học.
Theo các nhà khoa học, việc xử lý chất thải sau chăn nuôi theo phương pháp sinh
học khá hiệu quả, cụ thể xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học lên men yếm
khí, nồng độ chất thải sau xử lý thấp, hiệu quả xử lý chất thải lên đến 90%.
Ngoài ra, xử lý yếm khí để chuyển chất thải hữu cơ thành gas sinh học có tác
dụng giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiêu diệt mầm bệnh chăn nuôi trang trại,
nước thải sạch đạt chuẩn loại B, không có mùi hôi, khí đối tạo ra tối đa năng
lượng. Tuy nhiên, phương pháp hiệu quả nhất là phối hợp các phương pháp cơ lý,
hóa, sinh học. Nguyên tắc chung là điều chỉnh PH của nước thải về PH trung
tính, sau đổ xử lý sinh học. Quá trình xử lý sinh học dưới tác động của các vi
sinh vật yếm khí, hiếu khí, các chất hữu cơ bị phân hủy thành các chất vô cơ
đơn giản như CO2, H2O.

            Theo
ông Nguyễn Hoài Lâm, một trong những công nghệ mới về xử lý nước thải ô nhiễm
các chất hữu cơ và ni-tơ đó là C&N bio-remover. Tính ổn định cao do sử dụng
vật liệu mang vi sinh nên luôn duy trì được vi sinh vật ở mật độ cao, phong phú
về chủng loại nên không cần bổ sung chất hữu cơ, không cần sử dụng năng lượng
bên ngoài để hồi lưu nước thải...Hệ thống gọn nhẹ, tiết kiệm diện tích mặt
bằng, vận hành đơn giản, dễ bảo trì hệ thống.

            (Nguồn:
Ứng dụng công nghệ mới trong xử lý nước thải chăn nuôi/Bạch Dương//Báo Hải
Phòng. - ngày 03/11)

 

60. Hải Phòng: Xây dựng tủ
thuốc và quỹ ”Đồng hành cùng ngư dân bám biển”

            Theo
thỏa thuận, Viện Y học biển Việt Nam và báo Hải Phòng xây dựng các chuyên
trang, chuyên mục trên Báo Hải Phòng hằng ngày về đề án “Y tế biển đảo”, tuyên
truyền về quá trình bám biển của ngư dân, công tác chăm sóc sức khỏe cho ngư
dân.

            Theo
thỏa thuận, Viện Y học biển Việt Nam và báo Hải Phòng xây dựng các chuyên
trang, chuyên mục trên Báo Hải Phòng hằng ngày về đề án “Y tế biển đảo”, tuyên
truyền về quá trình bám biển của ngư dân, công tác chăm sóc sức khỏe cho ngư
dân.

            Viện
Y học biển Việt Nam cũng cử các y, bác sĩ trực tiếp huấn luyện, hướng dẫn ngư
dân biện pháp sơ cứu, sử dụng thuốc và thiết bị y tế để tự ứng cứu trên biển
trong khi chờ sự trợ giúp của cơ quan chức năng.

            Đồng
thời, Viện Y học biển Việt Nam cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa
phương sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động các DN, tổ chức xã hội, cá nhân chung
tay, góp sức tạo quỹ “Đồng hành với ngư dân bám biển”.

            Nguồn
quỹ quyên góp được sẽ tạo kinh phí để Viện y học biển trang bị tủ thuộc và dụng
cụ đánh cá đạt chuẩn của Bộ y tế để tặng các tàu vươn khơi của ngư. Phấn đấu
trong 2 năm tới, toàn bộ hơn 500 tàu vươn khơi của ngư dân Hải Phòng sẽ được
trang bị tủ thuốc đạt chuẩn.

            Tại
lễ kí kết, các đại biểu và cán bộ, nhân viên Viện Y học biển Việt Nam đã chung
tay hưởng ứng và quyên góp ủng hộ cho quỹ “Đồng hành với ngư dân bám biển”.

            (Nguồn:
Hải Phòng: Xây dựng tủ thuốc và quỹ ”Đồng hành cùng ngư dân bám biển”/Ngân
Phạm//Báo Lao động. - ngày 04/11)        

 

61. Hải Phòng và thành phố Kytakyushu: Khởi động chương
trình hợp tác quản lý chất lượng không khí sạch

            Sáng 11-11, Sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp Cục Môi
trường thành phố Kytakyushu tổ chức khởi động chương trình hợp tác về quản lý
chất lượng không khí sạch (C3). Đây là cặp thành phố đầu tiên của thế giới
triển khai chương trình C3.

            C3 là hoạt động chính nằm trong chương trình đối tác
thành phố không khí sạch (CCAP) do tổ chức không khí sạch Châu Á (CAA) đề xướng
và phát động. Chương trình nhằm tạo điều kiện để các thành phố trực tiếp trao
đổi kinh nghiệm về những vấn đề tương đồng, học tập, phối hợp lẫn nhau thực
hiện các hoạt động cụ thể để cải thiện chất lượng không khi. Năm 2002, thành
phố Hải Phòng tham gia tổ chức này và có nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp
giảm thiểu ô nhiễm không khí trong sản xuất công nghiệp, giao thông, công
nghiệp. Năm 2014, Hải Phòng đăng ký tham gia chương trình đối tác thành phố
không khí sạch C3, với danh nghĩa là thành phố học tập; Kytakyushu là thành phố
cố vấn. Thời gian thực hiện chương trình C3 dự kiến là từ 2-3 năm; trong đó,
năm 2015, các chuyên gia của Kytakyushu đến Hải Phòng khảo sát thực trạng, đánh
giá những thách thức và xác định những vấn đề để giải quyết, xử lý; năm 2016,
Kytakyushu sẽ hỗ trợ việc đào tạo về quản lý hành chính chất lượng không khí
của Nhật Bản và trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật,...Việc tham gia chương trình C3
góp phần hỗ trợ thành phố trong nỗ lực cải thiện điều kiện môi trường sống cho
người dân, góp phần giảm thiểu khí nhà kính, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

            Thành phố Hải Phòng cam kết phối hợp chặt chẽ với thành
phố Kitakyushu để thực hiện thành công dự án; đồng thời, đề nghị thành phố
Kitakyushu hỗ trợ tư vấn, xây dựng hoàn thiện chiến lược, chính sách, thể chế
về cải thiện môi trường không khí, tăng cường năng lực quản lý về bảo vệ môi
trường, kiểm soát ô nhiễm không khí tại các cảng, khu công nghiệp, giao thông
vận tải,...

            (Nguồn :
Hải Phòng và thành phố Kytakyushu: Khởi động chương trình hợp tác quản lý chất
lượng không khí sạch//Báo Hải Phòng.-Ngày 12/11)

 

62. Hải Phòng: Tiếp nhận
chuyển giao kỹ thuật mổ tim mở

            Ngày
15.11, tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và sở Y tế
Hải Phòng đã tổ chức Lễ ra quân chuyển giao kỹ thuật tim mở theo Đề án Bệnh
viện vệ tinh giữa BV Nhi T.Ư và BV Trẻ em Hải Phòng.

            Trước
đó, từ tháng 2.2012 Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã triển khai kế hoạch tiếp nhận
chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim giai đoạn I - phẫu thuật các bệnh tim cơ
bản như thông liên thất, thông liên nhĩ, còn ống động mạch từ BV Nhi Trung
ương. Tháng 3.2013, các nhóm trong ê kíp phẫu thuật tim BV Trẻ em Hải Phòng bắt
đầu độc lập thực hiện công việc. Đến nay, bác sĩ BV Trẻ em Hải Phòng hoàn toàn
độc lập chẩn đoán, phẫu thuật, gây mê, chạy máy, hồi sức sau mổ với 30 cán bộ
được đào tạo chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim mở.

            Từ
năm 2013 đến nay, đã có hơn 100 trẻ em được phẫu thuật tim bẩm sinh tại Bệnh
viện Trẻ em Hải Phòng.

            Cùng
với đào tạo nhân lực, Bệnh viện đã xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết
bị. Hiện bệnh viện có 1 phòng phẫu thuật tim mở, 1 phòng hồi sức tim mở và 2
phòng hồi sức tim kín với các trang thiết bị cho phẫu thuật tim mở như máy tim
phổi nhân tạo, hệ thống trao đổi nhiệt hiện đại, 2 bộ dụng cụ phẫu thuật tim mở
chất lượng, đầy đủ máy monitor...

            Kết
quả, đến nay đã có 108 bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật tim tại BV Trẻ em
Hải Phòng, trong đó có 58 ca do BV Trẻ em Hải Phòng mổ độc lập, tất cả bệnh
nhân sau mổ ra viện ổn định, an toàn, khỏi bệnh.

            Hiện
tại, BV Trẻ em Hải phòng đã hoàn tất việc chuẩn bị thực hiện Kế hoạch chuyển
giao kỹ thuật phẫu thuật tim giai đoạn II đến năm 2019, với việc chuẩn bị về nhân
lực và cơ sở và trang thiết bị để từng bước thực hiện các bước để thực hiện
phẫu thuật tim mở, phức tạp hơn so với giai đoạn I. Việc BV Trẻ em Hải Phòng
phẫu thuật được bệnh tim phức tạp sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho quá
trình phẫu thuật và điều trị của bệnh nhân.

            Tại
buổi lễ ra quân, Cy Bảo hiểm Prudential đã trao tặng cho 30 bệnh nhân mỗi suất
quà trị giá 500 ngàn đồng. Ngoài ra, Cty Prudential cũng tài trợ 9 cuộc chuyển
giao kỹ thuật chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến tỉnh theo đề án “Bệnh viện vệ
tinh” của Bộ Y tế, nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

            Nhân
dịp này, Bộ Y tế đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích
trong việc chuyển giao kỹ thuật tim mổ tim bẩm sinh cho BV Trẻ em Hải Phòng.

            (Nguồn :
Hải Phòng: Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mổ tim mở/Hoàng Hoan//Báo Lao động.
-Ngày 16/11)

 

63. Hải
Phòng: Nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn

            Nhờ
nguồn vốn tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS - VSMTNT),
hàng chục nghìn gia đình trên địa bàn TP. Hải Phòng có công trình nước sạch, vệ
sinh, góp phần giải quyết nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

Nâng cao chất lượng sống :

            Theo
đại diện lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh Hải Phòng, so với các chương trình tín dụng
chính sách khác, đối tượng cho vay NS-VSMT không bó hẹp trong hộ nghèo, hộ
chính sách, mà các hộ dân có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn
tại khu vực nông thôn chưa có công trình NS-VSMT (hoặc đã có nhưng chưa đạt
tiêu chuẩn) được UBND cấp xã xác nhận, nếu có nhu cầu đều được vay. Với mức vay
6 triệu đồng/công trình, thời gian hoàn trả vốn 60 tháng, đã tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân hoàn trả nợ vay.

            Cùng
với số vốn tích lũy và 12 triệu đồng từ chương trình tín dụng NS-VSMT, năm
2014, gia đình chị Bùi Minh Lý (thôn An Thạch, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng)
đầu tư xây mới công trình vệ sinh khép kín ngay sau nhà. Từ ngày công trình
được đưa vào sử dụng, việc sinh hoạt của gia đình trở nên thuận tiện hơn, môi
trường sống được bảo đảm, hạn chế các dịch bệnh phát sinh.

            Theo
lãnh đạo xã Kiến Thiết, chương trình cho vay NS-VSMT góp phần thay đổi thói
quen sinh hoạt của người dân địa phương. Đến nay, toàn xã có 838 hộ (chiếm 1/3
số hộ trên địa bàn) vay vốn chương trình này. Nhờ vậy, toàn xã có 95% số hộ sử
dụng nước hợp vệ sinh, giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí về văn hóa
trong nông thôn mới.

Mở rộng đối tượng và tăng mức vay :

            Hiệu
quả đã rõ nhưng theo phản ánh của các hộ vay, chương trình nên mở rộng thêm đối
tượng và tăng mức vay.

           
Vũ Thị Xíu, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn An Thạch (xã Kiến Thiết),
nhận xét: Theo quy định mới nhất (có hiệu lực từ 1/5/2014), mức cho vay mỗi
công trình là 6 triệu đồng, tối đa mỗi hộ được vay 12 triệu đồng để xây dựng 2
công trình nước sạch và vệ sinh. Dù đã tăng 2 triệu đồng so với quy định trước
song vẫn chưa đáp ứng đủ chi phí xây dựng của người dân.

            Theo
tính toán của bà Xíu, qua khảo sát, trung bình mỗi hộ cần vay ít nhất 20 triệu
đồng mới đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình cơ bản.

            Đồng
quan điểm với bà Xíu, chị Nguyễn Thị Thủy (xã Kiến Thiết) cho biết, tính riêng
chi phí mua sắm bồn chứa nước, máy bơm bước đã mất hơn 6 triệu đồng, chưa kể
chi phí xây dựng nhà vệ sinh và các khoản phát sinh khác. Do đó, mong NHCSXH đề
xuất nâng mức vay chương trình này, cụ thể, tăng mức vay lên 10-15 triệu
đồng/công trình. Ngoài ra, các hộ vay cũng mong chương trình tiếp tục giảm lãi
suất cho vay. Hiện, lãi suất cho vay chương trình là 9%/năm, gần xấp xỉ ngân
hàng thương mại.

           
là chương trình NS- VSMTNT nên đối tượng cho vay  bị giới hạn trong phạm vi địa bàn hành chính
cấp xã. Do đó, các hộ dân sinh sống ở khu vực địa bàn phường, thị trấn không
được vay vốn. Song, thực tế, dù nằm trên địa bàn phường, thị trấn nhưng ở một
số khu vực, các hộ dân không sinh sống tập trung, xa các trạm cấp nước sạch
hoặc cuộc sống còn nhiều khó khăn. Do vậy, NHCSXH xem xét, đề xuất, tham mưu
với Chính phủ mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng đến khu vực thị
trấn, phường để đáp ứng nhu cầu của người dân.      

            Tính
lũy kế đến cuối tháng 9/2015, dư nợ cho vay theo chương trình NS-VSMT tại Hải
Phòng đạt 508.522 triệu đồng với 55.030 hộ vay, tăng 79.859 triệu đồng so với
cuối năm 2014.

            (Nguồn : Hải Phòng: Nâng cao
chất lượng cuộc sống ở nông thôn//Báo Kinh tế nông thôn.-Ngày 13/11)

 

64. Hạn chế ảnh hưởng xấu từ
khai thác khoáng sản đến sản xuất nông nghiệp

            Thời
gian gần đây, các hộ dân thôn 9, xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) liên tục có
kiến nghị, phản ánh việc khai thác khoảng sản của Công ty cổ phần xi măng Tân
Phú Xuân gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt hằng ngày của người dân. Không
chỉ riêng xã Liên Khê, nhiều diện tích ruộng, vườn ở các xã khác trên địa bàn
huyện Thủy Nguyên nằm gần mỏ đá phải bỏ hoang, không thể sản xuất do ảnh hưởng
của hoạt động khai thác khoáng sản. ở xã Lại Xuân còn xuất hiện tình trạng đất,
đá từ mỏ trôi xuống các tuyến mương dẫn nước và cánh đồng lúa dưới chân núi gây
sa bồi diện tích sản xuất. Thực tế cho thấy, hoạt động khai thác khoáng sản ở
huyện Thủy Nguyên phát triển khá nhanh, song phần lớn các mỏ khai thác theo
kiểu lộ thiên, sử dụng công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời
sống người dân trong khu vực.

            Tình
trạng đất bị ô nhiễm không thể sản xuất hay diện tích đất canh tác thu hẹp do
hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn
thành phố, với nhiều mức độ khác nhau, nhưng đều gây tác động xấu đến sản xuất
nông nghiệp. Không khó để nhận thấy, hoạt động khai thác cát trên các sông làm
sạt lở bờ bãi, thu hẹp diện tích đất sản xuất. Xã Quang Hưng (An Lão) có 5 km
sông Văn Úc, hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn xã này diễn ra từ
nhiều năm, hằng ngày thường xuyên có 4-5 tàu hút cát hoạt động, cao điểm có tới
10 tàu hút cát suốt ngày đêm, nhiều tàu neo cách bờ 20-30m. Hậu quả là thiệt
hại do khai thác cát trái phép là rất nghiêm trọng và khó lường hơn. Bãi Câu
Thượng (xã Quang Hưng) bình quân mồi năm bãi sông ở đây bị lở thêm 3-4 m, đáng
chú ý trong một đêm, có gia đình ờ thôn Câu Thượng bị trôi mất 3 khóm tre Bát
Độ.

            Tác
hại từ hoạt động khai thác khoáng sản đã rõ, nhưng việc hoàn nguyên sau khai
thác ít được các tổ chức, cá nhân chú trọng. Trong đó, việc tái sử dụng đất tại
các khu mỏ đã hết thời hạn cấp phép chưa được quan tâm đúng mức. Đáng chú ý,
nguồn chất thải rắn từ khai thác mỏ chứa nhiều độc hại xả bừa bãi, theo nước
mưa, ngấm vào đất và rỉ ra môi trường gây tác động xấu tới chất lượng đất và
nguồn nước ngầm. Hậu quả, sau thời gian, các khu đất nói trên không còn độ phì
nhiêu, môi trường sinh thái bị đe dọa. Để có thể tái sử dụng diện tích đất mỏ
sau khai thác, theo quy định cần có biện pháp cải tạo, phục hồi, hoàn trả, hoàn
nguyên bằng cách lấp trả đất thịt, đất mùn và trồng cây môi sinh. Song, hầu hết
các mỏ khoáng sản hết thời hạn cấp phép khai thác ở Thủy Nguyên đều chưa thực
hiện việc phục hồi môi trường, phủ xanh đất trồng, đội trọc.

            Thực
tế trên đặt ra yêu cầu sớm có chính sách bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên,
khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công nghệ khai thác hiện đại vừa tận thu tài
nguyên, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

            (Nguồn:
Hạn chế ảnh hưởng xấu từ khai thác khoáng sản đến sản xuất nông nghiệp/Bảo
Châu// Báo Hải Phòng.-Ngày 24/11)

 

X. Giáo dục – Đào tạo; Khoa học; Công nghệ

65.  8 thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi diễn thuyết
tiếng Nhật lần thứ 3- Hải Phòng 2015

            Sáng 1-11, Sở Ngoại vụ phối hợp với
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng, Hội hữu nghị Việt- Nhật thành phố,
Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam chi nhánh Hải Phòng tổ chức cuộc
thi diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ 3- Hải Phòng 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn
Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố; ông Yamamoto Akira, Chi hội trưởng Chi
hội Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

            Với chủ đề “Hải Phòng - Nhật Bản,
vòng tay bè bạn”, chung kết cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ 3- Hải
Phòng 2015 thu hút 8 thí sinh xuất sắc lựa chọn từ hàng trăm thí sinh là học
sinh, sinh viên, người yêu thích ngôn ngữ, đất nước, văn hóa, con người Nhật
Bản và người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn
thành phố tham gia. Các thí sinh dự thi thuyết trình các chủ đề về tình hữu
nghị, giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, ẩm thực, khoa học công
nghệ… giữa Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng với Nhật Bản và trả lời vấn
đáp trực tiếp từ các thành viên ban giám khảo. Với khả năng phát âm tiếng Nhật
chuẩn, thuyết trình và phong thái trả lời tự tin, thí sinh Phan Thị Hà Xuyên
giành giải nhất. Thí sinh Hoàng Sơn Tùng giành giải nhì, thí sinh Nguyễn Thị
Thanh Phụng giành giải ba. Ban tổ chức trao 5 giải khuyến khích và 1 phần
thưởng tặng thí sinh có bài luận ấn tượng nhất tại vòng thi chung kết.

            (Nguồn:
8 thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ 3//
Báo Nhân dân. - ngày 02/11)

 

66. Hải Phòng: Khai giảng lớp đại học ngành
luật cho cán bộ công đoàn

            Sáng ngày 31.10, LĐLĐ TP. Hải Phòng
phối hợp với Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam, Trung tâm GTVL và dạy nghề
TP.Hải Phòng tổ chức lễ khai giảng lớp đại học văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm
ngành luật VB2TC – LW2 tại trung tâm GDTX TP.Hải Phòng.

            Tới dự lễ khai giảng có bà Nông Thị
Nguyệt – Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng, ông Nguyễn Hữu Tĩnh – Phó hiệu trưởng
trường ĐH Công Đoàn Việt Nam, ông Ngô Quang Thụy – PGĐ Trung tâm GDTX TP. Hải
Phòng, ông Bùi Văn Quý – GĐ trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề TP.Hải
Phòng cùng các thầy cô giáo trường ĐH Công Đoàn, đại diện các ban ngành công
đoàn trong toàn TP. Hải Phòng.

            Lớp học gồm có 50 học viên trong đó
chủ yếu là cán bộ công đoàn. Với mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ công
đoàn các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, kiến thức pháp
luật, nắm vững các kĩ năng để thực hiện tốt các chức năng đại diện bảo vệ quyền
và lợi ích chính đáng cho NLĐ, lớp học sẽ tạo điều kiện cho các học viên học
tập, nghiên cứu về pháp luật phục vụ cho công tác công đoàn.

            Bà Nông Thị Nguyệt – Phó chủ tịch
LĐLĐ TP. Hải Phòng - chia sẻ: “Nhiều đồng chí đang làm công tác công đoàn nhưng
chưa được đào tạo bài bản về kĩ năng, nghiệp vụ. Vì vậy, việc mở những khóa học
về pháp luật là vô cùng quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức
công đoàn giao sau này”.

            Các học viên khóa học sẽ được các
giảng viên trường ĐH Công đoàn giảng dạy 32 học phần về luật kinh tế, luật dân
sự, luật công đoàn và luật lao động.

            (Nguồn:
Hải Phòng: Khai giảng lớp đại học ngành luật cho cán bộ công đoàn/Ngân Phạm//
Báo Lao động. - ngày 02/11)

 

67. Đi đầu cả nước trong ứng
dụng CNTT trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

            Sau
gần 6 tháng triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong khám,
chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội thành phố xét
duyệt và thanh toán thành công trên 700 nghìn hồ sơ khám chữa bệnh bằng phần
mềm. Đến nay, toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn thành
phố, gồm 180 cơ sở KCB, trong đó có 20 bệnh viện tuyến thành phố; 32 cơ sở y tế
tuyến quận, huyện; 100% trạm y tế tuyến xã có KCB BHYT đều thực hiện kết nối dữ
liệu với BHXH thành phố.

Xây dựng cổng giám định BHYT trực tuyến đầu
tiên cả nước:

            Hải Phòng là 1 trong 3 địa phương được Bộ Y tế, BHXH
Việt Nam lựa chọn làm thí điểm sau chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về đẩy
mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT. Ngay sau
đó, tháng 3-2015, Sở Y tế và Tập đoàn FPT tổ chức thực hiện dự án ứng dụng CNTT
trong quản lý KCB và thanh toán BHYT trên địa bàn.

            Để
thực hiện tốt nhiệm vụ này, UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT
trong KCB BHYT. Việc tập huấn được triển khai quyết liệt, bảo đảm các cơ sở KCB
có thể dễ dàng tiếp cận, kết nối dữ liệu với hệ thống, sử dụng thành thạo các
chức năng của phần mềm. Với các địa bàn như huyện đảo Cát Hải, Bạch Long Vỹ,
Phòng Giám định BHYT cùng các cán bộ kỹ thuật của FPT đến tận nơi để cài đặt
phần mềm, tập huấn chi tiết cho cán bộ cơ sở y tế.

             Bác sĩ Trần Thị Hoa, Trưởng Trạm Y tế xã Kiến
Thiết (huyện Tiên Lãng) cho biết, trước đây, người bệnh đến trạm phải qua các
bước, khám, kê đơn, viết ra đơn nhỏ, ghi y bạ. Sau đó, tiếp tục lặp lại ghi vào
sổ khám bệnh lưu tại trạm. Còn khi ứng dụng CNTT, việc ghi chép đã giảm, nhất
là cộng cuối tháng bớt sai sót hơn nhiều so với trước, tránh tình trạng hồ sơ
trả qua lại giữa cơ sở KCB và BHXH nhiều lần vì sai sót. Việc KCB BHYT qua  hệ thống mới giúp tổng hợp số liệu nhanh
chóng, chính xác. Việc tạm ứng, thanh quyết toán với cơ sở KCB nhanh chóng, từ
đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ KCB BHYT. BHXH huyện sẽ lọc được sai
sót về những hồ sơ trùng họ tên, trùng số thẻ, trùng hồ sơ khám, kể cả những hồ
sơ khám ngày nghỉ, ngày lễ một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

            Sau
nhiều nỗ lực, ngày 23-9, thành phố khai trương Cổng giám định BHYT trực tuyến
đầu tiên trên toàn quốc. Theo đó, tất cả các dữ liệu của các cơ sở KCB tại Hải
Phòng sẽ được kết nối liên thông và quản lý tập trung, thống nhất; Bảo hiểm xã
hội Hải Phòng có công cụ trực tuyến hỗ trợ cho công tác giám định, thanh quyết
toán chi phí KCB BHYT. Cổng thông tin giám định BHYT có khả năng truy cập trực
tuyến cùng hệ thống phân tích và cảnh báo nghi vấn hồ sơ, thông tin giúp các
cán bộ giám định có thể thực hiện công việc thống kê, sàng lọc số liệu nhanh
chóng và chính xác. Thời gian giám định hồ sơ và làm báo cáo rút ngắn nhiều lần
so với trước đó.

            Ông
Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, việc đưa Cổng giám định
BHYT trực tuyến vào hoạt động tại Hải Phòng sẽ là tiền đề quan trọng chuẩn bị
sẵn sàng cho việc triển khai hệ thống này trên toàn quốc. Chương trình triển
khai thành công kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, chất lượng giám định hồ sơ BHYT,
từ đó đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán BHYT, giám sát sử dụng quỹ hiệu quả,
đồng thời góp phần nâng cao chất lượng KCB cho người dân…

            (Nguồn:
Đi đầu cả nước trong ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm
y tế/Vân Khánh//Báo Hải Phòng. - ngày 05/11)

 

68. Bộ Quốc phòng nghiệm thu
nhiệm vụ chế tạo thân thủy lôi

            Sáng
4-11, tại Hải Phòng, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Quốc phòng đã tiến hành
đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ “Sản xuất loạt “0” thân thủy
lôi UĐM-M1”do Nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân chủ trì thực hiện
từ năm 2013. Thiếu tướng Vũ Xuân Bình, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội
nhân dân Việt Nam chủ trì đánh giá, nghiệm thu.

            Theo
đánh giá của Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Quốc phòng, đây là nhiệm vụ có độ
khó và độ phức tạp cao về công nghệ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực nghiên cứu, tìm
tòi, thử nghiệm, Nhà máy X-28 đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.
Sản phẩm thân thủy lôi UĐM-M1 đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về quy trình công
nghệ cũng như yêu cầu kỹ, chiến thuật, tương đương với các sản phẩm do Liên Xô
trước đây chế tạo.

            Thực
hiện thành công nhiệm vụ chế tạo thân thủy lôi có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm
nâng cao khả năng tự chủ trong bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật thủy lôi cho
quân đội và Quân chủng Hải quân; đồng thời khẳng định trình độ, năng lực của
Nhà máy X-28 trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ vũ khí dưới nước.

            Trên
cơ sở kết quả thử nghiệm sản phẩm, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và quy
trình công nghệ sản xuất, hội đồng nhất trí nghiệm thu và đề xuất Bộ Quốc phòng
cho phép sản xuất trong thời gian tới.

            (Nguồn:
Bộ Quốc phòng nghiệm thu nhiệm vụ chế tạo thân thủy lôi/Cao Dân//Báo Quân đội
nhân dân. - ngày 05/11)

 

69. Cuộc thi vô địch
tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học và THCS: Hơn 9.600 thí sinh tham dự vòng 1

            Sáng
8/11, tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Lê Chân), IIG Việt Nam -
Đại diện quốc gia chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ
(EST) phối hợp với Sở GD - ĐT thành phố tổ chức khai mạc cuộc thi vô địch TOEFL
Primary dành cho học sinh tiểu học và TOEFL Funior dành cho học sinh THCS năm
học 2015 - 2016.

            Hải
Phòng có hơn 9.600 thí sinh đăng ký tham gia đến từ hơn 200 trường tiểu học,
THCS của 14 quận, huyện trên toàn thành phố. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh
tham gia thi vòng 1 tại 4 điểm trường gồm: Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền,
THCS Ngô Quyền và THCS Chu Văn An.

            Kết
thúc vòng 1 tại Hải Phòng, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được vào vòng 2 để
thử sức với bài thi quốc tế TOEFL Primary cấp độ 2 (cho học sinh tiểu học) và
bài thi TOEFL Junior (cho học sinh THCS). 5 thí sinh xuất sắc nhất tại vòng 2
của mỗi cuộc thi sẽ tiếp tục được đi tiếp vào vòng 3  để tham gia bài thi TOEFL Junior (cho cấp
tiểu học) và TOEFL IFP (cấp THCS) với các bạn đồng trang lứa trên cả nước.

            Thời
gian dự thi vòng 3 trên cả nước dự kiến sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày
10/4/2016.

            (Nguồn : .  Cuộc thi vô địch tiếng Anh dành cho học sinh
tiểu học và THCS: Hơn 9.600 thí sinh tham dự vòng 1/Báo Hải Phòng.-Ngày 10/11)

 

70. Trường THPT Tô Hiệu (quận Lê Chân): Đi đầu trong việc dạy và học ngoại
ngữ

            Sáng 11- 11, Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân) tổ chức
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Tới dự và chung vui với thầy trò nhà trường có
đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào
tạo, quận Lê Chân.

            25 năm qua, Trường THCS Tô
Hiệu không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, khẳng định được vị thế
của một trong những trường THCS tốp đầu của quận Lê Chân và thành phố, Trong
những năm học gần đây, nhà trường không những đạt được thành tích cao trong
giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà mà còn luôn đi đầu trong việc phát triển
giáo dục toàn diện cho học sinh. Trường đi đầu trong việc dạy ngoại ngữ, từ
việc giảng dạy môn tiếng Anh theo đề án thí điểm ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2008-
2020, đến việc đưa tỉếng Nhật vào giảng dạy. Công tác phát hiện, đào tạo, bồi
dưỡng hợc sinh giỏi được coi trọng và đạt được kết quả vượt bậc với nhiều giải
thưởng cấp quốc gia và thành phố. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT
công lập đạt từ 72 đến 82%. Bên cạnh đó, công tác quản lý, nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên được tăng cường, công tác xã hội hóa giáo dục góp phần cải
tạo cảnh quan nhà trường ngày một xanh, sạch, đẹp.

            Nhân dịp này tập thể cán
bộ giáo viên nhà trường được UBND thành phố tặng bằng khen vì có thành tích
xuất sắc trong hoạt động và công tác. Nhiều tập thể, cá nhân được thành phố,
các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Quận Lê Chân tặng bức trướng với nội dung:
“Đoàn kết, năng động, đổi mới, phát triển".

            (Nguồn:
Trường THPT Tô Hiệu (quận Lê Chân): Đi đầu trong việc dạy và học ngoại ngữ//Báo
Hải Phòng. -Ngày 12/11)

 

71. Chương
trình dạy thí điểm tiếng Anh cấp THCS tại quận Ngô Quyền: Thực hiện theo đúng
chỉ đạo của ngành

            Báo
Hải Phòng nhận được đơn của một số giáo viên dạy tiếng Anh tại một số trường
thuộc quận Ngô Quyền phản ánh việc triển khai giảng dạy chương trình tiếng Anh
đối với học sinh lớp 6 năm học 2015-2016 chậm so với tiến độ và chưa phù hợp
với toàn thể học sinh, gây khó khăn trong việc giảng dạy và học tập của giáo
viên và học sinh. Phóng viên Báo Hải Phòng tìm hiểu thực tế, trao đổi với lãnh
đạo Phòng Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) quận Ngô Quyền về vấn đề này.

            Trưởng
Phòng GĐ-ĐT quận Ngô Quyền Lương Văn Thuấn cho biết: Năm học 2011-2012, quận
Ngô Quyền bắt đầu triển khai giảng dạy tiếng Anh từ khối lớp 3 theo chương
trình thí điểm tới tất cả trường tiểu học trên địa bàn. Đến năm học 2014-2015,
các trường tiểu học trên địa bàn quận hoàn thành vòng 1 chương trình thí điểm.
Năm học 2015-2016, toàn quận triển khai vòng 2 chương trình thí điểm với khối
lớp 6 tại các trường trung học cơ sở (THCS).

            Năm
học 2015-2016 bắt đầu từ ngày 17-8 nhưng đến ngày 21-9, Phòng GD-ĐT quận mới
triển khai chương trình dạy tiếng Anh thí điểm tới tất cả trường THCS, chậm 12
tiết so với chương trình. Trong khoảng thời gian khoảng hơn 1 tháng trước, học
sinh lớp 6 học chương trình tiếng Anh cũ nên khi chuyển sang học chương trình
tiếng Anh mới, các em phải mua sách mới, bỏ sách cũ, gây lãng phí.

            Về
chương trình dạy tiếng Anh thí điểm, ông Thuấn khẳng định, quận Ngô Quyền triển
khai theo đúng chỉ đạo của ngành. Tại công văn số 946/SGDĐT-GDTrH, ngày
4-9-2015 của Sở GD-ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ cấp THCS
năm học 2015-2016 nêu rõ: “huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật
chất để tổ chức cho học sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm được
học tiếp Chương trình tiếng Anh mới lớp 6 trong năm học 2015-2016”. Trên địa
bàn quận Ngô Quyền, tất cả học sinh lớp 5 của các trường tiểu học đã hoàn thành
chương trình tiếng Anh thí điểm, nên Phòng GD-ĐT quận sớm có thông báo tới giáo
viên về việc triển khai giảng dạy chương trình tiếng Anh thí điểm năm học
2015-2016 vòng 2 đối với khối lớp 6. Hè năm 2015, quận tổ chức tập huấn chuyên
môn cho tất cả giáo viên tiếng Anh chương trình thí điểm lớp 6,7,8 về phương
pháp dạy chương trình mới để rút kinh nghiệm… Tuy nhiên, theo báo cáo của một
số trường, có một số học sinh chuyển từ các quận, huyện khác về các trường THCS
thuộc quận Ngô Quyền chưa học chương trình tiếng Anh thí điểm ở cấp tiểu học.
Trong đó, Trường THCS Đà Nẵng có 9 học sinh, Trường THCS Lê Hồng Phong có 23
học sinh. Do các em chưa được học chương trình thí điểm tiếng Anh nên gặp khó
khăn khi theo học chương trình mới. Phòng GĐ-ĐT quận chỉ đạo các trường quan
tâm, bồi dưỡng thêm cho các học sinh này.

            Trưởng
phòng GD-ĐT quận cũng cho biết: Về phản ánh của một số giáo viên, qua khảo sát
đầu năm học lớp 6, chất lượng tiếng Anh của học sinh thấp là không đúng. Theo
Chỉ thị số 5105-BGDĐT ngày 3-11-2014 của Bộ GĐ-ĐT ban hành về việc chấn chỉnh
tình trạng dạy thêm, học thêm, trong đó yêu cầu “không tổ chức khảo sát học
sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6”, quận không tổ
chức khảo sát đầu năm học.

            Như
vậy, việc triển khai dạy chương trình tiếng Anh mới cho học sinh lớp 6 trên địa
bàn quận Ngô Quyền thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GĐ-ĐT thành phố từ
nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phát sinh một số vướng
mắc. Phòng GD-ĐT quận đang chỉ đạo các trường tháo gỡ. Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT
quận Ngô Quyền tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng
yêu cầu của chương trình mới.

            (Nguồn : . Chương
trình dạy thí điểm tiếng Anh cấp THCS tại quận Ngô Quyền…/Đức Mạnh// Báo Hải
Phòng.-Ngày 14/11)

 

72. Những thành tựu tự hào của ngành Giáo dục và đào tạo Hải
Phòng

            Mùa Thu này, đúng dịp kỷ niệm 33 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Cảng
kỷ niệm 60 năm thành lập. Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, cán bộ,
giáo viên ngành GD-ĐT thành phố luôn tự hào về những thành tựu toàn ngành đạt
được. Từ đó, toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống, vươn tới chinh phục
những thành tích, đỉnh cao mới.

Bước phát triển vượt bậc:

            60 năm trước, sau gần 9 năm kháng
chiến chống thực dân Pháp, cùng với cả nước, ngành Giáo dục Hải Phòng chuyển
sang thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền giáo dục XHCN với nhiều khó khăn, thiếu
thốn từ đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Ngày 13-5-1955,
Hải Phòng được giải phóng, Sở Giáo dục Hải Phòng được thành lập, mở ra thời kỳ
mới cho sự học ở đất Cảng. Giai đoạn này, nhiệm vụ của giáo dục Hải Phòng là
xóa mù chữ  và dạy bổ túc văn hóa. Năm
học đầu, 1955-1956, thành phố chỉ có 159 trường cấp 1, với hơn 31 nghìn học
sinh; 10 trường cấp 2 với gần 2800 học sinh. Trải qua 60 năm xây dựng và phát
triển, dù là thời kỳ xây dựng nền giáo dục XHCN (1955-1975), giai đoạn đất nước
thống nhất, thực hiện cải cách giáo dục (1975-1985) hay trong những năm đổi mới
đến nay, ngành GD-ĐT thành phố phát triển vượt bậc về mọi mặt, giành nhiều
thành tựu rất đáng tự hào, trở thành điểm sáng của giáo dục cả nước.

            Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất
phát triển mạnh. 60 năm qua,  mạng lưới
GD-ĐT thành phố tương đối hoàn chỉnh và đa dạng hóa với đầy đủ các cấp học và
loại hình đào tạo từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập. Từ chỗ
trường, lớp chỉ là tranh, tre, nứa, lá, hoặc học nhờ, học tạm ở đình, chùa, nhà
dân, nhà kho hợp tác xã, dần dần trường, lớp được ngói hoá, xây dựng cao tầng,
đến nay là phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, cơ sở
vật chất, thiết bị dạy và học từng bước được đầu tư  theo hướng hiện đại. Công tác quản lý giáo
dục chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ GD-ĐT trong từng
giai đoạn lịch sử, nhất là giai đoạn đổi mới hiện nay. Đội ngũ nhà giáo và cán
bộ quản lý phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, cơ cấu ngày càng hợp lý;
trình độ đạt chuẩn, nhiều người trên chuẩn. Hiện toàn ngành có  42 giáo sư, phó giáo sư; 145 tiến sĩ, 1393
thạc sĩ, 169 nhà giáo ưu tú, 9 nhà giáo nhân dân và 10 chiến sĩ thi đua toàn
quốc.

            Đối với giáo dục phổ thông, từ chỗ
chỉ có 159 trường cấp 1 và 10 trường cấp 2, với gần 34 nghìn học sinh, đến nay
thành phố có 795 trường học, với hơn 397 nghìn học sinh các bậc học. Trong đó,
297 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Toàn ngành có hơn 28 nghìn
cán bộ, giáo viên, tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo đạt gần 74 %.

Về giáo dục chuyên
nghiệp, dạy nghề và đại học, cao đẳng, năm 1955, Hải Phòng mới có một trường
dạy nghề từ thời Pháp thuộc. Đến nay Hải Phòng xây dựng mạng lưới các trường
dạy nghề, TCCN, cao đẳng, đại học. Trong đó có 4 trường đại học, 8 trường cao
đẳng, mỗi năm đào tạo hàng nghìn học sinh, sinh viên, bổ sung nguồn nhân lực
chất lượng cao cho thành phố và khu vực Duyên hải Bắc bộ.

Xứng đáng với những phần thưởng cao quý:

            Thành tích nổi bật nhất, niềm tự hào
của GD-ĐT Hải Phòng là chất lượng giáo dục phổ thông luôn trong tốp những địa
phương dẫn đầu cả nước. Những năm qua, mỗi năm học là  mùa

hoa Trạng nguyên nở rộ
trên thành phố Cảng.

            Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm
học 2014-2015, học sinh Hải Phòng xếp thứ 2 toàn quốc, sau Thủ đô Hà Nội. Đồng
thời, Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước 21 năm liên tục có học
sinh giành huy chương Ô-lym-pic quốc tế. Năm học 2014-2015, GD-ĐT thành phố
Cảng có 11/17 tiêu chí được Bộ GD-ĐT đánh giá dẫn đầu cả nước, được Bộ GD-ĐT
tặng Cờ thi đua xuất sắc.

            Nhiều năm trước, Hải Phòng là điểm
sáng của cả nước về giáo dục thường xuyên, xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội
học tập. Những năm gần đây, Hải Phòng có nhiều mô hình, cách làm hay được Bộ
GD-ĐT ghi nhận và nhân rộng. Hải Phòng cũng là một trong những địa phương thực
hiện phổ cập các cấp sớm nhất. Toàn thành phố hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và
phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 1991; hoàn thành phổ cập giáo dục THCS vào
năm 2001, về đích trước cả nước 10 năm; hoàn thành phổ cập bậc trung học và
nghề vào năm 2008; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm
2015.

            60 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo
nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố,
ngành GD-ĐT thành phố được Đảng, nhà nước, Bộ GD-ĐT và thành phố ghi nhận bằng
những phần thưởng xứng đáng. Kỷ niệm 60 năm thành lập, ngành GD-ĐT thành phố
vinh dự được nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhì.

(Nguồn:
Những thành tựu tự hào của ngành Giáo dục và đào tạo Hải Phòng/Nguyễn Xuân
Trường//Báo Hải Phòng.-Ngày 20/11)

 

73. Ngành GD-ĐT thành phố: Đón nhận Huân
chương độc lập hạng nhì

            Sáng
19-11, tại Cung VHLĐ hữu nghị Việt Tiệp, ngành GD-ĐT thành phố long trọng tổ
chức lễ kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, 60 năm ngành Giáo dục -
đào tạo Hải Phòng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.

            Tới
dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó chủ tịch nước;
Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
UBND TP; Lê Khắc Nam, Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và địa phương. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự
góp mặt của hơn 700 đại biểu đại diện cho các thế hệ nhà giáo và học sinh các
bậc học của thành phố 60 năm qua.

60 năm xây dựng và phát triển, từ thời điểm ban đầu
với nhiều khó khăn: cả thành phố mới chỉ có gần 160 trường cấp 1; 10 trường cấp
2 với hơn 30.000 học sinh, hiện nay quy mô trường lớp của Hải Phòng đã phát
triển với 19 trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp; 800 trường học các cấp
và 15 trung tâm GDTX. Toàn thành phố có hơn 29.600 cán bộ, giáo viên, nhân
viên; 42 giáo sư, phó giáo sư; 145 tiến sĩ và hơn 1.300 thạc sĩ. 60 năm qua,
ngành GD-ĐT thành phố đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào: chất lượng
giáo dục phổ thông luôn trong tốp địa phương dẫn đầu cả nước; Hải Phòng cũng là
địa phương duy nhất của cả nước duy trì thành tích 21 năm liền có học sinh đạt
giải quốc tế. Năm học 2014-2015, giáo dục Hải Phòng có 11/17 tiêu chí giáo dục
được Bộ GD-ĐT đánh giá dẫn đầu cả nước.

            Phát
biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành
phố trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, giáo viên, người lao động toàn ngành
lời chúc mừng tốt đẹp nhân ngày nhà giáo Việt Nam, đồng thời ghi nhận và biểu
dương những thành tích ngành GD-ĐT thành phố đạt được trong 60 năm qua. Bí thư
Thành ủy nhấn mạnh, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn mới, cần có sự phát triển
đột phá để đạt mục tiêu là thành phố xanh, văn minh, hiện đại, mang tầm khu vực
và quốc tế.

            Một
trong những nhiệm vụ cụ thể là xây dựng Hải Phòng thành trung tâm GD-ĐT và dạy
nghề của vùng duyên hải Bắc bộ. Vì vậy, ngành GD-ĐT thành phố cần làm tốt công
tác tham mưu với UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ
thể thực hiện mục tiêu này. Trong thời gian tới, ngành GD-ĐT cần tiếp tục nâng
cao chất lượng giảng dạy, đầu tư xây dựng hệ thống các trường học với cơ sở vật
chất văn minh, hiện đại, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi mang tầm quốc gia và
khu vực.

            Nhân
dịp này, ngành GD-ĐT TP đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý: Chủ tịch
nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua
xuất sắc cho 4 tập thể; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng ngành GD-ĐT thành
phố bức trướng với nội dung “Kỷ niệm 60 năm thành lập, ngành GD-ĐT thành phố
vinh dự được nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhì”… cùng nhiều phần
thưởng cao quý khác.

            (Nguồn:
Ngành GD-ĐT thành phố: Đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì//Báo Nhân dân. -
ngày 20/11)

XI. Giao thông – vận tải

74. Vietnam Airlines mở đường bay mới Hải
Phòng - Nha Trang

            Sáng 3-11, Trưởng Chi nhánh Vietnam
Airlines tại Hải Phòng Nguyễn Xuân Thủy cho biết, từ ngày 15-11, Vietnam
Airlines chính thức khai trương đường bay mới Hải Phòng - Nha Trang.

            Đây là động thái tích cực của
Vietnam Airlines nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của
hành khách tại khu vực trung tâm duyên hải Bắc Bộ và Nam Trung Bộ và cũng đón
đầu việc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) đang được khẩn trương hoàn
thành việc thi công nâng cấp và dự kiến đưa vào sử dụng trong cuối năm nay.

            Theo đó, đường bay giữa Hải Phòng -
Nha Trang được khai thác với tần suất bốn chuyến/tuần vào các ngày thứ hai, tư,
sáu và chủ nhật bằng máy bay Airbus A321. Các chuyến bay xuất phát từ Nha Trang
lúc 8 giờ 20 phút và từ Hải Phòng lúc 10 giờ 50 phút, thời gian bay một tiếng
45 phút.

            Đây cũng đường bay thứ 95 của hãng
tới 29 điểm quốc tế và 21 điểm nội địa.

            (Nguồn:
Vietnam Airlines mở đường bay mới Hải Phòng - Nha Trang/Ngô Quang Dũng//Báo Lao
động. - ngày 03/11)

 

75. Tuyến phà Tuần Châu- Gia
Luận: “ Con đường tơ lụa” nối 2 di sản thế giới

            Đó
là cách nói ví von mà ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu nhận định
về hiệu quả của tuyến phà Tuần Châu - Gia Luận - con đường kết nói 2 di sản, 2
thiên đường du lịch bậc nhất Việt Nam và thế giới là vịnh Hạ Long và đảo Cát Bà…

            Theo
Phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Trịnh Đăng Thanh,
tuyến phà Tuần Châu - Cát Bà được khai thác từ năm 2009. Vào nhứng ngày cuối
tuần, tuyến phà này đưa đón hơn 6.000 lượt khách, rút ngắn thời gian của du
khách và kéo dài hành trình tiêu tiền của họ khi đến với Cát Bà. Không những
thế, tuyến phà tạo sự gắn kết, góp phần làm cho du lịch Cát Bà và Hạ Long trở
lên sôi động. Do lượng khách đi phà ngày càng tăng, nhiều thời điểm tuyến phà
rơi vào tình trạng quá tải. Đơn vị khai thác bổ sung thêm phà, tăng chuyến
nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đi lại của nhân dân, du khách.

            Theo
ông Đảo Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu (đơn vị khai thác tuyến phà),
phà Tuần Châu - Cát Bà trước đây được tận dụng khi cầu Bãi Cháy được khánh
thành. Khi đó, việc khai thác tuyến phà chủ yếu là giải quyết vấn đề công ăn
việc làm cho những người lao động, nên chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu
của phà du lịch, sắp tới, doanh nghiệp sẽ nâng cấp, thay mới toàn bộ số phà
chạy tuyến này. “Phà có quầy bar, tiệc buffe, dịch vụ phục vụ du khách...Trải
nghiệm trên phà du khách có cảm giác như đang đến với một không gian văn hóa
mới trên vịnh Hạ Long và Cát Bà. Chúng tôi củng sẽ mở rộng, nâng cấp nhà chờ
hai đầu bến bảo đảm khai trang, sạch đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành tuyến
phà du lịch điểm của Việt Nam” - ông Tuyển khẳng định.

            Chủ
tịch UBND huyện Cát Hải Phạm Văn Hà cho biết, huyện nhận được đề nghị và nhất
trí với phương án nâng cấp tuyến phà Tuần Châu - Cát Bà từ phà vận tải người và
hàng hóa, trở thành tuyến phà du lịch trong thời gian sớm nhất.

           
thể thấy, việc nâng cấp tuyến phà Tuần Châu - Gia Luận trở thành tuyến phà du
lịch là tất yếu, khi hằng năm lượng khách chọn hành trình khám phá Cát Bà và Hạ
Long bằng phà tăng lên. Và nhất là hiện nay sự bùng nổ của phương tiện cá nhân,
số du khách tự lái ô tô đi du lịch ngày một tăng việc nâng cấp càng cấp bách.
Khai thác hiệu quả tuyến phà này sẽ góp phần kết nối các di sản, giúp du khách
kéo dài hành trình du lịch, thúc đẩy hoạt động du lịch mỗi địa phương phát
triển.

            (Nguồn:
Tuyến phà Tuần Châu- Gia Luận: “ Con đường tơ lụa” nối 2 di sản thế giới/ Văn
Cường//Báo Hải Phòng. – ngày 04/11)

 

76. Hội nghị triển khai dự
án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa

            Chiều
ngày 05/11, Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến
đường ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

            Đồng
chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì
hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành
phố; Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan liên quan.

            Tại
hội nghị, lãnh đạo các tỉnh được nghe cáo của Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT).
Theo đó tuyến đường bộ ven biển dự kiến dài 550km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng
Ninh dài 250km (từ Móng Cái đến cầu Bạch Đằng); đoạn qua Hải Phòng dài hơn 30
km; qua tỉnh Thái Bình dài 50km; qua tỉnh Nam Định dài 79km; qua tỉnh Ninh Bình
dài 9km; qua tỉnh Thanh Hóa khoảng hơn 70km. Phần đường do Bộ GTVT đầu tư
240km; 6 địa phương đầu tư 208km (trước năm 2020) và  36km (sau năm 2020). Việc đầu tư tuyến đường
đã được thống nhất, theo đó Bộ GTVT sẽ làm những đoạn quốc lộ trùng với đường
ven biển, các địa phương tự đầu tư phần qua địa bàn trên cơ sở hướng tuyến đã
được Bộ GTVT định hướng.

            Tại
hội nghị, các địa phương cũng đã nhất trí xây dựng tuyến đường ven biển qua địa
bàn, tùy theo năng lực để có thể đầu tư cấp đường phù hợp. Hiện, Bộ GTVT giao
đơn vị tư vấn phối hợp các địa phương để định tuyến.

            Phát
biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, tuyến đường ven
biển không chỉ đáp ứng các tiêu chí phục vụ phát triển KTXH và QPAN cho cả
vùng, mà còn tạo sự gắn kết giữa các địa phương, giúp nhân dân, doanh nghiệp có
điều kiện giao thương. Tuyến đường ven biển sẽ đưa sân bay Cát Bi trở thành
trung tâm hàng không của khu vực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân các tỉnh sử dụng
thuận tiện đường hàng không. Hệ thống cảng biển Hải Phòng sẽ có thêm năng lực
giải tỏa, tập kết hàng hóa theo tuyến đường này. Đường ven biển đoạn qua thành
phố Hải Phòng sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, hòa vào mạng lưới
giao thông ở Hải Phòng, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển KTXH của thành phố
và thu hút đầu tư.

            Từ đó, đồng chí đề nghị
các tỉnh tập trung cao đầu tư cho tuyến đường ven biển và không thay đổi hướng
tuyến Bộ GTVT đã yêu cầu để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Thống nhất 6 tháng
sau sẽ tổ chức giao ban triển khai công việc giữa các tỉnh, thành phố; đồng
thời, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương về phát triển KTXH nói chung.

            (Nguồn: Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa/Hà Tiên//Báo Công lý. -
ngày 06/11)

 

77. Hải Phòng: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 chậm tiến độ

            UBND
TP Hải Phòng vừa có văn bản đôn đốc UBND quận Ngô Quyền trong việc triển khai
Dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2. Đây là Dự án trọng điểm, được lãnh đạo
TP quan tâm, ưu tiên bố trí vốn nhưng tiến độ triển khai chậm. TP chỉ rõ, UBND
quận Ngô Quyền (chủ đầu tư) chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, chưa
phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết
các phát sinh, vướng mắc.

            UBND
TP đã giao Sở TN&TM khẩn trương làm việc trực tiếp với Bộ TN&MT để sớm
có văn bản hướng dẫn trước ngày 05/11 về việc giải quyết dứt điểm các tồn tại,
vướng mắc khi áp dụng các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ
trợ, GPMB.

            Liên
quan đến vấn đề đầu tư xây dựng các khu tái định cư, TP giao UBND quận Ngô
quyền tập trong giai đoạn trước mắt, UBND quận cần nghiên cứu, lựa chọn, tập
trung đầu tư, hoàn thành xây dựng sớm đối với một khu tái định cư có điều kiện
thuận lợi nhất về GPMB và các điều kiện liên quan khác để sớm ổn định cuộc sống
cho các hộ dân trong diện phải di dời.

            (Nguồn: Hải Phòng: Dự án đầu tư xây dựng tuyến
đường Đông Khê 2 chậm tiến độ/Quốc An//Báo Pháp luật Việt Nam. - ngày 06/11)

 

78. Tuyến quốc lộ 5 qua nội thành Hải Phòng: Tai nạn giao thông liên tiếp
xảy ra

            Trong
thời gian gần dây, khi tổ chức thi công nâng cấp quốc lộ 5 qua khu vực nội
thành dài 11km gồm đường Nguyễn Bỉnh Khiêm- Nguyền Văn Linh Tôn Đức Thắng, trên
đoạn tuyến này liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến chết
người, đều là ngươi lưu thông bằng xe mô tô. Vậy, đâu là nguyên nhân và làm thế
nào để giảm thiểu TNGT trên tuyến đường này?

4 ngày, 3 người thiệt
mạng :

            Chỉ
trong vòng chưa đầy 1 tuần, trên tuyến QL5 qua nội thành Hải Phòng chứng kiến
nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, với 4 vụ làm 3 người tử vong. Các vụ TNGT dẫn đến
chết người đều là người điều khiển xe mô tô mất lái, bị ngã ra đường, va chạm
với ô tô. Đơn cử như vụ xảy ra tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày 27-10, người
điều khiển xe mô tô bị nổ lốp, mất lái, lao vào xe tải chở xi măng BKS 15C-
068.55 đang di trong phần đường dành cho xe ô tô, dẫn đến tử vong. Vụ xảy ra ở
đường Nguyễn Văn Linh sáng ngày 29-10 khiến một nữ sinh Trường đại học Hàng hải
tử vong, cũng do xe máy mất lái va vào xe công- ten- nơ. Gần nhất, vụ tai nạn xảy
ra tại chân cầu vượt giáp với Trường đại học Dân lập Hải Phòng (trưa 30-10),
hai người chở nhau trên xe mô tô BKS 13B1- 879.37 bị ngã, một phụ nữ văng ra
ngoài, bị xe khách Hải Âu cán phải .

            Điều
đáng nóỉ  ở đây là tuyến đường này đang
được Công ty tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) thi công nâng cấp. Tuy các vụ TNGT
nằm ngoài chỉ giới thi công, nhưng quá trình làm nhẵn mặt đường ở làn xe cơ
giới, mạt đá, nhựa đường-văng vào làn đường dành cho xe mô tô, xe thô sơ, gây
nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện. Nhiều người dân thường xuyên đi qua
đoạn đường này cho biết, nhìn thì mặt đường có vẻ nhẵn, nhưng trên thực tế khi
điều khiển xe mô tô qua những khu vực mới cào gỡ mặt đường vẫn bị lạng tay lái,
đặc biệt nguy hiểm đối với những người chủ quan điều khiển xe mô tô bằng 1 tay.
Nếu phóng xe tốc độ cao, song song với xe ô tô ở làn bên trong, sẽ rất nguy
hiểm khi bị lạng tay lái dẫn đến đổ xe, ngã ra đường…

Các vụ TNGT xảy ra đều ở khu vực
công ty không tập trung máy móc thiết bị thi công. Ông Minh cho rằng nguyên
nhân chính vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Nhiều người điều khiển
xe mô tô vượt qua hàng cọc tiêu, đi lấn sang khu vực xe ô tô thường xuyên qua
lại. Thậm chí, những nơi đã tháo cọc tiêu, người điều khiển xe mô tô vượt ẩu,
chạy sát vào xe công- ten- nơ đang chạy trên đường.

Tuyệt đối không phóng
nhanh, vượt ẩu:

            Đại
tá Vũ Văn Giới, Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an thành phố) cho
biết, để bảo đàm ATGT cho người dân trên đoạn đường này, Phòng huy động hơn 50
cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà thầu, công an các địa phương, thanh tra giao
thông., tổ chức điều phối phương tiện 24/24 giờ hằng ngày. Lực lượng CSGT đã tổ
chức nhiều đợt ra quân phối hợp tuyên truyền về ATGT trên tuyến, đồng thời xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Đại tá Vũ Văn Giới cũng đề nghị
người điều khiển phương tiện qua cung đường này phải nâng cao ý thức, không
tranh giành đường, lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu. Hãy phát huy tinh thần văn
hóa giao thông, nhường đường hợp lý, chú ý giữ khoảng cách, tránh va chạm dẫn
đến có thể bị ngã ra đường.

            Để
góp phần ngăn ngừa TNGT trong thời gian thi công, các cơ quan chức năng xem xét
cho phép xe ô tô nhỏ được đỗ trên vỉa hè, không đỗ ở lòng đường, ảnh hưởng đến
lưu thông. Lực lượng CSGT cần xử lý nghiêm tình trạng xe ô tô đỗ ở lòng đường,
dành phần cho xe mô tô, xe thô sơ lưu thông an toàn. Bên cạnh đó, mỗi người dân
có ý thức hơn khi tham gia giao thông trên tuyến. Nếu có thể, hãy hạn chế di
chuyển bằng xe mô tô, xe thô sơ trên cung đường này.

            (Nguồn: Tuyến quốc lộ 5 qua nội thành Hải Phòng:
Tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra/Mai Lâm//Báo Hải Phòng. – ngày 06/11)

 

79. Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện: Nhà thầu
thực hiện đúng tiến độ

            Sáng
14-11, Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường ô tô Tân
Vũ - Lạch Huyện. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch
UBND thành phố; lãnh đạo các tổng cục, cục trực thuộc Bộ GTVT; đại diện các sở,
ban, ngành thành phố; lãnh đạo UBND quận Hải An; chủ đầu tư và các nhà thầu thi
công.

            Theo
chủ đầu tư dự án (Ban quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải), cho đến thời
điểm này, công tác GPMB cho phần chính tuyến và phần phụ trơ đã cơ bản hoàn
thành, bàn giao cho chủ đầu tư và liên danh nhà thầu thi công. Phần mặt bằng
tạm, UBND thành phố đang tiến hành thẩm định đơn giá, làm cơ sở để các nhà thầu
ký hợp đồng thuê đất.

            Về
tiến độ thi công, liên danh 3 nhà thầu Sumitomo (Nhật Bản) - Tổng C.ty xây dựng
Trường Sơn - Tổng C.ty xây dựng công trình giao thông 4 đang triển khai thi
công các hạng mục công trình chính của dự án. Phần đường đang thi công đệm cát
thoát nước, xử lý nền đất yếu và tập kết vật liệu xây dựng lớp gia tải. Phần
cầu đang thi công trụ, thân cầu dẫn và đóng cọc SPP, cọc khoan nhồi, đúc và lao
lắp dầm SBS. Tổng khối lượng thực hiện ước đạt gần 4.000 tỷ đồng, đạt 52,3% giá
trị dự án.

            Thứ
trưởng Nguyễn Văn Công chấp thuận chủ trương với đề xuất thay đổi, nâng cao
tĩnh không cầu tạm bắc qua sông Cấm và yêu cầu thực hiện theo đúng tiến độ hợp
đồng nhằm hạn chế khó khăn đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh
tại địa phương.Nhà thầu Tổng cty Xây dựng Trường Sơn đề xuất nâng cao tĩnh
không cầu tạm thêm 2m so với thiết kế; đồng thời cam kết hoàn thành cầu tạm
trước ngày 30-12-2015, sau đó mới tiến hành đóng cọc mố, trụ cầu chính.

            (Nguồn :
Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện: Nhà thầu thực hiện đúng tiến độ/Đoàn
Lanh//An ninh Hải Phòng.-Ngày 16/11)

 

80. Hải Phòng: Quy hoạch cảng biển tham gia hệ thống cảng trung chuyển
quốc tế

            Ngày
18/11, UBND TP Hải Phòng đã làm việc với Cục Hàng hải (Bộ GTVT) về Quy hoạch
cảng biển Hải Phòng giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đề án được cơ
quan tư vấn lập, quy hoạch, cảng biển Hải Phòng là cảng tổng hợp quốc gia, cửa
ngõ quốc tế (loại IA), bao gồm các khu bến cảng trên sông Cấm; khu bến cảng
Đình Vũ (cả Nam Đình Vũ); khu bến cảng Lạch Huyện và khu bến cảng Yên Hưng -
Đầm nhà Mạc.

            Trong đó, Khu bến cảng Lạch Huyện là khu bến chính,
chủ yếu làm hàng tổng hợp container xuất nhập khẩu trên tuyến biển xa; tiếp
nhận tàu trọng tải 100.000 DWT, tàu container sức chở 8000 TEU, đưa cảng Lạch
Huyện vào hệ thống làm hàng trung chuyển quốc tế; có bến tiếp nhận tàu khách du
lịch quốc tế... Khu bến cảng Đình vũ là khu bến tổng hợp, container trên tuyến
biển gần, có bến chuyên dùng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20.000 DWT và các
tàu có trọng tải lớn hơn giảm tải phù hợp với điều kiện hàng hải; năng lực
thông qua dự kiến đạt khoảng 39 triệu tấn/năm vào năm 2020, dự kiến đạt khoảng
42,5 triệu tấn/năm vào năm 2030. Đối với khu bến cảng trên sông Cấm, theo quy
hoạch là bến cảng tổng hợp địa phương cho tàu trọng tải từ 5.000 đến 10.000
DWT, khu vực này không phát triển mở rộng, di dời chuyển đổi công năng các bến
cảng Hoàng Diệu (lộ trình trước 2020), năng lực thông qua dự kiến đạt khoảng 23
triệu tấn/năm vào năm 2020 và dự kiến chỉ còn 18 triệu tấn/năm vào năm
2030. 

            (Nguồn: Hải Phòng: Quy hoạch cảng
biển tham gia hệ thống cảng trung chuyển quốc tế/Quốc An//Báo Pháp luật Việt
Nam.-Ngày 19/11)

 

81. Xây cầu vượt sông Hóa
nối liền Thái Bình - Hải Phòng

            Ngày
21/11, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức khởi công dự án cải
tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa. Sau khi hoàn thành,
dự án sẽ góp phần cải thiện mạng lưới giao thông đường bộ của hai tỉnh Thái
Bình, Hải Phòng nói riêng, khu vực Đồng bằng Bắc bộ nói chung.

            Theo
quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần đường, thiết kế kỹ
thuật cầu sông Hóa được Bộ GTVT phê duyệt, điểm đầu của dự án tại Km 0+554
thuộc thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Thái Bình), điểm cuối tại Km 7+400
tiếp nối với QL37 đoạn qua TP Hải Phòng với chiều dài gần 7 km. Đồng thời, dự
án sẽ tiến hành xây dựng đoạn kết nối cầu sông Hóa với QL37 cũ (thuộc TP Hải
Phòng), chiều dài khoảng 2 km để đảm bảo khai thác hiệu quả cầu sông Hóa khi dự
án QL37 đoạn qua TP Hải Phòng chưa được đầu tư.

Liên quan đến hướng tuyến của dự án, đại diện Sở GTVT
Thái Bình (chủ đầu tư dự án) cho biết, đoạn từ Km 0+554 - Km 1+500, hướng tuyến
bám theo tuyến cũ. Còn đoạn từ Km 1+500 đến cuối tuyến Km 7+400 và đoạn kết nối
cầu sông Hóa với QL37 sẽ xây dựng tuyến mới bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật cấp
đường. Về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn
đường cấp III đồng bằng, gồm hai làn xe cơ giới: 2x3,5 m và hai làn xe thô sơ:
2x2 m, lề đất 2x0,5 m, tốc độ thiết kế 80 km/h, riêng đoạn kết nối cầu sông Hóa
với QL37 (địa phận TP Hải Phòng) quy mô đường cấp IV đồng bằng.

            Cụ
thể, đoạn từ Km 2+160 - Km 7+400, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m; Đoạn
đi qua thị trấn Diêm Điền (Km 0+554 - Km 2+160) sẽ phân kỳ đầu tư, giai đoạn
trước mắt đầu tư nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, giai đoạn tiếp theo
sẽ nghiên cứu đầu tư khi có nguồn lực; Đoạn kết nối cầu sông Hóa với Ql37 (địa
phận TP Hải Phòng), nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 6 m. Toàn bộ mặt đường
của dự án được thảm bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm, riêng đoạn kết nối
cầu sông Hóa với QL37 cũ mặt đường láng nhựa, đá dăm tiêu chuẩn.

            Đặc
biệt, trên tuyến sẽ tiến hành xây dựng ba cây cầu gồm: Cầu sông Hóa (Km 6+204 -
Km 7+098) thuộc huyện Thái Thụy (Thái Bình) và huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng);
Cầu sông Xinh (Km 2+162) thuộc địa phận huyện Thái Thụy; Cầu Kênh N1 (Km
6+113,35) thuộc địa phận huyện Thái Thụy. Trong đó, cầu sông Hóa có chiều dài
874 m, bề rộng cầu 12 m, tĩnh không thông thuyền: 7x40 m, kết cấu dầm BTCT dự
ứng lực (DƯL) đúc hẫng, gồm ba nhịp (42+63+42) m, trụ thân đặc BTCT trên nền
móng cọc khoan nhồi BTCT đường kính 1,5 m; Phần cầu dẫn với kết cấu nhịp dầm
Super-T, mố chữ U bằng BTCT trên móng cọc khoan nhồi đường kính 1 m, trụ thân
đặc BTCT trên nền móng cọc khoan nhồi BTCT đường kính 1 m. Cầu sông Xinh có bề
rộng 12 m, nhịp dầm bản BTCT (DƯL) có sơ đồ 3x12 m, mố cầu BTCT trên hệ móng
cọc đóng. Cầu Kênh N1 có chiều dài 22,1 m, 
bề rộng cầu 12 m, sơ đồ nhịp 1x15 m, dầm bản BTCT (DƯL), mố tường chữ U
bằng BTCT trên hệ móng cọc.

            “Việc
đầu tư xây dựng dự án nâng cấp cải tạo QL37 qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu
sông Hóa sẽ nối liền tỉnh Thái Bình với TP Hải Phòng, góp phần cải thiện mạng
lưới giao thông đường bộ của hai địa phương, giảm thời gian đi lại cho nhân
dân, đồng thời tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh Thái Bình và TP Hải Phòng
nói riêng và khu vực Đồng bằng Bắc bộ nói chung”, đại diện chủ đầu tư đánh giá.

            (Nguồn:
Xây cầu vượt sông Hóa nối liền Thái Bình - Hải Phòng/Đình Quang//Báo Giao
thông. - Ngày 20/11)

 

82. Khẩn trương thực hiện
đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông trong khu vực nội thành

            Hầu
như các tuyến đường trọng điểm hướng tâm của thành phố đều xảy ra ùn tắc cục bộ
vào giờ cao điểm. Các ngã ba, ngã tư đều dồn ứ phương tiện, khó khăn di chuyển
khiến lực lượng điều phối giao thông rất vất vả. Nút giao thông trọng điểm số 1
của Hải Phòng là ngã ba Đình Vũ- Nguyễn Bỉnh Khiêm tình trạng xe xếp hàng dài
trở thành chuyện thường ngày. Nếu không có giải pháp kịp thời, tình trạng ùn
tắc giao thông Hải Phòng sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Đường to, nhỏ đều tắc:

            Theo
báo cáo của Công an thành phố, đến thời điểm này, Hải Phòng có khoảng 75.000 xe
ô tô, trong đó có tới 14.000 chiếc xe đầu kéo và chừng đó là rơ moóc. Lượng xe
mô tô đã xấp xỉ 1 triệu chiếc, chưa kể 
hàng vạn xe đạp điện, xe đạp, xe tự chế… Lượng xe tăng chóng mặt kể từ
đầu năm 2014 đến nay, riêng xe đầu kéo 
tăng gấp đôi so với số liệu từ trước đến nay. Số lượng xe đăng ký mới
tăng kỷ lục, nhưng tỷ lệ các tuyến đường lại nghịch với số xe. Vẫn những tuyến
đường cũ, xe tăng, ùn tắc cục bộ là điều không khó hiểu.

             Hằng ngày, bắt đầu từ 17 giờ, hầu như các
tuyến đường nội thành xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ, cho dù đường có to
đến mấy. Cụ thể, đường Lạch Tray- trục hướng tâm phía Đông-Nam của thành phố
rộng là thế, nhưng hầu như chiều nào cũng ùn ứ phương tiện, nghiêm trọng nhất
là tại khu vực ngã tư Quán Mau, khi hàng loạt hàng quán lấn chiếm lòng đường để
xe mô tô. Đường Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Đà Nẵng không nhỏ, nhưng vì lượng
phương tiện qua lại quá lớn nên  luôn
trong tình trạng báo động cao.

            Tuyến
trục chính kết nối đến khu vực cảng biển Đình Vũ, tình trạng ùn tắc phương tiện
còn kinh hoàng hơn khi xe công- ten- nơ xếp 2 hàng nối đuôi nhau lên đến vài
trăm mét.

Chấn chỉnh giao thông lòng đường, vỉa hè

            Lượng
phương tiện đang gia tăng đến mức chóng mặt, trong khi hạ tầng giao thông Hải
Phòng chưa có được là bao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông
cục bộ trong giờ cao điểm. Song thực tế, tình trạng dừng đỗ xe, lấn chiếm lòng
đường, vỉa hè bán hàng quán cũng gây ra ùn tắc giao thông. Đường Đà Nẵng, đoạn
từ ngã 6 Máy Tơ đến ngã 6 Lạc Viên có biển cấm đỗ ô tô ở cả 2 đầu đường, nhưng
vào giờ cao điểm, vẫn có nhiều xe dừng, đỗ vô tội vạ. Đường Tô Hiệu cũng vậy,
xe ô tô đỗ dưới lòng đường quá nhiều; còn đường Lạch Tray, tình trạng lấn chiếm
vỉa hè bán hàng không phải ít. Giờ cao điểm cũng là lúc các tổ quản lý đô thị
phường và Thanh tra giao thông nghỉ làm, nên hầu như chỉ còn có lực lượng CSGT
điều phối chống ùn tắc. Vì vậy, để không dồn việc cho một lực lượng, các cấp
chính quyền cùng tham gia giải tỏa lòng đường, vỉa hè tạo đường thông, hè
thoáng. Nhất là tại khu vực ngã tư Quán Mau, đường Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn,…

            Một
vấn đề nữa cần được lực lượng CSGT xử lý nghiêm, đó là xe ô tô quay đầu trên
đường tại những đoạn đường đã kẻ vạch liền 10cm. Tình trạng này xuất hiện nhiều
ở đường Trần Nguyên Hãn và đường Lạch Tray, nhất là đối với các xe taxi. Lượng
phương tiện tham gia giao thông trong giờ cao điểm đã quá đông, nếu quay xe ở
khu vực có vạch liền (cấm vượt qua vạch) vừa vi phạm Luật Giao thông đường bộ,
vừa gây ùn tắc giao thông.

            Đại
tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng Ban An toàn
giao thông thành phố chỉ rõ: tình trạng ùn tắc trên trục QL5 qua nội thành là
do nơi Hải quan đặt máy soi công- ten- nơ chưa hợp lý, xe phải đỗ, xếp hàng chờ
vào soi, đỗ cả vào làn đường dành cho xe mô tô, vì thế, xe mô tô phải đi ra
ngoài, rất nguy hiểm. Đối diện với khu vực soi công- ten- nơ, các cửa hàng sửa
chữa xe mọc lên nhiều, họ tận dụng luôn lòng đường để dừng xe sửa chữa. Đó cũng
là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc.

Sớm triển khai cầu vượt tại ngã ba Đình Vũ:

            Từ
đầu tháng 12-2015, đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng sẽ hoàn thành toàn bộ
và đưa vào sử dụng sẽ là cứu cánh cho tình trạng ùn tắc giao thông trên trục
QL5 qua nội thành. Tuy nhiên, nút ngã ba Đình Vũ- Nguyễn Bỉnh Khiêm dự báo sẽ
đón lượng xe tăng kỷ lục, nếu không khẩn trương thi công xây dựng nút giao
thông này, tình trạng ùn tắc sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa, ảnh hưởng đến quá
trình xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố Hải Phòng. Cũng vì QL5 qua nội
thành luôn ùn tắc, nên rất nhiều người chuyển sang đi đường trong phố cũ, vì
vậy, các tuyến đường có lượng xe ô tô lưu thông tăng đột biến, dẫn đến ùn tắc cục
bộ trong giờ cao điểm. Được biết, ngành Giao thông - Vận tải Hải Phòng đang có
dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư này, cần sớm triển khai nếu
không muốn tình trạng ùn tắc sẽ tiếp tục
diễn ra.

            Ông
Lê Thành Long, Giám đốc Công ty vận tải Trung Thành cho biết, hầu như các doanh
nghiệp vận tải đều mong nút giao này sớm hoàn thành. Chủ tịch Hiệp hội vận tải
hàng hóa đường bộ Hải Phòng Lê Văn Tiến phấn khởi: nếu có nút giao, sẽ chấm dứt
tình trạng chờ hàng vì ùn tắc, doanh nghiệp vận tải sẽ phát triển và đóng góp
nhiều cho thành phố.  

Giữa năm 2017, cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng với Quảng
Ninh sẽ hoàn thành, hai trọng điểm du lịch quốc gia sẽ được kết nối gần hơn bao
giờ hết, lượng phương tiện sẽ đổ dồn về Đình Vũ để đi Quảng Ninh, có nút giao tức
là sẽ thông thương.

            Thực
hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức “dọn dẹp” lòng đường, vỉa hè cần xem là
việc làm cấp bách, để tạo đường thông, hè thoáng. Tiếp đó, cần khẩn trương
triển khai xây dựng nút giao thông khác mức tại ngã ba Đình Vũ- Nguyễn Bỉnh
Khiêm, tạo điều kiện cho xe công- ten- nơ thoát nhanh ra đường ô tô cao tốc Hà
Nội- Hải Phòng và giúp xe ô tô khác lưu thông tốt hơn trên trục QL5 qua nội
thành, nhờ đó sẽ giảm áp lực trên các tuyến đường trục chính, đồng thời giảm
thiểu ùn tắc giao thông cục bộ trong giờ cao điểm.

            (Nguồn:
.
Khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp
giảm thiểu ùn tắc giao thông trong khu vực nội thành /Mai Lâm// Báo Hải
Phòng.-Ngày 21/11)

 

83. Tháo gỡ khó khăn cho Dự án phát
triển giao thông đô thị

            Sáng
23/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tiếp và làm việc với Đoàn
công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân
hàng Thế giới tại Việt Nam làm dẫn đầu về tình hình thực hiện Dự án phát triển
giao thông đô thị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

            Đến
thời điểm hiện nay, hầu hết các công việc chưa đạt được tiến độ đề ra, số vốn
đối ứng bố trí cho dự án năm 2015 là rất thấp so với nhu cầu của dự án, chỉ là
120 tỷ (chiếm 40%) trong khi nhu cầu theo kế hoạch hành động đến hết năm 2015
là hơn 900 tỷ. Tiến độ giải phóng mặt bằng rất chậm, trong khi các gói thầu xây
lắp đã được ký hợp đồng, phần mặt bằng được bàn giao chủ yếu vẫn là phần đất
nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản, các phần mặt bằng này không đủ để các
nhà thầu triển khai thi công đồng loạt đẩy nhanh tiến độ  thực hiện dự án. Trong các gói thầu xây lắp
sử dụng vốn của Ngân hàng Thế giới, hiện có 02 gói đã hoàn thành đó là gói thầu
Cải tạo hành lang Tam Bạc – Kiến An và gói thầu cải tạo trụ sở Ban QLDA, tuy
nhiên đây chỉ là các gói thầu có giá trị nhỏ. Các gói thầu xây lắp được đấu
thầu cạnh tranh quốc tế do vậy có nhiều nhà thầu quốc tế đã trúng thầu, song
việc bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu chậm trễ đã vi phạm điều khoản trong
hợp đồng điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà thầu và làm tăng
chi phí cho nhà thầu do phải để máy móc và nhân lực chờ, từ đó dễ xảy ra kiện
tụng đòi bồi thường của nhà thầu...

            Đoàn
công tác đánh giá cao thành phố trong việc hoàn thành công tác cải tạo tuyến
hành lang Tam Bạc – Kiến An và mua xong 20 xe buýt mới đúng thời gian. Bà
Victoria Kwakwa vui mừng trước những thành tựu mà thành phố đạt được trong phát
triển KT-XH thời gian qua, đồng thời khẳng định Hải Phòng là đối tác quan trọng
của Ngân hàng thế giới thông qua việc hỗ trợ thực hiện dự án phát triển giao
thông đô thị. Tuy nhiên, theo bà Victoria Kwakwa đến thời điểm này, tất cả các
gói thầu xây lắp của dự án đều chậm tiến độ. Bà mong muốn thành phố cần có kế
hoạch cụ thể để triển khai dự án trong thời gian tới, cam kết có đủ vốn đối ứng
để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án,bảo đảm các mục tiêu đặt ra.

            Kết
luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Bình khẳng định, lãnh đạo thành
phố rất quan tâm đến Dự án phát triển giao thông đô thị bởi đây là dự án quan
trọng đối với thành phố, góp phần trực tiếp vào sự phát triển KT-XH và phục vụ
tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. Thành phố Hải Phòng xác định và khẳng định
trong năm 2016 sẽ đưa dự án này trở thành một trong những dự án trọng điểm của
thành phố, việc đẩy nhanh tiến độ dự án bảo đảm đạt hiệu quả như mong muốn đúng
như cam kết với Ngân hàng thế giới là trách nhiệm của Hải Phòng. Đồng chí chỉ
đạo các cơ quan chức năng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục
những chậm trễ về mặt bằng, tái định cư và vốn đối ứng trong thực hiện dự án;
chỉ đạo các địa phương khẩn trương bàn giao mặt bằng; rà soát lại các khu tái
định cư để bàn giao cho các hộ dân. Đồng thời giao các sở, ngành liên quan sớm
xây dựng kế hoạch hành động chi tiết trình Ngân hàng thế giới để đưa Dự án phát
triển giao thông đô thị Hải Phòng ra khỏi danh sách các dự án có vấn đề, từ đó
làm cơ sở đề nghị kéo dài thời gian thực hiện dự án.

            (Nguồn:
Tháo gỡ khó khăn cho Dự án phát triển giao thông đô thị/An ninh Hải Phòng.-Ngày
24/11)

 

XII. Xây dựng Hải Phòng thành thành phố
Cảng biển xanh văn minh, hiện đại

84. Khánh thành Cổng giao tiếp điện tử quận
Hồng Bàng, Hải Phòng

            Sáng 31/10, Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành
chính của Chính phủ đã dự và khai trương Cổng giao tiếp điện tử và Bộ phận một
cửa tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

            Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của quận
Hồng Bàng trong việc xây dựng Cổng giao tiếp điện tử và Bộ phận một cửa tiếp
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Điều này đáp ứng yêu cầu phát triển của
một quận trung tâm thành phố Hải Phòng và đòi hỏi mạnh mẽ của người dân trong
thời kỳ phát triển mới của Thành phố.

            Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hải
Phòng, quận Hồng Bàng tổ chức tuyên truyền

mạnh mẽ đến các tầng
lớp nhân dân về những lợi ích thiết thực từ việc triển khai thực hiện Cổng giao
tiếp điện tử và Bộ phận một cửa liên thông trong việc giải quyết công việc cho
nhân dân.

            Thành phố Hải Phòng cần sớm phê
duyệt đề án chính quyền điện tử để nhân rộng ra các quận, huyện trên địa bàn.
Lấy quận Hồng Bàng làm nhân tố để các quận, huyện khác học tập, rút kinh nghiệm
tổ chức triển khai xây dựng và thực hiện cổng giao tiếp điện tử của các quận,
huyện, phường, xã trong toàn Thành phố, tạo điều kiện tối đa cho người dân và
doanh nghiệp khi tiếp cận, giao tiếp, giải quyết công việc với các cơ quan hành
chính Nhà nước.

            Theo Phó Thủ tướng, việc xây dựng
chính quyền điện tử giúp hạn chế, từng bước loại trừ và chống các hành vi tiêu
cực, sách nhiễu của một bộ phận cán bộ khi tiếp xúc và giải quyết các công việc
cho nhân dân.

            Ông Tô Đình Đại, Chủ tịch UBND quận
Hồng Bàng cho biết, Quận đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử,
ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý hành chính Nhà
nước; đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công chức từ quận tới phường, ban
hành nhiều công văn, thông báo, hướng dẫn cụ thể bảo đảm việc triển khai đạt
hiệu quả tốt nhất.

            Trong quá trình xây dựng, UBND Quận
đã tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận với sự tham gia của các đơn vị có kinh
nghiệm triển khai hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trên khắp cả nước, đội
ngũ chuyên gia về công nghệ thông tin. Từ đó, đã huy động được các ý kiến, sáng
kiến hay, đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện xây dựng chính quyền điện tử.

            Việc xây dựng Cổng giao tiếp điện
tử, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đã bám sát và
căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
ban hành Quy chế thực hiện một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành
chính Nhà nước ở địa phương.

            Năm 2015, quận Hồng Bàng lấy chủ đề
“Đô thị - Xây dựng Chính quyền điện tử” làm mục tiêu để xây dựng Chương trình
hành động với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trong đó đặc biệt
quan tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, có chất lượng, không phô trương
hình thức, hướng tới sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân, doanh nghiệp với
chính quyền. Xác định cải cách hành chính là yêu cầu tất yếu trong việc xây
dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, có đủ năng lực, phục vụ đắc lực
đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại và tuân thủ quy định
của pháp luật.

            Hệ thống này được đưa vào thí điểm
từ ngày 1/7/2015, đến nay đã có 2.832 lượt công dân sử dụng lấy phiếu giao dịch
thủ tục hành chính, 60 hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng. Kết quả, 100% công
dân tham gia đánh giá chất lượng phục vụ đều hài lòng với việc giải quyết thủ
tục hành chính công của Quận.

            Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa của quận, tất cả các thủ tục hành chính công áp dụng trên
Cổng Thông tin điện tử của Quận đều đạt từ mức độ 3 trở lên. Tại đây cũng bố
trí máy tính, máy scan, máy in, máy quét mã vạch nhằm hỗ trợ người dân trong
việc in biểu mẫu, quét hồ sơ đăng ký trực tuyến. Ngoài ra, người dân cũng có thể
tra cứu hồ sơ, quá trình giải quyết hồ sơ qua hệ thống tin nhắn SMS.

            Ngoài ra, việc ký kết hợp đồng sử
dụng dịch vụ chuyển phát hồ sơ thủ tục hành chính với Bưu điện Thành phố cũng
giúp giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại của người dân, tổ chức và doanh
nghiệp.

            (Nguồn:
Khánh thành Cổng giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng, Hải Phòng//Báo điện tử Chính
phủ. - ngày 02/11)

 

 

85. Nghiên cứu trình Chính phủ xây đường
sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

            Sáng 31.10, Phó thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải
Phòng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố; công tác cải cách
hành chính; công tác bảo đảm an toàn giao thông thành phố; dự khai trương Cổng
giao tiếp điện tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của quận Hồng
Bàng.

            Phó thủ tướng biểu dương, đánh giá
cao Đảng bộ, chính quyền và dân Thành phố Hải Phòng đã đoàn kết một lòng, nỗ
lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ những chủ
trương lớn của Trung ương, của thành phố.

            Phó thủ tướng nhấn mạnh, thành tích
10 tháng qua của Hải Phòng rất đáng trân trọng, với GDP tăng 9,52%, chỉ số sản
xuất công nghiệp IIP tăng 15,84%; sản lượng hàng hóa qua cảng 56,47%, tăng
13,22%; thu hút FDI 688,37% triệu USD; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về
số vụ, số người chết và số người bị thương.

            Công tác cải cách hành chính Nhà
nước được đổi mới, hiện đại hóa nền hành chính. Vừa qua, Bộ Nội vụ công bố Chỉ
số Cải cách hành chính năm 2014 của Thành phố Hải Phòng đạt 91,81% (là một trong
3 thành phố đạt điểm cao thứ nhất, trên 90 điểm, tiếp tục đứng vị trí thứ 2/63
tỉnh, thành phố)... Đây là thời cơ thuận lợi để Hải Phòng tiếp tục phát triển
mạnh mẽ.

            Về nội dung đề xuất, đề nghị của
Thành phố Hải Phòng như đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Giao thông Vận
tải nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhằm giảm tải
các tuyến đường bộ; Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp mở rộng Quốc
lộ 10, đoạn Hải Phòng - Thái Bình; thành lập mới Sở Du lịch trên cơ sở tách ra
từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch..., Phó thủ tướng ghi nhận và giao cho các
bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, giải quyết.

            Dự khai trương Cổng giao tiếp điện
tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của quận Hồng Bàng, Phó thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương quận Hồng Bàng là đơn vị hành chính đầu tiên ở các
tỉnh, thành phố miền Bắc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính từ năm 2003 và nay
là ISO 9001:2008.

            Đây là đơn vị hành chính đầu tiên
của thành phố khai trương bộ phận “một cửa” liên thông, hiện đại và triển khai
Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành trực tuyến vào năm 2007; năm 2009, là
quận đầu tiên triển khai và tổ chức khai trương hệ thống Cổng thông tin điện tử
quận và 11 phường.

            Qua đó, khẳng định công tác lãnh
đạo, chỉ đạo của thành phố Hải Phòng và việc triển khai quyết liệt của quận
Hồng Bàng trong xây dựng và triển khai chính quyền điện tử đã đi đúng hướng,
bám sát sự chỉ đạo của Trung ương về cải cách và hiện đại hóa nền hành chính,
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 09 ngày 25.3.2015
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà
nước ở địa phương...

            Hệ thống được đưa vào thí điểm từ
ngày 1.7 vừa qua, đến nay đã có 2.832 lượt công dân sử dụng lấy phiếu giao dịch
thủ tục hành chính, 60 hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng; 100% công dân tham
gia đánh giá chất lượng phục vụ đều hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục
hành chính công của chính quyền quận.

            (Nguồn:
Nghiên cứu trình Chính phủ xây đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng//Báo Đại
biểu nhân dân. - ngày 31/10)

 

86. Tạo sự phát triển nhanh, đột phá xây
dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại

            Sau 4 ngày làm việc (từ 21 đến
24-10) với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, Đại hội đại
biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15 thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn
Tấn Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự và chỉ đạo đại hội.

            Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ
thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, với 56 đồng chí (có 5 nữ, đạt tỷ lệ 8,9
%).

            BCH Đảng bộ thành phố khóa 15 họp
phiên thứ nhất, bầu Ban Thưởng vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó
bí thư Thành ủỵ, Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ khóa
15, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành
uỷ khóa 14, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp tục được bầu làm Phó
bí thư Thành ủy.

            Đại hội quyết nghị thông qua Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015- 2020 với
mục tiêu tổng quát là: “Phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô
hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu
hút đầu tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để
xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh
tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo
dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu
mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương
phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao;
một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức đảng trong
sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở
thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”. Trong đó, giải pháp đột phá là:
đẩy mạnh thu hút đầu tư; tận dụng cơ hội mới về mở rộng thị trường trong nước
và quốc tế; phát huy hiệu quả lợi thế vị trí địa kinh tế với hệ thống kết cấu
hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vượt trội, nhất là cảng biển, cảng hảng không quốc
tế, hệ thống đường ô-tô cao tốc. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô
hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển Hải Phòng
thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn, có sức cạnh tranh cao.

            (Nguồn:
Tạo sự phát triển nhanh, đột phá xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố
Cảng xanh, văn minh, hiện đại//Báo Hải Phòng cuối tuần. – ngày 30/11)

 

87. Hội đồng chung khảo Nhân tài Đất
Việt thị sát “khu dân cư xanh”

            Ngày 30/10, Ban tổ chức Giải thưởng
Nhân tài Đất Việt 2015 đã khảo sát, đánh giá công trình Bảo vệ môi trường
"Xử lý rác thải sinh hoạt, biến rác thải hữu cơ thành phân vi sinh phục vụ
phát triển nông nghiệp" tại xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đoàn
khảo sát, đánh giá do GS.VS Nguyễn Văn Hiệu làm Trưởng đoàn.

            Công trình bảo vệ môi trường này
xuất phát từ ý tưởng của Luật sư Phạm Hồng Điệp – Nhà hoạt động bảo vệ môi
trường, người đi tiên phong vận động chính quyền và nhân dân xây dựng khu dân
cư xanh tại huyện Thủy Nguyên – Thành phố Hải Phòng. Luật sư Điệp cũng là người
được Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 
năm 2014 vinh danh.

Ấn tượng
với vùng quê tiên phong bảo vệ môi trường:

            Trong buổi làm việc với đoàn khảo
sát, UBND xã Phục Lễ cho biết, căn cứ thực tế tình hình địa phương về rác thải,
vệ sinh môi trường đang gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức
khỏe người dân, đến an sinh xã hội và phát triển bền vững, công tác thu gom, xử
lý rác thải cần sớm được ưu tiên giải quyết.

            Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về
việc thu gom tạo bãi chôn lấp rác tạm tại địa bàn các xã, UBND xã Phục Lễ đã
xây dựng bãi chôn lấp rác tạm với diện tích 0,5ha. Tuy nhiên trên thực tế diện
tích đất bãi chôn lấp rác chỉ giải quyết tạm thời trong giai đoạn trước mắt.
Việc chôn lấp rác tạm gặp nhiều hạn chế như diện tích đất bị thu hẹp, gây ô
nhiễm đến nguồn nước phục vụ sản xuất, ô nhiễm môi trường khí quyển; đặc biệt
quá trình chôn lấp gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm.

            Nhằm góp phần giải quyết cơ bản tình
trạng ô nhiễm môi trường trong việc chôn lấp rác

thải rắn tại địa
phương, UBND xã Phục Lễ đã xin phép UBND huyện cho Công ty TNHH Phát triển Du
lịch Non nước Việt, một doanh nghiệp ngoài quốc doanh xây dựng lò đốt rác trên
địa bàn xã và khu vực lân cận. Lò đốt rác được xây dựng với mô hình công nghệ
nhằm xử lý có hiệu quả nguồn rác thải sinh hoạt, chất thải rắn trên địa bàn xã
và các xã lân cận tại khu vực đồng Ma Giấu là vị trí bãi chôn lấp rác tạm của
địa phương theo hướng tái chế sản xuất phân bón hữu cơ, tận dụng nhiệt từ lò
đốt để sấy nông sản, đồng thời giải quyết được việc làm cho một số lao động địa
phương.

            Theo tìm hiểu của phóng viên Dân
trí, điều đặc biệt nhất ở vùng quê xã Phục Lễ là chính quyền địa phương đã kiên
trì vận động nhân dân, phổ cập được mỗi gia đình 2 thùng rác để thay đổi hành
vi phân loại rác thải tại nguồn (rác hữu cơ và rác thải vô cơ); xây dựng cách
thức thu gom rác thải cùng trên cơ sở đã phân loại. Càng ngạc nhiên hơn là
chính quyền địa phương đã xây dựng được quy chế cũng như cách thức xử phạt đối
với những gia đình không thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn.

            Từ việc phân loại rác thải, địa
phương đã tiến hành ủ phân Compost cho rác thải hữu cơ, xử lý triệt để để dùng
phân hữu cơ nuôi giun quế và bón cho đồng ruộng, rau xanh…

            Bên cạnh đó, với sự hợp tác của công
ty cổ phần Lilama 69-2 và Công ty Non Nước Việt đã chế tạo thành công lò đốt
rác thải rắn tích nhiệt xử lý triệt để khí CO2, SO2, Dioxin tại nhiệt độ 1500
độ. Đồng thời làm tự động hóa các khâu cấp điện, tổng diện tích tiếp xúc nhiệt
của rác vô cơ trong quá trình đốt làm tăng gấp 9 lần công suất. Tiếp tục sự
sáng tạo, nguồn nhiệt thu được dùng để cấp nước nóng cho sinh hoạt tại chỗ, cấp
nhiệt cho lò sấy nông sản của nhân dân thu hoạch. Sáng kiến này đã tiết kiệm vô
cùng lớn nguồn năng lượng được sinh ra từ
rác thải rắn.

            “Ủy ban Nhân dân xã Phục Lễ sẽ quyết
tâm thực hiện đến cùng mô hình sáng tạo này để xây dựng mô hình khu dân cư xanh
theo tiêu chí của Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” – Lãnh đạo UBND xã
Phục Lễ nhấn mạnh.

“Tôi khâm
phục tinh thần của bà con Phục Lễ”:

            Đó là khẳng định của GS.VS Nguyễn
Văn Hiệu sau khi đi “thị sát” thực tế quy trình xử lý rác cũng như sử dụng rác
thải hữu cơ ủ thành phân vi sinh.

            Trao đổi với người dân, lãnh đạo
chính quyền xã Phục Lễ, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu cho biết: Ở lĩnh vực Môi trường
thì tính đến nay chưa một đơn vị nào của nước ta được nhận Giải thưởng Nhân tài
Đất Việt chính thức. Năm 2013 chỉ mới có hai đơn vị được nhận giải khuyến
khích. Năm 2014 Ban tổ chức đã quyết định vinh danh kỹ sư Phạm Ngọc Điệp – là
người đi tiên phong, tổ chức, động viên nhân dân bảo vệ môi trường, đây là giải
thưởng cá nhân, chưa phải là giải thưởng dành cho đơn vị nào đó xử lý về môi
trường.

            “Phấn bón vi sinh đắt hơn tất cả các
loại phân bón nào khác. Sử dụng phân bón để cải tạo đất nông nghiệp là rất tốt
đối với những vùng ven biển, đất đai không được mầu mỡ” – GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
nói.

            GS. VS Nguyễn Văn Hiệu cũng nhấn
mạnh: "Là một người rất tha thiết với sự nghiệp bảo vệ môi trường, tôi rất
khâm phục tinh thần bảo vệ môi trường của nhân dân xã Phục Lễ. Tôi mong không
chỉ các ông, bà, cô, bác tham gia bảo vệ môi trường mà chúng ta hãy động viên
lớp trẻ, các em học sinh...tham gia. Điều này là vô cùng thiết thực để nâng cao
nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường".

            GS.VS Nguyễn Văn Hiệu cũng mong muốn
việc xử lý phân vi sinh sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn để có thể đưa vào
sử dụng rộng rãi thay thế cho phân hóa học cũng như góp phần giảm thiểu thuốc
trừ sâu nhằm biến các vùng nông thôn trở thành một khu dân cư xanh trong tương
lai.

            Trao đổi với Dân trí, GS.VS Nguyễn
Văn Hiệu cho biết, sau khi đi khảo sát thực tế, Hội đồng chung khảo sẽ họp bàn
trước khi quyết định việc trao thưởng cho bà con
nhân dân xã Phục
Lễ.

            (Nguồn:
Hội đồng chung khảo Nhân tài Đất Việt thị sát “khu dân cư xanh”/Nguyễn Hùng,
Trọng Trinh//Báo ĐT Dân trí. – ngày 01/11)

 

 

88. Xây dựng hạ tầng kỹ
thuật khu trung tâm hành chính, chính trị thành phố tại Bắc sông Cấm

            Chiều
3-11, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kiểm
tra công tác chuẩn bị Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính,
chính trị thành phố tại Bắc sông cấm.

            Dự
án thực hiện tại các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động, (huyện Thủy Nguyên) và
phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), trên diện tích 324 ha được Thủ tướng Chính
phủ đồng ý về chủ trương, đang được các bộ, ngành xem xét, thẩm định chủ trương
đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Dự án gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật,
cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống giao thông chính và đê tả sông Cấm với tổng mức đầu
tư hơn 9800 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2015 đến 2020, trong đó, ngân sách trung
ương bố trí hơn 6800 tỷ đồng; ngân sách thành, phố và các nguồn vốn khác đầu tư
hơn 3.039 tỷ đồng. Đến nay, Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị xây
dựng kế hoạch và quy trình thực hiện dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khảo sát
hiện trạng khu vực dự án, kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư; lựa chọn
xong các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, ký kết hợp đồng với các nhà thầu tư
vấn. Hiện, các công việc thẩm định, phê duyệt, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đo đạc, lập bản đồ
địa chính tỷ lệ 1/500; khảo sát xây dựng, lập dự án đang trong quá trình thực
hiện. Việc thực hiện dự án chia làm 3 giai đoạn, trong đó, giai đoạn chuẩn bị
dự án hoàn thành trong năm 2015; từ năm 2016 đến 2019 thực hiện dự án; năm 2020
hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào khai thác.

            Phó
chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, đây là dự án đặc biệt của
thành.phố, việc thực hiện dự án là bước đột phá xây dựng. Hải Phòng theo hướng
văn minh, hiện đại, bền vững. Thực hiện dự án phải bảo đảm tiến độ, các công
trình phải thực sự hiện đại, đáp ứng yêu Cầu phát triển bền vững, cũng như đáp
ứng thực hiện tốt cải cách hành chính. Đồng chí yêu cầu Ban quản lý dự án xây
dựng biểu đồ tiến độ cho toàn bộ dự án; các vướng mắc cần được các sở, ngành
quan tâm, tích cực phối hợp tháo gỡ. Cầu Hoàng Văn Thụ phải thực sự trở thành
điểm nhấn kiến trúc, là điểm vui chơi, du lịch, có kết cầu, kiến trúc vững
chắc, sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng phương án kiến trúc mới trình
UBND thành phố;- quy hoạch ngầm hệ thống điện nước, tính toán đến yếu tố biến
đổi khí hậu, hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

            (Xây
dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, chính trị thành phố tại Bắc
sông Cấm//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 04/11)

 

89. Xóa bỏ các lò vôi thủ
công: Cần lộ trình hợp lý và công khai minh bạch

            Thực
hiện quy hoạch của Bộ Xây dựng về phát triển sản xuất vôi công nghiệp, dự kiến
đến năm 2020 sẽ xóa bỏ 100% lò vôi thủ công gián đoạn và đến năm 2015 xóa bỏ
hoàn toàn lò thủ công liên hoàn, thành phố đã đạt kết quả bước đầu, giảm dần số
lò vôi thủ công. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra một số vấn đề cần
được giải quyết, tháo gỡ kịp thời để góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã
hội địa phương.

Xu hướng tất yếu:

            Theo
thống kế của Sở tài nguyên và môi trường, hiện toàn thành phố có khoảng 80 lò
vôi thủ công. Số lượng này ngoài huyện Vĩnh Bảo với 1 cơ sở sản xuất hộ gia
đình thì tập trung hầu hết ở huyện thủy Nguyên với 77 lò, nằm trên địa bàn các
xã, thị trấn như: An Sơn, Lại Xuân, Minh Tân, Kỳ Sơn, thị trấn Minh Đức..., nơi
có nguồn nguyên liệu đá vôi tương đối dồi dào.

            Theo
các chuyên gia, thực trạng không chỉ ở Hải Phòng bởi ngành vôi hiện nay đa phần
được sản xuất theo phương thức nung thủ công, cơ sở sản xuất mang tính chuyên
nghiêp, công nghệ còn rất ít. Thông thường, mỗi lò thủ công có công suất từ 5-7
tấn/ mẻ hoặc từ 15-20 tấn ngày, công nghệ lạc hậu lại sử dụng vật liệu than và
các chất đốt thông thường nên sinh ra luợng khí thải khổng lồ. Do đó việc phát
triển sản xuất vôi công nghiệp, thay thế dần các lò nung vôi thủ công là một
yêu cầu bức thiết đồng thời là xu hướng tất yếu, đảm bảo sử dụng tài nguyên
khoáng sản hiệu quả và bảo vê môi trường.

Cần lộ trình và cách làm phù hợp:

            Rõ ràng, việc duy trì các lò vôi thủ công không còn
phù hợp với việc bảo vệ môi truờng song "bài toán” xóa bỏ đặt ra cũng rất
nan giải. Trao đổi với phóng viên, ông Lại Đức Long, Trưởng phòng Tài nguyên
& môi truờng huyện Thủy Nguyên cho rằng, việc xoá bỏ các lò vôi thủ công là
một yêu cầu, chủ trương đúng đắn, tuy nhiên cùng với đó cần giải quyết các vấn
đề liên quan đến phát triển kinh tế, đảm bảo việc làm và vấn đề an sinh xã hội
cho người lao động tại địa phương.  Do
đó, cần xây dựng lộ trình phù hợp trước khi xóa bỏ hoàn toàn, bên cạnh đó là
quan tâm. khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở từng bước đầu tư vốn, tiếp
cận công nghệ, đồng thời cấp các loại giấy phép có liên quan trong thời gian cụ
thể để tiếp tục hoạt động, mang lại nguồn thu ngân sách và tạo việc làm cho
nguời dân địa phuơng.

            (Nguồn:
Xóa bỏ các lò vôi thủ công: Cần lộ trình hợp lý và công khai minh bạch/Đỗ
Hiếu//Báo An ninh Hải Phòng. – ngày 03/11)

 

90. Hải Phòng sắp xây dựng
khu trung tâm hành chính gần 10 nghìn tỷ

            Theo
tin từ UBND TP Hải Phòng, Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm
hành chính, chính trị TP Hải Phòng nằm ở phía Bắc sông Cấm, đã được Thủ tướng
Chính phủ đồng ý về chủ trương, đang được các bộ, ngành xem xét, thẩm định chủ
trương đầu tư theo quy định.

            Dự
án bao gồm các hạng mục chính: hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cầu Hoàng Văn Thụ, hệ
thống giao thông chính và đê tả sông Cấm.

            Dự
án có mục tiêu đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở để
triển khai xây dựng trụ sở các cơ quan hành chính, chính trị của TP Hải Phòng;
phát triển mở rộng Thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống Trung
tâm Thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và theo điều chỉnh
quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1448/QĐ/TTg ngày 16/9/2009.

            Địa
điểm xây dựng tại các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và
phường Minh Khai (quận Hồng Bàng).

            Dự
án có tổng mức đầu tư 9.894.597 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương
6.854.939 triệu đồng, ngân sách Thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác là
3.039.658 triệu đồng. Dự kiến diện tích sử dụng đất là 324 ha.

            Thời
gian thực hiện Dự án từ 2015-2020, được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn chuẩn
bị dự án (hoàn thành trong năm 2015); giai đoạn thực hiện dự án (từ năm 2016
đến 2019); giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình của dự án vào khai thác
sử dụng (năm 2020).

            Theo
báo cáo của Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị, đến nay đã hoàn
thành một số phần việc: tổ chức khảo sát hiện trạng khu vực xây dựng Dự án, xây
dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; lập, thẩm định, phê duyệt
nhiệm vụ, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị Dự án.

            Hiện,
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đang được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định
và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được
hoàn thiện trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; đang thực hiện đo đạc,
lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500; nhà thầu đang chuẩn bị triển khai công tác
khảo sát xây dựng phục vụ công tác lập dự án.

            (Nguồn:
Hải Phòng sắp xây dựng khu trung tâm hành chính gần 10 nghìn tỷ/Quốc An - Báo
Pháp luật Việt Nam. – ngày 05/11)

 

 

91. Hải Phòng đột phá phát triển hạ tầng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư

            Hải Phòng sáng nay (10/11) đã tổ chức cuộc hội thảo đầu
tư tại Hà Nội với chủ đề “Hải Phòng với các công trình hạ tầng trọng điểm- cửa
ngõ khu vực phía Bắc Việt Nam”.

            Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải
Phòng Lê Thanh Sơn cho biết, khi hệ thống hạ tầng giao thông với một loạt dự án
quan trọng được chú trọng đầu tư và đưa vào sử dụng, với quyết tâm cải thiện
mạnh mẽ môi trường đầu tư của thành phố, Hải Phòng ngày càng khẳng định vị trí chiến
lược của mình trong con mắt các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thành phố Hải
Phòng cam kết tập trung hoàn thành các công trình dự án trọng điểm, tạo điều
kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư kinh doanh thành công tại thành phố.

            Cũng tại hội thảo, ban quản lý các dự án đã giới thiệu
các dự án hạ tầng này và khẳng định các dự án đang được triển khai thuận
lợi.Các dự án đang được triển khai tại thành phố Hải Phòng bao gồm Cảng cửa ngõ
quốc tế Hải Phòng, Sân bay Cát Bi, Cầu Tân Vũ- Lạch Huyện và tuyến đường cao
tốc Hà Nội- Hải Phòng là những dự án trọng điểm.

            Cụ thể, với tổng kinh phí đầu tư hơn 4,1 tỷ USD, các dự
án cơ sở hạ tầng này sẽ mang lại những lợi thế quan trọng cho thành phố Hải
Phòng và khu vực miền Bắc Việt Nam. Sự kết hợp giữa cảng biển nước sâu- đường
cao tốc- sân bay- khu công nghiệp phát huy thị trường tiềm năng và lực lượng
lao động 20 triệu lao động ở khu vực miền Bắc Việt Nam.

            Kết nối thuận tiện với các dự án hạ tầng tọng điểm này,
Hải Phòng khẳng định vị trí quan trọng của mình trong lĩnh vực đầu tư- nằm tại
trung tâm đầu mối giao thông: liền kề cảng biểu sâu nhất miền Bắc Việt Nam, có
khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 DWT, kết nối sân bay quốc tế
Cát Bi đáp ứng các nhu cầu bay quốc tế và trong nước và chỉ 1 giờ để vận chuyển
hàng hóa bằng đường bộ đến Hà Nội.

            Khởi công từ tháng 4/200013 và dự kiến hoàn thành cào năm
2017, Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng nước sâu Lạch Huyện) sẽ là
cảng biển nước sâu lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam có khả năng đáp ứng lượng hàng
qua cảng lên tới 30 triệu tấn/năm. Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng được kết nối
với thành phố Hải Phòng thông qua tuyến cầu đường Tân Vũ Lạch Huyện. Đến thời
điểm hiện tại, dự án và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện đã hoàn thành được hơn 40%,
vượt tiến độ đề ra. Các dự án này sẽ giúp các nhà đầu tư giảm đáng kể chi phí
vận chuyển và thời gian vận chuyển khi hoàn thành vào tháng 5/2017.

            Dự án nâng cấp Sân bay quốc tế Cát Bi bao gồm mở rộng
thêm sân đỗ cho 8 máy bay và nhà ga hai tầng, phục vụ 6 triệu lượt khách mỗi
năm và có khả năng phục vụ 1.000 lượt khách vào giờ cao điểm. Các chuyến bay
thẳng vận chuyển hành khách từ Hải Phòng đi Singaporre, Thái Lan, Nhật Bản và
Hàn Quốc được sự quy hoạch trong giai đoạn 1 của dự án.Tuyến đường cao tốc Hà
Nội- Hải Phòng khi hoàn thành sẽ là tuyến đường đạt tiêu chuẩn quốc tế với 6
làn xe chạy, hai làn đường dừng khẩn cấp, 54 cầu vượt và trạm thu phí 18 làn.
Tính đến tháng 9/2015, hơn 70km trong tổng số 105 km của tuyến đường cao tốc đã
được hoàn thành, 30 km còn lại sẽ được hoàn thành trước tháng 12 năm nay.

            Nằm tại trung tâm của các dự án hạ tầng  này, Khu công nghiệp Deep C/DVIZ đã phát huy
các lợi thế này. Đến nay, Khu công nghiệp Đình Vũ đã thu hút được 3 tỷ USD vốn
đầu tư với hơn 55 dự án của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

            (Nguồn :
Hải Phòng đột phá phát triển hạ tầng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư/Đặng
Khanh//Báo điện tử VOV.-Ngày 13/11)

 

92. "Làm thế nào để xây
dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh văn minh, hiện đại?": Tạo
điều kiện để doanh nghiệp…

            Chủ
trương phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng tạo cơ hội lớn, thúc đẩy sự
phát triển mạnh mẽ của đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong phạm vi cả
nước. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới đến nay, quan điểm của Đảng về các
thành phần kinh tế, nhất là  thành phần
kinh tế ngoài nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, đội ngũ doanh nghiệp,
doanh nhân có những bước chuyển cơ bản cả về khái niệm, vị trí, vai trò và
phương hướng phát triển.

            Càng
ngày, thành phần kinh tế ngoài nhà nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân càng
được tôn vinh và trở thành một trong những lực lượng tiên phong trong quá trình
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Đóng
góp của thành phần kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự
nghiệp phát triển  đất nước nói chung,
thành phố Hải Phòng  nói riêng ngày càng
to lớn và rõ nét hơn.

            Sự
đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển xã hội thể hiện ở nhiều
khía cạnh khác nhau, như: giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động;
tạo ra sản phẩm, dịch vụ cho đất nước, địa phương, tăng thu cho ngân sách nhà
nước; là động lực của những đổi mới, sáng tạo không ngừng, thúc đẩy cải tiến kỹ
thuật, làm ra sản phẩm ngày càng cạnh tranh hơn về chất lượng và giá cả; thúc
đẩy đào tạo hoặc giúp đào tạo người lao động nâng cao trình độ, tay nghề để đáp
ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao; tham gia hoạt động từ thiện vì cộng đồng,
xã hội; làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình…

            Thực
tế  cho thấy, địa phương nào có đội ngũ
doanh nhân chất lượng và doanh nghiệp đông, nơi đó tăng trưởng và phát triển
mạnh, đóng góp nhiều vào ngân sách.

 Sự tương phản
giữa vị trí, vai trò, những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp với
những khó khăn, chìm nổi của thị trường mà họ phải thường xuyên bươn chải,
chống chọi, càng cho thấy trách nhiệm to lớn của Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ
thống chính trị trong việc trợ giúp, bảo vệ và phát triển lực lượng quan trọng
này.

            Trong
thời gian qua, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hải Phòng rất quan tâm đến
nhiệm vụ này. Đổi mới, nâng cao hiệu quả của từng thành phần kinh tế, hay tháo
gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp là những việc thường xuyên được đưa vào
các chương trình hoạt động của thành phố, thực sự đồng hành với doanh nghiệp,
doanh nhân Hải Phòng trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển thành phố.

            Tuy
vậy, “thương trường là chiến trường”. Thật không dễ để trụ vững và thành công
trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay, nhất là khi thành phố hội nhập
ngày càng sâu, rộng hơn với thế giới và khu vực. Đội ngũ doanh nghiệp, doanh
nhân của Hải Phòng  còn rất nhiều hạn
chế. Yếu kém này cũng  được Báo cáo chính
trị trình Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đánh giá, nhận định một cách khách quan,
thẳng thắn. Đó là: “Sức cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp còn kém, hoạt động
sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; số lượng
doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế trong nửa đầu nhiệm
kỳ  ở mức cao; thành phố chưa có nhiều
doanh nghiệp trong nước mạnh; kinh tế tập thể (nòng cốt là hợp tác xã) còn gặp
nhiều khó khăn, phát triển chưa đáp ứng yêu cầu”.

            Tôi
cũng hết sức tâm huyết và tán thành với quan điểm phát triển được nêu trong Báo
cáo chính trị, đó là “ Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế
theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hiệu quả và
sức cạnh tranh của nền kinh tế ”. Báo cáo cũng đề cập sâu sắc tới việc phát
triển công nghiệp phụ trợ để tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Các doanh
nghiệp cũng như cả nền kinh tế thành phố phải “tham gia có hiệu quả vào mạng
sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu; chú trọng tăng trưởng xanh, sử dụng hiệu quả
tài nguyên, năng lượng; phát triển sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công
nghiệp phụ trợ có giá trị gia tăng cao ”. Đây là điều hết sức đúng đắn và cần
thiết trong lúc nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới với
một loạt hiệp định thương mại tự do, nhất là TPP đã được ký kết.

            Tôi
cũng đồng ý với một số định hướng lớn trong 5 năm tới, đặc biệt  là việc chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi
để phát triển doanh nghiệp, tạo sự phát triển đột phá cho thành phố; tăng nhanh
số doanh nghiệp có thương hiệu, tham gia vào chuỗi quản trị, chuỗi dịch vụ, có
khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới; tạo thuận lợi và khuyến khích các
doanh nghiệp tư nhân tham gia đấu thầu thực hiện các dự án có vốn ngân sách nhà
nước và vốn ODA. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của bản thân và qua tham khảo ý kiến
của cộng đồng doanh nghiệp thành phố, tôi xin đề xuất thêm một số ý kiến sau để
góp phần phát triển hơn nữa đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của Hải Phòng,
đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương:

            Thứ
nhất, cần tiếp tục tập trung và làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính.
Mặc dù đây là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ vừa qua và đạt những bước
tiến quan trọng, tiếp tục được lựa chọn cho nhiệm kỳ tới, nhưng thủ tục hành
chính vẫn là nỗi lo của các doanh nghiệp, nhất là khi phải giải quyết các vấn
đề liên quan đến mặt bằng, môi trường, nhập khẩu…, gây khó khăn, tốn kém cho
doanh nghiệp.

            Thứ
hai, để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong
sản xuất kinh doanh, rất mong lãnh đạo thành phố tiếp tục duy trì đều đặn các
cuộc tiếp xúc, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp
trên địa bàn; tạo lập nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía doanh
nghiệp, nhà đầu tư đối với các cơ chế, chính sách cũng như công tác quản lý
điều hành của hệ thống chính quyền thành phố để có biện pháp xử lý, điều chỉnh
kịp thời.

            Thứ
ba, từ thực tiễn áp dụng chính sách, thành phố cần tiếp tục xem xét, điều chỉnh
mức giá đất, tiền thuê đất theo lộ trình hợp lý, tránh sự thay đổi đột biến
khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành
sản phẩm và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

            Thứ
tư, từ chủ trương tạo thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp ngoài nhà nước
tham gia đấu thầu thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn ODA, rất cần
được sự đối xử bình đẳng, công bằng, không phân biệt trong các chính sách ưu
đãi đầu tư, đấu thầu công trình xây dựng, cung cấp hàng hóa…Đề nghị rà soát,
kiến nghị điều chỉnh để thực hiện, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong
nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Chúng ta tin tưởng rằng, khi chính quyền đồng hành
với doanh nghiệp, chắc chắn doanh nghiệp sẽ có điều kiện phát triển lên những
tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố
Cảng quê hương.

            (Nguồn:
"Làm thế nào để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh văn minh,
hiện đại?": …/Vũ Dương Hiền// Báo Hải Phòng.-Ngày 23/11)

 

93. Quận Dương Kinh: Nhân
rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị

            Chiều
23-11, Quận ủy Dượng Kinh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03
- NQ/ QU, ngày 11-10 -2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về “Xây dựng nếp sống
văn minh đô thị quận Dương Kinh, giai đoạn 2011 - 2015”.

            Sau
4 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 03 triển khai sâu rộng đến cấp chính
quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận góp phần thiết
thực trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc
phòng. Các mục tiêu của Nghị quyết đều đạt và đạt vượt mức; các nhiệm vụ giải
pháp trong Nghị quyết được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Theo đó, 100% các cơ
quan, đơn vị, trường học đăng ký xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô
thị; 100% cán bộ công chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực
trong thực thi công vụ; 100% các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định
tự quản về vệ sinh môi trường, thực hiện quy định về quản lý trật tự đô thị, an
toàn giao thông...Đến nay, có 87% số hộ trên địa bàn quận đạt gia đình văn hóa;
59 lượt Tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn
quận giảm còn 2%; xẩy dựng 46 mô hình “Dân vận khéo”...Các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao tại các Tổ dân phố được duy trì và phát triển, góp
phần làm phong phú đời sống văn hóa tại cơ sở.

            Thời
gian tới, Quận ủy Dương Kinh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 03
-NQ/ QU thông qua các hình thức: nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh
thần tự giác của cán bộ, đảng viên, nhân dân; nhân rộng các mô hình, điển hình
tiêu biểu, cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết...

            (Nguồn:
Quận Dương Kinh: Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nếp
sống văn minh đô thị//Báo Hải Phòng.-Ngày 24/11)

 

 

XIII. Xây dựng

94. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sẽ
đầu tư dự án trị giá gần 10.000 tỷ đồng tại đảo Cái Tráp

            Sáng 30-10, đồng chí Lê Văn Thành,
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm việc với doanh nghiệp xây dựng
Xuân Trường về dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp tại
đảo Cái Tráp. Cùng dự có đồng chí Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Giám đốc Công an thành phố; Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh
đạo các ngành, các địa phương liên quan.

            Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhất trí cao với ý tưởng của dự án và khẳng định
đây là công trình lớn, có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế- xã hội
của Hải Phòng, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố.
Địa điểm thực hiện là đảo Cái Tráp có tính khả thi cao. Doanh nghiệp xây dựng
Xuân Trường là nhà đầu tư có tiềm lực mạnh, có kinh nghiệm, năng lực và thành
công ở nhiều dự án khác như quần thể Khu du lịch Tràng An- chùa Bái Đính ( Ninh
Bình); Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam); 9 chùa trên quần đảo Trường Sa… Đồng chí
chỉ đạo các ngành, các cấp vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, thực
hiện nhanh các thủ tục liên quan để sớm trình Chính phủ chấp thuận chủ trương,
dự án đầu tư, coi đây là dự án đột phá của thành phố Hải Phòng, phấn đấu khởi
công dự án vào đầu năm 2016. Đồng chí 
yêu cầu thành lập ngay tổ công tác, giao ban hằng tuần, giải quyết ngay
các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho chủ đầu tư thực
hiện dự án./.Sau khi kiểm tra thực địa vị trí thực hiện dự án tại đảo Cái Tráp,
lãnh đạo thành phố và các ngành nhất trí cao với ý tưởng và đề nghị của doanh
nghiệp xây dựng Xuân Trường, biến đảo Cái Tráp thành khu du lịch tâm linh lớn,
kết nối các khu du lịch lớn khác của Hải Phòng và vành đai Ninh Bình, Hà Nội,
cùng với các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí cao cấp như ca- si- nô, sân
golf, nhà hàng, khách sạn 5 sao… đạt quy mô và tầm cỡ quốc gia, quốc tế.  Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án lên tới
gần 10.000 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 450 ha. Khi đi vào hoạt động dự kiến
thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tương đương Khu du lịch Tràng An- Bái Đính
( Ninh Bình), là động lực phát triển các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng,
khách sạn, sân golf của toàn thành phố, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động,
đóng góp ngân sách 300- 500 tỷ đồng/ năm. Theo chủ đầu tư, điểm nhân của dự án
sẽ là tượng Phật Thích ca Mâu ni cao 150 m, biểu tượng tâm linh của Việt Nam,
cùng với các hạng mục khác được đầu tư đồng bộ, bảo đảm các yếu tố truyền thống
và hiện đại, sẽ mang lại sức hấp dẫn riêng biệt cho Hải Phòng.

            (Nguồn:
Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sẽ đầu tư dự án trị giá gần 10.000 tỷ đồng
tại đảo Cái Tráp/Hồng Thanh// Báo Hải Phòng. - ngày 31/10)

 

 

95. Dự án phát triển giao thông đô thị
Hải Phòng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, huy động vốn đối ứng

            Sáng
3-11, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra hiện
trường tiến độ thực hiện dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng. Cùng dự
có các cơ quan, địa phương liên quan.

            Dự
án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng do Ngân hàng Thế giới tài trợ và vốn
đối ứng của thành phố lên đến 276,6 triệu USD, bao gồm xây dựng tuyến đường
trục đô thị và 2 cầu dài 20km từ xã Bắc Sơn (An Dương) đến Nam Hải (Hải An), xây
dựng 12 khu tái định cư, cải tạo cầu Niệm, đường Trường Chinh, nâng cấp hạ tầng
hành lang giao thông Tam Bạc- Kiến An, cải thiện hệ thống giao thông công cộng,
nâng cao năng lực công tác điều hành giao thông. Sau gần 4 năm thực hiện, đến
nay dự án hoàn thành thi công đường trục đô thị với 2 cây cầu lớn, 14 khu tái
định cư, cải tạo đường Trường Chinh, mua xe buýt mới chuẩn bị đưa vào hoạt động
tuyến Bến Bính- An Lão. Tuy nhiên, hiện tiến độ xây lắp các gói thầu bị chậm so
với kế hoạch đề ra do giải phóng mặt bằng chậm ở tất cả địa phương có dự án đi
qua; một số khu vực thi công phải dừng vì không có mặt bằng như cầu Đồng Khê,
cầu Niệm 2. Vốn đối ứng cho dự án cũng đang khó khăn.

            Phó
chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, dự án phát triển giao thông
đô thị có ý nghĩa lớn đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành
phố. Để tiếp tục huy động thêm nguồn vốn cho dự án, yêu cầu các cơ quan liên
quan chuẩn bị chu đáo hồ sơ, trình các cấp. Riêng đối với các khu tái định cư,
cần triển khai nhanh việc rà soát, giao đất cho người dân. Nếu có vướng mắc,
UBND thành phố sẽ tập trung giải quyết ngay. Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Bình yêu
cầu các địa phương tranh thủ sự đồng thuận của người dân, đẩy nhanh GPMB đúng
quy định. Trong quá trình thi công, cần tổ chức giám sát chặt chẽ, bảo đảm chất
lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động.

            (Nguồn:
Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng//
Báo Hải Phòng 04/11)

 

 

96. Đường
vượt biển “khựng” lại vì một... bến tàu: Chỉ đạo “nóng” từ sông Cấm

            Sau
khi thị sát Dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng), Đại tá Nguyễn Đức
Thuận, Tư lệnh Binh đoàn 12 đã lệnh cho các đơn vị liên quan khẩn trương xây
dựng cầu tạm sông Cấm để mở đường, đẩy nhanh tiến độ Dự án cầu, đường vượt biển
dài nhất Đông Nam Á.

"Tăng bo" vật liệu :

            Sau
khi PLVN đăng tải bài viết “Đường vượt biển “khựng” lại vì một... bến tàu”,
cuối tuần qua lãnh đạo Binh đoàn 12 và các Lữ đoàn có quân trực tiếp thi công
tại dự án này đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình thi công; đồng
thời đưa ra giải pháp nhằm “hạ nhiệt” tại các “điểm nóng” tiến độ mà PLVN từng
nêu.

            Được
biết, tại dự án này, Binh đoàn 12 thực hiện một khối lượng công việc có giá trị
khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, trong liên danh gồm các nhà thầu Cienco 4 và Sumitomo
Mitsui (Nhật Bản).

            Trao
đổi với phóng viên, Thượng tá Đỗ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án
của Binh đoàn 12 cho hay, khu vực đơn vị đang thi công có địa chất khá phức
tạp, nhiều túi bùn nằm dọc tuyến. Vì thế, việc xử lý nền đất rất khó khăn; thậm
chí trong quá trình thi công còn có những phát sinh không thể lường trước.

            “Chẳng
hạn ở vị trí Km3+220 - Km3+375, khi tiến hành xử lý nền đất yếu, máy móc của
đơn vị không đáp ứng được buộc chúng tôi phải thuê búa rung để cắm bấc thấm với
độ sâu hơn 30 mét trong lòng đất. Chính vì những trở ngại đó nên việc xử lý nền
bị chậm gần 2 tháng so với kế hoạch”, ông Hùng khái quát.

            Cũng
trên hiện trường, lãnh đạo Binh đoàn 12 đã dành nhiều thời gian để thị sát và
nghe đề xuất hướng xử lý ở khu vực cầu tạm sông Cấm - một “nút thắt” đang cản
trở dự án. Bởi tại vị trí nói trên, cách đây vài tháng ngư dân hai phường Tràng
Cát, Nam Hải (quận Hải An, Hải Phòng) đã tập trung phản đối, không cho nối nhịp
với lý do khi nước triều lên, khoảng không thông thuyền không đảm bảo, thuyền
bè của ngư dân không qua lại được dù việc thiết kế và thi công cầu tạm đúng
tiêu chí kỹ thuật và cũng đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt. 

            “Hiện
mỗi ngày bên kia cầu cần tới 2.000m3 cát để san đắp nền, nhưng do chưa thông
cầu, chưa có đường vận chuyển vật liệu lên đầu tuyến nên chúng tôi phải chọn
giải pháp bơm, hút để “tăng bo”cát từ bên này sang bên kia sông, nhưng cố lắm
cũng chỉ được khoảng hơn 700m3/ngày. Việc đắp đường vì thế cũng bị chậm “lây” -
Phó Giám đốc Hùng sốt ruột.

Chỉ đạo “nóng” :

            Sau
khi đi thực địa, Tư lệnh Binh đoàn 12 Nguyễn Đức Thuận khẳng định cầu tạm sông
Cấm đóng vai trò quan trọng đối với dự án của Binh đoàn, vì thế ông Thuận lệnh
cho các đơn vị liên quan từ nay đến hết ngày 15/11/2015 phải hoàn thành việc
thiết kế, phê duyệt xong cầu tạm theo phương án mới để đảm bảo tàu bè qua lại,
đồng thời lấy đường vận chuyển vật liệu theo hướng nhà thầu tự ứng trước khoảng
hơn 6 tỷ đồng để xây dựng.

            “Cầu
tạm mới sẽ được nâng cao 2,2m, mỗi bên sẽ làm thêm 2 nhịp với chiều dài được
vuốt dài ra khoảng 24m. Việc thiết kế kỹ thuật và phê duyệt nếu đúng kế hoạch
thì chỉ sau 15 ngày, chúng tôi có thể làm xong cây cầu tạm như chỉ đạo của đồng
chí Tư lệnh.” - Trung tá Phạm Văn Trường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 99 khẳng định.

            Ngoài
ra, ông Trường còn cho biết, như một số vị trí thi công khác trên tuyến, tại
khu vực thi công cầu sông Cấm (cầu chính) do Lữ đoàn 99 đảm nhận cũng “dính”
nhiều túi bùn lớn ở đáy nên việc giải phóng bùn, rải cát khô và đóng cọc khoan
nhồi chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian.

            “Tuy
đối mặt với khó khăn về địa chất công trình cũng như áp lực phải ứng một lượng
vốn khá lớn để làm cầu tạm nhưng chúng tôi quyết sẽ tháo gỡ khó khăn và không
để “thua” tại công trình này. Dự kiến ngày 25/11 tới đây sẽ bắt đầu khoan cọc
thử”, Lữ trưởng 99 nói.

            Theo
quan sát của phóng viên, tại khu vực triển khai hạng mục cầu chính do Lữ đoàn
492 và Lữ đoàn 99 đảm nhận, hiện đang tiến hành việc thi công vòng vây cọc ván
thép quanh mố A1, trụ P1; khu vực mố A2 đã nhổ hết cọc ván thép L16m để thay
thế cọc L24m... Tính đến thời điểm này, giá trị sản xuất toàn công trường đạt
hơn 444 tỷ (tương đương 35,8%).

            Đại
diện Ban Điều hành dự án khẳng định, dù tiến độ bàn giao mặt bằng đoạn Km0+00 -
Km4+501 có một số điểm bị chậm, nhưng lãnh đạo Binh đoàn 12 vẫn yêu cầu các
“mũi” thi công phải xử lý xong nền đất yếu để hoàn thành việc đắp nền đường
giai đoạn 1 vào cuối tháng 11/2015, phấn đấu cuối năm 2016 xong cầu sông Cấm và
hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 5/2017.

Quyết không “thua” tại công trình này!

            “Mũi
thi công của Lữ đoàn 99 tại Dự án Tân Vũ - Lạch Huyện rất khó do địa chất công
trình phức tạp, đơn vị lại phải ứng một lượng vốn khá lớn để làm cầu tạm, chưa
kể hạng mục này tới đây sẽ phải điều chỉnh lại để thi công. Nhưng với tinh thần
của người lính, chúng tôi quyết không “thua” tại công trình này.Vì tiến độ
chung của dự án, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng của Bộ GTVT chấp thuận
những bổ sung, điều chỉnh liên quan đến cầu tạm sông Cấm.” - Trung tá, Lữ đoàn
trưởng 99 Phạm Văn Trường.

            (Nguồn:
Đường vượt biển “khựng” lại vì một... bến tàu: Chỉ đạo “nóng” từ sông Cấm/Võ
Tuấn// Báo Pháp luật Việt Nam.-Ngày 11/11)

 

97.
Bảy địa phương được quy hoạch xây tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

            Bộ
trưởng Bộ VH-TT&DL vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc
quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030.

            Theo
đó, trên tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu ý kiến của Chính phủ và ban,
bộ, ngành, địa phương, Bộ VH-TT&DL đã rà soát kỹ bảy địa phương sẽ được xây
dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 gồm: Thái Bình, Sơn La, Kiên
Giang, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Bình.

            Quy
hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 là định hướng cho việc xây
dựng các công trình tượng Bác gắn với quy hoạch kiến trúc-xây dựng của các địa
phương trên toàn quốc; tạo hành lang pháp lý, hoàn thiện công cụ quản lý nhà
nước cho các cơ quan quản lý, tránh hiện tượng xây dựng không đúng với quy
hoạch, không bảo đảm tính mỹ thuật và kỹ thuật công trình.

            (Nguồn : Bảy địa phương được
quy hoạch xây tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh/V. Thịnh//Báo Pháp luật TP Hồ Chí
Minh 09/11)

 

98. Nhiều
hạng mục chậm tiến độ tại Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải
rắn giai đoạn 1

            Sáng
7-11, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND chủ trì kiểm tra thực địa và
công tác thi công xây dựng các hạng mục thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải
và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1 do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật
Bản (JICA) tài trợ. Cùng làm việc có đại diện các sở, ngành, địa phương liên
quan.

            Thời
điểm này, trên công trường, các gói thầu đồng loạt triển khai thi công, trong
đó nhiều hạng mục trong giai đoạn nước rút. Theo Ban quản lý dự án cải thiện
điều kiện vệ sinh môi trường thành phố- đơn vị đại diện chủ đầu tư, hiện nhiều
hạng mục chậm tiến độ, do chưa có mặt bằng 
thi công. Trong đó có các hạng mục thuộc các gói thầu xây dựng tuyến
cống nước thải, Trạm bơm Chợ Hàng, Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, tuyến
cống hộp Phương Lưu... thuộc địa bàn quận Lê Chân, Hải An, chậm tiến độ, ảnh
hưởng tiến độ chung toàn dự án.

            Trực
tiếp kiểm tra Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh và khu tái định cư Gia Minh
(huyện Thủy Nguyên); khu tái định cư tại xã An Đồng, Đồng Thái (huyện An
Dương); trạm bơm chợ Hàng (quận Lê Chân); tuyến kênh An Kim Hải, tuyến cống hộp
Phương Lưu ở quận Ngô Quyền và Hải An, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân
Bình chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ tập trung tháo gỡ vướng
mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng dự án, bảo đảm cam kết của thành
phố trong Hiệp định vay vốn với JICA. Ban quản lý dự án, các ngành, địa phương
chủ động rà soát, làm việc với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành tháo gỡ,
khẩn trương giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn đọng, sớm bàn giao mặt bằng
cho nhà thầu thi công.

            (Nguồn : Nhiều hạng mục chậm
tiến độ tại Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn giai đoạn
1//Báo Hải Phòng.-Ngày 08/11)

 

99. Dự
án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen- Cầu Rào2 và nút giao thông
Quán Mau: Tiến độ thực hiện quá chậm, thiếu sự quyết tâm, quyết liệt

            Chiều
6-11, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tiến độ thực
hiện dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen- cầu Rào 2 và nút
giao thông Quán Mau. Cùng dự có lãnh đạo các ngành liên quan, quận Lê Chân,
quận Ngô Quyền...

            Theo
phản ánh của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại (ICC), công tác GPMB
có nhiều vướng mắc. Hiện mới giải phóng xong mặt bằng thuộc phường Đông Hải,
tại phường Dư Hàng Kênh còn 419 hộ với 51.800 m2 đất chưa thực hiện
GPMB. Tại nút giao thông Quán Mau còn 23 hộ thuộc phường Đông Hải; 18 hộ thuộc
phường Lạch Tray chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ngoài ra, nhiều vướng
mắc trong cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân khu tái định cư thuộc quận Hải An và việc
duyệt giá đất còn chậm trễ...

            Sau
khi nghe ý kiến của các ngành và kiểm tra thực địa, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó
chủ tịch UBND thành phố cho rằng tiến độ thực hiện quá chậm, kéo dài 13 năm.
Một số công việc từ cuộc họp kiểm điểm tiến độ lần trước chưa thực hiện, thiếu
sự quyết tâm, quyết liệt. Do đó, cần gấp rút xử lý các vướng mắc, phấn đấu 2
năm nữa phải hoàn thành dự án. Theo đó, quận Lê Chân tiếp tục kiểm tra lại các
hồ sơ, tập trung GPMB nút giao thỏng Quán Mau, hết tháng 11-2015 phải xong. Cục
Thuế chỉ đạo Chi cục thuế quận Hải An hoàn tất các thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các
hộ dân. Về duyệt giá đất, yêu cầu sở TNMT chủ trì, rà soát, hoàn chỉnh các hồ
sơ thủ tục để trình thành phố phê duyệt trong tháng 11. Chủ đầu tư cần bố trí
kinh phí, tăng năng lực thực hiện dự án, phối hợp chặt chẽ các ngành, địa
phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

             (Nguồn : . Dự án khu đô thị nối đường
Lạch Tray với đường Hồ Sen- Cầu Rào2 và nút giao thông Quán Mau//Báo Hải
Phòng.-Ngày 07/11)

 

100. Hải Phòng: Chỉ triển khai đầu tư các dự án được thành
phố phê duyệt

            Ngày 10/11, ông Lê Văn thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
UBND TP Hải Phòng cho biết vừa chỉ thị cho các cấp, các ngành của Hải Phòng để
thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, chỉ triển khai đầu tư các dự án được TP phê
duyệt nhằm tăng cường quản lý đầu tư công, không làm phát sinh nợ đọng mới
trong xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách TP; đến năm 2020, Hải Phòng thanh toán
dứt điểm nợ đọng xây dựng.

            Để giảm phát sinh nợ XDCB,
từ đầu năm 2015 Hải Phòng đã có chỉ thị các ngành, các cấp không được yêu cầu
nhà thầu tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án khi chưa được bố trí vốn.
Tuy nhiên, theo ghi nhận từ các ngành chức năng, tình trạng nợ đọng XDCB thuộc
thẩm quyền quyết định đầu tư của cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua không
giảm, có dấu hiệu gia tăng. Các địa phương sau khi tập trung xử lý xong nợ đọng
theo quy định mới triển khai khởi công dự án mới theo đúng danh mục dự án đã
được thành phố phê duyệt; Các ngành kế hoạch và đầu tư, tài chính, các quận,
huyện tập trung xử lý nợ đọng XDCB, đưa ra các giải pháp xử lý nợ đọng theo quy
định hiện hành và thực tế của Hải Phòng, của các quận, huyện để xây dựng dự
toán ngân sách hàng năm theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn chi từ ngân sách, kêu
gọi đầu tư vào các công trình công.

            (Nguồn:
Hải Phòng: Chỉ triển khai đầu tư các dự án được thành phố phê duyệt/Quốc
An//Báo Pháp luật Việt Nam.- Ngày 11/11)

 

101. Dự án khu đô thị Xi măng: Tập trung cao công tác
giải phóng mặt bằng

            Được giao thực hiện công
tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt
bằng Dự án khu đô thị Xi măng, quận Hồng Bàng đang nỗ lực cao nhất đẩy nhanh
tiến độ dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển đô thị của phường
Thượng Lý, cũng như quận Hồng Bàng và thành phố Hải Phòng.

Bố trí tái định cư
phía Tây đường cầu Bính :

             Dự án khu đô thị Xi măng được Thủ tướng Chính
phủ giao UBND thành phố là chủ đầu tư. Theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND thành
phố, dự án quy hoạch thành khu đô thị hiện đại, không có quỹ đất tái định cư
nên không bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc phạm vi thu hồi đất
thực hiện dự án đủ điều kiện giao đất ở tái định cư. Vị trí khu đất ở tái định
cư bố trí phía Tây đường cầu Bính thuộc phường Sở Dầu, giáp khu đất quy hoạch
chợ đầu mối quận Hồng Bàng và được đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm yêu cầu tốt
hơn nơi ở cũ của các hộ phải di dời.

            Khu đất tái định cư có
tổng diện tích 14,4ha, được chia thành các lô với các diện tích 40m2,
50m2,60m2 và 70m2 giao cho các hộ đủ điều kiện
được giao đất ở tái định cư và giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật về đất đai và quy định tiêu chuẩn bố trí tái định cư đối với
từng hộ gia đình, cá nhân. Các hộ không nhận đất ở tái định cư, nhận tiền tự lo
chỗ ở sẽ được hỗ trợ bằng 30% kinh phí bồi thường về đất và vật kiến trúc nhưng
tối đa không quá 400 triệu đồng, tối thiểu không dưới 180 triệu đồng. Các hộ
mặt đường Hà Nội và cầu Bính sẽ được ưu tiên bố trí tái định cư ở vị trí có mặt
đường rộng hơn. Giá bồi thường, hỗ trợ về đất ở được áp dụng theo giá đất cụ
thể theo từng vị trí đất quy định tại Quyết định số 2353 ngày 13-10-2015 của
UBND thành phố về phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước
thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng tại phường Thượng Lý,
quận Hồng Bàng.

Hoàn thành phê
duyệt phương án đền bù trước 15-11 :

            Dự án khu đô thị Xi măng
được UBND thành phố giao Tập đoàn Vingoup-CTCP là nhà đầu tư; UBND quận Hồng
Bàng thực hiện công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư. Với sự tập trung cao của quận và phường, tính đến ngày 4-11, UBND quận Hồng
Bàng hoàn thành công tác kiểm kê đối với 1267 hộ dân trong phạm vi thu hồi đất
thực hiện dự án. Trong đó, đợt 1 hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và
thông qua phương án đến 400 hộ dân. Đợt 2 phê duyệt đối với 867 hộ trước ngày
15-11. UBND quận đã họp, xin ý kiến thành viên Tổ công tác liên ngành thành
phố, thống nhất đề xuất trình UBND thành phố về nguyên tắc tính toán bồi thường
trên cơ sở nguồn gốc sử dụng đất do UBND quận Hồng Bàng xác định để hoàn thiện
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng đối với các
trường hợp : đất có nguồn gốc do tự sử dụng làm đất ở trước ngày 1-7-2004;
trường hợp sử dụng đất làm nhà ở trên đất của Công ty TNHH MTV Môi trường đô
thị Hải Phòng (đất được giao sử dụng vào mục đích làm bãi rác) sau ngày
1-7-2004; đất sử dụng làm nhà ở do lấn, chiếm đất đã được bồi thường, giải
phóng mặt bằng dự án cầu Bính năm 1998; đất có nguồn gốc do các tổ chức thanh
lý nhà ở; đất ở có nguồn gốc được các tổ chức phân, bố trí, giao đất không đúng
thẩm quyền; đất có nguồn gốc được các tổ chức phân phối, bố trí, cho thuê nhà
để sử dụng trước ngày 1-7-2004; các hộ tự sử dụng đất bỏ hoang của các tổ chức để
làm đất ở. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingoup cũng lập xong dự án đầu tư và được
giao một phần mặt bằng; đồng thời, đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500
dự án... phấn đấu khởi công Dự án khu đô thị Xi măng vào dịp cuối năm nay.

            (Nguồn:
Dự án khu đô thị Xi măng: Tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng/Thủy
An//Báo Hải Phòng.-Ngày 12/11)

 

102. Dự án khu đô thị
mới Ngã Năm – sân bay Cát Bi và tuyến đường 100m Lạch Tray – Hồ Đông: Ưu tiên
tái định cư, giải phóng mặt bằng

            Chiều
13-11, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tiến độ
thực hiện dự án Khu đô thị mới Ngã Năm- Sân bay Cát Bi và tuyến đường 100 m
Lạch Tray- Hồ Đông. Cùng dự có lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan.

            Theo
Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển đô thị Hải Phòng, dự án Khu đô
thị mới Ngã Năm- Sân bay Cát Bi đã thu hồi mặt bằng và đầu tư xây dựng 227 ha,
đạt tỷ lệ 75%. Tuyến đường 100 m Lạch Tray- Hồ Đông thu hồi GPMB 1,94 km, triển
khai thi công 1,1 km. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ mấy năm nay do có nhiều khó
khăn trong GPMB chưa được tháo gỡ; nguồn vốn thực hiện dự án cấp nhỏ giọt; hạ
tầng không được kết nối đồng bộ... Nhiều chủ đầu tư thứ phát chưa nộp đủ kinh
phí hạ tầng chung mặc dù hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng; một số khác
chưa thực hiện công trình như cam kết... Chủ đầu tư kiến nghị thành phố chỉ đạo
có giải pháp tiếp tục GPMB ở một số địa bàn cụ thế; quan tâm bố trí vốn cho dự
án theo kế hoach được duyệt; bảo đảm ANTT, giải quyết dứt điểm các trường hợp
lấn chiếm...

            Sau
khi kiểm tra thực địa và nghe ý kiến lãnh đạo các ngành, địa phương, Phó chủ
tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nêu rõ: cả hai dự án đều chậm trễ, việc sử
dụng vốn chưa hiệu quả và có quá nhiều vướng mắc, khó khăn. Vì vậy, trên cơ sở
kiến nghị của chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát lại các
phần việc được giao thuộc phạm vi trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố bằng văn
bản, nêu rõ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. Phó chủ
tịch lưu ý tiếp tục thực hiện GPMB, bảo đảm sự đồng bộ,, nhất quán của các
chính sách trên cơ sở quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Trong đó, cần quan tâm xây dựng các khu TĐC trước, đồng thời kiểm tra, rà soát
lại các kiến nghị của người dân và sớm giải quyết dứt điểm, sở Tài chính, sở
KHĐT hướng dẫn chủ đầu tư và đề xuất phương án xác định nguồn vốn thực hiện dự
án tuyển đường l00m Lạch Tray- Hồ Đông, báo cáo thành phố.

            (Nguồn : Dự án khu đô thị mới
Ngã Năm – sân bay Cát Bi và tuyến đường 100 m Lạch Tray – Hồ Đông..//Báo Hải Phòng.-Ngày
15/11)

 

103. Hải Phòng xây
Trung tâm hành chính gần 10 nghìn tỷ đồng: Đâu là sự thật?

            Trước
thông tin gần đây dư luận rộ lên việc Hải Phòng vừa đề xuất Chính phủ phê duyệt
cho xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị với số vốn lên đến gần 10
nghìn tỷ đồng.

            Theo
đó Hải Phòng xin ngân sách Trung ương 70% còn lại là ngân sách TP và các nguồn
vốn hợp pháp khác; ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định:
Không có việc Hải Phòng xây dựng Khu trung tâm hành chính - chính trị 10 nghìn
tỷ đồng, mà 10 nghìn tỷ là số vốn dự kiến sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết
yếu cho toàn bộ KĐT Bắc sông Cấm. Chủ trương đầu tư xây dựng KĐT Bắc sông Cấm
được xác định và xuyên suốt từ Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 và Kết
luận số 72/KL-TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải
Phòng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; Quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng
đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nghị
quyết số 04 - NQ/TU ngày 03/01/2012 của BCH Đảng bộ TP khóa XIV về phát triển
và quản lý đô thị Hải Phòng đến 2025 tầm nhìn đến 2050 xác định việc xây dựng
KĐT Bắc sông Cấm là một trong những bước phát triển đột phá của đô thị Hải
Phòng; Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách
đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn mình hiện đại
giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến 2025, trong đó xác định việc xây dựng hạ
tầng KĐT Bắc sông Cấm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP trong thời
gian tới. Đây cũng là mục tiêu, hướng phát triển của Hải Phòng trong thời kỳ
mới, trong đó vừa đẩy mạnh nâng cấp, chỉnh trang các KĐT cũ, vừa xây dựng hình
thành các KĐT mới theo tiêu chí văn minh, hiện đại để xứng đáng là đô thị loại
I.

            Căn
cứ chủ trương nêu trên, UBND TP Hải Phòng đã triển khai lập quy hoạch chi tiết
tỷ lệ 1/5000 KĐT Bắc sông Cấm để làm cơ sở cho các bước tiếp theo theo quy
định. Theo quy hoạch được duyệt, KĐT Bắc sông Cấm bao gồm 6 khu chức năng với
tổng diện tích 1.445,51ha, gồm: Khu Trung tâm hành chính, thương mại; Khu vui
chơi giải trí đa chức năng và khu dân cư; Khu nghiên cứu và đào tạo; Làng sinh
thái; Khu dân cư và quỹ đất dự trữ; và Khu nhà ở thấp tầng. Để xây dựng KĐT Bắc
sông Cấm, bước đầu TP mới lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hệ thống hạ tầng
kỹ thuật nhằm phục vụ cho toàn bộ khu vực Bắc sông Cấm gồm: Cầu Hoàng Văn Thụ,
đê biển, kè sông Cấm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó chỉ có một phần hạ
tầng kỹ thuật theo quy hoạch khu vực trung tâm hành chính chính trị với diện tích 32ha.

            Như
vậy trong tương lai, Hải Phòng sẽ phát triển theo dọc các con sông Cấm, sông
Lạch Tray, Chính vì vậy KĐT Bắc sông Cấm là dự án rất quan trọng và cần được
tính toán kỹ, đầu tư lớn. Con số đầu tư khoảng 10 nghìn tỷ đồng chỉ là dự tính,
có thể thấp hơn hoặc cao hơn. Số tiền này sẽ được đầu tư chính vào hạ tầng. Khu
trung tâm hành chính - chính trị cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ của dự án
(khoảng 32ha) và việc xây dựng cũng phải được xem xét vào thời điểm thích hợp.

            Dự
kiến, giai đoạn từ năm 2016 - 2020 tập trung vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật
thiết yếu cho toàn bộ KĐT Bắc sông Cấm. Bước đầu do khó khăn về nguồn vốn, Hải
Phòng đề xuất các công trình cầu Hoàng Văn Thụ, hệ thống đê biển và kè sông Cấm
theo quy định là các công trình được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung
ương theo Chương trình mục tiêu Quốc gia và Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005
của Bộ Chính trị; các hạng mục còn lại TP sẽ thực hiện chủ yếu từ các hình thức
đầu tư khác như PPP, BT, BOT, ngân sách TP và các nguồn vốn hợp pháp khác.

            (Nguồn: Hải Phòng xây Trung tâm hành
chính gần 10 nghìn tỷ đồng: Đâu là sự thật?/Mỹ Hạnh //Báo Xây dựng. - Ngày
17/11)

Facebook zalo

Các tin đã đưa